Grup Gestio n16 Tardor

 • View
  32

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Grup Gestio n16 Tardor

Text of Grup Gestio n16 Tardor

 • N. 16 tardor 2013www.gestiogirona.cat

  la pregunta del client

  revisions que cal fer abans que finalitzi lanypg. 3

  aSSeSSOria

  Entrada de la Llei demprenedors i altres mesurespg. 4

  fiScal

  Com sortir del laberint de les operacions vinculadespg. 7

  dret hipOtecari Les controvertides clusules sl dels contractes hipotecarispg. 7

  laBOral

  Millores daccs a la jubilaci per a les cotitzacions realitzades a temps parcialpg. 5

 • Aquests darrers dies sha publicat en premsa que el

  conseller dEconomia, Andreu Mas-Colell, ha anun-

  ciat que Catalunya ha sortit de la recessi durant

  el darrer tercer trimestre del any, i ha previst que

  leconomia catalana tanqui el 2013 amb una cai-

  guda de l1,1%. Tamb estima que el 2014 ser el

  primer exercici que es tancar amb un petit creixe-

  ment (al voltant de l1%).

  No obstant aix, des de Grup Ges-

  ti Girona percebem que la situa-

  ci no convida a loptimisme.

  Tot i que constatem que hi ha

  empreses que comencen a te-

  nir uns estats financers millors

  dels que tenien aquests darrers

  cinc anys, tamb cal dir que

  acostumen a ser companyies en

  les quals trobem algunes de les

  caracterstiques segents: han

  reorientat els seus productes

  i/o serveis per tal de diferenci-

  ar-se de la competncia i donar

  un valor afegit; han adequat la

  seva capacitat productiva a les

  necessitats per tal de no incr-

  rer en despeses estructurals

  suprflues; han buscat noves

  frmules per arribar a altres

  segments de clients que no te-

  nien amb anterioritat i daques-

  ta manera mitigar la disminuci

  de facturaci que tenien els

  seus clients habituals... En de-

  finitiva, han buscat ser ms eficients, tot innovant

  o exportant.

  Una altra constataci que observem s la davallada

  en el consum privat, fet que motiva que botigues,

  supermercats, bars, hotels, empreses de lleure, etc.

  vegin com trimestre rere trimestre la seva xifra de

  negocis disminueix. s evident que la congelaci

  salarial i les pujades de lIVA hi han tingut molt a

  veure, a ms de les restriccions en les poltiques

  creditcies de les entitats bancries.

  En aquest nmero us informem de les novetats le-

  gislatives que han sorgit aquests darrers mesos. La-

  mentem no poder aportar gaires solucions ms en-

  ll de les recomanacions que us

  hem anat fent al llarg daquests

  anys a travs de diferents arti-

  cles; per com podem obser-

  var, la problemtica s a escala

  mundial, i no una situaci alla-

  da que ens afecta noms a nos-

  altres.

  Per acabar magradaria trans-

  criure la nota dopini del Col-

  legi dEconomistes amb la qual

  el Grup Gesti Girona est ple-

  nament dacord.

  1.- Que per a la reactivaci

  econmica s fonamental re-

  cuperar la confiana; i per re-

  cuperar aquesta confiana es

  requereix transparncia, gover-

  nana, lideratge i consens po-

  ltic i social, i lluita contra la

  corrupci.

  2.- Les restriccions creditcies

  i les condicions financeres do-

  lentes poden malmetre la reac-

  tivaci econmica.

  3.- Sha destimular lactivitat empresarial i pres-

  tigiar-la socialment

  Per a la reactivaci econmica s

  fonamental recuperar la confiana; i per recuperar aquesta

  confiana es requereix transparncia,

  governana, lideratge i consens poltic i

  social, i lluita contra la corrupci

  2

  estem sortint de la recessi?

  EdITorIAL

  DOLORS CARRERASGerent Grup Gesti Girona

 • 3LA PrEGUNTA dEL CLIENT

  revisions que cal fer abans que finalitzi lany

  Sapropa el final dany, i aprofitem per recordar un seguit de revisions, comunicacions, renncies i inclusions que cal fer abans del 31 de desembre.

  Abans denumerar-les, recordem lobligatorietat de comuni-car qualsevol variaci que es produeixi en els elements tribu-taris que conformen la base de clcul de lImpost sobre acti-vitats econmiques (IAE). Un nou projecte inversor, una nova lnia de negoci, un centre de treball nou o la mateixa crisi poden haver fet variar alguna dada essencial que ens pot reportar un major cost, o b un estalvi en aquest impost. Els parmetres que poden servir de base de clcul varien segons lactivitat que es desenvolupa, per poden ser: metres quadrats, kilowatts de consum de llum, nombre de vehicles, nombre dhabitacions, nombre de mquines de vending, de mquines recreatives...

  Aprofitem per recordar que les persones fsiques que desenvo-lupen una activitat econmica i/o professional estan exemptes de pagament; aix com les societats mercantils en els seus dos primers anys de vida, i tamb en els exercicis segents sempre que la seva xifra de negoci no superi el mili deuros. Malgrat aix tots tenen lobligaci de donar-se dalta en lepgraf corresponent.

  Al marge de lIAE, hi ha altres consideracions que cal tenir en compte, respecte daltres rgims o daltres comunicacions. En el grfic de peu de pgina en citem algunes.

  No voldrem acabar sense fer notar la gran transcendncia que pot tenir alguna daquestes consideracions, ja sigui de carcter fiscal, mercantil o financer. Val la pena dedicar-hi latenci que mereixen

  rEvisioNs, CoMuNiCaCioNs, rENNCiEs i iNCLusioNs

  Inclusi o renncia al rgim de devoluci mensual de lIVA (REDEME) Novembre

  Inclusi o renncia a mduls

  desembre

  Comunicar lexempci o no de lIAE per superar o no la xifra de negocis (un mili)

  Inclusi o exclusi com a gran empresa

  Inclusi en el rgim especial del criteri de caixa en lIVA

  Comunicaci de grup dempresa Gener

  Modificaci del sistema de pagaments a compte de lImpost de societats del 2014 Febrer

  CoNCEPtE tErMiNi

  Mquines de vending

  Metres quadrats

  Nombre de vehicles

  Parmatres variables*

  *Parmetres per a determinades activitats

  Mquines recreatives

  Nombre habitacions

  Kw installats

 • 4 rEA dAssEssorIA

  Entrada de la Llei demprenedors i altres mesures

  En la darrera edici de Solucions ja vam avanar una part del contingut de la tan comentada Llei demprenedors, que in-trodua importants mesures en diferents nivells per fomentar lactivitat econmica. En data daquesta edici, ja disposem de la redacci definitiva publicada i, per tant, podem incidir en alguns dels aspectes que considerem ms rellevants per als empresaris, i que sn els segents:

  a) introducci dincentius fiscals per ajudar els emprenedors i fomentar la creaci de noves empreses:

  Rgim especial del criteri de caixa a lIVA: amb efecte a partir de l1 de gener de 2014, els autnoms i empreses amb facturaci inferior a 2.000.000 deuros podran, amb carcter optatiu, acollir-se al rgim que permet ingressar lIVA de les factures emeses en el perode en qu es cobrin, permetent aix que les empreses que tenen una diferncia important en-tre el seu termini de cobrament i de pa-gament, no hagin de finanar les quotes dIVA que encara no han cobrat. No obs-tant aix, cal fer algunes precisions:

  El lmit per ingressar lIVA de les fac-tures acaba el 31 de desembre de lany posterior a la realitzaci de loperaci, fins i tot si no shan cobrat encara. Qui saculli a aquest rgim haur daplicar el mateix criteri per deduir lIVA de les factures rebudes, s a dir, sel po-dr deduir en el moment de pagar la factura, i, en qualsevol cas, a partir del 31 de desembre de lany posterior a la realit-zaci de loperaci. Aquelles empreses que no estiguin acollides a aquest r-gim, per que siguin clients dempreses que s ho estiguin, no podran deduir lIVA fins al moment del seu pagament (bviament, la factura haur dindicar que loperaci est acollida al rgim especial de criteri de caixa). Es podr renunciar a lesmentat rgim, per la renncia tindr un efecte mnim de 3 anys, durant els quals no shi podr tornar a optar. Les obligacions formals daquest rgim (especialment, el procediment i els terminis per acollir-shi) es determinaran a travs dun reglament que al moment de ledici daques-ta revista no sha publicat.

  Amb referncia a lImpost sobre societats, shan aprovat els in-centius segents, aplicables a partir de l1 de gener de 2013:

  Deducci dentre el 5 i el 10% en la quota de limpost, del 10% dels beneficis empresarials destinats a la reinversi en immobilitzat material o inversions immobiliries, aplicable a les empreses amb un volum de facturaci inferior als 8 milions deuros.

  Supressi del lmit per aplicar la de-ducci per R+D, a canvi de rebaixar-la en un 20%. A ms, en cas dinsuficin-cia de quota es podr demanar el seu abonament a lAdministraci Tributria. Increment de la deducci per creaci docupaci per a treballadors amb dis-capacitat.

  Daltra banda, les persones fsiques que inverteixin en el capital social dem-preses de nova creaci, podran apli-car-se una deducci a lIRPF equivalent al 20% de la inversi realitzada, amb un mxim de 50.000 euros dinversi, a ms de gaudir dexempci fiscal per les plusvlues que es posin de manifest amb la seva transmissi, sempre que el capital sigui reinvertit. Lincentiu no saplicar quan existeixi un determinat vincle familiar entre linversor i la resta de la propietat de lempresa.

  A banda daix, cal destacar una al-tra mesura molt important a efectes de

  gesti i que a hores dara es troba en trmit delaboraci. Es tracta de la supressi, a partir de l1 de gener de 2014, per a tots els contribuents (excepte aquells que noms presenten la seva declaraci de renda), de la possibilitat de presentar les seves liquidacions tributries en format paper a la seva entitat bancria.

  Per tant, la presentaci de les liquidacions dIVA, retenci-ons sobre rendiments, etc., haur de realitz