of 15 /15
SEMINARSKI RAD Predmet: Fleksibilni proizvodni sistemi Tema: Grupna tehnologija Student: Ivan Gilović 01/2012 Predmetni nastavnik: dr Vesna Šotra, prof. Visoka tehnička škola strukovnih studija Univerziteta u Beogradu

GRUPNA TEHNOLOGIJA

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tehnologija

Text of GRUPNA TEHNOLOGIJA

SEMINARSKI RAD

SEMINARSKI RADPredmet: Fleksibilni proizvodni sistemi Tema: Grupna tehnologija

Student: Ivan Gilovi 01/2012Predmetni nastavnik: dr Vesna otra, prof.Visoka tehnika kola strukovnih studija Univerziteta u BeograduUvod

Osnovna ideja grupne tehnologije je u podeli proizvodnog procesa na proizvodne podsisteme grupe maina, u okviru kojih se proizvode familije slinih proizvoda, to dovodi do uteda u vremenu i finansijama.elijska proizvodnja je vid grupne tehnologije u kom je zastupljeno grupisanje delova (familija delova) u klasterima za proizvodnju na razliitim mainama.Strateka radna jedinica je proizvodna struktura koja se moe sastojati od razliitih radnih mesta a u kojoj se obradjuju grupe predmeta rada koji imaju slina svojstva. Uz proizvodne operacije moe obuhvatiti i operacije upravljanja i kontrole kvaliteta.Svaka jedinica u zavisnosti od stepena samostalnosti,ima sledea svojstva:sadri konvencionalne i numeriki upravljane maine koje nisu direktno povezane,obrada se obavlja u vie operacijatransport je runi ili automatizovani i ne mora biti vremenski uskladjentok informacija je potpuno ili delimino integrisan,velika je prilagodljivost na zahteve proizvodnje,investicije nisu prevelike i mogu se potpuno realizovatiKoncept grupne tehnologije u proizvodnji zasniva se na obradi grupe slinih delova, tj. Familije delova na tano definisanoj grupi radnih mesta. Primenom naela grupne tehnologije na proizvodni proces razvila se proizvodnja u elijama. Takva, u prostoru formirana grupa sredstava za proizvodnju naziva se proizvodna elija.

PODOBNOSTDIMENZIJAGRUPNA TEHNOLOGIJATEHNOLOKAPODOBNOSTSTEZNIPRIBOROBRADMERENJEPODOBNOST OBLIKASISTEMATIKA OBRADEVEA PROIZVODNJAFLEKSIBILNAPROIZVODNASREDSTVAVEI STEPEN AUTOMATiZACIJERACIONALIZACIJAKONSTRUKCIJE EfektiNamenaOrudjeZahteviKriterijumi za raspored radnih mesta su:-tehnoloki postupak-sistem tehnolokog toka (individualni ili sistem grupisanja)-intezitet tokova izmeu radnih mesta (najblie moraju biti radna mesta sa najveom frekvencijom i obimom toka materijala-veliina i oblik radnog mesta-broj veza za posmatrano radno mesto-minimalan transport (ovde je dobro napraviti matricu transportnih tokova po koliinama, udaljenostima i trokovima)Maine u procesu je mogue postaviti na dva naina:a) Funkcionalan raspored prema istorodnim operacijama obrade Prednosti ovog naina:mogunost prilagoavanja vrlo irokoj strukturi programa proiz.lake kombinovanje optereenja kapaciteta nedostatci:dui tokovi kretanja materijaladue vreme trajanja ciklusab) Linijski oblik- postavljanje toka predmeta obrade prema redosledu tehnolokih operacijaPrednosti ovog naina:-skraenje rastojanja tokova kretanja materijala pa samim tim i redukovanje transporta-smanjenje koliina materijala koji se nalaze u procesu obrade (tj. Smanjenje nedovrene proizvodnje)-krae vreme trajanja ciklusa-lake upravljanjeNedostatci:-vee investicije jer maine mogu da se ponavljaju u liniji-neto manja fleksibilnost sistema-kvar jedne maine moe da zaustavi ceo tokUlaz i izlaz svake maine moe leati na transportnom putu. Tok matrijala Tok materijala je organizaciono, vremensko i prostorno povezivanje operacije kontrole, skladitenja i transporta, a obuhvata kretanje svih materijala: sirovina,poluproizvoda,gotove robe, proizvoda,alata, pribora, rezervnih delova i otpadnog materijala unutar jednog odelanja, celog proizvodnog sistema ili industrijskog kompleksa. Znaajne karakteristike toka materijala su: - vrsta i koliina materijala, -smer kretanja -brzina kretanja -duina transportnih puteva i -uestalost (frekvencija) kretanja.m9Tok materijala moe se izraziti koliinom materijala koja prolazi kroz proizvodni sistem u jedinici vremena, a meri se intezitetom transporta.Na tok materijala utiu sledei faktori:-zgrade:oblik(geometrija), veliina jedininog poda, nosivost-skladite: nain i sistem skladitenja-tip proizvodnje:pojedinani, serijski, masovni,-tehnoloki postupci:tipovi sredstava za proizvodnju,-tip proizvodne strukture-karakteristike transporta:nain transporta,broj komada-transportni put:po podu, iznad glave,vodoravni,vertikalni-transportna sredstva:prikladni i neprikladni trasnport-organizacija transporta: centralizovani i decentralizovani,-osoblje:pomoni radnici,priueni radnici, VKV radnici,-mere zatite: HTZ, buka i sigurnostProjektovanje skladita Skladitenje je planirana aktivnost kojom se materijal dovodi u stanje mirovanja a ukljuuje fiziki proces rukovanja i uvanja materijala te medotodologiju za provodjenje tih procesa.1.Glavni zadatak skladita je dinamiko uravnoteenje tokova materijala, koliinski i prostorno u svim fazama proizvodonog procesa.2.Proces skladitenja treba realizovati uz najnie trokove skladitenja i uz najmanja mogua finansijska sredstva angaovana u zalihe.3.U skladitu se mora odravati stalan kvalitet zaliha materijala uvanjem, zatitom i odravanjem fiziko-hemijskih svojstava materijala.Ne sme se dopustiti rasipanje,kvar, lom.4.Skladite treba racionalno ubrzavati tok materijala, kako bi se skratio proces poslovanja i time ubrzao koeficijent obrtaja sredstava vezanih u zalihe.Projektovanje grupnih tehnolokih procesaSkupna (Grupna) tehnologija temeljna je na spoznaji kako mnogi tehnoloki problemi imaju odreene slinosti te da se grupiranjem slinih problema mogu nai zajednika reenja.Grupna tehnologija se ograniava na konstruktivnu i tehnoloku slinost pojedinih postupaka obrade i alata,odnosno, na pojedine operacije. To rezultira kombinacijom grupnih i individualnih tehnolokih operacija tekom izrade. Metode grupisanje izradakaOsnovni princip pri razvoju grupne tehnologije je da slini izradci se trebaju izraivati slinim proizvodnim postupcima,odnosno, koristiti iste proizvodne resurse. To znai da primenom grupne tehnologije postoji mogunost da se u procesima obrade primeni visokoproizvodna fleksibilna oprema. Time se i u uvetima maloserijske proizvodnje, primenom fleksibilne opreme, grupiranjem poveava tehnoloka serijnost proizvodnje.

Klasifikacija izradaka i klasifikatoriKlasifikacija izradaka je prvi korak u primeni i razvoju grupne tehnologije. To znai postupno klasificiranje proizvodnog asortimana proizvoda na klase, klase na podklase, podklase na porodice i porodice na grupe.Klasu ine delovi meusobno slini po optem geometrijskom oblikuPodklasu ine delovi izraeni i dreenom rasponu dimenzijaPorodicu ine delovi koji sadre sline glavne povrine za obraduGrupu ine delovi iji je polazni materijal istog oblika ( valjani profil, otkovak, otpresak, provuen profil, odlivak,Klasifikatori se uglavnom temelje na osnovnim podacima:

-opti geometrijski oblik izradaka,-raspon glavnih dimenzija izradaka,-karakteristike glavnih povina obrade,-vrsta i oblik materijala pripremka

Prednosti primene klasifikatora u PTP su:

-brzo kreiranje grupa-olakano povezivanje crtea, vrste materijala i oblika pripremka-bolje korienje proizvodne opreme-olakano planiranje, terminiranje i NC programiranje,-povezivanje i primena CAD/CAM sistema, vanih za oblikovanje tehnolokih elija i fleksibilnih sistema

ZakljuakPre svake proizvodnje nekog proizvoda vri se tehnoloka priprema proizvodnj koja se preteno radi jedanput a koristi se tokom celog procesa izrade nekog proizvoda.Postavljeni odnosno tehnoloki procesi se u toku proizvodnje mogu usavriti radi bolje i lake izrade proizvoda a to sve opet zavisi od strunog kadra Tehnoloka priprema proizvodnje je veoma bitna jer se ona koristi dui vremenski period a to direktno utie na rezultate proizvodnje i njenu ekonominost to znai da je potrebno sve provesti kvalitetno i sve obuhvatno u skladu sa karakterom osnovnih uticaja elemenata na proces i proizvodnju.