Click here to load reader

HCP Ultima

 • View
  240

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of HCP Ultima

 • Ultima korisniko uputstvo 2012

  1 Copyright 2012, HCP d.o.o

  UltimaFiskalna kasa

  Korisniko Uputstvo

 • Ultima korisniko uputstvo 2012

  2 Copyright 2012, HCP d.o.o

  Sadraj

  Sadraj .................................................................................................................................. 2A - Opta uputstva i informacije ............................................................................................ 3

  A.1 Displeji ...................................................................................................................... 4A.2 Tastatura ................................................................................................................... 5A.3 tampa.................................................................................................................. 11A.4 Napajanje, konektori, povezivanje ....................................................................... 12

  B - Uputstvo........................................................................................................................ 14B.1 Unos teksta ............................................................................................................ 14B.2 Brisanje unetog teksta.......................................................................................... 15B.3 Ispisivanje teksta.................................................................................................... 15B.4 Promena slova (mala/velika) ................................................................................ 15B.5 Promena pisma (irilica/latinica) .......................................................................... 15B.6 Boldirana slova ...................................................................................................... 15B.7 Centriranje teksta................................................................................................... 15B.8 GPRS ...................................................................................................................... 16B.9 - Provera ispravnosti rada modema..................................................................... 17B.10 - Neispravan rad modema .................................................................................. 18

  1 Prodaja............................................................................................................................. 191.1 Korekcija greaka pri unosu podataka ................................................................. 191.2 Funkcija MEUZBIR:............................................................................................. 201.3 Naini naplate :....................................................................................................... 20

  2 Fiskalni Podaci................................................................................................................. 212.1 Fiskalni Dnevni izvetaj ...................................................................................... 212.2 Fiskalni Presek stanja......................................................................................... 212.3 Periodini izvetaj ............................................................................................... 212.4 Izvjetaj prodaje artikala.................................................................................... 22

  3 Podeavanja .................................................................................................................... 233.1 Podeavanja Zaglavlja i Reklame ..................................................................... 233.2 Poreske Stope ..................................................................................................... 233.3 Opta podeavanja ............................................................................................. 243.4 - Definisanje artikala .............................................................................................. 253.5 GPRS modem ..................................................................................................... 283.6 Odeljenja.............................................................................................................. 293.7 Kasiri .................................................................................................................... 293.8 Brzi tasteri ............................................................................................................ 30

 • Ultima korisniko uputstvo 2012

  3 Copyright 2012, HCP d.o.o

  A - Opta uputstva i informacije

  Ovaj prirunik sadri uputstvo za instalaciju, odravanje, podeavanje, rad i upotrebu fiskalnog ureaja HCP Ultima kako bi on sauvao svoje osobine i obezbedio pouzdano korienje. Redovno odravanje maine treba vriti na nain opisan u ovom priruniku. U sluaju bilo kakvog kvara treba se obratiti najbliem ovlaenom servisu. Ne snosimo odgovornost za eventualnu tetu koja je prouzrokovana nepravilnim rukovanjem registar kase, korienjem rezervnih delova koji nisu originalni ili intervencijama od strane neovlaenih lica. Registar kasa je u skladu sa vaeim sigurnosnim normama. Zabranjeno je i opasno ubacivati stvari i tenosti bilo kakve vrste u unutranjost aparata. Zabranjeno je uklanjanje i otvaranje fiskalne plombe od strane neovlaenih lica.

  Instaliranje i ukljuivanje: Fiskalnu kasu postaviti na ravnu, stabilnu i suvu povrinu. Ne prekrivati kasu. Kasu postojeim adapterskim napajanjem prikljuiti na elektrinu mreu (220V, 50Hz). Izbegavati prikljuivanje kase zajedno sa velikim potroaima (friider, kalorifer...). Proveriti da li su rolne hartije postavljene ispravno a zatim kasu ukljuiti prekidaem koji se nalazi sa desne strane.

  Fiskalizacija: Za putanje kase u rad odgovoran je serviser (ovlaeno tehniko lice), koji e fiskalizovati kasu i personalizovati je. Personalizovanje predstavlja podeavanje parametara kase koji su namenjeni korisniku (PIB, zaglavlje, bar kod ita, PC, fioka...). Fiskalizacija se odnosi na osposobljavanje fiskalne memorije kase (dodela PIB-a, setovanje vremena, reseti), kako bi ona ispravno beleila fiskalne dokumente i izdavala raune i izvetaje. Sve operacije koje se odnose na fiskalizaciju moraju biti unete u servisnu knjiicu koja je sastavni dokument uz svaku fiskalnu kasu.

  Odravanje: Potrebno je periodino, u cilju odravanja higijesksih radnih uslova, prebrisati kasu.

 • Ultima korisniko uputstvo 2012

  4 Copyright 2012, HCP d.o.o

  A.1 Displeji

  Fiskalni ureaj HCP ULTIMA u skladu sa propisima ima korisniki displej i displej za kupca. Displeji za kupca je alfa-numeriki, a korisniki displej je grafiki sa plavim black light-om.

  Displej za kupca

  2x16 karaktera

  Korisniki Displej

  Grafiki displej 128 x 64 taaka

  01.01.2000 01:00

  HCP UltimaFiskalna kasa

  Ver: 1.03 www.hcp.rs

 • Ultima korisniko uputstvo 2012

  5 Copyright 2012, HCP d.o.o

  A.2 Tastatura

  Alfa numeriki tasteri: Njihova osnovna karakteristika je da viestrukim pritiskom tastera, pravo upisa imaju naizmenino znai, slova ili brojevi. Svaki taster je posebno definisan.

  Izgled tastature

  Brzi tasteri

 • Ultima korisniko uputstvo 2012

  6 Copyright 2012, HCP d.o.o

  Definicija tastera:

  Taster 1 : Brojna vrednost jedan ( 1 ), znakovi razmaka ( _ ) , ( . ) i zareza ( , )

  Taster 2 : Brojna vrednost dva ( 2 ), slovne: slovo A, slovo B, slovo C

  Taster 3 : Brojna vrednost tri ( 3 ), slovne: slovo D, slovo E, slovo F

  Taster 4 : Brojna vrednost etiri ( 4 ), slovne: slovo G, slovo H, slovo I

  Taster 5 : Brojna vrednost pet ( 5 ), slovne: slovo J, slovo K, slovo L

  Taster 6 : Brojna vrednost est ( 6 ), slovne: slovo M, slovo N, slovo O

  Taster 7 : Brojna vrednost sedam ( 7 ), slovne: slovo P, slovoQ, slovo R, slovo S; Kod odabira irilinog pisma znak taraba ( # ) umesto Q.

  Taster 8 : Brojna vrednost osam ( 8 ), slovne: slovo T, slovo U, slovo V

  Taster 9 : Brojna vrednost devet ( 9 ), slovne: slovo W, slovoX, slovo Y, slovo Z; Kod odabira irilinog pisma znak asterisk( * ), znak minus ( - ), znak plus ( + ) i slovo .

  Taster 0 : Brojna vrednost nula ( 0 ), slovne: slovo , slovo i space; Kod odabira irilinog pisma slova , i .

 • Ultima korisniko uputstvo 2012

  7 Copyright 2012, HCP d.o.o

  Taster X : Funkcija puta ( X ), znak kosa crta ( / ), znak uzvinik (!), znak pitanja (?), slovo ; Kod odabira irilinog pisma slovo , slovo , znakovi zagrada ( () ), funkcija kretanja kroz menije unapred, odnosno za pomeranje markera promene

  Taster . : Slovo , slovo ; Znakovi procenta ( % ) i and ( & ) funkcija kretanja kroz menije unatrag; Kod odabira irilinog pisma slova , i , znak navodnika ()

  Funkcijski tasteri: Njihova uloga se ogleda u izvravanju definisanih komandi za svaki taster. Neki tasteri imaju po vie funkcija koje se upotrebljavaju u kombinaciji sa tasterom SHIFT a neki menjaju svoju funkciju automatski kada se vri programiranje.

  Taster MENI: Funkcija povratka u osnovni meni

  Taster PLU/BAR: Funkcija ulaska u reim prodaje, u kombinaciji sa tasterom SHIFT unos koda/bar koda ako se nalazite u osnovnom meniju. (SHIFT ukoliko se prodaje po barkodu koji je manji od 32 000). U svim drugim menijima ima funkciju potvrde

  Taster STORNO: Funkcija storniranja (brisanja) podataka. U zapoetom raunu brie prodati artikal iju ste kod/barkod uneli a koji se nalazi u raunu, a u kombinaciji sa tasterom SHIFTceo raun. Pri definisanju naziva i vrednosti brie ceo napisani sadraj

  Taster C: Funkcija brisanja jednog po jednog

Search related