of 28 /28
Nr 96/31 paŸdziernika 2007 r. O godz. 13.15 w procesji z plebani do o³tarza polowego, za krzy¿em i feretronami pod¹¿ali przedstawiciele so³ectw z przepiêknie wykonanymi wieñcami do¿ynkowymi, so³tysi, przedstawiciele w³adz gminy i powiatu, parlamentarzyœci, ksiê¿a, zaproszeni goœcie, orkiestra OSP Luzino oraz przybyli wierni. Na pocz¹tku mszy œwiêtej, wszystkich uczestników przywita³ Wójt Gminy Jaros³aw Wejer, który szczególnie pozdrowi³ rolników i Ich rodziny. Starostowie do¿ynek p.p. Stanis³awa i Stanis³aw Marsza³ z Luzina, przekazali chleb ksiêdzu Pra³atowi Henrykowi Szyd³owskiemu, który zaprosi³ do uczestnictwa w Eucharystii. Przewidziane na t¹ uroczystoœæ czytania liturgiczne oraz wezwania modlitwy wiernych, które czytali so³tysi, nawi¹zywa³y w swojej treœci do obchodzonego œwiêta plonów. Ewangeliê w jêzyku kaszubskim przeczyta³ ks. profesor Jan Perszon, który w wyg³oszonym kazaniu nawi¹za³ do znaczenia pracy rolnika w dzisiejszym œwiecie i dziêkowania Panu Bogu za ka¿de dary ziemi, które cz³owiek otrzymuje. Podczas tej uroczystej mszy œwiêtej, zosta³y poœwiêcone wieñce do¿ynkowe, wykonane przez so³ectwa naszej gminy. Dokoñczenie na str. 23-27 X SESJA RADY GMINY LUZINO Dnia 30 sierpnia bie¿¹cego roku odby³a siê X Sesja Rady Gminy Luzino. Podczas tego posiedzenia radni podjêli szereg uchwa³ oraz wys³uchali informacji Przewodnicz¹cego Rady i Wójta o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym. Punktem kulminacyjnym obrad by³o wys³uchanie informacji z realizacji bud¿etu gminy za pierwsze pó³rocze 2007 roku. Radni zapoznali siê równie¿ z informacj¹ o stanie przygotowañ oœwiatowych przed rozpoczêciem roku szkolnego. W tym punkcie, poruszono sprawê boiska przy Szkole Podstawowej im. Lecha B¹dkowskiego w Luzinie. W dalszej czêœci obrad radni podjêli uchwa³ê o zaci¹gniêciu kredytu d³ugoterminowego w wysokoœci 3 000 000 z³, z czego kwota 2 800 000 z³ zostanie przeznaczona na sfinansowanie wydatków maj¹tkowych zwi¹zanych z realizacj¹ zadania inwestycyjnego pod nazw¹: "BUDOWA HALI WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ przy GIMNAZJUM PUBLICZNYM w LUZINIE". Pozosta³a kwota 200 000 z³., zostanie przeznaczona na wykonanie projektów technicznych zadañ inwestycyjnych takich jak: Dokoñczenie na str. 7. Hala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwarta 25 wrzeœnia br. w Luzinie otwarto halê widowiskowo- sportow¹. Uroczystoœæ poprzedzono msz¹ œwiêt¹ w kaplicy pw. Matki Bo¿ej Ró¿añcowej. Potem udano siê przed nowo wybudowan¹ halê, gdzie dokonano przeciêcia wstêgi a tym samym oficjalnie otwarto budynek. Wiêcej na str 2 i 3 GMINNE UROCZYSTOŒCI DO¯YNKOWE 2007 W niedzielê dnia 26 sierpnia bie¿¹cego roku, odby³y siê w Luzinie Do¿ynki Gminne. Uroczystoœæ ta, ju¿ tradycyjnie od wielu lat organizowana jest w ostatni¹ niedzielê sierpnia, po zakoñczeniu prac ¿niwnych. SESJE RADY GMINY

Hala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwartaluzino.eu/wp-content/uploads/2016/05/96biul-1.pdfHala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwarta 25 wrzeœnia

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Hala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie...

Page 1: Hala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwartaluzino.eu/wp-content/uploads/2016/05/96biul-1.pdfHala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwarta 25 wrzeœnia

Nr 96/31 paŸdziernika 2007 r.

O godz. 13.15 w procesji z plebani do o³tarza polowego, za krzy¿em i feretronami pod¹¿ali przedstawiciele so³ectw z przepiêknie wykonanymi wieñcami do¿ynkowymi, so³tysi, przedstawiciele w³adz gminy i powiatu, parlamentarzyœci, ksiê¿a, zaproszeni goœcie, orkiestra OSP Luzino oraz przybyli wierni.

Na pocz¹tku mszy œwiêtej, wszystkich uczestników przywita³ Wójt Gminy Jaros³aw Wejer, który szczególnie pozdrowi³ rolników i Ich rodziny. Starostowie do¿ynek p.p. Stanis³awa i Stanis³aw Marsza³ z Luzina, przekazali chleb ksiêdzu Pra³atowi Henrykowi Szyd³owskiemu, który zaprosi³ do uczestnictwa w Eucharystii. Przewidziane na t¹ uroczystoœæ czytania liturgiczne oraz wezwania modlitwy wiernych, które czytali so³tysi, nawi¹zywa³y w swojej treœci do obchodzonego œwiêta plonów.

Ewangeliê w jêzyku kaszubskim przeczyta³ ks. profesor Jan Perszon, który w wyg³oszonym kazaniu nawi¹za³ do znaczenia pracy rolnika w dzisiejszym œwiecie i dziêkowania Panu Bogu za ka¿de dary ziemi, które cz³owiek otrzymuje.

Podczas tej uroczystej mszy œwiêtej, zosta³y poœwiêcone wieñce do¿ynkowe, wykonane przez so³ectwa naszej gminy.

Dokoñczenie na str. 23-27

X SESJA RADY GMINY LUZINO

Dnia 30 sierpnia bie¿¹cego roku odby³a siê X Sesja Rady Gminy Luzino. Podczas tego posiedzenia radni podjêli szereg uchwa³ oraz wys³uchali informacji Przewodnicz¹cego Rady i Wójtao dzia³aniach podejmowanych w okresie m i ê d z y s e s y j n y m . P u n k t e m kulminacyjnym obrad by³o wys³uchanie informacji z realizacji bud¿etu gminy za pierwsze pó³rocze 2007 roku. Radni zapoznali siê równie¿ z informacj¹ o stanie przygotowañ oœwiatowych przed rozpoczêciem roku szkolnego. W tym punkcie, poruszono sprawê boiska przy Szkole Podstawowej im. Lecha B¹dkowskiego w Luzinie. W dalszej czêœci obrad radni podjêli uchwa³ê o   z a c i ¹ g n i ê c i u k r e d y t u d³ugoterminowego w wysokoœci 3 000 000 z³, z czego kwota 2 800 000 z³ zostanie przeznaczona na sfinansowanie wydatków maj¹tkowych zwi¹zanych z realizacj¹ zadania inwestycyjnego pod n a z w ¹ : " B U D O W A H A L I WIDOWISKOWO-

SPORTOWEJ przy GIMNAZJUM P U B L I C Z N Y M w L U Z I N I E " . Pozosta³a kwota 200 000 z³., zostanie przeznaczona na wykonanie projektów technicznych zadañ inwestycyjnych takich jak: Dokoñczenie na str. 7.

Hala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwarta

25 wrzeœnia br. w Luzinie otwarto halê widowiskowo- sportow¹. Uroczystoœæ poprzedzono msz¹ œwiêt¹ w kaplicy pw. Matki Bo¿ej Ró¿añcowej. Potem udano siê przed nowo wybudowan¹ halê, gdzie dokonano przeciêcia wstêgi a tym samym oficjalnie otwarto budynek. Wiêcej na str 2 i 3

GMINNE UROCZYSTOŒCIDO¯YNKOWE 2007

W niedzielê dnia 26 sierpnia bie¿¹cego roku, odby³y siê w Luzinie Do¿ynki Gminne. Uroczystoœæ ta, ju¿ tradycyjnie od wielu lat organizowana jest w ostatni¹ niedzielê sierpnia, po zakoñczeniu prac ¿niwnych.

SESJERADY GMINY

Page 2: Hala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwartaluzino.eu/wp-content/uploads/2016/05/96biul-1.pdfHala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwarta 25 wrzeœnia

2

Nr 96 / 30 paŸdziernika 2007 r.

25 wrzeœnia br. w Luzinie otwarto halê widowiskowo- sportow¹. Uroczystoœæ poprzedzono msz¹ œwiêt¹ w kaplicy pw.Matki Bo¿ej Ró¿añcowej. Potem udano siê przed nowo wybudowan¹ halê, gdzie dokonano przeciêcia wstêgi a tym samym oficjalnie otwarto budynek.

Gospodarze uroczystoœci: Wójt Gminy Luzino p. Jaros³aw Wejeri dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Pisarzy Kaszubsko- Pomorskich p. Kazimierz Bistroñ bardzo serdecznie przywitali wszystkich zgromadzonych. Wójt Gminy wraz z Przewodnicz¹cym Rady Gminy p. Waldemarem Kunz wrêczyli pa³asze i pami¹tkowe medale osobom szczególnie zas³u¿onym przy budowaniu hali. Imprezê zaszczycili obecnoœci¹ i przemówieniami m.in. pos³owie: Jerzy Budnik, Kazimierz Plocke i senator Kazimierz Kleina, Wojewoda Pomorski - Piotr Karczewski, Prezydent Miasta Wejherowo p. Bogdan Tok³owicz, Starosta Powiatu Wejherowskiego p. Józef Reszke, wójt gminy Wejherowo p. Jerzy Kepke, wójt gminy Linia p. £ukasz Jab³oñski, ksiê¿a z dekanatu luziñskiego oraz goœcie z zaprzyjaŸnionej z Luzinem niemieckiej gminy Stolzenau , a tak¿e wiele, wiele innych znakomitych osób.

-To bardzo wa¿ne wydarzenie nie tylko dla w³adz Gminy Luzino, ale dla ca³ej spo³ecznoœci luziñskiej. Hala bêdzie nam s³u¿yæ na d³ugie lata- mówi³ Wójt Gminy Luzino.

Goœcie równie¿ nawi¹zywali do szczególnych sportowych osi¹gniêæ mieszkañców Luzina, nie tylko m³odzie¿y, ale tak¿e doros³ych, którym teraz ³atwiej bêdzie trenowaæ, bo przecie¿ jak mawia³ Jan Pawe³ II: " Ka¿dy rodzaj sportu niesie za sob¹ bogaty skarbiec wartoœci". S³owa wypowiedziane przez papie¿a sta³y siê równie¿ myœl¹ przewodni¹ tej uroczystoœci.

Na zakoñczenie obejrzano czêœæ artystyczn¹ przygotowan¹ przez gimnazjalistów. Ten jak¿e fascynuj¹cy pokaz nagrodzono gromkimi brawami.

Nastêpnie zaproszono goœci na skromny poczêstunek. Ka¿dy z goœci otrzyma³ tak¿e pami¹tkowy kubek z wizerunkiem hali oraz herbem Luzina.

Otwarcie najwiêkszej hali w powiecie

Page 3: Hala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwartaluzino.eu/wp-content/uploads/2016/05/96biul-1.pdfHala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwarta 25 wrzeœnia

3

Od dawna marzy³em o dniu w którym bêdê móg³ poinformowaæ, ¿e hala widowiskowo - sportowa w Luzinie, zosta³a oddana do u¿ytku. Dnia 25 wrzeœnia 2007 roku,nast¹pi³ ten dzieñ.

W ¿yciu ka¿dego œrodowiska s¹ takie wydarzenia, takie daty,które tworz¹ jego historiê. Dzieñ 25 wrzeœnia bie¿¹cego roku do takich nale¿a³.

Oddano obiekt, który bêdzie s³u¿y³ nam i przysz³ym pokoleniom. Oddano obiekt, który na miarê naszych czasów,stanowi wizytówkê Gminy Luzino. Jednak, aby budowaæ, trzeba wolê, wiedzê i dzia³anie skupiæ w jedno. Wczeœniej trzeba je mieæ. Je¿eli nie tworzymy, nie dzia³amy i nie pozostawimy po sobie ¿adnego œladu to jest to czas stracony. Rzymski poeta Horacy wiele setek lat temu powiedzia³ "Non Omnis Moriar" - "Nie wszystek umrê". Mia³ œwiadomoœæ, ¿e cz³owiek poprzez swoje czyny i dokonania stawia sobie trwa³y pomnik. Taki trwa³y pomnik pozostawiaj¹ po sobie wszyscy Ci, dziêki którym ta hala zosta³a wybudowana i oddana do u¿ytku. Taki pomnik pozostawi³a po sobie Rada Gminy Luzino poprzedniej kadencji, która podjê³a decyzjê o rozpoczêciu budowy. Zainicjowane wówczas zadanie by³o kontynuowane do dnia 25 wrzeœnia 2007 roku. Dzie³o to podjê³a obecna Rada Gminy, doprowadzaj¹c do oddania tej hali.

Taki pomnik pozostawi³ po sobie równie¿ œ.p. Andrzej Stenka, który wczeœniej jako Zastêpca Wójta, a w obecnej kadencji jako radny Powiatu Wejherowskiego, czyni³ starania, aby obiekt ten powsta³ i zosta³ oddany do u¿ytku. Wspólnie z nami, doczeka³ siê oddania tej hali. Odszed³ spokojny, ze œwiadomoœci¹ zrealizowania i zakoñczenia wielu spraw i inwestycji, które nadzorowa³ w naszej gminie. W tym równie¿ tej hali. Œpij w pokoju. Szanowni Pañstwo. Statystyki mówi¹, ¿e na jedn¹ salê sportow¹ w Polsce przypada oko³o 100 tys. osób, podczas gdy w Szwecji 24 tys., we W³oszech 28 tys., a Szwajcarii 13 tys. Oddaj¹c halê w Luzinie zmniejszamy dziel¹c¹ dysproporcjê.

i zahamowaniami. Jest wartoœci¹ piêkn¹ i wart¹ wysi³ku. Drodzy W czasach kiedy wiele szkó³ na wsiach przesta³o istnieæ, mieszkañcy, mam nadziejê, ¿e oddana hala widowiskowo- w naszej gminie nastêpuje rozwój bazy oœwiatowej. Przed Rad¹ sportowa, stanie siê pomostem do lepszej przysz³oœci. Mo¿e Gminy stoi jeszcze koniecznoœæ wybudowania sali przy Szkole dziêki tej inwestycji zostanie odkryty talent na miarê naszych Podstawowej w Sychowie, aby wszystkie nasze placówki wspania³ych olimpijczyków. Marzenia o równoœci szans oœwiatowe mia³y w³asne sale gimnastyczne. Sport w Gminie edukacyjnych m³odzie¿y wiejskiej i miejskiej dla naszej gminy Luzino jest dziedzin¹ ¿ycia, która szczególnie pozytywnie siê zrealizowa³y. Dorównujemy szko³om miejskim nie tylko wyró¿nia nas na mapie Powiatu i Województwa. Dowodami wynikami, ale te¿ i baz¹ sportow¹. Jest to powód do dumy licznych sukcesów s¹ puchary, dyplomy i medale z ró¿nych i zadowolenia. Powodem do dumy i zadowolenia s¹: wspaniali zawodów. Sport jest bardzo istotnym œrodkiem w procesie uczniowie, dobra kadra pedagogiczna i pracownicy szkó³. wychowania m³odzie¿y i jej wszechstronnego rozwoju. Sport to Powodem do dumy i zadowolenia s¹ niew¹tpliwie sportowcy droga w³aœciwa dla upowszechniania dobrych i zdrowych pasji naszej gminy i Ich opiekunowie sekcji. Wreszcie powodem do ¿yciowych. Sport to magnes i si³a, która przyci¹ga. Daje ruch, zadowolenia jest ¿yczliwoœæ ludzi, okazywana przy budowie tej radoœæ i rozwój. Nasz ukochany Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II inwestycji. ¯yczê Wszystkim Mieszkañcom oraz wszystkim wypowiedzia³ s³owa "Sport to najlepsza droga do pokonywania korzystaj¹cym z hali, aby ka¿dy dzieñ w ¿yciu przynosi³ to, co granic". "Sport ujawnia (...) nie tylko bogate mo¿liwoœci fizyczne dobre i piêkne, aby niesiony kaganek oœwiaty i sportu, dawa³ cz³owieka, ale tak¿e jego zdolnoœci intelektualne i duchowe" radoœæ, zadowolenie, satysfakcjê, uœmiech i szacunek.Wprawdzie nie ka¿dy mo¿e biæ rekordy œwiata, ale ka¿dy mo¿e

Przewodnicz¹cy Rady Gminy uprawiaæ sport na miarê w³asnych mo¿liwoœci. Sport to walka Waldemar Kunz z   samym sob¹ , z w³asnymi s ³aboœc iami , l êkami

HALA WIDOWSKOWO - SPORTOWA ODDANA DO U¯YTKU

JubileuszeW dniu 10.10.2007r. z okazji Jubileuszu 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego

PañstwoAgnieszka i Albin Pelcer z Bar³omina

zostali udekorowani przez Wójta Gminy Jaros³awa Wejer Medalami Ró¿y przyznawanymi przez Prezydenta RP,

otrzymali dyplom, kwiaty oraz upominek pieniê¿ny od w³adz gminy.W imieniu mieszkañców ¿yczymy Jubilatom du¿o zdrowia,

pomyœlnoœci i nastêpnych Jubileuszy.

Nr 96 / 30 paŸdziernika 2007 r.

Page 4: Hala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwartaluzino.eu/wp-content/uploads/2016/05/96biul-1.pdfHala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwarta 25 wrzeœnia

12 paŸdziernika 2007 r. w Szkole Podstawowej im. Lecha B¹dkowskiego w Luzinie odby³y siê uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Na wstêpie, dyrektor szko³y Dariusz Rompca powita³ serdecznie licznie przyby³ych goœci: p. wizytator Marzenê Lipka, przedstawicieli w³adz samorz¹dowych w osobach p. Wójta Jaros³awa Wejer i Przewodnicz¹cego Rady Gminy Waldemara Kunz, ks. Pra³ata Henryka Szyd³owskiego, przedstawicieli Rady Rodziców z przewodnicz¹cym Markiem Tempskim,emerytowanych pracowników szko³y, jubilatów,obecnych nauczycieli i pracowników szko³y oraz spo³ecznoœæ uczniowsk¹.

W swoim przemówieniu dyrektor podkreœli³ donios³¹ rolê autorytetu nauczyciela we wspó³czesnej szkole. Gor¹co podziêkowa³ te¿ za dobr¹ wspó³pracê nauczycielom, pracownikom szko³y, rodzicom oraz w³adzom gminy.

Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej przebiega³y w niezwykle uroczystej atmosferze.

przedmiotów. Przedstawienie nagrodzone zosta³o gromkimi 35-lecie pracy pedagogicznej obchodzi³a pani brawami.wicedyrektor Maria Legowicz, 30-lecie p. Bo¿ena Beata

Nad artystyczn¹ stron¹ wystêpu czuwa³y: p. Miros³awa Bia³k, Pietruszewska, zaœ 25-lecie p. Danuta Klocka. Spoœród p. Urszula Sikora, p. Maria Gaw³owska i p. Alicja Klinkosz. pracowników szko³y 30-lecie pracy obchodzi³a p. Ewa Ptach, Scenografiê przygotowa³a p. Izabela Mrozek.natomiast 25-lecie p. Irena Ma³aszycka. Podczas uroczystej

Tego dnia wszyscy pedagodzy us³yszeli mnóstwo ciep³ych s³ów akademii uczniowie podziêkowali tegorocznym jubilatom za trud i ¿yczeñ pod swoim adresem.w³o¿ony w pog³êbianie wiedzy, kszta³cenie umys³ów i szlifowanie

Na zakoñczenie dyrektor Dariusz Rompca podziêkowa³ talentów.wszystkim za przybycie i udzia³ w uroczystoœci.W programie artystycznym uczniowie z humorem, œpiewem

Gra¿yna Hinzi tañcem zaprezentowali przebieg lekcji z wybranych

DZIEÑ EDUKACJI NARODOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJIM. LECHA B¥DKOWSKIEGO W LUZINIE

Wybory SU 2007/2008Dnia 14 wrzeœnia 2007 roku odby³y siê demokratyczne g³osu. Uczniowie z kolejnych klas proszeni byli do lokalu

wybory do Samorz¹du Uczniowskiego. wyborczego. Ka¿dy z wyborców odbiera³ osobiœcie od komisji Na kilka dni przed wyborami, opiekun Samorz¹du kartê do g³osowania. W wyznaczonym miejscu móg³ spokojnie

Uczniowskiego ustali³a datê wyborów z dyrekcj¹ szko³y oraz jeszcze raz przyjrzeæ siê liœcie kandydatów i wybraæ 3 nazwiska og³osi³a kampaniê wyborcz¹. W czasie trwania kampanii przez postawienie znaku "X" oraz wpisaæ nazwisko opiekuna. Tak9 kandydatów rozdawa³o ulotki i rozwiesza³o plakaty reklamowe. wype³niona karta trafia³a do urny wyborczej. Bezpoœrednio po Tegoroczne wybory mia³y posmak prawdziwych wyborów. zakoñczeniu g³osowania komisja przyst¹pi³a do liczenia g³osów.Wszystko to nadawa³o powagi i rangi tak wa¿nemu wydarzeniu Wszystkie oddane g³osy by³y wa¿ne. Po podliczeniu g³osówszkolnemu. W dniu wyborów opiekun SU przypomnia³a jeszcze okaza³o siê, ¿e najwiêcej g³osów otrzyma³a Daria Tempskaraz wszystkim uczniom sposób g³osowania, a w przygotowanym uczennica klasy VI, Karolina Bo³dyzer kl.V, Rados³aw Mielkelokalu wyborczym za sto³em zasiad³a komisja wyborcza kl.V, Marta Œwiniarska kl.VI, Klaudia Hinc kl.V i Beata Riegel w sk³adzie: Julia Bobkowska i Daria Szweda kl. VI, Monika kl.IV. Uczniowie ci stanowi¹ w³adze SU w roku szkolnym Erdmañska i Alicja Halman kl. V oraz Sebastian Engelbrecht 2007/2008. Funkcjê opiekuna SU w dalszym ci¹gu bêdzie pe³ni³a i Micha³ Kamiñski kl.IV. Komisja wyborcza odpowiedzialna by³a p. Halina Jarzembiñska.za przebieg g³osowania. W naszej szkole ka¿dy uczeñ ma prawo SPW

4

Nr 96 / 30 paŸdziernika 2007 r.

Page 5: Hala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwartaluzino.eu/wp-content/uploads/2016/05/96biul-1.pdfHala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwarta 25 wrzeœnia

W roku szkolnym 2006/2007 Szko³a Podstawowa im. p³k Stanis³awa D¹bka w Sychowie przyst¹pi³a do Ogólnopolskiej Kampanii "Zachowaj TrzeŸwy Umys³", której gminnym koordynatorem by³a pani Urszula Topp pe³nomocnik ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.G³ównym celem przedsiêwziêcia by³o promowanieprozdrowotnego stylu ¿ycia poprzez budowanie poczucia kompetencji w dokonywaniu w³aœciwych wyborów.

W ramach akcji nauczyciele przeprowadzili godziny wychowawcze, lekcje religii i zajêcia œwietlicowe pod has³em "¯yæ radoœci¹". Uczniowie klas pi¹tych wype³nili ankietê, badaj¹c¹ ich stosunek do œrodków uzale¿niaj¹cych i przemocy,ze szczególnym uwzglêdnieniem alkoholu. Dzieci wraz z nauczycielami przekaza³y sprzedawcom plakaty i listy z przes³aniem, by nie sprzedawaæ alkoholu nieletnim. Uczniowie wziêli udzia³ w konkursowym rozwi¹zywaniu mapki "Wiemi umiem. Dobrze siê bawiê" oraz w konkursach "Lubiê siebie"i "Lubiê ruch". Ka¿da klasa przygotowa³a plakat promuj¹cy zdrowy, wolny od na³ogów styl ¿ycia.

31 maja w naszej szkole odby³ siê fina³ kampanii pod has³em "Uciekaj przed na³ogiem". Uczniowie przygotowali scenki dramowe przedstawiaj¹ce prozdrowotne zachowanie. Tematyscenek dotyczy³y przemocy, uzale¿nienia od papierosów,alkoholu, komputera, narkotyków oraz promocji aktywnoœci sportowej. Nastêpnie ca³a spo³ecznoœæ szkolna wziê³a udzia³ w biegach, które zosta³y przeprowadzone w piêciu kategoriach.

Zwyciêzcy:Kategoria: klasy I-III dziewczyny: I miejsce Martyna Lieban, II

miejsce Marta Teclaf, III miejsce Monika Hewelt.Kategoria: klasy I-III ch³opcy: I miejsce Mariusz Rybka, II

miejsce £ukasz M³yñski, III miejsce Marek Dzienisz.Kategoria: klasy IV-VI dziewczyny: I miejsce Angelika

Bieszke, II miejsce Karolina Zinkel, III miejsce Anna,Baranowska.

Kategoria: klasy IV-VI ch³opcy: I miejsce Adam Jereczek, II miejsce Szymon Klawikowski, III miejsce £ukasz Bollin.

Kategoria: nauczyciele: I miejsce Emilia Mielnik, II miejsce Damian Szczygie³, III miejsce Ewa Kot³owska.

W zachowaniu trzeŸwego umys³u pomaga nam sport, aktywny wypoczynek, relaks, zabawa i uœmiech, dlatego na zakoñczenie naszego przedsiêwziêcia na szkolnym holu wyst¹pili uczniowie Przemys³aw Repeta i Mateusz Kierznikiewicz w skeczu kabaretu "Ani mru mru" "Tofik". Wszyscy œwietnie siê bawili.

Szkolna koordynatorkaGra¿yna Grzegrzó³ka

Kampania"Zachowaj TrzeŸwy Umys³"

Rada Gminy LuzinoWójt Gminy Luzino

Z A P R A S Z A na obchody

ŒWIÊTA ODZYSKANIANIEPODLEG£OŒCI

które odbêd¹ siê w niedzielê,dnia 11 listopada 2007 roku.

program uroczystoœci

*Godz. 13.15 Msza œwiêta w intencji Ojczyzny z udzia³em Wojska Polskiego

i Pocztów Sztandarowych, zostanie odprawiona w koœciele p.w. œw. Wawrzyñca

w Luzinie

* Po mszy œw. nast¹pi przemarsz na cmentarz parafialny,

gdzie zostanie odczytany Apel Poleg³ych.

* Sk³adanie wi¹zanek i kwiatów pod pomnikiem ofiar Stutthofu.

Polska to Twoja Ojczyzna - Pamiêtaj o Tym !

5

Nr 96 / 30 paŸdziernika 2007 r.

Page 6: Hala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwartaluzino.eu/wp-content/uploads/2016/05/96biul-1.pdfHala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwarta 25 wrzeœnia

W dniach od 20.08.2007 do 25.08.2007 r. odby³o siê ju¿ trzecie spotkanie uczniów luziñskiej szko³y z m³odzie¿¹ niemieck¹. Celem naszej wizyty u niemieckich przyjació³ by³a kontynuacja zapocz¹tkowanej w 2005 r. wspó³pracy kulturalno - oœwiatowej poprzez wspólne warsztaty taneczno - muzyczne, zajêcia sportowe, plastyczne, wycieczki.

W spotkaniu wziê³y udzia³ dwa zespo³y taneczno - muzyczne: Kaszubski Dzieciêcy Zespó³ Pieœni i Tañca "Luziñskie Dzwoneczki" oraz Dzieciêcy Zespó³ Taneczny dzia³aj¹cy przy Domu Kultury w Stolzenau.

Oba zespo³y wielokrotnie prezentowa³y swoje umiejêtnoœci przed mieszkañcami oraz w³adzami Stolzenau.

Ka¿dy dzieñ by³ wype³niony wspania³ymi wycieczkami i interesuj¹cymi zajêciami. Na d³ugo pozostan¹ w pamiêci wra¿enia, których doznaliœmy bêd¹c w miasteczku karuzel i atrakcji wodnych oraz po przeja¿d¿ce po Serengeti Park. Zwiedzanie miasta Minden zakoñczyliœmy rejsem po rzece Werze,na której znajduje siê skrzy¿owanie wodne kana³u i rzeki. Organizatorzy przekazali nam równie¿ wiedzê historyczn¹ dotycz¹c¹ ich regionu. W ostatni dzieñ naszego pobytu odby³a siê olimpiada obozowa. Uczestnicy byli podzieleni na polsko - niemieckie grupy szeœcioosobowe i rywalizowali ze sob¹ w ró¿nych konkurencjach zrêcznoœciowych, sportowych. Musieli równie¿ wykazaæ siê wiedz¹ nt. literatury dzieciêcej, geografii oraz znajomoœci¹ œrodowiska lokalnego Stolzenau i Luzina. Wspólniespêdzony czas by³ wype³niony zajêciami tanecznymi obu zespo³ów. Ich rezultatem by³ wystêp na stadionie przed mieszkañcami Stolzenau i zaproszonymi goœæmi. Trzy lata wspó³pracy z grup¹ niemieck¹ zaowocowa³y przyjaŸniami wœród m³odzie¿y i doros³ych, pozyskaniem nowych doœwiadczeñ, wiêkszym zainteresowaniem nauk¹ jêzyków obcych . M³odzie¿ porozumiewa³a siê ze sob¹ w trzech jêzykach: polskim, tam z wyj¹tkow¹ ¿yczliwoœci¹ i goœcinnoœci¹ mieszkañców. Tymniemieckim i angielskim. Bardzo siê cieszymy, ¿e m³odzie¿ razem równie¿ przy po¿egnaniu towarzyszy³y ³zy, ¿al rozstania.niemiecka i organizatorzy wykazali siê znajomoœci¹ jêzyka Organizatorzy polsko - niemieckiego spotkania w Stolzenaupolskiego. Wszystkie te spotkania zwi¹zane by³y równie¿ dziêkuj¹ p. Wójtowi Gminy Luzino oraz fundacji: Polsko - z promocj¹ naszego kraju, regionu, Gminy Luzino. Niemiecka Wspó³praca M³odzie¿y z siedzib¹ w Warszawie

W tegorocznym spotkaniu uczestniczy³o 115 osób, w tym 100 i Poczdamie za dofinansowanie do kosztów podró¿y dla uczniówdzieci i m³odzie¿y w wieku od 8 lat do 16 lat. Wszyscy Szko³y Podstawowej im. Lecha B¹dkowskiego w Luzinie.przywieŸliœmy ze Stolzenau mi³e wspomnienia. Spotkaliœmy siê Beata Grom

III polsko - niemieckie spotkanie m³odzie¿y

w Stolzenau

W dniu 28 wrzeœnia 2007r. w Szkole Podstawowej im. Lecha B¹dkowskiego w Luzinie odby³a siê uroczystoœæ pasowania pierwszoklasistów. Z tej okazji przybyli zaproszeni goœcie: Wójt Gminy Luzino- Jaros³aw Wejer, zastêpca wójta- Marzena Meyer, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Luzino- Waldemar Kunz, przedstawiciele Rady Rodziców oraz rodzice dzieci.

Nastrój tego wydarzenia by³ podnios³y. Do dzieci przemówi³ dyrektor szko³y Dariusz Rompca, ¿ycz¹c im wielu sukcesów w nauce. Rodzice nie kryli wzruszenia, kiedy ich pociechy œlubowa³y: ,, … Przyrzekamy poprzez naukê, pracê, godn¹ postawê s³u¿yæ ma³ej i wielkiej OjczyŸnie. Tak na dopomó¿ Bóg!".

Uczniowie zaprezentowali piêkny program artystyczny. By³y wiersze, piosenki i ich ruchowa interpretacja.

Na koniec uroczystoœci uczniowie otrzymali pami¹tki w postaci dyplomów z wizerunkiem szko³y, zak³adki oraz ³akocie.

J. Bia³k

Œlubujemy na sztandar, przyrzekamy…

6

Nr 96 / 30 paŸdziernika 2007 r.

Page 7: Hala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwartaluzino.eu/wp-content/uploads/2016/05/96biul-1.pdfHala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwarta 25 wrzeœnia

Dnia 27 wrzeœnia odby³a siê IX Sesja Rady Gminy Luzino. 6 do granicy gminy, przed skrzy¿owaniem w Rosochach. Przejêcie Przedmiotem obrad by³o podjêcie uchwa³y w sprawie zaliczenia drogi nast¹pi z dniem 1 stycznia 2008 roku. W dalszej kolejnoœci

dróg do kategorii dróg gminnych: drogi Luzino -Bar³omino Rada Gminy przyjê³a uchwa³ê w sprawie rozwi¹zania porozumieniao d³ugoœci 1,095 km, drogi Luzino - D¹brówka - Sopieszyno z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie powierzenia niektórych o d³ugoœci 1,651 km oraz drogi Chynowie -Strzebielino - Nawcz zadañ i kompetencji z zakresu dzia³ania Starosty Wejherowskiegoo d³ugoœci 1,780 km. Nastêpnie radni przyjêli uchwa³ê w sprawie do prowadzenia przez organy Gminy Luzino.przyjêcia w zarz¹d drogi powiatowej nr 1451G przebiegaj¹cej przez Przewodnicz¹cy Rady Gminyteren Gminy Luzino na odcinku od skrzy¿owania z drog¹ krajow¹ nr Waldemar Kunz

Dnia 15 paŸdziernika 2007 roku, odby³a siê XII Sesja Rady Podjê³a uchwa³ê w sprawie nabycia nieruchomoœci, tj. dzia³kê nr Gminy Luzino. 333/50 o pow. 209 m2 i dzia³kê nr 333/57 o pow. 1062 m2,

Wed³ug sta³ych punktów porz¹dku obrad, radni wys³uchali stanowi¹ce drogi po³o¿one we wsi Kêb³owo.informacji przewodnicz¹cego rady i wójta o dzia³aniach Na XII posiedzeniu Rady Gminy, radni dokonali wyborupodejmowanych w okresie miedzesesyjnym. Wys³uchali wniosków ³awników do s¹dów powszechnych, podejmuj¹c stosown¹ uchwa³ê komisji Rady Gminy, interpelacji radnych oraz wniosków oraz podjêli uchwa³ê w sprawie zmiany uchwa³y nr II/10/2006 Rady zaproszonych goœci. Podczas tego posiedzenia radni przyjêli Gminy Luzino, z dnia 5 grudnia 2006 roku oraz zmiany uchwa³y nr rzeczowy wykaz zadañ inwestycyjnych na 2008. (Wykaz ten VII/57/2007 Rady Gminy Luzino, z dnia 30 marca 2007 roku w podany jest w niniejszym Biuletynie).Radni przyjêli wnioski sprawie powo³ania sk³adów osobowych sta³ych Komisji Radypokontrolne Komisji Rewizyjnej oraz podjêli uchwa³ê w sprawie Gminy Luzino Pe³ne treœci uchwa³ sa publikowane w niniejszym zmiany bud¿etu na 2007 rok. Na tym posiedzeniu Rada Gminy biuletynie, jak równie¿ dostêpne z Biuletynie Informacji Publicznejpodjê³a uchwa³ê w sprawie okreœlenia liczby nowych licencji Gminy Luzino.przeznaczonych do wydania w roku 2008 na wykonywanie Przewodnicz¹cy Rady Gminytransportu drogowego taksówk¹. Podjê³a uchwa³ê w sprawie Waldemar Kunznadania nazw nowo powsta³ym ulicom w Luzinie i Kêb³owie.

przyjêli uchwa³ê w sprawie wyra¿enia zgody na przyst¹pienie X SESJA RADY GMINY LUZINOGminy Luzino do porozumienia o wzajemnej wspó³pracy w celu Dokoñczenie ze str 1.utworzenia Lokalnej Grupy Dzia³ania, w sk³ad której wchodzi rozbudowa Szko³y Podstawowej w Kêb³owowi (kwota 30 000 gmina Linia, Szemud, i Luzino. Celem grupy jest opracowanie z³.), budowa Sali gimnastycznej w Sychowie (kwota 60 000 z³.), Strategii Rozwoju Lokalnego do Programu Rozwoju Obszarówwykonanie œcie¿ki rowerowej przy ulicy M³yñskiej w Luzinie Wiejskich "Oœ 4 LEADER" oraz wspó³finansowanie kosztów z tym (kwota 25 000 z³.), budowa œwietlicy wiejskiej w D¹brówce (kwota zwi¹zanych. Przyjêli uchwa³ê w sprawie wprowadzenia zmiany do 15 000 z³.), przebudowê ul. J Wilczka w Luzinie (kwota 50 000 z³.) Uchwa³y Nr IX/68/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 28 czerwca oraz budowê chodnika przy ul. Robakowskiej w Luzinie (kwota 2007 r., w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podró¿y 20000 z³.) W dalszej kolejnoœci radni podjêli uchwa³ê w sprawie s³u¿bowej. Wed³ug przyjêtego porz¹dku obrad, uczestnicy Sesji zmiany bud¿etu gminy na 2007 rok. Podjêli uchwa³ê w sprawie wys³uchali sprawozdañ z prac sta³ych komisji Rady Gminy, za przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu I pó³rocze bie¿¹cego roku. Wys³uchali interpelacji i zapytañ zagospodarowania przestrzennego wsi Luzino, fragmentów wsi radnych, wniosków zaproszonych goœci oraz spraw poruszanych Bar³omino, fragmentów wsi D¹brówka, fragmentów wsi Kêb³owo, w punkcie "sprawy ró¿ne".fragmentów wsi Kochanowo, fragmentów wsi Milwino,

Pe³ne treœci podjêtych uchwa³ publikowane s¹ w niniejszym fragmentów wsi Robakowo, fragmentów wsi Sychowo, Biuletynie oraz na stronach BIP -u Gminy Luzino. fragmentów wsi Wyszecino oraz fragmentów wsi Zelewo. Podjêto

Przewodnicz¹cy Rady Gminyuchwa³ê w sprawie komunalizacji dzia³ek stanowi¹cych drogi Waldemar Kunz gminne w Luzinie, Kêb³owie i Milwinie. W dalszej kolejnoœci radni

SESJE RADY GMINY LUZINO

XI SESJA RADY GMINY LUZINO

XII SESJA RADY GMINY LUZINO

1. Dnia 25 wrzeœnia odby³a siê uroczystoœæ przekazania nowej hali 5. We wrzeœniu goœciliœmy przedstawicieli Niemieckiej Gminywidowiskowo-sportowej przy gimnazjum w Luzinie. Obecnie Stolzenau, którzy zwiedzili Luzino i Kaszuby. W przysz³ym roku wyposa¿amy halê w niezbêdny sprzêt (m.in. si³owniê) planujemy wyjazdy kolejnych grup m³odzie¿y do zaprzyjaŸnioneji wyposa¿enie dodatkowe, tak aby z chwil¹ uzyskania decyzji gminy.dopuszczaj¹cej do eksploatacji ca³a hala by³a odpowiednio 6. Rozstrzygniêto przetarg na budowê ul. Dolnej w Luzinie. Nowa przygotowana. ulica ma powstaæ do koñca listopada br.

2. Z dniem 1 paŸdziernika zatrudniony zosta³ p. Piotr Klecha na 7. Do 17 wrzeœnia wp³ynê³o 500 wniosków o przyznaniestanowisko mened¿era sportu w gminie Luzino. Jego obowi¹zkiem stypendium socjalnego dla uczniów. Gmina na ten cel otrzyma³a bêdzie opieka nad hal¹ widowiskowo-sportow¹ oraz koordynacja dotacjê w wysokoœci 141.915 z³.i wspó³praca ze sportowcami z naszej gminy. 8. Z³o¿yliœmy dwa wnioski do PFRON o przyznanie œrodków

3. We wrzeœniu zosta³ uruchomiony pierwszy plac zabaw dla finansowych Gminie na realizacjêdzieci, który znajduje siê przy OSPw Luzinie. - obszaru A programu "Uczeñ na wsi - pomoc w zdobyciu

Drugi plac zabaw powstanie wiosn¹ 2008 roku obok parku na ul. wykszta³cenia przez osoby niepe³nosprawne zamieszkuj¹ce gminyM³yñskiej. na kwotê 106.799,87 z³

4. Zakoñczono budowê chodnika na ul. Ofiar Stutthofu w Luzinie - obszaru B programu "Uczeñ na wsi - zakup pojazdu do przewozu (obok cmentarza) Wybudowany 200 metrowy odcinek chodnika osób niepe³nosprawnych na kwotê 100.000 z³wp³ynie na poprawê bezpieczeñstwa pieszych poruszaj¹cych siê t¹ Wójt in¿. Jaros³aw Wejerdrog¹.

Informacja z dzia³alnoœci Wójtaza okres od 30 sierpnia 2007 r. do 16 paŸdziernika 2007 roku.

7

Nr 96 / 30 paŸdziernika 2007 r.

Page 8: Hala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwartaluzino.eu/wp-content/uploads/2016/05/96biul-1.pdfHala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwarta 25 wrzeœnia

UCHWA£Y RADY GMINY LUZINOUchwa³a Nr X/ 69/ 2007 Rada Gminy uchwala co nastêpuje: Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z

Rady Gminy Luzino § 1 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z z dnia 30 sierpnia 2007 r. 1. Zwiêksza siê dochody bud¿etu gminy 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203,

na rok 2007 o kwotê 218 346,00 z³ , zgodnie z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, w sprawie zaci¹gniêcia kredytu z za³¹cznikiem Nr 1 do uchwa³y. z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. 1337,

d³ugoterminowego 2. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu gminy z 2007r. Nr 48, poz. 327) w zwi¹zku z art.14 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "c" na rok 2007 o kwotê 3 218 346,00 z³, ust. 1, 2, 3 i 4, art. 15 ust.2 ustawy z dnia 27

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 do uchwa³y. marca 2003 roku o planowaniu isamorz¹dzie gminnym (tekst jednolity O k r e œ l o n e w y s o k o œ c i w y d a t k ó w zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z bud¿etowych obejmuj¹: Nr 80, poz. 717, zm. Dz.U. z 2004r. Nr 6 póŸniejszymi zmianami) oraz art. 82 ust. 1 - zwiêkszenia wydatków na realizacjê poz.41, Nr 141 poz.1492, z 2005r. Nr 113pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o zadañ maj¹tkowych w wysokoœci 3 000 poz.954, Nr 130 poz.1087, z 2006r. Nr 45finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 000,00,-z³, szczegó³owy wykaz zadañ poz.319, Nr 225 poz.1635)249, poz. 2104 z póŸniejszymi zmianami) maj¹tkowych zawiera za³¹cznik nr 4 do Rada Gminy Luzino

RADA GMINY LUZINO uchwa³y. uchwala, co nastêpuje:uchwala, co nastêpuje: -zmiany limitów wydatków na wieloletnie § 1

§ 1 programy inwestycyjne w latach 2007 - Przystêpuje siê do sporz¹dzeniaZaci¹ga w 2007 roku kredyt bankowy 2009. miejscowego planu zagospodarowania

d³ugoterminowy w kwocie 3 000 000,00 z³ Zmiany obrazuje za³¹cznik nr 7 do przestrzennego wsi Luzino (obrêbna finansowanie planowanego deficytu uchwa³y. geodezyjny Luzino), gm. Luzino.bud¿etu Gminy. 3. Zwiêksza siê przychody bud¿etu gmiy o § 2

§ 2 kwotê 3 000 000,00 z³, stanowi¹ce kredyt Integraln¹ czêœci¹ uchwa³y jest mapaKredyt okreœlony w § 1 przeznacza siê na: d³ugoterminowy zaci¹gniêty na realizacjê obrêbu geodezyjnego stanowi¹ca za³¹cznik- sfinansowanie wydatków maj¹tkowych zadañ inwestycyjnych. graficzny do tej uchwa³y.

zwi¹zanych z realizacj¹ zadania Ok reœlone przychody zawiera za³. Nr 3 do § 3inwestycyjnego pod nazw¹: "BUDOWA uchwa³y. Wykonanie uchwa³y powierza siê

HALI WIDOWISKOWO- 4 . W z w i ¹ z k u z p l a n o w a n y m Wójtowi Gminy Luzino.SPORTOWEJ przy GIMNAZJUM zaci¹gniêciem kredytu d³ugoterminowego, Jednoczeœnie zobowi¹zuje siê do

PUBLICZNYM w LUZINIE" - 2 800 za³¹cza siê prognozê ³¹cznej kwoty d³ugu i prawid³owego przeprowadzenia trybu000,00 z³ sp³at gminy na koniec 2007 roku i lata opracowania planu, stosownie do

- sfinansowanie wykonania projektów nastêpne, zgodnie z za³¹cznikiem nr 6 do przepisów art. 17 ustawy o planowaniu itechnicznych zadañ inwestycyjnych, uchwa³y. zagospodarowaniu przestrzennym.

kwalifikuj¹cych siê do realizacji w § 2 § 4r a m a c h P R O G R A M Ó W Po zmianach bud¿et Gminy Luzino Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Luzino do:wspó³finansowanych wynosi: 1. og³oszenia uchwa³y w miejscowej

przez fundusze strukturalne ze œrodków - w zakresie dochodów - 31 660 422,00 z³ prasie oraz przez obwieszczenie na tablicypomocowych - 200 000,00 z³ - w zakresie wydatków - 36 170 332,00 z³ og³oszeñ Urzêdu Gminy Luzino,

§ 3 �ród³em pokrycia niedoboru bud¿etu s¹ 2. zawiadomienia na piœmie o podjêciu Na sp³atê kredytu przeznacza siê dochody przychody w kwocie 5 199 921,00 z³ i uchwa³y o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia

gminy - udzia³ Gminy w podatku rozchody w kwocie 690 011,00 z³ planu instytucje i organizacje w³aœciwe dodochodowym od osób fizycznych oraz § 3 uzgadniania i opiniowania planu.podatek od nieruchomoœci. Zwiêksza siê plan przychodów i § 5

§ 4 wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem Wykonanie uchwa³y powierza siê Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Stan podjêcia.

Wójtowi Gminy Luzino. GFOŒ i GW obrazuje za³¹cznik nr 5 do Przewodnicz¹cy Rady Gminy§ 5 uchwa³y. (-) mgr Waldemar Kunz

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem § 4og³oszenia. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem Uchwa³a Nr X/ 72/ 2007

Przewodnicz¹cy Rady Gminy podjêcia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Rady Gminy Luzino (-) mgr Waldemar Kunz Urzêdowym Województwa Pomorskiego. z dnia 30 sierpnia 2007 r.

Przewodnicz¹cy Rady GminyUCHWA£A Nr X/70/2007 (-) mgr Waldemar Kunz w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia RADY GMINY LUZINO miejscowego planu zagospodarowania

z dnia 30 sierpnia 2007roku Uchwa³a Nr X /71/ 2007 przestrzennego fragmentów wsi Bar³omino Rady Gminy Luzino (dzia³ki nr: 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5,

w sprawie bud¿etu gminy na 2007 rok. z dnia 30 sierpnia 2007r. 27/6, 33/7, 33/8, 33/12, 32 ) w gminie Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z Luzino.

dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001roku miejscowego planu zagospodarowania dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie Nr 142 poz.1591 z póŸniejszymi zmianami) przestrzennego wsi Luzino (obrêb gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr art.165 ust.2, art.165a, art.166 ust.1, art.167 geodezyjny Luzino), gm. Luzino. 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23 ust.2 pkt 5, art.175 i art.184 ust.1 ustawy z Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984,dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, zpublicznych ( tekst jednolity Dz.U. Nr 249 z gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z2005 r, poz.2104 z póŸniejszymi zmianami 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203,) poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457,

8

Nr 96 / 30 paŸdziernika 2007 r.

Page 9: Hala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwartaluzino.eu/wp-content/uploads/2016/05/96biul-1.pdfHala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwarta 25 wrzeœnia

UCHWA£Y RADY GMINY LUZINOz 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. 1337, zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. uchwala, co nastêpuje:z 2007r. Nr 48, poz. 327) w zwi¹zku z art.14 Nr 80, poz. 717, zm. Dz.U. z 2004r. Nr 6 § 1ust. 1, 2, 3 i 4, art. 15 ust.2 ustawy z dnia 27 poz.41, Nr 141 poz.1492, z 2005r. Nr 113 Przystêpuje siê do sporz¹dzeniamarca 2003 roku o planowaniu i poz.954, Nr 130 poz.1087, z 2006r. Nr 45 miejscowego planu zagospodarowaniazagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. poz.319, Nr 225 poz.1635) przestrzennego fragmentów wsi Kêb³owoNr 80, poz. 717, zm. Dz.U. z 2004r. Nr 6 Rada Gminy Luzino (dzia³ki nr: cz.365, 248 ) w gminie Luzino.poz.41, Nr 141 poz.1492, z 2005r. Nr 113 uchwala, co nastêpuje: § 2poz.954, Nr 130 poz.1087, z 2006r. Nr 45 § 1 Integraln¹ czêœci¹ uchwa³y jest mapapoz.319, Nr 225 poz.1635) Przystêpuje siê do sporz¹dzenia stanowi¹ca za³¹cznik graficzny do tej

Rada Gminy Luzino miejscowego planu zagospodarowania uchwa³y.uchwala, co nastêpuje: przestrzennego fragmentów wsi D¹brówka § 3

§ 1 (czêœæ dzia³ki nr 126) w gminie Luzino. Wykonanie uchwa³y powierza siêPrzystêpuje siê do sporz¹dzenia § 2 Wójtowi Gminy Luzino.

miejscowego planu zagospodarowania Integraln¹ czêœci¹ uchwa³y jest mapa Jednoczeœnie zobowi¹zuje siê doprzestrzennego fragmentów wsi Bar³omino stanowi¹ca za³¹cznik graficzny do tej prawid³owego przeprowadzenia trybu(dzia³ki nr: 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, uchwa³y. opracowania planu, stosownie do27/6, 33/7, 33/8, 33/12, 32 ) w gminie § 3 przepisów art. 17 ustawy o planowaniu iLuzino. Wykonanie uchwa³y powierza siê zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 2 Wójtowi Gminy Luzino. § 4Integraln¹ czêœci¹ uchwa³y jest mapa Jednoczeœnie zobowi¹zuje siê do Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Luzino do:

stanowi¹ca za³¹cznik graficzny do tej prawid³owego przeprowadzenia trybu 1. og³oszenia uchwa³y w miejscowejuchwa³y. opracowania planu, stosownie do prasie oraz przez obwieszczenie na tablicy

§ 3 przepisów art. 17 ustawy o planowaniu i og³oszeñ Urzêdu Gminy Luzino,Wykonanie uchwa³y powierza siê zagospodarowaniu przestrzennym. 2. zawiadomienia na piœmie o podjêciu

Wójtowi Gminy Luzino. § 4 uchwa³y o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia Jednoczeœnie zobowi¹zuje siê do Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Luzino do: planu instytucje i organizacje w³aœciwe do

prawid³owego przeprowadzenia trybu 1. og³oszenia uchwa³y w miejscowej uzgadniania i opiniowania planu.opracowania planu, stosownie do prasie oraz przez obwieszczenie na tablicy § 5przepisów art. 17 ustawy o planowaniu i og³oszeñ Urzêdu Gminy Luzino, Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniemzagospodarowaniu przestrzennym. 2. zawiadomienia na piœmie o podjêciu podjêcia.

§ 4 uchwa³y o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia Przewodnicz¹cy Rady GminyZobowi¹zuje siê Wójta Gminy Luzino do: planu instytucje i organizacje w³aœciwe do (-) mgr Waldemar Kunz1.og³oszenia uchwa³y w miejscowej uzgadniania i opiniowania planu.

prasie oraz przez obwieszczenie na tablicy § 5 Uchwa³a Nr X/ 75 / 2007og³oszeñ Urzêdu Gminy Luzino, Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem Rady Gminy Luzino

2.zawiadomienia na piœmie o podjêciu podjêcia. z dnia 30 sierpnia 2007 r.uchwa³y o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia Przewodnicz¹cy Rady Gminyplanu instytucje i organizacje w³aœciwe do (-) mgr Waldemar Kunz w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzeniauzgadniania i opiniowania planu. miejscowego planu zagospodarowania

§ 5 Uchwa³a Nr X/ 74 / 2007 p r z e s t r z e n n e g o f r a g m e n t ó w w s i Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem Rady Gminy Luzino Kochanowo, obrêb Kêb³owo (czêœæ dzia³ki

podjêcia. z dnia 30 sierpnia 2007r. nr 234) w gminie Luzino.Przewodnicz¹cy Rady Gminy Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z (-) mgr Waldemar Kunz w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie

miejscowego planu zagospodarowania gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr Uchwa³a Nr X/ 73 / 2007 przestrzennego fragmentów wsi Kêb³owo 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23

Rady Gminy Luzino (dzia³ki nr: cz.365, 248 ) w gminie Luzino. poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984,z dnia 30 sierpnia 2007r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z

dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203,

miejscowego planu zagospodarowania 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23 z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457,przestrzennego fragmentów wsi D¹brówka poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. 1337, (czêœæ dzia³ki nr 126 ) w gminie Luzino. Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z z 2007r. Nr 48, poz. 327) w zwi¹zku z art.14

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z ust. 1, 2, 3 i 4, art. 15 ust.2 ustawy z dnia 27 dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, marca 2003 roku o planowaniu igminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23 z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. 1337, Nr 80, poz. 717, zm. Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, z 2007r. Nr 48, poz. 327) w zwi¹zku z art.14 poz.41, Nr 141 poz.1492, z 2005r. Nr 113Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z ust. 1, 2, 3 i 4, art. 15 ust.2 ustawy z dnia 27 poz.954, Nr 130 poz.1087, z 2006r. Nr 452003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z marca 2003 roku o planowaniu i poz.319, Nr 225 poz.1635)2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Rada Gminy Luzinoz 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, Nr 80, poz. 717, zm. Dz.U. z 2004r. Nr 6 uchwala, co nastêpuje:z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. 1337, poz.41, Nr 141 poz.1492, z 2005r. Nr 113 § 1z 2007r. Nr 48, poz. 327) w zwi¹zku z art.14 poz.954, Nr 130 poz.1087, z 2006r. Nr 45 Przystêpuje siê do sporz¹dzeniaust. 1, 2, 3 i 4, art. 15 ust.2 ustawy z dnia 27 poz.319, Nr 225 poz.1635) miejscowego planu zagospodarowaniamarca 2003 roku o planowaniu i Rada Gminy Luzino p r z e s t r z e n n e g o f r a g m e n t ó w w s i

9

Nr 96 / 30 paŸdziernika 2007 r.

Page 10: Hala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwartaluzino.eu/wp-content/uploads/2016/05/96biul-1.pdfHala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwarta 25 wrzeœnia

UCHWA£Y RADY GMINY LUZINOKochanowo, obrêb Kêb³owo (czêœæ dzia³ki Wykonanie uchwa³y powierza siê przepisów art. 17 ustawy o planowaniu i nr 234) w gminie Luzino. Wójtowi Gminy Luzino. zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 2 Jednoczeœnie zobowi¹zuje siê do § 4Integraln¹ czêœci¹ uchwa³y jest mapa prawid³owego przeprowadzenia trybu Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Luzino do:

stanowi¹ca za³¹cznik graficzny do tej opracowania planu, stosownie do 1. og³oszenia uchwa³y w miejscowejuchwa³y. przepisów art. 17 ustawy o planowaniu i prasie oraz przez obwieszczenie na tablicy

§ 3 zagospodarowaniu przestrzennym. og³oszeñ Urzêdu Gminy Luzino,Wykonanie uchwa³y powierza siê § 4 2. zawiadomienia na piœmie o podjêciu

Wójtowi Gminy Luzino. Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Luzino do: uchwa³y o przyst¹pieniu do sporz¹dzeniaJednoczeœnie zobowi¹zuje siê do 1. og³oszenia uchwa³y w miejscowej planu instytucje i organizacje w³aœciwe do

prawid³owego przeprowadzenia trybu prasie oraz przez obwieszczenie na tablicy uzgadniania i opiniowania planu.opracowania planu, stosownie do og³oszeñ Urzêdu Gminy Luzino, § 5przepisów art. 17 ustawy o planowaniu i 2. zawiadomienia na piœmie o podjêciu Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniemzagospodarowaniu przestrzennym. uchwa³y o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia podjêcia.

§ 4 planu instytucje i organizacje w³aœciwe do Przewodnicz¹cy Rady GminyZobowi¹zuje siê Wójta Gminy Luzino do: uzgadniania i opiniowania planu. (-) mgr Waldemar Kunz1. og³oszenia uchwa³y w miejscowej § 5

prasie oraz przez obwieszczenie na tablicy Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem Uchwa³a Nr X/ 78 / 2007og³oszeñ Urzêdu Gminy Luzino, podjêcia. Rady Gminy Luzino

2. zawiadomienia na piœmie o podjêciu Przewodnicz¹cy Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2007 r.uchwa³y o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia (-) mgr Waldemar Kunzplanu instytucje i organizacje w³aœciwe do w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzeniauzgadniania i opiniowania planu. Uchwa³a Nr X/ 77/ 2007 miejscowego planu zagospodarowania

§ 5 Rady Gminy Luzino przestrzennego fragmentów wsi Sychowo, Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem z dnia 30 sierpnia 2007 r. obrêb Robakowo (czêœæ dzia³ki nr 208/28)

podjêcia. w gminie Luzino.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 Przewodnicz¹cy Rady Gminy w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia

marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst (-) mgr Waldemar Kunz miejscowego planu zagospodarowaniajedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. przestrzennego fragmentów wsi Robakowo Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Uchwa³a Nr X/ 76 / 2007 (dzia³ki nr: cz. 41/22, 32/4, 34/19, 34/20, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 Rady Gminy Luzino 34/21, 34/22 - 34/28, 36/50 ) w gminie poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 z dnia 30 sierpnia 2007 r. Luzino. poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. miejscowego planu zagospodarowania 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327) w zwi¹zku z Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, przestrzennego fragmentów wsi Milwino art.14 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 15 ust.2 ustawy z dnia Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 (dzia³ki nr: 10/19, 53/7, 64/2) w gminie 27 marca 2003 roku o planowaniu i poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr Luzino. poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 80, poz. 717, zm. Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 141 poz.1492, z 2005r. Nr 113 poz.954, Nr 130 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. poz.1087, z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 225 jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327) w zwi¹zku z poz.1635)Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, art.14 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 15 ust.2 ustawy z dnia Rada Gminy LuzinoNr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 27 marca 2003 roku o planowaniu i uchwala, co nastêpuje:poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr § 1poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 80, poz. 717, zm. Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr

poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 Przystêpuje siê do sporz¹dzenia 141 poz.1492, z 2005r. Nr 113 poz.954, Nr 130 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. miejscowego planu zagospodarowania poz.1087, z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 225 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327) w zwi¹zku z przestrzennego fragmentów wsi Sychowo, poz.1635)art.14 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 15 ust.2 ustawy z dnia obrêb Robakowo (czêœæ dzia³ki nr 208/28) Rada Gminy Luzino27 marca 2003 roku o planowaniu i w gminie Luzino.uchwala, co nastêpuje:zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr § 2§ 180, poz. 717, zm. Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr

Integraln¹ czêœci¹ uchwa³y jest mapa Przystêpuje siê do sporz¹dzenia 141 poz.1492, z 2005r. Nr 113 poz.954, Nr 130 stanowi¹ca za³¹cznik graficzny do tej miejscowego planu zagospodarowania poz.1087, z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 225 uchwa³y.poz.1635) przestrzennego fragmentów wsi Robakowo

§ 3Rada Gminy Luzino (dzia³ki nr: cz. 41/22, 32/4, 34/19, 34/20, Wykonanie uchwa³y powierza siê uchwala, co nastêpuje: 34/21, 34/22 - 34/28, 36/50 ) w gminie

Wójtowi Gminy Luzino.§ 1 Luzino.Jednoczeœnie zobowi¹zuje siê do Przystêpuje siê do sporz¹dzenia § 2

prawid³owego przeprowadzenia trybu miejscowego planu zagospodarowania Integraln¹ czêœci¹ uchwa³y jest mapa opracowania planu, stosownie do przestrzennego fragmentów wsi Milwino stanowi¹ca za³¹cznik graficzny do tejprzepisów art. 17 ustawy o planowaniu i (dzia³ki nr: 10/19, 53/7, 64/2 ) w gminie uchwa³y.zagospodarowaniu przestrzennym.Luzino. § 3

§ 4§ 2 Wykonanie uchwa³y powierza siê Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Luzino do:Integraln¹ czêœci¹ uchwa³y jest mapa Wójtowi Gminy Luzino.1. og³oszenia uchwa³y w miejscowej stanowi¹ca za³¹cznik graficzny do tej Jednoczeœnie zobowi¹zuje siê do

prasie oraz przez obwieszczenie na tablicy uchwa³y. prawid³owego przeprowadzenia trybu og³oszeñ Urzêdu Gminy Luzino,§ 3 opracowania planu, stosownie do

10

Nr 96 / 30 paŸdziernika 2007 r.

Page 11: Hala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwartaluzino.eu/wp-content/uploads/2016/05/96biul-1.pdfHala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwarta 25 wrzeœnia

UCHWA£Y RADY GMINY LUZINO2. zawiadomienia na piœmie o podjêciu przestrzennego fragmentów wsi Luzino -

uchwa³y o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia Uchwa³a Nr X/ 80/ 2007 dzia³ki nr: 1255/6, 1254, 833/2, 841, 842, planu instytucje i organizacje w³aœciwe do Rady Gminy Luzino 844/54, 845/6, 736, 850/7, 57/2 i 56; uzgadniania i opiniowania planu. z dnia 30 sierpnia 2007 r. fragmentów wsi Kêb³owo - dzia³ki nr: 69/1,

§ 5 69/9, 657/16, 657/10, 657/1, 657/5, 657/4, Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia 642, 635, 634, 633, 630, 628, 627, 626, 625,

podjêcia. miejscowego planu zagospodarowania 624, 622, 618, 617, 615, 612, 610, 609, 608, Przewodnicz¹cy Rady Gminy przestrzennego fragmentów wsi Zelewo 607, 606, 604, 603, 587, 585, 584, 568, 564, (-) mgr Waldemar Kunz (dzia³ki nr: 8/1, 11, 12, 32, 49) w gminie 562, 561, 559/2, 599/3, 558, 557, 556, 555,

Luzino. 554, 202, 213, 203, 212, 210, 204, 205, 206, Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 Uchwa³a Nr X/ 79 / 2007 207, 208, 209, 201, 191, 179, 178, 66, 170,

marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst Rady Gminy Luzino 124, 103, 108, 111, 113, 114, 115, 117, 118,jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. z dnia 30 sierpnia 2007 r. 122, 125, 57A/6LP, 130, 73, 128, 50/4LP,Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, 67, 71, 31, 29, 26, 23, 17, 20 i 21; Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia fragmentów wsi Zelewo - dzia³ki nr: 196/1, poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162

miejscowego planu zagospodarowania 196/3, 196/2, 195, 194, 193, 178, 177, 176, poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116przestrzennego fragmentów wsi Wyszecino 175, 192, 190, 167, 163, 164/2, 162/4, 164, poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 (czêœæ dzia³ki nr 102) w gminie Luzino. 146, 145, 147, 139, 141, 142, 136, 135, 130, poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 131, 119, 112, 100, 99, 115, 92, 285, 284, 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327) w zwi¹zku z marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst 283, 282, 281/2, gm. Luzino.art.14 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 15 ust.2 ustawy z dnia jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. 27 marca 2003 roku o planowaniu i Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 80, poz. 717, zm. Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 141 poz.1492, z 2005r. Nr 113 poz.954, Nr 130 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1087, z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 225 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1635) Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. Rada Gminy Luzino 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327) w zwi¹zku z uchwala, co nastêpuje: 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, art.14 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 15 ust.2 ustawy z dnia § 127 marca 2003 roku o planowaniu i z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457,

Przystêpuje siê do sporz¹dzenia zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. 1337, miejscowego planu zagospodarowania 80, poz. 717, zm. Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr z 2007r. Nr 48, poz. 327) w zwi¹zku z art.14 przestrzennego fragmentów wsi Zelewo 141 poz.1492, z 2005r. Nr 113 poz.954, Nr 130 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 15 ust.2 ustawy z dnia 27 (dzia³ki nr: 8/1, 11, 12, 32, 49) w gminie poz.1087, z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 225 marca 2003 roku o planowaniu i

poz.1635) Luzino. zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Rada Gminy Luzino § 2 Nr 80, poz. 717, zm. Dz.U. z 2004r. Nr 6 uchwala, co nastêpuje: Integraln¹ czêœci¹ uchwa³y jest mapa poz.41, Nr 141 poz.1492, z 2005r. Nr 113

§ 1 stanowi¹ca za³¹cznik graficzny do tej poz.954, Nr 130 poz.1087, z 2006r. Nr 45 Przystêpuje siê do sporz¹dzenia uchwa³y. poz.319, Nr 225 poz.1635)

miejscowego planu zagospodarowania § 3 Rada Gminy Luzinoprzestrzennego fragmentów wsi Wyszecino Wykonanie uchwa³y powierza siê uchwala, co nastêpuje:(czêœæ dzia³ki nr 102) w gminie Luzino. Wójtowi Gminy Luzino. § 1

§ 2 Jednoczeœnie zobowi¹zuje siê do Przystêpuje siê do sporz¹dzenia Integraln¹ czêœci¹ uchwa³y jest mapa prawid³owego przeprowadzenia trybu miejscowego planu zagospodarowania

stanowi¹ca za³¹cznik graficzny do tej opracowania planu, stosownie do przestrzennego fragmentów wsi Luzino - uchwa³y. przepisów art. 17 ustawy o planowaniu i dzia³ki nr: 1255/6, 1254, 833/2, 841, 842,

§ 3 zagospodarowaniu przestrzennym. 844/54, 845/6, 736, 850/7, 57/2 i 56; Wykonanie uchwa³y powierza siê § 4 fragmentów wsi Kêb³owo - dzia³ki nr: 69/1,

Wójtowi Gminy Luzino. Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Luzino do: 69/9, 657/16, 657/10, 657/1, 657/5, 657/4, Jednoczeœnie zobowi¹zuje siê do 1. og³oszenia uchwa³y w miejscowej 642, 635, 634, 633, 630, 628, 627, 626, 625,

prawid³owego przeprowadzenia trybu prasie oraz przez obwieszczenie na tablicy 624, 622, 618, 617, 615, 612, 610, 609, 608, opracowania planu, stosownie do og³oszeñ Urzêdu Gminy Luzino, 607, 606, 604, 603, 587, 585, 584, 568, 564, przepisów art. 17 ustawy o planowaniu i 2. zawiadomienia na piœmie o podjêciu 562, 561, 559/2, 599/3, 558, 557, 556, 555, zagospodarowaniu przestrzennym. uchwa³y o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia 554, 202, 213, 203, 212, 210, 204, 205, 206,

§ 4 planu instytucje i organizacje w³aœciwe do 207, 208, 209, 201, 191, 179, 178, 66, 170, Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Luzino do: uzgadniania i opiniowania planu. 124, 103, 108, 111, 113, 114, 115, 117, 118,1. og³oszenia uchwa³y w miejscowej § 5 122, 125, 57A/6LP, 130, 73, 128, 50/4LP,

prasie oraz przez obwieszczenie na tablicy Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 67, 71, 31, 29, 26, 23, 17, 20 i 21; og³oszeñ Urzêdu Gminy Luzino, podjêcia. fragmentów wsi Zelewo - dzia³ki nr: 196/1,

2. zawiadomienia na piœmie o podjêciu Przewodnicz¹cy Rady Gminy 196/3, 196/2, 195, 194, 193, 178, 177, 176, uchwa³y o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia (-) mgr Waldemar Kunz 175, 192, 190, 167, 163, 164/2, 162/4, 164, planu instytucje i organizacje w³aœciwe do 146, 145, 147, 139, 141, 142, 136, 135, 130, uzgadniania i opiniowania planu. Uchwa³a Nr X/ 81/ 2007 131, 119, 112, 100, 99, 115, 92, 285, 284,

§ 5 Rady Gminy Luzino 283, 282, 281/2, gm. Luzino.Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem z dnia 30 sierpnia 2007 r. § 2

podjêcia. Integraln¹ czêœci¹ uchwa³y s¹ mapy Przewodnicz¹cy Rady Gminy w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia stanowi¹ce za³¹czniki graficzne do tej (-) mgr Waldemar Kunz miejscowego planu zagospodarowania

11

Nr 96 / 30 paŸdziernika 2007 r.

Page 12: Hala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwartaluzino.eu/wp-content/uploads/2016/05/96biul-1.pdfHala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwarta 25 wrzeœnia

uchwa³y. Uchwa³a Nr X/83/ 2007 Rada Gminy Luzino§ 3 Rady Gminy Luzino uchwala, co nastêpuje:

Wykonanie uchwa³y powierza siê z dnia 30 sierpnia 2007 roku § 1Wójtowi Gminy Luzino. W §3 po ust.1 dodaje siê ust.1a o

Jednoczeœnie zobowi¹zuje siê do w sprawie wyra¿enia zgody na nastêpuj¹cej treœci:prawid³owego przeprowadzenia trybu przys t ¹p ien ie Gminy Luz ino do "Wyp³ata diet dla so³tysów nastêpuje po opracowania planu, stosownie do porozumienia o wzajemnej wspó³pracy w zakoñczeniu sesji, narady, posiedzenia,przepisów art. 17 ustawy o planowaniu i celu utworzenia Lokalnej Grupy Dzia³ania. zebrania."

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 i 12 ustawy z 8 zagospodarowaniu przestrzennym. § 2marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst § 4 Pozosta³e §§ pozostaj¹ bez zmian.jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Luzino do: § 3Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, 3.og³oszenia uchwa³y w miejscowej Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniemNr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 prasie oraz przez obwieszczenie na tablicy podjêcia.poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162

og³oszeñ Urzêdu Gminy Luzino, Przewodnicz¹cy Rady Gminypoz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 1164.zawiadomienia na piœmie o podjêciu (-) mgr Waldemar Kunzpoz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175

uchwa³y o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. planu instytucje i organizacje w³aœciwe do Uchwa³a Nr XI /85/ 20071337, z 2007r. Nr 48, poz. 327) Rada Gminy uzgadniania i opiniowania planu. Rady Gminy LuzinoLuzino uchwala, co nastêpuje:

§ 5 z dnia 27 wrzeœnia 2007 roku§ 1 Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem Wyra¿a siê zgodê na przyst¹pienie Gminy

podjêcia. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii Luzino do porozumienia o wzajemnej Przewodnicz¹cy Rady Gminy dróg gminnychwspó³pracy z Gminami: Szemud, Linia w

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia (-) mgr Waldemar Kunz celu utworzenia lokalnej Grupy Dzia³ania i 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. Uchwa³a Nr X/82/ 2007 do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Rada Gminy Luzino "Oœ 4 LEADER" oraz wspó³finansowanie Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 z dnia 30 sierpnia 2007 roku kosztów z tym zwi¹zanych. poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162

§ 2 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116w sprawie komunalizacji dzia³ek Gmina Luzino zabezpieczy w swoim poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175

stanowi¹cych drogi gminne w Luzinie. poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. bud¿ecie œrodki finansowe na realizacjê Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. "a" ustawy 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327) w zwi¹zku z art. Strategii Rozwoju Lokalnego. § 3

z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie 7 ust. 2 i 3, art.10 ust.3 ustawy z dnia 21 marca Wykonanie uchwa³y powierza siê gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, 1985 roku o drogach publicznych (tekst jedn. Wójtowi Gminy Luzino.poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz.115, zm. Dz.U. z 2007 § 462 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 23 poz.136) po zasiêgniêciu opinii Zarz¹du Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr Powiatu Wejherowskiego

podjêcia.162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 Rada Gminy LuzinoPrzewodnicz¹cy Rady Gminypoz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 uchwala, co nastêpuje:

poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. (-) mgr Waldemar Kunz § 1 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327) w zwi¹zku z 1.Zalicza siê do kategorii dróg gminnych art.5 ust.4 ustawy z dnia 19 maja 1990 r. Uchwa³a Nr X /84/ 2007 nas têpu j¹ce d rog i powia towe , o przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o samorz¹dzie Rady Gminy Luzino uregulowanym stanie prawnym:[...] terytorialnym i ustawê o pracownikach z dnia 30 sierpnia 2007 roku (Luzino - Bar³omino; Luzino - D¹brówka - samorz¹dowych ( Dz. U. Nr 32 poz.191, zm. Dz.

U. z 1990r. nr 43, poz. 253, nr 92, poz. 541, z Sopieszyno (od skrzy¿owania z DP 1336G w sprawie wprowadzenia zmiany do 1991r. nr 34, poz. 151, z 1992r. nr 6, poz. 20, z do m.D¹brówka); Chynowie - Strzebielino -

Uchwa³y Nr IX/68/2007 Rady Gminy 1993r. nr 40, poz. 180, z 1994r. nr 1, poz. 3, z Nawcz (w granicach miejscowoœci Luzino z dnia 28 czerwca 2007 roku w 1996r. nr 23, poz. 102, nr 106, poz. 496, z 1997r. Zielnowo)sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów nr 9, poz. 43, z 2002r. nr 153, poz. 1271, z 2004r. 2.Przebieg dróg, o których mowa w ust. 1 podró¿y s³u¿bowej.nr 141, poz. 1492.) zosta³ wykazany na mapie, stanowi¹cej

Na podstawie art.25 ust.4,6,7,8 i 10, Rada Gminy Luzino za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.art.37b ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 uchwala, co nastêpuje: § 2roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jedn. § 1 Zaliczenie dróg wymienionych w §1 do Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. Wyst¹piæ do Wojewody Pomorskiego o kategorii dróg gminnych nastêpuje z dniem z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr przekazanie dzia³ek, stanowi¹cych drogi 1 stycznia 2008 roku.113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 gminne, oznaczonych numerami: · Obrêb § 3poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 Luzino - 78/7, 738/1, 738/2, 738/5, 713/8, Wykonanie uchwa³y powierza siê poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116789/12, 887/7, 887/9, 975/1, 367/3, Wójtowi Gminy Luzino.poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr · Obrêb Kêb³owo 491/8, 491/18, 499/1, § 4175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 422/7, · Obrêb Milwino , 44/4, § 2 Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327) Wykonanie uchwa³y powierza siê dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym oraz na podstawie §3 pkt 3 Rozporz¹dzenia Wójtowi Gminy Luzino. Województwa Pomorskiego.Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w § 3 Przewodnicz¹cy Rady Gminy (-) mgr sprawie maksymalnej wysokoœci diet Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem Waldemar Kunzprzys³uguj¹cych radnemu gminy (Dz.U. Nr og³oszenia.61, poz. 710) i art.15 ust.1 pkt 2a ustawy Przewodnicz¹cy Rady Gminy Uchwa³a Nr XI /86 / 2007bud¿etowej na rok 2007 z dnia 25 stycznia (-) mgr Waldemar Kunz Rady Gminy Luzino2007 roku (Dz.U. Nr 15 poz.90) z dnia 27 wrzeœnia 2007 roku

UCHWA£Y RADY GMINY LUZINO

12

Nr 96 / 30 paŸdziernika 2007 r.

Page 13: Hala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwartaluzino.eu/wp-content/uploads/2016/05/96biul-1.pdfHala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwarta 25 wrzeœnia

w sprawie powierzenia niektórych zadañ i koñca paŸdziernika 2007 roku, listyw sprawie przejêcia w zarz¹d drogi kompetencji z zakresu dzia³ania Starosty wybranych ³awników.

powiatowej. Wejherowskiego do prowadzenia przez § 3Na podstawie art.8 ust.2a, art.18 ust.2 pkt 11 o r g a n y G m i n y L u z i n o Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem

ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie (Dz.Urz.Woj.Pomorskiego z 2001r. Nr 50 og³oszenia.gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.557), którego treœæ przyjêto Uchwa³¹ Przewodnicz¹cy Rady Gminypoz. 1591, zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr Nr XXVII/191/2001 Rady Gminy Luzino z (-) Waldemar Kunz62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, dnia 27 kwietnia 2001 roku, a zmienionego Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr

porozumieniem z dnia 16 paŸdziernika 2003 UCHWA£A Nr XII/89/2007162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116roku zawartym pomiêdzy Powiatem RADY GMINY LUZINOpoz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 We j h e r o w s k i m a G m i n ¹ L u z i n o z dnia 15 paŸdziernika 2007rokupoz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. (Dz.Urz.Woj.Pomorskiego z 2003r. Nr 131 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327) oraz art.19 ust.4 poz.2306), w zwi¹zku z Uchwa³¹ Nr w sprawie bud¿etu gminy na 2007 rok.ustawy z dnia 21 marca 1985 roku (tekst jedn.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz.115, zm. Dz.U. z VII/64/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 27 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst 2007r. Nr 23 poz.136) czerwca 2003 roku i Uchwa³y Nr jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z Rada Gminy Luzino IX/75/2003 Rady Gminy Luzino z dnia 15 póŸniejszymi zmianami) art.165 ust.2, art.165a, uchwala, co nastêpuje: paŸdziernika 2003 roku, ze skutkiem na art.166 ust.1, art.167 ust.2 pkt 5, art.175 i art.184 §1 dzieñ 31 grudzieñ 2007 roku. §2ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o 1. Rada Gminy Luzino wyra¿a wolê finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr zawarcia porozumienia z Powiatem Wykonanie uchwa³y powierza siê 249 z 2005 r, poz.2104 z póŸniejszymi

Wejherowskim w zakresie przejêcia, z Wójtowi Gminy. zmianami)dniem 1 stycznia 2008 roku przez Gminê §3 Rada Gminy uchwala co nastêpuje:Luzino, w zarz¹d drogi powiatowej Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem § 1oznaczonej nr 1451G przebiegaj¹cej przez podjêcia. 1. Zwiêksza siê dochody bud¿etu gminy teren Gminy Luzino na odcinku od Przewodnicz¹cy Rady Gminy na rok 2007 o kwotê 133 149,00 z³ , zgodnie skrzy¿owania z drog¹ krajow¹ nr 6 do (-) mgr Waldemar Kunz z za³¹cznikiem Nr 1 do uchwa³y.granicy gminy, przed skrzy¿owaniem w 2. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu gminy na Rosochach (w km 10+940 do 21614). Uchwa³a Nr XII/ 88 /2007 rok 2007 o kwotê 133 149,00 z³, zgodnie z

2. Do podpisania porozumienia, o którym Rady Gminy Luzino za³¹cznikiem Nr 2 do uchwa³y. Okreœlone m o w a w u s t . 1 , r e g u l u j ¹ c e g o w z dnia 15 paŸdziernika 2007 roku wysokoœci wydatków bud¿etowych szczególnoœci wzajemne rozliczenia obejmuj¹:finansowe, upowa¿nia siê Wójta Gminy. w sprawie stwierdzenia wyboru ³awników - zwiêkszenia wydatków na realizacjê

§2 do s¹dów powszechnych. zadañ maj¹tkowych w wysokoœci 38 000,00 Wykonanie uchwa³y powierza siê Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z z³, szczegó³owy wykaz zadañ maj¹tkowych

Wójtowi Gminy. dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie zawiera za³¹cznik nr 3 do uchwa³y.§3 gminnym (tekst jedn.Dz.U. z 2001r. Nr 142 § 2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem poz.1591, z 2002r. Nr 62 poz.558, Nr 113 Po zmianach bud¿et Gminy Luzino podjêcia. poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, wynosi:

Przewodnicz¹cy Rady Gminy z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z - w zakresie dochodów - 32 023 849,00 z³(-) mgr Waldemar Kunz 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z - w zakresie wydatków - 36 533 759,00 z³

2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z �ród³em pokrycia niedoboru bud¿etu s¹ Uchwa³a Nr XI/ 87 / 2007 2006r. Nr 17 poz.128) w zwi¹zku z art.160, przychody w kwocie 5 199 921,00 z³ i

Rady Gminy Luzino art.163 §1, art.164 §1 ustawy z dnia 27 lipca rozchody w kwocie 690 011,00 z³.z dnia 27 wrzeœnia 2007 roku 2001 roku - prawo o ustroju s¹dów § 3

powszechnych (Dz.U. Nr 98 poz.1070, zm. Zwiêksza siê plan finansowy dochodów w sprawie rozwi¹zania porozumienia z Dz.U. z 2001r. Nr 154 poz.1787, z 2002r. Nr bud¿etu pañstwa, zwi¹zanych z realizacj¹

dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie 213 poz.1802, Nr 240 poz.2052, Nr 153 zadañ zlecanych jednostkom samorz¹du powierzenia niektórych zadañ i kompetencji poz.1271, z 2003r. Nr 228 poz.2256, z terytorialnego.z z a k r e s u d z i a ³ a n i a S t a r o s t y 2004r. Nr 130 poz.1376, Nr 185 poz.1907, Zwiêkszenie planu okreœla za³¹cznik nr 4 Wejherowskiego do prowadzenia przez Nr 188 poz.1838, Nr 273 poz.2702 i 2703, z do uchwa³y.organy Gminy Luzino. 2005r. Nr 13 poz.98, Nr 167 poz.1398, Nr § 4

Na podstawie art.8 ust.2a, art.18 ust.2 pkt 169 poz.1410, 1413 i 1417, Nr 178 Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 11 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o poz.1479, Nr 249 poz.2104, z 2006r. Nr 144 podjêcia i podlega og³oszeniu w Dzienniku samorz¹dzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z poz.1044, Nr 218 poz.1592, z 2007r. Nr 73 Urzêdowym Województwa Pomorskiego.2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002r. poz.484, Nr 99 poz.664, Nr 112 poz.766, nr Przewodnicz¹cy Rady GminyNr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 136 poz.959, Nr 138 poz.976) (-) mgr Waldemar Kunzpoz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 Rada Gminy Luzinopoz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 uchwala, co nastêpuje: Uchwa³a XII /90/2007poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 § 1 Rady Gminy Luzinopoz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 Stwierdza siê, ¿e na kadencjê 2008 - 2011 z dnia 15 paŸdizernika 2007 rokupoz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181, ³awnikiem S¹du Okrêgowego w Gdañsku poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327) zosta³ wybrany Józef Lorczak, zam. w sprawie okreœlenia liczby nowych

Rada Gminy Luzino Luzino. licencji przeznaczonych do wydania w roku uchwala, co nastêpuje: § 2 2008 na wykonywanie transportu

§1 Zobowi¹zuje siê Przewodnicz¹cego Rady drogowego taksówk¹.Rada Gminy Luzino rozwi¹zuje Gminy do przekazania Prezesowi S¹du Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

porozumienie z dnia 27 kwietnia 2007 roku Okrêgowego w Gdañsku, w terminie do 08 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym

UCHWA£Y RADY GMINY LUZINO

13

Nr 96 / 30 paŸdziernika 2007 r.

Page 14: Hala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwartaluzino.eu/wp-content/uploads/2016/05/96biul-1.pdfHala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwarta 25 wrzeœnia

UCHWA£Y RADY GMINY LUZINO(tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. wsi: § 41591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 1) Luzino dzia³ka nr : 1451/1, 922/1, Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 923/1, 924/1, 925/1, 926/3 - "Rotmistrza og³oszenia.poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717 i Nr 162 Pileckiego" Przewodnicz¹cy Rady Gminypoz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055 i Nr 2) Kêb³owo dzia³ka nr 243 - "gen. (-) Waldemar Kunz116 poz. 1203, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441 i

Fieldorfa"Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128 i 3) Kêb³owo dzia³ka nr 317 - "mjr Uchwa³a Nr XII/ 93 /2007Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 roku Nr 48 poz.

Szendzielarza" Rady Gminy Luzino327), w zwi¹zku z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 06 § 2 z dnia 15 paŸdziernika 2007 rokuwrzeœnia 2001 roku o transporcie drogowym

Za³¹cznikiem do uchwa³y jest plan (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 roku Nr 125 poz. sytuacyjny ukazuj¹cy przebieg ulic. w sprawie zmiany Uchwa³y nr II/10/2006 874), Rada Gminy Luzino uchwala, co

nastêpuje: § 3 Rady Gminy Luzino z dnia 05 grudnia § 1 Wykonanie uchwa³y powierza siê 2006r. oraz uchwa³y Nr VII/57/2007 Rady

Ustala siê liczbê 5 (s³ownie: piêæ) nowych Wójtowi Gminy. Gminy Luzino z dnia 30 marca 2007 roku w licencji na wykonywanie transportu § 4 sprawie powo³ania sk³adów osobowych drogowego taksówk¹ na pojazd i obszar Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 sta³ych Komisji Rady Gminy LuzinoGminy Luzino, przeznaczonych do Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 dni , od og³oszenia w Dzienniku

marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst wydania w 2008 roku. Urzêdowym Województwa Pomorskiego.jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. § 2 Przewodnicz¹cy Rady GminyNr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 Wykonanie uchwa³y powierza siê (-) Waldemar Kunzpoz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 Wójtowi Gminy Luzino.poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 § 3 U C H W A £ A N R XII/92/2007 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po og³oszeniu RADY GMINY LUZINO z dnia 15 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17

w Dzienniku Urzêdowym Województwa paŸdziernika 2007r. poz.128) oraz §32 pkt. 4 lit. e Statutu Gminy Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia Luzino przyjêtego Uchwa³¹ Nr XIV/157/2004 01 stycznia 2008 roku. w sprawie nabycia nieruchomoœci Rady Gminy Luzino w sprawie uchwalenia

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" Statutu Gminy (Dz.Urz.Woj.Pomorskiego z (-) Waldemar Kunz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie 2 0 0 4 r. N r 1 2 5 p o z . 2 1 6 2 , z m .

gminnym ( t. jedn. z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. Dz.Urz.Woj.Pomorskiego z 2005r. Nr 89 1591 , zm. z 2002r.: Dz.U.Nr 23 poz.220, Dz.U. Uchwa³a Nr XII / 91 / 2007 poz.1838, z 2006r. Nr 48 poz.976)Nr 62 poz.558, Dz.U.Nr 113 poz.984,Dz.U.Nr Rady Gminy Luzino Rada Gminy Luzino214 poz.1806, Dz.U. Nr 153 poz. 1271, Dz.U.Nr z dnia 15 paŸdziernika 2007 roku uchwala, co nastêpuje:214 poz.1806, z 2003r.: Dz.U.Nr 80 poz.717,

§ 1Dz.U. Nr 162 poz.1568, z 2004r. Dz.U.Nr 116w sprawie nadania nazw powsta³ym Zmienia siê §1 Uchwa³y Nr II/10/2006 poz.1203 , z 2005r. Dz.U.Nr 172 poz.1441, z ulicom w Luzinie i Kêb³owie. Rady Gminy Luzino z dnia 05 grudnia 2006r. Dz.U.Nr 17, poz.128, Dz.U.Nr 175 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13, art.40 ust.1, 2 0 0 6 r. , z m i e n i o n e j U c h w a ³ ¹ N r poz.1457 i Dz.U.Nr 181 poz.1337 oraz z 2007r.

art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. Dz.U.Nr 48 poz. 327) VII/57/2007 Rady Gminy Luzino z dnia 30 o samorz¹dzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z

R a d a G m i n y L u z i n o uchwala , co marca 2007 roku w sprawie powo³ania2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002r. Nr nastêpuje: sk³adów osobowych sta³ych Komisji Rady 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr

§ 1 Gminy Luzino, poprzez dodanie w pkt II. 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 Wyra¿a siê zgodê na nabycie dzia³ek nr: lit. "i" o brzmieniu: "radny - Franciszekpoz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102

333/50 obszaru 209 m2 i 333/57 obszaru Konkel" oraz skreœlenie w V. lit. "d" opoz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 1062 m2, stanowi¹cych drogi, po³o¿onych brzmieniu: "radny - Franciszek Konkel".poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17

poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. we wsi Kêb³owo, w gminie w Luzino, § 2327) oraz art.4 ust.1, art.13 pkt 2 ustawy z dnia o b j ê t y c h K w . 2 2 9 6 2 z a c e n ê Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 20 lipca 2000 roku o og³aszaniu aktów wynegocjowan¹ z w³aœcicielami - 7.222,00 og³oszenia.normatywnych i niektórych innych aktów z³.. Przewodnicz¹cy Rady Gminyprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 68 § 2 (-) Waldemar Kunzpoz.449)

Pe³ne teksty uchwa³ znajduj¹ siê do Wypis i wyrys z ewidencji gruntów Rada Gminy Luzinodostarcz¹ w³aœciciele, natomiast koszty wgl¹du w Biurze Rady Gminy oraz na uchwala, co nastêpuje:notarialne i s¹dowe poniesie Gmina Luzino. stronie: www.luzino.pl w BIP.§ 1

§ 3Nadaje siê nastêpuj¹ce nazwy nowo Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza powsta³ym ulicom po³o¿onym na terenie

siê Wójtowi Gminy Luzino.

PRZERÓBKI KRAWIECKIESZYBKO, SOLIDNIE, TANIO.

CZYNNE CODZIENNIE: 900 - 1700SOBOTA: 900 - 1400

EMILIA HENIGPOGOTOWIE KRAWIECKIEUL. OFIAR STUTTHOFU 18 LUZINOTEL. 660 - 747 - 992

Reklama

14

Nr 96 / 30 paŸdziernika 2007 r.

Page 15: Hala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwartaluzino.eu/wp-content/uploads/2016/05/96biul-1.pdfHala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwarta 25 wrzeœnia

I. ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ PRZY GIMNAZJUMULICACH: KOPERNIKA (fragment), SOBIESKIEGO PUBLICZNYM W LUZINIE - 2.800.000,00Z£" ORAZ NA

(fragment), KOŒCIUSZKI (fragment), KONOPNICKIEJ S F I N A N S O WA N I E W Y K O N A N I A P R O J E K T Ó W(fragment) I KS. GOÑCZA (fragment) W LUZINIE - ETAP I TECHNICZNYCH ZADAÑ INWESTYCYJNYCH,Przetarg odby³ siê dnia 17 wrzeœnia 2007 roku; wp³ynê³y KWALIFIKUJ¥CYCH SIÊ DO REALIZACJI W RAMACH

2 oferty: PROGRAMÓW WSPÓ£FINANSOWANYCH PRZEZ1) P.H.U. "KOSZA£KA" Wies³aw Kosza³ka, 84-252 F U N D U S Z E S T R U K T U R A L N E Z E Œ R O D K Ó W

Zamostne 9 POMOCOWYCH - 200.000,00Z£.2) Zak³ad Us³ugowy Zygmunt Pob³ocki, ul. Mickiewicza 6, 83- Przetarg odby³ siê dnia 05 paŸdziernika 2007 roku; wp³ynê³y

340 Sierakowice 4 oferty:Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 1) BRE Bank Hipoteczny S.A., ul. Armii Ludowej 26, 00-609

- Prawo zamówieñ publicznych (Dz.U.Nr 19, poz. 177 Warszawa,z póŸniejszymi zmianami) postêpowanie przetargowe zosta³o 2) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddzia³ w Gdyni, ul. 10 uniewa¿nione. Cena najkorzystniejszej oferty przewy¿sza kwotê, Lutego 33, 81-346 Gdynia,któr¹ zamawiaj¹cy mo¿e przeznaczyæ na sfinansowanie 3) Powszechna Kasa Oszczêdnoœci Bank Polski Spó³ka Akcyjnazamówienia. Regionalny Oddzia³ Korporacyjny w Gdañsku - Centrum

II. DOWÓZ 18 DZIECI NIEPE£NOSPRAWNYCH NA Korporacyjne w Gdyni, ul. Œwiêtojañska 17, 81-386 Gdynia,TERENIE GMINY LUZINO DO SZKÓ£ I OŒRODKA 4) Bank Spó³dzielczy w Krokowej, ul. ¯arnowiecka 1, 84-110SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO W WEJHEROWIE Krokowa,ORAZ ICH ODWIEZIENIE PO ZAJÊCIACH DO MIEJSC Do realizacji zamówienia wybrano bank Powszechna KasaZAMIESZKANIA, W DNIACH, W KTÓRYCH S¥ Oszczêdnoœci Bank Polski Spó³ka Akcyjna Regionalny Oddzia³PROWADZONE ZAJÊCIA DYDAKTYCZNE W ROKU Korporacyjny w Gdañsku - Centrum Korporacyjne w Gdyni, ul. SZKOLNYM 2007/2008 Œwiêtojañska 17, 81-386 Gdynia, który z³o¿y³ najkorzystniejsz¹

Przetarg odby³ siê dnia 06 wrzesieñ 2007 roku; nie wp³ynê³a ofertê.¿adna oferta. Cena oferowana na przedmiotowe zadanie - 474 547,29 z³.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. VI. DOSTAWA WÊGLA DO SZKÓ£ I BUDYNKÓW- Prawo zamówieñ publicznych (Dz.U.Nr 19. poz. 177 z póŸ.zm.) ADMINISTRACYJNYCH URZÊDU GMINY LUZINOpostêpowanie przetargowe zosta³o uniewa¿nione. Nie z³o¿ono W SEZONIE GRZEWCZYM 2007/2008¿adnej oferty nie podlegaj¹cej odrzuceniu. Przetarg odby³ siê dnia 01 paŸdziernika 2007 roku; wp³ynê³a

III. DOWÓZ 18 DZIECI NIEPE£NOSPRAWNYCH NA 1 oferta:TERENIE GMINY LUZINO DO SZKÓ£ I OŒRODKA 1) Sk³ad Opa³u i Nawozów "WRÓBLEWSKI", 84-242 Luzino,SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO W WEJHEROWIE ul. Wilczka 1AORAZ ICH ODWIEZIENIE PO ZAJÊCIACH DO MIEJSC Firma Sk³ad Opa³u i Nawozów "WRÓBLEWSKI"z LuzinaZAMIESZKANIA, W DNIACH, W KTÓRYCH S¥ z³o¿y³a ofertê zgodn¹ ze Specyfikacj¹ Istotnych WarunkówPROWADZONE ZAJÊCIA DYDAKTYCZNE W ROKU Zamówienia, dlatego te¿ dokonano jej wyboru.SZKOLNYM 2007/2008 Cena oferowana na przedmiotowe zadanie: wêgiel 426,23 z³

Postêpowanie prowadzone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 netto 520,00 z³ brutto za tonê, koks 590,16 z³ netto 720,00 z³ ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówieñ publicznych brutto za tonê.(Dz.U. Nr 164 poz. 1163 z póŸ.zm.) tj. zamówienie publiczne w VII. ROZBUDOWASIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ Wtrybie zamówienia z wolnej rêki. IV. BUDOWA ULICY DOLNEJ ULICACH: KOPERNIKA (FRAGMENT), SOBIESKIEGOW LUZINIE ( F R A G M E N T ) , K O Œ C I U S Z K I ( F R A G M E N T ) ,

Przetarg odby³ siê dnia 05 paŸdziernika 2007 roku; wp³ynê³y 2 KONOPNICKIEJ (FRAGMENT) I KS. GOÑCZAoferty: (FRAGMENT) W LUZINIE - ETAP I

1) "POL-DRÓG LÊBORK" S.A., 84-300 Lêbork, ul. Postêpowanie prowadzone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 Pionierów 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówieñ publicznych

2) WAKOZ Sp. z o.o., 84-242 Luzino, ul. Gen. Sikorskiego 3 (Dz.U. Nr 164 poz. 1163 z póŸ.zm.) tj. zamówienie publiczne w Do realizacji zamówienia wybrano firmê WAKOZ Sp. z o.o., trybie zamówienia z wolnej rêki. Realizacjê zamówienia

84-242 Luzino, ul. Gen. Sikorskiego 3, która z³o¿y³a powierzono firmie P.H.U. "KOSZA£KA" Wies³aw Kosza³ka, 84-najkorzystniejsz¹ ofertê. 252 Zamostne 9.

Cena oferowana na przedmiotowe zadanie - 252 498,13 z³ netto Cena oferowana na przedmiotowe zadanie - 78 000,00 z³ netto308 047,72 z³ brutto 83 460,00 z³ brutto

V. UDZIELENIE KREDYTU D£UGOTERMINOWEGO W VIII. WYKONANIE OŒWIETLENIA ULIC I DRÓG WYSOKOŒCI 3.000.000 PLN NA OKRES DO 31.12.2012 ROK GMINY LUZINO W 2007 ROKUNA SFINANSOWANIE WYDATKÓW MAJ¥TKOWYCH W dniu 04.10.2007r. wszczêto postêpowanie w sprawie Z W I ¥ Z A N Y C H Z R E A L I Z A C J ¥ Z A D A N I A udzielenia zamówienia publicznego. Termin sk³adania ofert I N W E S T Y C Y J N E G O P N . " B U D O WA H A L I up³ywa 25.10.2007r.

WYKAZ PRZETARGÓW ZA OKRES30 SIERPNIA 2007R. - 15 PA�DZIERNIKA 2007R.

15

"Wszystko na wiêksz¹ chwa³ê Bo¿¹ czyñcie" serca, chcieliby wesprzeæ finansowo budowê Koœcio³a mog¹ Pawe³ z Tarsu wp³acaæ ofiary pieniê¿ne na konto Parafii

Dnia 25 wrzeœnia bie¿¹cego roku, rozpoczêta zosta³a Bank Spó³dzielczy w Krokowej o/Luzinobudowa Koœcio³a w parafii p. w. Matki Boskiej Ró¿añcowej Nr konta: 83 8349 0002 0015 8017 3000 0010w Luzinie. Budowa ta jest nasz¹ wspóln¹ spraw¹ Bóg Zap³aæi powo³aniem. Wszyscy Mieszkañcy, którzy z potrzeby Ks. Proboszcz Andrzej Galiñski

BUDOWA KOŒCIO£A ROZPOCZÊTA

Nr 96 / 30 paŸdziernika 2007 r.

Page 16: Hala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwartaluzino.eu/wp-content/uploads/2016/05/96biul-1.pdfHala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwarta 25 wrzeœnia

3 wrzeœnia 2007 roku w Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubsko- Pomorskich w Luzinie, tak jak w pozosta³ych szko³ach w Polsce, rozleg³ siê dŸwiêk szkolnego dzwonka.

Odœwiêtnie ubrani gimnazjaliœci, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obs³ugi tradycyjnie powitali nowy rok szkolny 2007/2008 msz¹ œwiêt¹, któr¹ celebrowa³ katecheta, ksi¹dz Marek Brudzisz. Myœl¹ przewodni¹ kazania skierowanego szczególnie do m³odzie¿y by³y s³owa zaczerpniête z filozofii œw. Augustyna: - Celem wszelkich ludzkich d¹¿eñ jest szczêœcie. Staje siê ono mo¿liwe do osi¹gniêcia tylko wtedy, gdy cz³owiek odnajdzie Boga i ku Niemu skieruje swoje pragnienia. Poznanie Boga jest aktem wiary, to znaczy, ¿e bierze w nim udzia³ nie tylko rozum, ale przede wszystkim serce, czyli uczucia.

Po mszy œwiêtej g³os zabra³ dyrektor gimnazjum, p. Kazimierz Bistroñ, który wszystkich serdecznie przywita³, szczególnie ciep³o pierwszoklasistów oraz nowo zatrudnionych nauczycieli; p. Beatê Jaros- pedagoga, p. Agnieszkê Potrykus- n-la wychowania fizycznego, p. Ma³gorzatê Klein- matematyczkê, p. Edytê Misiak- katechetkê i pani¹ od fizyki -Magdalen¹ Synakowsk¹.

Dope³nieniem kazania wyg³oszonego przez ksiêdza Brudzisza sta³y siê s³owa dyrektora, który uczula³ m³odzie¿ na niebezpieczeñstwa jakie niesie ze sob¹ ¿ycie i na to, ¿e zawsze trzeba byæ dobrym dla drugiego cz³owieka, dobrym mimo wszystko. - "Nie nale¿y zatracaæ cz³owieczeñstwa. Gdy dajesz, jesteœ ¿yczliwy, otwierasz siê na innych, czynisz œwiat piêkniejszym."

Dyrektor zwróci³ siê równie¿ do nauczycieli: - "Drodzy nauczyciele, aby zrozumieæ m³odego cz³owieka musimy wyjœæ poza siebie. Musimy czasami porzuciæ w³asny uprzywilejowany punkt obserwacji. Zmieniæ perspektywê. Spojrzeæ na sprawy od wewn¹trz, oceniaæ uczestnicz¹c w nie³atwym ¿yciu naszego ucznia."

K.Lewna

Gimnazjalna inauguracja roku szkolnego 2007/2008

W miesi¹cu s ierpniu bie¿¹cego roku, zosta³a zmodernizowana ulica M³yñska, na odcinku od ulicy Abrahama do ulicy 10-go Marca.

Na tym odcinku, o d³ugoœci ok. 450 mb, zosta³y u³o¿one nowe krawê¿niki oraz zosta³a po³o¿ona nowa nawierzchnia bitumiczna, sk³adaj¹ca siê z 2 warstw œcieralnych o gruboœci 4 cm ka¿da. Wykonany remont w sposób zdecydowany poprawi³ jakoœæ

poruszaniasiê t¹ ulic¹, k t ó r astanowi dla w i e l umieszkañców Luzina, w a ¿ n ¹a o r t ê

wykonany remont kolejnego odcinka tej ulicy tj.: od ulicy 10-go komunikacMarca do ulicy Ofiar Stutthofu. Zadanie to zosta³o przyjête przez y j n ¹ . WRadê Gminy Luzino, w wykazie inwestycji na 2008 rok.przysz³ym

Przewodnicz¹cy Rady Gminyr o k uWaldemar Kunz z o s t a n i e

Nowa nawierzchnia ulicy M³yñskiej

16

Nr 96 / 30 paŸdziernika 2007 r.

Page 17: Hala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwartaluzino.eu/wp-content/uploads/2016/05/96biul-1.pdfHala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwarta 25 wrzeœnia

Wakacje, jak wszystko, co dobre, szybko siê skoñczy³y. Pora powróciæ do nauki i pracy. Kolejne wyzwania, sukcesy, czasem pora¿ki - oto co nas nied³ugo czeka. Spójrzmy jednak na to bardziej optymistycznie. Przecie¿ nadchodz¹ce miesi¹ce to tak¿e czas nowych znajomoœci, przyjaŸni, ró¿norodnych imprez i uroczystoœci. Owszem, zdobywanie wiedzy jest niew¹tpliwie priorytetem, ale o ile przyjemniej przyswaja siê j¹ w przyjaznym otoczeniu.

Poprzez przebywanie ze sob¹ uczymy siê wspó³pracy,wspó³dzia³ania, poznajemy smak wspó³zawodnictwa. Przypomnia³a nam o tym Pani Dyrektor Teresa Kosza³ka. Powitawszy nauczycieli, rodziców i przede wszystkim uczniów,tych, którzy "zadomowili siê" ju¿ w naszej szkole, jak i tych, wstêpuj¹cych dopiero w nasze progi, wyrazi³a nadziejê na dobr¹ wspó³pracê.

W swoim przemówieniu Pani Dyrektor ¿yczy³a uczniom oraz Pani Ewy Nowak oraz Pani Aleksandry Szmagaj (oprawa wszystkim pracownikom szko³y, owocnej pracy, wytrwa³oœci muzyczna).i sukcesów. Kolejny rok w szkole na pewno dostarczy nam wielu ciekawych

Inauguracjê nowego roku szkolnego uœwietni³ wystêp wra¿eñ, wiêc nie bójmy siê go.przygotowany przez uczniów klasy IIIb, dziêki ogromnej pomocy Joanna Bork

NOWY ROK SZKOLNY W SP KÊB£OWO

Tradycj¹ Szko³y Podstawowej im. Lecha B¹dkowskiego w Luzinie s¹ OTRZÊSINY klas czwartych. Podczas tej zabawy,uczniowie przechodz¹ do II etapu edukacyjnego. Po ,,przejœciu", tej uroczystej ceremonii, przygotowywanej przy udziale przedstawicieli samorz¹du uczniowskiego, uczniowie klas czwartych staj¹ siê pe³noprawnymi uczniami spo³ecznoœci szkolnej na wy¿szym ju¿ poziomie edukacyjnym.

Tegoroczne uroczystoœci odby³y siê 11.10.2007 r. Uroczystego

b), G. Hinz ( IV c), S. Konkol (IV d) i P. Ja¿d¿ewski ( IV e). Wymienionewy¿ej grono pedagogiczne przygotowa³o szereg konkursów, nagród oraz czuwa³o nad zapewnieniem bezpieczeñstwa podczas ca³ej zabawy.

Podziêkowania nale¿¹ siê równie¿ mgr M. Brzeskiemu za zapewnienie odpowiedniego nag³oœnienia, a tak¿e opiekunce samorz¹du uczniowskiego mgr A. Erdmañczyk za oddelegowanie do pomocy przy otrzêsinach, dziewcz¹t z samorz¹du uczniowskiego w sk³adzie: D. Sorn ( VI e), K. Labuda(VI e), E. Bertrand (VI e), D. Nadolska ( VI b), B. Miler (VI b).

Na zakoñczenie ca³ej zabawy ,,czwartaki" otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy BENIAMINKA oraz s³odycze ufundowane przez Radê Rodziców przy Szkole Podstawowej w Luzinie.

Piotr Ja¿d¿ewskiotwarcia tegorocznych obchodów dokona³a pani mgr M. Bia³k. Równie¿ i tym razem na samym wstêpie zabawy przygotowano do przejœcia tajemniczy tunel. Nastêpnie na dzieci czeka³a do wypicia niezwyk³a mikstura. Ów niezwyk³y wywar wœród niektórych uczniów cieszy³ siê tak du¿ym zainteresowaniem, ¿e wypijali jego podwójna dawkê! Na dzieci czeka³ równie¿ wielki magiczny o³ówek, z którego mocy uczniowie bêd¹ korzystaæ przez nastêpne trzy lata nauki w szkole podstawowej. Po czêœci wstêpnej z wielk¹ ochot¹ dzieci przystêpowa³y do przygotowanych dla nich niespodzianek. W trakcie konkursów mog³y liczyæ na gor¹cy doping ze strony swoich kolegów i kole¿anek. Du¿o emocji wywo³a³ konkurs, w którym ch³opcy przebrali siê w damskie spódnice. Ka¿dy ze startuj¹cych wykaza³ siê odwag¹ oraz zapa³em podczas rywalizacji.

Druga czêœæ imprezy poœwiêcona zosta³a na zabawê taneczn¹, podczas której zosta³y wybrane i nagrodzone najbardziej pomys³owe stroje.

Du¿y wk³ad w przygotowanie ca³ej uroczystoœci szkolnej, wykazali wszyscy wychowawcy klas czwartych: M. Bia³k (IV a), L. Janusz (IV

OTRZÊSINY 2007

17

Nr 96 / 30 paŸdziernika 2007 r.

Page 18: Hala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwartaluzino.eu/wp-content/uploads/2016/05/96biul-1.pdfHala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwarta 25 wrzeœnia

18

j a k i e n a s t a ³ y Dnia 3 wrzeœnia 2007r., podobnie jak we wszystkich polskich z nowym rokiem szko³ach, tak i u nas nast¹pi³a inauguracja roku szkolnego s z k o l n y m o r a z 2007/2008.z³o¿y³a wszystkim ¿yczenia owocnej pracy. W dalszejczêœci uroczystoœci g ³ o s z a b r a ³ p . Arkadiusz Potrykus w s p o m i n a j ¹ crocznicê tragicznego wrzeœnia 1939 roku. Minut¹ ciszy uczciliœmy pamiêæ poleg³ych w II wojnie œwiatowej. Na zakoñczenie czêœci oficjalnej wyst¹pili uczniowie z wczeœniej przygotowanym programem artystycznym. Nastêpnie wszyscy rozeszli siê do klas na pierwsze spotkanie z wychowawcami, gdzie przypomniano o odpowiednim zachowywaniu siê w szkole podczas zajêæ i przerw oraz o bezpieczeñstwie w czasie drogi do i ze szko³y. Przed pójœciem do domu uczniowie odebrali mundurki, które s¹ obowi¹zkowym strojem szkolnym.

Pracê w nowym roku szkolnym zaczynamy w lepszych warunkach. W czasie wakacji poprawie uleg³a baza szko³y.Przeprowadzono remont dachu, wymieniono wszystkie okna na Uroczystoœæ rozpoczê³a siê odœpiewaniem "Mazurka pierwszym piêtrze oraz kompleksowo odnowiono pracowniê D¹browskiego". Nastêpnie g³os zabra³a p. dyrektor Barbara Hojan, komputerow¹. Wp³ynie to z pewnoœci¹ na poprawê która serdecznie powita³a uczniów, nauczycieli oraz rodziców,bezpieczeñstwa i warunków nauki w naszej szkole. którzy towarzyszyli swoim pociechom w pierwszym dniu nowego

SPSroku szkolnego. Pani dyrektor wspomnia³a równie¿ o zmianach,

Dyrekcja Szko³y Podstawowej w Bar³ominie wraz z szkoln¹ Kandzorra Luzino, Zenon Bojka Bar³omino, Bank Spó³dzielczyspo³ecznoœci¹ pragnie serdecznie podziêkowaæ za okazan¹ pomoc Krokowa, SZK£O-MAR Luzino.i finansowe wsparcie firmom; "Tree Clone" Maciej Lebecki Luzino, Dziêki okazanej pomocy uda³o siê oprócz remontów wykonanychWIKÊD - Okna i Drzwi Luzino, Okna PCV Miros³aw Holk Bolszewo, przez w³adze samorz¹dowe wymieniæ w szkole 6 okien, zakupiæ biurka"RYBAK" Arkadiusz Rybak Luzino, "HEWELIX" Jaros³aw Hewelt i krzes³a do pracowni komputerowej, wyremontowaæ dwa gabinety.Bar³omino, TRAK Roman Stenka Bar³omino, "ALBUD" Alfons Serdecznie dziêkujemy.

Tegoroczna Akcja Sprz¹tania Œwiata przebiega³a pod has³em;" Oszczêdzaj. Wy³¹czaj. Odzyskuj. Œwieæ przyk³adem". Do tej akcji w³¹czy³a siê równie¿ spo³ecznoœæ Szko³y Podstawowej w Bar³ominie.

SK LOP przygotowa³o krótk¹ informacjê o bezpiecznych zasadach sprz¹tania oraz segregowania œmieci ze szczególnym uwzglêdnieniem elektroœmieci, których nie wolno wyrzucaæ do œmietników, ale mo¿na bezp³atnie oddaæ do specjalnie

w y z n a c z o n y c hpunktów zbierania l u b b e z p ³ a t n i e oddaæ je w sklepie, j eœ l i kupujemy nowe urz¹dzenie elektryczne tego

Do akcji w³¹czy³o siê równie¿ ko³o jêzyka angielskiego - "Give a samego typu - chance to our Earth". Jego uczestnicy przygotowali plakaty t e l e w i z o r z a tematycznie zwi¹zane z potrzeb¹ dbania o czystoœæ naszej Ziemi. t e l e w i z o r ,Nastêpnie uczniowie klas 0 - VI wraz z wychowawcami sprz¹tali œ w i e t l ó w k ê z a wyznaczone rejony we wsi Bar³omino.œwietlówkê.

SP Bar³omino

Dawanie samo w sobie jest doskona³¹ radoœci¹

Sprz¹tanie Œwiata

PIERWSZY DZWONEK w Szkole Podstawowej w Wyszecinie

Badminton na sali gimnastycznej w Luzinie

Chêtnych zapraszamy dwa razy w tygodniu- poniedzia³ek godz. 19.00

- sobota godz. 17.00 Kontakt - 502-735-621

Og³oszenie!!!

Zatrudniê pracowników w gospodarstwie ogrodniczym w Luzinie

Tel. kontaktowy 604 082 194

Nr 96 / 30 paŸdziernika 2007 r.

Page 19: Hala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwartaluzino.eu/wp-content/uploads/2016/05/96biul-1.pdfHala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwarta 25 wrzeœnia

19

Kolejny raz obchodziliœmy Dzieñ Papieski, tym razem pod Franciszkanów w Wejherowie, gdzie znajduje siê obraz Matkihas³em: "Jan Pawe³ II obroñca godnoœci cz³owieka". W tym roku Boskiej Wejherowskiej ukoronowany przez Papie¿a, Plac Janapostanowiliœmy go uczciæ inaczej. Paw³a II, gdzie pod tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ 25-lecie pontyfikatu

W poniedzia³ek 15 paŸdziernika odby³ siê apel, na którym zapalili znicze, Kalwariê Wejherowsk¹. Tam uczniowiezapoznano spo³ecznoœæ szkoln¹ z has³em Dnia Papieskiego na rok dowiedzieli siê z tablicy pami¹tkowej umieszczonej na jednej2007. Nastêpnie katecheta, p. A. Potrykus omówi³ szczegó³y z kapliczek, ¿e w 1953 roku ksi¹dz Karol Wojty³a z grup¹ wyjazdu uczniów klas I-VI na wycieczkê zwi¹zan¹ z miejscami studentów z Krakowa modli³ siê na dró¿kach Kaszubskiejpoœwiêconymi osobie Jana Paw³a II- 15 paŸdziernika kl. I-III, 16 Jerozolimy. Nastêpnie uczniowie pojechali do Luzina i przypaŸdziernika kl. IV-VI. Ne zakoñczenie apelu uczniowie obelisku Jana Paw³a II zapalili znicze. Wyjazdy okaza³y siê bardzo zaœpiewali ulubion¹ pieœñ Ojca Œwiêtego "Barka". Po apelu udane, uczniowie zdobyli du¿o wiedzy o Wielkim Polaku - Ojcu pierwsza grupa dzieci wyjecha³a na wycieczkê odwiedzaj¹c Œwiêtym Janie Pawle II.miejsca zwi¹zane z Papie¿em Polakiem: klasztor Ojców Arkadiusz Potrykus

DZIEÑ PAPIESKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WYSZECINIE

W dniu 6 paŸdziernika 2007 odby³y siê w Gdañsku Mistrzostwa Województwa M³odzików w Biathlonie Letnim. Rozegrano dwie konkurencje: bieg sprinterski i bieg klasyczny.

Nadspodziewanie dobrze pobiegli a jeszcze lepiej strzelali reprezentanci Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie. Na 12 mo¿liwych medali a¿ 9 zdobyli gimnazjaliœci z Luzina:

w biegu sprinterskim dziewcz¹t: Kamila Liñska - z³oty medal; Alicja Paszki - srebrny medal; Dorota Hinc - br¹zowy medal.

W biegu sprinterskim ch³opców: Pawe³ Hebel - srebrny medal; Dominik Nasta³y - br¹zowy medal.

W biegu klasycznym dziewcz¹t: Kamila Liñska - srebrny medal; Agnieszka Szulc - br¹zowy medal.

W biegu klasycznym ch³opców: Dominik Nasta³y - z³oty medal; Micha³ Szamborowski - br¹zowy medal.

Nastêpny etap rozgrywek to Mistrzostwa Miêdzywojewódzkie, które odbêd¹ siê pod koniec paŸdziernika w Warszawie.Trzymamy kciuki za naszych wspania³ych gimnazjalistów.

W.S

Biathlon Letni

Dnia 20 X 2007 r. w Garczynie odby³ siê fina³ wojewódzki gimnazjady w sztafetowych biegach prze³ajowych. Powiat wejherowski w kategorii ch³opców reprezentowa³a dru¿yna z Gimnazjum w Luzinie.

Nasza ekipa wystartowa³a w gronie 22 reprezentacji powiatów województwa pomorskiego. Na pocz¹tku wyszliœmy na prowadzenie. Utrzymywaliœmy je przez wiêkszoœæ zmian, lecz pod koniec biegu do dosz³o bezpoœredniej walki ze sztafet¹ z Lêborka. Naszemu zawodnikowi, biegn¹cemu na ostatniej zmianie, nie uda³o siê nadrobiæ strat pomimo czasu lepszego a¿ o 7 sekund od rywala z Lêborka.

Naszemu gimnazjum po raz pierwszy uda³o siê awansowaæ do fina³u wojewódzkiego w biegach sztafetowych. Cieszy wiêc fakt, ¿e od razu wywalczyliœmy srebrny medal. Jest to najlepsze osi¹gniêcie w konkurencji dru¿ynowej naszej szko³y.

Sk³ad sztafety z Luzina (góra, od lewej):Bartek Bargañski, Dawid Mienik, Piotr Angel, Mariusz

Magulski, Wojciech Wenta, Kamil Okoñ, Tomasz Kreft, Jacek Dybowski, Przemek Rewiñski, Pawe³ Rutkowski, Micha³ Mg³owski

Fina³ wojewódzki w sztafetowych biegach prze³ajowychSrebrny medal gimnazjalistów z Luzina

Nr 96 / 30 paŸdziernika 2007 r.

Page 20: Hala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwartaluzino.eu/wp-content/uploads/2016/05/96biul-1.pdfHala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwarta 25 wrzeœnia

20

25 wrzeœnia bie¿¹cego roku uczniowie naszej szko³y, w ramach przedstawi³ nam historiê parafii i koœcio³a. Uczniowie, którzy edukacji regionalnej, udali siê na wycieczkê do pobliskiego wykazali siê znajomoœci¹ wizerunków œwiêtych (ksi¹dz proboszcz £ebna. pyta³ o imiona œwiêtych, których figury znajduj¹ siê w koœciele),

Mimo, ¿e jest to ma³a wioska, atrakcji turystycznych tutaj nie brak. zostali obdarowani ksi¹¿kami "Z dziejów wsi i parafii £ebno"Najpierw odwiedziliœmy Gminn¹ Izbê Regionaln¹, której kustoszem autorstwa ks. M. Guzmana i S. Belgrau. W swej prelekcji proboszcz jest p. mgr Stanis³aw Belgrau, nauczyciel historii i jêzyka nawi¹za³ równie¿ do faktów historycznych zwi¹zanych z koœcio³em,kaszubskiego. W tym ma³ym muzeum zgromadzono liczne a mianowicie do "Marszu œmierci", którego trasa wiod³a w³aœnie eksponaty, zarówno przedmioty codziennego u¿ytku naszych przez £ebno, a koœció³ by³ jednym z przystanków, jakie mieli przodków, jak i maszyny s³u¿¹ce kiedyœ rolnikom, szewcom, wiêŸniowie likwidowanego obozu koncentracyjnego w Sttuthofie.tkaczom. Mogliœmy podziwiaæ wystrój kaszubskiej izby. Wielkim Nastêpnie udaliœmy do Izby Pamiêci Jana Piepki, pisarzazainteresowaniem uczniów cieszy³y siê ¿arna, przy których chêtni kaszubskiego, urodzonego w £ebnie. Izba mieœci siê Bibliotecemogli spróbowaæ swoich si³. Wiele z eksponatów ma swoj¹ w³asn¹ Publicznej w £ebnie. Z ¿yciem i twórczoœci¹ pisarza zapozna³a nas p. historiê. Czêœæ z nich jest wyj¹tkowa, poniewa¿ s¹ to unikaty, których Maryla Chustak, bibliotekarka. Dzieci mia³y okazjê zobaczyænie posiadaj¹ inne muzea na terenie Kaszub. Do takich wyj¹tków biurko, przy którym pan Jan pisa³ swoje utwory. Dowiedzia³y siê,nale¿y, m.in. wózek dzieciêcy. Kustosz, w interesuj¹cy sposób m. in., ¿e ulubion¹ ksi¹¿k¹ twórcy by³a powieœæ H. Sienkiewicza zapozna³ nas ze zbiorami Izby, przybli¿y³ historiê pozyskania dla "W pustyni i w puszczy". Prelekcja zakoñczy³a siê odczytaniemmuzeum konkretnych eksponatów. W opowieœciach nie zabrak³o znanego wiersza pt. "Môje ströne". ¯yczeniem poety by³o, aby jego elementów kaszubszczyzny i humoru, co wyraŸnie podoba³o siê cia³o po œmierci spoczê³o na cmentarzu w £ebnie. Proœbê tê zwiedzaj¹cym. Ponadto w Izbie Regionalnej mogliœmy podziwiaæ uszanowano i w³aœnie w £ebnie znajduje siê grób poety.rzeŸby pochodz¹cego z pleneru artystycznego, który odbywa³ siê Postanowiliœmy oddaæ ho³d twórcy i udaliœmy siê na cmentarz.w £ebnie latem bie¿¹cego roku. Dzie³a twórców - amatorów zrobi³y Na cmentarzu zapaliliœmy znicze na grobie Jana Piepki oraz na ogromne wra¿enie na dzieciach. Pan Belgrau poinformowa³ nas, ¿e grobie upamiêtniaj¹cym ofiary "Marszu œmierci". Zatrzymaliœmy siêrzeŸby te wykonano jako elementy szopki bo¿onarodzeniowej, któr¹ równie¿ przy grobach œp. ks. Edwarda Walkowiaka, wieloletniegobêdzie mo¿na w okresie œwi¹tecznym podziwiaæ na placu przy proboszcza parafii £ebno oraz œp. Anny Baranowskiej katechetki,koœciele parafialnym w £ebnie. Kolejnym etapem naszej wycieczki któr¹ pamiêta i z szacunkiem wspomina wiele osób. W chwili by³o zwiedzanie koœcio³a parafialnego w £ebnie. Dzieci modli³y siê skupienia oddaliœmy ho³d ludziom, którzy tworzyli historiê naszejprzed figur¹ Matki Boskiej Królowej Polski, która znajduje siê Ma³ej Ojczyzny. Wycieczka ta by³a ¿yw¹ lekcj¹ historii o Kaszubach,w o³tarzu g³ównym. Ksi¹dz proboszcz Mieczys³aw Guzmann naszym regionie, a przede wszystkim o najbli¿szej okolicy.

12 paŸdziernika 2007 r. obchodziliœmy w szkole Dzieñ dyplomy i drobne upominki. Edukacji Narodowej. Z tej okazji Samorz¹d Uczniowski pod kierunkiem p. Haliny Jarzembiñskiej i p. Wiolety Formela przygotowa³ program artystyczny. Wszyscy pracownicy szko³y otrzymali symboliczne czerwone ró¿e.

Ten dzieñ by³ szczególnie wa¿ny dla dzieci z I klasy, bowiem wtedy te¿ odby³o siê uroczyste œlubowanie i pasowanie na ucznia. By³o to dla pierwszoklasistów niezwykle wa¿ne wydarzenie, do którego przygotowywali siê przez ca³y miesi¹c. Na tê uroczystoœæ licznie przybyli równie¿ rodzice pierwszaków.Przed z³o¿eniem œlubowania dzieci zaprezentowa³y czêœæ artystyczn¹. Pasowania na ucznia dokona³a pani dyrektor Barbara Hojan. Nowo pasowani uczniowie otrzymali pami¹tkowe

Dnia 28 wrzeœnia 2007 roku obchodziliœmy w naszej szkole "Dzieñ Ch³opaka".

¯eñska czêœæ spo³ecznoœci szkolnej przygotowa³a dla kolegów ¿yczenia i drobne upominki. Dodatkow¹ atrakcj¹ tego dnia by³y wybory "SUPER CH£OPAKA". Kandydaci walcz¹cy o ten zaszczytny tytu³ musieli wykazaæ siê wieloma umiejêtnoœciami przed komisj¹ konkursow¹ w sk³adzie: p. Wioleta Formela, p. Dorota Pranga, Julia Bobkowska, Alicja Halman i Joanna Paszko oraz wszystkimi uczniami. Konkurencje, w jakich musieli wzi¹æ udzia³, to m.in. przyszywanie guzika, rozpoznawanie i okreœlanie przeznaczenia sprzêtu kuchennego, zbieranie rozsypanego ry¿u i pakowanie prezentu. By³y te¿ konkurencje bardziej mêskie, jak wi¹zanie krawata i rozpoznawanie marki samochodu po symbolu. Wszystkie konkurencje odbywa³y siê na czas, co dodatkowo podnosi³o poziom adrenaliny. Uczestnicy konkursu dzielnie walczyli o tytu³ dostarczaj¹c publicznoœci wielu atrakcji. Po zakoñczeniu konkurencji komisja uda³a siê na naradê, a my w oczekiwaniu na werdykt bawiliœmy siê przy muzyce. Wreszcie wrêczono drobny upominek. Na zakoñczenie kole¿anki nadesz³a upragniona chwila i poznaliœmy zwyciêzcê konkursowych poczêstowa³y wszystkich ch³opaków s³odk¹ niespodziank¹. Ca³a zmagañ. Zosta³ nim £ukasz Tempski z kl. VI. Naszego "SUPER impreza przebiega³a w mi³ej atmosferze zdrowej rywalizacji.CH£OPAKA" odznaczono szarf¹ z wywalczonym tytu³em oraz

Uczniowie Szko³y Podstawowej w Wyszecinie poznaj¹ Ma³¹ Ojczyznê

Dzieñ Edukacji Narodowej

Dzieñ Ch³opaka

Nr 96 / 30 paŸdziernika 2007 r.

Page 21: Hala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwartaluzino.eu/wp-content/uploads/2016/05/96biul-1.pdfHala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwarta 25 wrzeœnia

Dnia 15 wrzeœnia 2007r. uczniowie Szko³y Podstawowej im. Lecha B¹dkowskiego w Luzinie w³¹czyli siê do miêdzynarodowej akcji "Sprz¹tania œwiata", którejg³ównym celem jest budowanie œwiadomoœci ekologicznej oraz inicjowanie dzia³añ na rzecz ochrony œrodowiska.

Has³em przewodnim tegorocznej akcji by³o: "Oszczêdzaj. Wy³¹czaj. Odzyskuj. Œwieæ przyk³adem." Podczas pogadanek przeprowadzonych w salach lekcyjnych dyskutowano na temat koniecznoœci oszczêdzania surowców naturalnych, energiii materia³ów. Zwracano uwagê na przeciwdzia³anie zmianom klimatycznym oraz na to, co ka¿dy z nas mo¿e zrobiæ sam

w domu, aby chroniæ œrodowisko. Wychowawcy przypomnieli dzieciom zasady zbierania i segregowania odpadów. Nastêpnie uczniowie klas III - VI wraz z opiekunami udali siê na wczeœniej przydzielone rejony w celu ich uporz¹dkowania. Zebrane œmieci segregowano i zgromadzono w wyznaczonym miejscu. W tym samym czasie dzieci z klas 0 - II uczestniczy³y w zajêciach ekologicznych, podczas których zdobywa³y wiedzê na temat ró¿nych sposobów ochrony œrodowiska.

Dziêki tej akcji uczniowie mieli mo¿liwoœæ w praktyce przekonaæ siê o tym, ¿e utrzymanie czystoœci zale¿y tylko od nas samych.

SPLB

Marta K¹kol uczennica Gimnazjum Publicznego im. Pisarzy Kaszubsko - Pomorskich w Luzinie i reprezentantka Gminnego Klubu Sportowego w dniu 30 wrzeœnia zosta³a w S³ubicach podczas Ma³ego Memoria³u J. Kusociñskiego Mistrzyni¹ Polski M³odzików w konkurencji rzutu oszczepem.

Ostatnia (szósta) seria rzutów okaza³a siê najlepsza. Wynik 45,15 m jest nowym rekordem Polski. Wynik Marty okaza³ siê te¿ najlepszym rezultatem ca³ych Mistrzostw. Marta jest czo³ow¹ zawodniczk¹ w kraju w swojej kategorii wiekowej, posiada I klasê sportow¹. Od 2006 roku jest cz³onkiem kadry wojewódzkiej m³odzików.

Bardzo ambitna postawa podczas Ma³ego Memoria³u J. Kusociñskiego (m³odzików) 2007 oraz wielki talent sportowy rokuj¹ dalszy rozwój, wskazuj¹c du¿e szanse na kolejne tytu³y mistrzowskie.

Marcie gratulujemy udanego wystêpu i ¿yczymy nastêpnych sukcesów. J.K.

21

MARTA NAJLEPSZA W POLSCE

Sprz¹tanie œwiata w Luzinie

W dniach 13-14 paŸdziernika 2007 odby³y siê w Gdañsku Mistrzostwa Miêdzywojewódzkie w Biegu na Orientacjê.

W Mistrzostwach Miêdzywojewódzkich rywalizuj¹ ze sob¹ zawodnicy z czterech województw: pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmiñsko-mazurskiego. Rozegrano trzy konkurencje biegu na orientacjê: bieg sprinterski, bieg sztafetowy i bieg klasyczny. Bardzo dobrze wypadli w tych zawodach luziñscy biegacze na orientacjê staj¹c kilkakrotnie na podium:

w biegu sprinterskim: Nadolska Dominika - 3 miejsce w kategorii do lat 12; Miler Magda - 1 miejsce w kategorii do lat 16; Liñska Kamila - 2 miejsce w kategorii do lat 16

w biegu klasycznym: Nadolska Dominika - 2 miejsce w kategorii do lat 12; Liñska Kamila - 1 miejsce w kategorii do lat 16; Miler Magda - 2 miejsce w kategorii do lat 16; Dampc Edyta - 1 miejsce w kategorii seniorek

W.S.

Bieg na Orientacjê Luzinianie na podium

Nr 96 / 30 paŸdziernika 2007 r.

Page 22: Hala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwartaluzino.eu/wp-content/uploads/2016/05/96biul-1.pdfHala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwarta 25 wrzeœnia

22

W dniach od 20 do 29 lipca br. czternastu cz³onków M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych (MDP) OSP gminy Luzino, tj. z Luzina, Milwina, i Zelewa przebywa³o w zaprzyjaŸnionej gminie Stolzenau, gdzie odby³y siê miêdzynarodowe zawody sportowo-po¿arnicze, w których uczestniczy³o ³¹cznie 1.200 osób z Niemiec, Rosji, Bia³orusi i Dani.

Nasza dru¿yna czynnie uczestniczy³a w konkurencjach sportowych, m.in. pi³ce no¿nej - gdzie zdoby³a I miejsce, siatkówce, grze w tenisa, a tak¿e w nietypowych konkurencjach, jak: jazda na nartach, rzucanie kaloszem, noszenie wody w dziurawym wiadrze, b¹dŸ w g¹bce, czy marszu na orientacjê. spania, a tak¿e poprzez opiekê na miejscu, œwiadczon¹ przez MDP startowa³a tak¿e w zawodach po¿arniczych, obejmuj¹cych ma³¿eñstwo Pañstwa Aldony i W³odzimierza W³ochów oraz przez sztafetê i æwiczenia bojowe. Oprócz rywalizacji, m³odzie¿ bawi³a opiekunkê niemieckiego klubu m³odzie¿owego, Marlies Bleeke. siê na integruj¹cych obóz dyskotekach oraz zwiedzi³a zawodow¹ Na zakoñczenie pobytu m³odzi stra¿acy otrzymali zaproszenie do i ochotnicz¹ stra¿ po¿arn¹ w mieœcie powiatowym Nienburg. udzia³u w przysz³orocznych zawodach, które odbêd¹ siê Podczas wizytowania stra¿y, w zwi¹zku z obchodzonym w miejscowoœci Rodewald (oko³o 30 km do Stolzenau). Wyjazd100.leciem OSP Stolzenau nasi reprezentanci przekazali m³odzie¿y z pewnoœci¹ nie by³by mo¿liwy, gdyby nie wydatna pami¹tkow¹ figurê œw. Floriana. Szczególnie mi³e by³o spotkanie pomoc finansowa Wójta Gminy Luzino, zaanga¿owanie z burmistrzem miasta - Berndem Müllerem w ratuszu, gdzie Naczelników OSP w organizacjê oraz sprawowanie opieki przez wszyscy uczestnicy wyjazdu wpisali siê do "Honorowej Ksiêgi Komendanta Jana Dettlaffa, Naczelnika S³awomira Miotk oraz Goœci". Trzeba zaznaczyæ, i¿ niemieccy gospodarze, w zwi¹zku pozosta³ych opiekunów: Magdaleny Dettlaff, Józefa z podpisan¹ umow¹ partnersk¹ miêdzy gmin¹ Luzino a Stolzenau Wiœniewskiego (kierowca) i Paw³a Przyby³owskiego (t³umacz).w sposób szczególny traktowali naszych m³odych stra¿aków - A. Hinzpocz¹wszy od zwolnienia z op³aty wpisowego dotycz¹cego udzia³u MDP w zawodach, bezp³atnego u¿yczenia namiotów do

M£ODZIE¯ OSP GMINY LUZINO W STOLZENAU

1. Firma "WAKOZ" Sp. z o.o. - 8. Zak³ad Instalacji sanitarnych CO i Hanna PawlakPanowie Edmund, Ireneusz, Jacek Gazowych - p. W³adys³aw Richert 15. Apteka œw. Wawrzyñca z Luzina - Wiccy, 9. Produkcja Okien PCV- p. Alicja p. Danuta Post

2. PREB " BUDREM" - p. Roman Chwil 16. Apteka "URODA" z Luzina -Rybak 10. Firma "ALBUD" Us³ugi p. Iwona Bora

3. Bank Spó³dzielczy w Krokowej - O g ó l n o b u d o w l a n e - p . A l f o n s 17. GEN GAZ Energia z PoznaniaPrezes Zygmunt Dudek Kandzorra 18. Dom Handlowy KUNZ z Luzina-

4. Firma "BRACIA BERTRAND"- 11. Firma Us³ugowo-Produkcyjna p. Edmund Kunz i p. Waldemar Kunzp. Bronis³aw Bertrand 5. PPHU "PROTEL"- p. Miros³aw Kopacz 1 9 . P i e k a r n i a " K a s z u b s k a " -"WIKÊD" s.c.- Panowie Rafa³ Kêdziora 12. Stacja Benzynowa "Preem p. Kazimierz Meyeri Grzegorz Wiœniewski Polska" sp.j. z Kêb³owa - Panowie 20. Lukas Bank Wejherowo

6 . " E L P O L " - F i r m a R o b ó t Jaros³aw Gajda i Henryk Miazga 21. Firma "ADEX" - Weso³eElektrycznych - p. Hubert Szweda 13. Us³ugi Transportowe- p. Józef miasteczko

7. Instalatorstwo Sanitarno-Gazowe Formelai C.O. - p. Stanis³aw Richert 14. POLOmarket Sp. z o.o.- Prezes

SPONSORZY DO¯YNEK GMINNYCH'07

Nr 96 / 30 paŸdziernika 2007 r.

Page 23: Hala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwartaluzino.eu/wp-content/uploads/2016/05/96biul-1.pdfHala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwarta 25 wrzeœnia

23

W procesji z darami ofiarnymi, przedstawiciele so³ectw z³o¿yli nastêpuj¹ce dary ofiarne: so³ectwo Bar³omino - wêdliny,so³ectwo D¹brówka - pieczarki, so³ectwo Kêb³owo- kwiaty,so³ectwo Kochanowo - warzywa, so³ectwo Luzino - ciasto, so³ectwo Milwino - miód, so³ectwo Robakowo - owoce, so³ectwo Sychowo- ryby, so³ectwo Têpcz- kwiaty, so³ectwo Wyszecino-kaczkê, so³ectwo Zelewo - nabia³, so³ectwo Zielnowo - wino, Wójt i Przewodnicz¹cy Rady- bu³ki.

Mszê œwiêt¹ zakoñczono odœpiewaniem hymnu "Bo¿e coœ Polskê". Po mszy nast¹pi³, przejazd barwnego korowodu do¿ynkowego sk³adaj¹cego siê z piêknie przystrojonych 24 bryczek i 2 zaprzêgów konnych. W pierwszej bryczce otwieraj¹cej korowód tradycyjnie jecha³ ks. Pra³at Henryk Szyd³owski oraz Wójt Gminy Jaros³aw Wejer z ma³¿onk¹. Przejazd korowodu do¿ynkowego nast¹pi³ ulic¹: Koœcieln¹, Okóln¹, M³yñsk¹, Ofiar Stutthofu, Józefa Wilczka oraz Mickiewicza na boisko sportowe. Tam przyby³ych goœci wita³ Wójt Gminy wraz z Przewodnicz¹cym Rady. Nastêpnie starostowie do¿ynek Pañstwo Marsza³, wrêczyli chleb gospodarzowi gminy, wójtowi Jaros³awowi Wejer, który obieca³ dzieliæ go sprawiedliwie, nie pomijaj¹c nikogo. Po wrêczeniu chleba obecni na scenie goœcie wypuœcili go³êbie pocztowe, rozpoczynaj¹c, tym piêknym gestem pokoju, gminny festyn do¿ynkowy.

Zgodnie z zaplanowanym programem artystycznym, na scenie jako pierwsza zaprezentowa³a siê orkiestra dêta OSP z Luzina pod batut¹ kapelmistrza Jana Sucheckiego. Wykona³a ona utwory znane jak i zaprezentowa³a nowe utwory ze swojego repertuaru. Po orkiestrze wyst¹pili uczniowie ze Szko³y Podstawowej w Wyszecinie, którzy na kaszubsk¹ nutê zaœpiewali i zatañczyli. M³odzi mieszkañcy naszej gminy zaprezentowali siê wspaniale, otrzymuj¹c w nagrodê brawa od publicznoœci. Jak na festyn do¿ynkowy przysta³o, nie móg³by on siê odbyæ bez rywalizacji so³ectw w turnieju soleckim. Tak te¿ by³o i w tym roku. W turniejowych dyscyplinach gwarantuj¹cych wspania³¹ zabawê i dobry humor, uczestniczyli przedstawiciele so³ectwwraz ze so³tysami. Przygotowane konkurencje, takie jak rzut balotem s³omy, chodzenie na szczud³ach czy skoki we worku, mimo, i¿ wydaj¹ siê proste i banalne, niekiedy wymagaj¹ sprytu, celnoœci, precyzji i si³y. Zwyciêsko turniej ten ukoñczy³a dru¿yna z Zielnowa, zajmuj¹c pierwsze miejsce. Drugie miejsce zajê³o Luzino. Pozosta³e so³ectwa zajê³y miejsce trzecie. Sporo uœmiechu i zabawy przysporzy³ rzut podkow¹ do celu. W tej konkurencji wziêli udzia³ so³tysi, zastêpca wójta Marzena Meyer, ks. Proboszcz Zbigniew Cichon oraz Komendant Powiatowy Policji Mariusz Mocek. Po turnieju na scenie wyst¹pi³ folklorystyczny zespó³ "Mali Hopowianie", który w bie¿¹cym roku zaj¹³ drugie miejsce w Ogólnopolskim Przegl¹dzie Zespo³ów Folklorystycznych. Zaprezentowany wystêp a wiêc, œpiewy i tañce, kaszubskie stroje i kaszubska kapela, si³¹ rzeczy musia³y wywrzeæ, zarówno na jurorach oceniaj¹cych wspomniany przegl¹d, jak na naszej publicznoœci, wyj¹tkowe wra¿enie. Organizowany festyn do¿ynkowy w kaszubskiej Gminie Luzino, nie mo¿e dobyæ siê bez kaszubskiej muzyki i prawdziwej kaszubskiej kapeli czy zespo³u. Tak te¿ by³o i w tym roku. Przypomnê, ¿e na naszej scenie goœci³ ju¿ Regionalny Zespó³ Pieœni i Tañca "Bazuny" z ¯ukowa, zespó³ "Sierakowice" z Sierakowic oraz Józef Rossman  i "Kapela Plesta" z Po³czyna. Tak wiêc muzyka kaszubska sta³a siê nieodzownym elementem corocznych do¿ynek. Z kolei nowoœci¹ w rodzaju prezentowanej muzyki okaza³ siê wystêp zespo³u "Kapela Tyrolska", który zaprezentowa³ skoczn¹, barwn¹, weso³¹ i podobno najlepsz¹ do piwa, niemieck¹ muzykê tyrolsk¹.

Dokoñczenie na str. 24.

GMINNE UROCZYSTOŒCI DO¯YNKOWE 2007Dokoñczenie ze str. 1

Nr 96 / 30 paŸdziernika 2007 r.

Page 24: Hala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwartaluzino.eu/wp-content/uploads/2016/05/96biul-1.pdfHala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwarta 25 wrzeœnia

Nic wiêc dziwnego, ¿e weso³y, prawie pó³toragodzinny, wystêp tego zespo³u zgromadzi³ przed scen¹ rzesze publicznoœci, która zachwycona melodi¹ i œpiewem, po zakoñczeniu wystêpu "rzuci³a siê" do namiotu, aby zakupiæ p³ytê tej kapeli. Zaprezentowany na zakoñczenie utwór "serduszka dwa" nucili prawie wszyscy. Czegoœ takiego jeszcze nie by³o! Zachêcona do œpiewu i tañca publicznoœæ, entuzjastycznie przyjê³a zespó³ "Alibi", który prezentuj¹c utwory polskich i zagranicznych wykonawców wspaniale dalej bawi³ rozbawion¹ ju¿ publicznoœæ. Dobór utworów, muzyki i kostiumów przeszed³ chyba najœmielsze oczekiwania uczestników festynu. Mogê zdradziæ, ¿e podczas tego wystêpu "goœci³a" równie¿ Maryla Rodowicz, (wyst¹pi³ wierny sobowtór gwiazdy) która zaœpiewa³a m.in. utwór "Diabe³ i Raj" oraz "Ma³goœka". Kiedy nastroje i zabawa siêga³y zenitu, przyszed³ czas na zespól "Fucus" w Wejherowa.Tym razem ze sceny mo¿na by³o us³yszeæ muzykê szkock¹, irlandzk¹, jak równie¿ szanty i muzykê kaszubsk¹. Wielez prezentowanych utworów znanych jest s³uchaczom Radia Kaszebe, które objê³o patronat medialny nad t¹ uroczystoœci¹, przekazuj¹c na bie¿¹co relacje z festynu. Kolorowe œwiat³a, g³oœna i skoczna muzyka, stepowanie i szkocki taniec ¿eñskiej grupy ELF, nie móg³ nie podobaæ siê publicznoœci. Ró¿norodny dobór prezentowanej muzyki, konkursy, skecze i operatywnoœæ prowadz¹cych festyn czyli Patrycji Szadkowskiej i Rados³awa Bia³k okaza³ siê najlepsz¹ recept¹ na mi³e spêdzenie ostatniej niedzieli sierpnia. Dobry nastrój trwa³ do samego koñca festynu. Wieczorna biesiada przy muzyce zespo³u Capri z Luzina trwa³a do godz. 1 w nocy. Dobór wykonywanych utworów zachêca³ do tañca zarówno starszych jak i m³odych uczestników tej imprezy.O godz. 23 odby³ siê pokaz sztucznych ogni, który jest sta³ym elementem ka¿dego gminnego festynu w Luzinie. Prezentowane ognie w ró¿nych kolorach, kszta³tach i wielkoœciach, wspaniale rozœwietla³y niebo. Pokaz ten podziwia³a obecna na boisku publicznoœæ jak i równie¿ mieszkañcy Luzina ze swoich domów i posesji. Jakoœæ i rodzaj zakupionych fajerwerków, z festynu na festyn, jest coraz bardziej profesjonalny, co ma bezpoœrednie prze³o¿enie na efektownoœæ pokazu, podobnie jak sposób ich odpalania. Mówiæ krótko trening czyni mistrza, co potwierdza wójt gminy, ka¿dorazowo odpalaj¹c dla Pañstwa wspomniane fajerwerki.

Przez ca³y czas trwania festynu, ka¿dy uczestnik móg³ spróbowaæ swojego szczêœcia w loterii fantowej, z której ca³y dochód zosta³ przekazany na budowê koœcio³a w Parafii p. w.Matki Boskiej Ró¿añcowej w Luzinie. G³ówn¹ nagrodê jak¹ by³ rower górski wylosowa³ mieszkaniec Luzina. Odtwarzacz DVD wylosowa³ mieszkaniec Robakowa, natomiast wie¿e stereo wylosowa³ mieszkaniec Strzebielina. Równie¿ Radio Kaszebe jak i Lukas Bank organizowali w trakcie trwania festynu konkursy,nie szczêdz¹c nagród i upominków. Jedna z tych nagród trafi³a do mieszkañca Sztumu obecnego na naszych do¿ynkach. Obecnoœæ osób z poza terenu gminy Luzino, nie dziwi ju¿ nikogo. Tak ju¿ Dampc, za opiekê elektroenergetyczn¹ oraz Radiu Kaszebe za jest corocznie. Potwierdza to jedynie fakt, ¿e atmosfera, muzyka i patronat medialny tej uroczystoœci. Serdeczne podziêkowania zabawa na naszych do¿ynkach jest wyj¹tkowa. Jest to, przede sk³adam ks. Pra³atowi Henrykowi Szyd³owskiemu oraz ksiê¿om wszystkim, od lat zas³uga naszej wspania³ej publicznoœci, która koncelebransom za odprawienie mszy œwiêtej. Do¿ynki maj¹ potrafi naprawdê wspaniale siê bawiæ i tym samym nadaje podwójny charakter: religijny zwi¹zany z podziêkowaniem Bogu odpowiedni charakter tym imprezom. Wszyscy bez wzglêdu na za plony oraz ludowy zwi¹zany z zabaw¹ z okazji zakoñczenia wiek, mieli mo¿liwoœæ skorzystania z weso³ego miasteczka, które zbiorów. Punktem kulminacyjnym ka¿dych do¿ynek jest Msza prze¿ywa³o prawdziwe oblê¿enie. Frekwencja ta motywuje do Œwiêta, któr¹ jak na Kaszubów przysta³o corocznie rozpoczynamy organizowania jeszcze lepszego, ciekawszego i bogatszego tê uroczystoœæ.w ró¿norodne atrakcje festynu, który bez obecnoœci wielu ludzi, W imieniu organizatorów dziêkujê wszystkim uczestnikom nigdy by taki nie by³. Wszystkim, którzy bezpoœrednio i poœrednio festynu za obecnoœæ, ale przede wszystkim za wspania³¹ i zgodn¹ byli zaanga¿owani w organizacjê, zarówno przy koœciele jak i na zabawê. Na zakoñczenie z ogromn¹ przyjemnoœci¹ zapraszam boisku oraz czuwali nad bezpieczeñstwem (stra¿acy, policja , Wszystkich Mieszkañców oraz Goœci na kolejne festyny opieka medyczna, ochrona) a przede wszystkim sponsorom (listê i uroczystoœci organizowane w Gminie Luzino - Naszej Ma³ej publikujemy obok), którzy zawsze pomagaj¹ finansowo, sk³adam Kaszubskiej OjczyŸnie.serdeczne podziêkowanie. Podziêkowanie sk³adam Panu Jackowi Waldemar Kunz

24GMINNE UROCZYSTOŒCI DO¯YNKOWE 2007

Dokoñczenie ze str. 23

Nr 96 / 30 paŸdziernika 2007 r.

Page 25: Hala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwartaluzino.eu/wp-content/uploads/2016/05/96biul-1.pdfHala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwarta 25 wrzeœnia

25GMINNE UROCZYSTOŒCI DO¯YNKOWE 2007

Nr 96 / 30 paŸdziernika 2007 r.

Page 26: Hala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwartaluzino.eu/wp-content/uploads/2016/05/96biul-1.pdfHala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwarta 25 wrzeœnia

26GMINNE UROCZYSTOŒCI DO¯YNKOWE 2007

Nr 96 / 30 paŸdziernika 2007 r.

Page 27: Hala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwartaluzino.eu/wp-content/uploads/2016/05/96biul-1.pdfHala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwarta 25 wrzeœnia

27GMINNE UROCZYSTOŒCI DO¯YNKOWE 2007

Reklama

Nr 96 / 30 paŸdziernika 2007 r.

Page 28: Hala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwartaluzino.eu/wp-content/uploads/2016/05/96biul-1.pdfHala widowiskowo- sportowa przy Gimnazjum w Luzinie otwarta 25 wrzeœnia

28

Luzino BIULETYN INFORMACYJNY RADY I WÓJTA GMINY. Wydaje Rada Gminy Luzino. Tel. 678 20 68. Nak³ad 2200 egzemplarzy.

Œpieszmy siêŒpieszmy siê kochaæ ludzi tak szybko odchodz¹

zostan¹ po nich buty i telefon g³uchytylko to co niewa¿ne jak krowa siê wleczenajwa¿niejsze tak prêdkie ¿e nagle siê staje

potem cisza normalna wiêc ca³kiem nieznoœnajak czystoœæ urodzona najproœciej z rozpaczy

kiedy myœlimy o kimœ zostaj¹c bez niego. Nie b¹dŸ pewny ¿e czas masz bo pewnoœæ niepewna

zabiera nam wra¿liwoœæ tak jak ka¿de szczêœcie przychodzi jednoczeœnie jak patos i humor jak dwie

namiêtnoœci wci¹¿ s³absze od jednejtak szybko st¹d odchodz¹ jak drozd milkn¹ w lipcujak dŸwiêk trochê niezgrabny lub jak suchy uk³on

¿eby widzieæ naprawdê zamykaj¹ oczy chocia¿ wiêkszym ryzykiem rodziæ siê ni¿ umrzeæ

kochamy wci¹¿ za ma³o i stale za póŸnoNie pisz o tym zbyt czêsto lecz pisz raz na zawsze

a bêdziesz tak jak delfin ³agodny i mocnyŒpieszmy siê kochaæ ludzi tak szybko odchodz¹ i ci

co nie odchodz¹ nie zawsze powróc¹i nigdy nie wiadomo mówi¹c o mi³oœci

czy pierwsza jest ostatnia czy ostatnia pierwsza.ks. Jan Twardowski

Ka¿de po¿egnanie, a szczególnie to ostatnie, sk³ania do zadumy i refleksji. Wspominamy wszystkie sprawy i dzia³ania, które ³¹czy³y nas ze œ.p. Andrzejem. By³o ich bardzo wiele i trudno by³oby je wszystkie wymieniæ. W nich stale przewija³y siê dobre cechy charakteryzuj¹ce œp. Andrzeja- otwartoœæ na ludzi, œwiat i jego sprawy. Zaanga¿owanie na rzecz pomocy cz³owiekowi w potrzebie. Jego aktywnoœæ w staraniach s³u¿¹cych Gminie Luzino, owocowa³a wieloletni¹ prac¹ w samorz¹dzie lokalnym, w którym spe³nia³ wiele odpowiedzialnych funkcji. Jako radny (1998-2002) i Zastêpca Wójta (1995-2006), posiada³ zawsze swoje, g³êboko przemyœlane zdanie, którego potrafi³ broniæ bêd¹c jednoczeœnie otwarty na argumenty innych i zdolny do kompromisu. Jego ¿yciowy optymizm i pogoda ducha, by³y dla nas zawsze dobrym przyk³adem zachowañ w sytuacjach trudnych. Jego uœmiech i powszechnie poczucie humoru, niejednokrotnie pozwala³y znaleŸæ dobre wyjœcie z konfliktów i problemów samorz¹dowych, przywracaj¹c w³aœciwe proporcje i podejœcie w ró¿nych sprawach. Œp. Andrzej zawsze stara³ siê s³u¿yæ swoj¹ pomoc¹ tam, gdzie by³a ona potrzebna. Czy jako d³ugoletni So³tys wsi Bar³omino (1985-2007), czy te¿ dzia³aj¹c w Radzie Parafialnej w parafii p.w. œw. Wawrzyñcaw Luzinie. ¯y³ nie tylko dla Siebie. ¯y³ przede wszystkim dla rodziny,któr¹ bardzo kocha³, ale te¿ ¿y³, dla naszej gminnej spo³ecznoœci, którejofiarowa³, to co mia³ najcenniejsze - ofiarowa³ cz¹stkê swego ¿ycia. Mia³ te¿, jak ka¿dy z nas, marzenia, które realizowa³. Jednym z takich marzeñ by³o, aby nasza gmina mia³a upragnion¹ halê sportow¹. Dla Niego i dla nas, to marzenie zrealizowa³o siê, dnia 25 wrzeœnia bie¿¹cego roku.

Drogi Andrzeju, ¿egnamy Ciê ze smutkiem, ale i z chrzeœcijañsk¹ nadziej¹, ¿e Dobry i Mi³osierny Bóg, u którego "dobre czyny cz³owieka id¹ za nim" poza granicê ¿ycia, przyjmie Ciê do wiecznego królestwa obdarzaj¹c wiekuist¹ nagrod¹. Niech po¿egnanie z Tob¹i podziêkowanie, za Twoj¹ pracê, zaanga¿owanie w sprawy Gminy,Powiatu, Parafii i So³ectwa oraz Twoja obecnoœæ wœród nas, ufamy, ¿e nie skoñczy³a siê tym fizycznym rozstaniem, a pamiêæ duchowa i modlitewna pozostanie nadal miêdzy nami, a¿ do spotkania w wiecznoœci.

Twoi Przyjaciele

Ostatnie po¿egnanie œ. p. Andrzeja Stenka