26
Grupa Azoty S.A. Strategia działania 1 lipca 2015 r. Tarnów-Mościce

Grupa Azoty S.A. Strategia działania 1 lipca 2015 r

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Grupa Azoty S.A. – Strategia działania

1 lipca 2015 r. Tarnów-Mościce

Grupa Azoty – jeden z Liderów

w branży chemicznej w Europie

Przychód ze sprzedaży 1Q 2015 r. – 2,8 mld zł

ZYSK NETTO – 306 mln zł

Grupa Azoty zatrudnia łącznie 14 000 osób

Spółki Grupy Azoty – liderzy wśród pracodawców w regionach

Od 2008 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych

Szerokie portfolio produktowe – przychody 2014

56% 25%

2%

2% 15%

NAWOZY

CHEMIA

TWORZYWA

ENERGIA

POZOSTAŁE

Grupa Azoty – obszary działania

Logistyka

Produkcja

nr 1 w Polsce / nr 2 w UE

w nawozach mineralnych ZMPP Port

Grupa Azoty Police Mocznik, NPK, NP, NS, Amoniak, TiO2

BBM Terminal

Fosfory NPK, P

Navitrans Logistyka

Grupa Azoty

ATT Polymers PA 6

Grupa Azoty Puławy AN, RSM, Mocznik, Melamina, CPL

Grupa Azoty Siarkopol Siarka

Grupa Azoty S.A. AN, CAN, ASN, AS, CPL, PA 6, POM

Grupa Azoty ZAK S.A. AN, CAN, ASN, AS, CPL, PA 6, POM

Z. A. Chorzów S.A. NPK, N, P, K

Afryka / Senegal

AFRIG Trade SARL Fosforyty,

export surowców

nr 1 w Polsce / nr 5 w UE

w poliamidach

nr 1 w Polsce / nr 5 w UE

w produktach OXO

i plastyfikatorach

nr 1 w Polsce / nr 2 w UE

/ nr 3 na świecie

w melaminie

nr 1 w Polsce

w bieli tytanowej

Mocna pozycja na rynkach zagranicznych

Blisko 90% przychodów ze sprzedaży na rynkach UE

Polska

56%

-3%

2013

2014

Ameryka

Północna

1%

-0,5%

Unia Europejska

32%

+2%

Pozostała

Europa

2%

+0,4% Azja

6%

+0,04%

Afryka

1%

+1% Ameryka

Południowa

4%

-0,3%

Grupa Azoty – cele strategiczne

Redystrybucja zysku do akcjonariuszy

na poziomie około 40%

EBIT > 8%

Sektor zaawansowanych technologicznie materiałów,

w szczególności tworzyw konstrukcyjnych,

Sektor chemikaliów organicznych, w szczególności kaprolaktamu,

melaminy, alkoholi OXO, plastyfikatorów oraz chemikaliów specjalistycznych,

Zapewnienie akcjonariuszom jednego z najwyższych w branży zwrotu powierzonego kapitału

Sektor produktów dla rolnictwa, w szczególności

nawozów mineralnych

EBITDA > 14%

ROE > 12%

ROCE > 14%

Sektor chemikaliów nieorganicznych, w szczególności amoniaku

i bieli tytanowej.

Strategia Grupy Azoty na lata 2013 – 2020

Fundamentalne cele:

W wymiarze efektywności finansowej Grupa wyznaczyła cele:

Grupa zdefiniowała również swoją domenę jako prowadzenie

działalności produkcyjnej oraz handlowej w sektorach:

Utrzymanie trwałej pozycji jednego z trzech największych

producentów nawozów na rynku europejskim

Strategia rozwoju do 2020 r.

Rozwój organiczny

2014−2020 7 mld PLN

na rozwój organiczny Ugruntowanie pozycji

w TOP3 wśród europejskich

producentów nawozów

Doskonałość

Operacyjna

Cel Programu Azoty PRO:

Więcej niż 300 mln PLN

korzyści rocznie

po realizacji programu

Fuzje i przejęcia Zwiększenie zasięgu Grupy Azoty

w planach do przejęcia 10 podmiotów

Grupa Azoty – rozwój organiczny

(projekty korporacyjne)

Grupa Azoty Kędzierzyn Elektrociepłownia

– 600 mln zł (2019 r.)

Instalacja do produkcji RSM

– 29,5 mln zł (2015 r.)

Grupa Azoty S.A. Wytwórnia poliamidów – 320 mln zł (2016 r.)

Instalacja do granulacji nawozów mineralnych –141 mln zł (2016 r.)

Pozostałe projekty – ponad 500 mln zł

Grupa Azoty Puławy Elektrownia Puławy

- 1 125 mln zł (2019 r.)

Rozbudowa instalacji kwasu azotowego

– 695 mln zł (2021 r.)

Instalacja do granulacji mechanicznej saletry,

2 linie – 385 mln zł (I linia do 2018 r., II linia do 2020 r.)

Grupa Azoty Police Instalacja do produkcji propylenu – 1,7 mld zł (2019 r.)

2014 – 2020 7 mld PLN 68 projektów inwestycyjnych > >

Grupa Azoty – umowy na finansowanie

projektów korporacyjnych

Grupa Azoty w ramach programu finansowania nowych inwestycji

w 2015 r. sfinalizowała i podpisała następujące umowy:

umowa z konsorcjum banków (PKO, BGK, WBK, ING)

na kredyt odnawialny na finansowanie potrzeb korporacyjnych

w tym projektów inwestycyjnych na kwotę 1,5 mld zł - kwiecień 2015

porozumienie z EBI i EBOR na finansowanie strategicznych inwestycji

Grupy Azoty. Porozumienie gwarantuje długoterminowe finansowanie

na kwotę 700 mln zł - maj 2015

Grupa Azoty – rynek kapitałowy

Spółki notowane na GWP - Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Puławy, Grupa Azoty Polic

od 2009 r. Grupa Azoty S.A. należy do giełdowego RESPECT Index

Grupa Azoty S.A. wchodzi w skład indeksów WIG, WIG30, mWIG40, WIG-Poland

oraz indeksu branżowego WIG-Chemia

od lutego 2013 r. Grupa Azoty S.A. należy do indeksu MSCI Emerging Markets

w marcu 2015 r. Grupa Azoty S.A. została zakwalifikowana do prestiżowego indeksu

FTSE Emerging Markets

Grupa Azoty – umowy na finansowanie

projektów korporacyjnych

Największa firma w Tarnowie pod względem uzyskanych przychodów

i poniesionych nakładów inwestycyjnych

Solidny pracodawca

zatrudnienie – 2 088 osób

Regionalny inwestor

nakłady inwestycyjne do 2020 r. – ponad 1 mld zł

Płatnik podatków

w 2014 r. wysokość zapłaconych przez Grupę Azoty S.A.

podatków lokalnych wyniosła17 691 mln zł

Firma społecznie odpowiedzialna

w 2014 r. Grupa Azoty S.A. w formie darowizn, sponsoringu i inwestycji

w lokalną infrastrukturę przekazała 1,9 mln zł

Program Inwestycyjny dla tarnowskiego kompleksu wytwórczego

Grupy Azoty

Główne cele strategiczne

Działania ukierunkowane na poprawę efektywności finansowej

w Grupie Azoty S.A. wpisane w strategię Grupy.

Osiągnięcie wyznaczonych celów finansowych poprzez projekty inwestycyjne

oraz przedsięwzięcia związane z poprawą efektywności operacyjnej.

Cele cząstkowe

zwiększanie skali operacji i poszerzanie oferty i segmentów rynkowych

w wybranych obszarach działalności (poliamidy, nawozy saletrzane,

tworzywa modyfikowane, amoniak, kwas azotowy),

obniżenie kosztów wytwarzania, w szczególności w ciągu kaprolaktamowo - poliamidowym,

maksymalizacja wartości siarczanu amonu,

zakończenie przygotowania i rozpoczęcie wdrażania projektów zwiększających poziom

dywersyfikacji produktowej Spółki

Główne kierunki działań rozwojowych do 2020 roku

Cel

trwała poprawa pozycji konkurencyjnej Spółki oraz zmniejszenie uzależnienia

od niekorzystnych zjawisk w otoczeniu, w tym rosnących kosztów energii i ochrony środowiska

Segment Nawozy

optymalizacja struktury produkcji, głębsze wykorzystanie synergii

z produkcją kaprolaktamu i maksymalizacja wartości siarczanu amonu

pogłębienie specjalizacji w segmencie nawozów stałych zawierających azot i siarkę

dalsze obniżenie kosztów wytwarzania poprzez modernizację

i intensyfikację kluczowych instalacji

Segment Tworzywa

zwiększenie skali wytwarzania poliamidów oraz pełne zbilansowanie

zdolności produkcyjnych kaprolaktamu i poliamidów w skali Grupy

obniżenie kosztów wytwarzania kaprolaktamu

wzrost sprzedaży wyżej przetworzonych produktów, zwiększenie skali operacji

i portfela w obszarze kompozytów poliamidu

Główne kierunki działań rozwojowych do 2020 roku

Energetyka i infrastruktura

dostosowanie do regulacji prawnych dotyczących emisji zanieczyszczeń

poprawa efektywności elektrociepłowni poprzez zainstalowanie nowego

turbozespołu upustowo kondensacyjnego

podjęcie działań zmierzający do wykorzystania synergii

pomiędzy infrastrukturą Spółki a infrastrukturą miasta Tarnowa

Dalsza dywersyfikacja

prace badawcze nad nowymi produktami o perspektywicznych rynkach

i dostępnej bazie surowcowej, zwiększenie stopnia dywersyfikacji produktowej

Instalacja Granulacji Mechanicznej II

Charakter inwestycji - Rozwój biznesu

Capex - 141 mln PLN

Okres realizacji - 2014 - 2016

Główne cele projektu

poprawa jakości nawozów na skutek zastosowania granulacji mechanicznej

poprawa rentowności sprzedaży dzięki optymalizacji wykorzystania

dostępnej bazy surowcowej i podwyższeniu wartości

produkowanego siarczanu amonu

optymalizacja asortymentu produkowanych nawozów,

umożliwienie równoczesnej produkcji szerokiej gamy produktów

różniących się zawartością azotu i/lub siarki,

produkcja specjalistycznych nawozów na bazie siarczanu amonu

Intensyfikacja zdolności produkcyjnych amoniaku

Charakter inwestycji - Rozwój biznesu

Capex - 44,5 mln PLN

Okres realizacji - 2014 - 2016

Główne cele projektu

zmniejszenie deficytu amoniaku w Tarnowie i zwiększenie produkcji

w efekcie likwidacji „wąskich gardeł” na instalacji reformingu parowego

gazu ziemnego oraz wykorzystania posiadanych rezerw

w zdolnościach syntezy amoniaku

obniżenie kosztu amoniaku zmieszanego i ograniczenie udziału

droższego surowca pochodzącego z zakupu

Magazyn technologiczny nawozów

Charakter inwestycji - Utrzymanie biznesu

Capex - 43 mln PLN

Okres realizacji - 2013 - 2015

Główne cele projektu

poprawa jakości produktów oraz ograniczenie operacji powodujących

mechaniczne niszczenie nawozów

zwiększenie zdolności magazynowych nawozów saletrzanych luzem

efekt dodatkowy - obniżenie kosztów magazynowania nawozów

Wytwórnia Poliamidów II 80 tt/r

Charakter inwestycji - Rozwój biznesu

Capex - 320 mln PLN

Okres realizacji - 2014 - 2016

Główne cele projektu

optymalizacja asortymentu produkowanego poliamidu 6

stworzenie elastycznego portfela produktowego

dającego możliwość lokowania na rynku oraz przesunięcie

oferty produktowej w kierunku segmentów o wyższej marży

zagospodarowanie produkowanego w ramach

Grupy kaprolaktamu, dla którego rynek zewnętrzny się skurczył

Intensyfikacja Instalacji cykloheksanonu z fenolu

Charakter inwestycji - Rozwój biznesu

Capex – 25,75 mln PLN

Okres realizacji - 2014 - 2015

Główne cele projektu

obniżenie kosztu wytwarzania cykloheksanonu

poprawa efektywności ekonomicznej ciągu kaprolaktam – poliamid 6

poprzez zastąpienie droższego cykloheksanonu z benzenu

tańszym cykloheksanonem z fenolu

dostosowanie do zmian na rynku surowców

Budowa instalacji neutralizacji strąceniowej

Charakter inwestycji - Rozwój biznesu

Capex – 62 mln PLN

Okres realizacji - 2016 - 2018

Główne cele projektu

poprawa rentowności produkcji kaprolaktamu

obniżenie zużycia ciepła w procesie wytwarzania kaprolaktamu

- wykorzystanie ciepła reakcji neutralizacji estru kaprolaktamu

gazowym amoniakiem do zatężania ługów siarczanowych

w węźle reakcyjnym oraz do zatężania roztworu pooksymacyjnego

Zabudowa turbozespołu niskoprężnego w EC2

Charakter inwestycji - Rozwój biznesu

Capex – 63 mln PLN

Okres realizacji - 2014 - 2016

Główne cele projektu

optymalizacja kosztów Elektrociepłowni poprzez poprawę

sprawności turbin, zwiększenie produkcji energii elektrycznej

w kondensacji i zagospodarowanie nadmiarowej pary 0,9 MPa

obniżenie średniego kosztu energii elektrycznej

poprzez zwiększenie udziału tańszej produkcji własnej

wzrost niezawodności dostaw energii elektrycznej

oraz umożliwienie pracy EC2 w warunkach niskich odbiorów pary

Instalacje odsiarczania oraz odazotowania spalin

Charakter inwestycji - Mandatowy

Capex – Instalacja odsiarczania - 45,4 mln PLN

- Instalacja odazotowania - 44,6 mln PLN

Okres realizacji - 2014 - 2016

Główne cele projektu

dostosowanie do nowych wymagań prawnych

dotyczących emisji przemysłowych (Dyrektywa IED)

zapewnienie ciągłości produkcji energii elektrycznej i cieplnej

obniżenie emisji tlenków azotu, tlenków siarki

oraz pyłów z elektrociepłowni

Pozostałe zadania inwestycyjne

(w planie na lata 2015-2020)

Instalacja neutralizacji (azotan amonu) (Capex 91 mln PLN)

Intensyfikacja instalacji KDC do 1050 t/d (Capex 60 mln PLN)

Modernizacja Biologicznej Oczyszczalni Ścieków (Capex 42 mln PLN)

Chemiczne Centrum Technologii i Rozwoju (Capex 45 mln PLN)

Nowa Wytwórnia Tworzyw Modyfikowanych (Capex 43 mln PLN)

W planie na lata 2015-2020 zaplanowano również realizację

mniejszych zadań inwestycyjnych (MZI) o łącznej wartości 265,2 mln PLN

Grupa Azoty:

Narodowy Champion

Bezpieczeństwo energetyczne

Bezpieczeństwo żywieniowe

Dziękujemy za uwagę

więcej informacji www.grupaazoty.com