Hac Rehberi (Türkçe)

Embed Size (px)

Text of Hac Rehberi (Türkçe)

 • HAC REHBERIGMG Hadsch-Umra Reisen GmbHKitap Serisi

 • www.igmgreisen.com

  Kim Allah iin hacceder, bu esnada kt ilerden ve AIlaha kar gelmekten saknrsa, -kul haklar mstesna- annesinin onu dourduu gnk gibi

  (gnahlarndan arnm olarak) dner.

  (Buhr, Hac, 1521; Mslim, Hac, 1350)

 • IGMG Hadsch-Umra Reisen GmbH Kitap Serisi

  PLURAL Publications GmbH Colonia-Allee 3 | D-51067 KlnT +49 221 942240-260 | F +49 221 942240-201www.plural-publications.eu | info@plural-publications.eu

  PLURAL Publications GmbH2. Bask, Kln, Nisan 2016

  Tm haklar sakldr. PLURAL Publications GmbHnin yazl izni olmadan ksmen veya tamamen baslamaz, oaltlamaz ve elektronik ortama tanamaz.

  YazarAhmet Efe

  Tasarm | Dizgi | BaskPLURAL Publications GmbH

 • HAC REHBER

 • NDEKLER

  GR9 KBE VE HAC

  11 KURAN VE HADISLERDE HAC

  15 KBE

  HACVEARTLARI21 HACCIN ARTLARI 21 HaccnFarzOlmasnnartlar23 HaccnEdasnnartlar24 HaccnSahihOlmasnnartlar

  27 IHRAM29 hramnVacipleri30 hramnSnnetleri32 hramYasaklar34 hramlinYaplmasndaSakncaOlmayanHususlar

  35 TAVAF 36 UmreTavafinNiyet40 TavafnSahihOlmasnnartlar41 KudmTavaf41 ZiyaretTavaf42 VedTavaf42 UmreTavaf42 NezirTavaf43 NafileTavaf43 TavafnVacipleri44 TavafnSnnetleri

 • 45 SAY47 SayinVacipleri47 SayinSnnetleri48 UsulneUygunSay49 SaybadetininSrr

  51 ARAFATTA VAKFE55 ArafatVakfesininSrlar56 ArafatVakfesininSnnetleri

  58 MZDELIFE VAKFESI 59 MzdelifeVakfesininSrlar

  62 REMY-I CIMR(eytanTalamak) 65 eytanTalamannSrlar

  68 HACDA KURBAN

  71 HALK VEYA TAKSIR

  73 IHSAR VE FEVAT

  HACVEEDASI 75 HaccnEdaekilleri75 fradHacc76 TemettuHacc77 KrnHacc

  80 BEDEL HAC

  83 HACDA ILENEN CINAYETLER 84 DeveveyaSrKurbanEtmeyiGerektirenCinayetler84 KoyunveyaKeiKurbanEtmeyiGerektirenCinayetler85 SadakaVermeyiGerektirenCinayetler86 lenilmesindenDolayBedeldenmesiGereken Cinayetler

 • UMRE89 Umreninfas

  ZYARETLER 93 MEKKEDE ZIYARET YERLERI

  102 MEDINEYI ZIYARET

  107 MEDINEDE ZIYARET YERLERI

  EKLER115 PRATIK BILGILER

  119 HACDA SIK SORULAN SORULAR

  129 HAC SZL

  137 MEZHEPLERE GRE HACCIN HKMLERI

  142 MESCID-I HARMIN BUGNK DURUMU

  143 KBE-I MUAZZAMANIN BUGNK DURUMU

  144 MEKKE PLANI

  146 DUALAR

  165 BAZI ARAPA KELIMELER

 • GR

 • Kbe, AllahnEvimanasnda Beytullah ismini tayanve yeryznde in edilen ilkmabettir.MkerremMek-ke ehrinde bulunan bu erefli eve, slamn be temel esasndanbiriolanhacibadetiiindnyannherkesin-denmilyonlarcaMslman koar. Kalpleri ayn gaye veaynycehedefler iinarpan;siyah,beyazylahermil-lettenbukardemminler,MekkeveMedinedesoylubirduruu,kutsalbiribadetiyerinegetirirler.

  hramagirmek,ArafatveMzdelifedevakfeyapmak,ey-tantalamakveKbeyi tavafetmekruhlardinlendiren,gnlleri sevin veheyecanladolduran ycehareketler-dir. Mminler Allahn evinin evresinde pervaneler gibidnerken,SafveMerveTepeleriarasndasayederkenvenihayetMedinedesevgiliPeygamberlerininmnevverkabrini ziyaret ederken ne kadar cokun bir sevin vevnduyarlar.Onlarbuhusustahakldrlar.ZirayceAl-lahnsaysznimetlerineveikramlarnamazharolmular-dr.Btngnahlarngiderenveenkk ibadetlerininbirinebinlerle,yzbinlerlesevapikramedenRablerininhonutluunakomulardr.

  KBEVEHAC

 • GR10

  Hac birmessese olarak dnldnde, onun asrlarboyuncakurulmubulunanhermessesedendahabykvedahatesirliolduugrlecektir.Ziraoradadnyadabirbenzeridahaolmayantoplantlargereklemektevem-essesesreklibiribadethliolarakvarlnkorumaktadr.

  Hacsreklibiribadethlidir.

  Ona niyet eden ve ihrama giren aday artk grevlerinitamamlayncayakadarnefsiyle cihadn srdrrveherattadmlasayszsevapkazanr.

  Hacmminesabr,tevazuyu,olgunluu,tevekkl,Allahiin harcamay ve Allah iin sevmeyi retip duran bir cihadmektebidir.

  Hacbircihaddr.

  Zira kelimenin tarifine baktmzda byk bir ie, birdavrananiyetetmekgibibirmanailekarlarzkibu,cihadntarifinedenoksanszbiimdeuyar.Sonunakadarcehdetmekvesonunakadarsabretmek...

  Hacdayerinegetirilmesigerekenhususlarbirerbirerince-lendiindebuibadetinycehakikatleriakladveniceilahmesajtadgrlr.Bunlaryerigeldikeaklama-yaveyreklerimiziinanladolduranhakikatleribelirtme-yealacaz.

  Yardm,mitvebaarycelerycesiRabbimizdendir.

 • Kurn- Kerminmuhtelif ayetlerinde hacla ilgili bilgilerverilmi,buyce ibadetinnekadarbyk inceliklerevenemesahipolduubildirilmitir.Kutsalkitabmznyzondrtsuresindenyirmi ikincisi Hacsuresiadn tar.Medinedevrindenazilolanveyetmisekizayettenm-teekkilbulunanbusuredehaccnerknndanbahsedil-mektevenemliaklamalaryaplmaktadr:

  O inkr edenlere, Allah yolundan ve iinde yerlisi ile misafiri eit tutulan Mescid-i Harmdan alkoyanla-ra; iinde hakszlk yaparak dinsizlie yeltenen kim-selere elem verici azaptan tattracaz.(Hacsuresi,22:25)

  BuayetlerleyceAllah,yeryzndeAllahaibadetiinku-rulanilkmabedinMescid-iHarmiindekiKbeolduunuvebuyerinAllahaimanedenbtninsanlarnortaklaatoplant ve ibadetmerkezi olduunu aklamakta ve hikimseninbuibadetiengellemehakknasahipolmadnbildirmektedir.

  KURANVEHADSLERDEHAC

 • GR12

  NitekimKureymrikleri,mminleriKbeyitavaftanal-koyduklariinhembudnyadaarbiryenilgiyeurad-lar,hemdeahiretazabnhakettiler.

  Kbe Allahn evidir ve mminler oray btn korkular-dan uzak ve zgrce tavaf hakkna sahiptirler. Mescid-iHarmhernesuretteolursaolsunmminlerekapatmakzulmlerinenbydr.

  AllahTelsurenindevamndaunlaraklyor:

  Hani bir vakit Beyt-i Harmn yerini Ibrhme hazr-lattk da ona, Bana hibir eyi ortak koma, evimi ta-vaf edenlere, (onda) ayakta duranlara, rk ve secde edenlere tertemiz tut. demitik. Insanlar arasnda hacc ilan et de yaya olarak, argn binekler zerinde, her vadiden, her yoldan sana gelsinler. Kendileri lehine birtakm menfaatlere ahit ve hazr olsunlar. Allahn onlara rzk olarak sunduu eti yenen hay-vanlar (kurban etmelerine) karlk belli gnlerde Allahn ismini ansnlar. Siz de onlarn etinden yiyin ve skntya uram fakirlere yedirin. Sonra da (sa-larn, trnaklarn kesip, st balarndaki) kirlerini gidersinler, adaklarn yerine getirsinler ve (yery-znde AlIaha ibadet iin) ilk kurulan beyti tavaf et-sinler. Ite (hac ibadeti) budur. (Hacsuresi,22:26-30)

  Demekki,haccnmeknKbetevhidinkandilivemmin-lerin kutsalmescididir. Oray Hz. brhm ina etmi vehacc insanlaraHz. brhmduyurmutur.Kbetertemizolacak ve mminler huzur iinde beyti tavaf edecekler.Buvesile ilednyanndrtbir kesindengelenher rkverenktenMslmanlartanpgrecek,dertlerinitekderthlinegetirecek,ticarivekltrel ibirliinikuvvet-lendirecek,dmanlarnakarortaktavralacak,gnah

 • GR 13

  kirlerindenarnpruhigeliimlerinisrdrecekvenihayetlmedenncelmeksrrnaerierekahirettenbir tablooluturacak.

  Btn bunlar Allahn hac vesilesiyle mminlere yaptikramlarnbirksmdr.Hacladahaniceesizmkaftlaravesevaplarakavuulur.

  Hac bilinen aylardadr. O aylarda hacca girien kimse bilmelidir ki hacda kadna yaklamak, sv-mek, dvmek yoktur. Ne iyilik yaparsanz, Allah onu bilir. (Bakarasuresi,2:197)

  Buayetlerdehaccnbellibirzamansresiiindeyapla-cabildirilmekteveaslolarakdahaccnhertrlkargaaveanariyemani,svvedvyasaklayanruhibireitimolduubelirtilmektedir.Gerektenbirmmin ih-ramlikennefsininisteklerinidizginlemekte,sabrveiyiliirenmekte,affvebalamayyaamaktadr.

  Hac, her vakit anlmas gereken yce Rabbin daha okve daha kuvvetle anld kutlu birmerasimdir. Nitekimkonuylailgilihads-ieriflerdedebuhususbelirtilmektevegerekmanasylahaccedaedenlerinmkfatbelirtil-mektedir.Reslullah(s.a.v.)ylebuyuruyor:

  Kim Allah iin hacceder, bu esnada kt ilerden ve AIlaha kar gelmekten saknrsa, -kul haklar ms-tesna- annesinin onu dourduu gnk gibi (gnah-larndan arnm olarak) dner. (Buhr, Hac, 1521;Mslim,Hac,1350)

 • GR14

  Konu ilealakal uhads-i eriflerdedeylebuyurulur:

  Hac etmek isteyen kimse acele etsin, geriye brak-masn. nk zamanla ya hasta olur, ya binei kay-bolur, veyahut da ihtiyalar ortaya kar. (Ahmedb.Hanbel,Msned,2867)

  Makbul haccn karl ancak cennettir. (Tirmiz,Hac,810)

 • Mminlerinhaccnfarzlarndanolanziyarettavafnyap-tklarKbeMekkeehrindedir.MekkeKurn-KermdeBekkeadylaanlaneminbirbeldedir.Buehirinsanlnhayatndabyktesirleriolan,hretivesaygnldevamedecekkutlubirehirdir.

  ehreilkyerleenlerinHz.brhminhanmHcerveoluHz.smilolduunubiliyoruz.DahasonraYementarafla-rndangelenCrhumAraplarburaymamurhlegetir-mi,Hz. smil de onlarn arasnda bym ve onlarnkzlarylaevlenmitir.

  Mekkenin asl hreti Kbe sebebiyledir. Gerekten deyeryzndeinedilenilkmabetKbedirveHz.demdenberi insanlarn hrmet ve sayg gsterdiimuazzambirmekndr. Kbenin bugnk ekline yakn biimde inaedilmesiHz.brhmveoluHz.smilenasipolmutur.Onlar Allahn emri, Cebrail (a.s.)n nderlii vemhen-dislii ileKbeyibinaettiler.Temeliniattlar,duvarlarnykselttiler. Hacerlesved denilenmbarek ta, tavafnbalangcngstersindiyeyerineyerletirdiler.

  KBE

 • GR 17

  mamBuhr,bnAbbas(r.a.)nrivayetiyleKbeninnaslin edildiini ve Mekke ehrinin kuruluunu uzun birmetin hlinde zikretmitir. Benzer rivayetler dier hadisvetarihkitaplarndadamevcuttur.BurivayetleregrebirgnHz.brhmoluna:

  Eysmil!Rabbimbanaburadabirbeytinasnemretti.dedi.OnuneliylegsterdiiyksekeyerKbeninbulun-duunoktaidi.

  Binanninasiinhemenalmayakoyuldular.Hz.smilbabasnayardmediyorvegerekenmalzemeyitayordu.Baba ve oul Kbenin duvarlarn ykseltirken yle duaettiler:

  Ey Rabbimiz! Inayetinle ykselttiimiz u hayrl ii-mizi bizden kabul buyur. phesiz ki sen duamz ii-tir ve niyetimizi pek iyi bilirsin. (Bakarasuresi,2:127)

  Onlarayrcayleduaetmilerdi:

  Rabbimiz! Bizi sana teslim olmu kimseler kl. So-yumuzdan da sana teslim olmu bir mmet kl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini gster. Tvbemizi kabul et. nk sen tvbeleri ok kabul edensin, ok mer-hametli olansn.

  Rabbimiz! Ilerinden onlara bir peygamber gnder; onlara ayetlerini okusun, kitab ve hikmeti retsin ve onlar her ktlkten arndrsn. phesiz sen mutlak g sahibisin, hkm ve hikmet sahibisin. (Bakarasuresi,2:128-129)

  Allah ikisi