of 3 /3
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA HOTĂR ÂRE nr. ____ din 2020 Chișinău \\172.17.20.7\operatori\200\2020\HOTĂRARI\26403\26403 - redactat (ro).docx Cu privire la abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 395/1998 pentru aprobarea Regulamentului privind auditul ecologic al întreprinderilor ------------------------------------------------------ În temeiul art. CX alin. (3) din Legea nr. 185/2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 371-382, art. 632), Guvernul HOTĂRĂȘTE: 1. Se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 395/1998 pentru aprobarea Regulamentului privind auditul ecologic al întreprinderilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 56-59, art. 400), cu modificările ulterioare. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Prim-ministru ION CHICU Contrasemnează: Ministrul agriculturii, dezvoltării regionale şi mediului Ion Perju

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA · privind protectia mediului inconjurator, si textul „efectuttrii auditului ecologic" s-a substituit cu textul „eliberarea avizelor expertizei ecologice

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA · privind protectia mediului inconjurator, si textul „efectuttrii...

din 2020
Cu privire la abrogarea Hotrârii Guvernului nr. 395/1998
pentru aprobarea Regulamentului privind
auditul ecologic al întreprinderilor
------------------------------------------------------
În temeiul art. CX alin. (3) din Legea nr. 185/2017 pentru modificarea i
completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2017, nr. 371-382, art. 632), Guvernul HOTRTE:
1. Se abrog Hotrârea Guvernului nr. 395/1998 pentru aprobarea
Regulamentului privind auditul ecologic al întreprinderilor (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 1998, nr. 56-59, art. 400), cu modificrile ulterioare.
2. Prezenta hotrâre intr în vigoare la data publicrii în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova.
Prim-ministru ION CHICU
Intreprinderilor
1. Denumirea autorului fl, dupa caz, a participantilor la elaborarea proiectului
Proiectul este elaborat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului.
2. Condiiiiie cc au impus elaborarea proiectului de act normativ si finalitatile urmarite
Elaborarea prezentului project de hotarare de Guvem reiese din prevederile art. CX kin. (3) din Legea nr. 185/2017 pentru modificarea si completarea unor acte legislative. Conform art. IV kin. (4) din Legea nr. 185/2017, s-a modificat art. 15 litera b) din Legea nr. 1515/1993 privind protectia mediului inconjurator, si textul „efectuttrii auditului ecologic" s-a substituit cu textul „eliberarea avizelor expertizei ecologice de stat pentru activitAti ce nu necesita acord de mediu sau nu sum prevazute de anexele la Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului".
Regulamentul privind auditul ecologic al intreprinderilor aprobat prin HotArarl ea Guvemului nr. 385/1998 a fost elaborat in scopul executarii Legii nr. 1515/1993 privind protectia mediului inconjurator, iar unicul articol wide a fost stipulatA prevederea privind efeetuarea auditului ecologic a fost modificat prin Legea nr. 185/2017. Astfel, din competenta autoritatii centrale pentru resurse naturale si mediu a fost exclusa sarcina privind efectuarea auditului ecologic, jar prevederile HG nr. 385/1998 au devenit caduce.
In consecinta, ramanerea in vigoare a Hotararii Guvemului nr. 385/1998 creeaza confuzie la realizarea uniforma a prevederilor din domeniu.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au Ca scop armonizarea legisla(iei nalionale cu legislatia Uniunii Europene
Proiectul nu are ca scop armonizarea legslatiei nationale cu legislalia Uniunii Europene
4. Principalele prevederi ale proiectului si evidentierea elementelor noi Proiectul prevede abrogarea Hotararii Guvemului nr. 385/1998 pentru aprobarea
Regulamentului privind auditul ecologic al intreprinderilor, in vederea realizkii prevederilor art. 15 lit. b) din Legea nr. 1515/1993 privind protectia mediului inconjurator, operate prin Legea nr. 185/2017 pentru modificarea si completarea unor acte legislative.
S. Fundamentarea economico-financiari
lmplementarea prevederilor proiectului nu necesita cheltuieli financiare suplimentere din bugetul de stat.
6. Modal de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare
Aprobarea proiectului dat, vine sa asigure realizarea amendamentelor operate in cadrul legal existent, fara necesitatea modifickii altor acte normative.
7. Avizarea si consultarea publica a proiectului
In scopul respecthrii prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenta in procesul decizional, pe pagina oficiala a MADRM, la rubrica „Transparenta decizionala", precum si pe
portalul guvernamental www.narticip.mov.md la data de 30.10.2020 a fost plant anuntul privind
initierea elaborarii proiectului de hotatare in cauza. Comentarii si propuneri nu au parvenit.
8. Constatirile expertizei anticoruptie
Proiectul a fast supus expertizei anticoruptie de catre Centrul National Anticoruptie. Raportul de expertiza anticoruptie fir. 06/2-7974 din 14.02.2020.
9. Constatarile expertizei de compatibilitate
Proiectul de hotarare nu contine norme privind armonizarea legislatiei nationale cu legislatia
Uniunii Europene.
10. Constatarile expertizei juridice
Proiectul a fast supus expertizei juridice de catre Ministerul Justiiiei. Aviz nr. 04/9377 din 30.11.2020.
11. Coustatarile altor expertize