HDSEJ 2015 Udarbejdet af: KC 2015.pdf¢  HVKBIL UKLASSIFICERET Udarbejdet: JAN 2015 Virksomhedsplan Udarbejdet

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HDSEJ 2015 Udarbejdet af: KC 2015.pdf¢  HVKBIL UKLASSIFICERET Udarbejdet: JAN 2015...

 • HDSEJ UKLASSIFICERET Udarbejdet: JAN 2015 Virksomhedsplan Udarbejdet af: KC

  Side 1

  Side 1

  2015

  [VIRKSOMHEDSPLAN - HVKBIL]

 • HVKBIL UKLASSIFICERET Udarbejdet: JAN 2015 Virksomhedsplan Udarbejdet af: KC

  2

  INDHOLDSFORTEGNELSE

  Indhold KAPITEL 1 - FORORD ..................................................................................................................................... 4

  KAPITEL 2 - GENERELT .................................................................................................................................. 5

  2-1 CHEFDIREKTIV 2015 ........................................................................................................................... 5

  1. Generelt. .............................................................................................................................................. 5

  2. Styrkeproduktion ved Hjemmeværnskompagni Billund. ............................................................... 5

  3. Styrkeindsættelse og beredskab. ..................................................................................................... 6

  4. Personaleudvikling. ............................................................................................................................. 6

  5. Øvelser, uddannelser og konkurrencer. .......................................................................................... 7

  6. Administration. .................................................................................................................................... 7

  7. Planlægning. ........................................................................................................................................ 8

  8. Informationstjeneste. ......................................................................................................................... 8

  2-3 RESULTATKONTRAKT 2015 .............................................................................................................. 10

  UDDANNELSESMÅL ............................................................................................................................... 10

  OPERATIVE MÅL .................................................................................................................................... 16

  INFORMATIONSMÅL ............................................................................................................................. 18

  LOGISTISKE MÅL ................................................................................................................................... 19

  KAPITEL 3 – UDDANNELSE.......................................................................................................................... 20

  3-1 DIREKTIV FOR UDDANNELSE .......................................................................................................... 20

  1. FOKUSOMRÅDER 2015: ................................................................................................................... 21

  2. UDDANNELSE: ................................................................................................................................... 21

  3. SKYDNING: ........................................................................................................................................ 24

  4. DIREKTIV FOR SKYDNING .............................................................................................................. 25

  5. SKYDEBANETIDER FOR SDR. OMME SKYDEBANE OG ST. ALMSTOK ...................................... 27

  3-2 UDDANNELSESWEEKEND ................................................................................................................. 27

  3-3 UDDANNELSESDIREKTIV FOR VEDLIGEHOLDENDE SKYDEUDDANNELSE. .............................. 29

  KAPITEL 4 – ØVELSE .................................................................................................................................... 31

  4-1 ALARMERINGSØVELSE ...................................................................................................................... 31

  KAPITEL 5 – INDSÆTTELSER ..................................................................................................................... 32

 • HVKBIL UKLASSIFICERET Udarbejdet: JAN 2015 Virksomhedsplan Udarbejdet af: KC

  3

  6-2 KONTROLVIRKSOMHED .................................................................................................................... 33

  KAPITEL 7 - KONKURRENCER ..................................................................................................................... 34

  7-1 POKALOVERSIGT ................................................................................................................................ 34

  KAPITEL 8 - MØDEVIRKSOMHED ............................................................................................................... 35

  KAPITEL 9 – ØVRIGE DIREKTIVER ............................................................................................................ 36

  9-1 DIREKTIV FOR BRUGEN AF HJV.DK ................................................................................................ 36

  9-2 DIREKTIV FOR ANVENDELSE AF KØRETØJER OPSTILLET VED HDSEJ. ................................... 39

  9-3 ORDRENUMRE .................................................................................................................................... 43

  9-4 PROCEDURE FOR AKTIVITETSTILMELDING .................................................................................. 44

  9-5 MELDEFRISTER .................................................................................................................................. 46

  9-6 UDSKRIFTER ....................................................................................................................................... 47

  9-7 KLAR TIL IKLÆDNING ....................................................................................................................... 49

  9-8 ALARMERINGSØVELSE ...................................................................................................................... 50

 • HVKBIL UKLASSIFICERET Udarbejdet: JAN 2015 Virksomhedsplan Udarbejdet af: KC

  4

  KAPITEL 1 - FORORD

  Hærhjemmeværnskompagni Billund Virksomhedsplan er et planlægningsredskab for kompagniets

  virke. Formålet med virksomhedsplaner er at give nøglepersonel i kompagniet en samlet oversigt

  over de direktiver, retningslinjer, aktiviteter m.m. der ligger til grund for dennes virke og

  planlægning. Virksomhedsplanen skal således ses som et værktøj til at nå vores fælles

  målsætninger. Virksomhedsplanen omhandler ikke afskrift af gældende reglementer,

  bestemmelser, funktionsbeskrivelser og lignende, idet disse forudsættes kendt og efterlevet. Dog

  er enkelte prioriterede områder medtaget.

  Såfremt du har forslag til ændringer til virksomhedsplanen, hører jeg gerne fra dig. Forslag kan

  sendes til KC på kc@hvk-bil.hdsej.dk

  Kompagniets planlægning og målsætning tager udgangspunkt i Hjemmeværnets

  vision og mission således:

  MISSION

  ”Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved

  at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold.”

  VISION

  ”Vi vil være en attraktiv og troværdig militær partner for alle, der deltager i forsvaret og

  beskyttelsen af Danmark”.

  ”Vi vil udvikle og anvende vores kapaciteter aktivt i totalforsvaret efter samfundets behov”.

  ”Vi vil skabe relevante og udfordrende aktiviteter for frivillige, så viljen til at træde frem

  motiveres.”

  ””VVii vviill,, uuddeenn ssaammmmeennlliiggnniinngg vvæærree DDaannmmaarrkkss bbeeddssttee KKMMPP,, hhvvaadd aannggåårr ssaammmmeennhhoolldd oogg ssoocciiaall

  aannssvvaarrlliigghheedd oogg hheerrvveedd sskkaabbee ggrruunndd ffoorr eenn ssttæærrkk uuddvviikklliinngg aaff HHVVKKBBIILL””..

  Alle befalingsmænd og officerer i kompagniet skal være bekendt med vision og mission.

  Brian Due Jakobsen Kaptajn

  Chef for Hærhjemmeværnskompagni Billund

 • HVKBIL UKLASSIFICERET Udarbejdet: JAN 2015 Virksomhedsplan Udarbejdet af: KC

  5

  KAPITEL 2 - GENERELT

  2-1 CHEFDIREKTIV 2015

  1. Generelt.

  Direktivet tager udgangspunkt i hjemmeværnets (HJV) mission og vision,

  Hjemmeværnskommandoens (HJK) årsprogram og Hjemmeværnsdistrikt Sydøstjyllands (HDSEJ)

  virksomhedsplan.

  Aktiviteter skal tage udgangspunkt i kompagniets opgaver og uddannelsesbehov.

  Enhver aktivitet skal være relevant i forhold til enhedens uddannelseskrav og opgaver.

  Alle aktiviteter skal i videst muligt omfang være Q-givende. F.eks. kan flere enhedsuddannelser

  indarbejdes i øvelsesvirksomhed (forskydning, BSO el.lign.).

  Aktiviteter planlægges med udgangspunkt i de fire U’er, dvs. at aktiviteterne skal være

  Udviklende, Uddannende, Udfordrende og Underholdende.

  Som udgangspunkt kan der ikke placeres større aktiviteter i samme periode, eller 14