of 36/36
T11-407 – Tagalog – Arial font 36 pages © 2013 Samahan ng mga Tagapamahala ng Serbisyong Pang-edukasyon ng County ng California Mga Pamantayan ng Panlahatang Kaalaman sa K-8 ng California Handbuk para sa mga Magulang TAGALOG VERSION

Handbuk para sa mga Magulang

 • View
  250

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Handbuk para sa mga Magulang

 • T11-407 Tagalog Arial font 36 pages

  2013 Samahan ng mga Tagapamahala ng Serbisyong Pang-edukasyon ng County ng California

  Mga Pamantayan ng Panlahatang Kaalaman sa K-8 ng California

  Handbuk para sa mga Magulang TAGALOG VERSION

 • T11-407 Tagalog Arial font 36 pages

  2013 Samahan ng mga Tagapamahala ng Serbisyong Pang-edukasyon ng County ng California

  Samahan ng mga Tagapamahala ng Serbisyong Pang-edukasyon ng County ng California

  2013 Samahan ng mga Tagapamahala ng mga Serbisyong Pang-edukasyon ng County ng California Ang Pinansyal na Suporta ay Ibinigay ng The William and Flora Hewlett Foundation Ang Kagawaran ng Edukasyon ng California (California Department of Education, CDE) ay nagpapaabot ng pasasalamat at pagpapahalaga sa Samahan ng mga Tagapamahala ng mga Serbisyong Pang-edukasyon ng County ng California (California County Superintendents Educational Services Association, CCSESA) at Tanggapan ng Edukasyon ng County ng Sacramento (Sacramento County Office of Education, SCOE) para sa kanilang magiliw na pagpayag na isalin ang dokumentong ito. Ang salin na ito ay ibinibigay bilang isang paraan ng tulong-teknikal sa mga paaralan, upang maaaring magamit ng mga guro ang handbuk sa panahon ng mga pulong kasama ng magulang at sa mga programang outreach ng mga magulang. Dahil maaaring may mga pagkakaiba sa salin, iminumungkahi ng CDE na ang paaralan ay makipagtulungan sa mga lokal na tagapagsalin upang baguhin ang dokumento, ayon sa kinakailangan, upang maiangkop sa lokal na mga pangangailangan. Ang mga katanungan ukol sa salin ay dapat na idirekta sa Clearinghouse for Multilingual Documents sa [email protected] Inihanda Ng:

  Mga kontribusyon mula kina Patricia Duckhorn, Tamara Wilson, Fran Gibson, Kathy Curl, Sue Stickel, PTA ng Estado ng California at Tanggapan ng Edukasyon ng County ng Ventura

  mailto:[email protected]

 • T11-407 Tagalog Arial font 36 pages

  2013 Samahan ng mga Tagapamahala ng Serbisyong Pang-edukasyon ng County ng California

  Mga Nilalaman

  Panimula .............................................................................................................. 4

  Matematika

  Matematika Mga Pamantayan para sa Kasanayan sa Matematika ....... 6

  Pangkalahatang Balangkas ng Baitang K ................................................ 8

  Pangkalahatang Balangkas ng Unang Baitang ........................................ 10

  Pangkalahatang Balangkas ng Ika-2 Baitang ............................................ 12

  Pangkalahatang Balangkas ng Ika-3 Baitang ........................................... 14

  Pangkalahatang Balangkas ng Ika-4 na Baitang ...................................... 16

  Pangkalahatang Balangkas ng Ika-5 Baitang ............................................ 18

  Pangkalahatang Balangkas ng Ika-6 na Baitang ...................................... 20

  Pangkalahatang Balangkas ng Ika-7 Baitang ........................................... 22

  Pangkalahatang Balangkas ng Ika-8 Baitang ............................................ 24

  Sining ng Wikang Ingles

  Pangkalahatang Balangkas ng Baitang K ................................................. 26

  Pangkalahatang Balangkas ng Unang Baitang ........................................ 28

  Pangkalahatang Balangkasng Ika-2 Baitang ............................................. 29

  Pangkalahatang Balangkas ng Ika-3 Baitang ............................................ 30

  Pangkalahatang Balangkas ng Ika-4 na Baitang ....................................... 31

  Pangkalahatang Balangkas ng Ika-5 Baitang ............................................ 32

  Pangkalahatang Balangkas ng Ika-6 na Baitang ....................................... 33

  Pangkalahatang Balangkas ng Ika-7 Baitang ............................................ 34

  Pangkalahatang Balangkas ng Ika-8 Baitang ............................................ 35

 • T11-407 Tagalog Arial font 36 pages

  Handbuk ng Magulang para sa Mga Pamantayan ng Panlahatang Kaalaman 2013 Samahan ng mga Tagapamahala ng Serbisyong Pang-edukasyon ng County ng California 4

  Panimula

  Ang handbuk na ito ay magbibigay sa mga magulang ng panimula sa Mga Pamantayan ng Panlahatang

  Kaalaman ng California at ng isang buod sa kung ano ang inaasahan na matutunan ng mga estudyante

  habang sila ay sumusulong mula kindergarten hanggang ika-8 baitang. Ang mga pamantayan ay binuo upang

  ipakita ang kaalaman at mga kasanayan na kakailanganin ng ating mga batang estudyante para magtagumpay

  sa kolehiyo at sa mga karera. Ang isang karaniwang pangkat ng mga layuning pampagkatuto ay

  makakatulong sa mga guro at mga magulang na masiguro na ang mga estudyante ay nahahamon at

  nakakagawa ng angkop na pagsulong.

  Bakit Mga Pamantayan ng Panlahatang Kaalaman?

  Ang mga tagapagturo ng California ay sumali sa isang pambansang kilusan upang mapagtibay ang mga

  panlahatang pamantayan at pagtatasa para sa sining ng wikang Ingles at matematika. Sa kasalukuyan, ang

  mga pamantayan sa kung ano ang dapat na malaman at kayang gawin ng mga estudyante ay iba-iba sa mga

  estado, tulad din ng kahirapan ng mga pagtatasang ginagamit upang malaman kung nakakamit ba o hindi ng

  mga estudyante ang mga pamantayang ito. Ang mga panlahatang pamantayan ay magbibigay ng pagkakataon

  sa mga estado na magtulungan para sa pinakamahusay na mga kasanayan at propesyunal na pagsulong.

  Ang mga panlahatang layuning pampagkatuto ay magbibigay ng malinaw na pananaw sa kung ano ang dapat

  na tutukan ng mga tagapagturo at mga magulang sa lahat ng estado. Ang mga layuning pampagkatuto na ito

  ay sisiguro na ang mga estudyante ay makakamit ang mga inaasahan para sa kolehiyo at sa trabaho, handang

  magtagumpay sa pandaigdigang ekonomiya at lipunan, at nabigyan ng mahigpit na kaalaman at aplikasyon ng

  pag-iisip ng mas mataas na kaalaman. Isinukat laban sa mga pandaigdig na pamantayan, ang mga

  Pamantayan ng Panlahatang Kaalaman ay makakatulong sa mga estudyante sa kanilang paghahanda na

  kumpletuhin ang mga kinakailangan para sa pagpapatala sa isang pampublikong unibersidad sa California.

  Pagpapatibay ng California sa Mga Pamantayan ng Panlahatang Kaalaman

  Pinagtibay noong Agosto 2010 sa California, ang Mga Pamantayan ng Estado sa Panlahatang Kaalaman para

  sa K-12 ay binuo sa pamamagitan ng pagsisikap sa pangunguna ng estado upang magpatibay ng kasang-

  ayon at malinaw na mga pamantayan ng edukasyon para sa sining ng wikang Ingles at matematika. Ang

  inisyatiba ay sinimulan at sinuportahan ng Konseho ng mga Punong Opisyal ng mga Paaralan ng Estado at ng

  Pambansang Samahan ng mga Gubernador. Sa proseso ng pagpapatibay ng Mga Pamantayan sa

  Panlahatang Kaalaman, ang California ay nagdagdag ng mga pansuportang pamantayan upang kumpletuhin

  ang natatanging larawan na kinakailangan para sa mga estudyante ng California.

  Ang Panlahatang Kaalaman ay nagdagdag din ng lakas sa umiiral na mga pamantayan ng California sa

  pamamagitan ng pagsama ng karagdagang mga pamantayan para sa bokabularyo at bagong mga

  pamantayan para sa mga pagtutulungang pagtatalakay. Ang mga pamantayan ng literasiya na nakatuon sa

  pagtuturo sa pagbasa at pagsulat sa panahon ng kasaysayan/mga araling panlipunan, agham, at teknolohiya

  ay isinama rin. Sa matematika, ang mga pamantayan ay idinagdag upang ipakita ang mas malakas na diin sa

  pang-unawa sa numero at algebraic na pag-iisip. Ang mga pagpapatupad ng Panlahatang Kaalaman sa mga

  paaralan sa California ay gagawin sa mga yugto sa susunod na mga taon.

 • T11-407 Tagalog Arial font 36 pages

  Handbuk ng Magulang para sa Mga Pamantayan ng Panlahatang Kaalaman 2013 Samahan ng mga Tagapamahala ng Serbisyong Pang-edukasyon ng County ng California 5

  Organisasyon ng mga Pamantayan

  Ang handbuk na ito ay nagsaayos ng impormasyon tungkol sa mga pamantayan para sa sining ng wikang

  Ingles at matematika para sa bawat antas ng baitang o kurso ng asignatura mula kindergarten hanggang ika-8

  baitang. Bawat antas ng baitang ay may nilalaman na pangkalahatang ideya at buod ng mga kasanayan na

  nabuo sa antas na iyon. Ang mga karagdagang impormasyon tungkol sa ika-9 hanggang ika-12 baitang ay

  ibibigay sa mas malaon na petsa.

  Sa sining ng wikang Ingles, ang Mga Pamantayan ng Panlahatang Kaalaman ay naisaayos sa sumusunod na

  apat na mga grupo: (1) pagbasa, (2) pagsulat, (3) pagsasalita at pakikinig, at (4) wika.

  Bukod sa pagbabalangkas ng mga pamantayan ng kaalaman sa matematika ayon sa antas ng baitang o kurso, kabilang sa handbuk na ito ang isang pangkat ng mga asal at kasanayan na dapat magawa ng bawat estudyante na tinatawag na Ang mga Pamantayan para sa Mga Kasanayan na Pang-matematika. Ang mga kasanayan na ito ay nagpapalalim sa pang-unawa sa matematika at makakadagdag sa kakayahan ng estudyante sa paglutas ng mga suliranin. Ang impormasyon ukol sa mga kasanayan na ito ay makikita sa susunod na pahina.

 • T11-407 Tagalog Arial font 36 pages

  Handbuk ng Magulang para sa Mga Pamantayan ng Panlahatang Kaalaman 2013 Samahan ng mga Tagapamahala ng Serbisyong Pang-edukasyon ng County ng California 6

  Matematika | Mga Pamantayan para sa Kasanayan na Pang-

  matematika

  Ang mga Pamantayan para sa Kasanayan na Pang-matematika ay naglalarawan sa mga asal

  na mabubuo sa lahat ng estudyante sa Mga Pamantayan ng Panlahatang Kaalaman. Ang mga

  kasanayang ito ay ayon sa mahahalagang mga proseso at kahusayan kabilang ang paglutas

  ng suliranin, pangangatwiran at patunay, komunikasyon, representasyon, at paggawa ng

  ugnayan. Ang mga kasanayan na ito ay magbibigay-daan sa mga estudyante na maunawaan

  at magamit ang matematika nang may kumpyansa.

  Inuunawa ang mga suliranin at nagsisigasig sa pagsagot sa mga ito.

  o Hinahanap ang kahulugan sa mga suliranin

  o Inaanalisa, hinuhulaan at pinaplano ang mga hakbang para sa solusyon

  o Pinapatunayan ang mga sagot

  o Tinatanong ang kanilang sarili nang: May saysay ba ito?

  Nangangatwiran sa abstrak na paraan at ayon sa dami.

  o Binibigyang kahulugan ang dami at ang kanilang kaugnayan sa mga suliranin

  o Bumubuo ng maliwanag na mga representasyon sa mga suliranin

  Bumubuo ng may saysay na mga argumento at pumupuna sa pangangatwiran ng iba.

  o Umuunawa at gumagamit ng mga impormasyon upang makabuo ng mga

  argumento

  o Gumagawa at sumisiyasat sa katotohanan ng mga haka-haka

  o Nagbibigay-katwiran sa mga konklusyon at sumasagot sa mga argumento ng iba

  Ginagawang huwaran ang matematika.

  o Inilalapat ang matematika sa mga suliranin sa araw-araw na pamumuhay

  o Inaalam ang dami sa praktikal na sitwasyon

  o Binibigyang kahulugan ang mga resulta sa konteksto ng sitwasyon at inaalam

  kung ang mga resulta ay may saysay o wala

 • T11-407 Tagalog Arial font 36 pages

  Handbuk ng Magulang para sa Mga Pamantayan ng Panlahatang Kaalaman 2013 Samahan ng mga Tagapamahala ng Serbisyong Pang-edukasyon ng County ng California 7

  Gumagamit ng angkop na mga kagamitan sa estratehikong paraan

  o Isinaalang-alang ang mga kagamitan na magagamit kapag nilulutas ang mga

  suliranin

  o Pamilyar sa mga kagamitan na angkop sa kanilang baitang o kurso (lapis at

  papel, konkretong mga modelo, ruler, protractor, calculator, talahanayan, mga

  programa sa computer, digital na nilalaman na nasa isang website, at iba pang

  mga teknolohikal na kagamitan)

  Nagiging wasto.

  o Nakikipag-ugnayan nang wasto sa iba

  o Gumagamit ng malinaw na mga depinisyon, sinasabi ang kahulugan ng mga

  simbolo at maingat ukol sa pagtukoy sa mga yunit ng pagsukat at paglalagay ng

  tatak sa mga axes.

  o Nagkukwenta nang tama at may kasanayan

  Naghahanap at gumagamit ng balangkas.

  o Inuunawa ang mga huwaran at balangkas

  o Kayang umatras upang makita ang pangkalahatang balangkas at nagpapalit ng

  perspektibo

  o Nakakakita ng mga kumplikadong bagay bilang iisang bagay o bilang binubuo ng

  ilang mga bagay

  Naghahanap ng at tumutukoy sa mga paraan upang gumawa ng mga pagpapaikli sa

  paglutas ng mga suliranin.

  o Kapag nauulit ang mga kalkulasyon, naghahanap ng mga pangkalahatang,

  huwaran at pagpapaikli

  o Nagagawang tasahin kung ang sagot ay may saysay o wala

 • T11-407 Tagalog Arial font 36 pages

  Handbuk ng Magulang para sa Mga Pamantayan ng Panlahatang Kaalaman 2013 Samahan ng mga Tagapamahala ng Serbisyong Pang-edukasyon ng County ng California 8

  Pangkalahatang Balangkas ng Baitang K | Matematika

  Ang mga estudyante ng kindergarten ay natututo na magbilang hanggang 100 at magsulat ng

  numero hanggang 20. Ang atensyon ay nakatuon sa mga numerong 11-20 kung saan ang diin

  ay nasa mga sampuan at isahan na bumubuo ng pundasyon para sa pag-unawa sa halaga

  ayon sa pwesto. Ang panimulang pagdadagdag at pagbabawas ay nagsisimula sa kindergarten.

  Ang mga estudyante ay nagbubukod at nag-uuri ng mga grupo ng bagay at kumikilala sa mga

  pangunahing hugis.

  Nakakaalam sa pangalan ng mga numero at kayang bumilang hanggang 100

  Nakakasulat ng numero 0 20

  Natututo tungkol sa mga numerong 11-20, na may mga sampuan at isahan

  Nagbibilang ng mga bagay upang masabi ang bilang ng mga bagay sa grupo hanggang

  20

  Nagkukumpara ng mga numero at grupo

  Nakakaunawa na ang pagdadagdag ay ang pagsasama-sama ng mga grupo at

  pagdadagdag sa mga grupo

  Nakakaunawa na ang pagbabawas ay ang paghiwa-hiwalay ng mga grupo at pagkuha

  mula sa grupo

  Mahusay na nagdadagdag at nagbabawas ng hindi hihigit sa 5

  Nagbubukod ng mga bagay upang i-grupo

 • T11-407 Tagalog Arial font 36 pages

  Handbuk ng Magulang para sa Mga Pamantayan ng Panlahatang Kaalaman 2013 Samahan ng mga Tagapamahala ng Serbisyong Pang-edukasyon ng County ng California 9

  Nakakakilala at naglalarawan ng mga hugis

 • T11-407 Tagalog Arial font 36 pages

  Handbuk ng Magulang para sa Mga Pamantayan ng Panlahatang Kaalaman 2013 Samahan ng mga Tagapamahala ng Serbisyong Pang-edukasyon ng County ng California 10

  Pangkalahatang Balangkas ng Unang Baitang | Matematika

  Ang mga estudyante sa unang baitang ay nagpapalawig ng kanilang pang-unawa sa

  pagdadagdag at pagbabawas sa pamamagitan ng pag-aaral na gamitin ang pagdadagdag at

  pagbabawas upang lutasin ang mga salitang suliranin ng hindi hihigit sa 20. Nauunawaan nila

  ang kahulugan ng simbolong pantay (equal) at inaasahan na makakapagbilang hanggang 120.

  Ang kaalaman sa halaga ayon sa pwesto ay mas lumalim at ginagamit ng mga estudyanteang

  kaalamang ito upang magkumpara ng dalawang-digit na numero ng hindi hihigit sa 100.

  Sinasanay ng mga estudyante ang kanilang kasanayan sa pagsukat sa linyar na sukat at

  nagsisimulang magsaayos ng mga datos mula sa mga pagsisiyasat. Ang mga estudyante ay

  nakakapagsabi at nakakapagsulat din ng oras ayon sa oras at kalahating-oras gamit ang mga

  orasang analog at digital.

  Lumulutas ng mga salitang suliran sa pagdadagdag at pagbabawas ng hindi hihigit sa

  20

  Nakakaunawa sa ugnayan sa pagitan ng pagdadagdag at pagbabawas

  Inilalapat ang mga katangian ng mga operasyon

  o Katangiang Napapagpalit (commutative) ng pagdadagdag:

  Kung alam mo na ang 8 + 3 = 11, alam mo na 3 + 8 = 11.

  o Nag-uugnay (Associative) na katangian ng pagdadagdag:

  Upang magdagdag ng 2 + 6 + 4, ang susunod na dalawang numero ay maaaring

  pagsamahin upang makagawa ng sampu, kaya 2 + 6 + 4 = 2 + 10 = 12.

  Nagdadagdag at nagbabawas ng hindi hihigit sa 20

  Nagbibilang ng hanggang 120, na makapagsisimula sa kahit anong numero

  Nakakaunawa sa kahulugan ng pantay na simbolo

  Nakakaunawa sa halaga ayon sa pwesto: isahan at sampuan

  Gumagamit ng halaga ayon sa pwesto upang magdagdag at magbawas ng hindi hihigit

  sa 100

  Sumusukat sa haba at sinasabi ang sukat gamit ang mga yunit

  Nagsasabi at nagsusulat ng oras

 • T11-407 Tagalog Arial font 36 pages

  Handbuk ng Magulang para sa Mga Pamantayan ng Panlahatang Kaalaman 2013 Samahan ng mga Tagapamahala ng Serbisyong Pang-edukasyon ng County ng California 11

  Nagbubuo at nagsasalita tungkol sa grap

  Nagkukumpara ng mga hugis sa pamamagitan ng pagsasabi tungkol sa mga gilid,

  tuktok, atbp.

  Nagkukumpara ng dalawang-dimensyunal na mga hugis sa tatlong-dimensyunal na mga

  hugis

 • T11-407 Tagalog Arial font 36 pages

  Handbuk ng Magulang para sa Mga Pamantayan ng Panlahatang Kaalaman 2013 Samahan ng mga Tagapamahala ng Serbisyong Pang-edukasyon ng County ng California 12

  Pangkalahatang Balangkas ng Ika-2 Baitang | Matematika

  Ang mga estudyante sa ikalawang baitang ay gumagamit ng pagdadagdag at pagbabawas ng

  hindi hihigit sa 100 upang lumutas ng mga salitang suliranin at inaasahan na alam mula sa

  alaala ang lahat ng mga suma ng dalawang isang-digit na mga numero sa pagtatapos ng

  ikalawang baitang. Ang pag-unawa sa halaga ayon sa pwesto ay napalawak hanggang sa 1000

  at ang mga estudyante ay nakakapagkumpara ng tatlong-digit na mga numero batay sa

  kanilang kaalaman ng daan-daan, sampuan at isahan. Ang mga estudyante ng ikalawang

  baitang ay nagkukwenta gamit ang pera at natututong magtantya at magkumpara ng mga haba

  gamit ang angkop na kagamitang panukat. Pinapahusay ng mga nasa ikalawang baitang ang

  kanilang pang-unawa sa heometrya sa pamamagitan ng pagguhit ng mga hugis batay sa bilang

  ng mga mukha at anggulo.

  Lumulutas ng mga salitang suliran sa pagdadagdag at pagbabawas ng hindi hihigit sa

  100

  Mahusay na nagdadagdag at nagbabawas ng hindi hihigit sa 20

  Nakakaalam sa lahat ng mga suma ng dalawang isang-digit na numero

  Nakakaunawa sa halaga ayon sa pwesto: isahan, sampuan at daan-daan

  Gumagamit ng halaga ayon sa pwesto upang magdagdag at magbawas ng hindi hihigit

  sa 1000

  Gumagawa ng mga makatwirang pagtatantya gamit ang kaalaman sa halaga

  Sumusukat, nagtatantya, at nagkukumpara ng mga haba gamit ang mga pamantayang

  yunit

  Naglalarawan ng mga haba ng buong numero sa linya ng numero

  Nagtatrabaho gamit ang oras at pera

  Nakakaalam sa ugnayan ng oras (mga minuto sa isang oras, mga araw sa isang buwan,

  atbp.)

  Lumulutas sa mga salitang suliranin gamit ang kombinasyon ng mga perang papel at

  barya

  Nangongolekta ng datos, bumubuo ng grap, at sumagot sa mga katanungan tungkol sa

  mga datos na ipinakita

 • T11-407 Tagalog Arial font 36 pages

  Handbuk ng Magulang para sa Mga Pamantayan ng Panlahatang Kaalaman 2013 Samahan ng mga Tagapamahala ng Serbisyong Pang-edukasyon ng County ng California 13

  Nakikilala ang mga hugis, mga tatsulok, mga kuwadrilateral, mga pentagon, mga

  heksagon, at mga cube

  Gumuguhit ng hugis ayon sa sukat ng mga anggulo o ayon sa bilang ng mga

  magkapantay na mukha

 • T11-407 Tagalog Arial font 36 pages

  Handbuk ng Magulang para sa Mga Pamantayan ng Panlahatang Kaalaman 2013 Samahan ng mga Tagapamahala ng Serbisyong Pang-edukasyon ng County ng California 14

  Pangkalahatang Balangkas ng Ika-3 Baitang | Matematika

  Ang mga estudyante sa ikatlong baitang ay bumubuo ng pang-unawa sa multiplikasyon at

  dibisyon at natututong mahusay na magmultiplika at maghati ng hindi hihigit sa 100. Ang mga

  estudyante ay inaasahan na kabisado mula sa alaala ang lahat ng sagot sa multiplikasyon ng

  dalawang isang-digit na mga numero sa pagtatapos ng ikatlong baitang. Ang pang-unawa sa

  halaga ayon sa pwesto ay ginagamit para sa maramihang-digit na pagkwenta at pagtantya. Ang

  mga praksyon ay ipinakikilala sa ikatlong baitang na may diin sa pag-unawa sa mga praksyon

  bilang mga numero at sa kanilang kaugnayang sukat at pwesto sa linya ng numero. Sa ikatlong

  baitang mauunawaan ng mga estudyante ang konsepto ng area at perimeter at paglutas ng

  mga suliranin gamit ang volume at mass ng likido.

  Lumulutas ng mga salitang suliranin sa multiplikasyon at dibisyon

  Nakakaunawa sa mga katangian ng multiplikasyon

  o Katangiang Napagpapalit (commutative) ng multiplikasyon:

  Kung alam mo na 6 x 4 = 24, alam mo na 4 x 6 = 24.

  o Nag-uugnay (Associative) na katangian ng multiplikasyon:

  3 x 5 x 2 ay makikita sa pamamagitan ng 3 x 5 = 15, kung kayat 15 x 2 =

  30,

  o sa pamamagitan ng 5 x 2 = 10, kung kayat 3 x 10 = 30.

  o Katangiang Nagbaha-bahagi ng multiplikasyon:

  Kung 8 x 5 = 40

  at 8 x 2 = 16,

  kung kayat ang 8 x 7 ay

  8 x (5 + 2)

  (8 x 5) + (8 x 2)

  40 + 16 = 56.

  Mahusay na nagmumultiplika at naghahati ng hindi hihigit sa 100

  Alam ang sagot sa lahat ng sagot sa multiplikasyon ng dalawang isang-digit na mga

  numero

  Lumulutas sa mga salitang suliranin gamit ang pagdadagdag, pagbabawas,

  multiplikasyon, at dibisyon

  Nakakaunawa na ang multiplikasyon at dibisyon ay magkaugnay

 • T11-407 Tagalog Arial font 36 pages

  Handbuk ng Magulang para sa Mga Pamantayan ng Panlahatang Kaalaman 2013 Samahan ng mga Tagapamahala ng Serbisyong Pang-edukasyon ng County ng California 15

  Gumagamit sa halaga ayon sa pwesto upang buuin ang mga numero at nakakaalam sa

  halaga ng bawat digit sa isang apat na digit na numero

  Gumagamit ng halaga ayon sa pwesto upang lumutas ng maraming-digit na aritmetika

  Nakakaunawa sa mga praksyon bilang mga numero

  Nakakakilala ng simpleng mga kapantay na praksyon

  Nagkukumpara ng dalawang mga praksyon sa may parehong numerator o parehong

  denominator

  Nagsasabi at nagsusulat ng oras sa pinakamalapit na minuto

  Nagtatantya at nagsusukat ng oras, volume, at timbang

  Nakakaunawa sa area at perimeter

  Nakakaunawa na ang mga hugis sa ibat ibang kategorya ay maaari ring nasa mas

  malaking kategorya

 • T11-407 Tagalog Arial font 36 pages

  Handbuk ng Magulang para sa Mga Pamantayan ng Panlahatang Kaalaman 2013 Samahan ng mga Tagapamahala ng Serbisyong Pang-edukasyon ng County ng California 16

  Pangkalahatang Balangkas ng Ika-4 na Baitang | Matematika

  Ang mga nasa ikaapat na baitang ay gumagamit ng kanilang kaalaman sa halaga ayon sa

  pwesto upang magbigay-kabuuan hanggang 1,000,000 at natututo na magbigay-kabuuan ng

  mga maraming-digit na mga buong numero sa anumang pwesto. Mahusay silang nagdadagdag

  at nagbabawas gamit ang pamantayang algorithm at nagmumultiplika at naghahati gamit ang

  maraming-digit na mga numero. Ang mga nasa ikaapat na baitang ay nagpapalawig ng pang-

  unawa sa mga praksyon upang isama ang pagkapareho, pagkakasunod-sunod at simpleng

  mga notasyon sa desimal. Ang mga estudyante ay sumusukat ng anggulo at nag-uuri ng mga

  heometryang hugis ayon sa mga linya (magkahilera, perpendikular, atbp.) at mga anggulo

  (right, acute, obtuse, atpb.).

  Gumagamit ng pagdadagdag, pagbabawas, multiplikasyon, at dibisyon kasama ng mga

  buong numero upang lutasin ang salitang suliranin

  Natututo tungkol sa mga factors at multiples

  o Mga factors ng 24: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12

  o Mga multiples ng 4: 4, 8, 12, 16, 20

  Gumagawa at naglalarawan ng mga huwaran gamit ang mga bagay at mga numero

  Nakakaunawa at gumagamit ng halaga ayon sa pwesto upang magbigay-kabuuan

  hanggang 1,000,000

  o Pinahabang anyo: 6783 = 6000 + 700 + 80 + 3

  Nagkukwenta gamit ang mga maraming-digit na mga numero

  Lumulutas ng mga suliranin sa paggamit ng multiplikasyon ng maraming-digit sa

  pamamagitan ng dalawang-digit na mga numero

  Naghahati ng madaming-digit na mga numero sa pamamagitan ng isang-digit na divisor

  Nagbubuo ng maraming-digit na numero sa anumang pwesto

  Bumubuo ng pang-unawa sa mga kaparehong praksyon at pagkakasunod-sunod ng

  praksyon

  Nagkukumpara ng dalawang praksyon na may magkaibang mga numerator at

  magkaibang denominator sa pamamagitan ng paggawa ng parehong denominator

 • T11-407 Tagalog Arial font 36 pages

  Handbuk ng Magulang para sa Mga Pamantayan ng Panlahatang Kaalaman 2013 Samahan ng mga Tagapamahala ng Serbisyong Pang-edukasyon ng County ng California 17

  Nagdadagdag at nagbabawas ng mga praksyon at mga magkahalong numero kasama

  ng mga magkatulad na denominator

  Nakakaunawa tungkol sa notasyon ng desimal para sa mga praksyon

  Nagkukumpara ng mga desimal

  Lumulutas ng suliranin gamit ang mga komberyson ng panukat

  Naglalapat ng mga pormula ng area at perimeter para sa mga parihaba

  Nagsasaayos at nagpapaliwanag ng mga datos gamit ang isang line plot

  Nakakaunawa at nagsusukat ng mga anggulo

  Gumuguhit at kinilala ang mga linya at mga anggulo

  Naglalarawan at nagbubukod ng mga hugis sa pamamagitan ng kanilang mga linya at

  anggulo

  Nakakakilala sa simetrya ng mga linya

 • T11-407 Tagalog Arial font 36 pages

  Handbuk ng Magulang para sa Mga Pamantayan ng Panlahatang Kaalaman 2013 Samahan ng mga Tagapamahala ng Serbisyong Pang-edukasyon ng County ng California 18

  Pangkalahatang Balangkas ng Ika-5 Baitang | Matematika

  Nilulubos ng mga estudyante ng ikalimang baitang ang kanilang kahusayan sa maramihang-

  digit na pagdadagdag, pagbabawas, multiplikasyon, at dibisyon. Ginagamit nila ang kanilang

  pang-unawa sa mga praksyon sa pagdadagdag at pagbabawas ng mga praksyon na may hindi-

  magkatulad na denominator, konsepto ng multiplikasyon at dibisyon ng praksyon, at

  pagdadagdag at pagbabawas ng desimal. Sinusuri nila ang mga huwarang numero at mga

  ugnayan at mga pagkakasunod-sunod ng pares sa grap sa isang coordinate plane. Ang mga

  mag-aaral ay bumubuo ng pang-unawa ng heometrya sa pamamagitan ng pagkilala sa mga

  katangian ng mga hugis na heometrikal at pagkwenta ng loob ng area ng anggulo at mga

  paralelogram.

  Nagsusulat at nagbibigay-kahulugan sa mga numerical na ekspresyon gamit ang mga

  saknong, panaklong o mga braces

  o Pagsamahin ang 8 at 7, matapos ay imultiplika sa 2 ay 2(8 + 7)

  Nagpapahayag ng buong numero (2 50) bilang sagot sa multiplikasyon ng kanyang

  mga prime factor

  Naglalarawan ng mas kumplikadong mga huwaran sa pamamagitan ng pagtingin sa

  mga pagbabago

  Nakakaunawa sa sistemang halaga ayon sa pwesto mula sa ika-sanlibo hanggang sa

  milyun-milyon

  Mahusay na magmultiplika ng maraming digit na mga numero gamit ang pamantayang

  algorithm

  Naghahati ng maramihang-digit na mga numero sa pamamagitan ng dalawang-digit na

  mga divisor

  Nagbabasa, nagsusulat, at nagkukumpara ng mga desimal hanggang sa ika-sanlibo

  Nagbubuo ng mga desimal sa anumang pwesto

  Nagkakalkula ng maraming digit na mga buong numero at mga numero na may desimal

  hanggang sa ika-sandaan

 • T11-407 Tagalog Arial font 36 pages

  Handbuk ng Magulang para sa Mga Pamantayan ng Panlahatang Kaalaman 2013 Samahan ng mga Tagapamahala ng Serbisyong Pang-edukasyon ng County ng California 19

  Nagdadagdag at nagbabawas ng mga praksyon na may hindi-magkatulad na

  denominator

  Nagmumultiplika ng mga praksyon at magkahalong mga numero

  Naghahati ng unit ng mga praksyon gamit ang buong numero at buong numero gamit

  ang yunit ng mga praksyon

  Nagsasalin ng mga sukat at ginagamit sa paglutas ng suliranin

  o 0.05 m = 5 sm o 2.5 talampakan = 30 pulgada

  Nagsasaayos at nagpapaliwanag ng datos gamit ang isang line plot

  Nakakaunawa at naghahanap sa volume ng hugis-parihabang prisma

  Nag-aanalisa ng mga huwaran na numero

  Nagga-grap sa mga puntos sa isang coordinate na grap

  Nagpapakita ng grap na may x at y axis na may ilang puntos na natatakan ng kanilang

  mga coordinate

  Nagbubukod ng dalawang-dimensiyunal na mga hugis sa mga kategorya batay sa

  kanilang mga katangian

 • T11-407 Tagalog Arial font 36 pages

  Handbuk ng Magulang para sa Mga Pamantayan ng Panlahatang Kaalaman 2013 Samahan ng mga Tagapamahala ng Serbisyong Pang-edukasyon ng County ng California 20

  Pangkalahatang Balangkas ng Ika-6 na Baitang | Matematika

  Ang mga estudyante ng ikaanim na baitang ay gumagamit ng kanilang kaalaman sa

  multiplikasyon at dibisyon upang lutasin ang mga suliranin sa panumbasan at sa rate. Nilulubos

  nila ang kanilang pang-unawa sa dibisyon ng mga praksyon at nagsisimulang pag-aralan ang

  mga negatibong integer. Nauunawaan nila ang paggamit ng mga variable sa mga matematikal

  na ekspresyon, sumulat ng mga ekspresyon at ekwasyon na nakaayon sa mga sitwasyon, at

  gumagamit ng mga ekspresyon at ekwasyon upang lutasin ang mga problema. Ang mga

  estudyante ay nagsisimulang mag-aral ng mga estatistiko at gumagamit ng kanilang mga

  pundasyon sa heometrya upang lutasin ang mga suliranin sa sukat , panlabas na sukat, at

  volume.

  Nakakaunawa sa konsepto ng panumbasan at gumagamit ng pagkakatwiran sa

  panumbasan upang lutasin ang mga suliranin

  Nakakaunawa sa rate ng yunit

  Naghahanap ng porsyento ng isang dami

  Naghahati ng mga praksyon gamit ang mga praksyon

  Mahusay na nagkukwenta ng mga numerong maraming digit at maraming digit na mga

  desimal

  Naghahanap ng mga karaniwang factors at multiples ng numero

  Naghahanap ng pinakamalaking karaniwang factor at ang pinakamaliit na karaniwang

  multiple ng dalawang buong numero

  Gumagamit ng pang-unawa sa positibong mga numero upang maunawaan ang mga

  rasyonal na numero

  Nakakaunawa sa mga positibo at negatibong integer at nagagawang maghanap sa

  isang apatna-kwadranteng coordinate plane

  Nagsusunod-sunod sa mga rasyonal na numero

  Nakakaunawa sa lubos na halaga

  Gumagamit ng pang-unawa sa aritmetika upang lutasin ang mga isang variable na

  ekwasyon at mga hindi-pagkakapantay

  Sumusulat ng mga ekspresyon at ekwasyon upang maglarawan ng mga sitwasyong

  pantunay na buhay gamit ang mga variable

  Sumusulat at lumulutas ng mga ekwasyon gamit ang mga buong numerong exponent

  Sumusulat ng hindi-pagkakapantay upang ilarawan ang pantunay na buhay o

  matematikal na suliranin

 • T11-407 Tagalog Arial font 36 pages

  Handbuk ng Magulang para sa Mga Pamantayan ng Panlahatang Kaalaman 2013 Samahan ng mga Tagapamahala ng Serbisyong Pang-edukasyon ng County ng California 21

  Naglalarawan at nagpapaliwanag sa ugnayan sa pagitan ng dependyente at

  independyenteng mga variable

  Lumulutas ng mga suliraning pantunay na buhay gamit ang area, panlabas na area, at

  volume

  Nagtatanong ng mga estatistikal na tanong (Gaano katanda ang mga estudyante sa

  aking paaralan?), nangongolekta at nagsasaayos ng mga datos sa isang plot line, grap,

  histogram, dot plot, box plot, atbp.

  Naglalarawan at nagsusuma ng mga datos sa pamamagitan ng pagpansin sa sentro,

  lapad, at kabuuang hugis

  Nagpapakita ng numerikal na datos sa isang linya ng numero kabilang ang dot plots,

  histograms, at box plots

 • T11-407 Tagalog Arial font 36 pages

  Handbuk ng Magulang para sa Mga Pamantayan ng Panlahatang Kaalaman 2013 Samahan ng mga Tagapamahala ng Serbisyong Pang-edukasyon ng County ng California 22

  Pangkalahatang Balangkas ng Ika-7 Baitang | Matematika

  Pinapalalim ng mga estudyante sa ikapitong baitang ang kanilang pang-unawa sa mga

  proporsyonal na ugnayan upang lutasin ang mga kumplikadong suliranin. Pinapalawig din nila

  ang kanilang pang-unawa sa mga rasyonal na numero upang isali ang pagkwenta (magdagdag,

  magbawas, magmultiplika, at maghati). Ang mga irasyonal na mga numero ay ipinapakilala rin

  sa ikapitong baitang. Ang mga pundasyon na algebraic ay sinasanay at pinapalawig. Patuloy na

  pinapalawig ng mga estudyante ang kanilang pang-unawa sa probabilidad at estatistika sa

  pamamagitan ng paglalarawan ng mga populasyon batay sa paghahalimbawa, at nag-

  iimbestiga ng pagkakataon upang bumuo, gumamit at magtasa ng mga modelo ng probabilidad.

  Gumagamit ng proporsyonal na ugnayan upang lutasin ang mga maraming-hakbang na

  mga operasyon at mga suliranin sa porsyento

  o Kung ang isang tao ay naglalakad ng milya sa bawat na oras, ano ang

  kanyang bilis kada oras?

  Nagkukwenta ng mga rates ng yunit

  Nagdadagdag, nagbabawas, nagmumultiplika, at naghahati ng mga rasyonal na numero

  Nagsasalin ng mga praksyon sa mga decimal.

  Lumulutas ng mga suliraning may maramihang hakbang na may mga positibo at

  negatibong numero.

  o Ang temperatura ay -10 digri sa 6:00 NG. Kung ang temperatura ay bababa ng 5

  digri sa dalawang oras, ano ang temperatura sa 8:00 NG?

  Gumagamit ng mga katangian ng mga operasyon upang lumutas ng mga algebraic na

  ekwasyon

  Nagdadagdag, nagbabawas, nagpa-factor, at nagpapalawig ng mga linyar na

  ekspresyon

  Gumagamit ng mga variables para kumatawan ng mga numero sa mga suliraning

  pantunay na buhay.

  Bumubuo ng mga simpleng ekwasyon at hindi-pagkakapantay upang lumutas ng mga

  suliranin

  Gumuguhit, bumubuo, at naglalarawan ng mga heometryang pigura at naglalarawan sa

  ugnayan sa pagitan ng mga ito

  Lumulutas ng mga suliranin na may pagsukat ng anggulo, area, panlabas na area, at

  volume (mga silindro, kono, at globo)

  Lumulutas ng mga suliraning pantunay na buhay na may kinalaman sa volume ng mga

  silindro, kono, at mga globo.

  Nakakaalam sa mga pormula para sa sukat at circumference ng isang bilog

  Gumagamit ng mga katotohanan tungkol sa karagdagan, komplementaryo, bertikal at

  katabing mga anggulo upang malutas ang mga suliraning may maramihang hakbang.

 • T11-407 Tagalog Arial font 36 pages

  Handbuk ng Magulang para sa Mga Pamantayan ng Panlahatang Kaalaman 2013 Samahan ng mga Tagapamahala ng Serbisyong Pang-edukasyon ng County ng California 23

  Gumagamit ng pasumalang paghahalimbawa upang ilarawan at ikumpara ang mga

  populasyon

  Naghahanap, nagkakalkula, at nagpapaliwanag sa probabilidad ng isang nagkataong

  pangyayari

  o Halimbawa, kung ang isang mag-aaral ay napili mula sa isang klase, hanapin

  ang probabilidad na si Jane ay mapipili at ang probabilidad na isang babae ang

  mapipili

  o O kung ang 40% ng mga donor ay mayroong tipong A na dugo, ano ang

  probabilidad na aabutin ng hindi bababa sa 4 na donor upang makahanap ng isa

  na may tipong A na dugo?

 • T11-407 Tagalog Arial font 36 pages

  Handbuk ng Magulang para sa Mga Pamantayan ng Panlahatang Kaalaman 2013 Samahan ng mga Tagapamahala ng Serbisyong Pang-edukasyon ng County ng California 24

  Pangkalahatang Balangkas ng Ika-8 Baitang | Matematika

  Pinapalalim ng mga estudyante ng ikawalong baitang ang kanilang pang-unawa sa rasyonal at

  irasyonal na mga numero. Gamit ang alhebra, ang mga esudyante ay nagkukwenta ng mga

  radikal at exponents, lumulutas ng linyar na ekwasyon at tumutukoy, lumulutas, nagkukumpara

  at nagga-grap ng mga function. Sa heometrya, ang mga estudyante sa ikapitong baitang ay

  nakakaunawa at gumagamit ng Pythagorean Theorem at lumulutas ng mga suliranin na may

  mga volume ng silindro, kono, at globo.

  Nakakaunawa sa mga rasyonal at irasyonal na mga numero

  Gumagamit ng mga radikal at integer na exponents

  o Halimbawa, tantyahin ang populasyon ng Estados Unidos bilang 3 x 108 at ang

  populasyon ng mundo bilang 7 x 109, at alamin na ang populasyon ng mundo ay

  20 beses na mas malaki.

  Nakakaunawa sa koneksyon sa pagitan ng mga proporsyonal na ugnayan, linya, at

  linyar na ekwasyon at magawang i-grap ang mga ito

  Nakakaunawa na ang rate ng yunit ng isang proporsyonal na ugnayan ay ang talibis ng

  grap

  Gumagamit ng mga parehong tatsulok upang ipaliwanag ang talibis at maunawaan ang

  y = mx + b

  Nag-aanalisa at lumulutas sa mga linyar na ekwasyon na may isang variable at pares ng

  magkasabay na linyar na ekwasyon

  Nagbibigay-kahulugan, tumatasa, at nagkukumpara ang mga function

  Nakakaunawa na ang isang function ay isang patakaran at ang mga magkasunod na

  pares ay mga input at output

  Bumubuo at gumagamit ng mga functions upang imodelo ang mga ugnayan

  Nakakaunawa sa congruence at similarity

  Nakakaunawa, gumagamit at inaaplay ang Pythagorean Theorem

 • T11-407 Tagalog Arial font 36 pages

  Handbuk ng Magulang para sa Mga Pamantayan ng Panlahatang Kaalaman 2013 Samahan ng mga Tagapamahala ng Serbisyong Pang-edukasyon ng County ng California 25

  Nag-iimbestiga ng mga huwaran ng mga pangkat ng datos

  Bumubuo at nagbibigay-kahulugan sa scatter plots

  Lumulutas sa mga suliranin na may mga volumes ng silindro, kono, at globo

  Bumubuo at nagbibigay-kahulugan sa scatter plots

 • T11-407 Tagalog Arial font 36 pages

  Handbuk ng Magulang para sa Mga Pamantayan ng Panlahatang Kaalaman 2013 Samahan ng mga Tagapamahala ng Serbisyong Pang-edukasyon ng County ng California 26

  Pangkalahatang Balangkas ng Baitang K | Sining ng Wikang Ingles

  Ang mga estudyante ng kindergarten ay natututo ng may pag-udyok at pagsuporta na makisalamuha sa panitikan o tekstong pang-kaalaman sa pamamagitan ng pagtatanong at pagsagot sa mga tanong at pagtukoy sa mga detalye at mga pangunahing pangyayari. Alam ng mga estudyante at kayang pangalanan ang lahat ng mga letra, at kayang sumulat ng maraming letra. Kaya nilang bumasa ng mga pangkaraniwang salita at gumuhit, magsabi o magsulat tungkol sa isang libro.

  Pagbabasa Ng may pag-udyok at pagsuporta:

  Nagtatanong at sumasagot sa tanong tungkol sa napiling babasahin

  Kumikilala sa mga tauhan, tagpuan, at pangunahing pangyayari sa isang kwento

  Muling nagsasalaysay sa kwento, kabilang ang mga detalye

  Pagbasa: Pampundasyon na mga Kasanayan

  Nakakaunawa sa mga pangunahing katangian ng paglimbag o Mula kanan papuntang kaliwa o Mula itaas papuntang ibab o Pahina sa pahina

  Kumikilala at nagpapangalan ng lahat ng malaking titik at maliit na titik ng mga letra

  Kumikilala na ang sinasalitang mga salita ay binubuo ng mga pantig at tunog

  Kumikilala at nakakabuo ng mga magkarimang salita

  Nagsasama ng dalawa o tatlong tunog upang makabuo ng makikilalang salita

  Gumagamit ng ponetika sa pagbabasa ng mga salita

  Bumibigkas sa pinakamadalas na mga tunog para sa bawat katinig at patinig

  Bumabasa sa mga karaniwang madalas-mabanggit na mga salita sa pagtingin o Ang, ng, upang, ikaw, ay (the, of, to, you, is)

  Pagsulat

  Gumuguhit, nagsasalaysay, o nagsusulat tungkol sa isang libro

  Gumuguhit, nagsasalaysay, o nagsusulat tungkol mga pangyayari ayon sa pagkakasunod-sunod kung kailan nangyari ang mga ito

  Pagsasalita at Pakikinig

  Nakikilahok sa mga talakayan o Nakikinig sa iba o Sumasalit sa pagsasalita

  Sumusunod sa mga binigkas na panuntunan

  Nagtatanong at sumasagot ng mga tanong

  Naglalarawan ng mga tao, lugar, bagay, at pangyayari, na nagbibigay ng detalye Wika

  Nagsusulat ng maraming malalaking titik at maliliit na titik

  Gumagamit ng kapitalisasyon, pagbabantas, at pagbabaybay

  Nakakatukoy sa mga bagong kahulugan para sa mga pamilyar na salita

 • T11-407 Tagalog Arial font 36 pages

  Handbuk ng Magulang para sa Mga Pamantayan ng Panlahatang Kaalaman 2013 Samahan ng mga Tagapamahala ng Serbisyong Pang-edukasyon ng County ng California 27

  o Nakakaalam na ang pato (duck) ay isang ibon, at natututo sa anyong pandiwa ng yumuko (to duck)

  Nagbubukod sa mga karaniwang bagay sa mga kategorya o Mga hugis, pagkain

 • T11-407 Tagalog Arial font 36 pages

  Handbuk ng Magulang para sa Mga Pamantayan ng Panlahatang Kaalaman 2013 Samahan ng mga Tagapamahala ng Serbisyong Pang-edukasyon ng County ng California 28

  Pangkalahatang Balangkas ng Unang Baitang | Sining ng Wikang Ingles

  Ang mga estudyante sa unang baitang ay independyenteng nakikisalamuha sa mga panitikan o tekstong pang-kaalaman sa pamamagitan ng pagtatanong at pagsagot ng mga tanong at pagtukoy sa mga detalye at mga pangunahing pangyayari. Kaya nila na magbasa nang malakas ng tama at may ekspresyon. Ang mga estudyante sa unang baitang ay kayang magsulat ng lahat ng letra at kayang magsulat tungkol sa mga pangyayari, paksa, at kuro-kuro.

  Pagbasa

  Nagtatanong at sumasagot sa mga tanong tungkol sa mga detalye ng napiling babasahin

  Muling nagsasalaysay ng mga kwento, kabilang ang mga detalye

  Nagpapaliwanag sa pagkakaiba sa pagitan ng mga libro na nagsasalaysay ng kwento at mga libro na nagbibigay ng kaalaman

  May pag-uudyok at pagsuporta, bumabasa sa tekstong pang-kaalaman ng unang baitang Pagbasa: Pampundasyon na mga Kasanayan

  Nakakaunawa sa kaayusan at pangunahing katangian ng paglimbag

  Nakakakilala sa mga katangian ng isang pangungusap o Kapitalisasyon o Pagtatapos na pagbabantas

  Nakakaunawa sa mga sinasalitang salita, pantig, at mga tunog

  Nakakaunawa sa ponetika at pagsusuri ng salita o Nakakaalam na ang bawat pantig ay dapat na may isang tunog na patinig

  Regular na nagbabasa ng mga binabaybay na mga salitang may isa-o-dalawang pantig

  Nagbabasa nang malakas ng tama at may ekspresyon

  Pagsulat

  Nagsusulat ng mga komposisyon ng kuro-kuro na may kuro-kuro at dahilan para sa kuro-kuro

  Nagsusulat ng mga komposisyon na pang-kaalaman na nagpapangalan ng paksa, nagbibigay ng mga katotohanan at nagbibigay ng konklusyon

  Nagsususulat ng mga salaysay tungkol sa dalawa o higit pang mga pangyayari sa tamang pagkakasunod-sunod; kabilang na ang mga detalye

  Pagsasalita at Pakikinig

  Sumusunod sa mga panuntunan para sa mga talakayan sa pamamagitan ng pagbubuo sa kung ano ang sinasabi ng iba at sa pagtatanong ng mga tanong

  Sumusunod sa mga simpleng dalawang-hakbang na direksyon

  Nagsasalita ng mga kumpletong pangungusap

  Wika

  Gumagamit ng wastong balarila

  Nagsusulat ng lahat ng mga malaking titik at maliit na titik

  Gumagamit ng tamang kapitalisasyon, pagbabantas, at pagbabaybay

  Inaalam ang kahulugan ng mga hindi alam na salita sa pamamagitan ng pagtingin sa mga bahagi ng salita at sa ibang mga salita sa pangungusap

  Nagbukod-bukod ng mga salita sa mga kategorya at binibigyang kahulugan ang mga salita sa pamamagitan ng mga mahalagang katangian

  o Ang tigre ay isang malaking pusa na may mga guhit

 • T11-407 Tagalog Arial font 36 pages

  Handbuk ng Magulang para sa Mga Pamantayan ng Panlahatang Kaalaman 2013 Samahan ng mga Tagapamahala ng Serbisyong Pang-edukasyon ng County ng California 29

  Pangkalahatang Balangkas ng Ika-2 Baitang | Sining ng Wikang Ingles

  Ang mga estudyante sa ikalawang baitang ay mahusay na nakakapagbasa at nakakaunawa ng mga panitikan at tekstong kaalaman. Gumagamit sila ng tamang balarila, kapitalisasyon, pagbabantas, at pagbabaybay. Kaya nilang magplano at magbigay ng presentasyon tungkol sa kwento o karanasan. Pagbasa

  Muling nagsasalaysay ng mga katutubong-kwento, kabilang ang isang pangsentrong aral

  Nagpapaliwanag kung paaano ginagamit ng may-akda ang mga dahilan upang suportahan ang mga partikular na puntos sa isang teksto

  Kumikilala sa pangunahing paksa at pokus

  Nagbabasa at nakakaunawa sa mga panitikan at tekstong pang-kaalaman Pagbasa: Pampundasyon na mga Kasanayan

  Nakakaalam at gumagamit ng mga ponetika at kasanayan sa pagsusuri ng salita o Nagbabasa ng mga salita na may mga karaniwang unlapi at hulapi (hal., re_, un_, _less)

  Nakakakilala sa mahaba at maikling mga patinig

  Regular na nagbabasa ng mga salitang ibinabaybay na dalawang pantig na may mga mahabang patinig

  Nagbabasa nang tama at may pang-unawa

  Pagsulat

  Nagsusulat ng mga komposisyon ng kuro-kuro na nag-uugnay ng kuro-kuro at mga dahilan gamit ang mga nagdudugtong na salita

  o Dahil, at, rin

  Nagsusulat ng mga komposisyon na pang-kaalaman na nagbibigay ng paksa, mga katotohanan, depinisyon, at konklusyon

  Nagsusulat ng mga komposisyon ng salaysay na may detalye upang maglarawan ng mga kilos, kaisipan, at damdamin

  Gumagawa ng panulat na buo, may pokus at maayos

  Sumusulat nang regular sa pinahabang ibinigay na oras at sa maikling ibinigay na oras Pagsasalita at Pakikinig

  Nakikilahok sa mga talakayan kasama ng mga kaibigan at nakakatanda sa maliit o malaking grupo

  Inaalala at inilalarawan ang mga pangunahing ideya at mga detalye mula sa anuman na binasa nang malakas

  Nagbibigay at sumusunod sa tatlo at apat na hakbang na pasalitang direksyon

  Nagpaplano at nagbibigay ng isang presentasyon tungkol sa kwento o karanasan WIka

  Gumagamit ng tamang balarila

  Gumagawa ng mga mababasang dokumento gamit ang malinaw na pagsusulat

  Gumagamit ng tamang kapitalisasyon, pagbabantas, at pagbabaybay

  Gumagamit ng ibat ibang paraan upang malaman ang kahulugan ng salita

  Gumagamit ng mga indibidwal na salita upang malaman ang kahulugan ng mga salitang tambalan, na pinagsama upang bumuo ng bagong salita

 • T11-407 Tagalog Arial font 36 pages

  Handbuk ng Magulang para sa Mga Pamantayan ng Panlahatang Kaalaman 2013 Samahan ng mga Tagapamahala ng Serbisyong Pang-edukasyon ng County ng California 30

  Pangkalahatang Balangkas ng Ika-3 Baitang | Sining ng Wikang

  Ingles

  Ang mga estudyante sa ikatlong baitang ay nakikisalamuha sa panitikan at tekstong pang-kaalaman sa pamamagitan ng pagkukumpara at paghahambing ng mga kwento, pagtalakay ng isang pananaw at pagkumpara nito sa pananaw ng may-akda, at paglalarawan ng serye ng mga pangyayari, ideya, o konsepto. Kasabay ng kanilang pagbabasa, ang mga panulat ng estudyante ng ikatlong baitang ay mas sopistikado. Ang mga estudyante ay nakakagawa ng buo, may pokus, maayos, at naiwastong gawa. Sa pagsusulat ng mga komposisyong nagbibigay-kaalaman, naglalagay sila ng mga tsart at grap at nagbibigay ng mga katotohanan. Pagbasa

  Naglalarawan kung paanong ang mga kilos ng mga tauhan ay nakakaapekto sa mga pangyayari

  Nagkukumpara at naghahambing ng mga kwento

  Mag-isang nagbabasa at nakakaunawa sa mga panitikan na nasa antas-ng-baitang

  Naglalarawan ng mga serye ng pangyayari, ideya, o konsepto

  Tumatalakay ng isang pananaw at ikinukumpara ito sa pananaw ng may-akda Pagbasa: Pampundasyon na mga Kasanayan

  Gumagamit ng mga antas-ng-baitang na ponetika at kasanayan sa pag-aanalisa ng salita o Nagbabasa ng mga salita na may madaming pantig, hal., mosquito,puppeteer

  Alamin ang mga kahulugan ng mga pinakakaraniwang unlapi at hulapi

  Nagbabasa nang tama at may pag-unawa Pagsulat

  Nagsusulat ng mga komposisyon ng kuro-kuro na may tsart o grap at isinusulat ang mga dahilan sa pagsuporta sa kuro-kuro

  Nagsusulat ng mga komposisyon na pang-kaalaman na nagpapakita ng paksa, mga katotohanan, at gumagamit ng mga nagdudugtong na salita at parirala

  Nagsusulat ng mga komposisyon na pang-kaalaman na nagpapakilala sa tagapagsalaysay at mga tauhan, at nagsusulat tungkol sa kung ano ang sinasabi, iniisip at nararamdaman ng mga tauhan

  Gumagawa ng panulat na buo, may pokus, maayos at naiwasto Pagsasalita at Pakikinig

  Sumusunod sa mga panuntunan para sa mga talakayan sa pamamagitan ng pagbubuo sa kung ano ang sinasabi ng iba

  Inaalala ang mga ideya at detalye mula sa anuman na binasa nang malakas

  Nagpaplano at nagbibigay ng isang pang-kaalamang presentasyon

  Nagsasalita nang malinaw at sa kumpletong mga pangungusap

  Wika

  Gumagamit ng tamang balarila

  Malinaw na nagsusulat nang dikit-dikit o magkadugtong na italiko; gumagamit ng mga palugit at pagitan

  Pumipili ng mga salita at parirala para sa epekto

  Gumagamit ng ibat ibang uri ng pangungusap

  Ginagawang malalaking titik ang mga angkop na salita

  Tamang nagdadagdag ng mga hulapi sa mga batayang salita o Sitting, smiled cries

  Nakakakilala sa pagkakaiba sa pagitan ng nabigkas at nakasulat na pamantayan na Ingles

 • T11-407 Tagalog Arial font 36 pages

  Handbuk ng Magulang para sa Mga Pamantayan ng Panlahatang Kaalaman 2013 Samahan ng mga Tagapamahala ng Serbisyong Pang-edukasyon ng County ng California 31

  Pangkalahatang Balangkas ng Ika-4 na Baitang | Sining ng Wikang Ingles

  Ang mga estudyante sa ikaapat na baitang ay nagbabasa ng mga mas mahahabang salita at gumagamit ng mga salitang-ugat, unlapi, at hulapi upang alamin ang mga kahulugan ng mga hindi kilalang salita. Gumagamit sila ng mga detalye at mga halimbawa upang malaman ang pangunahing ideya at upang maglarawan ng tauhan, tagpuan, o pangyayari. Ang mga estudyante ay gumagawa ng mga sulatin na buo, may pokus, maayos, at naiwasto. Pinagsasama nila ang may kaugnayang mga ideya sa mga talata at seksyon, at nagbibigay ng konklusyon. Alam ng mga estudyante sa ikaapat na baitang kung kailan gagamitin ang pormal na Ingles, at kung kailan ang di-pormal na Ingles ay angkop. Pagbasa

  Gumagamit ng mga detalye at halimbawa sa mga teksto upang malaman ang pangunahing ideya at upang maglarawan ng tauhan, tagpuan, o kaganapan

  Gumagamit ng mga istilo ng pagsasalaysay sa unang panauhan (hal., Sinabi ko) at pangatlong panauhan (hal., Sinabi niya)

  Nagbabasa at nakakaunawa sa panitikan at tekstong pang-kaalaman

  Pagbasa: Pampundasyon na mga Kasanayan

  Gumagamit ng ponetika sa antas ng baitang at kasanayan sa pagsusuri ng salita o Mga salitang-ugat, unlapi, at hulapi

  Nagbabasa ng mga salitang may maraming pantig

  Nagbabasa nang tama at may pag-unawa

  Pagsusulat

  Nagsusulat ng mga komposisyon ng kuro-kuro na may konklusyon na may kaugnayan sa kuro-kuro

  Nagsusulat ng mga komposisyon na nagbibigay-kaalaman na nagpangkat-pangkat sa grupo ng mga may kaugnayang ideya sa mga talata at seksyon, at nagbibigay ng konklusyon

  Nagsusulat ng mga salaysay na nagpapakilala sa tagapagsalaysay at sa mga tauhan; nagsusulat ukol sa kung ano ang sinasabi, nararamdaman, at iniiisip ng mga tauhan, gumamit ng mga pandamang detalye

  o Paningin, tunog, amoy

  Gumawa ng panulat na buo, may pokus, maayos, at naiwasto

  Nagsusulat ng maikling komposisyon ng pananaliksik Pagsasalita at Pakikinig

  Nakikilahok sa mga talakayan, isinasagawa ang mga itinalagang tungkulin

  Ibinibigay sa ibang pangungusap ang mga bahagi ng mga impormasyon na ipinresenta nang malakas

  Nagpaplano at nagbibigay ng isang presentasyon batay sa personal na karanasan

  Nagsasalita nang malinaw, sa kumpletong mga pangungusap, at sa angkop na bilis Wika

  Gumagamit ng tamang balarila

  Gumamit ng mga kumpletong pangungusap

  Gumagamit nang wasto sa kadalasang nakakalitong salita o To, two, too o There, their, theyre

  Gumagamit ng tamang kapitalisasyon, pagbabantas, at pagbabaybay

  Nagbabaybay nang tama sa mga salita sa antas-ng-baitang

  Nakakaalam kung kailan gagamitin ang pormal na Ingles at kung kailan ang di-pormal na Ingles ay angkop

 • T11-407 Tagalog Arial font 36 pages

  Handbuk ng Magulang para sa Mga Pamantayan ng Panlahatang Kaalaman 2013 Samahan ng mga Tagapamahala ng Serbisyong Pang-edukasyon ng County ng California 32

  Pangkalahatang Balangkas ng Ika-5 Baitang | Sining ng Wikang Ingles

  Hinuhubog ng mga estudyante sa ikalimang baitang ang kanilang abilidad na magbasa ng mga mas mahabang salita, gumagamit ng mga salitang-ugat, unlapi, at hulapi upang malaman ang kahulugan ng mga hindi kilalang salita. Ipinapaliwanag ng mga estudyante kung paanong sinusuportahan ng may-akda ang mga punto sa isang teksto. Ginagamit nila nang tama ang mga panipi tuwing tumutukoy sa teksto. Nasa isip ng mga estudyante ang mga nakikinig/mambabasa at may malinaw na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa tuwing nagsusulat. Ang mga estudyante ay nakikinig sa tagapagsalita o pinagmumulan na media at tinutukoy ang mga dahilan at katibayan na ibinigay upang suportahan ang mga partikular na puntos. Nakikilala nila at natatalakay ang mga nakakalitong ideya. Pagbasa

  Nakakapanipi nang tama sa tuwing tutukoy sa teksto

  Nalalaman ang pangunahing ideya at ibuod ang teksto

  Nagkukumpara at naghahambing ng mga teksto

  Nagpapaliwanag kung paano ginamit ng may-akda ang mga dahilan at katibayan upang suportahan ang kanyang mga punto sa isang teksto

  Pagbasa: Pampundasyon na mga Kasanayan

  Gumamit ng ponetika sa antas ng baitang at kasanayan sa pagsusuri ng salita o Mga ugat, unlapi, at hulapi

  Nagbabasa nang tama at matatas

  Pagsulat

  Nagsusulat ng mga komposisyon ng kuro-kuro na sumusuporta sa pananaw gamit ang mga dahilan at impormasyon

  Nagsusulat ng mga tekstong pang-kaalaman na nagbabahagi ng mga ideya o impormasyon

  Nagsusulat ng mga salaysay na gumagamit ng kaugnay na naglalarawan na mga detalye at malinaw na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari

  Nagsusulat nang malinaw at may layunin; isinasaisip ang mga mambabasa

  Gumagamit ng teknolohiya upang mailathala ang naisulat; nagtitipa ng dalawang pahina sa isang upuan

  Pagsasalita at Pakikinig

  Nagbubuod ng impormasyong naipresenta

  Inaalam ang mga dahilan at katibayan na ibinibigay ng tagapagsalita o pinagmumulan na media upang suportahan ang partikular na puntos

  Inaalam at tinatalakay ang mga nakakalitong ideya

  Nagpaplano at nagbibigay ng talumpati

  Nagbibigkas ng memoryadong tula o seksyon ng isang talumpati

  Gumagamit ng ekspresyon at mga pagkumpas Wika

  Gumagamit ng tamang balarila

  Gumagamit ng panahunan ng pandiwa nang tama o Kahapon ako ay naglakad o Ngayon ako ay naglalakad o Bukas ako ay maglalakad

  Gumagamit ng tamang kapitalisasyon, pagbabantas, at pagbabaybay

  Gumagamit ng bantas upang ihiwalay ang mga bagay sa isang serye/listahan

  Gumagamit ng pagsasalungguhit, panipi, o italiko sa pamagat

  Iniiba ang haba at istilo ng pangungusap

  Ikinukumpara at inihahambing ng mga istilong ginamit sa panitikan

  Gumagamit ng ibat ibang paraan upang malaman ang kahulugan ng mga hindi alam na salita

 • T11-407 Tagalog Arial font 36 pages

  Handbuk ng Magulang para sa Mga Pamantayan ng Panlahatang Kaalaman 2013 Samahan ng mga Tagapamahala ng Serbisyong Pang-edukasyon ng County ng California 33

  Pangkalahatang Balangkas ng Ika-6 na Baitang | Sining ng Wikang Ingles

  Ang mga estudyante sa ikaanim na baitang ay nakakapagbigay ng buod ng binasa ng walang mga personal na kuro-kuro o paghuhusga. Nagsusulat sila ng ibat ibang komposisyon, kabilang na ang mga proyekto ng pananaliksik at gumagamit ng teknolohiya upang maglathala ng mga ginawa. Sa pagpresenta, inilalagay ng mga estudyante sa lohikal na pagkakasunod-sunod ang mga paglalarawan, katotohanan, at detalye.

  Pagbasa

  Inaalam ang pangunahing ideya at ang mga sumusuportang detalye

  Nagbibigay ng buod ng walang mga personal na kuro-kuro o paghuhusga

  Inaalam kung paanong ang balangkas ng teksto ay nakakaapekto sa pangunahing ideya

  Inaalam ang pananaw ng may-akda

  Nagpapaliwanag kung paanong ang pananaw ng tagapagsalaysay o tagapagsalita ay nabuo

  Kinikilala ang pagkakaiba sa katotohanan, kuro-kuro, may dahilan na pasya, at haka-haka sa isang teksto

  Nagbabasa at nakakaintindi sa pampanitikan sa antas ng baitang at hindi kathang-isip na mga teksto

  Pagsusulat

  Nagsusulat ng argumento upang sumuporta sa mga pahayag nang may malinaw na mga dahilan at kaugnay na katibayan

  Nagsusulat ng mga tekstong nagbibigay-kaalaman na sumusuri sa isang paksa at naghahatid ng mga ideya

  Nagsusulat ng mga salaysay na may mga makabuluhang paglalarawan ng mga detalye at may maayos na balangkas ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari

  Nagsasagawa ng mga maikling proyekto ng pananaliksik at muling ibinabaling ang tuon ng pagsisiyasat kung kinakailangan

  Gumagamit ng teknolohiya upang gumawa at mailathala ang sinulat; nagtitipa ng tatlong pahina sa isang upuan

  Pagsasalita at Pakikinig

  Nakikilahok sa mga talakayan, sa parehong isa-sa-isa at kasama sa isang grupo

  Naghahanap ng mga pahayag na sinusuportahan ng mga dahilan at katibayan sa argumento ng tagapagsalita

  Nagpaplano at nagbibigay ng presentasyong pang-kaalaman

  Inilalagay ang mga paglalarawan, katotohanan, at mga detalye sa lohikal na pagkakasunod-sunod kung nagpipresenta

  Wika

  Gumagamit ng tamang balarila at wika

  Gumagamit ng tamang kapitalisasyon, pagbabantas, at pagbabaybay

  Gumagamit ng ibat ibang paraan upang malaman ang kahulugan ng mga hindi alam na salita

  Nakikilala ang kaibahan ng mga salitang may pare-parehong kahulugan o Kuripot, ekonomical, matipid

 • T11-407 Tagalog Arial font 36 pages

  Handbuk ng Magulang para sa Mga Pamantayan ng Panlahatang Kaalaman 2013 Samahan ng mga Tagapamahala ng Serbisyong Pang-edukasyon ng County ng California 34

  Pangkalahatang Balangkas ng Ika-7 Baitang | Sining ng Wikang Ingles

  Ang mga estudyante sa ikapitong baitang ay nagbabasa at nakakaunawa ng antas-ng-baitang na hindi-kathambuhay na panitikan. Sila ay nagkukumpara at naghahambing ng kathambuhay at makasaysayang salaysay. Ang mga estudyante ay sumusulat din ng ibat ibang komposisyon, gumagawa ng maayos na mga argumento para sumuporta sa mga pahayag. Kung sumusulat ng mga proyektong pampananaliksik, ang mga estudyante ay kumukolekta ng dagdag na mga katanungan para sa karagdagang pananaliksik. Gumagamit sila ng pagtingin sa mata, tamang lakas ng boses, at malinaw na pagbigkas habang nagpipresenta. Pagbasa

  Ipinapaliwanag ang sinasabi ng teksto at bumuo ng mga konklusyon

  Inaalam ang mga pangunahing ideya sa teksto at kung paano sila nabuo

  Inaanalisa kung paano hinubog ng mga elemento o tagpuan ang balangkas ng kwento

  Inaanalisa kung paano binuo at sinalungat ng may-akda ang kanyang pananaw sa mga tauhan o sa tagapagsalaysay

  Sinusuri ang balangkas ng teksto o Mga grapika, panimula, at pamagat

  Ikinukumpara at inihahambing ng mga kathambuhay at makasaysayang salaysay

  Tinatasa ang lawak kung saan ang pangangatwiran at mga katibayan sa teksto ay sumusuporta sa mga pahayag ng may-akda

  Binabasa at nauunawaan ang panitikan sa antas ng baitang at di-kathambuhay na mga teksto Pagsulat

  Nagsusulat ng argumento upang sumuporta sa mga pahayag nang may malinaw na mga dahilan at kaugnay na katibayan

  Nagsusulat ng mga tekstong nagbibigay-kaalaman na sumusuri sa isang paksa at naghahatid ng mga ideya

  Nagsusulat ng mga salaysay na may mga makabuluhang paglalarawan ng mga detalye at may maayos na balangkas ng pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan

  Nagsasagawa ng mga proyektong pampananaliksik at ipakita ang pang-unawa sa paksa na iniimbestigahan

  Gumagamit ng teknolohiya upang gumawa at maglathala ng isinulat; isinasama ang mga pinag-sanggunian at ang mga link sa pinagkuhanan

  Pagsasalita at Pakikinig

  Nakikilahok sa mga talakayan, sa parehong isa-sa-isa at kasama sa isang grupo

  Tinatasa ang pangangatwiran at kaugnayan ng mga katibayan na ginawa sa argumento ng tagapagsalita

  Pinaplano at ipinipresenta ang argumento

  Gumagamit ng pagtingin sa mata, tamang lakas ng boses, at malinaw na pagbigkas habang nagpipresenta

  Wika

  Gumagamit ng tamang balarila at wika

  Gumagamit ng tamang kapitalisasyon, pagbabantas, at pagbabaybay

  Gumagamit ng ibat ibang paraan upang malaman ang kahulugan ng mga hindi alam na salita

  Gumagamit ng kaugnayan sa pagitan ng mga salita upang mas maunawaan ang mga salita o Kasingkahulugan: salitang pareho ang kahulugan o Kasalungat: salitang salungat ang kahulugan

 • T11-407 Tagalog Arial font 36 pages

  Handbuk ng Magulang para sa Mga Pamantayan ng Panlahatang Kaalaman 2013 Samahan ng mga Tagapamahala ng Serbisyong Pang-edukasyon ng County ng California 35

  Pangkalahatang Balangkas ng Ika-8 Baitang | Sining ng Wikang Ingles

  Ang mga estudyante sa ikawalong baitang ay malubos na nakikisalamuha sa panitikan at mga tekstong pang-kaalaman. Gumagamit sila ng ebidensya mula sa seleksyon upang suriin ang pananaw ng tauhan at kung paano ginamit ng may-akda ang dayalogo. Ang mga estudyante ay nagbabanggit ng mga katibayan mula sa teksto upang suportahan ang kanilang mga pagsusuri ng teksto at matukoy kung paanong nakakatulong ang balangkas sa kabuluhan at istilo ng bawat teksto. Sa pagsusulat, ang mga estudyante ay nagpapakita ng mga ugnayan sa gitna ng mga karanasan at pangyayari. Pagbasa

  Gumagamit ng katibayan tuwing magbibigay ng konklusyon mula sa binasa

  Inaalam ang tema at ang kaugnayan sa mga tauhan, tagpuan, at balangkas

  Sinusuri kung paano nakakaapekto ang dayalogo sa kahihinatnan ng teksto

  Nalalaman kung paano nakakatulong ang balangkas sa kabuluhan at istilo ng bawat teksto

  Inaanalisa kung paanong ang pananaw ng mga tauhan at ng mambabasa ay nakakabuo ng epektong gaya ng pananabik o katatawanan

  Nalalaman ang tugon ng may-akda sa mga magkakasalungat na pananaw

  Tasahan ang saligan o pagpapalagay ng may-akda sa pamamagitan ng pagpapatotoo o paghamon sa mga konklusyon gamit ang ibang mga makukuhang impormasyon

  Nagbabasa at nauunawaan ang panitikan na nasa antas ng baitang at mga teksto na di-kathambuhay

  Pagsulat

  Sumusulat ng mga argumento upang sumuporta sa mga pahayag na may malinaw na mga katwiran at may kaugnayang katibayan

  Sumusulat ng mga tekstong nagbibigay-kaalaman na sumusuri sa paksa at naghahatid ng mga ideya

  Sumusulat ng mga salaysay na nagpapakita ng kaugnayan sa pagitan ng mga karanasan at kaganapan

  Nagsasagawa ng mga proyektong pampananaliksik at ipinapakita ang pang-unawa sa paksa na iniimbestigahan

  Gumagamit ng teknolohiya upang gumawa at maglathala ng isinulat at ipakita ang kaugnayan sa pagitan ng impormasyon at mga ideya

  Pagsasalita at Pakikinig

  Nakikilahok sa mga talakayang isa-sa-isa at kasama sa isang grupo

  Inaalam ang mga walang kaugnayan na mga katibayan na ginamit sa pahayag ng tagapagsalita

  Nagpaplano at magpresenta ng salaysay

  Gumagamit ng pagtingin sa mata, tamang lakas ng boses, at malinaw na pagbigkas habang nagpipresenta

  Wika

  Gumagamit ng tamang balarila at wika

  Gumagamit ng tamang kapitalisasyon, pagbabantas, at pagbabaybay

 • T11-407 Tagalog Arial font 36 pages

  Handbuk ng Magulang para sa Mga Pamantayan ng Panlahatang Kaalaman 2013 Samahan ng mga Tagapamahala ng Serbisyong Pang-edukasyon ng County ng California 36

  Gumagamit ng ibat ibang paraan upang malaman ang kahulugan ng mga hindi alam na salita

  Nagbibigay-kahulugan sa mga talinghaga o Salitang pambabaliktad o Mga salitang nabibigyan ng ibang kahulugan

  [NOTE TO LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES (LEAS): As a form of assistance to LEAs, the California Department of Education (CDE) offers this translation free of charge. Because there can be variations in translation, the CDE recommends that LEAs confer with local translators to determine any need for additions or modifications, including the addition of local contact information or local data, or modifications in language to suit the needs of specific language groups in the local community. If you have comments or questions regarding the translation, please e-mail the Clearinghouse for Multilingual Documents (CMD) at [email protected]]