Click here to load reader

Gry i zabawy matematyczne

 • View
  43

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gry i zabawy matematyczne. Warsztaty WOM Gorzów Wlkp. Agata Muńko. Podstawa programowa. ”... Najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego...” Rozporządzenie MEN – 23.12.2008 - PowerPoint PPT Presentation

Text of Gry i zabawy matematyczne

 • Gry i zabawy matematyczneWarsztatyWOM Gorzw Wlkp.Agata Muko

 • Podstawa programowa...Najwyej jedn pit czasu zajmuj rnego typu zajcia dydaktyczne, realizowane wedug wybranego programu wychowania przedszkolnego...Rozporzdzenie MEN 23.12.2008w sprawie podstawy programowejzacznik nr 1

 • Podstawa programowa...Edukacja matematyczna. W pierwszych miesicach nauki w centrum uwagi jest wspomaganie rozwoju czynnoci umysowych wanych dla uczenia si matematyki. Dominujc form zaj s w tym czasie zabawy, gry i sytuacje zadaniowe...Dzieci mog korzysta z zeszytw wicze najwyej przez jedn czwart czasu przeznaczonego na edukacj matematyczn...Rozporzdzenie MEN 23.12.2008w sprawie podstawy programowejzacznik nr 2

 • Skd problem w rozumieniu i uczeniu si matematyki?Brak samodzielnego mylenia:brak umiejtnoci analizy i syntezy,porwnania i rnicowania, uoglniania i uszczeglniania,brak umiejtnoci i swobody w doborze drogi rozwizania problemu,nieodpowiednie korzystanie ze zdobytych umiejtnoci.

 • Matematyka w duej mierze przypomina gr, ktra bawi dopki si w niej wygrywa, zbyt prosta lub zbyt trudna zniechca.Matematyka nie moe by skarbnic szablonowej wiedzy, zbiorem regu i definicji.

 • Nawet najlepszy nauczyciel i najlepsze pomoce dydaktyczne nie speni swojej roli, gdy ucze bdzie stron biern.Doskona okazj do pobudzania aktywnoci dzieci s gry i zabawy dydaktyczne.

 • Pojcie gry i zabawy dydaktycznejZabawa dydaktyczna to taka zabawa, ktra prowadzi z reguy do rozwizania jakiego zaoonego w niej zadania. Natomiast gra dydaktyczna to odmiana zabawy polegajca na respektowaniu ustalonych cile regu i wymagajca wysiku mylowegoW. Oko Sownik Pedagogiczny

 • Pojcie gry i zabawy dydaktycznej

  Zabawa dydaktyczna to zabawa, ktra bazuje na podstawowej funkcji psychiki dziecka, na potrzebie zabawy wywiera wiadomie wpyw na jego czynnoci umysowe.E. Talarczyk Zbir gier i zabaw matematycznych

 • Pojcie gry i zabawy dydaktycznej

  Gra dydaktyczna to rodzaj metod ksztacenia nalecych do grupy metod i organizujcych treci ksztacenia w modele rzeczywistych zjawisk, sytuacji lub procesw w celu zblienia procesu poznawczego uczniw do poznania bezporedniego.K. Kruszewski Gry dydaktyczne zarys tematu

 • Pojcie gry i zabawy dydaktycznejZakres pojcia zabawy jest szerszy od zakresu pojcia gry. Kada gra jest zabaw, ale nie kada zabawa jest gr.Gwn cech rnic gr od zabawy jest to, i celem wykonywanych podczas gry czynnoci jest wygrana jednej ze stron. Ch wygranej to motor maksymalnego wysiku intelektualnego.

 • Umowy w grach i zabawachUmowy w zabawach tematycznych czy konstrukcyjnych nawizuj do konkretnej sytuacji. Nie musz by do koca okrelone.Umowy w grach zwane s reguami i musz by jasno sprecyzowane. Przestrzeganie tych umw jest okrelone przebiegiem gry.

 • Uczestnictwo w grach i zabawach

  Zabaw tematyczn lub konstukcyjn dziecko moe realizowa samo, bez udziau innych rwienikw. W takie zabawy mog take bawi si wsplnie, po dwoje lub w wikszych grupach. Jedno z dzieci dominuje, a pozostae musz si podporzdkowa. Jeeli tego nie uczyni powinny zrezygnowa ze wsplnej zabawy.

 • Uczestnictwo w grach i zabawach

  Grajcy maj rwne szanse i musz wsplnie przestrzega tych samych regu.Gra daje pene zadowolenie wwczas, gdy prowadzona jest na zasadzie rwny z rwnym.

 • Zasady wykorzystywania gier i zabaw na lekcjiDostosowane do moliwoci percepcyjnych dziecka.Przepisy jasne, jednoznaczne i atwe do zapamitania.Celowo stosowane tam, gdzie zachodzi potrzeba uatwienia dzieciom przyswojenia, utrwalenia wiadomoci.

 • Zasady wykorzystywania gier i zabaw na lekcji4. Nie powinny przeciga si w czasie.5. Stosowane z umiarem.6. Kady bierze udzia.7. Estetyczne pomoce.8. Nie podsycanie do indywidualnego wspzawodnictwa.

 • Funkcje gier i zabaw dydaktycznychMotywacyjnaPoznawczaDydaktycznaWychowawczaGry szczeglnie wieloosobowe, mog w pewnym stopniu uwolni nauczyciela od cigego kontrolowania pracy uczniw. Jego rola moe ogranicza si do rozstrzygania sytuacji spornych.

 • Funkcje gier i zabaw dydaktycznychGry dydaktyczne stanowi doskona okazj do pobudzania do pracy dzieci niemiaych lub przekonanych o swoim braku zdolnoci do matematyki.Gra kojarzy si dzieciom z zabaw, a zaangaowanie emocjonalne pozwala przezwyciy lk przed wczeniem si do wsplnego dziaania.Gry s prowadzone midzy uczniami, a nie w relacji ucze nauczyciel.Daj lepsze wyniki ni stosowanie metod tradycyjnych.

 • Funkcje gier i zabaw dydaktycznychGry i zabawy matematyczne to nie tylko rodzaj pomocniczych zaj, stanowicych przerywnik w uczeniu si na serio, ale mog by wykorzystane w charakterze powanego i rwnowanego rodka w przekazywaniu wiadomoci.

 • Bezmylno, analfabetyzm matematycznyBezmylno matematyczna niezdolno do wyjcia poza mechaniczne techniki obliczeniowe /Dorota Klus-Staska/Analfabetyzm matematyczny brak elementarnej umiejtnoci posugiwania si na co dzie narzdziami proponowanymi przez matematyk /Mirosaw Dbrowski/

 • Alfabetyzm matematycznyZdolno do rozpoznawania roli, jak matematyka odgrywa we wspczesnym wiecie, do formuowania sdw opartych na matematycznym rozumowaniu oraz do wykorzystywania umiejtnoci matematycznych tam, gdzie wymagaj tego potrzeby dnia codziennego

 • Mylenie matematyczneZesp podejmowanych samodzielnie czynnoci umysowych polegajcych na:Rozwizywaniu zada i innych problemw matematycznych (analiza treci, wiadomy wybr lub konstrukcja strategii rozwizania)Poszukiwaniu problemw (dostrzeganie nowych relacji matematycznych, skonno do matematyzacji rzeczywistoci)

 • Co robi, aby nie dopuci do analfabetyzmu, bezmylnoci matematycznej?

  Od samego pocztku edukacji ka nacisk na intelektualn aktywno i samodzielno uczniw, zachca ich do matematycznych poszukiwa i matematycznych rozumowa na miar ich moliwoci.

 • Co to znaczy?Sigajmy w procesie ksztacenia po sytuacje bliskie i zrozumiae dla dzieciOdwoujmy si jak najczciej do dowiadcze uczniw i ich wiedzy pozaszkolnejStarajmy si, aby dziaanie i rysunek poprzedzay symbole i im towarzyszyy

 • Co to znaczy?Korzystajmy z jzyka potocznego, stopniowo wzbogacajc go tylko o te symbole, ktrych sens jest ju dzieciom znanyTwrzmy okazj do dziecicych dowiadcze i eksperymentwZachcajmy dzieci do budowania oraz stosowania wasnych strategii

 • Co to znaczy?Pozwlmy im opowiada i rozmawia na temat swoich spostrzee i odkry, ale take trudnoci i wtpliwociZawsze bardzo uwanie ich suchajmy

  Pozwlmy naszym dzieciom myle

 • Wszystkie dzieci przechodz przez etapy rozwojowe w jednakowej kolejnoci, ale wystpuj w rozwoju rnice czasowe.

 • Trzy poziomy zoonoci jzykaEnaktywny czyli za pomoc gestw i dziaaniaIkoniczny czyli uywajc rysunkw, ktre oznaczaj to, co przedstawiaj, wic mog by zrozumiae bez adnych dodatkowych umw i ustaleSymboliczny czyli za pomoc obrazkw o umownym znaczeniu. Zrozumiae dla osb komunikujcych si

 • Czyli

  Najpierw senspotem symbol

 • PamitajmyMatematyka moe by przedmiotem nauczanym najlepiej, ale rwnie najgorzej. Wszystko zaley od .....

Search related