of 52 /52
Jilid II Bil. 34 Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN KETUJUH Seventh Parliament PENGGAL KEDUA Second Session KANDUNGANNYA RANG UNDANG-UNDANG: Rang Undang-undang Perbekalan 1989 [Ruangan 6033] USUL: Anggaran Pembangunan 1989 [Ruangan 6074] DICETAK OLEH JABATAN PERCETAKAN NEGARA, KUALA LUMPUR DATUK HAJI MUKHTAR SHAMSUDDIN, P.S.D., J.S.D., S.M.S., S.M.T., S.M.P., K.M.N., P.l.S. KETUA PENGARAH PERCETAKAN NEGARA. MALAYSIA

Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

  • Author
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA...

Page 1: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

Jilid IIBil. 34

Hari Jumaat21hb Oktober, 1988

M A L A Y S I A

PENYATA RASMI PARLIMENPARLIAMENTARY DEBATES

DEWAN RAKYATHouse of Representatives

PARLIMEN KETUJUHSeventh Parliament

PENGGAL KEDUASecond Session

KANDUNGANNYA

RANG UNDANG-UNDANG:Rang Undang-undang Perbekalan 1989 [Ruangan 6033]

USUL:Anggaran Pembangunan 1989 [Ruangan 6074]

DICETAK OLEH JABATAN PERCETAKAN NEGARA, KUALA LUMPURDATUK HAJI MUKHTAR SHAMSUDDIN, P.S.D., J.S.D., S.M.S., S.M.T., S.M.P., K .M.N. , P.l.S.

KETUA PENGARAH PERCETAKAN NEGARA. MALAYSIA

Page 2: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

1

Page 3: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

MALAYSIA

DEWAN RAKYAT YANG KETUJUHPenyata Rasmi Parlimen

PENGGAL YANG KEDUA

AHLI-AHLI DEWAN RAKYAT

Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua. TAN SRI DATO' MOHAMED ZAHIR BIN HAJIISMAIL, P.M.N.. S.P.M.K.. D.S.D.K.. J.M.N.

Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Menteri Dalam Negeri dan MenteriKehakiman. DATO' SERI DR MAHATHIR BIN MOHAMAD. S.S.D.K.,S.S.A.P.. S.P.M.S.. S.P.M.J.. D.P.. D.U.P.N., S.P.N.S., S.P.D.K.,S.P.C.M.. S.S.M.T.. D.U.N.M.. P.I.S. (Kubang Pasu).Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pembangunan Negaradan Luar Bandar. TUAN ABDUL GHAFAR BIN BABA (Jasin).

Yang Berhormat Menteri Pengangkutan. DATO DR LING LIONG SIK, D.P.M.P.(Labis).Menteri Kerjaraya. DATO' S. SAMY VELLU, S.P.M.J.,D.P.M.S., P.C.M.. A.M.N. (Sungai Siput).Menteri Perusahaan Utama, DATO' DR LIM KENG YAIK, D.P.C.M.(Beruas).Menteri Pertahanan. Y.B.M. TENGKU DATO' AHMADRlTHAUDDEEN AL-HAJ BIN TENGKU ISMAIL, S.P.M.P.. S.S.A.P.,P.M.K. (Kota Bharu).Menteri Tenaga. Telekom dan Pos, DATUK LEO MOGGIE ANAKIROK. P.N.B.S. (Kanowit).Menteri Perdagangan dan Perindustrian. DATIN PADUKARAFIDAH AZIZ, D.P.M.S.. A.M.N. (Kuala Kangsar).Menteri Kemajuan Tanah dan Kemajuan Wilayah. DATO' DRSULAIMAN BIN HAJI DAUD. S.I.M.P., P.N.B.S., J.B.S. (Santubong).Menteri Pertanian. DATUK SERI SANUSI BIN JUNID. D.S.D.K..D.G.S.M., S.M.K. (Jerlun Langkawi).Menteri Sains, Teknologi dan Alam Sekitar, DATUK AMARSTEPHEN YONG KUET TZE. D.A., P.N.B.S. (Padawan).Menteri Pendidikan, TUAN ANWAR BIN IBRAHIM (PermatangPauh),Menteri Luar Negeri. DATO' ABU HASSAN BIN HAJI OMAR,S.P.M.S.. D.P.M.S.. S.M.T.. P.I.S. (Kuala Selangor).Menteri Kewangan. DATO' PADUKA DAIM ZAINUDDIN (Merbok).Menteri Kesihatan, DATO' CHAN SIANG SUN, S.I.M.P., D.I.M.P.,J.S.M., A.M.N.. P.J.K.. J.P. (Bentung).

Page 4: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

6015 21 OKTOBER 1988 6016

Yang Berhormat Menteri Buruh, TUAN LEE KIM SAI, P.P.N. (Hulu Langat).,, Menteri Belia dan Sukan, DATO' SERI HAJI MOHD. NAJIB BIN TUN

HAJI ABDUL RAZAK (Orang Kaya Indera Shahbandar), S.S.A.P.,S.I.M.P., D.S.A.P. (Pekan).Menteri di Jabatan Perdana Menteri, DATUK KASITAH BINGADDAM, P.G.D.K. (Kinabalu).

„ Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, TUAN NG CHENGKIAT (Klang).

„ Menteri Penerangan, DATO' MOHAMED BIN RAHMAT, S.P.M.J.,S.S.I.J., S.I.M.P., D.P.M.J., D.P.M.D., P.N.B.S., K.M.N. (Plllai).

,, Menteri Kebudayaan dan Pelancongan, DATO' HAJISABBARUDDIN CHIK, D.S.A.P., S.M.S. (Temerluh).

,, Menteri Perusahaan Awam, DATO NAPSIAH BINTI OMAR, D.S.N.S.(Kuala Pilah).

,, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, DATO' DR MOHAMADYUSOF BIN HAJI MOHAMED NOR, D.P.M.T., J .M.N. , S.M.T., P.P.T.(Setiu).

„ Menteri Kebajikan Masyarakat, TUAN MUSTAPPA BINMOHAMMAD, S.M.J., K.M.N., P.I.S., B.S.I. (Sri Gading).

,, Timbatan Yang di-Pertua, DATO' MOHAMED AMIN BIN HAJIDAUD, D.I.M.P., A.M.N., A.M.P. (Rompin).Timbalan Yang di-Pertua, TUAN D. P. VIJANDRAN (Kapar).

„ Timbalan Menteri Kesihatan, DATO' K. PATHMANABAN, D.S.N.S.,K.M.N. (Telok Kemang).Timbalan Menteri Pertahanan, DATO' ABANG ABU BAKAR BINDATU BANDAR ABANG HAJI MUSTAPHA, D.S.A.P., P.N.B.S., J .M.N.(Paloh).

Timbalan Menteri Kerjaraya, TUAN LUHAT WAN (Baram).Timbalan Menteri Pertanian, TUAN MOHD. KASSIM BIN AHMED(Machang).

,, Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, DATO'S. SUBRAMANIAM, D.S.N.S., S.M.J. (Segamat).

Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, DATO' Oo GINSUN, D.S.D.K., S.D.K,, A.M.K., J.P. (Alor Setar).

Timbalan Menteri Dalam Negeri, DATO' MEGAT JUNID BINMEGAT AYOB, D.P.C.M., A.M.P., A.M.K. (Pasir Salak).

,, Timbalan Menteri Perusahaan Awam, TUAN HAJI DAUD BINDATO' HAJI TAHA (Batu Pahat).

,, Timbalan Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar,DATO NG CHENG KUAI, D.P.M.P., A.M.P. (Lumut).

Page 5: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

6017 21 OKTOBER 1988 6018

Yang Berhormat Timbalan Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar,DATO' MOHD. TAJOL Rosu BIN MOHD. GHAZALI, D.P.M.P., A.M.P.(Gerik).

,, Timbalan Menteri Pertanian, DATO' ALEXANDER Yu LUNG LEE,D.P.M.P. (Batu).

„ Timbalan Menteri Buruh, DATO' WAN ABU BAKAR BIN WANMOHAMED, D.I.M.P. (Jerantut).

,, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, DATO' DR SITIZAHARAH BINTI HAJI SULAIMAN, D.I.M.P. (Mentakab).

,, Timbalan Menteri Perdagangan dan Perindustrian, DATO' KOKWEE KIAT, A.M.N. (Selandar).

,, Timbalan Menteri Pendidikan, TUAN WOON SEE CHIN, A.M.N.,P.I.S. (Senai).

,, Timbalan Menteri Buruh, TUAN KALAKAU UNTOL (Tuaran).,, Timbalan Menteri Kewangan, TUAN LOKE YUEN YOW, A.M.P.

(Tanjong Malim).,, Timbalan Menteri Kerjaraya, TUAN Osu BIN HAJI SUKAM

(Papar).,, Timbalan Menteri Penerangan, TUAN RAILEY BIN JAFFREY

(Silam).Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Alam Sekitar, TUANLAW HIENG DING, K.M.N., P.B.S. (Sarikei).

Timbalan Menteri Pengangkutan, DATIN PADUKA HAJJAHZALEHA BINTI ISMAIL, D.P.M.S., S.M.S., K.M.N. (Selayang).

,, Timbalan Menteri Perusahaan Utama, DATO ALIAS BIN MD. Au,D.P.M.T., S.M.T., K.M.N., P.J.K. (Hulu Terengganu).

,, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, RAJA DATOARIFFIN BIN RAJA SULAIMAN, D.S.D.K., S.M.S. (Baling).Timbalan Menteri Kemajuan Tanah dan Kemajuan Wilayah,DATO HAJI MOHD. KHALID BIN MOHD. YUNUS, D.S.N.S. (Jempol).

,, Timbalan Menteri Pendidikan, DR LEO MICHAEL TOYAD(Mukah).

,, Timbalan Menteri Luar Negeri, DATO DR ABDULLAH FADZIL BINCHE WAN, D.P.C.M., P.C.M. (Bukit Gantang).Timbalan Menteri Tenaga, Telekom dan Pos, TUAN ABDULGHANI BIN OTHMAN (Ledang).

,, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, DRS SULETMANBIN MOHAMED (Titiwangsa).Timbalan Menteri Belia dan Sukan, CIK TENO GAIK KWAN,A.M.N., P.P.N. (Raub).

,, Setiausaha Parlimen Kementerian Belia dan Sukan, TUAN HAJIAWANG BIN JABAR, S.M.T., A.M.N., PJ.K. (Dungun).

Page 6: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

6019 21 OKTOBER 1988 6020

Yang Berhormat Setiausaha Parlimen Kementerian Penerangan. DATO' HAJIDUSUKI BIN HAJI AHMAD. D.I.M.P. (Tumpat).Setiausaha Parlimen Kementerian Kebajikan Masyarakat. TUANPETER CHIN FAH KUI (Lambir).Setiausaha Parlimen Kementerian Tenaga, Telekom dan Pos,TUAN ONG TIN KIM (Teluk Intan).Setiausaha Parlimen Kementerian Perdagangan danPerindustrian, TUAN M. G. PANDITHAN, K.M.N. (Tapah).Setiausaha Parlimen Kementerian Kebudayaan danPelancongan, TUAN ABDUL RAMAN BIN SULIMAN (Parit Buntar).Setiausaha Parlimen di Jabatan Perdana Menteri, TUAN OTHMANBIN ABDUL (Pendang).

,, Setiausaha Parlimen Kementerian Pembangunan Negara danLuar Bandar, TUAN MOHAMED BIN JAMRAH, A.M.P., P.P.T. (BaganDatok).

,, Setiausaha Parlimen Kementerian Kemajuan Tanah danKemajuan Wilayah, TUAN ADAM BTN ABDUL KADIR (Kuantan).

Setiausaha Parlimen Kementerian Kesihatan, DR TING CHEWPEH (Gopeng).

TUAN ABDOL MULOK AWANG DAMIT (Labuan).„ DATO' ABDUL AJIB BIN AHMAD, D.G.S.M.,. D.P.M.J., B.S.I.

(Mersing).,, DR ABDUL HADI BIN DERANI, K.M.N., A.M.K., (Kota Setar).,, DATO' ABDUL KADIR BIN HAJI SHEIKH FADZIR, D.S.D.K., A.M.K.

(Kulim Bandar Baharu).,, TUAN HAJI ABDUL MANAF BIN HAJI AHMAD, A.M.N., A.M.P.,

P.J.K., (Sungai Petani).„ TUAN ABDUL RAHMAN BIN BAKAR (Marang).

TUAN HAJI ABDUL RAZAK BIN ABU SAMAH, D.S.M., A.M.N. , P.J .K.(Lembah Pantai).

„ DATUK PATINGGI HAJI ABDUL TAIB MAHMUD, D.P., D.A., S.P.M.J.,P.G.D.K. (Samarahan).

,, DATO' ABDULLAH AHMAD, S.J.M.K., D.P.M.K., P.N.B.S., A.D.K.(Kok Lanas).

,, DATUK ABDULLAH BIN HAH AHMAD BADAWI, D.M.P.N., D.J.N.,K.M.N. (Kepala Batas).

„ TUAN HAJI NIK ABDULLAH BIN HAJI ARSHAD, S.M.K. (PengkalanChepa).DATO' DR AFFIFUDIN BIN HAJI OMAR, D.S.D.K., J.S.M., K.M.N.,B.C.K. (Padang Terap).TUAN AHMAD BIN OMAR, P.P.N. (Pagoh).

Page 7: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

6021 21 OKTOBER 1988 6022

Yang Berhormat TUAN HAJI BASRI BIN BAJURI, K.M.N. , S.M.S., P.J.K. (KualaLangat).DATUK BERNARD GILUK DOMPOK, P.G.D.K. (Penampang).TUAN HAJI BUJANG BIN HAJI ULIS (Simunjan).

,, DR CHEN MAN HIN (Seremban).,, TUAN CHEW KAM HOY, A.M.K., J.P. (Padang Serai).

TUAN CHIAN HENG KAI (Bukit Mertajam).TUAN SAMSON CHIN CHEE Tsu (Tawau).

,, TUAN CHUA JUI MENG (Bakri).DR V. DAVID (Puchong).TUAN DOUGLAS UGGAH EMBAS,A.B.S., P.B.S. (Betong).

DR ENG SENG CHAI (Petaling Jaya).„ TUAN FUNG KET WING (Sandakan).,, TUAN GERARD MATH LEE MIN, A.S.D.K. (Gaya).

TUAN HAJI GHAZALI BIN AHMAD, A.M.N., P.C.K. (Jerai).DR GOH CHENG TEIK (Nibong Tebal).TUAN GOOI HOCK SENG (Bukit Bendera).TUAN HASHIM BIN SAFIN alias SHAFAIN, A.M.N. (Tanah Merah).

„ TUAN HSING YIN SHEAN (Tanjong Aru).

TUAN HAJI HUSSEIN BIN HAJI TAIB, P.P.N., P.J.K. (SabakBernam).TUAN HU SEPANG (Rasah).TUAN HAJI IBRAHIM BIN ALI (Pasir Mas).TUAN HAJI IBRAHIM AZMI BIN HASSAN (Kuala Nerus).

,, TUAN ISMAIL alias MANSOR BIN SAID, S.M.T., A.M.N. (Kemaman).TUAN JAWAH ANAK GERANG (Lubok Antu).

„ TUAN JlMBUN ANAK PUNGGA alias JAMES JlMBUN ANAK PUNGGA,P.B.S. (Kapit).

,, TUAN JUSTINE ANAK TEMENGGONG JlNGGUT (Ulu Rajang).

DATUK KADOH AGUNDONG, P.G.D.K. (Padas).DATO' HAJI KAMARUZAMAN BIN HAJI AHMAD, D.P.M.S., J.M.N.,A.M.N., J.P. (Tanjung Karang).

TUAN R. KARPAL SINGH (Jelutong).,, TUAN LAINUS ANAK ANDREW LUWAK (Serian).,, TUAN LAU DAK KEE (Pasir Pinji).

Page 8: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

6023 21 OKTOBER 1988 6024

Yang Berhormat TUAN LAW LAI HENG alias GOH LAI HENG, P.I.S., B.S.I., K.M.N.,A.M.N. (Pontian).TUAN LEE LAM THYE (Bukit Bintang).DATO' PAUL LEONG KHEE SEONG, D.P.C.M. (Taiping).TUAN LIEW AH KIM (Seputeh).DR LIM ANN KOON, S.S.A., P.J.K. (Ampang Jaya).

,, TUAN LIM GUAN ENG (Kota Melaka).

TUAN LIM KIT SIANG (Tanjong).PUAN LING CHOOI SIENG (Kluang).

,, TUAN MADATANG BIN MOREJAL (Bandau).„ TUAN MAIDOM BIN PANSAI alias PAUL PANSAI (Kota Belud).„ TUAN MICHAEL ASANG, B.S.K. (Jambongan).,, TUAN HAJI MOHAMAD BIN ABDULLAH, P.J.K. (Maran).„ DATO' HAJI MOHAMED BIN HAJI An, D.J.M.K., K .M.N. , A.M.N. ,

P.B. (Nilam Puri).TUAN HAJI MOHAMED BIN HAJI ISA, A.M.N., P.S. (Kuala Kerai).

„ TUAN MOHAMED SAM BIN HAJI SAILAN, A.M.N., P.I.S., B.S.I.(Muar).

„ TUAN MOHAMED TAWFIK BIN TUN DR ISMAIL (Sungai Benut).,, TUAN HAJI MOHAMED BIN YAAKOB (Rantau Panjang).,, DATO' HAJI MOHAMMAD ABU BAKAR BIN RAUTIN IBRAHIM,

D.S.D.K., K.M.N. (Kuala Kedah).„ TUAN MOHAMMAD SUBKY BIN HAJI ABDUL RAOF, A.M.N. , PJ.M.

(Balik Pulau).,, TUAN MOHAMMED YUSOFF BIN ABDUL LATIFF, J.P. (Tasek

Gelugor).,, DATUK SERI HAJI MOHD. ADIB BIN HAJI MOHD. ADAM, D.G.S.M.

(Alor Gajah).„ TUAN MOHD. NOH BIN RAJAB (Tampin).,, TUAN MOHD. SHARIF BIN JAJANG, A.M.N., P.J.K. (Sepang).,, TUAN MOHD. TAMRIN BIN ABDUL GHAFAR (Batu Berendam).„ TUAN HAJI MOHD. ZAIN BIN ABDULLAH, S.M.K. (Bachok).

TUAN MOHD. ZIHIN BIN MOHD. HASSAN (Larut).„ DATO' MUSA BIN HITAM, S.P.M.J . , S.S.I.J., S.P.M.S., D . U . N . M . ,

S.P.N.S. (Kota Tinggi).,, TUAN DATU HAJI MUSTAPHA BIN DATU H A R U N , S.M.S., S .P .D.K. ,

S.I.M.P., P.N.B.S., S.P.M.J., S.P.M.P., S.P.C.M., K.C.K.L. . . K.S.I .J .(Limbawang).

Page 9: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

6025 21 OKTOBER 1988 6026

Yang Berhormat TUAN MUTANG TAGAL (Bukit Mas).TUAN NASRUDDIN BIN ALANG SAIDIN (Parit).TUAN NGOI THIAM WOH (Kampar).DR NICHOLAS MUNONG IBAU (Rajang).TUAN NURNIKMAN BIN ABDULLAH (Kimanis).

,, TUAN JOE OJIHI SUPIRING (Marudu).DATUK JOSEPH PAIRIN KITINGAN (Keningau).DR PATAU RUBIS, P.B.S. (Mas Gading).

'TuAN P. PATTO (Ipoh).,, TUAN PETER PAUL DASON (Bayan Baru).

DATUK PETER TINGGOM ANAK KAMARAU, P.N.B.S., P.C., K.M.N.,A.M.N. (Saratok).TUAN PITTING BIN HAJI MOHD. ALI (Kinabatangan).DATO' RADZI BIN SHEIKH AHMAD, D.P.M.P. (Kangar).DATIN PADUKA HAJJAH RAHMAH BINTI OTHMAN, D.P.M.S., J.S.M.,S.M.S., A.M.P., P.J.K. (Shah Alam).

DATO' RAIS YATIM, D.S.N.S. (Jelebu).Y.B.M. TENGKU TAN SRI RAZALEIGH HAMZAH, D.K., P.S.M.,S.P.M.K., S.S.A.P., S.P.M.S. (Gua Musang).

DATO' HAJI SAIDIN BIN HAJI MAT PIAH, D.P.M.P., P.M.P., A.M.N.,P.J.K. (Tasik Chenderoh).

,, DATUK HAJI SAKARAN BIN DANDAI, S.P.D.K., J.P. (Semporna).TUAN SHAHIDAN BIN KASSIM, A.M.P. (Arau).DATO SHAHRIR BIN ABDUL SAMAD, D.P.M.J., P.I.S. (Johor Bahru).PUAN HAJJAH SHARIFFAH DORAH BINTI DATO' SYED MOHAMMED,S.M.J., A .M.N. , P.I.S., B.S.I. (Parit Sulong).

TUAN SIM KWANG YANG (Bandar Kuching).TUAN S. S. SUBRAMANIAM, P.J.K., A.M.s. (Hulu Selangor).

TUAN TAIMAN BIN LUMAING (Pensiangan).

DATUK DANIEL TAJEM ANAK MIRI, P.N.B.S., J.M.N. (BatangLupar).TUAN TAN KOK WAI (Sungai Besi).DR TAN SENG GIAW (Kepong).TUAN TEOH TEIK HUAT (Bagan).

,, TUAN THOMAS SALANG SIDEN (Julau).TUAN TIEU SUNG SENG alias TIU SIING SENG (Sibu).

Page 10: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

6027 21 OKTOBER 1988 6028

Yang Berhormat TUAN TING CHEK MING (Batu Gajah).TUAN TING LING KIEW (Bintulu).TUAN HAJI WAN OMAR BIN WAN MAJID, S.M.K., P.P.N. (PasirPuteh).

,, TUAN WANG CHOON WING, A.M.N. (Lipis).„ DATUK HAJI YAHAYA BIN MOHD. SHAFIE, P.S.D., P.M.P., A.M.P.,

A.M.N., J.P. (Tambun).,, PUAN SITI ZAINABON alias ZAINAB BINTI ABU BAKAR (Tebrau).,, DATO' ZAINAL ABIDIN BIN ZIN, D.P.M.P., P.M.P. (Bagan Serai).

DATO' ZAINOL ABIDIN BIN JOHARI, D.S.D.K., K.M.N., P.P.N.,B.K.M., P.J.K., J.P. (Sik).

,, DATO' HAJI ZAKARIA BIN HAJI ABDUL RAHMAN, D.P.M.T., K.M.N.,P.J.K. (Besut).TUAN ZUBIR BIN EMBONG (Kuala Terengganu).

Page 11: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

6029 21 OKTOBER 1988 6030

DEWAN RAKYAT

PEGAWAI-PEGAWAI KANAN

Setiausaha Dewan Rakyat: Haji Wan Zahir bin Sheikh Abdul Rahman, J.S.M.

Ketua Penolong Setiausaha: Haji Mohd. Salleh bin Abu Bakar.

Penolong Setiausaha: Ghazali bin Haji Abdul Hamid, A.M.N.

Penolong Setiausaha: Abdullah bin Abdul Wahab.

BAHAGIAN PENYATA RASMI PARLIMEN

Ketua Penyunting: Haji Yahya Manap.

Penyunting Kanan: P. B. Menon.

Penyunting Kanan: Haji Osman bin Sidik.

Penolong Penyunting: N. Ramaswamy.

Penolong Penyunting: Amran bin Ahmad.

Pelapor Perbahasan Parlimen:Suhor bin Husin.Mohd. Saleh bin Mohd. Yusof.Supiah binti Dewak.Ismail bin Hassan.Shamsiah binti Mohd. Yusof.Hajjah Kalsom binti Ghazali.Mohamed bin Osman.Norishah binti Mohd. Thani.Zaharah binti Naim.Su Soon Chuan.Norwahidah binti Azizi.Rozita binti Abdul Samad.

BENTARA MESYUARAT

Mejar (B) Mohd. Kassim bin Hashim

Page 12: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN
Page 13: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

6033 21 OKTOBER 1988 6034

MALAYSIA

DEWAN RAKYAT

Jumaat, 21hb Oktober, 1988

Mesyuarat dimulakan pada pukul 4.00 petang

DOA(Tuan Yang di-Pertua mempenge-

rusikan Mesyuarat)

RANG UNDANG-UNDANG

RANG UNDANG-UNDANGPERBEKALAN 1989

Bacaan Kali Yang Kedua4.00 ptg.

Menteri Kewangan (Dato' PadukaDaim Zainuddin): Bismillahir-rahmanir-rahim. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkansupaya suatu Rang Undang-undangbertajuk "Suatu Akta bagimenggunakan sejumlah wangdaripada Kumpulan Wang Disatukanuntuk perkhidmatan bagi tahun 1989dan bagi memperuntukkan wang ituuntuk perkhidmatan bagi tahun itu"dibacakan pada kali yang kedua.

PendahuluanTahun 1988 adalah satu tahun yang

sangat bererti bagi ekonomi Malaysia.Kira-kira setahun selepas sayamengambilalih jawatan Menteri Ke-wangan, kemelesetan ekonomi mulamelanda negara. Tetapi berkat darikerjasama semua pihak yang taatsetia, kita telah dapat mengatasipelbagai cabaran, sehingga berjayamewujudkan satu kedudukanekonomi yang menyakinkan. Sebelumini, ada pihak-pihak yang membuatramalan bahawa ekonomi negara akanterus merosot, dan prospek pemulihan

adalah gelap. Jelas kepada kitabahawa ramalan-ramalan. inisemuanya salah. Saya inginmengucapkan tahniah kepada semuagolongan yang setia, yang telahbekerjasama dengan Kerajaan, dalammenghadapi cabaran-cabaran yangtimbul dan memberi sumbangantehadap pemulihan ekonomi.

Semasa membentangkan ucapanBelanjawan pada tahun lalu, sayatelah menyatakan bahawa rakyatMalaysia bolehlah mengharapkanprestai ekonomi yang lebih baik.Syukur Alhamdullillah, pertumbuhaneiconomi pada tahun ini, adalah lebihtinggi dari apa yang dijangkakan.

Ekonomi MalaysiaKadar pertumbuhan Keluaran

Dalam Negara Kasar, atau KDNK,dijangka mencapai 7.4 peratus padatahun 1988. Semua sektor ekonomiakan menyumbangkan terhadappertumbuhan ini. Sektor-sektorperkilangan, perlombongan danperkhidmatan, dijangka menunjukkanprestasi yang baik, manakala sektorpembinaan yang telah merosot selamatiga tahun yang lepas, akan meng-alami pertumbuhan yang agak meng-galakkan.

Harga-harga barang utama yangtelah naik semenjak penghujung tahun1987 masih berada pada paras yangtinggi, berikutan dari permintaan luarnegeri yang kukuh. Harga getah telahmeningkat dengan pesat, dan dijangkamencapai paras purata 315 sen sekilodalam tahun ini. Harga susu getah

Page 14: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

6035 21 OKTOBER 1988 6036

pula terus menikmati premium dipasaran, olch karana permintaan yangtinggi terhadap barang-barang yangdibuat dari hahan tersebut. Hargapurata minyak kelapa sawitdianggarkan berada pada paras 1,000ringgit setan metrik dalam lahun ini.Harga yang tinggi bagi getah danminyak kelapa sawit telahmeningkatkan pendapatan pekebun-pekebun kecil, peneroka-penerokadan pekerja-pekerja ladang.

Malimgnya akhir-akhir ini hargaminyak mentah telah turun denganbanyak, berikutan dari keadaanbekalan yang berlebihan dan tidakstabil. Stetelah mengambilkirakejatuhan harga baru-baru ini, paraspurata harga minyak mentahdianggarkan 16 dolar AmerikaSyarikat setong bagi seluruh tahun ini,berbanding dengan 18 dolar tahunlalu.

Walau bagaimanapun. permintaanterhadap barang-barang perkilangankita adalah menggalakkan. Oleh itu,eksport barang-barang perkilangandijangka meningkat sebanyak 30peratus dalam tahun ini. Denganpermintaan eksport yang kukuh sertapermintaan dalam negeri yangmeningkat, sektor perkilangan akanterus menjadi sektor yang terbesardalam ekonomi negara. Kajian-kajianmenunjukkan bahawa operasi sektorpcrkilangan berada pada paras yangtinggi, dan pelaburan tambahandijangka meningkatkan keupayaanpengeluaran.

Pertumbuhan ekonomi yang kukuhdan meluas ini. adalah keranapermintaan luar negeri yang tinggi,dan tindakan-tindakan tegas danberkesan yang diambil oleh Kerajaanuntuk memperbaiki prestasi ekonomi.Keputusan untuk membenarkanpegangan ekuiti asing yang lebih tinggidi dalam syarikat-syarikat yangberoperasi di negara ini, sertalangkah-langkah bagi mengurangkankos perniagaan, mempercepatkan

urusan memproses permohonanpelaburan dan mengurangkan kospinjaman. telah meningkatkankeyakinan, dan menggalakkanpelaburan di Malaysia. Kerajaan-kerajaan Negeri telah juga bersama-sama berusaha memperbaikiintrastruktur. dan mempercepatkanurusan memproses permohonanpelaburan. Saya mengucapkan terimakasih kepada Kerajaan-kerajaanNegeri atas kerjasama ini. Berikutandari langkah-langkah yang diambiloleh Kerajaan Persekutuan danKerajaan-kerajaan Negeri. pelaburanswasta dijangka akan menunjukkanpemulihan yang kuat. danberkembang pada kadar 15 peratusdalam tahun 1988. berhanding dengan4 peratus pada tahun lalu.

Kedudukan imbangan pembayarandijangka terus kukuh. dengan lebihanakaun semasa sebanyak 3 ribu jutaringgit. Walau bagaimanapun. paraslebihan ini adalah lebih rendah.berbanding dengan 6 ribu juta ringgitpada tahun lalu. Ini adalah keranakenaikan import yang tinggi.terutamanya import barang-barangpelaburan. Paras rizab luar negeriadalah tinggi dan memuaskan. Nilairinggit puta terus siabil berbandingdengan sekumpulan kompositmatawang negara-negara asing.

Dengan prestasi eksport dankegiatan ekonomi dalam negeri yanglebih kukuh, kedudukan kewanganKerajaan Persekutuan telah ber-tambah baik. Sukacita saya melapor-kan bahawa Akaun Semasa Belanja-wan akan mencatatkan sedikitlebihan pada tahun ini, berbandingdengan detisit yang besar sebanyak 2ribu juta ringgit pada tahun lalu,

Prospek Jangkamasa PertengahanTuan Yang di-Pertua. pemulihan

ekonomi yang kukuh dalam tahun1988 dijangka berterusan ke tahun1989. Dengan itu, paras kegiatanekonomi yang tinggi dijangka dapat

Page 15: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

6037 21 OKTOBER 1988 6038

dikekalkan pada tahun hadapan.Walaupun kita yakin tentang prospekekonomi tahun hadapan. namunbegitu, pertumbuhan pada tahunberikutnya akan juga bergantungkepada perkembangan di dalamekonomi dunia. Pada masa ini,ekonomi dunia diramalkan tidak dapatmengekalkan pertumbuhan yang di-alami sekarang, oleh kerana tekananinflasi dan kenaikan kadar faedah dinegara-negara perindustrian. Oleh itu,permintaan terhadap eksport negaramungkin terjejas, dan harga-hargaeksport barangan utama akan jatuhsedikit.

Dengan pemulihan sektor swastadan keyakinaan yang lebih olehpelabur-pelabur tempatan dan asingterhadap prospek ekonomi, pelaburanswasta, sebagaimana yang diharapkan,telah memainkan peranan yang lebihpenting di dalam perkembanganekonomi negara. Pertumbuhan yangberasaskan perlaburan ini akanmembolehkan ekonomi berkembangpada kadar yang memuaskan, dalatndua tiga tahun yang akan datang.

Walau bagaimanapun, oleh keranaparas harga-harga eksport yang adasekarang dijangka tidak dapatdipertahankan, pertumbuhan hasilakan terjejas. Dengan itu, Kerajaanperlu meneruskan usaha-usahamengawasi perbelanjaan untukmengurangkan defisit belanjawan danpinjaman sektor awam, ke paras yangmunasabah.

Selaras dengan ini, peruntukantambahan di dalam perbelanjaan padamasa hadapan hanya dapat diluluskansecara terpilih dan berhati-hati. Sayasedar bahawa lebih banyakperuntukan diperlukan untuk memajudan membaiki sistem infrastuktur dankemudahan awam. Kemudahan-kemudahan ini adalah penting untukmemenuhi keperluan ekonomi, sertameningkatkan perkembangan

kegiatan sektor swasta. Tetapiperuntukan tambahan untuk tujuan inihanya dapat dibuat denganmengurangkan perbelanjaan untuktujuan-tujuan yang lain. Oleh itu,Kerajaan akan mengkaji semulasemua program dan projek,terutamanya perbelanjaan yangdiperuntukkan kepada badan-badanberkanun, dan Perusahaan AwamBukan Kewangan, atau PABK. Jikabadan-badan ini kurang bergantungkapada Kerajaan Persekutuan, lebihbanyak peruntukan boleh disalurkankepada projek-projek yang dapatmemberi faedah secara langsungkepada peningkatan taraf sosioekonomi rakyat.

Strategi Belanjawan 1989

Tuan Yang di-Pertua, StrategiBelanjawan 1989 adalah dirancangkanuntuk mengekal dan mengukuhkanproses pemulihan ekonomi negara.Kerajaan akan meneruskan usaha-usaha penyesuaian yang diperlukanuntuk mengambil kesempatandaripada asas perkembangan ekonomiyang semakin kukuh.

Strategi Betanjawan 1989, adalahseperti berikut:

(i) menyusun semula sistemcukai;

(ii) meningkatkan peranan sektorswasta untuk menggalakkanpertumbuhan ekonomi danmengurangkan pengang-guran; dan

(iii) meneruskan dasar jimat-cermat dalam pengurusanperbelanjaan awam.

Menyusun Semula Sistem Cukai

Sejak beberapa tahun yang lalu,keupayaan sistem cukai untukmengutip hasil yang mencukupi, telahberkurangan, akibat dari pengecualiandan pelepasan-pelepasan yang liberal.Tambahan pula, asas sistem cukai

Page 16: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

6039 21 OKTOBER 1988 6040

telah menjadi semakin sempit, dimana satu pertiga hasil adalahberpunca dari cukai yang berkaitandengan petroleum. Setelah mengambilkira perkembangan-perkembangansemasa, tibalah masanya kitamenyusun semula sistem cukai,untuk memastikan ianya dapatmenyumbangkan hasil yang men-cukupi bagi membiayai per-belanjaan awam. Di samping itu,struktur sistem cukai perludiubahsuaikan untuk menentukanianya lebih menarik kepada pelaburdan menggalakkan pertumbuhanekonomi.

Langkah-langkah yang dicadangkanuntuk menyusun semula sistem cukaidalam jangkamasa pendek dansederhana adalah seperti berikut:

(i) mengurangkan cukai-cukailangsung;

(ii) mengkaji semula pelepasan-pelepasan dan potongan-potongan cukai yang ada,yang diberi kepada syarikat-syarikat di bawah Akta CukaiPendapatan;

(iii) memperkenalkan pelepasancukai yang khusus untukmenggalakkan pertumbuhankegiatan-kegiatan ekonomibaru dan yang berisiko tinggi;

(iv) mengkaji semula galakan-galakan cukai di bawah AktaPenggalakan Pelaburan.Walau bagaimanapun,galakan-galakan cukai yangpenting akan dikekalkan; dan

(v) meluaskan skop cukai jualansecara berperingkat-peringkatuntuk menambah bilanganbarang-barang yang kurangpenting yang diliputi olehcukai jualan.

Penyusunan semula sistem cukaiyang saya nyatakan tadi akandilaksanakan secara berperingkat-peringkat, untuk menjamin peralihanyang licin ke arah satu sistem yang

lebih berkesan. Ini adalah bagimempastikan sistem cukai dapatmenggalakkan pertumbuhan ekonomidan pada masa yang samamenambahkan hasil negara. UntukBelanjawan ini, saya mencadangkanlangkah-langkah berikut:

Pengurangan Kadar Cukai SyarikatDi dalam Belanjawan yang lalu,

saya telah mengumumkan bahawasatu kajian akan dibuat ke atasstruktur cukai syarikat, untukmengurangkan kadarnya. Sekarangsaya bercadang mengurangkan kadarcukai syarikat daripada 40 peratuskepada 35 peratus, (Tepuk)berkuatkuasa dari tahun taksiran1989. Walau bagaimanapun,pengurangan kadar cukai syarikattidak akan dipanjangkan kepadasyarikat-syarikat petroleum di bawahAkta Cukai Pendapatan Petroleum1967.

Memansuhkan Cukai PembangunanSelaras dengan keperluan untuk

mewujudkan kadar cukai yangkompetitif, saya mencadangkansupaya cukai pembangunan sebanyak5 peratus yang dikenakan ke atassyarikat, dimansuhkan (Tepuk) secaraberansur-ansur dengan pengurangansebanyak 1 peratus mulai tahuntaksiran 1990.

Pengurangan kadar cukai syarikatdan penghapusan secara beransur-ansur cukai pembangunan dangalakan-galakan lain yang diberi, akanmenjadikan kadar cukai di Malaysia,sebagai salah satu daripada yangterbaik di rantau ini. Ini diharap akanmenarik lebih banyak pelaburan danmenghasilkan pertumbuhan ekonomidan seterusnya mewujudkan lebihbanyak peluang pekerjaan.

Perbelanjaan KeraianDi dalam membuat kajian semula

ke atas struktur cukai syarikat,Kerajaan telah memutuskan untuk

Page 17: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

6041 21 OKTOBER 1988 6042

mengurangkan perbelanjaan yangdibenarkan di dalam pengiraanpendapatan bercukai. Pada masa ini,perbelanjaan keraian, termasuk elaunkeraian, dibenarkan ditolaksepenuhnya daripada pendapatansyarikat di dalatn pengiraanpendapatan yang dikenakan cukai.Saya mencadangkan supayaperbelanjaan keraian dan elaunkeraian yang dibayar kepada pekerja,tidak dibenarkan sebagai potongandaripada pendapatan syarikat. Walaubagaimanapun, beberapa kategoriperbelanjaan keraian yang lain masihlagi dibenarkan sebagai potongan.

Tambang PercumaPada masa ini, kos tambang

percuma yang disediakan kepadapekerja-pekerja, sekali setahun bagiperjalanan ke tuar negeri, danmaksimum tiga kali setahun bagiperjalanan tempatan, dibenarkansebagai potongan kepada majikandalam pengiraan pendapatan yangdiselaraskan. Saya mencadangkansupaya perbetanjaan tambangpercuma yang dibelanjakan olehsyarikat tidak lagi dibenarkan sebagaipotongan daripada pendapatan.

Pindaan Kepada Akta CukaiPendapatan Petroleum 1967

Adalah perlu untuk memindabeberapa peruntukan di dalam AktaCukai Pendapatan Petroleum dengantujuan menyelaras dan memperbaikipentadbiran cukai. Selaras dengantujuan ini, saya mencadangkan supayacukai dikenakan secara berasingan keatas pendapatan yang diperolehidaripada tiap-tiap satu perjanjianpetroleum.

Bagi membolehkan syarikat-syarikat petroleum menghapuskiraperbelanjaan yang layak, berhubungdengan usaha mencarigali dan denganizin "secondary recovery" dengankadar yang lebih cepat lagi, sayamencadangkan dua perubahan. Elaun

tahunan bagi perbelanjaanmencarigali yang layak, dinaikkandaripada kadar 5 peratus sekarangkepada 15 peratus. Elaun tahunanperbelanjaan modal yang layak,dengan izin bagi "secondary recovery"pula akan dinaikkan daripada 6peratus kepada 10 peratus.

Selain daripada itu, beberapamanfaat yang dinikmati oleh syarikat-syarikat di bawah Akta CukaiPendapatan akan dilanjutkan kepadasyarikat-syarikat di bawah Akta CukaiPendapatan Petroleum. Selarasdengan ini, saya mencadangkansupaya potongan dua kali bagi bayarangaji kepada pekerja-pekerja cacat danbayaran premium insurans ke atasbarang-barang yang diimport, jikainsuran itu diambil daripada syarikatyang berdaftar di Malaysia,diperluaskan kepada syarikat-syarikatpetroleum. Saya juga mencadangkansupaya bayaran yang dibuat kepadaTabung Penyelidikan Petroleum,dibenarkan sebagai potongan.

Potongan Untuk Bayaran BonosPada masa ini, bayaran bonos oleh

syarikat sehingga maksimum 1,000ringgit atau 2 bulan gaji, mana-manayang lebih tinggi, adalah dibenarkansebagai potongan dalam pengiraanpendapatan yang diselaraskan. Sayamencadangkan supaya potonganuntuk bayaran bonos dipinda sepertiberikut:

(i) had maksimum sekarang,sebanyak 1,000 ringgit,dinaikkan kepada 2,000ringgit; atau

(ii) 2 bulan gaji yang bolehditambah tidak melebihi duakali ganda, peratus kenaikankeuntungan bersih,

mengikut yang mana lebih tinggi.Cadangan ini akan membolehkan

majikan membayar bonos ber-dasarkan kepada prestasi syarikat,

Page 18: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

6043 21 OKTOBER 1988 6044

dan mendorong pekerja-pekerjauntuk meningkatkan dayapengeluaran.

Pengecualian Institusi-Institusi AmalTuan Yang di-Pertua, pada masa

ini, oleh kerana perundanganberkenaan adalah tidak begitu jelas,beberapa badan sukarela yangmenjalankan aktiviti amal telahmenganggap diri mereka dikecualikandari cukai. Untuk memastikan badan-badan berkenaan sebenarnyamemenuhi objektif mereka sebagaiinstitusi amal dan untukmengurangkan penyalahgunaan, sayamencadangkan supaya semua institusiamal mestilah memohon dari JabatanHasil Dalam Negeri untuk mendapattaraf pengecualian cukai. Untukmenikmati pengecualian ini, semuainstitusi amal mestilah metn-belanjakan sekurang-kurangnya 70peratus daripada pendapatannyabagi tujuan amal. Pengecualian cukaiakan hanya diberi kepada institusi-institusi amal yang ditubuhkan diMalaysia dan yang menjalankankegiatan-kegiatan amal di negara inisahaja.

Cukal Pegangan Ke atas FaedahPada masa ini, faedah yang

diperolehi daripada simpanan tetapyang disimpan di institusi-institusikewangan, yang tempoh matangnyamelebihi 12 bulan adalah dikecualikandaripada cukai. Pengecualian ini telahmenimbulkan layanan cukai yangberbeza ke atas pendapatan faedahyang diperolehi daripada simpanantetap yang mempunyai tempohmatang yang berlainan. Untukmenghapuskan perbezaan ini, sayamencadangkan supaya faedah ke atassimpanan tetap melebihi dua belasbulan, dikenakan cukai pegangansebanyak 5 peratus. Walaubagaimanapun, cadangan ini tidakakan melibatkan pendapatan faedahdari stmpanan dengan Bank Simpanan

Nasional dan Lembaga UrusanTabung Haji. Selain daripada itu,pengecualian cukai yang dinikmatioleh bukan pemastautm dikekalkan,untuk menggalak kemasukan modalke negara ini.

Kajian Semula Ke atas Galakan-galakan Cukai

Salah satu tujuan utama penyusunansemula sistem cukai ialah untukmenyelaraskan galakan-galakan cukai,sesuai dengan usaha-usaha Kerajaanuntuk meningkatkan pelaburan, tanpamenjejaskan kedudukan kewanganKerajaan. Walaupun beberapaperubahan dicadangkan ke atasgalakan-galakan cukai, kesemuagalakan utama seperti Galakan TarafPerintis, Elaun Cukai Pelaburan danbeberapa bentuk potongan dua kaliakan dikekatkan. Dengan itu, galakan-galakan yang diberikan oleh Kerajaanakan tetap menarik kepada pelabur.Memandangkan kepada cadanganpengurangan beberapa cukai ke atassyarikat, saya mencadangkanperubahan-perubahan ke atas galakancukai seperti berikut:

(i) bagi syarikat-syarikat yangmemohon taraf perintis selepashari Belanjawan, elaun modalhendaklah digunakan datamtempoh masa taraf perintis.Sebarang elaun modal yangtidak digunakan, tidak akandibenarkan dibawa kehada-pan;

(ii) elaun eksport sebanyak 5peratus yang diberikanberdasarkan nilai eksportkepada syarikat perdagangandan pertanian di bawah AktaPenggalakan Pelaburandihapuskan; dan

(iii) tempoh elaun susutan diper-cepatkan yang akan tamat padaakhir tahun 1988 tidak akandilanjutkan.

Page 19: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

6045 21 OKTOBER 1988 6046

Pengenaan Semula Cukai Jualan Keatas Beberapa Jenis Barang

Tuan Yang di-Pertua, di dalamBelanjawan yang lepas, saya telahmengumumkan dua perubahan kepadasistem cukai jualan. Pertama ialahuntuk memperluaskan skop cukaitersebut dengan mengenakan semulacukai jualan ke atas beberapa jenisbarang makanan,bahan-bahan binaan,barang-barang separuh siap danbarang-barang kurang penting. Keduaialah untuk memperketatkan lagipentadbiran cukai jualan denganmenghadkan kemudahan mendapatbahan-bahan mentah dan komponen-komponen bebas dari cukai, ke-pada pengilang-pengilang yang me-ngeluarkan barang-barang yangtertakluk kepada cukai jualan sahaja.Walaupun langkah-langkah tersebuttelah dilaksanakan, adatah dirasakanbahawa skop cukai ini masih lagisempit. Oleh yang demikian, sayabercadang mengenakan cukai jualanpada kadar 5 peratus ke atas beberapabarang makanan dan bahan-bahanbinaan yang kurang penting.Pengenaan cukai ini tidak akanmenjejaskan harga rumah kos rendahdan barang-barang eksport kita,kerana semua barang untuk dieksportakan terus dikecualikan dari cukaijualan. Pengilang-pengilang kecil jugaakan dikecualikan dari cukai ini.

Cukai Pertambahan Nilai (VAT)Pengurangan cukai-cukai langsung

yang saya cadangkan akanmengakibatkan kehilangan hasil yangbesar, Oleh kerana perbelanjaanmengurus dan pembangunanbertambah tiap-tiap tahun, kita tidakmempunyai alternatif melainkanmengambil tindakan untukmemperkukuhkan punca-punca hasilnegara. Skop cukai jualan yang adasekarang adalah terhad. la jugamempunyai beberapa kebocoran yangmenyebabkan Kerajaan kehilanganhasil yang besar. Di beberapa buahnegara, kelemahan ini diatasi dengan

memperkenalkan Cukai PertambahanNilai, dengan izin, "Value Added Tax"atau VAT. VAT adalah suatu cukaiyang saksama dan tuas asasnya. Kini, ladilaksanakan di 39 buah negara. Kadardan skop cukai ini boleh dirangka bagimenentukan ia tidak memberi kesanyang besar ke atas harga barang-barangpengguna. Peruntukan-peruntukantertentu boleh dibuat untukmempastikan kumpulan yang ber-pendapatan rendah dan peniaga-peniaga kecil tidak akan dibebankandengan cukai ini. Walaubagaimanapun, beberapa implikasiperlu dikaji sebelum Kerajaanmembuat keputusan tentang cukaipertambahan nilai atau VAT, untukmenggantikan cukai jualan.

Pengurangan Tarif Perlindungan bagiBeberapa Jenis Industri

Sejak beberapa tahun yang lalu,dalam membangunkan sektor per-industrian, perlindungan tarif dalambentuk duti import yang tinggi telahdiberikan kepada beberapa industri,untuk membantu mereka di peringkatawal operasi. Adatah dirasakanbahawa beberapa industri telahmenikmati perlindungan tarif terlalulama. Ini telah mengakibatkanindustri-industri tersebut menjaditidak cekap. Oleh itu, sebagaj langkahmeningkatkan kecekapan, adalahperlu dikaji semula kedudukanindustri-industri yang telah menikmatiperlindungan tarif 50 peratus dan keatas dan melebihi 10 tahun. Sayamencadangkan duti-duti importdikurangkan antara 20 peratus hingga87 peratus ke atas beberapa baranganperkilangan yang terlibat sepertibasikal, coklat, biskut, dan minumanringan. Mengenai industri-industrilain, saya ingin menegaskan bahawaperlindungan yang diberikan kepadamereka akan juga dikaji semula dan dimana perlu, tindakan akan diambiluntuk mengurangkan duti importkepada paras yang berpatutan.

Page 20: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

6047 21 OKTOBER 1988 6048

Masanya telah tiba bagi industri-industri ini menjadi lebih kompetitifdan mendapat pasaran yang lebih besardi luar negeri. Setelah diberiperlindungan tarif selama sepuluhtahun, tidak ada sebab mengapaperlindungan yang begitu tinggi perluditeruskan.

Meningkatkan Peranan Sektor Swasta

Tuan Yang di-Pertua, sektor swastatelah menyambut baik daya usaha danlangkah-langkah yang diambil olehKerajaan bagi menggalakkanpertumbuhan ekonomi. Sayabercadang menambahkan gatakankepada sektor swasta untukmemperluaskan lagi peranannyadalam sektor perkilangan, pertaniandan pcmbinaan.

Perbelanjaan Modal bagi Projek-Projek Pertanian

Adalah perlu bagi Malaysiamenerokai tanaman baru dan mem-pelbagaikan kegiatan ekonomi. Iniakan memperluaskan asas pertaniandan menggalakkan syarikat-syarikatuntuk mengusahakan bidang pertaniansecara komersial dan besar-besaran.Bagi mencapai matlamat ini,perbelanjaan modal bagi projekpertanian yang diluluskan akandibenarkan sebagai potongan daripadalain-lain punca pendapatan. Layanancukai yang istimewa bagi projek-projekpertanian yang diluluskan iniadalah tertakluk kepada jangkamasadan luas kawasan pengeluaran yangtertentu.

Galakan-galakan kepada Syarikat-syarikat Pembinaan

Permintaan yang lembap telahmewujudkan keupayaan yangberlebihan dalam industri pembinaan.Sungguhpun keadaan sekarang adalah

bertambah baik, lebihan keupayaanini mungkin dapat digunakansepenuhnya, jika syarikat-syarikatpembinaan menjalankan projek-projek di luar negeri.

Pada masa ini, pendapatan yangdiperolehi dari luar negeri dan dibawamasuk ke negara ini, tidak diberisebarang layanan istimewa. Bagimendorongkan syarikat-syarikatpembinaan untuk bergiat di luarnegeri, dan menggalakkan merekamembawa balik pendapatan yangdiperolehi itu ke Malaysia, sayabercadang supaya pendapatantersebut diberikan potongan sebanyak50 peratus. Pendapatan yang diberipotongan itu akan dikecualikandaripada cukai pendapatan dan cukaipembangunan. Sebarang dividen yangdibayar oleh syarikat daripadapendapatan yang tidak dicukai, akanjuga dikecualikan daripadacukai. Pengecualian ini dihadkankepada projek-projek pembinaan luarnegeri yang dilaksanakan mulai dariHari Belanjawan hingga tahun 1993dan jika pendapatannya dibawa masukdalam tempoh lima tahun daripermulaan projek-projek tersebut.

Akta Cukai Pemindahan SyerDimansuhkan dan Akta CukaiKeuntungan Harta Tanah Dipinda

Saya bercadang untuk memansuh-kan Akta Cukai PemindahanSyer (Syarikat Berasaskan Tanah).Akta ini telah diperkenalkan untukmengatasi masalah yang dihadapi dibawah Akta Cukai KeuntunganHarta Tanah di mana syarikatberasaskan tanah telah menjualsyer dalam syarikat untuk mengelakdaripada membayar cukai keuntunganharta tanah. Bagi mengatasi masalahini, saya bercadang memindaperuntukan-peruntukan tertentu dibawah Akta Cukai Keuntungan HartaTanah. Pindaan-pindaan ini tidakbegitu ketat berbanding dengan

Page 21: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

6049 21 OKTOBER 1988 6050

peruntukan-peruntukan di bawahAkta Cukai Pemindahan Syer(Syarikat Berasaskan Tanah) dandiharap akan mendorongperkembangan pasaran harta.

Galakan-galakan Cukai bagi Industrikecil

Perkembangan industri kecil adalahpenting untuk pembangunanperindustrian dan mewujudkanpeluang-peluang pekerjaan. Industrikecil layak mendapat beberapagalakan di bawah Akta PenggalakanPelaburan 1986. Untuk men-dorongkan lagi pelaburan dalamsektor ini, saya mencadangkan:

(i) industri kecil yang memenuhikriteria tertentu diberi tarafperintis;

(ii) elaun pelaburan semuladinaikkan dari 40 peratuskepada 50 peratus;

(iii) duti import keatas bahanmentah, komponen, mesindan kelengkapan dikecualikansepenuhnya;

(vi) potongan daripada pen-dapatan dibenarkan kepadasyarikat-syarikat besar yangmembeli komponen dari-pada syarikat-syarikat kecil.Potongan ialah 5 peratuspendapatan larasan atau 5peratus nilai komponen yangdibeli, mengikut mana yanglebih rendah;dan

(v) potongan dua kali dibenarkanbagi kos latihan yangdibelanjakan di Pusat DayaPengeluaran Negara (NPC),Institut Penyelidikan Per-industrian dan PiawaianMalaysia (SIRIM), InstitutTeknologi Mara (ITM) danInstitut Penyelidikan

Pertanian dan Pembangunan(MARDI).

Pembiayaan Industri Kecil danSederhana

Salah satu daripada masalah besaryang dihadapi oleh industri kecil dansederhana, ialah kesukaran mendapatpembiayaan dengan syarat-syarat yangberpatutan. Bagi mengatasi masalahini, Kerajaan sedang menyediakansatu skim pinjaman di bawah TabungPembangunan ASEAN-Jepun atauAJDF untuk membantu industri-industri kecil dan sederhana mendapatkredit, dengan syarat-syarat yangmenarik melalui Syarikat KewanganPembangunan Perindustrian Malaysia(MIDF), Bank Pembangunan, BankKemajuan Perusahaan dan BankPertanian. Malaysia adalah negarapertama dalam ASEAN yangdiluluskan oleh Kerajaan Jepun untukmetaksanakan skim ini dandiperuntukkan kira-kira 890 jutaringgit. Had pinjaman ialah 20 jutaringgit. Tetapi keutamaan akan diberikepada pinjaman yang tidak melebihi5 juta ringgit. Saya yakin bahawa skimini dapat dilaksanakan oleh institusi-institusi kewangan kita dengan secepatmungkin.

Untuk menggalakkan pertumbuhanindustri kecil dan sederhana,Perbadanan Jaminan Kredit atau CGCpada masa ini sedang mengkaji skim-skim jaminan, dengan tujuanmenyatukannya di bawah satu skimsahaja. Salah satu daripada tujuanskim baru ini ialah untuk menolongpeminjam-peminjam kecil yang tidakmempunyai jaminan ataupunmempunyai jaminan yang tidakmencukupi. Penyusunan semula inidijangka akan mewujudkan satu skimbaru yang bukan sahaja lebih menarikkepada peminjam-peminjam, tetapijuga menggalakkan bank-bank untukmemberi pinjaman kepada syarikat-syarikat yang kecil.

Page 22: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

6051 21 OKTOBER 1988 6052

Galakan-galakan Cukai Kepada IbuPejabat Operasional

Di dalam mengkaji bidang-bidangbaru untuk mengukuhkan ekonominegara, kita sepatutnya mengambilkesempatan minat yang ditunjukkanoleh syarikat-syarikat multinasionaluntuk melabur di kawasan Asia-Pasifik. Banyak pelabur asing kinisedar bahawa Malaysia adalah antaranegara yang paling murah danmenarik untuk menjalankanperniagaan. Dengan itu, bagi menariksyarikat-syarikat ini ke Malaysia,untuk mengendali dan menyediakanrangkaian perkhidmatan kepada anak-anak syarikat mereka di rantau ini,saya mencadangkan supaya galakan-galakan cukai disediakan bagipenubuhan ibu pejabat operational.Galakan-galakan ini sedang dirangkadan akan diumumkan sedikit masalagi. Penubuhan ibu pejabatoperational dijangka dapat memberifaedah kepada negara, termasukpertambahan pelaburan danpenyediaan peluang-peluangpekerjaan.

Pembangunan Pasaran ModalTuan Yang di-Pertua, dalam usaha

memesatkan pertumbuhan sektorswasta, Kerajaan sedang mengambilbeberapa langkah untukmembangunkan pasaran modal bagimemberi peluang yang lebih luasuntuk menggerakkan kumpulanwangyang dapat dilaburkan. Pada masa ini,kebanyakan pelaburan dalam pasaranmodal tertumpu kepada sekuritikoporat. Untuk memberi pilihanpelaburan yang luas kepada pelabur-pelabur, adalah perlu lain-lain sektorpasaran modal digalakkan. Sebuahpasaran modal yang lebihdipelbagaikan, akan mewujudkan satusistem kewangan yang stabil.

Untuk mencapai hasrat ini,Kerajaan telah pun mengambilbeberapa langkah untuk

menggalakkan sebuah pasaranperingkat kedua, dengan izin"secondary market" yang aktif untuksekuriti Kerajaan. Kerajaan jugasedang mengkaji semula undang-undang duti setem untukmengambilkira perkembangan-perkembangan terbaru di dalampasaran kewangan dan modal. Sebagaitambahan, saya juga bercadangmengambil beberapa tindakan lain:

Bon KoporatPasaran bon koporat sedang

berkembang dengan perlahan,berbanding dengan perniagaansekuriti-sekuriti Kerajaan yang aktit.Untuk menggalakkan pasaran bonkoporat yang aktif, sayamencadangkan supaya semua dutisetem di atas bon-bon koporatdikecualikan. Pengecualian duti setemakan menjadikan pasaran bon-bonkoporat lebih kompetitif, sepertipasaran sekuriti-sekuriti Kerajaan danlain-lain instrumen kewangan.

Amanah-Amanah Unit SahamDalam usaha untuk memajukan

suatu pasaran modal yang lebih luas,Kerajaan akan menggalakkanpertumbuhan unit-unti sahamamanah, sebagai satu cara menggerakdan melaburkan kumpulanwang.

Di bawah undang-undang yangsedia ada, keuntungan yang didapatidaripada penjualan dan pembeliansaham-saham adalah dianggap sebagaipendapatan perniagaan, dandikenakan cukai pendapatan syarikat.

Pengenaan cukai ke ataskeuntungan dianggap sebagai suatuhalangan kepada perkembanganamanah-amanah unit saham di negaraini. Oleh itu, tindakan akan diambiluntuk meminda perundanganberkenaan, supaya keuntungan daripenjualan saham tidak dianggap

Page 23: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

6053 21 OKTOBER 1988 6054

sebagai pendapatan perniagaan dandengan itu tidak dikenakan cukaipendapatan.

Amanah-Amanah Unit Harta TanahLayanan yang sama juga akan diberi

kepada amanah-amanah unit hartatanah bagi keuntungan yangdiperolehi dari pembelian danpenjualan harta tanah. Pendapatandari keuntungan ini tidak akandikenakan cukai pendapatan syarikat.Sebaliknya ia akan dikenakan cukaikeuntungan harta tanah di manakadarnya adalah lebih rendah.

Garispanduan mengenai penubuhandan pengurusan kumpulanwangamanah-amanah unit saham dankumpulanwang amanah-amanah unitharta tanah sedang dikaji semutauntuk menggalakkan perkem-bangannya. Garispanduan untukmenyenaraikan amanah-amanah hartatanah di Bursa Saham Kuala Lumpurjuga sedang disediakan.

Syarikat-Syarikat Modal UsahaKerajaan menggalakkan penubuhan

syarikat-syarikat modal usaha, denganizin "venture capital", bagimenggerakkan kumpulanwang untukdilaburkan dalam bidang perniagaanbaru. Bagi memesatkan kemajuandalam hal ini, saya bercadangmeminda semula undang-undang yangberkenaan, supaya memberikanlayanan cukai yang akanmenggalakkan perkembangansyarikat-syarikat ini.

Skim Pembiayaan semula KreditEksport (PKE)

Kerajaan telah melaksanakanbeberapa langkah untuk meng-galakkan eksport. Langkah-langkahini akan diteruskan denganmemberi tumpuan terhadap mem-perbaiki kemudahan yang bolehdidapati oleh pengusaha-pengusahakecil dan pengeksport-pengeksportbaru untuk mendapat pembiayaan dari

bank. Skim Pembiayaan SemulaKredit Eksport yang telah diperbaikidan dilaksanakan secara terhad, telahpun memberi kemudahan pembiayaanyang bertambah baik kepadapengeksport-pengeksport terus danjuga pengusaha-pengusaha yangmenghasilkan keluaran untukdieksport. Skim ini akan diperluaskankepada lebih ramai pengeksport,terutamanya pengeksport baru danpengusaha-pengusaha yang menye-diakan keluaran untuk dieksport, yangtidak mempunyai sandaran bank yangmencukupi. Pada masa yang sama,tindakan sedang diambil bagimemperbaiki Skim Jaminan KreditEksport untuk menjayakan skimPembiayaan Semula Kredit Eksport.

Insentif untuk Pekerja-pekerjaTeknikal dan mahir

Tuan Yang di-Pertua, oleh keranakita sekarang berada di eraperindustrian yang sedang meningkat,kita perlulah memberi pengiktirafanyang sewajarnya kepada pekerja-pekerja dalam perkhidmatan teknikaldan juga perkhidmatan "kolar biru".Justeru itu, Kerajaan telah bersetujuuntuk -melaksanakan skimperkhidmatan dan tanggagaji yangbaru bagi pekerja-pekerja dalamperkhidmatan ini, untukmenjadikannya lebih kemas danmenarik. Dengan pengiktirafan yangdiberikan kepada pekerja-pekerjadalam perkhidmatan ini, Kerajaanpercaya bahawa ia akan menjadi suatuinsentif bagi pelajar-pelajardan pekerja-pekerja dalambidang teknikal untuk me-lengkapkan diri mereka dengankemahiran yang diperlukan. Kerajaanmenghargai sumbangan perkhidmatanteknikal kepada negara. Adalahdiharap kenaikan gaji yangdicadangkan ini akan mendorongmereka menjalankan tugas denganpenuh dedikasi dan memberisumbangan yang lebih besar kepadanegara.

Page 24: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

6055 21 OKTOBER 1988 6056

Selain dari itu, untuk meningkatkanlagi produktiviti dan mutuperkhidmatan awam, Kerajaan sedangmengkaji kemungkinan memberiinsentif kewangan berdasarkan merit.

Perubahan-perubahan kepadaUndang-undang Buruh

Ahli-ahli Yang Berhormat tentuingat bahawa di dalam UcapanBelanjawan 1987, saya telahmenyatakan Kerajaan akan mengkajisemula undang-undang buruh untukmengurangkan kos pengeluaran.Selepas berunding dengan pihakmajikan dan pekerja-pekerja,Kerajaan telah membentangkanpindaan-pindaan kepada undang-undang buruh di sessi Parlimen ini.Saya yakin bahawa pindaan-pindaanini akan dapat membantumengurangkan kos, meningkatkankecekapan dan persaingan dalamekonomi, dan pada masa yang samamenjaga kepentingan buruh. Sayaingin menasihatkan semua pihaksupaya mengawal kenaikan kos buruh.Sekiranya kos buruh meningkat tidakselaras dengan daya pengeluaran, dayapersaingan akan terjejas dan pelabur-pelabur tidak akan berminat melaburdi negara kita. Jika ini berlaku,sukarlah untuk mengurangkan kadarpengangguran.

Persyarikatan MalaysiaTuan Yang di-Pertua, semenjak

konsep Persyarikatan Malaysiadiperkenalkan, Kerajaan telahmengambil beberapa tindakan untukmengurang, melonggar danmemudahkan prosidur-prosidurpentadbiran. Ini telah menambahkanpeningkatan kecekapan dan menjalinhubungan yang lebih baik antara sektorawam dan swasta. Panel-panelperundingan awam dan swasta yangditubuhkan di kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan

perlulah mengadakan perjumpaandengan iebih kerap untukmeningkatkan lagi perhubunganantara kedua-dua sektor. Oleh keranasektor swasta adalah penggerak utamapertumbuhan ekonomi, ianya perludiberi kerjasama sepenuhnya untukmembolehkan sektor ini memainkanperanan yang lebih berkesan dalampembangunan ekonomi negara.

Berjimat Cermat dalam PerbelanjaanAwam

Beberapa pihak telah menyeruKerajaan supaya menambahkanperbelanjaan untuk meningkatkanprestasi ekonomi. Pada pandangansaya, penambahan perbelanjaan padaketika ini akan menjejaskan usaha-usaha mengukuhkan sektor awam. Disamping itu, ia akan memberigambaran yang salah kepada sektorswasta terhadap matlamat dasarkewangan Kerajaan, la jugamenjejaskan usaha-usaha untukmengurangkan nisbah khidmat hutangdan hutang luar negeri kita.

Selaras dengan langkah-langkahmengukuhkan sektor awam, saya inginmenegaskan bahawa Kerajaan tidaklagi akan membuat pelaburan di dalambidang-bidang yang lebih sesuaidilaksanakan oleh sektor swasta,melainkan jika setelah dipelawa,sektor swasta tidak berminat untukmelabur di dalam bidang-bidangtersebut.

Dengan perkembangan sektorswasta yang semakin pesat, kita perluberhati-hati supaya sektor awam tidakmenggunakan sebahagian besarsumber kewangan yang diperlukanoleh sektor swasta. Oleh itu, kita perlumengawal pertambahan hutang dalamdan luar negeri. Pada masa ini, nisbahjumlah hutang kepada KeluaranNegara Kasar masih tinggi. Adalahtidak wajar bagi kita melaksanakansesuatu dasar yang akan membawakepada pertarnbahan hutang.

Page 25: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

6057 21 OKTOBER 1988 6058

PERUNTUKAN BELANJAWAN 1989Tuan Yang di-Pertua, bagi

Belanjawan tahun 1989 saya bercadangmemperuntukkan sejumlah 30,165 jutaringgit untuk perbelanjaan KerajaanPersekutuan, merangkumi 22,286 jutaringgit untuk Perbelanjaan Mengurusdan 7,879 juta ringgit untukPerbelanjaan Pembangunan.Perbelanjaan ini merupakanpertambahan sebanyak 2,044 jutaringgit atau kira-kira 7.3 peratus jikadibandingkan dengan peruntukanBelanjawan 1988.

Tambahan yang terbesar ialah bagiperuntukan pembangunan, iaitusebanyak 14.4 peratus. Tambahan inidiperlukan bagi mempercepatkanpembangunan sosial dan ekonominegara. Perbelanjaan mengurus hanyabertambah pada kadar 4.9 peratussahaja, iaitu sesuai dengan hasratKerajaan untuk mengawalperbelanjaan mengurusnya.

Akaun Semasa 1989

Sebelum mengambilkira per-ubahan cukai, hasil pada tahun 1989dijangka berjumlah 22,742 jutaringgit, atau peningkatan sebanyak 6peratus daripada kutipan hasil yangdijangka dalam tahun 1988. Olehkerana perbelanjaan mengurusKerajaan Persekutuan dirancangsebanyak 22,286 juta ringgit, akaunsemasa dijangka akan menunjukkanlebihan sebanyak 456 juta ringgit.Tetapi setelah mengambilkirakehilangan hasil dari perubahan cukai,akaun semasa tahun 1989 akanmencatatkan lehihan sebanyak 248juta ringgit.

Tuan Yang di-Pertua, sayaberterima kasih kepada pegawai-pegawai Kerajaan dan kesatuan-kesatuan perkhidmatan awam di ataskesabaran mereka. Kerajaanmenghargai sikap bertanggungjawab

ini. Oleh kerana sebelum inikedudukan kewangan Kerajaan tidakmengizinkan, kita telah tidak dapatmemberi semua pelarasan gaji yangdituntut kesatuan-kesatuanperkhidmatan awam. Kita telah hanyadapat membuat pelarasan untukkakitangan dalam Kumpulan D dansebahagian untuk Kumpulan C.Sekarang, prestasi kewangan Kerajaantelah bertambah baik. Oleb itu,Kerajaan akan membuat pelarasan gajiyang dipersetujui untuk Kumpulan A,B dan C. (Tepuk) Pelarasan ini akanberkuatkuasa mulai 1 Januari, 1989.(Tepuk) Kerajaan telah berjanji untukmembuat pelarasan gaji apabilakedudukan kewangan Kerajaanbertambah baik. Selaras dengankomitmen ini, Kerajaan telah punmenunaikan janjinya. Ahli-ahli YangBerhormat, Kerajaan BarisanNasional tidak pernah melupakanjanji-janjinya. (Tepuk)

Pelarasan gaji ini meiibatkanperbelanjaan sebanyak 289 jutaringgit. Jika pelarasan gaji yang telahdibuat untuk kakitangan kategori Cdan D diambilkira, peruntukantahunan bagi pelarasan gaji untukseluruh kakitangan Kerajaan ialah 712juta ringgit. Oleh kerana pelarasan gajiini melibatkan perbelanjaan yangbesar, Kerajaan tidak dapatmelaksanakannya tebih awal.Kerajaan juga berasa dukacita keranatidak mampu untuk memberitunggakan. Seperti Ahli-ahli YangBerhormat sedia maklum, akaunsemasa Kerajaan Persekutuanmengalami defisit sebanyak 500 jutaringgit pada tahun 1986 dan 2 ribu jutaringgit pada tahun 1987. Lebihan yangdianggar dalam tahun 1988 dan yangdijangka pada tahun 1989 adalah kecil.Di samping itu, harga petroleum telahjatuh dengan teruk baru-baru ini keparas 11 dolar Amerika Syarikat.Harga bagi tahun 1988 dan 1989mungkin akan menjadi tebih rendahdari yang dianggarkan. Ini sudah tentu

Page 26: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

6059 21 OKTOBER 1988 6060

akan menjejaskan kedudukan akaunsemasa. Saya percaya kakitanganKerajaan memahami keadaan ini.

Walau bagaimanapun, Kerajaanbersedia memberi bantuan lain. Padamasa ini, pegawai-pegawai dalamkategori A dan kategori B dikenakankadar faedah sebanyak 5 peratus bagipinjaman perumahan, Kadar faedahuntuk pinjaman kereta ialah 6 peratus.Saya bercadang untuk mengurangkankadar-kadar faedah ini kepada 4peratus (Tepuk) untuk semua kategorikakitangan Kerajaan berkuatkuasadari 1 Januari, 1989.

Pegawai-pegawai Kerajaan tertentuyang telah mengambil pinjamanperumahan dan berhenti dariperkhidmatan, pada masa sekarangdikenakan faedah 9 peratus untukpinjaman yang kurang dari 100,000ringgit, dan 11 peratus untuk pinjamanyang lebih dari jumlah ini. Saya sendiritelah beberapa kali menggesa bank-bank untuk mengurangkan kadarfaedah pinjaman. Selaras denganprinsip kepimpinan melalui teladan,saya bercadang mengurangkan kadarfaedah yang dikenakan kepada 7peratus dan 9 peratus. (Tepuk) Kadarbaru ini berkuatkuasa dari 1 Januari,1989.

Sekarang saya akan menyentuhbeberapa perkara penting dalamcadangan perbelanjaan bagi tahun1989.

Perbelanjaan MengurusPeruntukan perbelanjaan mengurus

bagi Betanjawan tahun 1989berjumlah 22,286 juta ringgit, iaitubertambah sebanyak 1,050 jutaringgit, jika dibandingkan denganperuntukan tahun 1988. Ini termasuktambahan sebanyak 552 juta ringgitbagi emolumen. Pertambahan besarbagi emolumen adalah bagi pelarasangaji kakitangan awam, di sampingkenaikan gaji tahunan biasa.

Kerajaan akan berhati-hati di dalampengambilan kakitangannya. Saizperkhidmatan awam akan terusdikawal. Walau bagaimanapun, jikasesuatu jawatan itu perlu, dapatmeningkatkan kecekapan pentadbirandan menambahkan hasil, Kerajaanbersedia mengisi jawatan-jawatan ini.Selaras dengan ini sejumlah 18,700jawatan kosong yang penting danperlu akan diisi. Jawatan-jawatan iniadalah di datam perkhidmatanpendidikan, polis, kesihatan dantentera. Sukalah saya memaklumkankepada Ahli-ahli Yang Berhormatbahawa dari jumlah jawatan yangakan diisi, sebanyak 60 peratus adalahuntuk perkhidmatan kesihatan danpendidikan. (Tepuk)

Selain dari emolumen, perbelanjaanyang terbesar dalam perbelanjaanmengurus Kerajaan ialah pembayaranfaedah atas hutang negara. Jumlahyang diperuntukkan bagi maksud iniuntuk tahun 1989 ialah 6,000 jutaringgit. Ini adalah satu angka yangtinggi. Perbelanjaan ini telah dapatdikawal dengan langkah-langkah yangdiambil untuk mengurangkan hutangluar negeri melalui pembayaran awaldan pembiayaan semula hutang-hutang yang mempunyai kadar faedahyang tinggi.

Untuk menentukan perkhidmatanKerajaan tidak terjejas, saya ber-cadang memperuntukkan sebanyak2,701 juta ringgit bagi Perkhidmatandan Bekalan, iaitu pertambahansebanyak 176 juta ringgit atau 7peratus lebih tinggi dari peruntukan1988. Selain daripada itu, sejumlah460 juta ringgit telah disediakan bagimenyenggara bangunan-bangunan,jalan-jalan dan lain-lain hartaKerajaan.

Perbelanjaan Pembangunan

Tuan Yang di-Pertua, peruntukanpembangunan sebanyak 7,879 jutaringgit bagi tahun 1989, mengandungi4,798 juta ringgit bagi sektor ekonomi.

Page 27: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

6061 21 OKTOBER 1988 6062

1,789 juta ringgit bagi sektor sosial,670 juta ringgit bagi sektorkeselamatan dan 222 juta ringgit bagisektor perkhidmatan am.

Pada keseluruhannya, peruntukanbagi perbelanjaan pembangunanuntuk tahun 1989 akan bertambahsebanyak 994 juta ringgit atau 14.4peratus lebih tinggi dari peruntukanbagi tahun 1988. Sebahagian besardari tambahan ini, iaitu 697 jutaringgit atau 70 peratus, adalah untuksektor ekonomi bagi melaksanakanprojek-projek penting, sepertitanaman semula getah, pembangunantanah, jalan dan jambatan,kemudahan air dan elektrik dankemudahan-kemudahan lapanganterbang.

Sektor sosial mendapat tambahanperuntukan sebanyak 212 juta ringgit,terutama sekali bagi projek-projekkesihatan dan pembangunanmasyarakat dan kampung, jalan-jalankampung dan pemulihan kampung.

Kerajaan akan terus memberiperhatian utama kepada projek-projek pembangunan di luar bandar.Peruntukan sebanyak 5,117 jutaringgit, atau kira-kira dua pertiga dariperbelanjaan pembangunan bagitahun 1989, telah disediakan bagitujuan ini. (Tepuk)

Selaras dengan matlamat DasarEkonomi Baru, sebanyak 1,528 jutaringgit telah disediakan bagi projek-projek membasmi kemiskinan dan1,552 juta ringgit bagi projekmenyusun semula masyarakat.

PertanianKerajaan akan memberi sokongan

yang kuat kepada bidang pertanian.Peruntukan sebanyak 1,349 jutaringgit telah disediakan di bawahbidang ini bagi projek-projekpembangunan tanah, pembangunanpertanian bersepadu, bantuan dan

perkhidmatan sokongan bagi projekpertanian, perikanan dan projekternakan.

Sejumlah 521 juta ringgit telahdisediakan bagi pembukaan kawasan-kawasan tanah baru, dan pemulihantanah-tanih terbiar. Seluas 33,000hektar kawasan-kawasan tanah baruakan dibuka oleh FELDA, manakalaFELCRA dan RISDA pula akanmemulihkan tanah-tanah pertanianserta tanah-tanah terbiar sejumlah69,000 hektar. Program pembukaantanah serta pemulihan tanah akanmemberi manfaat kepada 33,200keluarga. Bagi Lembaga-lembagakemajuan Wilayah sepertiKESEDAR, KEJORA danKETENGAH, peruntukan sebanyak76 juta ringgit disediakan untukmembolehkan lembaga-lembaga inimeneruskan projek-projek sepertiindustri kecil, tanaman kontan, danlain-lain projek komersial yang dapatmeningkatkan kemajuan ekonomi dansosial penduduk di luar bandar.

Perdagangan Dan PerindustrianSejumlah 693 juta ringgit telah

diperuntukkan untuk sektor per-dagangan dan perindustrian. Dari-pada jumlah ini, sebanyak 532juta ringgit adalah untuk PerbadananIndustri Berat Malaysia atau HICOM,syarikat Sabah Gas Industries danSabah Forest Industries.

Di samping itu, perkembanganusahawan Bumiputra terus diberikeutamaan, selaras dengan matlamatDasar Ekonomi Baru bagi menyusunsemula masyarakat. Untuk tujuan ini,peruntukan sebanyak 100 juta ringgitakan disediakan kepada BankPembangunan Malaysia dan Per-badanan-perbadanan Kemajuan Eko-nomi Negeri.

PengangkutanTuan Yang di-Pertua, sejumlah

1,819 juta ringgit atau kira-kira 23.1

Page 28: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

6063 21 OKTOBER 1988 6064

peratus dari jumlah anggaranperbelanjaan pembangunan adatahdisediakan untuk sektor peng-angkutan. Dari jumlah ini, se-banyak 1,572 juta ringgit adalah bagip mbmaan jalan dan jambatan, 111juta ringgit bagi meningkatkemudahan-kemudahan di lapanganterbang, dan 92 juta ringgit bagipemulihan landasan keretapi.

Kemndahan-kemudahan AwamBagi tahun 1989, Kerajaan telah

memperuntukkan sebanyak 906 jutaringgit bagi kemudahan-kemudahanawam, iaitu 748 juta ringgit untukbekalan air dan 158 juta ringgit untukbekalan elektrik. Kerajaan akan terusberusaha supaya lebih ramai rakyat dikawasan luar bandar dapat menikmatikemudahan-kemudahan asas, untukmeningkatkan taraf hidup mereka.Bagi mencapai matlamat ini,peruntukan bekalan air dan elektrikluar bandar telah ditambah dari 414juta ringgit di dalam tahun 1988kepada 578 juta ringgit di dalam tahun1989. Dengan perbelanjaan ini, 64peratus daripada penduduk luarbandar akan menikmati bekalan airdan 77 peratus akan disediakandengan bekalan elektrik. Kerajaanjuga akan menambah peruntukanprogram jalan-jalan luar bandarkepada 210 juta hnggit pada tahun1989 berbanding dengan peruntukan98 juta ringgit dalam tahun 1988. Sayaingin memaklumkan kepada Ahli-ahliYang Berhormat bahawa peruntukanbagi bekalan air, elektrik dan jalanluar bandar yang telah dinaikkandengan banyaknya dalam tahun 1989akan dikekalkan di paras yang tinggipada tahun-tahun yang akan datang.(Tepuk)

PendidikanSebanyak 1,147 juta ringgit

diperuntukkan bagi menyediakankemudahan-kemudahan. pendidikantermasuk pembinaan bilik-bilik darjah

dan meluaskan kemudahan-kemudahan tempat belajar di pusat-pusat pengajian tinggi. Bagi tahun1989, sebanyak 4,190 buah bilik darjahsekolah rendah, dan sebanyak 4,300bilik darjah sekolah menengah, akandibina.

Peruntukan sebanyak 305 jutaringgit telah disediakan bagi ProgramPendidikan Tinggi supaya lebih ramailagi belia dapat menuntut di pusat-pusat pengajian tinggi. Di samping itu,bagi membolehkan lebih ramai lagitenaga kerja mahir dikeluarkan padasetiap tahun, Kerajaan telahmeyediakan peruntukan sebanyak 100juta ringgit bagi memperluas danmeningkatkan program PendidikanTeknik dan Vokasional.

Di bawah perbelanjaan mengurus,Kerajaan telah menambahkanperuntukan bagi Progratn KebajikanPenuntut-penuntut, termasukperbelanjaan bagi biasiswa, pinjamanbuku teks dan bantuan makanan dari213 juta ringgit kepada 278 juta ringgitdalam tahun 1989. Tambahanperuntukan ini akan memberi faedahkepada penuntut-penuntut, khasnyamereka dari keluarga yangberpendapatan rendah.

KesihatanPenyediaan kemudahan-kemudahankesihatan adalah satu aspek yang perlubagi meningkatkan taraf hiduppenduduk. Oleh yang demikianKerajaan telah menyediakanperuntukan sebanyak 209 juta ringgitbagi kesihatan, termasuk peruntukansebanyak 50 juta ringgit bagipembinaan pusat-pusat kesihatan danklinik-klinik desa.

Perumahan Kos RendahKerajaan Persekutuan akan terus

memberi bantuan kewangan kepadaKerajaan-kerajaan Negeri dalammelaksanakan program rumah kosrendah untuk kumpulanberpendapatan rendah. Untuk tujuan

Page 29: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

6065 21 OKTOBER 1988 6066

ini sejumlah 89 juta ringgitdiperuntukkan bagi membinasebanyak 8,595 unit rumah kosrendah.

Adalah menjadi dasar Kerajaanuntuk menggalakkan sektor swastamemainkan peranan yang lebih besardalatn pembinaan rumah kos rendahsupaya lebih ramai rakyat Malaysia,khasnya mereka yang berpendapatanrendah, dapat memiliki rumah. Olehitu, sukalah saya menyeru institusi-institusi kewangan supayamenyediakan kemudahan pembiayaanyang lebih banyak kepada golonganyang berpendapatan rendah untukmembolehkan mereka membelirumah.

KeselamatanTuan Yang di-Pertua, Kerajaan

telah menyediakan peruntukansebanyak 670 juta ringgit di bawahSektor Keselamatan, iaitu sebanyak357 juta ringgit bagi Pertahanan, dan313 juta ringgit bagi KeselamatanDalam Negeri. Peruntukan ini adalahbagi meningkat keupayaan,kemampuan dan kecekapan anggotatentera dan pasukan polis, untukmenjamin keselamatan negara.

Kerajaan perlu menambahperuntukan kepada angkatan tenterabagi menguatkan keupayaan kitamempertahankan zon ekonomi negaradan memberi perlindungan kepadapara nelayan serta sumber-sumberpetroleum di luar pantai. Kerajaanjuga perlu meyakinkan rakyat danpelabur-pelabur bahawa kitamempunyai kesanggupan dankeupayaan untuk mempertahankannegara dari ancaman dalam atau luarnegeri.

Baru-baru ini, Kerajaan telahmenandatangani satu MemorandumPersefahaman dengan KerajaanBritish untuk membeli kelengkapantentera. Pembelian ini akan dibiayai

melalui peruntukan Belanjawan.Sejumlah 100 juta ringgit di jangkaakan diperlukan bagi tahun 1989.Butir-butir perjanjian sedangdibincang dan kita akan mengenakansyarat-syarat yang tertentu mengenaiperdagangan timbal balas, ataudengan izin "counter trade", bagimempastikan pembelian kelengkapanini akan memberi faedah kepadaekonomi negara. Pembayaran untukalat-atat ini akan dibuat dalam tempohsepuluh tahun. Dengan itu, ia tidakakan menjejaskan peruntukanpembangunan projek-projek yanglain.

Bagi memenuhi keperluanperumahan anggota tentera danpasukan polis, peruntukan sebanyak163 juta ringgit telah disediakan bagitahun 1989 berbanding dengan 138juta ringgit dalam tahun 1988 untukmembina rumah-rumah anggotatentera dan pasukan polis. Sehinggaini, sebanyak 54 peratus anggotapasukan polis telah diberi kemudahanperumahan, manakala bagi anggotaangkatan tentera, jumlah yangmendapat kemudahan perumahanialah 50 peratus.

Kerajaan akan berusaha mencarijalan membina lebih banyak rumahuntuk pasukan tentera dan polis. Satucara iatah dengan mengadakan projekusahasama di antara agensi-agensiKerajaan yang mempunyai tanah,dengan syarikat swasta.

Perusabaan Awam Bukan Kewangan(PABK)

Tuan Yang di-Pertua, PrestasiPerusahaan Awam Bukan Kewanganadalah satu perkara yang diambil beratoleh Kerajaan memandangkankerugian yang dialami, dan keperluanKerajaan untuk memasukkan modalbaru dari masa ke semasa bagi tujuan-tujuan operasi. Kerajaan telahmembuat pelaburan yang besar didalam perusahaan-perusahaan ini. Di

Page 30: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

6067 21 OKTOBER 1988 6068

samping itu, Kerajaan juga telahmemberi jaminan kepada pinjaman-pinjaman PABK. Sebenarnya, PABKini merupakan masalah yang palingrumit dalam usaha memperbaikikedudukan kewangan sektor awam.Kerugian yang dialami oleh PABKtetah metemahkan kedudukankewangan Kerajaan Persekutuan.Keadaan ini tidak boleh dibiarkanberterusan.

Kerajaan telah pun mengambilbeberapa langkah untuk mengatasimasalah-masalah PABK yang besar.Pengurusan Perwaja dan Proton telahpun di susun semula. Berikutanlangkah-langkah yang sedang diambiluntuk menyusun semula modalmengurangkan kos, menambahkanpengeluaran dan memperbaikikawalan dalaman, saya yakin syarikat-syarikat ini akan dapat memperbaikiprestasi.

Bagi projek simen dan kejuruteraandermaga perkapalan, beberapacadangan sedang dipertimbangkanbagi mengatasi masalah-masalah yangdihadapi. Kesemua cadangan inimempunyai penglibatan sektor swasta.Kerajaan dijangka akan membuatkeputusan tidak lama lagi terhadapcadangan-cadangan untuk memper-baiki prestasi kewangan syarikat-syarikat ini. Berkaitan denganPerusahaan Gas Sabah, Kerajaansedang mengkaji laporan penswastaanyang disediakan oleh firmaperundingan antarabangsa. BagiSyarikat Sabah Forest Industries,cadangan membiayai semula pinjamandan mengguna dengan optimumkeupayaan pengeluarannya sedangdikaji.

Selain dari menyelesaikan masalah-masalah kewangan perusahaan-perusahaan yang besar, kita juga akanmemberi perhatian kepada beberapasyarikat lain yang mengalami kerugiandan memerlukan perhatian segera.

Walaupun kita mempunyai maklumatberkenaan syarikat-syarikat ini, analisayang lebih terperinci adalah perlusebelum tindakan lanjut diambil.Perkhidmatan perunding-perundingswasta akan diambil untuk mengkajisyahkat-syarikat ini. Kerajaan akanmengambil tindakan tegas dan akanterus menutup mana-mana perusahaanyang menunjukkan prestasi yang tidakmemuaskan. Buat sementara waktu,pengurus-pengurus perusahaan inipatutlah menunjukkan initiatif danberusaha untuk meningkatkan prestasisysrikat-syarikat. Pengurus-pengurusdibayar gaji yang itnggi dan elaun-elaun yang lumayan. Oleh itu,Kerajaan berharap mereka akanmenunjukkan prestasi yang setimpal.Jika mereka tidak berdaya mencapaitahap tersebut mereka patut meletakjawatan atau dibuang kerja. (Tepuk)Ini adalah pilihan mereka.

Dasar KewanganTuan Yang di-Pertua, ekonomi

negara telah bertambah kukuh. Olehitu, tumpuan utama dasar kewanganialah untuk menentukan supayakeadaan kewangan keseluruhannyaadalah selaras dengan tujuanmengekalkan perkembangan ini. Padamasa ini, mudahtunai bank adalahmencukupi untuk memenuhipermintaan kredit bank yangmeningkat. Atas desakan Kerajaan,kadar faedah pinjaman telah turun keparas yang paling rendah dalam duadekad. Walau bagaimanapun,permintaan pinjaman sedangbertambah. Oleh itu, kadar faedahsimpanan mungkin meningkat. Dalatnhubungan ini, saya ingin menyeruinstitusi-institusi kewangan supayamengekalkan kadar faedah pinjamanpada paras yang rendah. Kerajaanakan menentukan dasar kewanganakan terus membolehkan penyediaanmudahtunai bank yang secukupnyauntuk membiayai perkembanganekonomi dan mengekalkan kestabilanharga pengguna.

Page 31: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

6069 21 OKTOBER 1988 6070

Kerajaan telah mengambil beberapalangkah untuk membantu peniaga-peniaga yang telah mengalamimasalah kewangan aklibatkemelesetan ekonomi. Kita telahmenubuhkan sebuah TabungPemulihan Perusahaan untukmembantu pengusaha-pengusahabumiputera memulihkan projek-projek dan operasi mereka. Saya inginsekali lagi menasihatkan bank-banksupaya membantu peniaga-peniagamemulihkan perniagaan yang berdayamaju. Dalam jangka panjang, sikapyang lebih positif ini akan membantubank-bank dan menggalakkanpertumbuhan ekonomi.

Prospek Ekonomi 1989Tuan Yang di-Pertua, izinkan saya

memberi gambaran ringkas tentangprospek ekonomi tahun 1989.

Pertumbuhan ekonomi negara-negara perindustrian dijangkaberkembang dengan sederhanasahaja, sebanyak 2.8 peratus padatahun 1989, berbanding denganpertumbuhan sebenar KNK sebanyak3.8 peratus dalam tahun 1988. Selarasdengan perkembangan ini,pertumbuhan perdagangan dunia jugadijangka merosot kepada 5.4 peratuspada tahun 1989, berbanding denganpertumbuhan 7 peratus dalam tahun1988.

Akibat dari kadar pertumbuhanyang lebih perlahan ini, permintaanterhadap barangan utama kita dijangkatidaklah berapa pesat. Oleh itu, hargabarangan utama mungkin turun keparas yang lebih rendah dari parasharga dalam tahun 1988. Hargapetroleum telah jatuh dengan ketaradalam beberapa minggu ini dankeadaan pasaran adalah sukardiramalkan. Setelah mengambilkiraperkembangan ini, harga puratapetroleum dianggarkan turun kepada14 dolar Amerika Syarikat setong bagitahun 1989. Walau bagaimanapun, jika

OPEC dapat mencapai persetujuan didalam kuota pengeluaran, danmelaksanakan persetujuan ini, hargapetroleum mungkin akan meningkat.Kita berharap agar ahli-ahli OPECdapat mencapai persefahaman didalam hal ini.

Memandangkan perkembangan-perkembangan yang saya sebutkantadi, ekonomi negara dijangkamencapai pertumbuhan KDNKsebenar sebanyak kira-kira 6 peratuspada tahun 1989. Pertumbuhan inidapat dipertahankan dengan adanyapeningkatan nilai ditambah di dalamsektor pertanian, pembinaan danperkhidmatan. Pertumbuhan sektorperkilangan dijangka akan terusmenggalakkan, tetapi tidak sepesatpertumbuhan dalam tahun 1988. Hargapengguna pula dijangka meningkatsedikit, iaitu sebanyak 3 peratus.Tetapi kadar peningkatan ini masihsederhana. Kerajaan akan berusahauntuk mengawal peningkatan harga keparas yang sederhana.

Akaun semasa imbanganpembayaran dijangka menunjukkanlebihan yang rendah sebanyak 515 jutahnggit. Ini disebabkan terutama sekalioleh pertumbuhan import, selarasdengan keperluan pelaburan. Walaubagaimanapun, paras rizab luar negeridijangka berada pada tahap yangmemuaskan dan cukup untukmembiayai keperluan import negaraselama 5.2 bulan.

Penutup

Tuan Yang di-Pertua, kita telahberjaya dalam usaha memulihkanekonomi negara, dan mencatatkansuatu kadar pertumbuhan ekonomiyang menggalakkan. la akan mem-bolehkan ekonomi Malaysiamenghadapi cabaran-cabaran dalamtahun sembilan puluhan dengan lebihyakin. Kejayaan kita memulihkanekonomi negara telah pun diakui olehsemua pihak, termasuk mereka yangpada suatu ketika dahulu mempunyai

Page 32: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

6071 21 OKTOBER 1988 6072

pandangan negatif terhadapkeupayaan kita. Ekonomi dipulihkanbukan kerana kita bernasib baik. laadalah hasil beberapa dasar yang tegasdan berani yang dilaksanakan olehKerajaan. (Tepuk) Ada di antara dasarini yang tidak popular, yangmenimbulkan perasaan kurang senangdi kalangan beberapa pihak. Tetapibukanlah hasrat Kerajaan untukmelaksanakan dasar-dasar yangpopular, sehingga kedudukankewangan negara terjejas. Kerajaantidak akan berganjak darimelaksanakan dasar-dasar yang baikdan berfaedah kepada rakyat.Kerajaan ini adalah Kerajaan yangbertanggungjawab. (Tepuk)

Walaupun kadar pertumbuhandalam tahun 1988 menggalakkan, kitatidak harus berpuashati dengankejayaan yang telah dicapai. Banyaklagi yang perlu kita lakukan bagimempergiatkan perkembanganekonomi dan mengurangkanpengangguran. Perlulah ditegaskanbahawa tidak ada jalan mudah dansingkat bagi mencapai sesuatukejayaan, melainkan dengan bekerjakuat dan berusaha bersungguh-sungguh. Di samping itu, kita jugaperlu belajar daripada mereka yangtelah berjaya dan sanggup belajar darikesilapan-kesilapan yang telahdilakukan oleh kita dan orang lain.Dengan cara ini sahajalah kita dapatmaju.

Kejayaan yang telah kita capaisekarang adalah hasil sokongan,pengorbanan dan kerjasama semuapihak yang setia. (Tepuk) Kerajaansahaja tidak mampu menghasilkanpemulihan ekonomi. Oleh itu,Kerajaan merasakan hasil kejayaanyang dicapai perlu dinikmati bersama.Atas hakikat inilah, Belanjawandirangka untuk memberi faedahkepada semua pihak. lanya merupakanBelanjawan untuk penduduk dikampung dan bandar, kakitangan

Kerajaan, pekerja-pekerja, peniaga-peniaga dan lain-lain golonganmasyarakat. Walau bagaimanapun,daiam kita menikmati kejayaan ini,kita tidak harus lupa betapa perlunyadisiplin kewangan dan pengurusanekonomi yang cekap dan berhati-hati.

Oleh itu, perbelanjaan tidak akandibenarkan bertambah denganbanyak, kerana ini akan menjejaskankedudukan imbangan akaun semasaKerajaan Persekutuan yang dijangkamencatatkan lebihan yang kecil sahajapada tahun hadapan. Walaupunhutang negara telah dapat dikawal, iamasih lagi tinggi. Kita hendaklahseboleh-bolehnya berbelanja mengikutkemampuan tanpa bergantung sangatkepada hutang.

Kita mesti peka terhadap perubahanpesat yang berlaku di dalam ekonomidunia dan di sekeliling kita. Perubahanini bukan sahaja menimbulkancabaran-cabaran, tetapi jugamewujudkan peluang-peluang kepadakita. Pengurus-pengurus kita perlusedar akan perkembangan ini danmembuat penyesuaian yang pertu.Dalam penilaian akhir, kualitipengurusanlah yang akan menentukansama ada kita berjaya. Dalamhubungan ini, sukatah saya tegaskanbetapa pentingnya pengurus-penguruskita sentiasa cekap dan dinamis, disamping jujur dan amanah. Merekahendaklah sentiasa meletakkankepentingan rakyat dan negaramelebihi kepentingan diri sendiri.(Tepuk)

Tuan Yang di-Pertua, potensi kitauntuk terus maju adalah amat cerahsekali. Negara kita adalah kecil, tetapikaya dengan sumber-sumber asli. Kitapatut bersyukur kepada AllahSubhanahu Wataala, kerana negarakita tidak ditimpa malapetaka.Kadang-kadang kita terlupa nikmatyang dikurniakan Allah. Oleh keranaitulah ada di antara rakyat kita yangterlibat dalam kegiatan-kegiatan yang

Page 33: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

6073 21 OKTOBER 1988 6074

tidak produktif. Tidak banyak negaradi dunia yang dapat menandingi kitadari segi sumber-sumber asli. Prospekpermintaan bagi sumber-sumber inidalam jangkamasa panjang adalahbaik. Tetapi kita harus sedar bahawakejayaan kita banyak bergantungkepada usaha kita sendiri. Kita tidakboleh mengharapkan orang lainmenolong kita. Kita hendaklahberdikari. Jika sumber-sumberdiuruskan dengan cekap dan dasar-dasar yang berkesan dilaksanakan, kitaboleh menandingi sebarang negara dirantau ini.

Kita tidak boleh hergantung kepadapenjualan barangan utama semata-mata di dekad-dekad yang akandatang. Barangan ini perlu diprosesdan asas sektor perindustrian perludiperluaskan bagi mewujudkan lebihbanyak lagi peluang pekerjaan. Untukmeningkatkan pendapatan negara, kitaperlu mengeksport lebih banyak lagibarang perkilangan. Masa depan kitabergantung kepada sektor ini. Kitaperlu menerokai pasaran-pasaranbaru dengan menjual barang-barangketuaran kita pada harga yangkompetitif. Dalam hubungan ini, kitaperlu meningkatkan lagi kecekapandan mengurangkan kos pengeluaran.

Tetapi syarat terpenting sebelumkita dapat mencapai kejayaan yangbesar, ialah perpaduan dan kestabilan(Tepuk). Malah ramai yangberpendapat bahawa sekiranya kitamengurangkan percakaran antara satusama lain, kita mampu mencapaikejayaan yang lebih besar lagi (Tepuk).Saya gembira kerana kini terdapattanda-tanda rakyat Malaysia sedarimplikasi buruk dari percakaran ini.Kemenangan Barisan Nasional dalamPilihanraya Kecil Parit Raja semalam(Tepuk) membuktikan rakyat menyo-kong penuh usaha Kerajaan (Tepuk)untuk menyatu-padukan rakyat demikestabilan dan kemakmuran negara.

Sudah banyak negara di dunia yangmengalami masalah ekonomi dan

politik, kerana perpecahan di kalanganrakyatnya. Marilah kita belajar darisejarah dan pengalaman negara-negaralain. Dengan itu sahajalah kita dapatmencapai kejayaan yang lebih besar.

Matlamat Kerajaan ialah untukmeninggikan taraf hidup rakyat danmenjadikan Malaysia sebuah negarayang lebih makmur, adil dan aman.Oleh itu, kita hendaklah mem-berhentikan kegiatan menaburfitnah di dalam dan luar negeri(Tepuk). Sebelum ini pun kitamempunyai perbezaan pendapat,tetapi kita tidak melemparkantuduhan-tuduhan liar yang tidakberasas (Tepuk). Rakyat tidak harusdiracuni oteh fitnah dan pelabur asingperlu diberi gambaran yang tepat danbetul (Tepuk) tentang perkembangan-perkembangan di negara yang kitacintai. Fitnah-memfitnah tidakdiredhai oleh Allah (Tepuk). Kitaharus ingat bahawa amat senang sekalimemusnahkan apa yang kita ada.Tetapi membina balik sesuatu ituadalah satu perkara yang amat sukar.Oleh itu, kita harus berhati-hati danwaspada, dalam apa jua yangdilakukan, demi menentukan masahadapan yang lebih cerah untuk anakcucu kita.

Tuan Yang di-Pertua, saya mohonmencadangkan (Tepuk).

Menteri Kerjaraya (Dato' S. SamyVellu): Tuan Yang di-Pertua, sayamohon menyokong usul ini.

USUL

ANGGARAN PEMBANGUNAN 1989Dato' Paduka Daim Zainuddin:

Tuan Yang di-Pertua, saya mohonmencadangkan bahawa Usul di atasnama saya di dalam Aturan UrusanMesyuarat hari ini yang berbunyi:

Bahawa Dewan ini, mengikutSeksyen 4 (3) Akta KumpulanwangPembangunan 1966, membuat

Page 34: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

6075 21 OKTOBER 1988 6076

ketetapan iaitu satu jumlah wangsebanyak tidak lebih dari$7,878,873,740 dibelanjakan dari-pada Kumpulanwang Pemba-ngunan bagi tahun 1989, danbagi tujuan-tujuan dan butiran-butiran perbelanjaan Pembangunanyang dinyatakan di bawah MaksudPembangunan atau ("P") dalamsenarai Belanjawan Persekutuan,1989 yang dibentangkan sebagaiKertas Perintah 28 tahun 1988,adalah diuntukkan di bawahmaksud-maksud yang berkenaanjumlah-jumlah yang setentangdengan butiran-butiran itu diruangan lapan dan sembilan senaraitersebut.

diserahkan kepada Jawatankuasasebuah-buah Majlis.

Tuan Yang di-Pertua, saya mohonmencadangkan.

Dato' S. Samy Vellu: Tuan Yang di-Pertua, saya mohon menyokong Usulini.

Tuan Yang di-Pertua: Ahli-ahliYang Berhormat, perbahasan di ataskedua-dua masatah ini akandimulakan pada hari Selasa, 25hbOktober, 1988, mengikut peruntukanPeraturan Mesyuarat 66 (2).

Dewan ditangguhkan sekaranghingga pukul 2.30 petang hari Selasa,25hb Oktober, 1988 (Tepuk).

Dewan ditangguhkan pada pukul5.15 petang.

Page 35: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

6077 21 OKTOBER 1988 6078

LAMPIRAN I

Kajian semula struktur cukai syarikat

Pada masa ini, syarikat-syarikat adalah tertakluk kepada cukai pendapatan(40%) dan cukai pembangunan (5%). Sebagai langkah untuk mewujudkan kadarcukai yang kompetitif dan meningkatkan pelaburan, adalah dicadangkan supaya:

(i) kadar cukai pendapatan syarikat dikurangkan daripada 40 peratus kepada35 peratus;

(ii) kadar cukai bagi bukan pemastautin dikurangkan dari 40 peratus kepada35 peratus berikutan daripada pengurangan ke atas kadar cukaipendapatan syarikat;

(iii) memandangkan badan amanah, wasi bagi seseorang individu yang padamasa kematiannya bermastautin di luar Malaysia, dan seseorang penerimaadalah dikenakan cukai pada kadar 40 peratus seperti juga bagi seseorangbukan pemastautin, kadar bagi kategori ini juga dikurangkan kepada 35peratus berikutan dari pengurangan cukai ke atas individu bukanpemastautin;

(iv) dividen yang diterima oleh pemegang-pemegang saham dalam tahun 1988akan dianggap telah dibayar cukai pada peringkat puncanya pada kadar 35peratus; dan

(v) cukai pembangunan dimansuhkan secara berperingkat-peringkat denganpengurangan sebanyak 1 peratus mulai tahun taksiran 1990.

Cadangan-cadangan (1), (ii), (iii) dan (iv) berkuatkuasa mulai tahun taksiran1989.

LAMPIRAN II

Kajian semula perbelanjaan keraian sebagaiperbelanjaan yang dibenarkan

Pada masa ini perbelanjaan keraian termasuk elaun keraian, dibenarkan ditolakdaripada pendapatan seseorang individu dan syarikat bagi tujuan pengiraanpendapatan yang dikenakan cukai, sekiranya perbelanjaan keraian itu bolehmewujudkan pendapatan yang boleh dicukai. Selaras dengan kajian semula ke atasstruktur cukai syarikat, adalah dicadangkan supaya perbelanjaan keraian termasukelaun keraian tidak dibenarkan ditolak bagi tujuan pengiraan pendapatan yangdikenakan cukai. Walau bagaimanapun perbelanjaan-perbelanjaan berikutdibenarkan sebagai potongan:

(i) keraian yang diberi kepada pekerja-pekerja;(ii) keraian yang disediakan oleh sesuatu perniagaan bagi bayaran di mana

bentuk perniagaan ialah untuk menyediakan keraian bagi bayaran;(iii) perbelanjaan ke atas hadiah-hadiah atau barangan contoh bagi tujuan

promosi; dan(iv) penyediaan keraian bagi acara sukan atau kebudayaan yang dibuka kepada

orang-orang awam di mana pada keseluruhannya ialah untukmeningkatkan perniagaan seseorang itu.

Page 36: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

6079 21 OKTOBER 1988 6080

LAMPIRAN III

Kajian semula kos tambang percuma untuk pekerja-pekerjasebagai perbelanjaan yang dibenarkan

Pada masa ini kos tambang percuma bagi perjalanan ke luar negeri sekalisetahun dan perjalanan dalam negeri tiga kali setahun yang diberi oleh majikankepada pekerja-pekerjanya adalah dikecualikan dari cukai pendapatan diperingkat pekerja-pekerja. Selain dari itu, perbelanjaan ini dibenarkan sebagaipotongan kepada majikan. Selaras dengan kajian semula di atas struktur cukaisyarikat dan sebagai langkah untuk memperketatkan jenis-jensi perbelanjaan yangdibenarkan sebagai potongan, adalah supaya perbelanjaan atas tambang percumatidak dibenarkan sebagai potongan kepada majikan.

Cadangan ini berkuatkuasa mulai tahun taksiran 1989.

LAMPIRAN IV

Pindaan kepada Akta Petroleum (Cukai Pendapatan) 1967

Pada masa ini terdapat beberapa peruntukan-peruntukan di dalam AktaPetroleum (Cukai Pendapatan) 1967 yang memerlukan penjelasan. Selain daripadaitu pindaan-pindaan perlu diadakan untuk membolehkan syarat-syarat petroleummenghapuskira perbelanjaan yang layak dengan lebih cepat lagi dan jugamenikmati faedah-faedah potongan dua kali yang pada masa ini terdapat di bawahAkta Cukai Pendapatan 1967. Oleh itu adalah dicadangkan supaya:

(i) seseorang yang menjalankan operasi petroleum di bawah dua atau lebihperjanjian petroleum akan dianggap sebagai seseorang yang bolehdikenakan cukai secara berasingan mengikut setiap perjanjianberkenaan;

(ii) peruntukan diadakan di dalam Akta mengenai perubahan di dalamkeahlian sesuatu perkongsian;

(iii) nilai pasaran ke atas petroleum yang boleh dikenakan cukai yang dihantarke kilang pemerosesan gas akan di anggap sebagai pendapatan kasar bagiseseorang yang boleh dikenakan cukai;

(iv) potongan dua kali dibenarkan ke atas bayaran gaji kepada pekerja-pekerja cacat;

(v) potongan dua kali dibenarkan bagi bayaran premium insurans ke atasbarang-barang yang diimport dengan syarat insurans diambit dah syarikatyang berdaftar di Malaysia;

(vi) bayaran yang dibuat kepada Tabung Penyelidikan Petroleum dibenarkansebagai potongan;

(vii) nilai pelupusan kenderaan akan ditentukan dengan merujuk kepadaperbelanjaan yang sebenarnya layak bagi kenderaan berkenaan;

(viii) elaun tahunan tninimum bagi perbelanjaan mencarigali yang layakdinaikkan dari 5 peratus kepada 15 peratus; dan

Page 37: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

6081 21 OKTOBER 1988 6082

(ix) kadar elaun tahunan perbelanjaan modal yang layak bagi "secondaryrecovery" dinaikkan dari 6 peratus kepada 10 peratus.

cadangan ini berkuatkuasa mulai tahun taksiran 1989.

LAMPIRAN V

Sekatan ke atas potongan untuk bayaran bonos

Bayaran bonos sehingga maksimum $1,000 atau 2 bulan gaji, mengikut mana-mana yang lebih tinggi adatah dibenarkan sebagai potongan kepada majikan didalam pengiraan pendapatan yang dikenakan cukai. Demi menggalakkan pekerja-pekerja mempertingkatkan daya-pengeluaran mereka, adalah dicadangkan supayabayaran bonos yang dibenarkan sebagai potongan dinaikkan ke suatu jumlah tidakmelebihi:

(i) $2,000; atau(ii) 2 bulan gaji dicampurkan dengan pertambahan yang tidak melebihi dua kali

ganda peratus kenaikan keuntungan bersih sebelum cukai bagi tahun semasasyarikat dibandingkan dengan keuntungan bersih sebelum cukai bagi tahunsebelumnya,

mengikut mana-mana satu daripada di atas yang lebih tinggi.Cadangan ini berkuatkuasa mulai tahun taksiran 1989.

LAMPIRAN VI

Pengecualian cukai kepada institusi-institusi amal di bawahperenggan 13, Jadual 6 Akta Cukai Pendapatan 1967

Pada masa ini, semua pendapatan kecuali pendapatan dividen yang diperolehioleh institusi-institusi amal adalah dikecualikan daripada cukai pendapatansepertimana yang diperuntukkan di bawah perenggan 13, Jadual 6 Akta CukaiPendapatan 1967. Pengecualian ini hanya diberikan kepada institusi-institusi amalyang menjalankan aktiviti-akitviti amal sahaja. Adalah didapati sejakkebelakangan ini, terdapat berbagai-bagai aktiviti institusi amal dan yang demikianadalah sukar untuk memastikan sama ada aktiviti-aktiviti institusi itu bertujuanuntuk amal atau sebaliknya. Untuk memastikan bahawa hanya institusi-institusiyang menjalankan aktiviti-aktiviti amal sahaja menikmati pengecualian cukai ini,adalah dicadangkan:

(i) hanya institusi-institusi amal yang diluluskan oleh Ketua Pengarah JabatanHasil Dalam Negeri sahaja boleh menikmati pengecualian cukai;

(ii) institusi-institusi amal hendaklah membelanjakan sekurang-kurangnya 70peratus daripada pendapatannya setiap tahun bagi tujuan amal; dan

(iii) pengecualian cukai hanya diberikan kepada institusi-institusi amal yangditubuhkan di Malaysia dan yang menjalankan aktiviti-aktiviti amal diMalaysia sahaja.

Cadangan ini berkuatkuasa mulai dari tahun taksiran 1989.

Page 38: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

6083 21 OKTOBER 1988 6084

LAMPIRAN VII

Cukai pegangan ke atas bayaran faedah

Pada masa ini, faedah terakru kepada simpanan tetap melebihi 12 bulan yangdisimpan dengan institusi-institusi kewangan adalah dikecualikan dari cukaipegangan sebanyak 5 peratus. Memandangkan pengecualian ini telahmenimbulkan layanan cukai yang berbeza ke atas pendapatan faedah yangdiperolehi daripada simpanan tetap yang mempunyai tempoh matang yangberbeza, adalah dicadangkan supaya pengecualian cukai ini ditarik balik. Cukaipegangan sebanyak 5 peratus akan dikenakan ke atas faedah dari simpanan tetapyang melebihi 12 bulan yang disimpan oleh pemastautin dengan institusi-institusikewangan. Walau bagaimanapun, cadangan ini tidak akan melibatkan faedah dirisimpanan dengan Bank Simpanan Nasional dan Lembaga Urusan Tabung Haji.Selain dari itu pengecualian cukai yang dinikmati oleh bukan pemastautindikekalkan untuk menggalakan kemasukan modal ke negara ini.

Cadangan ini berkuatkuasa mulai 1hb Januari 1989.

LAMPIRAN VIII

Kajian semula ke atas galakan-galakan cukai

Galakan-galakan yang diberikan di bawah Akta Penggalakkan Pelaburan (AAP)1986 sebenarnya terlalu luas dan ianya digubal pada masa syarikat-syarikattertakluk kepada cukai syarikat sebanyak 40 peratus, 5 peratus cukai pembangunandan 3 peratus cukai keuntungan berlebihan.

Dengan cadangan pengurangan ke atas kadar cukai pendapatan syarikat dari 40peratus kepada 35 peratus, pengurangan sebanyak 1 peratus secara berperingkatke atas kadar cukai pembangunan bagi syarikat dari tahun taksiran 1990 danpenghapusan cukai keuntungan berlebihan di dalam Belanjawan 1988, makaadalah perlu untuk meminda APP bagi merasionalkan struktur galakan cukai.Untuk menggalakkan pelaburan, galakan-galakan utama seperti Taraf Perintis,Elaun Cukai Pelaburan dan lain-lain potongan dua kali akan dikekalkan. Walaubagaimanapun kajian akan dibuat dalam beberapa bidang lain. Dengan itu adalahdicadangkan:

(i) bagi syarikat-syarikat yang memohon taraf perintis selepas HariBelanjawan, elaun modal hendaklah digunakan dalam tempoh masa tarafperintis. Sebarang elaun modal yang tidak digunakan, tidak akandibenarkan dibawa ke hadapan;

(ii) bagi syarikat-syarikat yang memohon taraf pehntis selepas HariBelanjawan, kerugian yang tidak dapat digunakan dalam tempoh masataraf perintis tidak akan dibenarkan dibawa ke hadapan selepas daritempoh taraf perintis; dan

(iii) tempoh elaun susutan dipercepatkan di bawah Akta Cukai Pendapatan1967, yang akan tamat pada akhir tahun 1988 tidak akan dilanjutkan lagi.

Cadangan-cadangan (i) hingga (iii) di atas akan berkuatkuasa mulai tahuntaksiran 1990.

Page 39: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

6085 21 OKTOBER 1988 6086

LAMPIRAN IX

Potongan bagi perbelanjaan modal ke atas projek-projekpertanian yang diluluskan

Berikutan daripada Dasar Pertanian Negara untuk mempelbagaikan sektorpertanian, pengusaha-pengusaha adalah digalakkan untuk bergiat di dalamkeluaran pertanian secara komersial bagi tujuan eksport. Pada kebiasaannyaprojek-projek pertanian terutama bagi tanaman baru dan ternakan secara besar-besaran adalah projek-projek berisiko tinggi serta memerlukan perbelanjaanmodal yang besar. Untuk menggalakkan pengusaha-pengusaha menceburkan dirisecara komersial di dalam projek-projek pertanian yang berisiko tinggi, adalahdicadangkan:

(i) perbelanjaan ke atas projek-projek pertanian yang diluluskan dibenarkansebagai potongan daripada pendapatan-pendapatan agregat termasuk lain-lain punca pendapatan. Peruntukan ini adalah sebagai pilihan kepadaelaun modal yang dibenarkan di bawah Jadual 3 kepada Akta CukaiPendapatan 1967;

(ii) peruntukan ini adalah tertaktuk kepada suatu tempoh masa tertentu danluas kawasan pengeluaran yang minimum;

(iii) projek-projek pertanian yang telah diluluskan untuk menikmati layanancukai yang istimewa ini, tempoh masa tertentu dan luas kawasanpengeluaran yang minimum adalah seperti berikut:

KeluasanProjek Tempoh kawasan yang

masa minimum(tahun) (hektar)1. Ternakan udang 2 40

2. Tanaman:— betik . 1 40— pisang 1 40— buah makisa 1 40— buah belimbing 2 8— jambu 2 8— manggis 7 8

Cadangan ini berkuatkuasa mulai tahun Taksiran 1989.

LAMPIRAN X

Galakan kepada syarikat-syarikat pembinaan

Permintaan dalam negeri bagi industri pembinaan telah berkurangan di dalamtahun-tahun kebelakangan ini dan keadaan ini telah menyebabkan terdapatnyakeupayaan yang berlebihan di daiam industri pembinaan. Walaupun keadaansekarang telah bertambah baik dengan pertumbuhan di datam ekonomi, kelebihan

Page 40: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

6087 21 OKTOBER 1988 6088

keupayaan ini tidak mungkin dapat digunakan sepenuhnya. Oleh itu syarikat-syarikat pembinaan adalah digalakkan untuk menerokai projek-projek pembinaandi luar negeri dan untuk menggalakkan mereka membawa balik pendapatan yangdiperolehi dari luar negeri, adalah dicadangkan:

(i) pendapatan yang diperolehi dari projek-projek pembinaan luar negeriyang dibawa balik ke Malaysia dikurangkan sebanyak 50 peratus. Dividenyang dibayar daripada pendapatan yang tidak dicukai akan jugadikecualikan dari cukai pendapatan; dan

(ii) pengecualian ini dihadkan kepada projek-projek pembinaan yangdilaksanakan dari Hari Belanjawan sehingga 1993 dan jika pendapatandibawa masuk dalam tempoh lima tahun dari permulaan projek-projek itu.

Cadangan ini berkuatkuasa mulai dari Hari Belanjawan.

LAMPIRAN XI

Kajian semula Akta Cukai Pemindahan Syer (Syarikat Berasaskan Tanah)dan Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah

Akta Cukai Pemindahan Syer (Syarikat Berasaskan Tanah) (ACPS)diperkenalkan, di antaranya, adalah untuk mengatasi kelemahan yang terdapat dibawah Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah. Walau bagaimanapun oleh keranadefinasi 'syarikat berasaskan tanah" adalah agak luas ACPS telah dianggap sebagaimenghalang penyusunan dan percantuman syarikat untuk maksud perniagaan yangtulin atau untuk tujuan kecekapan. Memandangkan pindaan selanjutnya kepadadefinasi "syarikat berasaskan tanah" tidak akan menyelesaikan masalah semasakeseluruhannya, adalah dicadangkan supaya—

(i) Akta Cukai Pemindahan Syer (Syarikat Berasaskan Tanah) 1984dimansuhkan;

(ii) Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah dipinda supaya sesebuah syarikatterkawal yang memiliki harta tanah dan atau syer, yang nilai tetapnya tidakkurang dari 75 peratus daripada nilai jumlah aset ketaranya akan dianggapsebagai syarikat harta tanah; dan

(iii) keuntungan dari pelupusan syer dalam sesebuah syarikat harta tanahadalah tertakluk kepada cukai keuntungan harta tanah.

Cadangan ini berkuatkuasa mulai dari Hari Belanjawan.

LAMPIRAN XII

Galakan-galakan cukai bagi industri-industri kecil

Perkembangan industri kecil adalah penting untuk pembangunan perindustriankita dan pewujudan pekerjaan. Industri-industri kecil pada masa ini diharapkandapat memainkan peranan yang lebih besar di dalam memberi sokongan kepadaindustri besar dan juga untuk memperkilangkan barangan yang mempunyai nilaipertambahan yang tinggi dan kompetitif bagi pasaran dalam dan luar negeri.

Page 41: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

6089 21 OKTOBER 1988 6090

Secara umumnya, industri kecil adalah layak untuk mendapat galakan di bawahAkta Penggalakkan Pelaburan 1986. Walau bagaimanapun untukmempertingkatkan lagi pelaburan di dalam industri kecil adalah dicadangkan:

(i) industri-industri kecil yang memenuhi kriteria tertentu diberi tarafperintis;

(ii) elaun pelaburan semula bagi industri-industri kecil dinaikkan dari 40peratus kepada 50 peratus;

(iii) duti-duti import ke atas bahan mentah, komponen, mesin dan alat-alatkelengkapan dikecualikan sepenuhnya;

(iv) potongan daripada pendapatan larasan dibenarkan kepada syarikat-syarikat besar yang membeli komponen-komponen daripada syarikat-syarikat kecil yang didaftarkan di bawah Program Kerajaan. Potongan ituberdasarkan kepada 5 peratus pendapatan larasan atau jumlah nilaikomponen yang dibeli, mengikut yang mana lebih rendah; dan

(v) potongan dua kali dibenarkan kepada syarikat-syarikat kecil di atas koslatihan di Pusat Daya Pengeluaran Negara (NPC), Institut PenyelidikanPerindustrian dan Piawaian Malaysia (SIRIM), Institut Teknologi Mara(ITM) dan Institut Penyelidikan Pertanian dan Pembangunan (MARDI).

Galakan-galakan di atas dihadkan kepada sektor perktlangan sahaja. Untukmenikmati galakan-galakan di atas, syarikat kecil berkenaan hendaklahmerupakan syarikat yang bermastautin di Malaysia dan diperbadankan di bawahAkta Syarikat 1965.

Cadangan ini berkuatkuasa mulai tahun taksiran 1990.

LAMPIRAN XIII

Kajian semula duti setem ke atas bon korporat

Pada masa ini bon korporat adalah dikenakan duti setem sebanyak 0.5 peratussemasa pengeluaran. Apabila dilupuskan ianya adalah tertakluk kepada duti setemsebanyak 0.1 peratus manakala duti setem sebanyak 0.3 peratus akan dikenakanapabila bon berkenaan dipindahmilikkan. Selain dari itu sijil bon adalah tertaklukkepada duti setem sebanyak $2 bagi sekeping sijil. Untuk memajukan pasaranmodal dan demi menggalakkan transaksi dalam pasaran bon korporat, adalahdicadangkan supaya suratcara-suratcara berkenaan dengan bon korporatdikecualikan dari duti-duti setem.

Cadangan ini berkuatkuasa mulai 1hb Januari 1989.

LAMPIRAN XIV

Cadangan untuk mengenakan semula cukai jualan ke atasbeberapa jenis barang

Untuk memperluaskan lagi skop cukai jualan, adalah dicadangkan supaya cukaiini dikenakan ke atas beberapa barang lain yang kurang penting seperti berikut:

(i) 5% ke atas barang-barang makanan dan bahan-bahan binaan sepertidikepilan 1; dan

(ii) 10% ke atas pita keset video seperti di kepilan 2.

Page 42: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

6091 . 21 OKTOBER 1988 6092

Barang-barang yang dicadangkan dikenakansemula cukai jualan pada kadar 5%

No. Tarif Keterangan barang-barangChapter 2—Meat and edible meat offal.

02.03 Meat of swine, fresh, chilled or frozen.02.04 Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen.02.05.00 000 Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen.02.06 Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses,

asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen.02.08 Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen.

Chapter 3—Fish and crustaceans, molluscs and other aquaticinvertebrates.

03.07 Molluscs, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen,dried, salted or in brine; aquatic invertebrates other thancrustaceans and molluscs, live, fresh, chilled, frozen, dried,salted or in brine.- Other:

03 07.91 - - Live, fresh or chilled:aquatic invertebrates other than crustaceans andmolluses:

110 beche-de-mer (trepang).190 other.900 other molluses.

03 07.99 - - Other:Frozen:

molluses:111 beche-de-mer (trepang).119 other.190 other molluscs.

Other:aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs:

911 beche-de-mer (trepang).919 other.

Chapter 6—Live trees and other plants; bulbs, roots and thelike; cut flowers and ornamental foliage.

06.01 Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes,dormant, in growth or in flower; chicory plants and roots otherthan roots of heading No. 12.12.

Page 43: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

6093 21 OKTOBER 1988 6094

No. Tarif Keterangan barang-barang

0601.20 - Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes,dormant in growth or in flower; chicory plants and rootsother than roots of heading No. 12.12.

100 chicory plants and roots.900 other.

Chapter 8—Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit ormelons.

08.10 Otherfruit , fresh.0810.10 000 - Strawberries.0810.20 000 - Raspberries, blackberries, mulberries and loganberries.0810.30 000 - Black, white or red currants and gooseberries.0810.40 000 - Cranberries, bilberries and other fruits of the genus

Vaccinium.

Chapter 11—Products of the milling industry; malt, starches,inulin, wheat gluten.

11.04 Cereal grains otherwise worked (for example, hulled, rolled,flaked, pearled, sliced or kibbled), except rice of heading No.10.06; germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground.- Rolled or flaked grains:

1104.12 - - Of oats:100 rolled.900 other

Chapter 12—Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneousgrains, seeds and fruits; industrial or medicinalplants, straw and fodder.

12.11 Plants and parts of plants (including seeds and fruits), of a kindused primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal,fungicidal or similar purposes, fresh or dried, whether or notcut, crushed or powdered.

12 11.10 - Liquorice roots:100 crushed, ground or powdered.900 other.

1211.90 - Other:400 Cassia.

Other:910 crushed, ground or powdered.

12.12 Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and sugarcane, fresh or dried, whether or not ground; fruit stones andkernels and other vegetable products (including unroastedchicory roots of the variety cichorium intybus sativum) of a kindused primarily for human consumption, not elsewhere specifiedor included.

Page 44: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

6095 21 OKTOBER 1988 6096

No. Tarif Keterangan barang-barang

1212.10 000 — Locust beans, including locust bean seeds.1212.20 - Seaweeds and other algae:

For cosmetic or pharmaceutical uses:110 crushed, ground, or powdered.190 other.

1212.30 000 - Apricot, peach or plum stones and kernels.- Other:

1212.99 - - Other.

1213.00 Cereal straw and husks, unprepared, whether or not chopped,ground, pressed or in the form of pellets.

100 in the form of pellets.900 other.

12.14 Swedes, mangolds, todder, roots, hay, lucerne (alfalfa), clover,sainfoin, forage kale, lupines, vetches and similar forageproducts, whether or not in the form of pellets.

1214.90 000 - Other.

Chapter 16—Preparation of meat, of fish or of crustaceans,mulluses or other aquatic invertebrates

16.02 Other prepared or preserved meat, meat offal or blood.1602.10 — Homogenised preparations:

900 Other (except infant food).1602.20 - Of Iiver of any animal:

900 Other (except infant food).- Of poultry of heading No. 01.05:

1602.39 - - Other:900 Other (except infant food).

- Of swine:1602.41 — — Hems and cuts thereof:

900 Other (except infant food).1602.42 - - Shoulders and cuts thereof:

900 Other (except infant food).1602.49 - - Other, including mixtures:

900 Other (except infant food).1602.50 - Of bovine animals:

900 Other (except infant food).1602.90 - Other, including preparations of blood of any animal:

900 Other (except infant food).

16.04 Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes

Page 45: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

6097 21 OKTOBER 1988 6098

No. Tarif Keterangan barang-barang

1604.20 - Other prepared or preserved fish:Other:

920 fish paste and similar preparations.930 fish, boiled or steamed.

Chapter 19—Preparations of cereals, flour, starch or milk;patrycooks products

19.05 Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whetheror not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of akind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paperand similar products.

1905.30 000 - Sweet biscuits waffles and wafers.1905.90 -Other:

200 empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use,sealing wafers, rice paper and similar products.

Note:communion wafers remains in Schedule A, At

(Exemption) (Amendment) (No. 8) Order 1987.Chapter 20—Preparation of vegetable, fruit, nuts or other

parts of plants20.08 Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared

or preserved, whether or not containing added sugar or othersweetening matter of spirit, not elsewhere specitied or included.

20.08.20 - Pineapples:100 cooked otherwise than by steaming or boiling in water,

910 in airtight containers.990 other.

20.09 Fruit juices (including grape must) and vegetable juices,unfermented and not containing added spirit, whether or notcontaining added sugar or other sweetening matter.

2009.40 000 - Pineapple juice.Chapter 21—Miscellaneous edible preparations

21.01 Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or mate andpreparations with a basis of there products or with a basis ofcoffee, tea or mate; roasted chicory and other roasted coffeesubstitutes, and extracts, essences and concentrates thereof.

2101.30 000 - Roasted chicory and other roasted coffee substitutes, andextracts, essences and concentrates thereof.

21.03 Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixedseasonings; mustard flour and meal and prepared mustard.

2103.90 - Other:900 other.

Page 46: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

6099 21 OKTOBER 1988 6100

No. Tarif Keterangan barang-barangChapter 22—Beverages, spirits and vinegar

22 09.00 000 Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid.Chapter 39—Plastics and articles thereof

39.22 Baths, shower-baths, wash-basins, bidets, lavatory pans, seatsand covers, flushing cisterns and similar sanitary ware, ofplastics.

3922.10 - Baths, shower-baths and wash-basins:900 other.

3922.20 000 - Lavatory seats and covers.3922.90 - Other:

Flushing cisterns:110 equipped with mechanism.190 other.

Chapter 68—Articles of stone, plaster, cement, asbestos,mica or similar materials

68.11 Articles of asbestos-cement, of cellulose fibre-cement or thelike.

6811.10 000 - Corrugated sheets.6811.20 - Other sheets, panels, tiles and similar articles:

100 roofing, facing and partition sheets.200 floor or wall tiles containing plastics.

Chapter 69—Ceramic products6901.00 000 Bricks, blocks, tiles and other ceramic goods of siliceous fossil

meals (for example, kieselguhr, tripolite or diatomite) or ofsimilar siliceous earths.

Chapter 73—Articles of iron or steel73.01 Sheet piling of iron or steel, whether or not drilled, punched or

made from assembled elements; welded angles, shapes andsections, of iron or steel.

7301.10 000 - Sheet piling.7301.20 000 - Angles, shapes and sections.73.08 Structures (excluding prefabricated buildings of heading No.

94.06) and parts of structures (for example, bridges and bridgesections, lock-gates, towers, lattice masts, roofs, roofingframeworks, doors and windows and their frames andthresholds for doors, shutters, balustrades, pillars andcolumns), of iron or steel; plates, rods, angles, shapes, sections,tubes and the like, prepared for use in structures, of iron orsteel.

7308.30 - Doors, windows and their frames and thresholds for doors:100 of corrugated sheets, plates, hoop and strip, whether or

not plated, coated or clad of a thickness of 1.5 mm ormore but not exceeding 4.5 mm.

Page 47: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

6101 21 OKTOBER 1988 6102

No. Tarif Keterangan barang-barang

900 other.7308.40 Props and similar equipment for scaffolding, shuttering or

100 of corrugated sheets, plates, hoop and strip, whether ornot plated, coated or clad of a thickness of 1.5 mm ormore but not exceeding 4.5 mm.

900 other.73.24 Sanitary ware and parts thereof, of iron or steel.7324.10 - Sinks and wash basins, of stainless steel:

100 kitchen sinks.900 other.

- Baths:7324.21 - - Of cast iron, whether or not enamelled:

900 other7324.29 - - Other.

900 other.7324.90 - Other, including parts:

100 flushing cistern equipped with mechanism.200 kitchen sinks.800 other.

990 other.Chapter 76—Aluminium and articles thereof

76.10 Aluminium structures (including prefabricated buildings ofheading No. 94.06) and parts of structures (for example bridgesand bridge-sections, towers, lattice masts, roofs, roofingframeworks, doors and windows and their frames andthresholds for doors, balustrades, pillars and columns);aluminium plates, rods, profiles, tubes and the like, preparedfor use in structures.

7610.10 - Doors, windows and their frames and thresholds for doors:100 doors.900 other.

7610.90 000 - Other.7615.20 000 — Sanitary ware and parts thereof.

KEPILAN 2Barang-barang yang dicadangkan dikenakan

semula cukai jualan pada kadar 10%

No. Tarif Keterangan barang-barangChapter.85—Electrical machinery and equipment and parts

thereof; sound recorders and reproducers,

Page 48: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

6103 21 OKTOBER 1988 6104

No. Tarif Keterangan barang-barang

television image and sound recorders andreproducers and parts and accessories of sucharticles.

85.23 Prepared unrecorded media for sound recording or simitarrecording of other phenomena, other than products of Chapter37.— Magnetic tapes:

8523.11 - - Of a width not exceeding 4 mm.100 video cassette tape.

8523.12 - - Of a width exceeding 4 mm but not exceeding 6.5 mm.100 video cassette tape.

8523.13 - - Of a width exceeding 6.5 mm.100 video cassette tape.

85.24 Records, tapes and other recorded media for sound or othersimilarly recorded phenomena, including malrices and mastersfor the production of records, but excluding products ofChapter 37.- Magnetic tapes:

8524.21 - - Of a width not exceeding 4 mm.100 video cassette tape.

8524.22 - - Of a width exceeding 4 mm but not exceeding 6.5 mm.100 video cassette tape.

8524.23 - - Of a width exceeding 6.5 mm.100 video cassette tape.

LAMPIRAN XV

Pengurangan Perlindungan Tarif BagiBeberapa Jenis Industri

Untuk mengurangkan perlindungan tarif ke atas beberapa industri yang telahmenikmati perlindungan terlalu lama, adalah dicadangkan supaya duti importdikurangkan antara 20% hingga 87% ke atas barang-barang perkilangan sepertiberikut:

BARANG-BARANG YANG DICADANGKAN UNTUK DITURUNKANDUTI IMPORT

No. Tarif Keterangan Barang-barang Duti DutiSekarang Dicadangkan

94.01 Seats (other than those ofheading No. 94.02), whether ornot convertible into beds, andparts thereof:

9401.10 000 Seats of a kind used for aircraft. 60% 40%

Page 49: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

6105 21 OKTOBER 1988 6106

No, Tarif Keterangan Barane-barang Duti Duti

9401.20 000 Seats of a kind used for motor 60% 40%vehicles.

9401.30 000 Swivel seats with variable heighl 60% 40%adjustment.

9401.40 000 Seats other than garden seats or 60% 40%camping equipment, convertibleinto beds.

9401.50 000 Seats of cane, osier, bamboo or 60% 40%similar materials.Other seats, with woodenframes:

9401.61 000 — Upholstered 60% 40%9401.69 000 — Other 60% 40%

Other seats, with metal frames:9401.71 000 — Upholslered 60% 40%9401.79 000 — Other 68% 40%9401.80 — Otherseats:

Of a kind used in parks,gardens or vestibules:

190 other 60% 40%900 other 60% 60%

9401.90 000 — Parts 55% 40%94.03 Other hirniture and parts

thereof.9403.10 000 — Metal furniture of a kind 55% 40%

used in offices.9403.20 Other metal furniture:

900 other 55% 40%9403.30 900 — Wooden furniture of a kind 55% 40%

used in offices.9403.40 000 — Wooden furniture of a kind 55% 40%

used in the kitchen.9403.50 000 — Wooden furniture of a kind 55% 40%

used in the bedroom.9403.60 — Other wooden furniture:

900 _ Other. 55% 40%9403.70 — Furniture of plastics:

100 furniture of a kind used in 55% 40%offices.

900 other 55% 40%9403.80 — Furniture of other

materials, including cane,osier, bamboo or similarmaterials.

Of a kind used in parks, 55% 40%gardens or vestibules:

190 other. 55% 40%

Page 50: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

6107 21 OKTOBER 1988 6108

No. Tarif Keterangan Barang-barang Duti DutiSekarang Dicadangkan

Other:990 other, 55% 40%

9403.90 — Parts:900 other. 55% 40%

8712.00 100 Bicycles (including children's $60.00 satu 30%bicycles in the normal form ofadult bicycles), excluding racingbicycles

Frames and forks, and partsthereof:

8714.91 100 for subheading No. 8712.00 40% 30%200 and parts thereof.

other:8712.91 910 frames for bicycles under $30.00 satu 30%

8712.00 100.8714.91 920 forks. $3.00 satu 30%8714.91 981 parts of frame for $15.00 satu 30%

bicycles under 8712.00100.

8714.92 110 Wheel rims for children bicycles 40% 30%under 8712.00 200.

8714.93 100 Hubs, other than coaster 40% 30%braking hubs and hub brakes,and free-wheel sprocket-wheelsfor subheading No. 8712.00200.

8714.94 100 Brakes, olher than coaster 40% 30%braking hubs and hub brakes,and parts thereof forsubheading No. 8712.00 200.

8714.95 100 Saddles for subheading No. 40% 30%8712.00 200.

8714.96 100 Pedals and crank-gear, and 40% 30%parls there of for subheadingNo. 8712.00 200.

8714.99 190 Other. 40% 30%

8714.95 900 Saddles for bicycles under $3.00 satu 30%8712.00 100.

8714.99 910 Handle bars bicycles under $6.00 satu 30%8712.00 100.

8714.99 920 Seat pillars for bicycles under 38 1/3% 30%8712.00 100.

8714.99 921 Lamp brackets for bicycles 38 1/3% 30%under 8712.00 100.

8714.99 950 Reflectors for bicycles under 38 1/3% 30%8712.00 100.

8714.99 930 Mudguards for bicycles under $1.00 satu 30%8712.00 100.

8714.99 960 Carries for bicycles under $0.80 satu 30%8712.00 100.

Page 51: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

6109 21 OKTOBER 1988 6110

No. Tarif Keterangan Barang-barang Duti DutiSekarang Dicadangkan

8714.99 922 Bracket lugs for bicycles under $15.00 satu 30%8712.00 100.

8501.51 000 Other AC motors, multi-phase: 55% 30%Of an output not exceeding750 W.

8501.52000 Of an output exceeding 750 W 55% 30%but not exceeding 75 KW.

8501.40200 Other AC motors, single— 55% 30%phase: 150 watts and above.

7321.90 200 Pressed parts for gas cookers 55% 35%under 7321.11 100.

1806.20 000 Chocolate candies/chocolate 40% atau $5.00 sekg 30% atau $3.00 sekgproduct. mengikut mana yang mengikut mana yang

Other, in blocks, slabs or bars:Filled:

1806.31 100 chocolate. 40% atau $5.00 sekg 30% atau $3.00 sekgmengikut mana yang mengikut mana yanglebih tinggi. lebih tinggi.

1806.31 900 other. 40% atau $5.00 sekg 30% atau $3.00 sekgmengikut mana yang mengikut mana yang

Not filled: lebih tinggi. lebih tinggi.1806.32 100 chocolate. 40% atau $5.00 sekg 30% atau $3.00 sekg

mengikut mana yang mengikut mana yanglebih tinggi. lebih tinggi.

1806.32 900 other. 40% atau $5.00 sekg 30% atau $3.00 sekgmengikut mana yang mengikut mana yanglebih tinggi. lebih tinggi.

1806.90 000 Other. 40% atau $5.00 sekg 30% atau $3.00 sekgmengikut mana yang mengikut mana yanglebih tinggi. lebih tinggi.

1901.10 300 Other products containing 40% atau $5.00 sekg 30% atau $3.00 sekgcocoa. mengikut mana yang mengikut mana yang

lebih tinggi. lebih tinggi.

1901.20300 Of goods of headingsNos. 04.01 40% atau $5.00 sekg 30% atau $3.00 sekgto 04.04, containing cocoa mengikut mana yang mengikut mana yangpowder by weight of less than lebih tinggi. lebih tinggi.10%.

1901.90940 Of goods of headings Nos. 04.01 40% atau $5.00 sekg 30% atau $3.00 sekgto 04.04; containing cocoa mengikut mana yang mengikut mana yangpowder in a proportion by lebih tinggi. lebih tinggi.weight of less than 10%.Of oats:

1904.10 110 containing less than 8% by 40% atau $5.00 sekg 30% atau $3.00 sekgweight of cocoa powder or mengikut mana yang mengikut mana yangcoated with chocolate. lebih tinggi. lebih tinggi.

Other:1904.10 910 containing less than 8% by 40% atau $5.00 sekg 30% atau $3.00 sekg

weight of cocoa powder or mengikut mana yang mengikut mana yangcoated with chocolate. lebih tinggi. lebih tinggi.

Page 52: Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA - Parlimen · Hari Jumaat 21hb Oktober, 1988 MALAYSIA PENYATA RASMI PARLIMEN PARLIAMENTARY DEBATES DEWAN RAKYAT House of Representatives PARLIMEN

6111 21 OKTOBER 1988 6112

No. Tarif Keterangan Barang-barang Duti DutiSekarang Dicadangkan

1904.90 100

1905.20 000

1905.30 000

1905.40 900

1905.90 100

1905.90 900

3215.11 000

2202.10 100

2202.10 900

2202.90 000

2106.40 400

2009.40 000

Other:containing less than 8%by weight of cocoa powder orcoated with chocolate.

Gingerbread and the like.

Sweet biscuits, waffles andwafers.

Rusks, toasted bread andsimilar toasted products otherthan not containing addedsugar, honey, eggs, fats cheeseor fruit.Unsweetened biscuit.

Other.

Black printing ink.

Waters, including mineralwaters and aerated waters,containing added sugar or othersweetening matter or flavoured:

non-aerated beverages readyfor consumption withoutdilution.

other

Other.

Non-alcoholic compoundpreparations or compoundpreparation having an alcoholicstrength by volume notexceeding 0.5% vol. used formaking beverages (liqueursetc.).Pineapple juice.

40% atau $5.00 sekgmengikut mana yanglebih tinggi.50% atau $0.66 sekgmengikut mana yanglebih tinggi.50% atau $0.66 sekgmengikut mana yanglebih tinggi.50% atau $0.66 sekgmengikut mana yanglebih tinggi.

50% atau $0.66 sekgmengikut mana yanglebih tinggi.50% atau $0.66 sekgmengikut mana yanglebih tinggi.50% atau $2.20 sekgmengikut mana yanglebih tinggi.

50% atau $0.80 se-liter mengikut manayang lebih tinggi.50% atau $0.80 se-liter mengikut manayang lebih tinggi.50% atau $0.80 se-liter mengikut manayang lebih tinggi.

15%

105%

30% atau $3.00 sekgmengikut mana yanglebih tinggi.30% atau $0.50 sekgmengikut mana yanglebih tinggi.30% atau $0.50 sekgmengikut mana yanglebih tinggi.30% atau $0.50 sekgmengikut mana yanglebih tinggi.

30% atau $0.50 sekgmengikut mana yanglebih tinggi.30% atau $0.50 sekgmengikut mana yanglebih tinggi.40% atau $2.20 sekgmengikut mana yanglebih tinggi.

40% atau $0.50 se-liter mengikut manayang lebih tinggi.40% atau $0.35 se-liter mengikut manayang lebih tinggi.40% atau $0.35 se-liter mengikut manayang lebih tinggi.

2%

55%

L—A03079.