HBR_Vježba 1 Uzimanje Uzoraka

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/25/2019 HBR_Vjeba 1 Uzimanje Uzoraka

  1/25

  HBR tetnosti

  Ispitivanje hemijskih supstanciu radnoj sredini uzimanje

  uzorka

 • 7/25/2019 HBR_Vjeba 1 Uzimanje Uzoraka

  2/25

  Opasne tvari

  tvari koje za vrijeme proizvodnje, rukovanja,transporta, skladitenja ili koritenja isputaju (ili

  stvaraju) infektivne, iritirajue, zapaljive,eksplozivne, korozivne, za!uljive, toksi"ne ilidru!e opasne praine, dimove, plinove, ma!le,pare ili vlakna u koli"inama koje mo!uuzrokovati oteenje zdravlja osobakoje snjima dolaze u dodir ili mo!u izazvati materijalnutetu#

 • 7/25/2019 HBR_Vjeba 1 Uzimanje Uzoraka

  3/25

  $zimanje uzoraka vazduha i

  detekcija !asova $zorci vazduha se mo!u uzeti%na otvorenom prostoru

  u zatvorenim prostorijama

  u po!onima

 • 7/25/2019 HBR_Vjeba 1 Uzimanje Uzoraka

  4/25

  ANALIZA PARAMETARA U RADNIMPROSTORIJAMA

  klimatski uslovi u radnoj sredini,

  osvjetljenost radne sredine,

  e!"js#" sastav vazd$a $ radnojsred"n"%

  za&raenost vazd$a $ radnoj sred"n" " &uka u radnoj sredini'

 • 7/25/2019 HBR_Vjeba 1 Uzimanje Uzoraka

  5/25

  Normativne vrijednosti za hemijske

  tetnosti (JUS Z.BO.001.)

  MAKSIMALNO DOZVOLJENA

  KONCENTRACIJA(MDK)NAZIV

  SUPSTANCIJEHEMIJSKA

  FORMULA

  RELATIVNA

  MOLEKULSKAMASA

  mol/m3 mg/m3 cm3/m3

  ugljik(II) oksid CO 28,01 1,96.10-3

  55 50

  ugljik(IV) oksid CO2 44,01 9000 5000

  sumpor(IV) oksid O2 64,0! !,80.10-5

  5 2

  "#o$(II) oksid %O 30,01 9,99.10-4 30 25"#o$(IV) oksid %O2 46,00 4,34.10

  -5 2 1

 • 7/25/2019 HBR_Vjeba 1 Uzimanje Uzoraka

  6/25

  ISPITI'ANJE (EMIJS)I(

  *TETNOSTI identifikacija supstanci,

  uzorkovanje vazduha iz radne sredine,

  sprovoenje analiti"kih postupaka zaodreivanje koncentracija,

  interpretacija rezultata,

  preporuke za uklanjanje naenih supstanci kao ipreporuke za po&oljanje uslova rada

 • 7/25/2019 HBR_Vjeba 1 Uzimanje Uzoraka

  7/25

  Reprezentativnost uzorka

  lokacija (mjesto) uzorkovanja

  duina uzorkovanja (trajanje uzorkovanja)

  koliki &roj uzoraka uzeti

  kada uzorkovati (do&a dana ili !odine)'

 • 7/25/2019 HBR_Vjeba 1 Uzimanje Uzoraka

  8/25

  *ilj uzimanja uzorka%

  procjena izloenosti radnika i odreivanje

  dnevne izloenosti

  odreivanje potencijalne tetnosti,

  odreivanje emisije,

  utvrivanje efikasnosti ventilacije,

  utvrivanje usa!laenosti sa propisima

 • 7/25/2019 HBR_Vjeba 1 Uzimanje Uzoraka

  9/25

  Metodolo+"ja &r"!"jenjena za "s&"t"vanjee!"js#" s$&stan," $ radnoj at!os-er"

  zav"s" od.

  vrste hemijske supstance koja se ispituje

  trajanja uzorkovanja

  metode uzorkovanja (aktivna i pasivna)

  na"in o"itavanja rezultata (direktno iliindirektno)'

 • 7/25/2019 HBR_Vjeba 1 Uzimanje Uzoraka

  10/25

  prije ispitivanja tre&a sa/"n"t" l"st$s$&stan,"koje e se ispitivati i &osebno

  na+las"t" nj"ov ste&en to#s"/nost"'$koliko se o"ekuju n"0e #on,entra,"jee!"js#" s$&stan,", tre&a primjenjivati

  osjetlj"v"j$ !etod$' '"e #on,entra,"jemo!u se odrediti i !anje osjetlj"v"!!etoda!a'

 • 7/25/2019 HBR_Vjeba 1 Uzimanje Uzoraka

  11/25

  +rije uzimanja uzorka odrediti%

  mjerno mesto (zavisno od izvora za!aenja) vrijeme potre&no za uzimanje uzorka zavisi od

  o"ekivane koncentracije za!aiva"a tipovi uzoraka

  trenutni uzorak serija kratkotrajnih uzoraka kontinualni uzorci za vrijeme radno! vremena

  $zorak se moe uzeti &ez koncentrisanja ilikocentrisanjem'

 • 7/25/2019 HBR_Vjeba 1 Uzimanje Uzoraka

  12/25

  etode uzimanja uzorka

  -' $zimanje uzoraka zahvatanjem &oce i !asne pipete staklene &oce ./-0 l i staklene

  !asne pipete od -00 / 100 ml' 2udovi se napune vodomkoja se izliva iz suda, a za istu zapreminu ulazi vazduh'

  oe se koristiti i ru"na pumpa ampule od stakla.10/300ml za uzimanje sla&o

  reaktivnih !asova (*O, *O.)' 2a ampule vakuumiraneskine se vrh i vazduh ue u ampulu zatvori se voskom

  plasti"ne kese -/-00 l od poliestera ili o&i"na !uma'

  Or!anski rastvara"i se ne mo!u ovako uzimati' +unjenjekesa radi se mjeh/pumpom'

  price od stakla ili teflona0,01/.,1ml do&ri za !asnuhromato!rafiju

 • 7/25/2019 HBR_Vjeba 1 Uzimanje Uzoraka

  13/25

  etode uzimanja uzorka

  .' etoda koncentrisanja potre&an sud, mjera" protokavazduha i pumpa za uzimanje uzorka

  a&sor&,"ja upijanje !asova i para u te"nim ili "vrstim

  supstancama' $zima se apsor&erima' 4psorpcionosredstvo moe &iti &aza, kiselina ili voda'

  adsor&,"ja upijaju supstance te"ne ili rastvorene utankom sloju (aktivni u!alj, silikat !el)' 5oristi se zaodreivanje azotnih oksida i or!anskih !asova'

  #ondenza,"ja !asovi i pare se prevode u te"nostanje provoenjem vazduha kroz sudove zakondenzaciju

 • 7/25/2019 HBR_Vjeba 1 Uzimanje Uzoraka

  14/25

  Metode odre1"vanja +asova "

  &ara.

  kvalitativna analiza detekcija

  odreeno! za!aiva"a

  kvantitativna analiza odreivanje ta"ne

  koncentracije za!aiva"a, i moe &iti% kontinualna i

  diskontinualna

 • 7/25/2019 HBR_Vjeba 1 Uzimanje Uzoraka

  15/25

  6iskontinualne

  kolorimetrija koristi se filter hartija ili

  silikat !el natopljeni indikatorima

  te"ni indikatori u pricu u koje se uzimavazduh

  indikatorske cjevi sa "vrstim rea!ensom, a

  mjeri se na skali kolorimetra

 • 7/25/2019 HBR_Vjeba 1 Uzimanje Uzoraka

  16/25

  5ontinualne

  4utomatski re!istratori neprekidno

  re!istruju koncentracije za!aiva"a'

 • 7/25/2019 HBR_Vjeba 1 Uzimanje Uzoraka

  17/25

  O"itavanje rezultata / koncentracije

  neke supstance u radnoj atmosferi

  d"re#tno(pomou instrumenata i ureajakoji omo!uuju o"itavanje na samommjestu ispitivanja )

  "nd"re#tno(potre&no vriti la&oratorijskuanaliza uzoraka)

 • 7/25/2019 HBR_Vjeba 1 Uzimanje Uzoraka

  18/25

  6irektno o"itavanje rezultata%

  indikatorskim cjev"icama, kolor &edevima,instrumentima sa kolorimetrijskom trakom itd

  kolorimetrijske cjev"ice (kolor detektorskecjev"ice) / rade na &azi &ro!jene boje " d$0"neobojenja a&sor&,"ono+ sloja' 7azduh se pumpom provla"i kroz cjev"icu koja je

  napunjena odreenim apsorpcionim sredstvom i

  indikatorom koji e rea!ovati sa odreenim a!ensommijenjajui &oju apsorpciono! sredstva' 6uinaapsorpciono! sloja koji je promijenio &ojuproporcionalna je koncentraciji ispitivane supstance'

 • 7/25/2019 HBR_Vjeba 1 Uzimanje Uzoraka

  19/25

  2avremeni instrumenti za direktno

  o"itavanje koriste razli"ite detektore u kom&inaciji sa

  elektri"nim ureajima a povezani su sa

  kompjuterom 6etektori rade na razli"itim principima%apsorpcija ultralju&i"astih zraka

  instrumenti sa elektrohemijskim senzorimaureaji na principu elektri"ne ili hemijske

  kondukcije'

 • 7/25/2019 HBR_Vjeba 1 Uzimanje Uzoraka

  20/25

  Indirektno o"itavanje rezultata

  la&oratorijska analiza o&uhvata pripremu uzoraka i instrumentalne metode

  odreivanja $ analizi uzoraka vazduha "esto se primjenjuju

  kolorimetrijske i fotometrijske metode 8asna hromato!rafija sa plameno jonizirajuim

  detektorom primjenjuje se u analizi or!anskih !asova ipara

  6o&ijene rezultate koncentracija hemijskih supstanci uradnoj sredini potre&no je uporediti sa vrijednostima izvaeih standarda i preporuka

 • 7/25/2019 HBR_Vjeba 1 Uzimanje Uzoraka

  21/25

  Ispitivanje hemijskih tetnosti

  moe se vriti u !umene lopte, zapremine

  ./3 dm3

  hemijska analiza uzoraka vri seneposredno nakon uzimanja uzoraka u

  la&oratoriji

 • 7/25/2019 HBR_Vjeba 1 Uzimanje Uzoraka

  22/25

  Instrumenti za hemijsku analizu%

  $tvrivanje koncentracije u!ljendioksida(2O3) na infracrvenom !asnom analizatoru

  tipa $9OR :9, sa mjernim podru"jem od 0 3; i 0/-1; *O. $tvrivanje koncentracije u!ljenmonoksida

  (2O) na infracrvenom !asnom analizatorutipa $9OR/:9 sa mjernim podru"jem od 0

  -00 i 0/-000 ppm *O'

 • 7/25/2019 HBR_Vjeba 1 Uzimanje Uzoraka

  23/25

  Instrumenti za hemijsku analizu%

  $tvrivanje koncentracije azotnih oksida (NO "NO3) / kolorimetrijskom metodom po 2altzmanu,apsorpcijom !asa u rastvoru 8riss//u'

  Intenzitet &oje nastalo! kompleksno! jedinjenjaod koje! zavisi koncentracija azotnih oksidamjeri se na spektrometru ?2pekol?/@ena'Rezultat mjerenja se izraava u ppm'

  5iseonik se odreuje na parama!netnomanalizatoru OA8OR :9sa mjernim podru"jimaod 0 .1 ; O3'

 • 7/25/2019 HBR_Vjeba 1 Uzimanje Uzoraka

  24/25

  Ma#s"!alno do&$tenaMa#s"!alno do&$tena

  #on,entra,"ja 4MD)5#on,entra,"ja 4MD)5 65 tetnih tvari je ona65 tetnih tvari je ona najvia !ranicanajvia !ranica

  koncentracije tetnih !asova, para i aerosolakoncentracije tetnih !asova, para i aerosolapripri

  temperaturi od .0C* i pritisku od -0-3 m&ara, utemperaturi od .0C* i pritisku od -0-3 m&ara, uzraku radnih prostorija i prostora koja premazraku radnih prostorija i prostora koja prema

  sadanjim saznanjimasadanjim saznanjima ne dovode do oteenjane dovode do oteenja

  zdravljazdravlja pri svakodnevnompri svakodnevnom osmosatnomosmosatnom raduradu

  (uz normalne mikroklimatske uslove i umjereno(uz normalne mikroklimatske uslove i umjerenofizi"ko naprezanje)'fizi"ko naprezanje)'

 • 7/25/2019 HBR_Vjeba 1 Uzimanje Uzoraka

  25/25

  65 se izraava%65 se izraava%

  za !asove i pare u mlDmza !asove i pare u mlDm33(ppm)(ppm)

  za otrovne praine, dimove i ma!le uza otrovne praine, dimove i ma!le u

  m!Dmm!Dm33

  za mineralne praine u m!Dmza mineralne praine u m!Dm33ili &rojemili &rojem

  "esticaDm"esticaDm33