Click here to load reader

Halimbawang Balota At Librito Ng Impormasyon Para Sa · PDF filenakikinig sa mga opinyon, nagdadala ng isang nasukat na pamamaraan sa paggawa ng desisyon, at nagtatrabaho para sa ikabubuti

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Halimbawang Balota At Librito Ng Impormasyon Para Sa · PDF filenakikinig sa mga opinyon,...

 • COUNTY NG ALAMEDA

  Halimbawang Balota At Librito Ng Impormasyon Para Sa Botante

  Pangkalahatang Halalang Munisipal SA LUNSOD NG PIEDMONT

  MARTES, PEBRERO 7, 2012

  ANG MGA BOTOHAN AY MAGBUBUKAS NG IKA- 7 NG

  UMAGA AT MAGSASARA NG IKA- 8 NG GABI

  TINGNAN ANG LIKOD NA PAHINA PARA SA LUGAR NG BOTOHAN AT PAGHILING NG BALOTA SA PAGBOTO SA PAMAMAGITAN NG KOREO

  DALHIN ANG HALIMBAWANG BALOTANG ITO SA BOTOHAN AT MARKAHAN NA PARA HINDI MAANTALA

  BABALA: ANG LUGAR NG IYONG BOTOHAN AY MAAARING NABAGO

  001

  CA L I F O R N I A

  C O

  UN TY

  OF ALAM ED

  A

 • DIREKTOR NG ALIWAN

  (Bumoto ng Isa)

  oo

  Bumoto para . . . sa ilan?

  Sa karamihang race ang pagpili ay para sa ISA ngunit sa iba maaari kang bumoto ng dalawa o tatlong kandidato

  TANDAAN:

  Maari kang bumoto ng mas kaunting kandidado kaysa sa pinahihintulot

  ~SUBALIT~ Kung ikaw ay boboto ng mas maraming kandidato kaysa sa pinahihintulutan, ang lyong boto/mga boto sa race na ito ay HINDI MABIBILANG

  Sundin ang mga madaling hakbang upang matiyak na mabibilang ang iyong boto:

  Tandaan- Kwalipikadong write-in na kandidato Lamang ang mabibilang. Upang makakuha ng listahan ng mga Kandidato ng Kwalipikadong Write-In, tumawag sa (510)272-6933 o bisitahin ang aming website sa www.acgov.org/rov

  Ganap na ikonekta ang arrow sa tabi ng linya ng Write-In Isulat ng di-kabit kabit o Isulat ng Maliwanag ang Kwalipikadong Kandidato sa Write-In sa Linyang katabi ng arrow

  VIN

  Pagboto sa Isinusulat-lamang na Kandidato?

  TAMA

  MALI

  Malinaw na Markahan ang lyong Balota Ganap na ikonekta ang arrow sa tabi ng lyong Kandidato o sa OO/HINDI ng PANUKALANG PAGPIPILIAN Gumamit Lamang ng Itim o Asul na Panulat

  Para Mabilang ang Boto ng lyong Isinusulat-lamang na Kandidato (Write-In Candidate):

  ~ INSTRUKSIYON KUNG PAANO MABIBILANG ANG IYONG BOTO~

  CAROLE LOMBARD

  GEORGE E. JESSEL

  BILLY ROSE

  KATE SMITH

  ISADORA DUNCAN

  EDWARD ELLINGTON

  ~ INSTRUKSIYON KUNG PAANO MABIBILANG ANG IYONG BOTO~

 • BILINGUAL NA MANGGAGAWA SA

  HALALAN AY KINAKAILANGAN PARA SA

  HUNYO AT NOBYEMBRE 2012 NA MGA HALALAN

  Ang Tanggapan ng Tagapagrehistro ng mga Botante  sa  Alameda  County  ay  patuloy  sa  paghahanap  ng  mga  mamamayang  nakatuon  sa  demokratikong  proseso  na  magagawang  maglingkod  sa  lugar  ng  botohan sa araw ng Halalan. 

  APPLICATION FORMS AY MAKUKUHA

  SA ONLINE:

  www.acgov.org/rov/workers.htm

  BEW

  BEW

  KUMITA NG KARAGDAGAN PERA AT MAGING BAHAGI NG PROSESO SA HALALAN

   Taong taga-pamahala  Kinakailangan may sariling

  sasakyan  Dumalo sa sapilitang klase ng

  pagsasanay (3 oras)  Naka-rehistrong botante

  KUMITA NG $180

   Dumalo sa sapilitang klase ng pagsasanay (3 oras)

   Naka-rehistrong botante

  KUMITA NG HANGGANG $125

   Dumalo sa sapilitang klase ng pagsasanay (2 oras)

   Naka-rehistrong botante KUMITA NG HANGGANG $115

   Labing 16 na taon gulang pataas  U.S. Citizen  May G.P.A. na 2.5 pataas

  KUMITA NG $95

  MAGLINGKOD SA IYONG KOMUNIDAD  

  Bilingual na Manggagawa sa Halalan ay kinakailangan:

   MATATAS Magsalita sa alinman:                English/Chinese             English/Spanish             English/Tagalog             English/Vietnamese 

   Labing 18 taon gulang pataas   Naka‐rehistrong botante   Dumalo sa sapilitang klase ng 

  pagsasanay 

  INSPEKTOR

  MGA HUKOM

  MGA KLERK

  MGA ESTUDYANTE

  SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

  E-MAIL: [email protected] TUMAWAG: (510) 272-6971

 • OFFICIAL BALLOT / OPISYAL NA BALOTA CITY OF PIEDMONT GENERAL MUNICIPAL ELECTION

  PANGKALAHATANG HALALANG MUNISIPAL SA LUNSOD NG PIEDMONT ALAMEDA COUNTY, FEBRUARY 7, 2012

  COUNTY NG ALAMEDA, PEBRERO 7, 2012

  INSTRUCTIONS TO VOTERS: USE BLACK OR BLUE BALLPOINT PEN ONLY. To vote for a candidate of your choice, complete the arrow to the right of the candidate’s name. To vote for a qualified write-in candidate, PRINT the person's name in the blank space provided and complete the arrow. To vote on any measure, complete the arrow after the word “Yes” or “No.”

  MGA TAGUBILIN SA MGA BOTANTE: GAMITIN LAMANG ANG ITIM O ASUL NA BALLPOINT NA PANULAT. Upang bumoto para sa isang kandidato na iyong pinili, kumpletuhin ang palaso (arrow) na nasa kanan ng pangalan ng kandidato. Upang bumoto para sa isang kuwalipikadong isinusulat-lamang na kandidato, I-PRINT ang pangalan ng tao sa blangkong espasyo na inilaan at kumpletuhin ang palaso. Para bumoto sa anumang panukala, kumpletuhin ang palaso pagkatapos ng salitang “Oo” o “Hindi.”

  Vote for no more than Two

  FOR MEMBERS OF CITY COUNCIL

  CITY OF PIEDMONT LUNSOD NG PIEDMONT

  Bumoto ng hindi hihigit sa Dalawa

  NONPARTISAN DI-PARTIDISTA

  MARGARET FUJIOKA City Council Member Miyembro ng Konseho ng Lunsod

  PARA SA MGA MIYEMBRO NG KONSEHO NG LUNSOD

  BOB MCBAIN Retired Financial Executive Retiradong Tagapagpaganap ng Pananalapi

  TIM ROOD City Planning Consultant Tagapayo sa Pagpaplano ng Lunsod

  A Shall Chapter 20F be added to the Piedmont City Code providing for a new 10-year Special Municipal Sewer Surtax, as more specifically set forth in Ord. 699 N.S. which is on file with the Piedmont City Clerk?

  Dapat ba na ang Kabanata 20F ay mai-dagdag sa Mga Alituntunin ng Lunsod ng Piedmont na nagbibigay ng panibagong 10-taong Espesyal na Paagusang (Sewer) Karagdagang Buwis (Surtax) ng Munisipyo na mas tiyakang itinalaga sa Ordinansa 699 N.S. na nasa talaan ng Klerk ng Lunsod ng Piedmont?

  LUNSOD NG PIEDMONT CITY OF PIEDMONT

  MEASURES SUBMITTED TO THE VOTERS

  MGA PANUKALANG ISINUMITE SA MGA BOTANTE

  YES / OO

  NO / HINDI

  CA01-1-280100-1-0001-T

  H alim

  baw ang B

  alota

 • CA01-1-280100-1-0001-T BT:1

  Vote for no more than Three

  MEMBERS, BOARD OF EDUCATION

  Bumoto ng hindi hihigit sa Tatlo

  ANDREA SWENSON Retired Financial Executive Retiradong Tagapagpaganap ng Pananalapi

  MGA MIYEMBRO, LUPON NG EDUKASYON

  RICK RAUSHENBUSH Incumbent Nanunungkulan

  SARAH PEARSON Pediatrician Doktor ng mga bata

  JON F. ELLIOTT Environmental Consultant, Educator Pangkapaligirang Tagapayo, Edukador

  NANCY "SUNNY" BOSTROM

  H alim

  baw ang B

  alota

 • Ang mga sumusunod na pahina ay maaaring maglaman ng: PAHAYAG NG KANDIDATO AT IMPORMASYON TUNGKOL SA PANUKALA

  Hindi lahat ng mga kandidato ay nag-bigay ng pahayag ng kuwalipikasyon. Para sa kumpletong listahan ng mga kandidato sa balota, sumangguni sa iyong halimbawang balota, na nakalakip sa libritong ito.

  Ang pahayag ng kuwalipikasyon ng bawat kandidato, kung mayroon man, ay boluntaryong nanggaling sa kandidato at inilimbag sa sariling gastos ng kandidato, maliban kung tinukoy ng namamahalang lupon. Ang mga pahayag ay nalimbag kung paano ibinigay ng kandidato, kabilang ang ano mang mga typographical, pagbaybay, o panggramatikang pagkakamali. Ang mga pahayag ay hindi siniyasat nang ganap na kawastuhan ng Tanggapan ng Tagapagrehistro ng mga Botante.

  BISITAHIN ANG AMING WEBSITE: WWW.ACGOV.ORG/ROV Kung may mga tanong tungkol sa pamamaraan sa pagboto, tumawag sa (510) 267-8683

  Ang Tanggapan ng Tagapagrehistro ng mga Botante sa Alameda County ay nagsisikap gawin ang lahat para humanap ng mga accessible na lugar ng botohan tuwing halalan. Ang accessibility ng iyong lugar ng botohan ay ipinapakita sa likurang pabalat ng Librito ng Impormasyon para sa Botante na ito sa pamamagitan ng mga salitang, “OO” at “HINDI” na nakasulat sa ibaba ng simbolo ng disability

  Para sa mga katanungan tungkol sa accessibility ng iyong lugar ng botohan, tumawag sa (510) 383-1717. Para sa lokasyon ng iyong lugar ng botohan, tumawag sa aming 24-oras na numero sa (510) 267-8683.

  Iba pang mga paraan kung paano mo maaaring ipatala ang iyong balota kung ang iyong lugar ng botohan ay hindi accessible:

  HUMILING NG BOMOTO SA PAMAMAGITAN NG KOREO NA BALOTA Kahit sinong botante ay maaaring humiling ng bomoto sa pamamagitan ng koreo na balota. Para maging permanente na bomoto sa pamamagitan ng koreo na botante, tumawag sa Tanggapan ng Tagapagrehistro ng mga Botante sa (510) 272-6973 o bisitahin ang aming website sa: www.acgov.org/rov

  HUMILING NG ALTERNATIBANG ACCESSIBLE NA LUGAR NG BOTOHAN Ang botante na hindi makapasok sa kanyang lugar ng botohan dahil hindi ito accessible, ay maaaring humiling ng accessible na lugar ng botohan sa pagtawag sa (510) 272-6971 hindi lalampas sa dalawang linggo bago ang halalan.

  BUMOTO SA CURBSIDE Maaaring humiling ng papel na balota para dalhin sa iyo sa labas ng iyong lugar ng botohan. Dadalhin sa iyo ng manggagawa sa botohan ang balota at pagkatapos mong bumoto, ilalagay nya ito sa kahon ng balota

  TTY (510) 208-4967CSMI-VWD

  LIBRITO NG IMPORMASYON PARA SA BOTANTE

  IMPORMASYON PARA SA MGA BOTANTE NA MAY KAPANSANAN

  “OO” ang iyong lugar ng botohan ay accessible. “HINDI” ang iyong lugar ng botohan ay hindi accessible.

  MGA PANGANGATWIRAN SUMUSUPORTA SA O SUMASALUNGAT SA IMINUNGKAHING BAT