Click here to load reader

Harcamaları Projenin Yürütüldüğü Kuruluş Tarafından Gerçekleştirilen TÜBİTAK Proje Destekleri

 • View
  29

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Harcamaları Projenin Yürütüldüğü Kuruluş Tarafından Gerçekleştirilen TÜBİTAK Proje Destekleri. 200 8. İçerik. Tanımlar Harcamaların Gerçekleştirilmesi İlgili Mevzuat Proje Hesabı İle İlgili İşlemler Ön Ödeme ve Mahsup İşlemleri Satınalma İşlemleri Muayene ve Kabul İşlemleri - PowerPoint PPT Presentation

Text of Harcamaları Projenin Yürütüldüğü Kuruluş Tarafından Gerçekleştirilen TÜBİTAK Proje...

 • Harcamalar Projenin Yrtld Kurulu Tarafndan Gerekletirilen TBTAK Proje Destekleri

  2008*

 • TanmlarHarcamalarn Gerekletirilmesilgili MevzuatProje Hesab le lgili lemlern deme ve Mahsup lemleriSatnalma lemleriMuayene ve Kabul lemleriAyniyat lemleriBte lemleri*

 • Proje Tevik kramiyesi Projede Personel altrlmasBurs demeleriSeyahat demeleriKurum HissesiProje Durum DeiikliklerizlemeDier HususlarSonulandrmaSorumluluklar*

 • YASAL DAYANAK5724 Sayl 2008 Yl Merkezi Ynetim Bte Kanuna Ekli (E) Cetvelinin 45. Maddesi ve bu madde uyarnca Maliye Bakanl ile TBTAKn mtereken hazrlad:

  TBTAK Kaynaklarndan Genel Bte Kapsamndaki Kamu dareleri ile zel Bteli darelere Proje Karl Aktarlacak Tutarlarn Harcanmasna ve TBTAK Tarafndan Yrtlen D Destekli Projelerin Harcamalarnn Gerekletirilmesine likin Esas ve Usuller

  TBTAK Bilim Kurulunun 16.12.2006 tarih ve 148 sayl toplantsnda kabul edilen:

  TBTAK Tarafndan zel Kurulular ve Vakf niversitelerine Proje Karl Aktarlacak Tutarlarn Transferi, Harcanmas, Muhasebeletirilmesi ve Denetimine likin Esaslar

  *

 • Tanmlar*

 • Proje Personeli

  Proje yrtcs, aratrmac, yardmc personel ve yerine gre danmanlardan oluan proje alanlar*Tanmlar

 • Proje Yrtcs

  Szlemeye taraf olan ve proje yazma, yrtme beceri ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her trl sorumluluunu tayan ve yazmalar yapan aratrmacy,*Tanmlar

 • Aratrmac

  lgili bilim ve/veya teknoloji alannda gerekli uzmanla sahip, yenilikleri izleyen, proje sonularn bilimsel yntemlerle deerlendirip yaymlayabilecek ve/veya uygulamaya dntrebilecek ve sonu raporunda ve/veya dier yaynlarda yazarlar arasnda ad geecek olan proje yrtcs dndaki kiiler

  niversite personeli olmalar durumunda, doktora/tpta uzmanlk derecesine sahip olmalar gerekmektedir.

  Kamu kurulular veya zel kurulularda almalar durumunda, en az drt yllk niversite lisans eitimi alm olmalar yeterlidir. *Tanmlar

 • Yardmc Personel

  Proje yrtcsnn veya aratrmaclarn gzetimi altnda projenin yrtlmesinde tam veya ksmi zamanl, srekli veya geici olarak grev alan, ivereni Kurum olan ve kesin raporda ad gemeyen uzman, teknik eleman, teknisyen, laborant ve benzeri personel

  Danman

  Projenin zel uzmanlk gerektiren konulardan birinde ksa sreli ve geici olarak hizmetinden yararlanlan, sonu raporunda ad gemeyen aratrmac tanmna uygun Uzman kiileri,*Tanmlar

 • Bursiyer/Doktara sonras bursiyer:Trkiyede kurulu yksek retim kurumlarnda Lisansst (Yksek Lisans ve Doktora) eitimlerine devam etmekte olan "renciler" veya renci statsndeki "Aratrma Grevlileri bursiyer,

  Doktoral olup herhangi bir kurum/iyerinde almayan, 40 yan doldurmam olan ve doktora/tpta uzmanlk derecesinin alnd tarih ile ilgili programn son bavuru tarihi arasnda kalan srenin 5 yldan fazla olmamas koulunu salayan Trkiyede ikamet eden T.C. veya yabanc uyruklu kiiler ise doktora sonras bursiyer olarak,

  *Tanmlar

 • zel Kurulu

  Ticaret sicil belgesi olan kurulular, Yazlm gelitirmeye ynelik retken hizmet alannda faaliyet gsteren kurulular,Sektr ve byklne baklmakszn firma dzeyinde katma deer yaratan Trkiyede yerleik btn kurululardr.*Tanmlar

 • niversite Yetkilisi

  TBTAK ile niversite adna proje szlemesini imzalayan, niversite mtevelli heyetini veya mtevelli heyetin yetkilerini devrettii niversite yneticisidir.*Tanmlar

 • Projenin Yrtld Kurum/Kurulu (Kurum):

  TBTAK tarafndan desteklenmesi kabul edilen projelerin fiilen yrtld zel veya kamu, tzel veya gerek kiileri,*Tanmlar

 • Birim

  Projenin yrtld Kurum/Kurulu tarafndan, projeler ile ilgili evrak, kayt, mali ve idari ilemleri yrtmek zere grevlendirilen birim. (Devlet niversitelerinde genellikle BAP, dier kurumlarda ise bu ile grevlendirilen birimleri)

  Proje Szlemesi

  TBTAK ilgili mevzuatna gre taraflarca imzalanan szlemeyi/talimatnameyi,*

 • Proje kapsamnda yaplacak harcamalarn gerekletirilmesindesorumlu olacak kiiler;

  Harcama Yetkilisi: Proje YrtcsGerekletirme Grevlisi: Proje Yrtcs tarafndan ncelikle proje personeli arasndan, olmad takdirde ise Birim veya projenin yrtld blm personeli arasndan grevlendirilen kii veya kiileri,Muhasebe Yetkilisi: Kurumun muhasebe yetkilisi,hale Yetkilisi: Bu proje ile ilgili belirlenen harcama yetkilisi,

  olacaktr.*

 • zel Hesap: Kurum tarafndan proje adna kamu bankalarnda veya zel bankalarda alan hesab,

  Ekonomik Snflandrma KodlarProje neri formunda yer alan ve TBTAK tarafndan kabul edilen proje btesinde, yaplacak harcamalarn mahiyeti itibariyle analitik kodlama sistemine uygun olarak gsterildii blmleri,*

 • Proje Btesini kim hazrlar, kim onaylar?Proje yrtcs hazrlar ve TBTAK onaylar. Kabul edilen bu bte szlemenin eki niteliindedir.

  Bte hangi formatta hazrlanr?neri formunda belirtilen Ekonomik Snflandrma kodlar 4. dzeyinde hazrlanr. Projelerin btelendirmesinde ve uygulanmasnda kullanlacak ekonomik snflandrma kodlar TBTAK tarafndan belirlenmi olup, bunlara ilikin aklamalara ait dokman web sayfamzda (www.tubitak.gov.tr veya tts.tubitak.gov.tr) mevcuttur.

  Mal ve hizmet alm ile sermaye giderleri ayrmnda kullanlan ve Bte Kanunu ile belirlenen limitler TBTAK tarafndan desteklenen projelerde uygulanmaz.

  *

 • Harcamalarn Gereklemesi*

 • MevzuatProjelerin yrtlmesinde ve harcamalarn gerekletirilmesinde hangi mevzuata uyulacaktr?

  TBTAK Proje Tevik ve Destekleme Esaslarna likin Ynetmelik

  TBTAK Hzl Destek Program Esaslar

  TBTAK Bilimsel ve Teknolojik birlii Alar ve Platformlar Kurma Giriimi Projeleri (BAP) Destekleme Programna likin Esaslar

  Aratrma ve Kariyer Projelerinde Proje Tevik kramiyesi, Burs, Bilimsel Toplantya Katlm ve Kurum Hissesi le lgili Uygulanacak Mali lkeler

  TBTAK Aratrma-Gelitirme Projelerine Ait hale Esaslar

  Uluslararas kili birlii Anlama MetinleriProje Destekleme Szlemesi

  *

 • Proje hesab ne zaman ve kim tarafndan alacak?

  Desteklenmesi uygun bulunan projeler iin, TBTAK tarafndan yaplan talep zerine, Kurum tarafndan her proje iin ayr ayr olmak zere hesap alr ve banka hesap numaralar TBTAKa bildirilir.*

 • Her proje iin ayr bir hesap alacak m?Her bir proje iin ayr bir hesap alacaktr.

  Bir projenin paras baka proje iin harcanabilir mi?Proje yrtcleri kabul etseler bile bir proje hesabndan baka proje iin harcama yaplamaz.*

 • Gelime raporu dnemine ait kullanlamayan denek ne olacaktr?

  Proje tamamlanana kadar kullanlmak zere hesapta izlenir.

  Proje tamamlandnda hesapta artan para ne olacaktr?

  Kurum tarafndan hesaba ilikin oluan faiz geliri ile birlikte TBTAK hesabna iade edilecektir.*

 • Yrtc n deme ile harcama yapabilecek mi?Mal ve hizmet almlarndan sonra deme yaplmas esastr. Ancak gerektii zaman n deme yoluyla harcamalar gerekletirilebilir.

  zel Kurulu/Vakf niversitelerinde, kendi uygulamalar erevesinde n deme verilmesi mmkn olup, n deme ve mahsup ilemleri bu uygulamalar dorultusunda gerekletirilecektir.

  Devlet niversiteleri ve Kamu Kurulularnda ise, n deme ve mahsup ilemleri Ynetmelik, Esas ve Usullerde belirtilen erevede yaplr.

  *

 • En fazla ne kadar n deme alnabilir?

  TBTAK tarafndan belirlenen n deme limitleri dahilinde alnabilir (2008 ylnda n deme limiti 25.000.-YTL dir).

  Seyahat iin yaplacak n demeler bu limitlere dahil deildir ve bu tr n deme talepleri dier n deme taleplerinden ayr olarak yaplabilir.*

 • n deme talepleri nasl yaplr ve nereden alnabilir?

  n deme talepleri, Proje Yrtcs tarafndan veya grevlendirecei mutemetler tarafndan proje btesine bal olarak ve harcama kalemi (ekonomik snflandrma kodu) belirtilmeksizin toplam tutar zerinden Birime yaplr.

  Talep edilen n deme, Birim tarafndan proje deneinin kontroln mteakip, harcama yetkilisi tarafndan onaylandktan sonra muhasebe yetkilisince drt ign ierisinde proje hesabndan, ilgililerin banka hesabna aktarlr. *

 • Mahsup ne zaman yaplacaktr?

  Mahsup, n demenin yapld tarihten itibaren en ge 2 (iki) ay iinde yaplacaktr.

  Seyahat faslndan ayrca n deme alnm ise; seyahatin bitmesini takip eden 15 gn iinde yaplacaktr.*

 • Mahsup nasl yaplacaktr?

  Yaplan harcamalara ait fatura vb. belgeler, projede kabul edilen ekonomik snflandrma kodlar ile ilikilendirilerek Avans Mahsup Fii ne dkm yaplarak Birime verilir.

  Mahsup evraknda yer alan harcamalarn Birim tarafndan TTSde proje btesindeki denekler ile kontrol yaplarak mahsup gerekletirilir.

  Mahsuba ilikin muhasebe kaytlarnn Transfer Takip Sistemi (TTS) programna Birim tarafndan mutlaka girilmesi gerekmektedir. *

 • Mahsup nasl yaplacaktr? (Devam)

  Gerekleen harcamalarn proje kapsamnda mutlaka ngrlm olmas gerekir ve bu harcamalar btede yer alan ekonomik snflandrma kodlarndaki deneklerin zerinde olamaz.

  (Not: Gelime raporlarnn TBTAK tarafndan kontrol srasnda, rapor dnemi iinde yaplan harcamalarda projede ngrlmeyen kalemler varsa, bu harcamalarn iadesi istenir.)

  *

 • Mahsup nasl yaplacaktr? (Devam)

  ok zorunlu hallerde proje harcamalarnda denek am sz konusu ise; n deme almadan nce bu denek amn karlamak iin gerekli olabilecek fasl aktarmlar ve/veya ek denek ilemleri esas ve usullere uygun olarak mutlaka yaplmaldr. (Bu ilemlerin mahsup sresi iinde gereklemesi gerekir)

  Aksi halde yaplan fazla harcama mahsupta ilem grmeyecektir.

  *

 • Mahsup nasl yaplacaktr? (Devam)

  Proje btesinde yer almak ve proje sresi iinde olmak kayd ile n deme talebinin yapld tarihten nceki bir tarihi tayan harcama belgeleri n demenin mahsubunda kabul edilebilir.*

 • n demeden artan para ne yaplacak?n deme taleplerinin harcamann gerektirdii kadar olmas esastr. Ancak, alnan n demeden para artar ise, artan para, proje hesabna iade edilecek ve havale makbuzu mahsup evrakna konulacaktr.

  Alnan n deme zerinde harcama yaplrsa ne olacak?Eer yaplan harcamann mahiyeti projede ngrlm ve karl denek proje hesabnda varsa, fazla yaplan harcama kesin deme olarak Kurum tarafnda proje yrtcsnn hesabna havale edilir. (ok zorunlu hallerde bu ilem yaplabilir)*

 • Proje sresince ka kere n deme alnabilir?

  Proje sresince n deme iin say snrlamas yoktur. Ancak, bir n demenin usulne uygun mahsubu yaplmadan yeni n deme yaplmaz.

  Ayn kii mutemet olarak ayn anda birden fazla projeden n deme alabilecei gibi ayn projede birden fazla mutemet de tayin edilebilir.

  *

 • Zamannda kapatlmayan n deme olursa ne yaplacak?

  Mahsup sresi getikten sonra kapatlan n deme tutarlar ile ilgili olarak yaplacak ilem yledir:

  Mahsup sresi iinde gerekleen harcamalar kabul edilir. Bunun dnda kalan tutarlar zerinden 6183 sayl Kanuna gre gecikme zamm orannda faiz uygulanarak ilgililerden bu miktarn proje hesabna yatrmalar istenir.

  *

 • Harcama yapmadan veya az harcama yaplarak zamannda kapatlan n deme olursa ne yaplacak?

  Mahsup sresi sonunda n deme tutarnn en az % 50si harcanmadan iade edildii takdirde, harcanamama gerekeleri TBTAK tarafndan istenebilir .

  Yaplacak deerlendirme ve inceleme sonucunda yrtcnn veya mutemedin ihmal, kusur veya suistimalinin tespiti halinde harcanmayan tutarlara 6183 sayl Kanuna gre gecikme zamm orannda faiz uygulanarak bu tutarlar ilgililerden tahsil edilir ve proje hesabna yatrlr.*

 • Harcamalarn beyannda ve talep edilmesinde hangi form ve belgeler kullanlacak?

  TBTAK tarafndan belirlenen form ve belgeler kullanlr ( zellikle, Mahsup/Kesin Hesap Formu, Burslu renci Bilgi Formu, Geici Grev Yolluk Bildirgesi). Bu form ve belgelere tts.tubitak.gov.tr web adresinden ulalabilir.

  Bunun dnda Merkezi Ynetim Harcama Belgeleri Ynetmelii kyasen uygulanabilir.*

 • Satnalma ilemleri nasl yaplacak?

  zel Kurulu/Vakf niversiteleri kendi mevzuat ve uygulamalar ile genel hkmler erevesinde gerekletirilecektir.

  Devlet niversiteleri ve Kamu Kurulularnda ise, Ynetmelik, Esas ve Usullerde belirtilen erevede yaplacaktr.*

 • Yaplacak satnalmalarda yazl veya en az 3 teklif alnmas zorunlu mudur?

  Yrtc piyasa aratrmas yapmak suretiyle en uygun alm yapmak zorundadr. Yazl teklif toplamak zorunda deildir.*

 • Faturalar kimin adna dzenlenecek?Faturalar, Proje numaras belirtilmek suretiyle Kurum adna dzenlenecektir.(rnein: Ege niversitesi-107M001 nolu Proje)

  Alnan faturalarla ilgili olarak ne yaplacaktr?Proje Yrtcs ve varsa aratrmaclardan en az birisi tarafndan, faturalarn arkasna veya icmal listesine (Mahsup/Kesin Hesap Formu) Belgelerde yer alan mal ve hizmetler piyasa aratrmas yaplarak en uygun artlarda satn alnmtr. ifadesi yazlp, mtereken imzalanarak mahsup evrakna konulacak ve mahsubu yaplmak zere Birime teslim edilecektir.

  *

 • Dorudan temini kim yapacak?Dorudan temin, Harcama Yetkilisinin grevlendirecei Proje personeli veya Kurum eleman aracl ile yaplacaktr.

  Dorudan temin limiti ne kadardr?Dorudan temin iin TBTAK limitleri uygulanacaktr.

  2008 yl iin TBTAK limiti: 80.000.-YTL + KDV

  *

 • Dorudan temin nasl gerekletirilecektir?

  Proje yrtcs, projede ngrlen malzeme veya hizmete ilikin (gerekiyorsa) teknik artname hazrlayarak Birime satnalmann yaplmas iin mracaat eder.

  Satnalma, yaklak maliyet tespiti ve ilan yaplmakszn limite bal olarak Harcama Yetkilisi onay alnarak, onayda belirtilen dorudan temini yapacak kii tarafndan piyasa aratrmas yaplmak suretiyle gerekletirilir.*

 • hale suretiyle yaplacak almlarda hangi mevzuata tabi olunacak?

  Almlar, 22/04/2004 tarih ve 25441 sayl Resmi Gazetede yaymlanan, Trkiye Bilimsel ve Teknolojik Aratrma Kurumu Aratrma-Gelitirme Projelerine Ait hale Esaslarna gre gerekletirilir.*

 • hale nasl gerekletirilecektir?

  Proje Yrtcs, projede ngrlen malzeme veya hizmete ilikin teknik artnameyi hazrlayarak, satnalmann yaplmas iin Birime mracaat eder.

  Satnalma, ilgili Esaslar erevesinde gerekletirilir.*

 • hale komisyonu kimlerden oluacak?

  TBTAK Ar-Ge Projelerine Ait hale Esaslarna gre oluturulan komisyonlarda, proje yrtcs harcama yetkilisi olduu iin en az bir proje personeli grevlendirilir.*

 • dari ve teknik artname kim tarafndan hazrlanacak?

  dari artname Kurum tarafndan, teknik artname ise proje personeli ve/veya yrtcnn grevlendirecei kiiler tarafndan hazrlanp, yrtc tarafndan onaylanmaldr.

  hale nasl sonulandrlacak?hale ilgili mevzuat dorultusunda sonulandrlacaktr.*

 • Alnan mal ve hizmetlerin kabul iin komisyon oluturulacak m? Kimler olacak?

  Dorudan temin yntemi ile ve/veya ihale yoluyla satnalnan malzemelerde sadece dayankl tanrlar iin komisyon oluturulacak ve ilgili mevzuat hkmleri erevesinde kurulacak komisyonlarda proje personelinden birisi mutlaka bulunacaktr.*

 • Kamu Kurulular ve Devlet niversitelerinde Alnan malzeme nereye kaydedilecektir?

  Tanr Mal Ynetmeliinde dayankl tanrlar olarak tanmlanan malzemelerin bu esaslar erevesinde muayene ve kabul yaplarak kurum tanrlarna ilgili harcama birimi (projenin fiilen yrtld Faklte, Yksekokul, Enstit, Blm, ABD vb.) adna kaydedilir.

  Oluturulan Tanr lem Fiinin bir rnei deme belgesine eklenir. Kaydedilen tanr, zimmet fii dzenlenerek proje yrtcsnn kullanmna tahsis edilir. Bunlarn dnda kalan dier tanrlar kaydedilmez.*

 • zel Kurulular ve Vakf niversiteleride alnan malzeme nereye kaydedilecektir?

  Satn alnan malzemeler zel Kurulu veya Vakf niversitenin mal olup; malzeme teslimini mteakip Kuruluun uygulamalar erevesinde Proje baaryla sonulanmad takdirde TBTAKa iade edilecektir erhi ile ayniyat ve demirba kayt ilemleri gerekletirilecektir.*

 • deneklerin kullanmna ilikin dzenlemeler ile tasarruf tedbirlerine uyulacak m?

  Aksine bir hkm olmad takdirde, proje harcamalar bu dzenlemelerin ve tedbirlerin dnda tutulacaktr.*

 • Ekonomik Snflandrma Kodlar arasnda aktarm hangi durumlarda yaplr?

  Projede ngrlen malzeme yada hizmetlerin deneklerinin yetersiz kalmas durumunda, yrtc yetkisinde ve/veya onay alnmak suretiyle ekonomik snflandrma kodlar arasnda aktarm yaplabilir.*

 • Ekonomik Snflandrma Kodlar arasndaki aktarmlarda yetki kimde?

  Projelerde ngrlen malzeme ve hizmetlerin dnda olmamak ve bu malzeme veya hizmetin tr ve niceliinin deitirilmemesi kaydyla;

  Proje btesinde yer alan ekonomik snflandrmann ikinci dzey toplamlarnn ayn kalmas artyla, nc ve drdnc dzey ekonomik kodlar arasndaki aktarmalar proje yrtcs tarafndan gerekletirilir.

  Buna ilikin TTS (Transfer Takip Sistemi) de ilemlerinin yaplabilmesi iin TBTAKa bilgi verilir

  Yaplan bu aktarmlara ve gerekelerine izleyen gelime raporunda yer verilir.*

 • Ekonomik snflandrma Kodlar arasndaki aktarmlarda yetki kimde? (Devam)

  Ekonomik snflandrmann ilk iki dzeyi arasnda aktarma yaplmas durumunda aktarma yaplacak ekonomik snflandrma kodunda yer alan denek toplamnn % 20sine kadar yaplacak aktarmalar proje yrtcs tarafndan gerekletirilir.

  Buna ilikin TTS (Transfer Takip Sistemi)de ilemlerin yaplabilmesi iin TBTAKa bilgi verilir.

  Ekonomik snflandrmann ilk iki dzeyi arasnda aktarmalarda aktarma yaplacak ekonomik snflandrma kodunda yer alan denek toplamnn % 20yi amas durumunda; proje Proje yrtcs tarafndan yaplan gerekeli bavuru, ve TBTAKn onay ile karara balanr. Bu deiiklie ilikin ilemler TBTAK tarafndan gerekletirilir ve ilgililere bildirilir.*

 • Hangi Ekonomik Snflandrma Kodlarnda (fasllarda) aktarm yaplmaz?

  Burs, PT, Seyahat (arazi almalar hari) ve Kurum Hissesi fasllarna aktarm yaplmaz, bu fasllarda kalan denein baka fasllara aktarm da yaplmaz.

  Ayrca bu fasllara ek denek de verilmez.

  *

 • Projelerde kabul edilen malzeme veya hizmetin tr ve niceliinin deitirilmesi yaplabilir mi?

  Projelerde ngrlen malzeme veya hizmetin tr ve niceliinin deitirilmemesi esas olmakla birlikte, zorunlu olmas halinde, buna ilikin deiilikler proje yrtcsnn gerekeli bavurusu ve TBTAKn onay ile karara balanr. Bu karar, TBTAK tarafndan ilgililere bildirilir.

  *

 • Proje btesinde kalan denek ile balangta ngrlmeyen ancak projenin gerektirdii yeni bir mal ve hizmet alm yaplabilir mi?

  Toplam denei deitirmeden, proje btesinde ngrlen bir mal veya hizmet yerine balangta ngrlmeyen ancak projenin gerektirdii yeni bir mal ve hizmet alm yaplabilir mi?

  Genel olarak bu tr talepler uygun grlmemektedir. Ancak, aratrmann gerektirmesi halinde, Proje Yrtcsnn gerekeli bavurusu ve lgili Grubun onay artyla mmkn olabilir.*

 • Ek denek hangi durumlarda ve nasl istenebilir?

  Projede satn alnmas ngrlen bir mal veya hizmetin kur art veya mcbir sebeplerden kaynaklanan denek yetersizlii durumunda;

  Aratrmann gerektirdii yeni bir mal veya hizmet alnmas ihtiyac durumunda;

  Proje btesinde yeralan dier fasllardan aktarm yaplamamas durumunda, Proje Yrtcsnn gerekeli talebi, lgili Grubun uygun gr ve TBTAKn onay ile alnabilir.*

 • Ek denek verilmesi durumunda ne yaplr?

  Talep edilen ek denein TBTAK tarafndan onaylanmas halinde, TBTAK taraflara bilgi verir.

  Verilen ek denein transfer dnemine ilikin ksm proje hesabna transfer edilir ve TTSye yanstlr.*

 • Proje harcama belgeleri hangi tarihler arasnda geerlidir?

  Proje kapsamnda yaplacak her trl harcama belgelerinin tarihleri proje szlemesinde yer alan balama ve biti tarihleri arasnda olmalar gerekir. Verilecek ek sre biti tarihine dahil edilir.

  Proje biti tarihinden sonra (ek sre dahil) proje btesinden yalnzca PT demesi yaplabilir.*

 • Projede kimler grev alr?

  Proje neri formunda nerilen ve TBTAK tarafndan onaylanan kiiler grev alr.

  Proje personeli kimlerden oluur?

  Proje yrtcs ve AratrmaclarYardmc personelDanmanlar

  *Personel Giderleri

 • Projede kimler grev alamaz?

  Halen TBTAKta alan veya TBTAKtaki grevlerinden ayrld tarihten itibaren yl gememi kiiler, danmanlk ve hizmet alm eklinde temin edilen kiiler dahil, projede grev alamazlar.

  Bu kural, proje yrtcsnn alt kurum/kuruluun TBTAK Birimleri olmas durumunda uygulanmaz. *Personel Giderleri

 • Proje personeline ne denir?

  Kamu alan ve vakf niversitesi alan olmas artyla, Yrtc, Aratrmac ve Danmanlara;Proje Tevik kramiyesi (PT)

  Projeye yeni istidam edilecek yardmc personele;Hizmet szlemesine bal olarak projede belirlenen aylk cret

  *Personel Giderleri

 • Proje Tevik kramiyesinin hukuki dayana nedir?

  Merkezi Ynetim Bte Kanunu (E) Cetvelinde konuyla ilgili maddede yer alan hkm gereince;

  Desteklenen projelerde, proje sresiyle snrl olmak kaydyla proje kapsamnda ve projeye ilikin hizmetlerde grev alan kamu kurum veya kurulularnn kadro veya pozisyonlarnda bulunanlara, kadro veya pozisyonlarna bal olarak bir ayda denmekte olan tutarn yzde 75ini gememek ve projeden ayrca baka bir deme yaplmamak kaydyla proje szlemesinde belirlenen tutarlar zerinden proje tevik ikramiyesi denebilir denilmektedir.

  *

 • Kiiye bir ayda denebilecek PT miktarlar ne kadardr ? Nasl hesaplanr?Kamu personeli olarak projede yer alan kiilere bir ayda ald cretin % 75ini gememek kaydyla 2008 ylnda aada belirtilen st limitlerde, PT (brt) denebilir:Proje Yrtcs: 1.000 YTL/ayAratrmaclar: 500 YTL/ayDanman: 1.000 YTL/yl

  PT , TBTAK tarafndan belirlenen esaslar erevesinde hesaplanarak, proje btesine ilave edilir ve szleme buna gre hazrlanr. Szleme ekinde, PT alacak kiiler tarafndan imzalanm olan PT deme plan tablosu yer alr.

  Proje Tevik kramiyesinin hesaplanmasnda, projenin panel puan ile Aratrmaclarn projeye katk oranlar (%100 zerinden) dikkate alnr.

  *Personel Giderleri(PT demeleri)

 • PT ne zaman ve ne kadar denir?

  Gelime ve sonu raporlarnn kabuln takiben rapor dnemine tekabl eden PT deneinin dier deneklerle birlikte proje hesabna TBTAK tarafndan transfer edildiinde ve TTSye bankaya aktarlan denein yanstlmas yapld zaman, Proje Yrtcnn Birime yapaca talimat zerine deme gerekletirilir.

  demeler szleme ekinde yer alan PT deme Plan tablosunda belirlenen miktarlar zerinden gerekletirilir.

  *

 • PT demeleri iin talimat nasl verilecek ve demeler nasl gerekletirilecek ?

  Yrtc, lgili Grup tarafndan Gelime veya Sonu Raporunun kabulne ve kimlere PT verileceine ilikin gnderilen yazl bilgi dorultusunda, Birime yazl olarak talimat verir.

  Yrtc, Birime verecei talimat yazsnn ekine, lgili Gruptan ald Gelime/Sonu Raporu kabul yazsn ve ekindeki ilgili rapor dnemine ait PT demeler Listesi tablosunu koyar.

  Yrtcnn bu talimat zerine, Birim tarafndan TTSde denek kontroln mteakip yasal kesintiler yaplarak, proje hesabndan ilgili kiilerin banka hesaplarna PT demeleri aktarlr.*

 • Bir kiiye ayn projeden veya farkl projelerden hem PT, hem de burs demesi yaplabilir mi?

  Hayr yaplamaz.

  Bir kii birden fazla projeden Proje Tevik kramiyesi alabilir mi?

  Evet alabilir. Birden fazla projede grev alan bir kiinin alabilecei aylk toplam Proje Tevik kramiyesi, yrtc Proje Tevik kramiyesi st snrnn iki katndan fazla olamaz. (2008 yl iin limit: 2.000.-YTL)*

 • Yurtdnda alan bir kii proje personeli olabilir mi? PT alabilir mi? Olamaz ve dolays ile PT de alamaz. Proje yrtcs ve aratrmaclarn T.C. snrlar iinde ikamet etmeleri gerekir.

  Trkiyede bir kurum/kuruluta grev yapan yabanc uyruklu bir kii projede grev alabilir mi? Evet alabilir. (Ancak kiinin alt kurulutan bu kiilere deme yaplabileceine dair onay belgesi alnr.)

  *

 • Projeye yeni aratrmac alnr m? Bu kiiye PT denir mi? lgili grubun uygun grmesi alnabilir. Ancak bu kiiye PT denmez.

  Projeden ayrlan bir aratrmacnn yerine alnan aratrmacya PT denir mi?

  lgili grubun uygun grmesi halinde ve projeye ek denek getirmeyecek biimde PT denebilir.

  *

 • Proje personelinden emekli olanlara PT demesine devam edilir mi?

  Gerekli yasal kesintileri yaplmak artyla (vergi, sigorta vb.) demelere devam edilir.

  Bir aratrmacnn projeden ayrlmas halinde PT dier aratrmaclar arasnda paylatrlr m?

  Hayr.

  *

 • Projede dardan yeni personel altrlmas iin n koul nedir?

  Projede altrlacak personelin nitelii, says, sresi ve denecek aylk cretleri proje btesinde belirlenmi ve TBTAK tarafndan kabul edilmi olmas birinci arttr.*

 • Projeye yeni personel nasl alnr?

  Projede ngrlen nitelikteki personel, Yrtc tarafndan belirlenir ve ivereni Kurum olmak zere belirli sreli hizmet akdi ile ie alnr.

  25/08/1971 Tarihli Kamu Kurum ve Kurulularnn Daimi Kadrolarna lk Defa i Olarak Alnacaklar Hakknda Uygulanacak Snav Ynetmelii'nin 11/09/2006 Tarihli Ynetmelikle deiik 1 inci Maddesi gerei bu personelin KUR aracl ile alnmas art yoktur.*

 • Bu personele cretleri nasl denir?

  Kabul edilen proje btesinde sz konusu personel iin ngrlen miktarlar zerinden, allan ay sonunda Kurum tarafndan kiinin hesabna aylk gnderilir.

  Proje personeline yaplacak demelere ilikin yasal kesintiler, ilgili kurumlara muhasebe yetkilisi tarafndan sresi iinde gnderilir.

  *

 • Personel deiikliini kim ve nasl yapar?

  Projede kabul edilen yardmc personelin say ve niteliinde deiiklik yaplmamas kaydyla;

  Proje Yrtcsnn uygun grmesi halinde yardmc personelde deiiklik yaplabilir.

  Bu deiiklik yrtc tarafndan, gerei iin Birime; bilgi iin, gelime raporlarnda TBTAKa bildirilir. (Not: Bu deiikliklerde projeye alnan yeni kiilere yaplacak aylk demeler, deitirilen kiiler iin projede ngrlen denein zerinde olamaz)*

 • Burs demeleri iin n koul nedir?

  Proje nerisinde projede yer alacak bursiyerin nitelii, (Y.Lisans ve doktora rencisi veya doktora sonras aratrmac) says, sresi ve denecek cretleri proje btesinde belirlenmi ve TBTAK tarafndan kabul edilmi olmas esastr.*

 • *

  Burs miktarlar en fazla ne kadar olabilir?

  Projede yer alacak bursiyerlere TBTAK tarafndan belirlenen st snrlar gememek artyla, projede belirlenen miktarlarda burs demesi yaplabilir.

  2008 yl iin burs miktar st snrlar:

  Bursiyer Kurumda veya baka bir kuruluta, cret karl almyor ise:Yksek Lisans rencisi: 1.250.-YTL/ay Doktora rencisi : 1.500.-YTL/ayDoktora sonras aratrmaclar: 1.750.-YTL/ay

  Bursiyer cretli alyor ise: Yksek Lisans rencisi : 300.-YTL/ayDoktora rencisi : 400.-YTL/ay

 • Burs demeleri nasl yaplacak?

  Aylk burs demelerinin yaplabilmesi iin ncelikle projede yer alacak lisansst rencilerini ve/veya doktora sonras aratrmaclar Proje Yrtcs belirler.

  Daha sonra Proje Yrtcs, TBTAK tarafndan oluturulan Burslu renci Bilgi Formu nu her Bursiyer iin ayr ayr doldurarak ilgili birime verilir.

  Birim, formda belirtilen bilgiler dorultusunda belirlenen burs miktarn, her ay Proje Yrtcsnn bavurusu zerine, burs alacak kiinin banka hesabna havale eder. *

 • Bursiyer deiikliini kim ve nasl yapar?

  Proje Yrtcsnn uygun grmesi halinde deiiklik yaplabilir. Bu deiiklik Proje Yrtcs tarafndan, gerei iin ilgili Birime, bilgi iin gelime raporlarnda TBTAKa bildirilir.

  Bursiyerin projede ngrlen nitelik ve saysnda deiiklik yaplabilir mi?

  Bursiyer faslndaki toplam denein deimemesi kaydyla, bursiyerlerin nitelik (Y. lisans, doktora rencisi veya doktora sonras ararmac) deiiklii Yrtc tarafndan yaplabilir. Bursiyer saysnn deiiklii ise, Yrtcnn gerekeli bavurusu, TBTAKn uygun grmesi halinde yaplabilir. *

 • Burs alacak renci birden fazla projeden burs alabilir mi?

  Bursiyere sadece bir projeden burs demesi yaplr. Bursiyer, ayn anda TBTAKn farkl programlarndan da burs alamaz.

  (Not: Bu konudaki sorumluluk Burslu renci Bilgi Formunda baka burs almadn beyan etmesi nedeni ile bursiyerde olup, Birim tarafndan TTS kaytlarna deme ile ilgili bilgiler girilirken, bursiyerin T.C. kimlik numaras ile ad soyad girilmesi gerekmektedir. Bylece TBTAK kendi veri tabanlarnda bu kiinin TBTAK ile ilikisini sorgulayarak , yanl yaplm bir beyan tesbit edebilir ve kiiye yaplan haksz deme geri alnr.)

  Burs alacak renci baka bir niversitede Y.Lisans/Doktora rencisi veya baka bir kurum/kuruluta alyor olabilir mi?

  Olabilir.*

 • Trkiyedeki niversitelerde lisansst renim gren yabanc uyruklu kiiler proje kapsamnda Burs alabilirler mi?

  Evet alabilirler.

  Proje szlemesi imzalanmasndan sonra Bursiyer kalemindeki denein artrlmas iin fasl aktarm ve/veya ek denek talep edilebilir mi?

  Hayr edilemez.

  *

 • Harcrah denebilmesinin artlar nelerdir?

  Harcrah denebilmesi iin seyahatin projede ngrlm olmas ve gerekli deneinin proje btesinde yer almas gerekmektedir.

  Seyahate ilikin Kurum personelinin izin ilemleri Kurumun uygulamalar dorultusunda gerekletirilir.

  Projede baka kurum/kuruluun personelinin olmas halinde, bu kiilerin seyahat iin kuruluundan izin almas kendi sorumluluklarnda olup, seyahat harcamalarnda bu iznin alnmas aranmaz.*

 • Proje kapsamnda yaplacak seyahat harcamalar neleri kapsar ve ne kadar denir? Kamu KurumlarYurtii seyahatlerde;Vakf niversiteleriGndelik miktarlar - Yrtc ve Aratrmaclar 35.-YTL- Dier Personel 30.-YTLKonaklama creti Gndeliin 2 katna kadar (sre snr bulunmakszn)

  Yurtd seyahatlerde;Gndelik miktarlar 6245 sayl Kanun hkmleri Konaklama creti 6245 sayl Kanun hkmleri

  Yol Giderleri Mutad aralarn (Uak dahil) bilet creti (Projede ek denee sebep vermemek kaydyla yaplacak seyahatlerde uak kullanm onaya tabi deildir.)*

 • Seyahat ncesi n deme alnabilecek mi? Ne kadar alnabilir?

  Proje btesinde ngrlen seyahat dahil her harcama kalemi iin belirlenen limit dahilinde n deme alnabilir.

  Projede ngrlen denei amamak ve yaplacak seyahatin gerektirdii kadar olmas artyla, seyahat harcamalar iin alnacak n demelerde limit yoktur.*

 • zel ara ile seyahat yaplabilir mi?

  Projede ek denee sebep olmamas kaydyla, aratrmann gerektirdii hallerde, mesafe (kilometre) ve gzergah belirterek ehirleraras seyahatler zel oto ile yaplabilir.

  *

 • zel ara ile yaplan seyahatin demesi ve belgelendirilmesi nasl yaplr?

  Yaplan ehirleraras seyahatlerde her 100 kilometre iin 6 (alt) litre kurunsuz benzin creti karl yol gideri denir.

  demeye esas olan belge, geici grev yolluu bildirgesidir. Bildirgede yol gideri ksmna yaplan kilometreye bal olarak hesaplanan yakt gideri beyan edilir.

  Seyahat srasnda kullanlan zel araca alnan yakt filerinin hesaplanan yakt gideri ile dengeli olmas aranr ve bu filer bilgi iin bildirgeye eklenir.*

 • Ara kiralama ile seyahat yaplabilir mi?Proje btesinde denei olmak artyla ve aratrmann gerektirdii hallerde, fatura alnmak suretiyle ara kiralamas yaplabilir.

  Ara kiralama ile yaplan seyahatin demesi ve belgelendirilmesi nasl yaplr?Proje numaras belirtilerek Yrtc Kurum adna alnacak fatura ile belgelenir.

  Yakt hari tat kiralanmas durumunda, ara iin alnacak yakt giderlerinin hesabnda 100 km de 6 litre kurunsuz benzin karl yakt bedeli dikkate alnr.

  *

 • Resmi ara ile seyahat yaplabilir mi? Nasl uygulanr?

  Projede denein bulunmas art ile yaplabilir. Kamuya ait hizmet otolaryla yaplan bu seyahatlerde alnacak yakt fii proje harcama belgesi olarak kabul edilir.

  Yakt fii kabul edilebilmesi iin; fiin ara plaka numaras ve proje numaras belirtilerek Yrtc Kurum adna alnmas gerekmektedir. Ayrca, yol gzergah ve yaklak kilometre bilgisi belirtilerek, aracn projeye tahsis edildiine dair yetkili kurulutan alnacak resmi yaznn alnan yakt fiine eklenmesi gerekir.*

 • Resmi ara ile seyahat yaplabilir mi? Nasl uygulanr?

  Projede denein bulunmas art ile yaplabilir. Kamuya ait hizmet otolaryla yaplan bu seyahatlerde alnacak yakt fii proje harcama belgesi olarak kabul edilir.

  Yakt fii kabul edilebilmesi iin; fiin ara plaka numaras ve proje numaras belirtilerek Yrtc Kurum adna alnmas gerekmektedir. Ayrca, yol gzergah ve yaklak kilometre bilgisi belirtilerek, aracn projeye tahsis edildiine dair yetkili kurulutan alnacak resmi yaznn alnan yakt fiine eklenmesi gerekir.*

 • Proje kapsamnda yurt ii ve yurt d konferanslara katlm veya yurt dnda alma ziyaretleri iin demeler nasl olacak?

  Bu seyahatler iin projede mutlaka deneinin konulmu olmas arttr ve proje nerildiinde geerli olan mali ve idari esaslara gre bu ilemler iki trl yaplabilir:

  1. 2007/2 dnem ve daha nceki dnmelerde nerilen projelerde;Hem yurt ii hem yurt dnda ayr ayr olmak zere ylda bir kez ve bir kii olmak zere, proje sresince toplam iki kez ve iki kii (yl iinde kullanlmayan denek dier yla aktarlamaz) bilimsel toplantlarda bildiri sunma veya proje konusu ile ilgili alma amal seyahat yaplabilir. Bu seyahatler ncesinde mutlaka ilgili Gruptan onay alnmas gerekir.

  Yurt ii toplantya katlm iin destek limiti: 500 YTL/kezYurt d toplantlara katlm iin destek limiti: 2 .000 YTL/kez

  2. 2007/3 dnem ve daha sonraki dnemlerde nerilen projelerde;Bilimsel toplantlara katlma, alma ziyaretleri ve benzeri faaliyetler iin yaplacak olan yurtii / yurtd seyahatlere toplam olarak; ylda 5.000 YTLyi, proje sresince 9.000 YTLyi gememek artyla, ayrntl gereke talep edilmeksizin denek verilir.*

 • Kurum hissesi nedir?

  Projenin yrtlmesi ve sonulandrlmas aamasnda Kurumun imkanlarndan faydalanlmas karlnda proje maliyetine bal olarak hesaplanan ve proje btesi iinde yer alan tutardr.

  Proje almalarnda kurumun altyapsndan yararlanlmamas durumunda (sosyal nitelikli projeler, anket almas v.b.) bu projelere kurum hissesi denmez. *Kurum Hissesi

 • Kurum hissesi nasl hesaplanr?

  Kurum hissesi, PT dnda kalan proje btesinin en fazla %10una tekabl eden denektir.

  Projeye ek denek verilmesi durumunda bu ek denee ilikin kurum hissesi verilmez.*Kurum Hissesi

 • Kurum hissesi ile yaplacak harcamalar nceden projede ngrlm olacak m? Mahiyeti ne olacak?

  Kurum hissesi proje btesine TBTAK tarafndan hesaplanarak ve mahiyeti belirtilmeden toplam rakam olarak yer alr. Kurum Hissesinin mahiyeti, harcanmas aamasnda aratrmann fiilen yrtld birim yetkilisince (Blm ve/veya Salk Bilimlerinde ABD, Merkez ve Enstit Bakan vb.) Ar-Ge faaliyetlerinde kullanlmak zere belirlenir.*Kurum Hissesi

 • Kurum hissesi nasl gnderilir ve harcanr?

  Kurum hissesi, bte transfer tablosunda belirlenen dnemlerde, dier deneklerle birlikte proje hesabna transfer edilir. Kurum hissesi projenin ikinci transfer dneminden itibaren denmeye balanr

  Projenin fiilen yrtld birimin (Blm, Salk Bilimlerinde ABD, Merkez ve Enstit Bakan vb.) yetkilisinin talebi ve proje yrtcsnn talep edilen harcamann Ar-Ge niteliine ilikin uygun gr ile proje harcamalarnn tabi olduu Esas ve Usuller erevesinde harcanr.

  Kurum hissesi, proje biti tarihinden sonra harcanamaz Proje biti tarihinden sonra kalan kurum hissesi varsa TBTAKa iade edilir.*

 • Gelime rapor dnemlerinde gnderilen kurum hisseleri proje hesabnda bekletilerek topluca harcanabilinir mi?

  Evet harcanabilir.

  Ancak, niversitelerde yrtlen projelerde yalnzca projenin yrtld birimde (ABD, Blm, Merkez ve Enstit vb.) desteklenen projelerin Kurum hissesi topluca harcanabilir.*Kurum Hissesi

 • *Proje durdurulur mu? Nasl?

  Gelime raporlar szlemede belirtilen tarihlerde gnderilmeyen ve ikaza ramen mcbir sebep bildirilmeyen projeler,

  zleme sonucunda ngrlen ama ve alsma programna uygun biimde yrtlmedii anlaslan projeler,

  Mcbir sebeplerle yrtlmeleri geici olarak olanaksz hale gelen projeler,

  Proje Yrtcsnn talebi veya sz konusu hususlarn TBTAKa tespiti zerine, TBTAK Bakanln karar dorultusunda geici olarak durdurulabilir.

 • Durdurma ne zaman kalkar?Durdurma gerekelerinin ortadan kalkmas halinde taraflarn bavurusu TBTAKn onay ile proje yeniden balatlr. Durdurma sresi szleme hkmleri uygulanarak proje sresine ilave edilir.

  Durdurma da ne yaplr?Proje ile ilgili hibir ilem yaplmaz ve tm harcamalar da durdurulur. (Buna ilikin olarak TBTAK tarafndan TTS lemleri kapatlr)

  *

 • Proje yrrlkten kaldrlr m? Nasl?Mcbir sebeplerle yrtlmeleri olanaksz hale gelen projeler, taraflarn basvurusu, TBTAKn karar ile yrrlkten kaldrlr.

  Yrrlkten kaldrlan projeye hangi ilemler yaplr?Karar TBTAK tarafndan Kuruma bildirilir ve proje hesabnn kapatlarak, hesapta kalan miktarn oluan faizleri ile birlikte TBTAKa iadesi istenir. Ayrca proje hesabnn tm hareketlerini ieren kapan ekstresi ile TTSden alnacak proje harcama raporu TBTAKa iletilir.

  Yrrlkten kaldrmann meyyidesi nedir?Projeye satn alnan dayankl tanrlar ve kalan tketim malzemesinin TBTAKa iadesi istenebilecei gibi, projenin yrtld kurumun yetkilisi tarafndan proje yrtcsnden teslim alnarak, benzer aratrmalar yapan dier aratrmaclarn hizmetine verilmesi de istenebilir. *

 • Proje ptal edilir mi? Nasl?Proje yrtcsnn kusur veya ihmalleri nedeniyle olumsuzluk saptanan ya da yrtlemeyecei anlalan projeler, Bilim Kurulu kararyla iptal edilir.

  ptal edilen projeye hangi ilemler yaplr?Karar TBTAK tarafndan Kuruma bildirilir ve proje hesabnn kapatlarak, hesapta kalan miktarn oluan faizleri ile birlikte TBTAKa iadesi istenir. Ayrca proje hesabnn tm hareketlerini ieren kapan ekstresi ile TTSden alnacak proje harcama raporu TBTAKa iletilir.

  *Proje Durum Deiiklikleri

 • ptalin meyyidesi nedir?

  Niteliine bal olarak, projeye satn alnan dayankl tanr ve kalan tketim malzemesinin TBTAKa iadesi istenebilecei gibi, TBTAK tarafndan bunlarn projenin yrtld kurumun yetkilisi tarafndan proje yrtcsnden teslim alnarak, benzer aratrmalar yapan dier aratrmaclarn hizmetine verilmesi de istenebilir. Bu durumda projenin yrtld kurum talebin gereini yapar ve TBTAKa yazl olarak bilgi verir.

  Ayrca kusuru/ihmali olan kiiler hakknda, TBTAK Aratrma ve Yayn Etii Kurulu alma Esaslar uygulanr; bunlara yl sresince TBTAKta hi bir grev verilmez, TBTAK destek ve teviklerinden yararlandrlmaz. TBTAK personeli olanlar hakknda TBTAK Personel Ynetmelii uyarnca ilem yaplr.*Proje Durum Deiiklikleri

 • ptalin meyyidesi nedir? (devam)

  ptal edilen proje zel bir kuruluta yrtlyorsa, proje kapsamnda alnan dayankl tanrlar ve kalan tketim malzemesi, iptalin projeyi yrten kii/kurulua bildirilmesinden sonraki bir ay iinde yrtc kii/kurulu tarafndan TBTAKa iade edilir.

  Dayankl tanrlar ile tketim malzemesi almlar iin yaplanlar dnda, kii ile projeye yaplan dier tm demeler ise iptal tarihinden itibaren bir ay iinde kusuru/ihmali olanlardan haksz fiil; kusuru/ihmali olmayanlardan ise sebepsiz zenginleme hkmlerine gre TBTAKa iade edilir. *Proje Durum Deiiklikleri

 • zleme hangi yntemlerle yaplr?

  Projeler, TBTAKca belirlenen formata uygun olarak hazrlanan gelime raporlar yoluyla izlenir.

  TBTAK gerekli grd hallerde, projelerin geliimini bilimsel, teknik, idari ve mali alardan izlemek ve denetlemek zere, proje izleyicisi grevlendirebilir.

  TBTAK, proje yrtcsn gelimeler ile ilgili olarak bilgi almaya davet edebilir.*zleme

 • Gelime raporlar ne zaman ve nasl verilecek?

  Szlemede belirtilen tarihlerde ve TBTAKn belirledii formatta yrtc tarafndan hazrlanarak, TBTAKa (lgili Gruba) iletilir.

  Gelime raporlar zamannda iletilmez ise ne olacak?

  Gelime raporlar szlemede belirtilen tarihlerde TBTAKa gnderilmedii ve/veya gelime raporu ieriinin eksik/yetersiz olmas durumda projeye ilikin hibir deme yaplmaz. Ayrca bu durumda szlemenin cezaya ilikin madde hkm uygulanr.

  Gelime raporlar geerli bir mazeret belirtilmeksizin szlemede belirltilen tarihleri 1 (bir) ay getikten sonra gnderilmeleri halinde, raporun kapsad dneme ait PT demeleri de yaplmaz.*zleme

 • Projede yrtc deiiklii nasl olur?

  Proje yrtcsnn deitirilmesi gerektii veya kendisinin ayrlmay talep ettii hallerde, projenin durumu ilgili Aratrma Grubu tarafndan deerlendirilerek, projenin iptali, yrrlkten kaldrlmas veya yeni bir proje yrtcsnn grevlendirilmesi hususunda oluturulacak neri, TBTAK Bakanl tarafndan karara balanr.Alnan bu karar taraflara bildirilir. *Dier Hususlar

 • Projede yrtc Kurum deitirirse ne olur?

  Proje yrtcsnn kurum deitirmesi halinde; yrtc, kurum deiikliini, projenin yeni kurumda yrtlebileceine dair kurum yetkilisinden ald;

  "projenin kurumunda yrtlmesine izin verdiine; Kurum sfat ile projeye gerekli destei vereceine; proje szlemesi hkm ve artlarn bildiine ve bu hkm ve artlara uymay kabul ve taahht ettiine"

  dair yaz ile birlikte TBTAKa bildirir. Bu durumda, proje kapsamnda daha nce alnm olan tehizat ve sarf malzemeleri proje sresince yrtcsnn gzetimi ve sorumluluunda olduu iin gerekirse projenin yrtlecei kuruma gtrlebilir. Bu husustaki uygulama yrtcnn gerekeli bavurusu zerine TBTAK tarafndan karara balanr.*Dier Hususlar

 • Projede yrtc Kurum deitirirse Kurum hissesi ne olur?

  Proje yrtcsnn kurum deitirmesi halinde; proje iin TBTAKn belirledii esas erevesinde denecek olan Kurum hissesi, projenin yrtld dneme bal olarak ilgili Kuruma denir.*Dier Hususlar

 • Projede aratrmac deiiklii nasl olur?

  Proje nerisinin kabulnden sonra, projede alan aratrmac ile ilgili yaplmas ngrlen deiiklikler, atama ve grevden alma dahil olmak zere, proje yrtcsnn gerekeli nerisi ve lgili Grubun onay ile yaplr. *

 • Proje sresi uzatlabilir mi? Nasl?

  Proje sresi, szlemede ngrlen srenin en fazla %50 si kadar uzatlabilir. Proje yrtcsnn, bu yndeki gerekeli bavurusu ve TBTAKn onay ile karara balanr ve karar, TBTAK tarafndan proje yrtcsne bilgi verilir.*

 • Proje Yrtcsnn TBTAK ile yapaca yazmalar nasl olacaktr?

  Projenin yrtlmesi esnasnda TBTAK onay ya da bilgisi gereken durumlarda yrtcnn TBTAKa yapaca talep ve yazmalar dorudan ve sadece yrtc tarafndan TBTAKa (lgili Gruba) yaplacaktr. *

 • Proje Sonu Raporu nasl ve ne zaman verilir?

  Proje Yrtcs tarafndan, TBTAKca belirlenmi formata uygun hazrlanan sonu raporu, proje sresinin tamamlanmasn izleyen en ok iki (2) ay iinde TBTAKa verilmek zorundadr.

  Sonu raporlar zamannda iletilmez ise ne olacak?

  Sonu raporu geerli bir mazeret belirtilmeksizin szlemede belirtilen tarihleri 3 (bir) ay getikten sonra gnderilmeleri halinde, rapor kabul edilse dahi, raporun kapsad dneme ait PT demeleri yaplmaz.

  *Sonulandrma

 • Proje Sonu Raporu nasl deerlendirilir?

  Sonu raporu, TBTAK tarafndan deerlendirilir. Gerekli grld hallerde, sonu raporunun ierik ve/veya ekil ynnden revize edilmesi istenir.

  Deerlendirme sonucunda Raporun kabul veya reddine karar verilir. Kabul edilen Rapora ilikin karar, Proje Yrtcsne lgili Grup tarafndan bildirilir.

  *Sonulandrma

 • Proje Sonu Raporu kabul edilmez ise ne olur?

  Sonu raporu reddedilen proje, Bilim Kurulu kararyla iptal edilir ve bu karar, taraflara bildirilir.

  Bu durumda iptal edilen projenin tabi olduu ynetmelik hkmleri uygulanr.*Sonulandrma

 • Proje Sonu Raporu kabul edilirse ne olur?

  Sonu raporu kabul edilen proje, sonulandrlr ve bu karar, taraflara bildirilir.

  Sonulanan projeye hangi ilemler yaplr?Proje hesab kapatlarak, hesapta kalan miktar oluan faizleri ile birlikte TBTAKa iade edilir. Ayrca Proje hesabnn tm hareketlerini ieren kapan ekstresi ile TTSden alnacak harcama raporu TBTAKa iletilir.*Sonulandrma

 • Kamu Kurumlar ve niversitelerde :

  Harcamalar 5018 sayl Kanun ile kurumun kendi zel kanunlarnda ngrlen denetime tabi olup, ayrca TBTAK tarafndan da denetlenebilecektir.*Denetim

 • zel Kurulu/ Vakf niversitelerinde:

  Harcamalarn denetimi yeminli mali mavire yaptrlacaktr. Projenin yrtlmesi aamasnda veya tamamlanmasndan sonra TBTAK tarafndan da denetim yaplabilecektir.

  Yeminli Mali Mavirin Denetim Raporu, Gelime Raporu ile birlikte belirlenen formata uygun olarak TBTAKa sunulur.*Denetim

 • Projede yrtcnn sorumluluklar nedir?Proje yrtcs, projeyi bilimsel, teknik, idari, hukuki ve mali ynlerden, bu Esaslar ve TBTAKn dier mevzuatna uygun bir ekilde yrtmekten, harcamalarn proje amalarna uygun, etkin ve verimli olarak kullanlmamasndan doacak her trl zararn tazmininden sorumludur. *Sorumluluklar

 • Kurum/Kurulu sorumluluklar nedir?

  Kurum, bu Esaslarda kendisine verilen grev erevesinde projenin; etkin, szlemeye uygun yrtlmesinden ve TBTAKa gerekli bilgi aknn salanmasndan,

  Kurum i denetimi sonucunda Esas ve Usullere aykrlk tekil eden bir hususun tespiti halinde denetim sonucu kurum tarafndan TBTAKa iletmekten ve Ceza Kanunu asndan su tekil eden fiillerin tespiti halinde ilgililer hakknda genel hkmlere gre ilem yapmaktan,

  sorumludur.*Sorumluluklar

 • Harcama ve demelerdeki sorumluluklar nedir?Harcama yetkilisi, gerekletirme grevlisi, muhasebe yetkilisi ve bunlarn dnda kalan ihale komisyonu, muayene ve kabul komisyonu gibi komisyonlarda grevli dier personel, ilgili TBTAK mevzuat, hkm bulunmayan hallerde ise 5018 sayl Kanun ve ilgili dier mali mevzuat erevesinde sorumludur.*

 • TBTAKn sorumluluklar nelerdir?

  TBTAK, taraflarn ykmllklerini yerine getirmesi zerine Proje destekleme szlemesinde yer alan demeleri zamannda yapmakla,

  Projelerin yrtlmesinde kaynaklarn etkin ve verimli kullanlmasn salamak iin gerekli tedbirlerin alnmasndan,

  sorumludur.*

 • Teekkrler...*