HANDBOEK ISPS OEFENINGEN - Port of Antwerp ... o Heeft een uitgebreid veiligheidsonderzoek uitgevoerd

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HANDBOEK ISPS OEFENINGEN - Port of Antwerp ... o Heeft een uitgebreid veiligheidsonderzoek...

 • 1

  HANDBOEK ISPS OEFENINGEN

 • 2

  Inleiding

  OEFENING BAART KUNST

  In omstandigheden die levensbedreigend zijn moet men kunnen steunen op ervaring en oefening. Op deze wijze kunnen ook dramatische vergissingen vermeden worden die een catastrofe als gevolg kunnen hebben. Dit benadrukt het belang van regelmatig oefenen en rapporteren (1). De ISPS Code (Ver. 725/2004) stelt het verplicht voor havenfaciliteiten om minstens elk kwartaal (= 4x/jaar) een kleine beveiligingsoefening te organiseren. Praktisch gezien zijn deze oefeningen relatief kleinschalig en zouden ze geen invloed mogen hebben op de commerciële activiteit van de havenfaciliteit. Ze dienen om afzonderlijke delen van het Port Facility Security Plan te testen. Bovendien moet er ook jaarlijks (max. 18 maanden tussen 2 oefeningen) nog 1 grote oefening gehouden worden. Het is hierbij de bedoeling dat er meerdere procedurestappen gevolgd worden en de PFSO kan hierbij overheidsdiensten (LCMB, SPN, Brandweer,…), de CSO, de SSO,… betrekken. Alle oefeningen kunnen live worden uitgevoerd, uit een computersimulatie of seminaries bestaan. Het is ook mogelijk de oefeningen te combineren met andere oefeningen uit bijvoorbeeld het noodplan.

   ISPS Code deel A art. 18.3 & deel B art. 18.5, 18.6 & 15.11. (2)

   Wet betreffende Maritieme Beveiliging Titel VI. Hoofdstuk II. Afdeling II. (3) Aan de hand van deze handleiding trachten wij u als PFSO op ideeën te brengen en te helpen bij het opstellen van bovenvermelde verplichte oefeningen. Het Port Security Team van Antwerpen wenst u verder veel succes bij de uitvoering! Kathy Dua (1) Zie bijlage: FCBH/OND/2006/07 versie 1 (2) Zie bijlage: artikels uit Ver. 725/2004 (3) Zie bijlage: artikels uit de wet m.b.t. sancties

 • 3

  Spelregels

   Voer geen twee dezelfde oefeningen in 1 kalenderjaar uit.

   Inspecties door de EU, NAMB, LCMB worden niet aangenomen als oefeningen.

   Reviseren en aanpassen van het Port Facility Security Plan is een aparte taak van de Port Facility Security Officer ≠ een oefening.

   Rapporteer enkel een beknopte samenvatting via het verplichte document aan portsecurity@portofantwerp.com. Bewaar zelf de gedetailleerde gegevens van de oefening (incl. een lijst van de deelnemers).

   Havenfaciliteiten van eenzelfde groep die op verschillende locaties gelegen zijn voeren voor elke locatie afzonderlijke oefeningen uit.

   ESA: Deze havenfaciliteiten doen oefeningen wanneer er een zeeschip ligt. Wanneer zij gedurende een heel kwartaal geen zeeschip hebben ontvangen, melden zij dit op het einde van het kwartaal via het oefeningenformulier.

   De kwartalen worden als volgt ingedeeld: o Kwartaal 1: januari t/m maart o Kwartaal 2: april t/m juni o Kwartaal 3: juli t/m september o Kwartaal 4: oktober t/m december

   Halfjaarlijks wordt door het Port Security Team van Antwerpen een overzicht van alle ontvangen en niet ontvangen oefeningen aan de Nationale Autoriteit overgemaakt.

  mailto:portsecurity@portofantwerp.com

 • 4

  Organisatie en uitvoering van beveiligingstaken in de havenfaciliteit

  1. Test de rol en structuur van de veiligheidsorganisatie door aan verschillende personen na te vragen volgens welke hiërarchische lijn zijn zaken in verband met beveiliging moeten rapporteren.

  2. Personeel van de havenfaciliteit met specifieke beveiligingstaken en –

  verantwoordelijkheden dient een goed begrip te hebben van hun taken en verantwoordelijkheden. Test hun theoretische kennis door bijvoorbeeld zelf opgemaakte vragenlijsten:

  o Wat is ISPS? o Wat is het PFSP? o Wie is de PFSO? o Wat is de NAMB en het LCMB? o Wat is het verschil tussen de CSO en SSO? o Wat is het verschil tussen beveiligingsniveau 1, 2 en 3? o Wat te doen bij opschaling? o ,…

  3. Check of het personeel met beveiligingstaken weet wanneer zij met een

  beveiligingsincident te maken hebben, of zij het standaard formulier kennen en controleer of zij op een duidelijke en correcte wijze rapporteren.

  4. Een test voor de PFSO en/of vervangend PFSO.

  Voldoet u aan uw taken en verantwoordelijkheden? Tracht volgende zaken aan te tonen (*).

  De PFSO:

  o Heeft een uitgebreid veiligheidsonderzoek uitgevoerd.  Ja/neen: indien ja, zoek de documenten op.

  o Zorgt voor de ontwikkeling en het onderhoud van het PFSP. Brengt wijzigingen aan het plan aan om onvolkomenheden te corrigeren en werkt het plan bij in verband met belangrijke veranderingen in de faciliteit.

   Ja/neen: indien ja, toon de uitgevoerde revisies aan. o Voert het PFSP en de daarmee verband houdende oefeningen uit.

   Ja/neen: indien ja, u heeft een map met de gehouden oefeningen ter beschikking.

  o Voert regelmatig veiligheidsinspecties uit om ervoor te zorgen dat passende veiligheidsmaatregelen gehandhaafd blijven

   Ja/neen: indien ja, toon aan wanneer u en wat u geïnspecteerd heeft. o Verhoogt het veiligheidsbewustzijn en de waakzaamheid van het personeel

  van de havenfaciliteit.  Ja/neen

  o Zorgt dat het personeel dat verantwoordelijk is voor de beveiliging van de faciliteit voldoende getraind is.

   Ja/neen: indien ja, toon oefeningen waarbij u het personeel getest heeft.

  o Rapporteert aan de betreffende autoriteit beveiligingsincidenten.

 • 5

   Ja/neen: indien ja, zoek enkele gerapporteerde incidenten op. o Coördineert en voert het plan uit met de betreffende SSO/CSO.

   Ja/neen o Coördineert met de veiligheidsdiensten.

   Ja/neen o Zorgt dat voldaan wordt aan de normen die gelden voor personeel dat

  verantwoordelijk is voor de beveiliging van de faciliteit.  Ja/neen: indien ja, wat zijn de normen en bewijs dat het personeel

  eraan voldoet. o Waarborgt dat aanwezige veiligheidsapparatuur op de juiste wijze gebruikt,

  getest, geijkt en onderhouden wordt,  Ja/neen: indien ja, toon de laatste testen en het laatste onderhoud

  aan. o Helpt de SSO, indien hij dit vraagt, bij de vaststelling van de identiteit van

  mensen die aan boord willen.  Ja/neen

  (*) dit zijn ook zaken die u moet voorleggen tijdens inspecties van de Europese Commissie, het loont dus zeker de moeite de bewijzende documenten op te zoeken.

  5. Geef als PFSO eens een opleiding, infosessie of opfristraining over beveiliging aan

  het personeel.

  6. Deelname aan seminaries, cursussen betreffende ISPS, Havenbeveiliging, Terrorisme, Bewaking, Crisismanagement,…

  7. Vraag bij het personeel naar verschillende beveiligingsdocumenten, bijvoorbeeld:

  handboek beveiliging, beveiligingsincidentenformulier, contactsheet, … o Kennen zij de documenten? o Vinden zij de documenten snel terug? o Zijn de documenten die zij ter beschikking hebben nog up to date?

  8. Controle op “clean desk” bij de PFSO, vervanger, bewakingsloge, andere personen

  met beveiligingstaken.

 • 6

  Communicatie en alarmering

  9. Test de communicatie en/of reactiesnelheid door bepaalde aanspreekpunten kort te contacteren, bijvoorbeeld:

  o Relevante autoriteiten (NAMB, LCMB, PSO, SPN, hulpdiensten) o Schepen (SSO, CSO) o Faciliteit (directie, technische dienst, personeel kaai, personeel aan boord,

  beveiligingsorganisatie) o ,…

  10. Test de bereikbaarheid van de PFSO tijdens:

  o Kantooruren, o Avond, o Weekend, o Feestdagen, o Eventuele buitenlandse dienstverplaatsing, o ,…

  11. Test alle communicatiesystemen die gebruikt worden om een effectieve en

  ononderbroken communicatie mogelijk te maken tussen het personeel, schepen en autoriteiten met beveiligingstaken. Dit kan zijn:

  o Radio- en telecommunicatiesystemen o Telefoon o Gsm o Walkies o Marifooninstallatie o Portofoon o Satelliettelefoon o Omroepinstallatie o Apparatuur in de commandoruimte o Reserveapparatuur o ,…

  12. Controleer de juistheid van de lijsten met belangrijke telefoonnummers.

  13. Controleer in welke mate het beveiligingspersoneel zich de bediening van de

  communicatieapparatuur heeft eigen gemaakt.

  14. Je ontdekt een storing of een gebrekkige werking van apparatuur. o Wat doe je? o Test of de hersteldienst van de apparatuur snel ter plaatse kan komen.

  15. Oefening met de SSO:

  o Bespreek eens met de SSO wie wat doet wanneer het schip op een hoger niveau komt en/of wanneer de faciliteit op een hoger niveau komt.

  o Stel samen een “demo-DOS” op. o Test samen de communicatie, coördinatie, beschikbaarheid van hulmiddelen

  en reacties tussen schip en faciliteit.

 • 7

  16. Het is 02.00u. De VTS centrale meldt u het volgende:

  o Onbekend schip op 8 mijl van de havenfaciliteit. o Schip vaart op volle kracht richting havenfaciliteit. o Geen contact mogelijk.

  Wat doet u en welke richtlijnen geeft u aan de centrale?

  17. Een schip bevindt zich ten anker op 2 mijl van de havenfaciliteit. De gezagvoerder belt de PFSO om verdachte activiteiten in de directe omgeving van zijn schip te melden. Wat zijn uw reacties?

  18. Simuleer een bommelding

  Het is 10.00u. De telefonist meldt u dat hij zojuist het volgende telefonisch bericht ontvangen heeft: “een bom zal binnen 30 mi