Click here to load reader

Grupa CD PROJEKT Wyniki finansowe 2014 · PDF file Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj 2013 ... [email protected] +48 600 539 032 ... Niniejsza prezentacja jest udostępniana wyłącznie

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Grupa CD PROJEKT Wyniki finansowe 2014 · PDF file Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj 2013...

 • Grupa CD PROJEKT Wyniki finansowe 2014

  Adam Kiciński Prezes Zarządu

  Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu, CFO

 • Plan prezentacji

  Przegląd wyników finansowych

  Najważniejsze wydarzenia - aktualizacja

  Przygotowania do premiery Wiedźmina 3

  Pytania i odpowiedzi

 • Wyniki Grupy

 • Wyniki Grupy CD PROJEKT

  2013 2014 Przychody ze sprzedaży 142 172 96 194 Koszt własny sprzedaży 89 297 63 491 Zysk brutto na sprzedaży 52 875 32 703 Koszty sprzedaży 22 377 18 484 Koszty ogólnego zarządu 12 856 11 352 Pozostałe przychody (koszty) operacyjne -3 238 3 283 Zysk na działalności operacyjnej 14 404 6 150 Przychody finansowe 2 316 3 190 Zysk przed opodatkowaniem 16 720 9 340 Zysk netto z działalności kontynuowanej 14 470 9 517 Strata z działalności zaniechanej 0 -4 838 Strata przypisana udziałom niekontrolującym -49 -533 Zysk netto przypisana podmiotowi dominującemu 14 519 5 212

 • Wyniki segmentu produkcji gier (Studio CD PROJEKT RED)

  2013 2014 2013 Q4 2014 Q4 Przychody ze sprzedaży 23 579 32 765 5 348 9 880 85% Przychody ze sprzedaży produktów 23 208 22 298 5 153 6 459 Przychody ze sprzedaży usług 0 880 0 880 Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 371 9 587 195 2 541 Koszt własny sprzedaży 6 337 16 897 1 334 4 356 227% Koszty sprzedanych produktów i usług 6 133 7 954 1 221 1 983 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 204 8 943 113 2 373 Zysk brutto na sprzedaży 17 242 15 868 4 014 5 524 38% Koszty sprzedaży 6 419 13 049 1 480 4 779 Koszty ogólnego zarządu 6 779 7 039 1 492 1 855 Pozostałe przychody (koszty) operacyjne 392 741 48 78 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 436 -3 479 1 090 -1 032 Przychody (koszty) finansowe 1 632 2 683 619 1 953 Zysk (strata) brutto 6 068 -796 1 709 921 -46% Zysk (strata) netto 5 096 -1 427 1 370 412 -70%

 • Wyniki segmentu globalnej cyfrowej dystrybucji gier (GOG.com)

  2013 2014 2013 Q4 2014 Q4

  Przychody ze sprzedaży 63 806 73 623 17 176 23 920 39%

  Koszt własny sprzedaży 39 860 48 156 11 720 15 771 35%

  Zysk brutto na sprzedaży 23 946 25 467 5 456 8 149 49%

  Koszty sprzedaży 10 235 13 651 2 918 4 245

  Koszty ogólnego zarządu 1 966 2 584 420 1 142

  Pozostałe przychody (koszty) operacyjne -306 19 -326 3

  Zysk na działalności operacyjnej 11 439 9 251 1 792 2 765 54%

  Przychody (koszty) finansowe -467 -908 255 -784

  Zysk brutto 10 972 8 343 2 047 1 981 -3%

  Zysk netto 9 515 7 105 1 732 1 597 -8%

  http://GOG.com

 • Aktywa

  31.12.2013 31.12.2014

  Aktywa trwałe 95 047 93 254

  Rzeczowe aktywa trwałe 11 187 5 499

  Wartości niematerialne 36 403 39 602

  Wartość firmy 46 417 46 417

  Pozostałe aktywa trwałe 1 040 1 736

  Aktywa obrotowe 122 588 155 683

  Zapasy 51 966 96 511

  Należności handlowe 17 064 6 389

  Pozostałe należności w tym z CIT 4 757 10 989

  Rozliczenia międzyokresowe 8 312 4 654

  Środki pieniężne i jednostki TFI 40 489 37 140

  AKTYWA RAZEM 217 635 248 937

 • Pasywa

  31.12.2013 31.12.2014

  Kapitał własny 166 987 168 018

  Zobowiązanie długoterminowe 5 187 2 137

  Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 597 874

  Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 590 1 263

  Zobowiązania krótkoterminowe 45 461 78 782

  Zobowiązania handlowe 24 738 20 532

  Pozostałe zobowiązania i RMP 18 899 56 894

  Inne zobowiązania krótkoterminowe 1 824 1 356

  PASYWA RAZEM 217 635 248 937

 • 2013 2014

  DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

  Zysk / Strata po opodatkowaniu 14 470 4 679

  Zmiana stanu zapasów -18 600 -44 545

  Zmiana stanu należności 14 264 9 778

  Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5 460 29 384

  Pozostałe korekty 7 442 -3 198

  Podatek dochodowy -982 -715

  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 22 054 -4 617

  Grupa CD PROJEKT - przepływy (część 1)

 • Grupa CD PROJEKT - przepływy (część 2)

  2013 2014 DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA Wpływy 880 9 577 Wydatki 5 007 8 684 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 127) 893

  DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA Wpływy 71 2 010 Wydatki 5 180 383 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (5 109) 1 627

  Przepływy pieniężne netto razem 12 818 -2 097 Środki pieniężne na początek okresu 26 866 36 492 Środki pieniężne na koniec okresu 39 684 34 395

  w tym zmiana wartości TFI -50 1 940

 • Globalna cyfrowa dystrybucja gier

 • • Powiększenie oferty gier do ponad 900 tytułów, w tym na system operacyjny Linux (ponad 160 gier); współpracujemy już z ponad 300 partnerami biznesowymi w tym Lucasfilms, Warner Bros.

  • Wprowadzenie cen w walutach: GBP, EUR, RUB, AUS oraz nowych, lokalnych form płatności, takich jak m.in. Sofort, Yandex, Webmoney.

  • Uruchomienie francuskiej wersji językowej strony GOG.com oraz udostępnienie ponad 270 gier we francuskiej wersji językowej.

  • W pierwszym kwartale 2015 r. uruchomiono niemiecką wersję serwisu wraz z grami oraz niemieckojęzyczną obsługą klienta.

  • Start beta testów GOG Galaxy.

  GOG.com - 2014 i początek 2015

  http://GOG.com

 • PlayStation 4 i Xbox One - sprzedaż do klienta Sp

  rz ed

  aż w

  s zt

  uk ac

  h

  0

  9 000 000

  18 000 000

  27 000 000

  36 000 000

  Tygodnie sprzedaży 1 7 13 19 25 31 37 43 49 55 61

  Poprzednia generacja (PS3 i X360) Obecna generacja (PS4 i X One)

  Dane za serwisem www.vgchartz.com

  http://www.vgchartz.com

 • CD PROJEKT RED - 2014 i początek 2015

  • Zakończenie wyboru partnerów oraz negocjowania i zawierania umów dystrybucyjnych lub licencyjnych. Wiedźmin 3: Dziki Gon będzie dostępny fizycznie w 109 krajach.

  • Wydanie serii komiksów The Witcher House of Glass przez Dark Horse Comics i studio CD PROJEKT RED.

  • Premiera gry planszowej The Witcher Adventure Game w wersji cyfrowej na komputery PC i Mac oraz na tablety z systemem iOS, Android oraz Windows.

  • W styczniu 2015 roku zadebiutowała pierwsza gra mobilna studia CD PROJEKT RED - The Witcher Battle Arena.

 • THIS WORLD DOESN’T NEED A HERO

  IT NEEDS PROFESSIONAL

 • przyznanych przez największe światowe media oraz ich czytelników

  Wiedźmin 3: Dziki Gon

 • Szkic działań promocyjnych

  FANI WIEDŹMINA + FANI GIER FABULARNYCH

  OSOBY, KTÓRE DUŻO GRAJĄ

  2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj

  2013

  KUPUJĄCY HITY

 • bu dż

  et m

  ar ke

  ti ng

  ow y

  i p rz

  yc ho

  dy z

  e sp

  rz ed

  aż y

  (U SD

  )

  0

  10 000 000

  20 000 000

  30 000 000

  40 000 000

  sp rz

  ed aż

  w s

  zt uk

  ac h

  0

  1 500 000

  3 000 000

  4 500 000

  6 000 000

  Wiedźmin 1 Wiedźmin 2 Wiedźmin 3

  sprzedaż w ujęciu ilościowym w pierwszych 4 kwartałach od premiery tytułu sprzedaż w ujęciu wartościowym w pierwszych 4 kwartałach od premiery tytułu łączny szacowany budżet marketingowy na świecie

  Trylogia Wiedźmińska - budżety marketingowe

  19

 • Dziękujemy

  Kontakt: Karolina Gnaś

  [email protected]

  +48 600 539 032

  CD PROJEKT S.A.

  mailto:[email protected]

 • Informacje zawarte w niniejszej prezentacji odzwierciedlają panujące aktualnie warunki (marzec 2015 roku) oraz oceny według stanu na chwilę obecną (marzec 2015 roku), które mogą ulec zmianie. Wszystkie przewidywania i stwierdzenia dotyczące przyszłości stanowią obraz obecnych opinii, subiektywnych osądów oraz założeń co do przyszłych zdarzeń i warunków i obciążone są ryzykiem i niepewnością. Istnieje możliwość wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń, nie ma więc gwarancji, że sytuacja będzie rozwijać się zgodnie z przewidywaniami. CD PROJEKT S.A. nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub kompletności jakichkolwiek oświadczeń, lub innych materiałów zawartych w niniejszym dokumencie.

  Niniejsza prezentacja jest udostępniana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych lub instrumentów finansowych. CD PROJEKT S.A, jego podmioty powiązane oraz jego zarząd i pracownicy nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe straty lub szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystywaniem niniejszego dokumentu lub informacji w nim zawartych.

  Niniejsza Prezentacja nie zawiera kompletnej ani całościowej analizy finansowej CD PROJEKT S.A. ani Grupy CD PROJEKT, jak również nie przedstawia jej sytuacji i planów w kompletny ani całościowy sposób. Prezentacja może zawierać pewne nieścisłości lub opuszczenia. Spółka zwraca uwagę osobom, które zapoznają si

Search related