of 21 /21
Halina’t Purihin ang Dios! PAGPUPURI SA DIOS Awit 103.1-22

Halina’t Purihin ang Dios!.pptx

Embed Size (px)

Text of Halina’t Purihin ang Dios!.pptx

Slide 1

Halinat Purihin ang Dios!PAGPUPURISA DIOSAwit 103.1-22

v1Purihin mo ang PANGINOON, O kaluluwa ko; at lahat ng nasa loob ko, purihin ang kanyang banal na pangalan!v2Purihin mo ang PANGINOON, O kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyayav3na siyang nagpapatawad ng lahat mong mga kasamaan; na siyang nagpapagaling ng lahat mong karamdaman,v4na siyang tumutubos ng iyong buhay sa Hukay: na siyang nagpuputong sa iyo ng habag at tapat na pagmamahal,v5na siyang bumubusog sa iyong nasa ng mga mabubuting bagay; anupa't nababago na gaya ng sa agila ang iyong kabataan.v6Ang PANGINOON ay nagsasagawa ng mga matuwid na gawa at katarungan sa lahat ng naaapi.v7Kanyang ipinaalam ang kanyang mga daan kay Moises, ang kanyang mga gawa sa mga anak ni Israel.v8Ang Panginoon ay mahabagin at mapagbiyaya, hindi magagalitin at sa tapat na pag-ibig ay sagana.v9Hindi siya laging makikipaglaban, ni pananatilihin ang kanyang galit magpakailanman.v10Hindi niya tayo pinakikitunguhan ayon sa ating mga kasalanan, ni ginantihan tayo nang ayon sa ating mga kasamaan.v11Sapagkat kung paanong ang mga langit ay mataas kaysa lupa, ang kanyang tapat na pag-ibig sa mga natatakot sa kanya ay gayon kadakila!v12Kung gaano ang layo ng silangan sa kanluran, gayon inilayo niya sa atin ang ating mga pagsuway.

v13Kung paanong ang ama ay nahahabag sa mga anak niya, gayon nahahabag ang PANGINOON sa mga natatakot sa kanya.v14Sapagkat ang ating kalagayan ay kanyang nalalaman, naaalala niya na tayo'y alabok.v15Tungkol sa tao, ang kanyang mga araw ay parang damo, siya'y lumalagong gaya ng bulaklak sa parang;v16ito'y dinaanan ng hangin, at ito'y naglaho, at ang mga lugar niyon ay hindi na nalalaman.v17Ngunit ang tapat na pag-ibig ng PANGINOON ay mula sa walang hangganhanggang sa walang hanggan para sa mga natatakot sa kanya, at ang kanyang katuwiran ay hanggang sa mga anak ng mga anak,v18sa mga nag-iingat ng tipan niya, at sa nakakaalalang gawin ang mga utos niya.v19Itinatag ng PANGINOON ang kanyang trono sa mga kalangitan, at naghahari sa lahat ang kanyang kaharian.v20Purihin ninyo ang PANGINOON, kayong mga anghel niya; kayong mga makapangyarihan sa kalakasan na gumaganap ng kanyang salita, na nakikinig sa tinig ng kanyang salita!v21Purihin ninyo ang PANGINOON, kayong lahat ng hukbo niya; kayong mga lingkod niya na nagsisigawa ng kanyang kalooban!v22Purihin ninyo ang PANGINOON, lahat ng kanyang mga gawa, sa lahat ng dako ng kanyang kapamahalaan. Purihin mo ang PANGINOON, O kaluluwa ko.

Malimit ang ating Pag-aaral ay nakatuon Patungkol sa:TAOSA BUHAYSA PAG-UUGALIMGA PANGYAYARI !!Hindi naman ito Mali !!Ngayon Pag-aralan naman ay Patungkol sa !!DIOS at Pagpupuri sa Kaniya!

PAGPUPURI SA DIOSAno ang Pagpupuri?Paano tayo Nagpupuri?Bakit tayo Nagpupuri?Kailan tayo Nagpupuri?Saan tayo Nagpupuri?Sino ang Magpupuri?

PAGPUPURI SA DIOSAno ang Pagpupuri?TRIVIAThe word is used 7 times in this chapter176 verses found, 197 times used in the whole bible92 verses found in PsalmIn Psalm where you can find it most!

Ano ang Pagpupuri?Hebrew word for Praise is YADAH, meaning praise, give thanks or confess A second word often translated praise in the Old Testament is ZAMAR, sing praise.A third word translated praise is HALAL (the root of hallelujah), meaning to praise, honor, or commend.All three terms contain the idea of giving thanks and honor to one who is worthy of praise.

The word comes from the Latin PRETIUM, "price" or "value" and may be defined generally as an ascription of value or worth. Praise according to Webster is to speak well of, to extol the virtues of, to magnify. It comes from the same root word to APPRAISE commending the worth of something, In Praise God can see how valuable He is!to express admiration or approval for to express thanks and worship to GodWhat is the difference between Worship and Praise?Worship is defined:to show profound religious devotion to have intense love and admiration Worship is the attitude while Praise is activity of that attitude

Paano tayo Nagpupuri?v1Purihin mo ang PANGINOON, O kaluluwa ko; at lahat ng nasa loob ko, purihin ang kanyang banal na pangalan!v2Purihin mo ang PANGINOON, O kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyayav22Purihin ninyo ang PANGINOON, lahat ng kanyang mga gawa, sa lahat ng dako ng kanyang kapamahalaan. Purihin mo ang PANGINOON, O kaluluwa ko.When we worship and praise God, our whole being is involved!Emotionally, Physically, Mentally, SpirituallyKing David included his soul in PraiseTrue praise of God, as distinguished from false praise is first of all an inward emotion--a gladness and rejoicing of the heartPraise must be from the inside out!Awit 9.2 Dahilan sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan, Pupurihin kita, Panginoon naming Kataas-taasaan. EMOTIONALLY

Dapat may kasiyahan at pasasalamatPsalm 34:1 "I will extol the LORD at all times; his praise will always be on my lipsSometimes this our Problem!Mat 15:8 These people honor me with their lips, but their hearts are far from me.PHYSICALLYPsa 18:49 Therefore I will praise you among the nations, O LORD; I will sing praises to your nameAwit 47.1 ipalakpak ang inyong mga kamay, kayong lahat na mga bayan! Sumigaw kayo sa Diyos nang malakas na tinig ng kagalakan!Psa_149:3 Let them praise his name in the dance: let them sing praises unto him with the timbrel and harp. Psa_63:4 Thus will I bless You while I live: I will lift up my hands in thy name. 1Co_14:15 What is it then? I will pray with the spirit, and I will pray with the understanding also: I will sing with the spirit, and I will sing with the understanding also. MENTALLY

SPIRITUALLYAng ating buhay ay handa sa Paglapit sa DiosMalinis o Lininis sa anumang KasalananAwit 103.3 na siyang nagpapatawad ng lahat mong mga kasamaan; na siyang nagpapagaling ng lahat mong karamdaman,Awit 103.10-12 Hindi niya tayo pinakikitunguhan ayon sa ating mga kasalanan, ni ginantihan tayo nang ayon sa ating mga kasamaan.v11Sapagkat kung paanong ang mga langit ay mataas kaysa lupa, ang kanyang tapat na pag-ibig sa mga natatakot sa kanya ay gayon kadakila!v12Kung gaano ang layo ng silangan sa kanluran, gayon inilayo niya sa atin ang ating mga pagsuwaySa mga talatang nabangit si Haring David ay nakatangap ng Pagpapatawad

Bakit tayo Nagpupuri?Because of Who He isBecause of What He didv1Purihin mo ang PANGINOON, O kaluluwa ko; at lahat ng nasa loob ko, purihin ang kanyang banal na pangalan!v2Purihin mo ang PANGINOON, O kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyayav3na siyang nagpapatawad ng lahat mong mga kasamaan; na siyang nagpapagaling ng lahat mong karamdaman,v4na siyang tumutubos ng iyong buhay sa Hukay: na siyang nagpuputong sa iyo ng habag at tapat na pagmamahal,Because of Who He is and What Hes done !v5na siyang bumubusog sa iyong nasa ng mga mabubuting bagay; v6Ang PANGINOON ay nagsasagawa ng mga matuwid na gawa at katarungan sa lahat ng naaapi.v7Kanyang ipinaalam ang kanyang mga daan kay Moises, ang kanyang mga gawa sa mga anak ni Israel.Because of What He didv9Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim; Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. v8Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos, Kung magalit ay banayad, kung umibig nama'y lubos. v10Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway; Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalananv11Ang agwat ng lupa't langit, sukatin ma'y hindi kaya, Gayon ang pag-ibig ng Diyos, sa may takot sa kanya. v13Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya Gayon siya nahahabag sa may takot sa kaniya. v12Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran Gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan.v17Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan, Sa sinuman na sa kanya'y may takot at pagmamahal; Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusanv19Si Yahweh nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan; Mula doon, sa nilikha'y maghaharing walang hanggan

Bakit tayo Nagpupuri?Because of Who He isBecause of What He didHoliness-The state of being holy; purity or integrity of moral character; freedom from sin; sanctity. Applied to the Supreme Being, holiness denotes perfect purity or integrity of moral character, one of his essential attributes.Righteousness- Latin word is RECTUS-to stretch in geometry straight line not crooked (baluktot). Nothing is wrong and according to Gods willJustice-The virtue which consists in giving to every one what is his due; practical conformity to the laws and to principles of rectitude in the dealings of men with each other; honesty; integrity in commerce or mutual intercourse. Regular; orderly; due; suitable. In a moral sense, upright; honest; having principles of rectitude; or conforming exactly to the laws, and to principles of rectitude in social conduct; equitable in the distribution of justice; as a just judge.Revelation-to reveal. The book of Revelation reveals the what will happen in the future. The Father always wants the best for His children. So when we begin to wander from the center of His will, He acts to recapture our attention and protect us from harm.If necessary, God will move heaven and earth to show us His willCompassionate- Having a temper or disposition to pity; inclined to show mercy; merciful; having a heart that is tender, and easily moved by the distresses, sufferings, wants and infirmities of others.Gracious- Favorable; kind; friendly, benevolent; merciful; disposed to forgive offenses and impart unmerited blessings.Verse 11 shows how God demonstrate His Character. like the height of the heavens above the earth. The heavens - the starry heavens - are the highest objects of which we have any knowledge; and hence, the comparison is used to denote the great mercy of God - meaning that it is as great as can be conceived; that there is nothing beyond it; that we cannot imagine that it could be greater - as we can imagine nothing higher than the heavens.Sovereign- Supreme in power; possessing supreme dominion; as a sovereign ruler of the universe. superior to all others; chief, one who possesses the highest authority without control.And forget not all his benefits - Any of his favors. This refers not to those favors generally and particularlyVerse 3- shows the definite benefit God shows us Forgiveness and HealingProtection- defense or preservation from evil, harm, injury or loss

Provision- to supply our needs. God supplies our needs by doing our part!He has not punished us for all our sins, nor does he deal with us as we deserve. For as high as the heavens are above the earth, so great is his love for those who fear him; as far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions from us. No matter how provoking our sins maybe and yet His mercy surpasses His angerWho He is and What Hes done are many times are interchangeably usedBecause Character breeds ActionAction comes from our Character

Kailan tayo Nagpupuri?Psalm 63:3-4 "Because your love is better than life, my lips will glorify you. I will praise you as long as I live, and in your name I will lift up my hands"Psalm 34.1 I will extol the LORD at all times; his praise will always be on my lips. Psalm 44.8 In God we make our boast all day long, and we will praise your name foreverPsalm 61.8 Then will I ever sing praise to your name and fulfill my vows day after day.Psalm 104.33 I will sing to the LORD all my life; I will sing praise to my God as long as I live. Psalm 115.18 it is we who extol the LORD, both now and forevermore. Praise the LORD. Psalm 119.164 Seven times a day I praise you for your righteous laws. Psalm 145.2 Every day I will praise you and extol your name for ever and ever. Psalm 146.2 I will praise the LORD all my life; I will sing praise to my God as long as I live. 1Chronicles 23.30 They were also to stand every morning to thank and praise the LORD. They were to do the same in the evening Psalm 71.8 My mouth is filled with your praise, declaring your splendor all day long.

Saan tayo Nagpupuri?2Samuel_22:50 Therefore I will praise you, O LORD, among the nations; I will sing praises to your name. 1Chronicles_29:10 David praised the LORD in the presence of the whole assembly, saying, "Praise be to you, O LORD, God of our father Israel, from everlasting to everlasting. Psalm_48:10 Like your name, O God, your praise reaches to the ends of the earth; your right hand is filled with righteousness. Psalm_52:9 I will praise you forever for what you have done; in your name I will hope, for your name is good. I will praise you in the presence of your saints. Psalm_57:9 I will praise you, O Lord, among the nations; I will sing of you among the peoples. Psalm_100:4 Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise; give thanks to him and praise his name.Psalm_109:30 With my mouth I will greatly extol the LORD; in the great throng I will praise him. Psalm_138:2 I will bow down toward your holy temple and will praise your name for your love and your faithfulness, for you have exalted above all things your name and your word. Psalm_150:1 Praise the LORD. Praise God in his sanctuary; praise him in his mighty heavens. Psa_148:7 Praise the LORD from the earth, you great sea creatures and all ocean depths, Psa_148:1 Praise the LORD. Praise the LORD from the heavens, praise him in the heights above. 16

Sino ang Magpupuri?Psalm 134:1-2 "Praise the LORD, all you servants of the LORD who minister by night in the house of the LORD. Lift up your hands in the sanctuary and praise the LORD"Psalm_148:2 Praise him, all his angels, praise him, all his heavenly hosts. Psalm_148:4 Praise him, you highest heavens and you waters above the skies. Psalm_148:3 Praise him, sun and moon, praise him, all you shining stars. Psalm_145:21 My mouth will speak in praise of the LORD. Let every creature praise his holy name for ever and ever. Psa_150:6 Let everything that has breath praise the LORD. Praise the LORD.Luke 19:37-40 When he came near the place where the road goes down the Mount of Olives, the whole crowd of disciples began joyfully to praise God in loud voices for all the miracles they had seen: 38 Blessed is the king who comes in the name of the Lord! "Peace in heaven and glory in the highest! 39 Some of the Pharisees in the crowd said to Jesus, "Teacher, rebuke your disciples! 40 I tell you, he replied, "if they keep quiet, the stones will cry out." Psalm_145:10 All you have made will praise you, O LORD; your saints will extol you. Psalm_140:13 Surely the righteous will praise your name and the upright will live before you. Psalm138:4 May all the kings of the earth praise you, O LORD, when they hear the words of your mouth.Psalm_135:19 O house of Israel, praise the LORD; O house of Aaron, praise the LORD; Psalm_135:20 O house of Levi, praise the LORD; you who fear him, praise the LORD.