Click here to load reader

Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen; bestaande bouw

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen; bestaande bouw

 • Niets is erger dan thuiskomen en

  ontdekken dat er ingebroken is.

  Daarom beveiligen Nederlanders

  hun huis volgens het Politiekeurmerk

  Veilig Wonen. Voor meer informatie

  zie www.politiekeurmerk.nl

  Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen

  2011

  B2011

  B ESTAANDE BOUW

  BESTA

  AN

  DE B

  OU

  W 20

  11 | HA

  ND

  BO

  EK PO

  LITIEKEU

  RM

  ERK

  VEILIG

  WO

  NEN

  Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl

 • Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen

  BESTAANDE BOUW 2011

 • 2 POLIT IEKEURMERK VEIL IG WONEN

 • INHOUDSOPGAVE

  HANDBOEK BESTA ANDE BOUW 2011 3

  1. INLEIDING 5

  Verschil nieuwbouw en bestaande bouw 5

  Keurmerkpartners 6

  Effect 7

  2. PROCEDURE 9

  Eisen en aanbevelingen 9

  Uitleg certificaten 9

  Uitleg schema 10

  3. INFORMATIEVOORZIENING 11

  PKVW-Servicebureau 11

  4. THEMAPAGINA'S VEILIGE WIJK 13

  Woningbrand 14

  Zorg- en woonfunctie 16

  Geweld in de woonwijk 18

  Woningovervallen 20

  Speciale doelgroepen 22

  Woonoverlast en verloedering 24

  5. EISEN EN AANBEVELINGEN 27

  Woning 27

  Complex 39

  Omgeving 59

  6. BIJLAGEN 77

  1. Bereikbaarheid 78

  2. Beoordeling onoverzichtelijke parkeergarages 82

  3. Definities 83

 • 4 POLIT IEKEURMERK VEIL IG WONEN

 • Woninginbraak is een hardnekkige vorm van

  criminaliteit, waarvan de gevolgen nog wel eens

  worden onderschat. Voor veel mensen is een woning-

  inbraak een traumatische ervaring. De gedachte dat

  vreemden in hun eigen huis zijn geweest, leidt ertoe

  dat mensen zich soms jarenlang niet meer veilig

  voelen in hun woning en woonomgeving. De fysieke

  veiligheid hangt dus onlosmakelijk samen met de

  veiligheidsbeleving. Daarom is het zo belangrijk dat

  het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) bestaat.

  Het stimuleert een brede aanpak en het heeft zich

  in twee decennia ontwikkeld tot een praktijkgericht

  veiligheidsinstrument.

  Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is een integraal veiligheidsinstrument.

  Dat maakt het keurmerk zo bijzonder. Het reikt verder dan alleen

  woningbeveiliging. De veiligheid in woongebouwen en woonomgeving

  wordt ook meegenomen in de totaalaanpak. Het accent ligt op preven-

  tie, actie en gedrag. Het gezamenlijk werken aan een beheerplan om de

  wijk ook in de toekomst schoon, heel en veilig te houden staat centraal

  en er is oog voor actuele veiligheidsonderwerpen. Zo zorgt het keurmerk

  ervoor dat een bewoner altijd van binnenuit kan zien wie er voor de deur

  staat. Dat helpt om woningovervallen te verminderen. Daarnaast zorgen

  de verplichte rookmelders ervoor dat iemand op tijd wordt gewaar-

  schuwd als er brand uitbreekt.

  Met het Politiekeurmerk voor de wijk weten bewoners dat ze in een veilige

  woning, in een veilige straat, in een veilige en leefbare wijk wonen.

  ZelfredzaamheidAls het aan de Nederlandse gemeenten ligt, worden burgers in de

  komende jaren veel meer verantwoordelijk voor hun eigen zaakjes. Men-

  sen moeten zich verantwoordelijker voelen voor hun stad en meer initia-

  tief tonen. Gemeenten kijken niet langer alleen naar wat zij hun

  inwoners kunnen bieden, maar vooral wat die burger zelf wil doen. Het

  grote voordeel is volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  (VNG) dat wanneer 80 procent van de burgers zelfredzaam is, gemeenten

  meer tijd en geld over hebben om te besteden aan de twintig procent die

  echt hulp nodig heeft. Je moet het niet negatief zien. Mensen willen in

  deze moderne samenleving veel meer zaken zelf aanpakken dan vroeger,

  aldus een woordvoerder van de VNG.

  Bron: Publieke Zaken, 6 december 2010

  Het Politiekeurmerk Veilig Wonen streeft al sinds de start van het con-

  cept naar meer zelfredzaamheid van de bewoners in hun eigen wijk.

  Bewoners worden gestimuleerd om veilig en bewust te wonen. Ze heb-

  ben zelf een taak om hun woning goed te beveiligen en om vervolgens

  het juiste gedrag te vertonen. Want het kopen en bevestigen van goed

  hang- en sluitwerk helpt niet als de deur niet op slot wordt gedaan of de

  sleutels aan de binnenkant in het slot blijven zitten. Het PKVW besteedt

  dan ook met enige regelmaat aandacht aan de checklist om veilig te

  wonen of om de woning zo goed mogelijk achter te laten tijdens de

  vakantieperiode.

  Steeds meer gemeenten schrijven in hun coalitieakkoord dat zij de zelf-

  redzaamheid van burgers willen stimuleren. Bewoners dienen rekening

  te houden dat ze zelf goed moeten nadenken over een aantal zaken

  waar ze voorheen mogelijk wat meer hulp bij kregen. Voor veilig wonen

  betekent dat bijvoorbeeld:

  - maatregelen nemen tegen woninginbraak;

  - niet of voorzichtig praten over waaardevolle bezittingen;

  - voor het openen van de voordeur eerst kijken wie er voor de deur staat.

  Maar ook een klein voorval met de buren kan leiden tot grotere escalaties

  waardoor onveiligheidsgevoelens toenemen. Het tijdig zelf uitpraten is

  belangrijk of wellicht het inschakelen van een buurtbemiddelaar die op

  vrijwillige basis mensen helpt met de overlast die ze elkaar bezorgen.

  VERSCHIL NIEUWBOUW- BESTAANDE BOUW

  Het Politiekeurmerk Veilig Wonen kent twee eisenpakketten: n voor de

  nieuwbouw en n voor bestaande wijken. Dit boek gaat over het Poli-

  tiekeurmerk Veilig Wonen in de bestaande bouw, maar hieronder lichten

  we eveneens kort toe hoe het concept nieuwbouw eruit ziet.

  NieuwbouwVoor een specifieke benadering in nieuwbouwgebieden is gekozen

  omdat alles nog mogelijk is. De wijk bestaat alleen op papier en in-

  grepen in de woning of omgeving zijn eenvoudig uit te voeren. Het

  PKVW Nieuwbouw is een totaalpakket aan eisen en aanbevelingen en

  biedt dus n keurmerk gericht op de veilige wijk. Het keurmerk stelt

  veiligheidseisen op planologisch en stedenbouwkundig niveau, aan de

  openbare ruimte, kavels, het woongebouw en aan de woning zelf. Het

  certificeren van alleen de woningen is binnen het Politiekeurmerk Veilig

  Wonen Nieuwbouw niet mogelijk, uitgezonderd de vrije kavel.

  HANDBOEK BESTA ANDE BOUW 2011 5

  1. INLEIDING

  Bij ons is het PKVW gewoon de standaard gewordenDe gemeente Helmond werkt al jaren met het PolitiekeurmerkVeilig Wonen. Naast de beveiligde woning gaat het ons ook omde beleving van veiligheid van de bewoner in zijn of haar wijken om een prettige woonomgeving. Het nut en noodzaak vanhet Politiekeurmerk Veilig Wonen is bij ons echt wel duidelijk.Als regiehouder brengen we de voordelen voor zowel deprojectontwikkelaar als de bewoner naar voren. Inmiddels is hetPolitiekeurmerk Veilig Wonen hier in Helmond gewoon destandaard geworden.Roland Koers, bouwplanbegeleider gemeente Helmond

 • Bestaande bouwBij bestaande bouw is de inrichting in de wijken al langer geleden

  bepaald: de wijk bestaat al jaren, wat ingrepen kostbaarder maakt.

  Immers, een lantaarnpaal is op de tekentafel veel eenvoudiger te ver-

  plaatsen dan wanneer die in werkelijkheid is geplaatst. Daarnaast is de

  zeggenschap over de verantwoordelijkheid van woning, complex, beheer

  en omgeving, versnipperd. Een bewoner heeft bijvoorbeeld wel iets te

  zeggen over zijn huis, maar lang niet altijd over zijn omgeving. Daar

  gaat de gemeente meestal over. Om ervoor te zorgen dat het keurmerk

  in de bestaande bouw toch haalbaar is voor de individuele bewoner, voor

  de eigenaar van het complex en voor de hele wijk, zijn er drie verschil-

  lende certificatieniveaus:

  Certificaat Beveiligde Woning (voorheen certificaat Veilige Woning)

  Certificaat Veilig Complex

  Certificaat Veilige Omgeving

  Als deze drie certificaten samen zijn afgegeven, kan het totale certificaat

  Veilige Wijk worden afgegeven.

  Verschil inspectie en certificatieBinnen het PKVW bestaat een verschil tussen certificatie en inspectie.

  Een PKVW-bedrijf onder toezicht van een certificatie-instelling en een

  inspectie-instelling geven een certificaat af voor een PKVW-woning. Het

  verschil tussen deze twee instanties komt tot uitdrukking in het certifi-

  caat dat deze instellingen uitgeven. De officile term van het certificaat

  voor een PKVW-woning uitgegeven door een PKVW-bedrijf is Beveiligde

  Woning. Een inspectie-instelling geeft een certificaat Veilige Woning af.

  Beide woningen voldoen aan hetzelfde beveiligingsniveau.

  KEURMERKPARTNERS

  Een veilige wijk ontstaat niet vanzelf. Een gedegen concept als het

  Politiekeurmerk Veilig Wonen kan hieraan een bijdrage leveren maar

  daarvoor is samenwerking tussen alle betrokken partijen een vereiste.

  Immers, daar waar betrokkenen zoals gemeente, woningcorporaties,

  politie en bewoners het keurmerk daadwerkelijk samen toepassen, is

  sprake van een sterke daling van het aantal inbraken en pogingen daar-

  toe. Bewoners waarderen hun wijk op het gebied van veiligheid ook

  hoger.

  Om het Politiekeurmerk Veilig Wonen voor een woning, complex of

  omgeving te behalen, moet een aantal stappen worden genomen. Voor

  een soepel verloop van dit hele proces is een team van keurmerkpartners

  geformeerd.

  Beheerder van het PKVWVanaf 2005 is het beheer van het keurmerk van de politie overgegaan

  naar het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Daar-

  mee is de regierol van het keurmerk op lokaal niveau bij de gemeenten

  komen te liggen. Het CCV bewaak

Search related