of 26 /26
Grupa Azoty S.A. Strategia działania 1 lipca 2015 r. Tarnów-Mościce

Grupa Azoty S.A. Strategia działania 1 lipca 2015 r

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Grupa Azoty S.A. Strategia działania 1 lipca 2015 r

PowerPoint PresentationPrzychód ze sprzeday 1Q 2015 r. – 2,8 mld z
ZYSK NETTO – 306 mln z
Grupa Azoty zatrudnia cznie 14 000 osób
Spóki Grupy Azoty – liderzy wród pracodawców w regionach
Od 2008 roku na Giedzie Papierów Wartociowych
Szerokie portfolio produktowe – przychody 2014
56% 25%
w nawozach mineralnych ZMPP Port
Grupa Azoty Police Mocznik, NPK, NP, NS, Amoniak, TiO2
BBM Terminal
Grupa Azoty Siarkopol Siarka
Grupa Azoty S.A. AN, CAN, ASN, AS, CPL, PA 6, POM
Grupa Azoty ZAK S.A. AN, CAN, ASN, AS, CPL, PA 6, POM
Z. A. Chorzów S.A. NPK, N, P, K
Afryka / Senegal
w poliamidach
w produktach OXO
/ nr 3 na wiecie
Blisko 90% przychodów ze sprzeday na rynkach UE
Polska
56%
-3%
2013
2014
Ameryka
Pónocna
1%
-0,5%
melaminy, alkoholi OXO, plastyfikatorów oraz chemikaliów specjalistycznych,
Zapewnienie akcjonariuszom jednego z najwyszych w brany zwrotu powierzonego kapitau
Sektor produktów dla rolnictwa, w szczególnoci
nawozów mineralnych
EBITDA > 14%
ROE > 12%
ROCE > 14%
i bieli tytanowej.
Fundamentalne cele:
dziaalnoci produkcyjnej oraz handlowej w sektorach:
Utrzymanie trwaej pozycji jednego z trzech najwikszych
producentów nawozów na rynku europejskim
Strategia rozwoju do 2020 r.
Rozwój organiczny
w TOP3 wród europejskich
korzyci rocznie
w planach do przejcia 10 podmiotów
Grupa Azoty – rozwój organiczny
Instalacja do produkcji RSM
Grupa Azoty S.A. Wytwórnia poliamidów – 320 mln z (2016 r.)
Instalacja do granulacji nawozów mineralnych –141 mln z (2016 r.)
Pozostae projekty – ponad 500 mln z
Grupa Azoty Puawy Elektrownia Puawy
- 1 125 mln z (2019 r.)
Rozbudowa instalacji kwasu azotowego
– 695 mln z (2021 r.)
Instalacja do granulacji mechanicznej saletry,
2 linie – 385 mln z (I linia do 2018 r., II linia do 2020 r.)
Grupa Azoty Police Instalacja do produkcji propylenu – 1,7 mld z (2019 r.)
2014 – 2020 7 mld PLN 68 projektów inwestycyjnych > >
Grupa Azoty – umowy na finansowanie
projektów korporacyjnych
na kredyt odnawialny na finansowanie potrzeb korporacyjnych
w tym projektów inwestycyjnych na kwot 1,5 mld z - kwiecie 2015
porozumienie z EBI i EBOR na finansowanie strategicznych inwestycji
Grupy Azoty. Porozumienie gwarantuje dugoterminowe finansowanie
na kwot 700 mln z - maj 2015
Grupa Azoty – rynek kapitaowy
Spóki notowane na GWP - Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Puawy, Grupa Azoty Polic
od 2009 r. Grupa Azoty S.A. naley do giedowego RESPECT Index
Grupa Azoty S.A. wchodzi w skad indeksów WIG, WIG30, mWIG40, WIG-Poland
oraz indeksu branowego WIG-Chemia
od lutego 2013 r. Grupa Azoty S.A. naley do indeksu MSCI Emerging Markets
w marcu 2015 r. Grupa Azoty S.A. zostaa zakwalifikowana do prestiowego indeksu
FTSE Emerging Markets
projektów korporacyjnych
i poniesionych nakadów inwestycyjnych
Patnik podatków
podatków lokalnych wyniosa17 691 mln z
Firma spoecznie odpowiedzialna
w 2014 r. Grupa Azoty S.A. w formie darowizn, sponsoringu i inwestycji
w lokaln infrastruktur przekazaa 1,9 mln z
Program Inwestycyjny dla tarnowskiego kompleksu wytwórczego
Grupy Azoty
w Grupie Azoty S.A. wpisane w strategi Grupy.
Osignicie wyznaczonych celów finansowych poprzez projekty inwestycyjne
oraz przedsiwzicia zwizane z popraw efektywnoci operacyjnej.
Cele czstkowe
w wybranych obszarach dziaalnoci (poliamidy, nawozy saletrzane,
tworzywa modyfikowane, amoniak, kwas azotowy),
obnienie kosztów wytwarzania, w szczególnoci w cigu kaprolaktamowo - poliamidowym,
maksymalizacja wartoci siarczanu amonu,
dywersyfikacji produktowej Spóki
Cel
trwaa poprawa pozycji konkurencyjnej Spóki oraz zmniejszenie uzalenienia
od niekorzystnych zjawisk w otoczeniu, w tym rosncych kosztów energii i ochrony rodowiska
Segment Nawozy
z produkcj kaprolaktamu i maksymalizacja wartoci siarczanu amonu
pogbienie specjalizacji w segmencie nawozów staych zawierajcych azot i siark
dalsze obnienie kosztów wytwarzania poprzez modernizacj
i intensyfikacj kluczowych instalacji
zdolnoci produkcyjnych kaprolaktamu i poliamidów w skali Grupy
obnienie kosztów wytwarzania kaprolaktamu
i portfela w obszarze kompozytów poliamidu
Gówne kierunki dziaa rozwojowych do 2020 roku
Energetyka i infrastruktura
poprawa efektywnoci elektrociepowni poprzez zainstalowanie nowego
turbozespou upustowo kondensacyjnego
pomidzy infrastruktur Spóki a infrastruktur miasta Tarnowa
Dalsza dywersyfikacja
Instalacja Granulacji Mechanicznej II
Charakter inwestycji - Rozwój biznesu
Capex - 141 mln PLN
Okres realizacji - 2014 - 2016
poprawa rentownoci sprzeday dziki optymalizacji wykorzystania
dostpnej bazy surowcowej i podwyszeniu wartoci
produkowanego siarczanu amonu
produkcja specjalistycznych nawozów na bazie siarczanu amonu
Intensyfikacja zdolnoci produkcyjnych amoniaku
Charakter inwestycji - Rozwój biznesu
Capex - 44,5 mln PLN
Okres realizacji - 2014 - 2016
w efekcie likwidacji „wskich garde” na instalacji reformingu parowego
gazu ziemnego oraz wykorzystania posiadanych rezerw
w zdolnociach syntezy amoniaku
droszego surowca pochodzcego z zakupu
Magazyn technologiczny nawozów
mechaniczne niszczenie nawozów
Wytwórnia Poliamidów II 80 tt/r
Charakter inwestycji - Rozwój biznesu
Capex - 320 mln PLN
Okres realizacji - 2014 - 2016
stworzenie elastycznego portfela produktowego
oferty produktowej w kierunku segmentów o wyszej mary
zagospodarowanie produkowanego w ramach
Intensyfikacja Instalacji cykloheksanonu z fenolu
Charakter inwestycji - Rozwój biznesu
Capex – 25,75 mln PLN
Okres realizacji - 2014 - 2015
poprzez zastpienie droszego cykloheksanonu z benzenu
taszym cykloheksanonem z fenolu
Budowa instalacji neutralizacji strceniowej
Charakter inwestycji - Rozwój biznesu
Capex – 62 mln PLN
Okres realizacji - 2016 - 2018
- wykorzystanie ciepa reakcji neutralizacji estru kaprolaktamu
gazowym amoniakiem do zatania ugów siarczanowych
w wle reakcyjnym oraz do zatania roztworu pooksymacyjnego
Zabudowa turbozespou niskoprnego w EC2
Charakter inwestycji - Rozwój biznesu
Capex – 63 mln PLN
Okres realizacji - 2014 - 2016
sprawnoci turbin, zwikszenie produkcji energii elektrycznej
w kondensacji i zagospodarowanie nadmiarowej pary 0,9 MPa
obnienie redniego kosztu energii elektrycznej
poprzez zwikszenie udziau taszej produkcji wasnej
wzrost niezawodnoci dostaw energii elektrycznej
oraz umoliwienie pracy EC2 w warunkach niskich odbiorów pary
Instalacje odsiarczania oraz odazotowania spalin
Charakter inwestycji - Mandatowy
- Instalacja odazotowania - 44,6 mln PLN
Okres realizacji - 2014 - 2016
zapewnienie cigoci produkcji energii elektrycznej i cieplnej
obnienie emisji tlenków azotu, tlenków siarki
oraz pyów z elektrociepowni
Instalacja neutralizacji (azotan amonu) (Capex 91 mln PLN)
Intensyfikacja instalacji KDC do 1050 t/d (Capex 60 mln PLN)
Modernizacja Biologicznej Oczyszczalni cieków (Capex 42 mln PLN)
Chemiczne Centrum Technologii i Rozwoju (Capex 45 mln PLN)
Nowa Wytwórnia Tworzyw Modyfikowanych (Capex 43 mln PLN)
W planie na lata 2015-2020 zaplanowano równie realizacj
mniejszych zada inwestycyjnych (MZI) o cznej wartoci 265,2 mln PLN
Grupa Azoty:
Narodowy Champion
Bezpieczestwo energetyczne
Bezpieczestwo ywieniowe