of 34 /34
GRAMATIKA RUSKOG JEZIKA IMENICE NOMINATIV JEDNINE Muški rod: 1./ (стол) 2. Ь (преподаватель) 3.Й (музей) Ženski rod: 1.А (комната) 2.Ь (ночь) 3. ИЯ (станция) Srednji rod: 1.О (окно) 2.Е (море) 3.ИЕ (здание) NOMINATIV MNOŽINE Muški rod: 1. / - Ы (стол – столы) 2. Ь – И (преподaватель – преподaватели) 3. Й – И (музей – музеи) Ženski rod: 1. А – Ы (комната – комнаты)

GRAMATIKA RUSKOG JEZIKA

Embed Size (px)

DESCRIPTION

k

Text of GRAMATIKA RUSKOG JEZIKA

GRAMATIKA RUSKOG JEZIKAIMENICENOMINATIV JEDNINE

Muki rod:

1. / ()2. ()3. ()enski rod:

1. ()2. ()3. ()Srednji rod:

1. ()2. ()3. ()NOMINATIV MNOINE

Muki rod:

1. / - ( )2. (a a)3. ( )enski rod:

1. ( )2. ( )3. ( )Srednji rod:

1. ( )2. ( )3. ( )IZUZECI:

PRIDEVI JEDNINA

Muki rod:

1. ()2. ()3. ()enski rod:

1. (, )2. ()Srednji rod:

1. (, )2. ()PRIDEVI MNOINA

1. ()2. ()GENITIVIMENICE

Muki rod:

1. / - ( )

2. ( )

3. ( )

enski rod:

1. ( )

2. ( )

3. ( )

Srednji rod:

1. ( )

2. ( )

3. ( )

Mnoina imenica:

Muki rod:

1. ()

2. ()

3. ()

enski rod:

1. - / ()

2. ()

3. ()

Srednji rod:1. - / ()

2. ()

3. ()

GENITIV LINIH ZAMENICA

1. 1. 2. 2. 3. () ; () 3. ()

GENITIV PRISVOJNIH ZAMENICA

1. ; 1. ;

2. ; 2. ;

3. ; 3.

MNOINA GENITIVA PRISVOJNIH ZAMENICA

1. 1.

2. 2.

3. ; 3.

GENITIV PRIDEVA

Muki rod:

1. ( )

- ( )

2. ( )

enski rod:

1. ( )

2. ( )

Srednji rod = Muki rod

Mnoina genitiva prideva:

Muki rod = enski rod = Srednji rod1. Tvrda promena: - 2. Meka promena: - UPOTREBA GENITIVA1. Predlozi: ; ; (pored) ; ; (pored) ; - (iza ; zbog) ; (pored), (osim)2. Koliina: (koliko) ; (toliko) ; ; ; (veina) ; (manjina)3. Brojevi : 2,3,4 + genitiv jednine 5-20; 5-0 + genitiv mnoine 4. Vreme: ... (od...do)5. Rastojanje: ... (od...do)6. Pripadnost bez predloga ( )7. Pripadnost predlog ( ...)DATIV

IMENICE

Muki rod:

1. - / - ( )

2. (a a)

3. ( )

enski rod:

1. ( )

2. ( )

3. ( )

Srednji rod:

1. ( )

2. ( )

3. ( )

Mnoina imenica:

Muki rod = enski rod = Srednji rod

1. Tvrda promena: - AM

2. Meka promena: - DATIV LINIH ZAMENICA

1. 1.

2. 2. 3. () ; () 3. ()

DATIV PRISVOJNIH ZAMENICA

1. ; 1. ;

2. ; 2. ;

3. ; 3.

MNOINA DATIVA PRISVOJNIH ZAMENICA

1. 1.

2. 2.

3. ; 3.

DATIV PRIDEVA

Muki rod:

1. ( )

( )

2. ( )

enski rod:

1. ( )

2. ( )

Mnoina dativa prideva:

Muki rod = enski rod = Srednji rod

1. Tvrda promena: - 2. Meka promena: - UPOTREBA DATIVA

1. Predlozi: ; 2. Glagoli: ; ; ... + 3. Konstrukcija / ... /-/4. Konstrukcija / ... ; ; ; ; ; ; 5. Konstrukcija / ... / AKUZATIV

IMENICE

Muki rod:

1. Ako oznaava iv pojam = genitiv2. Ako oznaava neiv pojam = nominativ

enski rod:

1. ( )

2. ( )

3. ( )

Srednji rod = nominativ

Mnoina imenica:

Muki rod

1. Ako je ivo = kao genitiv mnoine

2. Ako je neivo = kao nominativ mnoine

enski rod ; Srednji rod = kao nominativ mnoine

AKUZATIV LINIH ZAMENICA

1. 1.

2. 2.

3. ; 3.

AKUZATIV PRISVOJNIH ZAMENICA

1. / ; 1. / ;

2. / ; 2. / ;

3. ; 3.

AKUZATIV PRIDEVA

Muki rod:

1. / ( / )

/ ( / )

2. / ( / )

enski rod:

1. ( )

2. ( )

UPOTREBA AKUZATIVA

1. ? (predlog )2. ; ; ; , ...

INSTRUMENTAL

IMENICE

Muki rod:

1. / - ( )2. (a a)3. ( )enski rod:

1. ( )2. ( )3. ( )Srednji rod:

1. ( )2. ( )3. ( )Mnoina imenica:

Muki rod = enski rod = Srednji rod

1. Tvrda promena : - 2. Meka promena : - INSTRUMENTAL LINIH ZAMENICA

1. 1.

2. 2.

3. ; 3.

INSTRUMENTAL PRISVOJNIH ZAMENICA

1. ; 1. ; 2. ; 2. ; 3. ; 3. INSTRUMENTAL MNOINE PRISVOJNIH ZAMENICA

1. 1. 2. 2. 3. ; 3. INSTRUMENTAL PRIDEVA

Muki rod:1. ( )

( )

2. ( )

enski rod:

1. ( )

2. ( )

Mnoina prideva:

Muki rod = enski rod = Srednji rod1. Tvrda promena: - 2. Meka promena: - UPOTREBA INSTRUMENTALA

1. Predlozi: ; ; (iza) ; (ispred) ; (pored) ; (izmeu)2. Drutvo: ; / ... (ti i ja, on(a) i ja)3. Sredstvo ( ; ; ; ...)4. Poreenje ( )5. Glagoli: (diviti se) ; (uivati); (baviti se) ; ; ; (postati); (raditi)6. Prilog za vreme: ; ; ; ; ; ; ; 7. Pasivne konstrukcije: (Nova ivotinja je otkrivena od strane naunika = Naunici su otkrili novu ivotinju)LOKATIV

IMENICE Muki rod:1. / - ( )2. (a a)3. ( )enski rod:

1. ( )2. ( )3. ( )Srednji rod:

1. ( )2. ( )3. ( )Mnoina imenica:

Muki rod = enski rod = Srednji rod

1. Tvrda promena: -2. Meka promena: - LOKATIV LINIH ZAMENICA

1. 1.

2. 2.

3. ; 3. H

LOKATIV PRISVOJNIH ZAMENICA

1. ; 1. ; 2. ; 2. ; 3. ; 3. LOKATIV MNOINE PRISVOJNIH ZAMENICA

1. 1.

2. 2.

3. ; 3.

LOKATIV PRIDEVA

Muki rod:

1. ( ) ( )

2. ( )enski rod:

1. ( )2. ( )Mnoina prideva:

Muki rod = enski rod = Srednji rod

Tvrda promena: - Meka promena: -

IZUZECI U LOKATIVU

? ///

/

?

UPOTREBA LOKATIVA

? ? ?

GLAGOLI KRETANJA

/

/

/

/ Upotreba glagola , , , (levih glagola):1. Kretanje u datom trenutku u jednom smeru

? . . . .2. Dve paralelne radnje

, . , .Upotreba glagola , , , (desnih glagola):

1. Povratni smer

. .2. Kretanje u raznim smerovima . . . .3. Vremenski intervali i uestalosti

/ / / / / .4. Generalne tvrdnje

. . . , .? . / .

? . / . (?) (?)

(?) (?)

(?) (?)

(?) (?)

(?) (?)

(?) (?)

PROMENA GLAGOLA KRETANJA

1. 1.

2. 2.

3. 3.

1. 1.

2. 2.

3. 3.

1. 1.

2. 2.

3. 3.

1. 1.

2. 2.

3. 3.

1. 1.

2. 2.

3. 3.

1. 1.

2. 2.

3. 3.

1. 1.

2. 2.

3. 3.

1. 1.

2. 2.

3. 3. GLAGOLI, KOJI OZNAAVAJU POSTAVLJANJE I POLOAJ PREDMETA?

1. 1.

2. 2.

3. 3.

1. 1. 2. 2.

3. 3.

1. 1.

2. 2.

3. 3.

? ?

1. 1.

2. 2.

3. 3.

1. 1.

2. 2.

3. 3.

1. 1.

2. 2.

3. 3.

1. 1.

2. 2.

3. 3.

1. 1.

2. 2.

3. 3.

1. 1.

2. 2.

3. 3. / ; / Glagoli i oznaavaju pasivno primanje akustinih, odnosno vizuelnih informacija, dok glagoli i oznaavaju aktivno primanje informacija. . . . .

. !

. !

UZROK I POSLEDICA ( /)

(= posledica), (= uzrok). (Redosled posledica + uzrok) (= uzrok), (= posledica). (Redosled uzrok + posledica), -, -, -To je odnosni veznik (KOJI, KOJA, KOJE, KOJI), koji zamenjuje isti pojam, koji se ponavlja u dve reenice i pomou njega se od dve sastavlja jedna reenica. Ponaa se kao pridev, to znai da se menja po rodu, broju i padeu. Slae se sa imenicom, koju zamenjuje. . . = , .

. . = , .

. . = , .

. . = , .

ROK, PROCES I REZULTAT (//)

. (rok) ?

() . (proces) ?

. (rezultat) ?

/ To su prilozi za vreme.

= za (kroz) neko vreme + akuzativAkuzativ + = pre nekog vremena . . ? .

IMPERATIV

1. - + (-)! (kod prvog tipa promene glagola)2. - + (-)! (kod drugog tipa promene glagola)3. - + (-)! (kada se osnova u sadanjem vremenu, dodavanjem nekih drugih glasova, razlikuje od infinitivne osnove)Izuzeci:

()! ()!POREENJE PRIDEVA

. (=pozitiv)

, . = , . = . (=komparativ) Komparacija + + . = Komparacija + . . (=superlativ)

. (=superlativ) . (=superlativ)IZUZECI NEPRAVILNA KOMPARACIJA:

/

/

/ ; /Glagoli i su nesvrenog vida i oznaavaju uobiajenost radnje i naviku.

Glagoli i su svrenog vida i oznaavaju trenutnost radnje.

8 . 7 . 2 . . 1. 1.

2. 2.

3. 3.

1. 1.

2. 2.

3. 3.

1. 1.

2. 2.

3. 3.

1. 1.

2. 2.

3. 3.

(-) / (-) / (-)Nepovratni oblik posle sebe trai glagol u infinitivu.

Povratni oblik posle sebe ne trai nijedan glagol. 9. . . 45 . . .NEODREENE ZAMENICE (- / )

Neodreene zamenice sa nastavkom TO oznaavaju nama nepoznat konkretan pojam, dok neodreene zamenice sa nastavkom oznaavaju nama nepoznat i proizvoljan pojam. Pritom, nastavak se uvek koristi u upitnim reenicama.

- . = . - . = . - . = . - . = . - -? = .VEZNIK . OZNAAVANJE NAMERE.

U reenicama, koje izraavaju nameru, posle veznika e ii glagol u infinitivu, ako je vrilac radnje u drugom delu reenice isto lice, kao i u prvom delu reenice. Posle veznika e ii glagol u prolom vremenu, ako je vrilac radnje u drugom delu reenice neka druga osoba u odnosu na osobu iz prvog dela reenice. , . , .GLAGOLI KRETANJA SA PREFIKSIMA

() /, / (? ? ?) = izlaziti (izai) () /, / (? ? ?) = odlaziti (otii) () / (?) = ulaziti (ui) () /, / (? ? ?) = dolaziti (doi) () () = dolaziti (doi) do (ega?) () (? ?) = prilaziti (prii) () () (? ?) = prolaziti (proi) mimo (koga? ega?) () () (?) = prelaziti (prei) () (?) ( ?) = svraati (svratiti) () (?) = obilaziti (obii) (? ?) = otii od

1. 1.

2. 2.

3. 3.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

KONDICIONAL

Pogodbene reenice se izraavaju oblikom . Ako je uslov ostvariv, glagol je u sadanjem vremenu, a ako je uslov neostvariv, glagol je u prolom vremenu i ispred njega se pie reca . Uvek mora da bude slaganje vremena. , . = Ako budem slikar, naslikau tvoj portret. , . = Kad bih bio / Da sam slikar, naslikao bih tvoj portret.GLAGOLSKI PRILOG SADANJI

Obrazuje se dodavanjem predvienih nastavaka na osnovu 3.lica mnoine sadanjeg vremena. Koristi se za objanjavanje paralelnih, istovremenih radnji u sadanjem vremenu. , . = itajui pismo, on se osmehivao. , . = Bavei se sportom, vi jaate svoje zdravlje. . = On voli da ita leei. , . = Sedajui na divan, on nije primetio maku.GLAGOLSKI PRILOG PROLI

Obrazuje se dodavanjem predvienih nastavaka na osnovu prolog vremena glagola. Koristi se za objanjavanje paralelnih, istovremenih radnji u prolom vremenu.

, a . = Proitavi knjigu, dala sam je svom deku. , . = Vrativi se sa godinjeg odmora, poeo je da radi.

GLAGOLI VEZANI ZA POJAM UENJA

? ?

?

?

? ?

-.

.

.

.

.

RADNI GLAGOLSKI PRIDEV U SADANJEM VREMENU

Obrazuje se dodavanjem predvienih nastavaka na osnovu 3.lica mnoine sadanjeg vremena. Koristi se za dodatno opisivanje i objanjavanje subjekta u reenici. Ima formu prideva i isto kao i pridevi, menja se po rodu, broju i padeu. -- (-, -, -) , , . (= , , .) = Moj brat, koji ivi u Moskvi, se nedavno oenio. -- (-, -, -), , - . (=, , - .) = Balerina, koja igra u ovoj predstavi, je moja devojka. -- (-, -, -), , . (=, , .) = Knjige, koje lee na stolu, sam uzeo u biblioteci. -- (-, -, -), , . (=, , .) = Vazu, koja stoji na stolu, su mi poklonili prijatelji.RADNI GLAGOLSKI PRIDEV U PROLOM VREMENU

Obrazuje se dodavanjem predvienih nastavaka na osnovu prolog vremena glagola. Koristi se za dodatno opisivanje i objanjavanje subjekta u reenici. Ima formu prideva i isto kao i pridevi, menja se po rodu, broju i padeu. / / --/-- (-, -, -), / , - . (=, / , - .) = ovek, koji je priao/ispriao tu priu, je novinar. / / --/-- (-, -, -)

, , . (=, , .) = ovek, koji je nosio kofer, se zaustavio. , , - . (= , , - .) = Mladi, koji je doneo rue, je verenik moje sestre.TRPNI GLAGOLSKI PRIDEV U PROLOM VREMENU

Obrazuje se dodavanjem predvienih nastavaka na osnovu prolog vremena glagola. Koristi se za dodatno opisivanje i objanjavanje objekta u reenici. Ima formu prideva i isto kao i pridevi, menja se po rodu, broju i padeu. - -- (-, -, -)

, (?) 1831 , . (= , 1831 , .) = Roman Jevgenije Onjegin, koji je napisao Pukin 1831. godine, je uivao veliki uspeh. - -- (-, -, -)

, (?) , - . (= , , - .) = Isaakijevski hram, koji je izgradio Monferan, je jedan od najlepih u Peterburgu. - -- (-, -, -)

, , . (= , , .) = Sale muzeja, koje su zatvorene zbog restauracije, bie otvorene u septembru.