Handboek Vervanging - ommen- .Handboek Vervanging 1 Handboek Vervanging Vervanging van analoge archiefbescheiden

  • View
    219

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Handboek Vervanging - ommen- .Handboek Vervanging 1 Handboek Vervanging Vervanging van analoge...

Handboek Vervanging 1

Handboek Vervanging

Vervanging van analoge archiefbescheiden

door digitale reproducties bij de

Bestuursdienst Ommen-Hardenberg,

gemeente Ommen en gemeente Hardenberg

Auteurs:

Johan Seekles: Gemeentelijk Archiefinspecteur Historisch Centrum Overijssel (HCO)

Hans Niezink: Vakspecialist B documentaire informatievoorziening B.

Handboek Vervanging 2

Versiebeheer

Versie Beschrijving versie/ wijzigingen Datum

1 1e concept, ter beoordeling naar teamleider

DVL/ICTF

15-07-2014

2 2e concept, ter beoordeling naar directieteam en

managementteam

28-10-2014

3 Definitieve versie.

Handboek Vervanging 3

Inhoudsopgave

1. Inleiding ............................................................................................................................................... 5

2. Formele kaders6-8

3. Uitgangspunten voor vervanging ...................................................................................................... 10

4. Reikwijdte van het vervangingsproces ......................................................................................... 10,11

5. Invoering en veranderprocedure ...................................................................................................... 11

6. Documentproces ................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.12-16

6.1 proces inkomende documenten.12

6.2 proces uitgaande documenten.15

6.3 proces interne documenten..16

6.4 archiveren van documenten..16

7.Registratie van Meta)gegevens/Metadata. 17,18

7.1 Registratie van metadata in Verseon. 17

7.2 Registratie van metadata met het Documentair Structuur Plan (DSP) 18

8. Kwaliteitscontrole......................................................................................................................... 19-21

8.1 Digitaliseren ................................................................................................................................. 19

8.2 Registreren .................................................................................................................................. 19

8.3 Afhandelen .................................................................................................................................. 20

8.4 Vernietigen .................................................................................................................................. 20

8.5. Accountmanagement.. 20, 21

9. Technische inrichting .................................................................................................................... 22,23

9.1 Software ...................................................................................................................................... 22

9.2 Hardware ..................................................................................................................................... 22

9.3 Gebruikte bestandsformaten ...................................................................................................... 22

9.4 Kwaliteit van de reproducties ................................................................................................ 22,23

10. Proces van vernietiging van de vervangen archiefbescheiden ....................................................... 24

11. Kwaliteitssysteem. 25

12. Conversie en preservatie26,27

13.Bijlagen....... 28-52

Bijlage 1: Uitgangspunten werken met zaken .................................................................................. 28,29

Bijlage 2: Uitzonderingen ...................................................................................................................... 30

Bijlage 3: Steekproefplan ................................................................................................................. 31,32

1. Steekproef op scanresultaat ......................................................................................................... 31

2. Steekproef op registratie ............................................................................................................... 32

3. Steekproef op documentretention ............................................................................................... 32

Handboek Vervanging 4

Bijlage 4: Scanhandleiding ................................................................................................................ 33-40

1. Voorbereiding ........................................................................................................................... 33,34

2. Het scannen zelf ....................................................................................................................... 35-40

Bijlage 5: Bestandsformaten die Verseon ondersteunt 41-45

Bijlage 6: Productinformatie van de in gebruik zijnde scanners... 46-50

Bijlage 7: Model verklaring van vervanging door reproducties51

Bijlage 8: Model besluit tot vervanging van (te bewaren) informatie door reproducties52

Bijlage 9: Model bekendmaking van het besluit tot vervanging.52

Handboek Vervanging 5

1. Inleiding

Door allerlei ontwikkelingen op het gebied van elektronische dienstverlening en digitale uitwisseling

van gegevens krijgt de organisatie steeds meer te maken met documenten en gegevens die via

verschillende kanalen de organisatie binnenkomen en uitgaan. Deze documenten worden door de

organisatie dagelijks ontvangen en opgemaakt; steeds minder vaak in papieren vorm en steeds vaker

in digitale vorm, zoals e-mail en webformulieren.

De papieren archiefbescheiden worden al jaren gescand en zaakgericht geregistreerd in het

document-managementsysteem VERSEON. Dit heeft ervoor gezorgd dat archiefbescheiden digitaal

opgeslagen en in digitale zaken verwerkt worden, maar omdat er daarnaast nog steeds analoge

dossiers worden gevormd (met name voor te bewaren archiefbescheiden) is er steeds meer sprake

van een hybride dossiersituatie. Dossiervorming vindt zowel digitaal als analoog plaats en is vaak niet

compleet. Dit heeft als gevolg dat de status van informatie ook niet altijd optimaal en betrouwbaar

is.

Het door en naast elkaar bestaan van originele (digital born) en niet-originele digitale documenten en

analoge documenten is een ongewenste situatie. Daarnaast wordt de betrouwbaarheid van en het

vertrouwen in overheidsinformatie ondergraven en is het archiefbeheer onnodig complex. Het

beheer van het hybride archief brengt dubbele werkzaamheden met zich mee. Dit kost geld en is niet

efficint.

De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg en de gemeenten Ommen en Hardenberg hebben bewust de

keuze gemaakt om digitaal en zaakgericht te gaan werken. Medewerkers werken vanuit een digitale

werkvoorraad en ontvangen geregistreerde stukken niet meer op papier. Deze medewerkers worden

steeds meer verantwoordelijk voor de compleetheid van zaken in het

documentmanagementsysteem. De manier van archiveren verandert door digitaal en zaakgericht

werken ook: digitale archivering wordt leidend. Per 1 januari 2015 zullen geen analoge dossiers meer

worden gevormd. Om volledig digitaal te kunnen werken is een besluit van het college van

burgemeester en wethouders tot vervanging van permanent te bewaren archiefbescheiden nodig.

Dit is een vervolg op eerder genomen besluiten van de colleges van de gemeenten Ommen en

Hardenberg om op termijn te vernietigen archiefbescheiden te vervangen door reproducties. Een

dergelijk besluit is door de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg niet genomen. Met dit handboek

wordt tevens beoogd om de vervanging van op termijn te vernietigen en te bewaren

archiefbescheiden van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg nader te regelen. Dit besluit dient ook

publiekelijk bekend gemaakt te worden. (zie bijlagen 8 en 9)

Dit handboek gaat over het vervangen van te vernietigen en te bewaren papieren archiefbescheiden

door digitale reproducties om digitaal en zaakgericht te kunnen werken. Om in de toekomst ook op

deze manier te kunnen blijven werken, moeten we rekening houden met een ander aspect:

duurzame toegankelijkheid. Duurzame toegankelijkheid is in de digitale wereld niet zo

vanzelfsprekend als in de papieren wereld. Bij een digitaal systeem heb je te maken met hardware,

software en daarbij behorende documentatie. Al deze onderdelen hebben invloed op de

houdbaarheid. Je zult moeten voorkomen dat in n of meerdere van deze onderdelen op bepaalde

momenten wijzigingen plaatsvinden. Om te voorkomen dat digitale documenten niet meer

duurzaam toegankelijk zijn, is samenwerking tussen informatievoorziening (I) en automatisering (A)

vereist. De Archiefregeling omschrijft naast eisen voor vervanging ook eisen om duurzame

toegankelijkheid te kunnen waarborgen. Ook moet je er voor zorgen dat de authenticiteit,

betrouwbaarheid, integriteit en bruikbaarheid van het digitale document gewaarborgd blijft.

Handboek Vervanging 6

In dit Handboek worden daarom alle aspecten van het vervangingsproces beschreven, zoals bedoeld

in artikel 26a van de Archie