Click here to load reader

Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 2012

  • View
    58

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 2012. Iepirkumu uzraudzības birojs Lektore: Agnese Briška. Likuma spēkā stāšanās. Stājas spēkā 01.08.2012. Atsevišķas normas stājas spēkā vēlāk: 01.01.2013. ( in-house ) - PowerPoint PPT Presentation

Text of Grozījumi Publisko iepirkumu likumā 2012

PIL grozijumi - ievads, mri

Grozjumi Publisko iepirkumu likum 2012Iepirkumu uzraudzbas birojsLektore: Agnese Brika1Likuma spk stansStjas spk 01.08.2012. Atsevias normas stjas spk vlk:01.01.2013. (in-house) 01.04.2013. (paziojums par grozjumiem, iepirkuma procedras izbeiganu vai prtraukanu) Skatt prejas noteikumus (30.-39.)!31.punkts: likuma 8.panta pirmaj da mints iepirkuma procedras un t septtaj da mintos iepirkumus, k ar 8.1pant mintos iepirkumus, kas izsludinti, publicjot attiecgi paziojumu par lgumu, paziojumu par veicamo iepirkumu vai paziojumu par plnoto lgumu, ldz 2012.gada 31.jlijam, pabeidz, taj skait apstrd vai prsdz, saska ar likuma noteikumiem, kas bija spk iepirkuma procedras vai iepirkuma izsludinanas dien.

2Pasttja defincijaIEPRIEK10) pasttjs valsts vai pavaldbas iestde, pavaldba, cita atvasinta publiska persona vai ts institcija, k ar privto tiesbu juridisk persona, kas vienlaikus atbilst diem kritrijiem:

Nepilngi premta direktva!TAGAD10) pasttjs valsts vai pavaldbas iestde, pavaldba, cita atvasinta publiska persona vai ts institcija, biedrba, kuras visi biedri ir pasttji, nodibinjums, kura visi dibintji ir pasttji, k ar tda privto tiesbu juridisk persona, kas vienlaikus atbilst diem kritrijiem: 3Paredzam lgumcena4Paredzam lgumcena1.panta 9.punkts: lgumcena kopj samaksa par lguma izpildi, ietverot visus piemrojamos nodokus, izemot pievienots vrtbas nodokli;

9.panta otr daa: Paredzamo lgumcenu noteic k pasttja plnoto kopjo samaksu par lguma izpildi, ko piegdtjs var saemt no pasttja un citm personm. Pasttjs, plnojot kopjo samaksu, em vr jebkuru izvles iespju un jebkurus lguma papildinjumus, visus saistb ar lgumu maksjamos nodokus (izemot pievienots vrtbas nodokli), k ar [...].

5Paredzam lgumcena9.panta 6. un 7.daa:Bvdarbu, pakalpojumu, ldzgu preu iepirkuma dam, kuru paredzam lgumcena ir mazka par MK noteiktajm lgumcenu robem, pasttjs ir tiesgs piemrot tdus iepirkuma procedru nosacjumus vai veikt iepirkumu, kas attiektos uz o dau paredzamo lgumcenu atbilstoi likuma 8. vai 8.prim pantam, ja attiecgo dau kopj paredzam lgumcena ir mazka par 20 procentiem no visu dau kopjs paredzams lgumcenas. Ja du dau kopj paredzam lgumcena ir mazka par 10 000 latu bvdarbu lgumiem un mazka par 3000 latu pakalpojumu lgumiem, tad pasttjs attiecb uz dm dam ir tiesgs nepiemrot o likumu.

Iepirkuma lguma termi, iepirkuma lguma grozjumi7Iepirkuma lguma termi (67.pants)(3)Iepirkuma lgumu sldz uz laiku, ne ilgku par 5 gadiem. Pasttjs ir tiesgs noslgt iepirkuma lgumu uz ilgku laiku, ja pastv kds no diem nosacjumiem: 1) tas ir paredzts cit likum; 2) tas ir btiski nepiecieams lguma izpildes nodroinanai ar lguma priekmetu tiei saisttu tehnisku vai ekonomisku apstku d.Ja pasttjs plno slgt lgumu uz ilgku laiku, pirms iepirkuma uzskanas pasttjam, kas ir ties prvaldes iestde, nepiecieams saemt Ministru kabineta atauju, bet pasttjam, kas ir pastarpints prvaldes iestde, attiecgs atvasints publisks personas orgna atauju.8Iepirkuma lguma termi (67.pants)(31) daa:67.panta (3) da mintajos gadjumos pasttjs paziojum par iepirkuma procedras rezulttiem norda pamatojumu tdu apstku esambai, kuri dod tiesbas iepirkuma lgumu noslgt uz ilgku laiku.

! Ieteicams pamatojumu garkam iepirkuma lguma termiam nordt jau paziojum par lgumu.9Iepirkuma lguma grozjumi (67.1pants)Reguljuma pamat EST prakse: C -454/06; C-91/08

67.1pants stjas spk 01.08.2012., t.i., noslgta iepirkuma lguma grozjumu ierobeoana attiecas ar uz iepirkuma lgumiem, kas noslgti pirms 01.08.2012.

(1) Ir pieaujami tikai iepirkuma lguma vai visprgs vienoans nebtiski grozjumi. Btiskus grozjumus drkst izdart tikai 67.1panta (2) da mintajos gadjumos. 10Iepirkuma lguma grozana (67.1pants)Grozjumi uzskatmi par btiskiem, ja:groztie iepirkuma lguma vai visprgs vienoans noteikumi, ja tie btu bijui paredzti iepirkuma procedras dokumentos, pieautu atirgu piedvjumu iesnieganu vai citu kandidtu un pretendentu dalbu vai izvli iepirkuma procedr;

Piemram, darbu, piegdes, pakalpojumu apjomu maia, lguma izpildes termia maia.

ekonomiskais ldzsvars (piemram, risku sadaljums un tos kompensjoie ldzeki), ko paredz iepirkuma lgums vai visprg vienoans, tiek maints iepirkuma procedr izraudzt pretendenta interess;

Piemram, avansa palielinana, lguma izpildes garantijas samazinana, starpmaksjumu noteikana, ja tdi nebija paredzti, lgumcenas palielinana.

Iepirkuma lguma grozana (67.1pants)Grozjumi uzskatmi par btiskiem, ja:3) iepirkuma lguma priekmet ietver piegdes, pakalpojumus vai bvdarbus, ko neparedz skotnji noslgtais iepirkuma lgums vai visprg vienoans;

4) iepirkuma procedr izraudzto pretendentu (lgumsldzju pusi) aizstj ar citu piegdtju.12Iepirkuma lguma grozana (67.1pants)(2) Btiski iepirkuma lguma vai visprgs vienoans grozjumi ir pieaujami:

2) ja ir piemrota sarunu procedra, iepriek nepublicjot paziojumu par lgumu (likuma 63.pants papildu pakalpojumi vai bvdarbi); 3) ja iepirkuma procedr izraudzto pretendentu (lgumsldzju pusi) aizstj ar citu atbilstoi komerctiesbu jomas normatvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizciju un uzmuma preju.

13Iepirkuma lguma grozana (67.1pants)(2) Btiski iepirkuma lguma vai visprgs vienoans grozjumi ir pieaujami: ja tie skaidri un neprprotami noteikti iepirkuma lgum vai visprgaj vienoans (gadjumi, kad grozjumi ir pieaujami, grozjumu apjoms un btba);

Apjomus var samazint, ja tas ir detalizti atrunts. Nepietiekami bvdarbu gadjum atrunt, ka finansjuma trkumu d apjoms var tikt samazints par 20 %, jatrun, konkrti par kdm pozcijm.14Izmumi15Ptniecbas un izstrdes pakalpojumi1.panta 10.1 punkts: ptniecba un izstrde visas darbbas, kas saisttas ar fundamentliem un rpnieciskiem ptjumiem un eksperimentlo izstrdi.

Ieviests izmantoanai 3. un 5.pant, aizstj iepriek lietoto terminu zintnisk ptniecba.

3.panta (1) 6.punkts: Likumu nepiemro, ja sldz lgumu par ptniecbas un izstrdes pakalpojumiem, kuru CPV kods ir no 73000000-2 ldz 73436000-7 (1.pielikums, 8.kategorija), izemot 73200000-4, 73210000-7 un 73220000-0 (izemot ptniecbas un izstrdes konsultciju pakalpojumus), izemot ja...

16Jauni izmumi 5.pantIepirkuma procedras nepiemro, ja lgumcena mazka par 70 000 latu:7) piegdm un pakalpojumiem privto tiesbu juridisks personas pilnb finansta ptniecbas un izstrdes lguma izpildei valsts vai augstskolas izveidot zintniskaj institcij, kas reistrta zintnisko institciju reistr, ja par m piegdm un pakalpojumiem pilnb atldzina no ldzekiem, kuri saemti par ptniecbas un izstrdes lguma izpildi;

Izmums attiecas uz gadjumiem, kad ptniecbu un izstrdi finans persona, kas nav pasttjs.17Jauni izmumi 5.pant8) materilu, reaentu un komponentu piegdi eksperimentu veikanai, maketu un prototipu izstrdei valsts vai augstskolas izveidot zintniskaj institcij, kas reistrta zintnisko institciju reistr, ja o materilu, reaentu un komponentu nepiecieambu, to parametrus vai daudzumu nosaka ptniecbas vai izstrdes procesa norise; Attiecas uz tdiem materiliem, kuru iegdi pasttjs iepriek objektvi nav varjis plnot. Materili iegdjami td apjom, kas nepiecieams konkrt eksperimenta veikanai, maketu un prototipu izstrdei.18Jauni izmumi 5.pant9) zintnisks publikcijas publicanai zintniskaj periodik vai cit zintnisk izdevum un par to samaks vai par to zintniekam atldzina valsts vai augstskolas izveidota zintnisk institcija, kas reistrta zintnisko institciju reistr. 19in-house lgumi (3.pants (1)7))Likumu nepiemro tdas institcijas veiktajiem bvdarbiem vai piegdm vai sniegtajiem pakalpojumiem, kura vienlaikus atbilst diem kritrijiem: t atrodas viena vai vairku pasttju pilng kontrol (da kontrole izpauas k tiesbas ietekmt kontrol esos institcijas darbbas btiskus mrus un lmumus),b) vismaz 80% ts gada finanu apgrozjuma veido konkrtu uzdevumu izpilde kontroljoo pasttju interess vai citu pasttju interess, kurus kontrol o institciju kontroljoie pasttji, c) ts kapitla daas vai akcijas pilnb pieder pasttjiem, kas to kontrol.

Grozjumu spk stans3.panta (1) daas 7.punkta jaun redakcija stjas spk 2013.gada 1.janvr. Pasttjs no 2013.gada 1.janvra neturpina preu, pakalpojumu vai bvdarbu saemanu no piegdtja, kuram tiesbas piegdt preces, sniegt pakalpojumus vai veikt bvdarbus pieirtas, piemrojot likuma 3.panta (1) daas 7.punkt noteikto likuma piemroanas izmumu, ja is piegdtjs neatbilst likuma 3.panta (1) daas 7.punkt (redakcij, kas stjas spk 2013.gada 1.janvr) noteiktajiem kritrijiem. 21Iepirkumu izzioana,informcijas pieprasana un pieejambaIepriekjais informatvais paziojums (29.pants)IEPRIEK29.pants(9) panta astotaj da mintos minimlos piedvjumu iesnieganas termius atauts noteikt, ja iepriekjais informatvais paziojums satur visu d paziojum paredzto informciju, ciktl t bija pieejama publicanas brd,[...]

Nepareizi premta direktva!TAGAD29.pants(9) panta astotaj da mintos minimlos piedvjumu iesnieganas termius atauts noteikt, ja iepriekjais informatvais paziojums satur visu paziojum par lgumu paredzto informciju, ciktl t bija pieejama publicanas brd,[...]23Papildu informcijas sniegana sanksme (30.pants)(3) Ja ieinterestais piegdtjs ir laikus pieprasjis papildu informciju [..], pasttjs to sniedz piecu dienu laik, [..](6) [..] Ja ieinterestais piegdtjs vlas saemt iepirkuma procedras dokumentus drukt veid, pasttjs var pieprast samaksu, kas neprsniedz dokumentu pavairoanas un nostanas faktiskos izdevumus. Ieinteresto piegdtju sanksme (55.pants)daa papildinta, nosakot, ka:piegdtjam ir tiesbas ierosint, lai tiek rkota ieinteresto piegdtju sanksme - pasttjs rko sanksmi, ja ne vlk k 20 dienas pirms piedvjumu atvranas dienas ir samis vismaz divu ieinteresto piegdtju prieklikumu;sanksmi rko ne vlk k 10 darbdienas pirms piedvjumu a

Search related