of 8 /8
1 | BOL Vol. I broj 1 siječanj 2011. BOL Glasilo Hrvatskoga društva za liječenje boli Vol. I, broj 1 siječanj 2011. Urednički odbor Glavni i odgovorni urednik Višnja Majerić Kogler [email protected] Tajnik uredničkog odbora Ivan Radoš [email protected] Članovi uredničkog odbora Ines Adanić-Mikloška Ante Barada Dijana Butković Hrvoje Černohorski Mira Fingler Marko Jukić Mirjana Lončarić Katušin Petar Mišković Jadranka Morović Vergles Marijana Persoli Gudelj Lektor za hrvatski jezik Ljljana Pavičić Oblikovanje Grupa d.o.o. Zagreb Tisak Grafika d.o.o. Osijek Naklada 2000 primjeraka Osnivač i izdavač Hrvatsko društvo za liječenje boli HLZ Adresa uredništva KBC Osijek J. Huttlera 4 31000 Osijek Hrvatska ISSN 1847-943X UDK 616.8-009-7-08 Tiskano uz potporu Grünenthal d.o.o. Uvodnik Poštovane kolegice i kolege, 2. hrvatski kongres iz liječenja boli je iza nas i mislim da s pravom možemo biti ponosni njegovom uspješnošću. No, naša misija borbe protiv boli nije završena i pred nama su brojne nove aktivnosti i projekti. Prvo i najvažnije je obilježavanje Globalne godine borbe protiv akutne boli listopad 2010.– listopad. 2011. Zašto akutna bol? Prije svega akutna bol je proglašena petim vitalnim znakom zajedno s pulsom, tlakom, disanjem i temperaturom i predstavlja važan prediktor ugroze tjelesnog i psihičkog integriteta bolesnika. Unatoč jasnim dokazima o brojnim neželjenim učincima neliječene akutne boli kao i ogromnoj dobrobiti pravilnog liječenja akutne boli, neadekvatna kontrola akutne boli više je pravilo nego iznimka. Zato HDLB zajedno s IASP želi ovom kampanjom osnažiti potrebu učinkovitijeg liječenja akutne boli, rasvijetliti mehanizme akutne boli, kao i implementaciju smjernica u svakodnevnu kliničku praksu. APS predstavlja civilizacijski i zdravstveni standard utemeljen na novim spozna- jama u neurofiziologiji akutne boli i njenih komplikacija. Implementacijom tog jednostavnog modela značajno ćemo podići kvalitetu življenja naših bolesnika, smanjiti morbiditet i mortalitet, te ogromni socijalni impakt akutne i kronične boli. Vaša podrška i aktivno promicanje ove kampanje je najbolji odgovor na bioetički izazov današnjice u medicini boli. S poštovanjem, Mira Fingler predsjednica HDLB-a ® Život bez boli je temeljno ljudsko pravo!

· PDF fileOblikovanje Grupa d.o.o. Zagreb Tisak ... lijekova i učinkovitih tehnika liječenja boli, neadekvatna kontrola akutne boli česće je pravilo, nego izuzetak

Embed Size (px)

Text of · PDF fileOblikovanje Grupa d.o.o. Zagreb Tisak ... lijekova i učinkovitih tehnika...

 • 1 | BOL Vol. I broj 1 sijeanj 2011.

  BOLGlasilo Hrvatskoga drutva za lijeenje boli

  Vol. I, broj 1sijeanj 2011.

  Uredniki odbor

  Glavni i odgovorni urednikVinja Majeri Kogler

  [email protected]

  Tajnik urednikog odboraIvan Rado

  [email protected]

  lanovi urednikog odboraInes Adani-Mikloka

  Ante Barada

  Dijana Butkovi

  Hrvoje ernohorski

  Mira Fingler

  Marko Juki

  Mirjana Lonari Katuin

  Petar Mikovi

  Jadranka Morovi Vergles

  Marijana Persoli Gudelj

  Lektor za hrvatski jezikLjljana Pavii

  Oblikovanje Grupa d.o.o. Zagreb

  TisakGrafika d.o.o. Osijek

  Naklada2000 primjeraka

  Osniva i izdavaHrvatsko drutvo za lijeenje

  boli HLZ

  Adresa urednitvaKBC Osijek

  J. Huttlera 4

  31000 Osijek

  Hrvatska

  ISSN 1847-943X

  UDK 616.8-009-7-08

  Tiskano uz potporu Grnenthal d.o.o.

  Uvodnik

  Potovane kolegice i kolege,

  2. hrvatski kongres iz lijeenja boli je iza nas i mislim da s pravom moemo biti ponosni njegovom uspjenou. No, naa misija borbe protiv boli nije zavrena i pred nama su brojne nove aktivnosti i projekti. Prvo i najvanije je obiljeavanje Globalne godine borbe protiv akutne boli listopad 2010. listopad. 2011.

  Zato akutna bol?

  Prije svega akutna bol je proglaena petim vitalnim znakom zajedno s pulsom, tlakom, disanjem i temperaturom i predstavlja vaan prediktor ugroze tjelesnog i psihikog integriteta bolesnika. Unato jasnim dokazima o brojnim neeljenim uincima nelijeene akutne boli kao i ogromnoj dobrobiti pravilnog lijeenja akutne boli, neadekvatna kontrola akutne boli vie je pravilo nego iznimka. Zato HDLB zajedno s IASP eli ovom kampanjom osnaiti potrebu uinkovitijeg lijeenja akutne boli, rasvijetliti mehanizme akutne boli, kao i implementaciju smjernica u svakodnevnu kliniku praksu.

  APS predstavlja civilizacijski i zdravstveni standard utemeljen na novim spozna-jama u neurofiziologiji akutne boli i njenih komplikacija. Implementacijom tog jednostavnog modela znaajno emo podii kvalitetu ivljenja naih bolesnika, smanjiti morbiditet i mortalitet, te ogromni socijalni impakt akutne i kronine boli.

  Vaa podrka i aktivno promicanje ove kampanje je najbolji odgovor na bioetiki izazov dananjice u medicini boli.

  S potovanjem,

  Mira Fingler predsjednica HDLB-a

  ivot bez boli je temeljno ljudsko pravo!

 • 2 | BOL Vol. I broj 1 sijeanj 2011.

  Prof. dr. sc. Jadranka Morovi Vergles voditeljica sekcije miino kotana bol

  Mr. sc. Snjeana Golubovi, prof. dr. sc. Vesna Golubovi i prof. dr. sc. Ines Mrakovi uti predavai u sekciji imunologija i bol

  Prof. dr. sc. Boidar urkovi predava u sekciji miino kotana bol

  Marijana Persoli Gudelj, prim. voditeljica sekcije palijativna medicina

  U sklopu sveanog otvorenja kongresa, odranog u hotelu Osijek, nastupio je folklorni ansambl Hrvatskog kulturno umjetnikog drutva Osijek 1862

  Prof. dr. sc. Hans G. Kress, predsjednik EFIC-a (The European Federation of IASP Chapters), krovne udruge koja okuplja europska nacionalna udruenja za prouavanje i lijeenje boli

  Dr. sc. Nevenka Krevski kvar voditeljica sekcije imunologija i bol

  Prof. dr. sc. Vinja Majeri Kogler voditeljica sekcije akutna bol

  Akademik prof. dr. sc. Stjepan Gamulin predavanje o patofiziologiji miino kotane boli

  Predsjednica HDLB-a Mira Fingler, prim. tijekom predstavljanja kampanje Societal impact of pain u sklopu obiljeavanja 10. europskog tjedna protiv boli, i dopredsjednik HDLB-a mr. sc. Ante Barada, prim. na predstavljanju kampanje Change pain, iji su glavni ciljevi bolja procjena boli, multimodalno lijeenje boli te farmakoloko lijeenje usmjereno na mehanizam nastanka boli

  2. hrvatski kongres iz lijeenja boli1. simpozij medicinskih sestara iz lijeenja boli Osijek, 7.9. listopada 2010.

  Drugi hrvatski kongres iz lijeenja boli i Prvi simpozij medicinskih sestara iz lijeenja boli okupio je od 7. do 10. listo-pada 2010. godine u Osijeku vie od 350 sudionika iz Hrvatske, zemalja regije i vodeih europskih zemalja. Impresivan broj sudionika, pozvanih predavaa i prijavljenih postera govori o kvaliteti skupa, koji je prerastao granice Hrvatske i pokazao da su poznavanje patofiziologije te adekvatna dijagnostika i lijeenje boli prvorazredni zdravstveni prioritet. Kongres se odvijao kroz plenarna predavanja u devet sekcija, poster sekcijom sa plodnom raspravom, a tijekom kongresa odrana su i tri mini simpozija.

  Dr. sc. Marko Juki, prim. predstavljanje sveuilinog udbenika Bol uzroci i lijeenje

 • 3 | BOL Vol. I broj 1 sijeanj 2011.

  Uvodne napomene

  Uinkovita prevencija i lijeenje akutne boli etiki je i humani postupak koji je neophodno ukljuiti u program kvalitete lijeenja bolesnika. Dokazani mnogobrojni ko-risni uinci dobro organiziranog i provedenog programa lijeenja akutne boli za ukupni zdravstveni sustav su: ranije otputanje bolesnika iz jedinica intenzivnog lijeenja, krae ukupno trajanje lijeenja, manje ozbiljnih komplikacija koje znaajno produuju vrijeme lijeenja, uinkovitije korite-nje radnog vremena zdravstvenog osoblja, uinkovitije i ra-cionalnije koritenje skupe bolnike opreme, manje dana fizike nesposobnosti za rad, postignuto vee zadovoljstvo bolesnika, smanjena uestalost razvoja kronine boli te znatno smanjeni trokovi lijeenja.1

  Uzroci loe lijeene akutne boli definirani od Specijalne interesne grupe za lijeenje akutne boli (SIGAP) IASP-a

  Istraujui uzroke nedovoljno uinkovitog lijeenja akutne posebno poslijeoperacijske boli SIGAP je istaknula slijedee injenice:

  kliniari su nedovoljno educirani o potrebi lijeenja akutne boli, te o posljedicama nelijeenja

  vie od 50% svih bolnica u Evropi nemaju pisane vodie ili protokole za zbrinjavanje boli

  u vie od 50% bolnica bol se lijei samo na zahtjev bolesnika

  postoji tendencija da se ne uvaava intenzitet boli, koji navodi bolesnik

  u veini bolnica, procjena intenziteta boli se ne provodi

  ne postoji opi konsensus struke o optimalnom iz-boru analgetske medikacije i tehnike za pojedina klinika stanja

  ne postoji interdisciplinarna suradnja kliniara u lijeenju boli te odgovornost za loe lijeenje.2

  Za uspjeno lijeenje akutne boli neophodno je poznavati i uvaavati individualne razlike u subjektivnom doivljaju intenziteta boli pri istim kirurkim procedurama, povre-dama ili drugim bolnim stanjima. Genetika, epigenetika, spol i osobna anamneza dovode do razlika u osjetljivosti na bol. Drugi imbenici, koji pojaavaju individualne razlike su priroda kirurkog zahvata, povrede ili akutne bolesti, tijek ozdravljenja, cijeljenje rane, prethodni stresni odgovor, pri-druene bolesti, i ivotna dob. Znaajne individualne razlike postoje i pri odgovoru na analgetsku terapiju. Psiholoki faktori kao to su oekivanja, depresija, anksioznost i strah mogu pogorati intenzitet i trajanje bola. Osobna vjerovanja i individualno shvaanje bolnog stanja mogu modulirati intenzitet boli.

  Negativni uinci nedostatno lijeene akutne boli

  Posljednjih desetak godina snana nocicepcijska somatska i visceralna akutna bol smatra se najznaajnijim imbenikom razvoja endokrinih i neurohumoralnih poremeaja u nepo-srednom poslijeoperacijskom ili postraumatskom razdoblju, te u nizu ostalih klinikih stanja praenih snanom boli. Ta stanja stoga obiljeava porast katabolizma, poveano luenje stresnih hormona, poveano optereenje kardiova-skularnog sustava, poremeaj plune funkcije, pojava hiper-koagulabiliteta, pad fibrinolize, imunosupresija, paraliti-ki ileus, munina i povraanje. Posljedica gore navedenih zbivanja su poremeaj u homeostazi glukoze, metabolizmu lipida i proteina te lokalno otputanje citokina (IL1, IL6, TNF alfa). Dananji status struke potvruje da je nelijeena akutna bol tijekom perioperacijskog razdoblja najsnaniji okida stresnog odgovora koji pokree vitalno ugroavajue kaskade metabolikog i upalnog odgovora.

  Neuinkovito lijeena akutna bol ima niz negativnih uina-ka na organe i organske sustave (tablica 1)

  Zato moramo lijeiti akutnu bolProf. dr. sc. Vinja Majeri Kogler

 • 4 | BOL Vol. I broj 1 sijeanj 2011.

  Brojne su klinike studije pokazale da produeni i poja-an simpatiki, neurohumoralni te imunosni odgovor ne-lijeene akutne boli u dnevnoj klinikoj praksi, dovodi do odloenog usporenog cijeljenja operacijske rane, insufici-jencije kirurkih anastomoza, poveane uestalosti plunih komplikacija i tromboembolikih incidenata te poveane uestalosti razvoja kardiovaskularnih komplikacija posebno koronarnih incidenata. Istovremeno su bolesnici izloeni nepotrebnoj patnji te znaajno naruenoj kvaliteti ivota (nespavanje, prisutan strah i anksioznoat, smanjena po-kretljivost, znatno sporiji ukupni oporavak.3,4,5

  Obim problema

  Najnovija istraivanja IASPa provedena u Sjedinjenim ame-rikim dravama (SAD) navode slijedee podatke:

  U SAD se godinje uini vie od 46 milijuna hospitalnih i 53 milijuna ambulantnih kirurkih zahvata. 80% operiranih bolesnika navodi nazadovoljavajue lijeenje poslijeope-rativne boli.6 Od ovih bolesnika, 86% izjavljuje da je bol bila umjereno jaka. Veina bolesnika navodi nedostatnu kontrolu boli nakon otpusta iz bolnice. Bol je najei razlog dolaska bolesnika na odjele hitne medicine (do 70%).8 Vie od 115 milijuna posjeta uini se svake godine na odjelima hitne medicine u SAD, od ega 2.1 milijun bolesnika otpada

  na akutne glavobolje.7 Akutna bol je najei je uzrok odla-ska lijeniku u obiteljskoj i sportskoj medicini, te posebno u u internoj medicini.8

  Velika studija provedena u SAD ukazuje da je skor intenzi-teta boli (srednja vrijednost) pri prijemu hitnih bolesnika bio 8 od 10, a pri otpustu, 6 od 10. Oko 41% bolesnika je navelo da se intenzitet akutne boli nakon posjete odjelu hitne medicine nije