Gramatica Limbii Engleze Alice Badescu

Embed Size (px)

Text of Gramatica Limbii Engleze Alice Badescu

 • 8/13/2019 Gramatica Limbii Engleze Alice Badescu

  1/294

  SUCCES IN INVATAREA LIMBII ENGLEZE !

  Gramatica limbii engleze, pentru uz colarAutori:Georgiana GleanuE"aterina Co#i$elE%itura %i%a"ti" $i &e%agogi" ' Bu"ure$ti

  ()*+

 • 8/13/2019 Gramatica Limbii Engleze Alice Badescu

  2/294

  #anualele %e li#2 engle? a"tual#ente @n u? @n $"olile %in ara noa,tr $i %e la e1&eriena &er,onal $i aaltor "a%re %i%a"ti"e @n &re%area li#2ii engle?e3n &ri#ul rn% autoarele ,.au 2a?at &e tra%iia "reat %e gra#ati"ile ela2orate %e: Leon Lei"-i IoanFre%a . Gra#ati"a li#2ii engle?e E%3 tiini0i" ()785 Ali"e B%e,"u . Gra#ati"a li#2ii engle?e E%3tiini0i" ()765 Cate%ra %e li#2 $i literatur engle?3 Unier,itatea %in Bu"ure$ti . Gra#ati"a li#2iiengle?e E%3 tiini0i" ()7+5 Ioana te0ne,"u . Le"ture, in Engli,- Mor&-ologH Uni3 %in Bu"3 ()8*3An% @n e%ere ten%inele re"ente %in li#2a engle? "onte#&oran au 0o,t 0olo,ite $i lu"rri &u2li"ate@n Marea Britanie $i @n alte ri e?i "a&3 Bi2liogra0ieD5 iar &entru a o0eri "ititorului un "a%ru %e re0erin0a#iliar $i &o,i2ilitatea %e a 0a"e "o#&araii "u ,tru"tura li#2ii ro#ne %e0iniiile generale ,tru"turalu"rrii $i ter#inologia au 0o,t ela2orate &e 2a?a unor gra#ati"i ale li#2ii ro#ne: A"a%e#ia R3S3R3 .Gra#ati"a li#2ii ro#ne E%3 A"a%e#iei R3S3R3 ()775 C3 i#itriu . Gra#ati"a li#2ii ro#ne e1&li"at3Mor0ologia Juni#ea ()8)5 I3 Ior%an VI3 Ro2u . Li#2a ro#na "onte#&oran E33F3 ()8*3Tri#iterile la ,ur,ele 0olo,ite .ro#ne$ti ,au ,trine .nu au 0o,t %e regul #enionate &e &ar"ur,ul lu"rrii&entru a nu @ngreuia le"tura #aterialele %e re0erin 0iin% ,&e"i0i"ate la ,0r$itul lu"rrii3atorit "ara"terului &ra"ti" al lu"rrii 0a&tele %e teorie gra#ati"al "oninute @n Gra#ati" au 0o,te1&u,e ,u""int $i @n,oite %e nu#eroa,e e1e#&li0i"ri3 E1e#&lele &re?ente @n lu"rare ,unt %intre "ele #ai,i#&le a$a "u# ,unt ele 0olo,ite @n or2irea "urent ,au &re?entate @n alte gra#ati"i ale li#2ii engle?e0iin%3 "on,truite &e 2a?a unui o"a2ular re%u, $i a""e,i2il u$or %e @nele, &entru elei3

  Situaiile @n "are %eo,e2irile %intre "ele %ou li#2i &re?int %i0i"ulti &entru eleul ro#n au 0o,t,u2liniate @n lu"rare $i &ra"ti"ate @n e1er"iiile "are ur#ea? 0ie"rui "a&itol3 Re?olarea unui #are nu#r%e e1er"iii a 0o,t in"lu, la ,0r$itul olu#ului3Autoarele %ore," ,.$i e1&ri#e gratitu%inea 0a %e autorii gra#ati"ilor li#2ii engle?e #enionaianterior "are au &u, 2a?ele unei ,oli%e tra%iii %e angli,ti" @n Ro#nia5 #ulu#irile noa,tre ,e @n%rea&t%e a,e#enea "tre a,i,t3 uni3 San%a Retin,"-i %e la Unier,itatea %in Bu"ure$ti &ro03 Ale1an%ra Va,iliu%e la li"eul %e art KGeorge Ene,"u $i &ro03 An"a Ilie,"u %e la $"oala general nr3 ;9 %in Bu"ure$ti&entru "o#&etena $i r2%area "u "are au &ar"ur, lu"rarea @n ,ta%iul %e ela2orare o0erin% 2ineenite,uge,tii "riti"e3@n egal #,ur autoarele in , #ulu#ea," re%a"iei %e ,&e"ialitate %e la E%itura %i%a"ti" $i&e%agogi" &entru re"o#an%rile &reioa,e %ate $i #un"a %e,0$urat @n &regtirea olu#ului &entru

  &u2li"are3Ela2orarea unei a,e#enea gra#ati"i &re?entn% nu#eroa,e %i0i"ulti autoarele a$tea&t eu intere,,uge,tii $i re"o#an%ri %in &artea "ititorilor @n e%erea @#2untirii lu"rrii &entru o eentualree%itare3G3 G3 $i E3 C3

  pag: 005

  Partea IMO!O"OGIA#Morp$olog%&

  I'(' GENEA"ITA)I

  ('*' Mor+ologia i inta-a

 • 8/13/2019 Gramatica Limbii Engleze Alice Badescu

  3/294

  Cele %ou &ri "on,titutie ale gra#ati"ii tra%iionale ,unt #o0ologia $i ,inta1a3Mor+ologia "u&rin%e regulile &riitoare la 0or#a "uintelor $i la #o%i0i"rile 0or#ale ale

  "uintelor ,tu%iate &e &ri %e or2ire5 , i n t a 1 a "u&rin%e regulile &riitoare la @#2inarea "uintelor @n&ro&o?iii $i 0ra?e3(

  (3 Gra#ati"a li#2ii ro#ne ol3 I E%3 A"a%3 R3S3R3 Bu"ure$ti ()77 &3((3

  ('.' Criterii /e utilizare 0n /e+inirea p1r2ilor /e 3orbireUnitatea %e anali? @n gra#ati"a tra%iional e,te "untul3Gra#ati"a tra%iional gru&ea? "uintele @n ?e"e "la,e #ari nu#ite &ri %e or2ire:

  ,u2,tantiul arti"olul a%e"tiul &ronu#ele nu#eralul er2ul a%er2ul &re&o?iia "onun"ia $iintere"ia3

  #&rirea "uintelor @n ?e"e &ri %e or2ire ,e 2a?ea? %e 0olo,irea "on"o#itent a trei "riterii:aD "riteriul ,e#anti" O ,en,ul le1i"al "el #ai general al "la,elor %e "uinte52D "riteriul #or0ologi" O ,"-i#2rile "e au lo" @n 0or#a "uintelor &entru e1&ri#area "ategoriilor

  gra#ati"ale %e gen nu#r "a? &er,oan "o#&araie #o% ti#& a,&e"t $i %iate?5

  "D "riteriul ,inta"ti" O &o,i2ilitatea "uintelor %e a @n%e&lini 0un"ii ,inta"ti"e @n "a%rul &ro&o?iiei3e0inirea &rilor %e or2ire ,e 2a?ea? &e toate "ele trei "riterii un ,ingur "riteriu 0iin%

  in,u0i"ient3

  ('.'*3 in &un"t %e e%ere ,e#anti" &rile %e or2ire ,e %i,ting %u& "eea "e e1&ri# ele:nu#ele unui o2ie"t ,u2,tantiul in%ire"t $i &ronu#ele "are ine lo"ul unui ,u2,tantiD o @n,u$ire a unuio2ie"t a%e"tiulD un nu#r ,au o %eter#inare nu#eri" nu#eralulD o a"iune ,au o ,tare er2ulD o"ara"teri,ti" a unei a"iuni ,tri ,au in,u$iri a%er2ulD e1teriori?area unui ,enti#ent a unei ,tri 0i?i"ea unui a"t %e oin ,au i#itarea unui ,unet intere"iaD+

  +3 I2i%3 &3 (+3

  pag: 006

  in &un"t %e e%re al "riteriului ,e#anti" &rile %e or2ire ,e @#&art @n:aD &ri %e or2ire "u ,en, le1i"al %e ,ine ,tttor $i "are &ot 0i &ri %e &ro&o?iie: ,u2,tantiul

  a%e"tiul &ronu#ele nu#eralul er2ul a%er2ul $i intere"ia52D &ri %e or2ire "are nu au @ntot%eauna ,en, le1i"al %e ,ine ,tttor e1&ri#n% ra&orturi @ntre

  noiuni $i "are nu &ot 0i &ri %e &ro&o?iie: &re&o?iia "onun"ia $i arti"olul3

  ('.'.' n 0un"ie %e "riteriul #or0ologi" "uintele %in li#2a engle? @$i #o%i0i" 0or#a &entrue1&ri#area "ategoriilor gra#ati"ale %e gen nu#r"a? &er,oan "o#&araie ti#& #o% a,&e"t $i%iate?3

  S"-i#2rile @# 0or#a "uintelor "are e1&ri# "ategoriile gra#ati"ale al"tuie," 0le1iunea3n 0un"ie %e &re?ena ,au a2,ena 0le1iunii "uintele ,e @#&art @n:aD "uinte 0le1i2ile "are au "el &uin o "ategorie gra#ati"al &entru e1&ri#area "reia @$i

  #o%i0i" 0or#a5

  (Gra#ati"a li#2ii ro#ne ol 3 I E%3 A"a%3 R3S3R3 Bu"urePt i ()77 &3 ((3+i2i%3 &3 (+

 • 8/13/2019 Gramatica Limbii Engleze Alice Badescu

  4/294

  2D "uinte ne0le1i2ile "are nu ,unt #ar"ate &entru "ategorii gra#ati"ale3

  ('.'43 n 0un"ie %e "riteriul ,inta"ti" "uintele ,e @#&art @n:aD "uinte "are @n%e&line," o 0un"ie ,inta"ti" @n &ro&o?iie &utn% 0i o &arte &rin"i&al ,u2ie"t

  &re%i"atD ,au ,e"un%ar atri2ut "o#&le#ent ele#ent &re%i"ati ,u&li#entarD %e &ro&o?iie52D "uinte "are nu au o 0un"ie ,inta"ti" %ar "are #ar"-ea? 0un"ii ,inta"ti"e:IQe 2oug-t t-i, 2oo= 0or MarH3S-e re"eier% t-e &ar"el a0eter &aHing 0or it3

  (3 VERBUL T-e Ver2D(3(3 5e+ini2ieVer2ul e,te &artea %e or2ire "are:aD e1&ri# a"iuni &ro"e,e ,au ,tri52D are "ategorii gra#ati"ale %e &er,oan $i nu#r "o#une "u alte &ri %e or2ire $i "ategoriile

  ,&e"i0i"e %e ti#& #o% a,&e"t $i %iate?5

  "D @n%e&line$te 0un"ia ,inta"ti" %e &re%i"at3

  pag: 007

  (3+3 Clai+icareVer2ele &ot 0i "la,i0i"ate %in &un"t %e e%ere al ,tru"turii #or0ologi"e ,au %in &un"t %e e%ere al

  ,en,ului le1i"al $i al 0un"iei3(3+3(3 in &un"t %e e%ere al tructurii mor+ologice er2ele &ot 0i "la,i0i"ate @n:aD er2e ,i#&le:go52D er2e "o#&u,e:spotlight5"D er2e "u &arti"ul a%er2ial:put on, put off, put away5

  %D er2e "u &re&o?iie o2ligatorie: look at, listen to, wait, for, succees in5eD lo"uiuni er2ale: take care of, make use of3Gru&ele aD 2D $i eD nu &re?int &arti"ulariti %eo,e2ite3 Fentru "D e?i *38 iar &entru %D e?i

  *3+3;3

  (3+3+3 6enul le-ical al 3erbelor3 Ver2ele @n li#2a engle? ,e @#&art @n:aD er2e "u ,en, le1i"al &lin nu#ite %e o2i"ei er2e noionale52D er2e "u ,en, le1i"al re%u, "are ,unt 0olo,ite #ai #ult "u 0un"ii gra#ati"ale3 n "la,a er2elor

  "u ,en, le1i"al re%u, intr er2ele "o&ulatie er2ele au1iliare $i er2ele #o%ale3

  (3+363 !unc2ia intactic1 a 3erbelor3 Fe &lan ,inta"ti" er2ele "u ,en, le1i"al &lin ,unt&re%i"atie a%i" &ot 0or#a ,ingure &re%i"atul unei &ro&o?iii &e "n% er2ele "u ,en, le1i"al re%u, ,untne&re%i"atie au neoie %e o "o#&linire er2 noional nu#e &re%i"atiD &entru a %eeni &re%i"ate: T-e"-il% i, cle3er3 n ,"-i#2 ele #ar"-ea? anu#ite "ategorii gra#ati"ale3

  n: The film 7aseen by millions of people. il#ul a 0o,t ?ut %e #ilioane %e oa#eni3wasare 0un"ia %e #ar" a %iate?ei &a,ie ti#&ul Paste Tense &er,oana a III.a ,ingular &entru

  er2ulsee3

  *'.'83 Ver2ele "u ,en, le1i"al re%u, ,e @#&art @n:aD er2e "o&ulatie be $i "on0or# gra#ati"ii tra%iionale: appear, seem, look, turn, become,

  get, remain, stay et"3D:eeemill3 Fare 2olna3

 • 8/13/2019 Gramatica Limbii Engleze Alice Badescu

  5/294

  2D er2e au1iliare be, ha!e, shall"shoul#, will"woul#, may"might, can"coul#, #o$ "are @n%e&line,"0un"ia %e #ar" a "ategoriilor gra#ati"ale %e %iate? #o% ti#& a,&e"t &er,oan $i nu#r a 0or#eiinterogatie $i negatie la er2ele &e "are le @n,oe,":

  e 7a tol/ a lie3 I ,.a ,&u, o #in"iun3 . iate?a &a,i3e7a tr%ingto catch the ball when he fell3 n"er"a , &rin% #ingea "n% a "?ut3 . A,&e"tul

  "ontinuu et"3"D er2e ,e#iau1iliare ,au #o%ale can"coul#, must, ha!e to, may"might, shall"shoul#,

  will"woul#, ought to et"3D "are arat atitu%inea or2itorului 0a %e enun:. &o,i2ilitate:%t mig$t rain later3 S.ar &utea , &lou #ai tr?iu3. ne"e,itate: &oumutfinish before noon3 Tre2uie , ter#ini @nainte %e &rn? et"3

  pag: 00'

  (363 Categoriile gramaticale ale 3erbului

  n li#2a engle? er2ul are 0or#e gra#ati"ale %eter#inate %e "ategoriile ,&e"i0i"e %e ti#&a,&e"t %iate? $i #o% $i %e "ategoriile ne,&e"i0i"e %e &er,oan $i nu#r3 n 0un"ie %e &re?ena ,aua2,ena "ategoriilor %e ti#& &er,oan $i nu#r 0or#ele er2ale @n li#2a engle? ,e @#&art @n 0or#e

  &er,onale $i ne&er,onale3!ormele peronale ale 3erbului (inite (orms of the )erbD ,unt #o%urile in%i"ati $i

  ,u2on"ti3 La a"e,te 0or#e er2ul e,te #ar"at &entru a e1&ri#a "ategoriile %e ti#& #o% %iate?a,&e"t &er,oan $i nu#r iar %in &un"t %e e%ere ,inta"ti" ele &ot 0or#a ,ingure &re%i"atul $i ,e a"or%@n nu#r $i &er,oan "u ,u2ie"tul3

  !ormele neperonale ale 3erbului *on+(inite (orms of the )erbD ,unt in0initiul erun#+ulerun-iulD &arti"i&iul &re?ent $i &arti"u&iul tre"ut3 A"e,te 0or#e nu au "ategoriile %e ti#& &er,on $inu#r $i nu &ot 0or#a ,ingure &re%i"atul &ro&o?iiei3

  (33 Timpul Ten,eD

  Categoria gra#ati"al a ti#&ului TenseD "ategorie ,&e"i0i" er2elor ,e re0er la or%ineaeeni#entelor @n ti#& a$a "u# e,te &er"e&ut a"ea,ta %e or2itor @n #o#entul or2irii3Mo#entul @n "are are lo" a"tul %e or2ire e,te #o#entul &re?ent nowD3 a %e a"e,t #o#ent

  "are "on,tituie a1a %e re0erin a &re?entului unele eeni#ente ,unt:aD anterioare "n% ele au lo" @nainte %e #o#entul or2irii eeni#entele ,unt a#intite %e

  or2itorD:PresentPerfect52D &o,terioare 0a %e #o#entul or2irii eeni#entele 0iin% anti"i&ate %e or2itor %eoare"e or

  aea lo" %u& #o#entul or2iriiD:(uture5"D ,i#ultane "u #o#entul or2irii an% lo" @n a"ela$i ti#&DPresent3Con,i%ern% #o#entul or2irii &un"tul &re?ent or2itorul @$i &oate a#inti un eeni#ent "are a

  aut lo" la un #o#ent anterior #o#entului or2irii thenD3 n ra&ort "u a"e,t #o#ent a#intit then "are% na$tere a1ei %e re0erin a tre"utului alte eeni#ente &ot 0i:

  aD anterioare #o#entului tre"ut then:Past Perfect52D ,i#ultane "u then:Past Tense5"D &o,terioare:(uture in the Past3e a,e#enea in #o#entul or2irii nowD or2itorul &oate anti"i&a anu#ite eeni#ente

  &o,terioare #o#entului or2iriiD3 n ra&ort "u un anu#e eeni#ent &o,terior #o#entului &re?ent a1a%e re0erin a iitoruluiD alte eeni#ente &ot 0i:

  aD anterioare:(uture Perfect52D ,i#ultane:(uture5"D &o,terioare: engle?a nu are #ar" 0or#al &entru a"e,te eeni#ente3

 • 8/13/2019 Gramatica Limbii Engleze Alice Badescu

  6/294

  pag: 00

  n anali?a ti#&ului tre2uie a,t0el luate @n "on,i%eraie trei ele#ente:aD #o#entul or2irii52D #o#entul ,r$iriiD a"iunii5"D a1a ,au #o#entul %e re0erin3aD Mo#entul or2irii e,te #o#entul @n "are enunul e,te &ronunat %e or2itor: now32D Mo#entul a"iunii e,te #o#entul @n "are a aut lo" a"iunea ,au ,tarea: now, then, tomorrow

  etc."D Mo#entul %e re0erin re&re?int a1a &e "are ,e &la,ea? or2itorul @n &er"e&erea

  eeni#entului: a1a &re?entului a1a tre"utului a1a iitorului3n 0un"ie %e "ele trei ele#ente . #o#entul or2irii #o#entul a"iunii $i #o#entul %e re0erin .

  li#2a engle? "unoa$te ur#torul ,i,te# %e ti#&uri:. &e a1a &re?entului:Present, Present Perfect, (uture5. &e a1a tre"utului:Past tense, Past Perfect, (uture in the Past5. &e a1a iitorului:(uture, (uture Perfect

  *'9' Timpulprezent implu Fre,ent Ten,e Si#&leD

  (3;3(3 5e+ini2ie3 Fre?entul ,i#&lu %e,e#nea? un eeni#ent o a"iune ,au ,tareD "are ,e@nt#&l ,i#ultan "u #o#entul or2irii &re?entul in,tantaneuD ,au "are in"lu%e #o#entul or2irii&re?entul generi" $i -a2itualD3

  (3;3+3 !orm13 in &un"t %e e%ere al 0or#ei &re?entul ,i#&lu e,te i%enti" "u in0initiul la toate&er,oanele ,ingular $i &lural "u e1"e&ia &er,oanei a III.a ,ingular "are a%aug .eD,:

  I 7imEu @notou 7imTu/Voi @noi/@notaie 7imNoi @not#T-eH 7imEi /Ele @noat

  e ,imEl @noatS-e 7im Ea @noatIt 7imEl/Ea @noatneutruD

  (3;363 Pronun2area i ortogra+ierea ter#inaiei .eD, la &er,oana aIII.a ,ingular &re?inta"elea$i "ara"teri,ti"i "a $i ter#inaia %e &lural .eD, a ,u2,tantielor:

  :#e&,e &ronun:W,X %u& "on,oane ,ur%e:e thinksWYt,YiYnY=,X3W?X %u& "on,oane ,onore $i o"ale:e stu#ies W,tYaY%i?X3e runs WrYaYn?X3Wi?X %u& "on,oane ,i2ilante: S-e a,-e, WYYoY$Yi?XVer2ele ,aH $i %o au la &er,oana a III.a ,ingular o &ronunare %eo,e2it 0a %e "elelalte

  &er,oane:I ,aH W,aiX . -e ,aH, W,e?X5 I %o W%u:X . -e %oe, W%YaY?X3

  pag: 0/0

  in &un"t %e e%ere al ortogra0iei #aoritatea er2elor a%aug ., 5a &er,oana a III.a ,ingular:e al=,3 S-e ,ee,3

  i,inena %eine .e, "n% er2ul ,e ter#in @n , 1 ? ,- "- t"- ,au o:

 • 8/13/2019 Gramatica Limbii Engleze Alice Badescu

  7/294

  S-e at"-e,3 It 2u??e,3 e goe,3Ver2ele ter#inate @n .H &re"e%at %e "on,oan ,"-i#2 H @n i $i a%aug .e,: I trH . -e trie,3

  *'9'8' ntrebuin2are' Fre?entul ,i#&lu are #ai #ulte @ntre2uinri:(D Fre?entul generi" Generi" Si#&le Fre,entD e1&ri# a"iuni generale "are au lo" @ntr.un

  interal %e ti#& ne,&e"i0i"at %ar "are in"lu%e #o#entul or2irii:T-e Eart- #oe, roun% t-e Sun3 Bir%, 0lH3 T-ree an% t-ree #a=e ,i13A%er2ele %e 0re"en ti&i"e &entru &ro&o?iiile generi"e ,unt: alaH, neer regularlH eer:

  oo% alaH, 0loat, on ater3+D Fre?entul ,i#&lu e,te 0olo,it &entru a"iuni o2i$nuite re&etate a2itual Si#&le Fre,entD "are

  au lo" @ntr.o &erioa% %e ti#& general ,au ,&e"i0i" #enionat &rin a%er2e ,au lo"uiuni a%er2iale %eti#& "a: on Mon%aH, in ,u##er eerH %aH ,au a%er2e ,au lo"uiuni a%er2iale %e 0re"en "a: o0ten0re[uentlH ,el%o# rarelH o""a,ionallH ,o#eti#e, on"e a ee=/#ont-/Hear: I go to ,"-ool eerH %aH3 Iu,uallH at"- TV in t-e eening3

  Not: Fre?entul ,i#&lu %e,e#nn% a"iuni re&etate e,te a&ro&iat %e &re?entul generi" %eoare"eni"i el nu in%ii%uali?ea? eeni#entele ,au ,&e"i0i" #o#entul a"iunii3 eo,e2irea @ntre "ele %ou0olo,iri ale &re?entului ,i#&lu e,te ur#toarea: @n &ro&o?iii "are "onin a"iuni re&etate ,u2ie"tul e,te

  in%ii%uali?at &e "n% @n "ele generi"e ,u2ie"tul e,te general: I go ,=iing in inter3 ater 2oil, al (99Centigra%e3 A %o"tor or=, -ar%3

  6D Fre?entul in,tantaneu In,tantaneou, Si#&le Fre,entD ,e re0er la a"iuni "are ,unt ?ute "aan% lo" @n @ntregi#e @n #o#entul or2irii3 A"ea,t @ntre2uinare a &re?entului ,i#&lu ,e @ntlne$te @n:

  aD "o#entarii: T-e goal.=ee&er #i,,e, t-e 2all an% one #ore goal i, ,"ore%3 Fortarul nu &rin%e#ingea $i ,e #ar"-ea? @n" un gol3

  2D %e#on,traii: I no #i1 t-e 2utter it- t-e "o"oa3 A"u# a#e,te" untul "u "a"ao3"D e1"la#aii: ere "o#e, our tea"-er! Iat "D ine &ro0e,orul no,tru!

  D olo,irea &re?entului ,i#&lu "u alte alori te#&orale

  AD Fre?entul "u aloare %e iitor e,te @ntre2uinat @n &ro&o?iii &rin"i&ale:aD &entru e1&ri#area %atei: To#orro i, e"e#2er +(,t3 Mine e,te +( %e"e#2rie3 To#orro i,Satur%aH3 Mine e,te ,#2t3

  2D &entru re%area unor a"iuni &lani0i"ate unor arana#ente &entru iitor "on0or# unui orar ,au&rogra# ,ta2ilit %e e1e#&lu @n e1"ur,ii organi?ateD #ai ale, "u er2e %e #i$"are "a: go "o#e leaereturn ,au er2e "a 2egin ,tart en% 0ini,-:

  e leae Bu"-are,t at eig-t3 e arrie in Fre%eal at ten3 Fle"a# %in Bu"ure$ti la ora *3 So,i# laFre%eal la ora (93

  pag: 0//

  BD Fre?entul "u aloare %e iitor e,te @ntre2uinat $i @n &ro&o?iii ,u2or%onate:aD %e ti#& intro%u,e @n -en a0ter 2e0ore a, ,oon a,:eQll get -o#e 2e0ore it get, %ar=3 Vo# aunge a"a, @nainte , ,e @ntune"e32D "on%iionale intro%u,e %e i0 unle,, &roi%e% in "a,e:I0 it rain, on Sun%aH IQll re&air #H 2i"H"le3 a" o , &lou %u#ini" a# ,.#i re&ar 2i"i"leta3

  CD Fre?entul "u aloare %e tre"ut ,e 0olo,e$te:aD @n naraiuni &entru @niorarea &oe,tirii &re?entul i,tori"D:4ne %aH t-e little 2oH goe, to t-e oo%,3 T-ere -e 0in%, a 2urie% trea,ure32D "u er2e "a tell -ear learn rite &entru a ,u2linia e0e"tul &re?ent al unei "o#uni"ri tre"ute:

 • 8/13/2019 Gramatica Limbii Engleze Alice Badescu

  8/294

  e tell, #e t-at -ae on t-e "o#&etition3 #i ,&une " ai "$tigat "on"ur,ul3

  *';' Timplul trecut implu #Pat Tene 6imple&' Mai:mult:ca:per+ectul #Pat Per+ect Tene 6imple&

  (3*3(3 e0iniie3 Fa,t Fer0e"t e,te un ti#& 0olo,it "n% or2itorul ,e &la,ea? &,i-ologi" &e o a1a tre"utului &entru a %e,e#na un eeni#ent anterior unui #o#ent ,au unui eeni#ent tre"ut "are e,tea#intit @n #o#entul or2irii:

  I -a% 0ini,-e% t-e 2oo= 2H ten oQ"lo"= He,ter%aH32H t-e ti#e Hou "a#e3

  (3*3+3 or#3 Mai.#ult."a.&er0e"tul ,e 0or#ea? %in 0or#a %e Fa,t Ten,e a er2ului -ae _&arti"i&iul tre"ut al er2ului %e "onugat:

  I -a% 0ini,-e% t-e 2oo= 2e0ore Hou "a#e3IQ% 0ini,-e% t-e 2oo= 2e0ore Hou "a#e3Ter#ina,e# "artea @nainte , ii tu3e -a% alrea%H le0t 2H ten oQ"lo"=3 El &le"a,e %ea la ora (93

  (3*363 ntre2uinare3 Mai.#ult."a.&er0e"tul e,te @ntre2uinat &entru a e1&ri#a:(D o a"iune tre"ut @n"-eiat @naintea unui #o#ent tre"ut: I -a% 0ini,-e% #H le,,on, 2H ten

  oQ"lo"= He,ter%aH3 #i ter#ina,e# le"iile @nainte %e ora (9 ieri3+D o a"iune tre"ut @n"-eiat @naintea altei a"iuni tre"ute: -en ori, got to t-e t-eatre t-e

  ,-o -a% alrea%HD ,tarte%3 Cn% a aun, ori, la teatru ,&e"ta"olul %eaD @n"e&u,e3 Mot-er -a% "oo=e%

  t-e %inner 2H t-e ti#e 0at-er arrie% -o#e3 Ma#a gti,e %ea "ina "na a aun, tata a"a,36D o a"iune tre"ut @n"-eiat i#e%iat @naintea unei alte a"iuni tre"ute:

  I -a% u,t got into t-e "la,,roo# -en t-e 2ell rang3 No ,ooner -a% I got into t-e "la,,roo# t-ant-e 2ell rang3 To"#ai/%e.a2ia intra,e# @n "la, "n% a ,unat "lo&oelul3

  I -a% -ar%lH got into t-e "la,,roo# -en t-e 2ell rang3 No ,ooner -a% I got into t-e "la,,roo#t-an t-e 2ell rang3 To"#ai/%e.a2ia intra,e# @n "la, "n% a ,unat "lo&oelul3

  D o a"iune tre"ut ,r$it @ntr.o &erioa% %e ti#& anterioar unei alte a"iuni tre"ute %araungn% &n la a"ea,ta "u "o#&liniri a%er2iale @n"e&n% "u 0or ,au ,in"eD: e -a% 2een in t-e"la,,roo# 0or to #inute, -en t-e tea"-er "a#e in3 Era @n "la, %e %ou #inute "n% a intrat&ro0e,orul3 e -a% lie% in Bu"-are,t ,in"e ()8; -en I #et -i#3 Lo"uia @n Bu"ure$ti %in ()8; "n% l.a# "uno,"ut3

  Not: (3 Mai.#ult."a.&er0e"tul e,te un ti#& utili?at #ai 0re"ent @n li#2a engle? %e"t @n li#2aro#n &entru e1&ri#area anterioritii3 n li#2a ro#n ,e 0olo,e$te a%e,eori &er0e"tul "o#&u, "ualoare %e #ai.#ult."a.&er0e"t: T-e &a,,enger, got out a, ,oon a, t-e train -a% ,to&&e%3 Fa,agerii au"o2ort @n%at "e ,.a o&rit trenulD3

  +3 n li#2a engle? ,e &oate 0olo,i Fa,t Ten,e @n lo" %e Fa,t Fer0e"t @n ur#toarele ,ituaii:

 • 8/13/2019 Gramatica Limbii Engleze Alice Badescu

  19/294

  aD %u& "onu"ia a0ter "are in%i" &rin ,en,ul ei ra&ortul %e anterioritate ne#ai0iin% ne"e,ar $i o0or# er2al ,&e"ial: T-e %rier ,tarte% t-e "ar a0ter -e "-e=e% t-e engine3 o0erul &orni #a$ina %u&"e eri0i" #otorul3

  pag: 0/

  2D n &ro&o?iiile ,u2or%onate te#&orale tran,0or#ate @n or2ire in%ire"t "n% er2ul %in&rin"i&al e,te la un ti#& tre"ut: e tol% #e -a% ,een a 2ear -en -e a, in t-e #ountain,3 Mi.a ,&u, "a ?ut un ur, "n% a 0o,t la #unte3

  63 n &ro&o?iiile ,u2or%onate intro%u,e %e a0ter ,au until 0olo,irea #ai.#ult."a.&er0e"tului &rin"ontra,t "u 0olo,irea lui Fa,t Ten,e ,u2linia? ra&ortul %e anterioritate 0a&tul " a"iunea %in &rin"i&alnu a aut lo" %e"t %u& "e a"iunea %in ,u2or%onat a 0o,t @n"-eiat: T-e &u&il on %utH le0t t-e"la,,roo# ATER ,-e -a% turne% o00 t-e lig-t,3 Elea %e ,eri"i a &r,it "la,a nu#aiD %u& "e a ,tin,lu#ina3 T-e aiter %i%nQt ta=e t-e &late, aaH UNTIL t-eH -a% 0ini,-e% t-eir %inner3 C-elnerul n.a,trn, 0ar0uriile &n n.au ter#inat #a,a3

  Mai.#ult."a.&er0e"tul &oate 0i 0olo,it: ;D @n or2irea in%ire"t &entru a @nlo"ui Fre,ent Fer0e"t,au Fa,t Ten,e "n% er2ul %in &ro&o?iia &rin"i&al e,te la un ti#& tre"ut:

  To#: I -ae ,&o=en to MarH a2out it3I ,&o=e to -er la,t ee=3To# ,ai% -e -a% ,&o=en to MarH a2out it3e a%%e% -e -a% ,&o=en to -er t-e ee= 2e0ore3

  *'?' Mi@loace /e e-primare a 3iitorului'

  E1i,t #ai #ulte &o,i2iliti %e re%are a i%eii %e ti#& iitor @n li#2a engle?3

  A' Viitorul implu #6$allBill !uture&*'?'*' 5e+ini2ie'Viitorul ,i#&lu %e,e#nea? un eeni#ent &o,terior 0a %e #o#entul or2irii3

  *'?'.' !orm1n ,tru"tura iitorului ,i#&lu intr er2ul au1iliar ,-all la &er,oana I ,ingular $i &lural ill la

  &er,oana a II.a $i a III.a ,ingular $i &lural $i in0initiul ,"urt al er2ului %e "onugat:

  I ,-all go to t-e ,ea,i%e to#orro3 Voi #erge la #are #ine3e ,-all go to t-e ,ea,i%e to#orro3 Vo# #erge la #are #ine3

  ou ill go to t-e #ountain, ne1t ee=3e ill go to t-e #ountain, ne1t ee=3T-eH ill go to t-e #ountain, ne1t ee=3

  Vei/Vei/Va/Vor #erge la #unte ,&t#na iitoare3

  n engle?a 2ritani" or2it $i @n engle?a a#eri"an @n general ,e 0olo,e$te ill $i la &er,oana I,ingular $i &lural 0r ni"i o ,"-i#2are %e ,en,:

  I ill go t-e ,ea,i%e to#orro3 Voi #erge la #are #ine3e ill go t-e ,ea,i%e to#orro3 Vo# #erge la #are #ine3

 • 8/13/2019 Gramatica Limbii Engleze Alice Badescu

  20/294

  or#a "ontra, a iitorului e,te ll _ in0initi la toate &er,oanele: IQll go eQll go et"3A"ea,t 0or# e,te @ntre2uinat "u &re"%ere @n engle?a or2it #ai ale, "n% ,u2ie"tul e,te

  e1&ri#at &rintr.un &ronu#e &er,onal3

  pag: 0

  *'?'4' ntrebuin2are3 (D Viitorul ,i#&lu e,te un iitor &ur in%i"n% %oar " a"iunea are lo" @ntr.un #o#ent iitor #ai a&ro&iat ,au a%e,eori #ai @n%e&rtat %e #o#entul or2irii:

  eQll "o#e 2a"= to#orro3 Se a @ntoar"e #ine3eQll "o#e 2a"= ne1t Hear3 Se a @ntoar"e anul iitor3

  +D Viitorul ,i#&lu nu e,te %e o2i"ei @ntre2uinat @n &ro&o?iiile ,u2or%onate 0iin% @nlo"uit %e&re?e%ntul ,i#&lu: e ill "o#e -en -e -a, ti#e3 Va eni "n% a aea ti#&3 Viitorul ,i#&lu a&are%oar @n &ro&o?iiile ,u2or%onate "o#&letie %ire"te ,au &re&o?iionale %u& er2ele t-in= ,u&&o,ee1&e"t 2eliee %ou2t a,,u#e -o&e on%er 2e ,ure 2e a0rai% &entru a e1&ri#a o&iniile ,au&re,u&uneriule or2itorului %e,&re o a"iune iitoare: IQ# ,ure HouQll 0eel 2etter to#orro3 Sunt ,igur "te ei ,i#i #ai 2ine #ine3

  6D Viitorul ,i#&lu &oate 0i 0olo,it $i "u alori #o%ale &"t3 6.8D3Viitorul ,i#&lu re&re?entat &rin ill _ in0initi %e e1e#&lu &oate 0i 0olo,it la &er,oana I

  ,ingurlar $i &lural &entru a e1&ri#a:aD nea""entuat o intenie ne&re#e%itat ,&ontan a&rut @n #o#entul or2irii: A: ItQ, -ot in

  -ere3 B: IQll o&en t-e in%o3 A: E "al ai"i3 B: A# ,/M %u" , %e,"-i% 0erea,tra32D a""entuat -otrrea %eter#inarea %e a ,r$i a"iunea: A: onQt ,ell t-at %i"tionarH3 It i,

  erH goo%3 B: I ill ,ell it no #atter -at Hou are ,aHing3 A: Nu in%e %i"ionarul e 0oarte 2un3 B: A#,.l n%/,unt -otrt ,.l n% in%i0erent "e ,&ui3

  D ill _ in0initiul &oate 0i 0olo,it $i "u aloare %e &re?ent -a2itual 0re"entatiD: EerH Sun%aHt-aH ill go to t-e ,ea,i%e3 n 0ie"are %u#ini"

  o2i$nuie," ,e %u" la #are3o2i"eiul , ,e %u" la #are3C-il%ren ill 2e "-il%ren3 Co&iii tot "o&ii3

  ;D La 0or#a negati la &er,oana I $i a III.a ,ingular $i &lural onQt _ in0initi e1&ri#:aD nea""entuat re0u?ul: I onQt go t-ere3 Nu reau , # %u" a"olo32D a""entuat re0u?ul a2,olut: I onQt go t-ere3 Ni"i nu # gn%e," , # %u" a"olo3

  7D ill _ in0initi e,te 0olo,it la 0or#a interogati &entru a e1&ri#a:aD o @ntre2are %e,&re o a"iune iitoare: ill t-eH o&en t-e e1-i2ition to#orro \ Vor %e,"-i%e

  e1&o?iia ei #ine \2D o initaie la &er,oana a II.aD: ill Hou "o#e in &lea,e\ Vrei , intrai rog\"D o rug#inte %e a,e#enea la &er,oana a II.aD: ill Hou -el& #e\ Te rog , # aui3

  8D La interogati S-all _ in0initi e1&ri#:aD iitorul ,i#&lu: S-all I 0in% t-e# at -o#e i0 I go no\ A# ,.i g,e," a"a, %a" # %u"

  a"u#\2D ,oli"itarea unei o&inii: S-all I 2uH t-i, at"-\ S "u#&r a"e,t "ea,\atorit @n #are &arte i#&li"aiilor #o%ale &e "are le &re?int iitorul ,i#&lu nu e,te 0re"ent

  0olo,it @n or2irea "urent 0iin% o 0or# "ara"teri,ti" li#2ii ,"ri,e li#2aul urnali,ti" e#i,iuni %e $tirianunuri o0i"iale li#2aul literar et"3D3 n or2ire ,e &re0er iitorul "u going to &entru e1&ri#area i%eii

 • 8/13/2019 Gramatica Limbii Engleze Alice Badescu

  21/294

  %e iitor a&ro&iat ,au iitorul "ontinuu &entru re%area i%eii %e a"iune neutr o2i$nuit @n %e,0$urareanor#al a eeni#entelor iitoare3

  pag: 03

  & e about to D in+initi3

  *'?'8'Be a2out to _ in0initi e1&ri# un iitor i#e%iat: e are a2out to leae3 Sunte# &e&un"tul %e a &le"a3

  C& e to D in+initi3*'?'9'Be to _ in0initi e1&ri#:(D un arana#ent: I a# to #oe -ou,e ,oon3 Ur#ea? , # #ut @n "urn%3+D un or%in: ou are to return 2e0ore nig-t0all3 Tre2uie , @ntoar"ei @nainte %e "%erea no&ii3

  5& Viitorul cu going to #Going to : +uture&

  *'?';'Viitorul "u going to ,e 0or#ea? "u autorul 0or#ei 2e going to la &re?ent ur#at %e

  in0initiul ,"urt al er2ului %e "onugat: I a# going to rite letter, to#orro3 Voi ,"rie ,"ri,ori #ine3

  ou are going to ,ee a 0il# to#orro3e are going to ,ee a 0il# to#orro3T-eH are going to ,ee a 0il# to#orro3e i, going to &laH tenni, to#orro3S-e i, going to &laH tenni, to#orro3

  *'?'=' ntrebuin2are'Viitorul "u going to e,te @ntre2uinat &entru a e1&ri#a:(D o a"tiitate iitoare a&ro&iat %e #o#entul or2irii e?i e1e#&lele %e #ai ,u,D3

  Not1: Ver2ele go $i "o#e nu &ot 0i &re"e%ate %e going to3 Fentru a re%a i%eea %e iitor a&ro&iatele ,unt @ntre2uinate la &re?entul "ontinuu: -ere are Hou going \ Un%e te %u"i\ e i, "o#ing tonig-t3El ine %i,ear3

  +D o a"tiitate iitoare "e a aea lo" "a ur#are a unei intenii &re?ente: e are going to ,&en%our -oli%aH in t-e #ountain,3 eQe alrea%H 2oo=e% a roo# in Foiana Bra$oD3 Ae# %egn%/Intenion# , ne &etre"e# a"ana la #unte3 A# re?erat %ea o "a#er la Foiana Bra$oD3

  Not: 4 intenie ,&ontan ne&re#e%itat ,e e1&ri# "u autorul er2ului au1iliar ill _ in0initi:A: IQ# t-ir,tH3 #i.e ,eteD3 B: I ill 0et"- Hou a gla,, o0 ater3 M %u" ,.i a%u" un &a-ar "u a&D3e?i (3)363 &"t36a3D3

  63 o a"iune iitoare "are a aea lo" "a re?ultat al unei "au?e &re?ente: ItQ, going to rain3 Loo=at t-e "lou%,3 Cre% " o , &lou3/Are , &lou3 Uit.te la nori3

  D Viitorul "u going to nu e,te 0olo,it %e regul @n &ro&o?iiile &rin"i&ale "n% ele ,unt ur#ate %eo &ro&o?iie ,u2or%onat "on%iional ,au te#&oral ,e 0olo,e$te in0initiul "u ,-all/illD3 Totu$ia"ea,t 0or# &oate a&rea @n &ro&o?iii te#&orale "n% re# , ,u2linie# intenia or2itorului: e i,going to 2e a &ilot -en gro, u&3 Are %e gn%/intenionea? , ,e 0a" &ilot "n% a "re$te3

  E& Prezentul continuu #Preent Tene Continuou&

 • 8/13/2019 Gramatica Limbii Engleze Alice Badescu

  22/294

  *'?'>3 Fre?entul "ontinuu 0or#at %in er2ul 2e la &re?ent $i &arti"i&iul &re?ent 0or#a in .ingD aer2ului %e "onugat e,te 0olo,it &entru a e1&ri#a o a"iune iitoare "are a 0o,t &lani0i"at ,au &roie"[email protected] #o#ent &re?ent: e are leaing to#orro3 T-i, i, our &lanD3 Fle"# #ine3 A"e,ta e,te &lanulno,truD3

  *'?'?'Fre?entul "ontinuu e1&ri#n% o a"iune iitoare e,te %e o2i"ei @n,oit %e un a%er2 %e ti#&iitor: e are -aing a #eeting at 6 oQ"lo"=/t-i, a0ternoon/later3 Ae#/Vo# aea $e%in la ora 6/%u&a#ia?/#ai tr?iu3

  pag: 01

  !& Prezentul implu #6imple Preent&*'?'*(' Fre?entul ,i#&lu e1&ri#:(D o a"iune iitoare %e0init "are a aea lo" "a &arte a unui &rogra# o0i"ial orar ,ta2ilit et"3 :

  T-e &lane ta=e, o00 at 8 &3#3 Aionul %e"olea? la ora ()3993 Ter# ,tart, in Se&te#2er3 "oala @n"e&e @n,e&te#2rie3

  +D o a"iune iitoare @n &ro&orii ,u2or%onate te#&orale $i "on%iionale e?i (3;33 &"t3 2D3

  *'?'**'Atenie3 Att &re?entul "ontinuu "t $i "el ,i#&lu e1&ri# o a"iune iitoare "on0or# unui&lan ,au arana#ent "n% ,unt 0olo,ite "u er2e %e #i$"are "a go leae arrie "o#e et"3

  eo,e2irea e,te ur#toarea: ee are leaing tonig-t3 Fle"a# %i,ear3 A"e,ta e,te &lanul no,tru&er,onalD3 e leae tonig-t3 Fle"# %i,ear3 A"e,ta e,te &rogra#ul o0i"ial ,ta2ilit al e1"ur,iei et"3D3

  G& Viitorul per+ect #!uture Per+ect 6imple&*'?'*.'e0iniie3 Viitorul &er0e"t %e,e#nea? un eeni#ent anterior unui #o#ent ,au eeni#ent

  "are e,te la rn%ul ,u &o,terior #o#entului or2irii3*'?'*4'or#3 Viitorul &er0e"t "onine @n ,tru"tura ,a iitorul ,i#&lu al er2ului -ae ur#at %e

  &arti"i&iul tre"ut al er2ului %e "onugat: I ,-alll/ill -ae %one #H -o#eor= 2H t-e ti#e return3 #ioi 0i 0"ut le"iile &n te @ntor"i tu3

  *'?'*8' ntre2uinare3 Viitorul &er0e"t e,te 0olo,it &entru a e1&ri#a:(D o a"iune iitoare "are a aea lo" @naintea unui #o#ent iitor: e ill -ae 0ini,-e% t-e 2oo=

  2H Mon%aH3 El a 0i ter#inat "artea &n luni3+D o a"iune iitoare "are a aea lo" @naintea unei alte a"iuni iitoare:e ill -ae 0ini,-e% t-e 2oo= 2H t-e ti#e Hou "o#e 2a"= -o#e3 El a 0i ter#inat "artea &n

  "n% te @ntor"i tu a"a,36D o a"iune iitoare "are a aea lo" @ntr.o &erioa% %e ti#& anterioar unei a"iuni iitoare %ar

  aungn% &n la a"ea,ta: e ill -ae or=e% in t-i, 0a"torH 0or 0ortH Hear, -en -e retire,3 Va 0i lu"rat@n a"ea,t 0a2ri"a ti#& %e 9 %e ani "n% ,e a &en,iona3

  Not: Viitorul &er0e"t e,te o 0or# er2al "ara"teri,ti" li#2ii ,"ri,e 0iin% rar 0olo,it @n or2irea"urent3

  *'?'*9' A"iuni iitoare %intr.o &er,&e"ti tre"ut3 Eeni#entele iitoare ,unt &o,terioare#o#entului or2irii "are e,te no3 ar eeni#entele &ot 0i &o,terioare $i unui #o#ent tre"ut t-en "aree,te a#intit @n #o#entul or2irii3 e &e a"ea,t a1 a tre"utului &o,i2ilitile %e e1&ri#are a i%eii %eiitor ,unt ur#toarele:

  (D -oul% _ in0initi3 Con,tru"ie &uin 0re"ent @n or2irea "urent "ara"teri,ti" ,tiluluinarati literarD: T-e ti#e, a, not 0ar o00 -en -e oul% reali?e -i, #i,ta=e3 Nu era %e&arte #o#entul"n% @$i a %a ,ea#a %e gre$eal3

 • 8/13/2019 Gramatica Limbii Engleze Alice Badescu

  23/294

  +D 2e going to la Fa,t Ten,e _ in0initi a%e,ea "u ,en,ul %e intenie nereali?at: ou ere goingto inite #e to t-e "ine#a3 But Hou %i%nQtD3 Ur#a/Tre2uia , # inii la "ine#a3 ar n.ai 0"ut.oD3

  6D Fa,t Ten,e a,&e"tul "ontinuu a"iune "on0or# unui &lan arana#entD: I a, #eeting t-e# inTul"ea t-e ne1t %aH3 i @ntlnea#/ur#a ,.i @ntlne," @n Tul"ea a %oua ?i3

  D Be to la Fa,t Ten,e _ in0initi "on,tru"`ie 0olo,it @n engle?a literar "u ,en,ul %e ur#a ,5]era aranat^D: e a, to "-ange -i, #in% later3 T-e 0e,tial a, to 2e -el% at t-e en% o0 ter#3

  ;D 2e a2out to la Fa,t ten,e _ in0initi ]a 0i &e &un"tul %e^D: S-e a, a2out to "rH3

  pag: 05

  *'*(' Apectul #Apect&

  *'*('*'e0iniie3 n li#2a engle? a,&e"tul e,te "ategoria gra#ati"al ,&e"i0i" er2ului "are ,ere0er la 0elul @n "are e,te re&re?entat a"iunea e1&ri#at %e er2: "a an% %urat ,au nu "a 0iin%ter#inat ,au nu3

  *'*('.' E1i,t %ou "ontra,te @n li#2a engle? : %urati . non.%urati %enu#it %e o2i"ei"ontinuu . non."ontinuuD $i &er0e"ti . non.&er0e"ti3

  n &ri#ul o&o?iia e,te @ntre o a"iune "are are o anu#it %urat e,te @n %e,0$urare @ntr.un

  anu#it #o#ent ,au @ntr.o anu#it &erioa% %e ti#& $i e,te ra&ortat la #o#entul %e re0erin no t-enet"3 $i @ntre o a"iune &entru "are o a,e#enea in0or#aie nu e,te i#&ortant3 Co#&arai:

  Jo-n i, rea%ing an Engli,- ne,&a&er noD3 Jo-n "ite$te un ?iar engle?e," a"u#D "u:Jo-n rea%, Engli,- ne,&a&er eerH %aHD3 Jo-n "ite$te un ?iar engle?e," @n 0ie"are ?iD3n al %oilea a"iunea e,te @ntre a"iuni ?ute "a ter#inate @n #o#entul or2irii: I -ae rea% an

  intere,ting arti"le on &ollution3 A# "itit un arti"ol intere,ant %e,&re &oluare3$i @ntre a"iuni %e,&re "are nu ,e % o a,e#enea in0or#aie: I -ae 2een rea%ing ,in"e (9 oQ"lo"=3

  *'*('4' Fentru a anali?a "ontra,tul %urati . non.%urati $i &er0e"ti . non.&er0e"ti @n li#2aengle? tre2uie &ornit %e la ,en,ul le1i"al al er2elor:

  AD Ver2e "are e1&ri# a"tiiti @n li#2a engle? a"tiitH er2,D ,unt %e %ou 0eluri:. er2e %e a"tiitate %urati e1&ri#n% a"iuni a "ror ,r$ire ne"e,it o anu#it %urat %eti#&D: eat %re,, %rin= rea% al= et"3

  . er2e %e a"tiitate non.%urati "are e1&ri# a"iuni #o#entane 0r %urat 0iin% @n"-eiatea&roa&e @n a"ela$i ti#& "u e0e"tuarea lor: "at,- -it =i"= ,la# ,la& ,na& et"3

  Not: A%e,eori ,en,ul non.%urati al unor er2e e,te ,e#nalat %e &re?ena unor &arti"ulea%er2iale "a %on out u& "are le %eo,e2e," %e er2ele %e a"tiitate %urati3 Co#&arai:

  ,it . ,it %on,tan% . ,tan% u&%rin= . %rin= u&&i"= . &i"= u&La rn%ul lor er2ele %e a"tiitate %urati ,e @#&art @n:. er2e "are nu i#&li" ni"i un ,"o&: ru2 run al= et"3. er2e "are i#&li" atingerea unui ,"o&: iron a ,-irt #a=e a %re,, rea% a 2oo= rite an e,,aH3

  BD Fe lng er2ele "are %e0ine," a"tiiti %uratie ,au non.%uratieD e1i,t $i er2e "are%enu#e," ,tri3 A"e,tea ,unt %uratie %eoare"e e1&ri# e1i,tena unor 0a&te &e o &erioa% @n%elungat%e ti#&: 2e "leer 2e a2le =no -o e1i,t lie3

  Apect continuu #T$e Continuou Apect&

 • 8/13/2019 Gramatica Limbii Engleze Alice Badescu

  24/294

  *'*('8' or#3 Ti#&urile a,&e"tului "ontinuu ,e 0or#ea? %intr.un ti#& al er2ului 2e $i&arti"i&iul &re?ent 0or#a @n .ingD a er2ului %e "onugat:

  Fre,ent Continuou, : I a# rea%ingFa,t Continuou,: I a, rea%ingFre,ent Fer0e"t Continuou,: I -ae 2een rea%ingFa,t Fer0e"t Continuou,: I -a% 2een rea%inguture Continuou,: I ill 2e rea%inguture Fer0e"t Continuou,: I ill -ae 2een rea%ing

  pag: 06

  (3(93;3 4rtogra0ia &arti"i&iului &re?ent %e&in%e %e 0or#a er2ului la in0initi:aD "on,oana 0inal ,e %u2lea? %a" o"ala "are o &re"e%e e ,"urt $i a""entuat:,to& . ,to&&ing5 re0er . re0erring3

  Not: n engle?a 2ritani" .l 0inal ,e %u2lea? in%i0erent %e a""ent: "ontrol . "ontrolling5 trael .traelling3

  n engle?a a#eri"an .l 0inal ,e %u2lea? nu#ai %a" a""entul "a%e &e ulti#a ,ila2: "ontrolling5

  %ar: traeling3

  2D .H 0inal ,e &,trea? in%i0erent %a" e,te &re"e%at %e "on,oan ,au %e o"al: ,tu%H .,tu%Hing5 &laH . &laHing iar .ie 0inal ,e tran,0or# @n .H: lie . lHing5 %ie . %Hing5

  "D .e 0inal ,e o#ite: -ae . -aingE1"e&ii: agree . agreeing5 2e . 2eing5 ,ee . ,eeing5 %He . %Heing a o&,iD3

  *'*(';3 ntre2uinarea a,&e"tului "ontinuuaD olo,irea a,&e"tului "ontinuu "u er2ele %e a"tiitate %urati 0r ,"o& arat " a"iunile

  %enu#ite %e er2e ,unt @n %e,0$urare &e a1a &re?entului a tre"utului ,au a iitorului: T-eH are al=ing

  @n t-e &ar= no3 e a, ,i##ing @n t-e la=e at t-i, ti#e He,ter%aH32D Cu er2ele %e a"tiitate %urati "are i#&li" atingerea unui ,"o& 0olo,irea a,&e"tului"ontinuu arat " ,"o&ul nu a 0o,t atin, a"iunea nu a 0o,t ter#inat: e i, rea%ing a 2oo= no3 Cite$teo "arte a"u# Nu a ter#inat.oD3S-e a, ironing a ,-irt3 Ea "l"a o "#a$3

  "D Ver2ele %e a"tiitate non.%urati arat o a"iune re&erat atun"i "n% ,unt 0olo,ite la a,&e"tul"ontinuu: e i, =i"=ing3 %in &i"ioare3

  %D Ver2ele "are e1&ri# o ,tare arat " a"ea,t ,tare e,te li#itat atun"i "n% ,unt 0olo,ite laa,&e"tul "ontinuu: I lie in Bra$o t-atQ, -ere #H -ou,e i,D3 IQ# liing in Bu"-are,t t-i, Hear3 Anula"e,ta lo"uie," @n Bu"ure$ti3

  ntre2uinrile a,&e"tului "ontinuu la %ier,e ti#&uri ,unt "ele enu#erate la (3(9373 i0erenele%e la un ti#& la altul "on,tau @n #o#entul @n "are are lo" a"iunea $i @n #o#entul %e re0erin3

  *'*('=' Prezentul continuue,te utili?at &entru a e1&ri#a:(D "u er2e %e a"tiitate %urati 0r ,"o&:aD o a"iune @n %e,0$urare @n #o#entul or2irii: Li,ten! e i, ,inging in t-e 2at-roo#! A,"ult!

  Cnt @n 2aie!A"ea,t @ntre2uinare e,te #ar"at %e o2i"ei %e a%er2e %e ti#& "a: no a"u#D rig-t no "-iar

  a"u#D at t-i, #o#ent @n a"e,t #o#entD: A: -at ia an %oing\ B: e i, ,-aing rig-t no %ar &oatea&rea $i 0r ele #o#entul %e 0a al a"iunii reie$in% %in 0or#a "ontinu a er2ului: A: -at i, an%oing\ B: e i, ,-aing3 A: Ce 0a"e an a"u#D\ B: Se 2r2iere$te3

 • 8/13/2019 Gramatica Limbii Engleze Alice Badescu

  25/294

  2D o a"iune o2i$nuit re&etat &re?entat @n %e,0$urarea ei @n anu#ite "ir"u#,tane: I alaH,ta=e #H u#2rella -en it i, raining3 Tot%eauna @#i iau u#2rella "n% &lou3 I neer rea% -ile I a#al=ing in t-e Botani"al Gar%en,3 l @ntlne," ori %e "te ori # &li#2 @n Gr%ina 2otani"3

  +D "u er2ele %e a"tiitate %urati i#&li"n% un ,"o& o a"iune "are nu a 0o,t ter#inat la#o#entul or2irii: e i, %oing -i, -o#eor=3 $i 0a"e te#ele3

  6D "u er2e %e a"tiitate non.%urati o a"iune re&etat @n #o#entul or2irii: e i, =no"=ingon t-e %oor ,au o a"iune re&etat @n #o% 0re"ent "are %eranea? ,au i#it &e or2itor: MH neig-2ouri, alaH, ,tarting -i, "ar -en I ant to -ae a re,t3 Ve"inul #eu tot%eauna @$i &orne$te #a$ina "n%reau , # o%i-ne,"3

  pag: 07

  A"ea,t 0olo,ire a &re?entului "ontinuu e,te o2ligatoriu @n,oit %e a%er2e %e 0re"en "a:alaH, 0oreer tot%eaunaD "ontinuallH all t-e ti#e tot ti#&ulD3

  A"e,tea ,e a$ea? @ntre au1iliarul 2e $i 0or#a @n .ing "u e1"e&ia lui all t-e ti#e "are o"u&&o?iie 0inal @n &ro&o?iie: T-at little "-il% i, "ontinuallH "rHing %ar: e i, "rHing all t-e ti#e3

  D "u er2e "are %enu#e," o ,tare o a"iune "u "ara"ter te#&orar "are are lo" &entru o &erioa%li#itat %e ti#& in"lu?n% $i #o#entul or2iriiD: Ann i, atten%ing t-e FolH3 Ana ur#ea? &olite-ni"a

  ,tu%ia? &olite-ni"aD3Co#&linirile a%er2iale &entru a"ea,t @ntre2uinare a &re?entului "ontinuu ,unt: to%aH a,t?iD

  t-i, ee= ,&t#na a"ea,taD t-e,e %aH, ?ilele a"e,teaD t-i, #ont- luna a"ea,taD t-i, Hear anula"e,taD et": MH 0at-er u,uallH tea"-e, geo#etrH 2ut -e i, tea"-ing alge2ra t-i, Hear3 Tatl #eu &re%geo#etria %e o2i"ei %ar anul a"e,ta &re% alge2ra3

  ;D Fre?entul "ontinuu e,te %e a,e#enea 0olo,it &entru a %e,e#na o a"iune iitoare &lani0i"at %in&re?ent e?i (3)3*3D: e are leaing to#orro3 Fle"# #ine3

  *'*('>' Pat Tene Continuou e1&ri#:(D "u er2e %e a"tiitate %urati 0r ,"o&:aD o a"iune @n %e,0$urare @ntr.un #o#ent tre"ut a#intit @n #o#entul or2irii:

  I a, al=ing at to oQ"lo"= He,ter%aH3I a, al=ing at t-i, la,t ee=3

  Not: A"ea,t 0or# er2al e,te 0re"ent 0olo,it @n %e,"rieri &entru re%area unor a"tiiti%uratie @n %e,0$urare "are "ontra,tea? "u a"tiiti non.%uratie ,u""e,ie $i ter#inate &entrure%area "rora ,e 0olo,e$te Fa,t Ten,e ,i#&lu 0or#a "ara"teri,ti" naraiunilorD: It a, a "ol% intereening3 4ut,i%e t-e in% a, 2loing3 A 2ig 0ire a, 2urning in t-e 0ire&la"e3 T-e ol% o#an "a#e inan% ent near t-e 0ire3 S-e ar#e% -er -an%, an% ,at %on3

  2D o a"iune %urati @n %e,0$urare @ntreru&t %e o a"iune non.%urati #o#entan:e "a#e in -en/-ile I a, eating3A intrat "n%/@n ti#& "e #n"a#3

  -en -e rang u& I a, u,tD going out3 Cn% a tele0onat to"#aiD ie$ea#3 e "alle% #e u,t a, Ia, leaing3 M.a ,trigat e1a"t "n% &le"a#3

  "D %ou a"iuni &aralele @n %e,0$urare @n tre"ut: S-e a, eating -ile I a, a,-ing3 Ea #n"a@n ti#& "e eu # ,&la#3

  Not: a" nu ne intere,ea? a,&e"tul %e %e,0$urare %e %urat al a"iunilor "i %oar " a"iunileau aut lo" @ntr.un #o#ent %in tre"ut &ute# ,&une: S-e ate -ile I a,-e%3 ,au: S-e ate -ile I a,

 • 8/13/2019 Gramatica Limbii Engleze Alice Badescu

  26/294

  a,-ing3 ate . a"iunea a 0o,t #ai ,"urt ter#inat5 a, a,-ing a"iune . #ai %e %urat ne@n"-eiat @n#o#entul @n "are "ealalt a 0o,t @n"-eiatD3

  +D "u er2e %e a"tiitate %urati "are i#&li" atingerea unui ,"o&: . o a"iune tre"ut %arne@n"-eiat: e a, rea%ing a 2oo= la,t nig-t3 Citea o "arte a,ear3 Co#&arai "u: e rea% a 2oo= la,tnig-t3 a "itit o "arte a,ear3

  pag: 0'

  6D er2e %e a"tiitate non.%urati o a"iune re&etat @n tre"ut iritant &entru "eilali _alaH,0oreer "ontinuallH all t-e ti#eD: e a, alaH, "o#ing late to t-e Engli,- le,,on3 Tot%eauna @ntr?iala ora %e engle?3

  D "u er2e "are e1&ri# o ,tare o a"iune tre"ut "u "ara"ter te#&orar: e a, liing in Bra$o-en I #et -i#3

  ;D Fa,t Ten,e a,&e"tul "ontinuu #ai &oate e1&ri#a $i o a"iune iitoare &lani0i"at @ntr.un#o#ent tre"ut 0iin% ,u2@nelea, ne@n%e&linirea ei Ve?i (3)3(;3 &"t36D: e ere leaing t-e ne1t %aH3

  *'*('?' Viitorul continuu #!uture Continuou&

  (D "u er2e %e a"tiitate %urati 0r ,"o& iitorul "ontinuu e1&ri#:aD o a"iune @n %e,0$urare @ntr.un #o#ent iitor &o,terior #o#entului or2irii:I ,-all 2e al=ing at to oQ"lo"= to#orro3I ill 2e al=ing at t-i, ti#e ne1t ee=3M oi &li#2a #ine la ora %ou3M oi &li#2a ,&t#na iitoare la ora a,ta3

  2D o a"iune @n %e,0$urare @n iitor @ntreru&t %e o a"iune #o#entan3-en -e "o#e, I ill 2e eating3 Cn% a eni eu oi 0i @n #ilo"ul #e,ei3"D o a"iune @n %e,0$urare @n iitor @n &aralel "u o alt a"iune @n %e,0$urare %e a,e#enea @n

  iitor: S-e ill 2e al=ing -ile I a# ,lee&ing3 Ea ,e a &li#2a @n ti#& "e eu oi %or#i3Atenie!A %oua a"iune iitoare @n %e,0$urare nu &oate 0i &u, tot la iitorul "ontinuu %eaore"e 0a"e

  &arte %intr.o &ro&o?iie ,u2or%onat te#&oral @n "are nu ,e 0olo,e$te iitorul @n li#2a engle?D3

  +D "u er2e %e a"tiitate %urati "are i#&li" atingerea unui ,"o& o a"iune ne@n"-eiat: S-eill 2e -aing -er &iano le,,on -en Hou "o#e3

  6D Viitorul "ontinuu e1&ri# $i i%eea %e a"iune iitoare "are a aea lo" @n %e,0$urarea 0irea,"a eeni#entelor: IQll 2e ,eeing -i# to#orro #orning T-i, -a&&en, eerH #orningD3 l % #ine%i#inea3 l % @n 0ie"are %i#ineaD3 IQll 2e &a,,ing t-e gro"erQ, on #H aH to ,"-ool3 Tre" &rin 0aa2"niei @n %ru# ,&re $"oal3

  *'*('*(' Tra%u"erea 0or#elor a,&e"tului "ontinuu @n li#2a ro#n:Ver2ul ro#ne," nu are o "ategorie #ar"at 0or#al &entru re%area "ontra,tului a,&e"tual

  "ontinuu.non"ontinuu3 I%eea %e %e,0$urare ,au %urat li#itat a a"iunii e,te re%at @n li#2a ro#n "uautorul a%er2elor %e ti#&: e i, tea"-ing no3 Fre%/Are or a"u#3 e i, tea"-ing arit-#eti" t-i,Hear3 Fre% arit#eti"a anul a"e,ta3

  Singura 0or# er2al %in li#2a ro#n "are e1&ri# "a $i a,&e"tul "ontinuu %in li#2a engle?o a"iune neter#inat la un #o#ent %at ,au %e %urat li#itat e,te i#&er0e"tul $i a"e,ta e,te 0olo,it %e

 • 8/13/2019 Gramatica Limbii Engleze Alice Badescu

  27/294

  o2i"ei &entru tra%u"erea lui Fa,t Ten,e "ontinuu @n li#2a ro#n: S-e a, or=ing in t-e gar%en -en Iarriie%3 Mun"ea @n gr%in "n% a# ,o,it3

  Mai %i0i"il @n, e,te tra%u"erea i#&er0e"tului @n li#2a engle? %eoare"e e1i,t ten%ina %e a0olo,i Fa,t Ten,e Continuou, $i atun"i "n% i#&er0e"tul ro#ne," are alt aloare "ea %e a"iunere&etat @n tre"ut &entru "are li#2a engle? 0olo,e$te Fa,t Ten,e Si#&le:

  Ro#n: Mun"ea# @n gr%in "n% # %u"ea# la 2uni"i3Engle?: I or=e% t-e gar%en -en I ent to #H gran%&arent,3

  pag: 0

  *'*('**' Ver2e "are nu &ot 0i 0olo,ite la a,&e"tul "ontinuu3 E1i,t #ai #ulte "la,e %e er2e "are%atorit ,en,ului lor le1i"al nu &ot 0i 0olo,ite la a,&e"tul "ontinuu3

  A"e,tea ,unt: AD er2e %e a"tiitate non.%urati "are ,unt "on,i%erate "a 0iin% @n"-eiate @n#o#entul @n "are au 0o,t iniiate:

  e =i"=, ,la#, 2ang, t-e %oor3BD er2e "are e1&ri# a"iuni %e,0$urate att %e ra&i% ,u2 o"-ii or2itorului @n"t &ot 0i

  "on,i%erate non.%uratie: ,"ore ,-oot &la"e in t-e oen3 A"ea,ta ,e @nt#&l %e o2i"ei @n "o#entarii,&ortie ,au %e#on,traii &ra"ti"e a$a nu#itul &re?ent ,i#&lu in,tantaneu . e?i (3;33 &"t36D3

  CD er2e "are e1&ri# un a%er unier,al ,au o "ara"teri,ti" general: i,- ,i#3 Co, gie#il=3 T-e anu2e 0lo, into t-e Bla"= ,ea3

  D er2e "are e1&ri# o &er"e&ie ,en?orial Ver2, o0 inert &er"e&tionD: ,ee -ear ,#ell 0eel,oun%3 T-e 0loer ,#ell, ni"e3 loarea are un #iro, &l"ut3

  Atenie! Ver2ele %e &er"e&ie ,e 0olo,e," "u er2ul #o%al "an &entru a re%a o a"iune uni""on"ret @n %e,0$urare: I "an ,ee -i# no3 l % a"u#3 I ,ee -i# eerH %aH3 l % @n 0ie"are ?i3

  Ver2ele "are re%au &er"e&ia ,en?orial &ot 0i 0olo,ite la a,&e"tul "ontinuu %a" ele in%i" o0olo,ire "on$tient a ,i#urilor:

  aD &rin 0olo,irea unor &ere"-i ,inoni#i"e: li,ten to loo= at at"-:

  A,&e"tul ,i#&lu:I "anD -ear #u,i"I "anD ,ee -i#3I "anD ,ee t-e TV ,et3

  A,&e"tul "ontinuu:I a# li,tening to #u,i"3I a# loo=ing at -i#3I a# at"-ing TV3

  2D &rin 0olo,irea tran?iti "a a"tiitiD a unor er2e "are e1&ri# o "alitate &er#anent0olo,ite intran?itiD: T-e "a=e ta,te, goo%3 I a# ta,ting t-e "a=e3

  "D er2ele %e &er"e&ie &ot aea 0or#e ale a,&e"tului "ontinuu "n% ,unt 0olo,ite "u alte ,en,uri:IQe 2een -earing all a2out -er e1a#,3 A# au?it Mi ,.a ,&u, totulD %e,&re e1a#enele ei3 -ear O a &ri#ie$tiD3 IQ# ,eeing -i# tonig-t3 M @ntlne," "u el %i,ear3 e i, ,eeing t-e ,ig-t,3 Vi?itea? o2ie"tieleturi,ti"e3 ,ee O a @ntlni a i?ita lo"uri turi,ti"eD3

  pag: 0

 • 8/13/2019 Gramatica Limbii Engleze Alice Badescu

  28/294

  ED er2ele "are e1&ri# o a"tiitate #intal Ver2, o0 "ognitionD: 2eliee =no t-in= i#agine#ean #in% re#e#2er re"olle"t re"all ,u&&o,e 0orget ,u,&e"t gue,, &re,u&&o,e reali?eun%er,tan%3

  A"e,te er2e ,unt ur#ate %e o2i"ei %e o &ro&o?iie ,u2or%onat intro%u, %e t-at ,au %e un"unt relati @n"e&n% "u -.: I t-in= t-atD Hou are rig-t3 Cre% " ai %re&tate3 I %onQt re#e#2er -at-e ,ai%3 Nu.#i a#inte," "e.a ,&u,3

  Unele %in ele &ot 0i 0olo,ite la a,&e"tul "ontinuu %a" ,unt 0olo,ite "a er2e %e a"tiitate: A:-at i, -e %oing\ B: e i, t-in=ing o0 -i, 0uture3 A: Ce 0a"e el\ B: Se gn%e$te la iitor3

  D Ver2e "are e1&ri# ,enti#ente ,tri ,u0lete$ti: loe li=e "are0or a%ore -ate %i,li=e %ete,tregret &re0er i,-3 I li=e #H o23 #i &la"e ,eri"iul #eu3 I %ete,t la?H &eo&le3 ete,t oa#enii lene$i%ar $i: o are Hou li=ing t-e tri&\ Cu# @i &la"e "ltoria/Cu# te %i,tre?i\

  pag: 030

  GD Ver2e e1&ri#n% o relaie: a&&lH to 2e 2elong to "on"ern "on,i,t o0 "ontain "o,t %e&en%on %e,ere in"lu%e inole la"= #atter nee% oe on &o,,e,, -ae re[uire re,e#2le ,ee#: T-i,2oo= 2elong, to -i#3 A"ea,t "arte @i a&arine lui3 e on, t-i, -ou,e3 A"ea,t "a, e &ro&rietatea lui3elen re,e#2le, -er #ot-er3 Elena ,ea#n "u a#a ei3

  A"e,te er2e nu &ot 0i 0olo,ite la a,&e"tul "ontinuu "u e1"e&ia lui 2e $i -ae "n% ele nue1&ri# ,tarea re,&e"ti &o,e,ia: e i, =in%3 El e,te a#a2il @n generalD3 -H -e i, 2eing =in% to%aH!Ei ,e &oat "u a#a2ilitate e,te a#a2il a,t?i!D e,te o ,ituaie ne"ara"teri,ti" te#&orarD3 e -a, ane 2i=e3 Are o 2i"i"let nou3 e i, -aing a ri%e no3 Se &li#2 "u 2i"i"leta a"u#3 @n or2irea "urenter2e "a re,e#2le "o,t et"3 ,unt uneori @ntre2uinate la a,&e"tul "ontinuu %a" e1&ri# o inten,i0i"aretre&tat a a"iunii: Feter i, re,e#2ling -i, 0at-er #ore an% #ore3 Fetre ,ea#n %in "e @n "e #ai #ult "utatl ,u3 Gro"erie, in 2ritain are "o,ting ,o #u"- #ore t-e,e %aH,! n Anglia &reul arti"olelor %e2"nie a "re,"ut a$a %e #ult @n ?ilele noa,tre!

  D Ver2e "are e1&ri# o ,en?aie 0i?i"3 Ver2, o0 2o%H ,en,ationD3 A"e,te er2e &ot 0i 0olo,itela a,&e"tul "ontinuu ,au ,i#&lu "u #i"i %i0erene %e ,en,:

  o %o Hou 0eel to%aH\o are Hou 0eeling to%aH\Cu# te ,i#i a,t?i\

  Apectul per+ecti3 #T$e Per+ecti3e Apect&

  *'*('*.' 5e+ini2ie' A,&e"tul &er0e"ti arat " un eeni#ent o a"iune ,au ,tareD e,tere&re?entat "a @n"-eiat %e "tre or2itor @n #o#entul @n "are e,te %i,"utat3

  *'*('*4' ntrebuin2are' n 0un"ie %e ,en,ul le1i"al al er2elor $i a%er2ele "are le @n,oe,"a,&e"tul &er0e"ti are tra%iional #ai #ulte alori:

  (D a,&e"tul &er0e"ti re?ultati Re,ultatie Fer0e"tD a&are "u er2e %e a"tiitate %urati "arei#&li" un ,"o& $i arat " a"e,t ,"o& a 0o,t atin,:

  aD I -ae 2ro=en t-e a,e3 A# ,&art a?a32D e -a% rea% t-e 2oo=3 ElD "iti,e "artea3n "on,e"in or2itorul ,i#te e0e"tul ,au re?ultatul unei a"iuni anterioare:aD T-e a,e i, 2ro=en no3 Va?a e,te ,&art a"u#32D e =ne -at t-e 2oo= a, a2out3 tia %e,&re "e e,te or2a @n "arte3+D a,&e"tul &er0e"ti "ontinuati Continuatie Fer0e"tD e,te 0olo,it "u er2e "are e1&ri# o ,tare

  $i ,unt @n,oite %e a%er2e %e %urat &entru a e1&ri#a o a"iune @n"e&ut @nainte $i "are "ontinu $i @n#o#entul &re?ent a#intit ,au anti"i&at: e -ae liee% in Bu"-are,t 0or ten Hear,3 Lo"ui# @n Bu"ure$ti

 • 8/13/2019 Gramatica Limbii Engleze Alice Badescu

  29/294

  %e ?e"e ani3 Lon%on -a, ,too% on t-e T-a#e, 0or t-ou,an%, o0 Hear,3 Lon%ra e,te ,ituat &e Ta#i,a %e#ii %e ani3

  6D a,&e"tul &er0e"ti al e1&erienei T-e Fer0e"t o0 E1&erien"eD arat " a"iunea a aut lo" o%at ,au %e #ai #ulte ori @n e1&eriena or2itorului3 T-eH -a% lie% in ,eeral toun, in Ro#ania3Lo"ui,er @n #ai #ulte ora$e %in Ro#nia3 -eneer I -ae a,=e% #H 0at-er a [ue,tion I -ae re"eie%a ,traig-t0orar% aner3 4ri %e "te ori i.a# &u, tatlui #eu o @ntre2are a# &ri#it un r,&un, 0ro"oli$uri3

  pag: 03/

  *'*('*8'A,&e"tul &er0e"ti $i a,&e"tul "ontinuu ,unt "o#2inate @n ur#toarele 0or#e er2ale:&er0e"tul &re?ent "ontinuu #ai.#ult."a.&er0e"tul "ontinuu $i iitorul &er0e"t "ontinuu3

  Fer0e"tul &re?ent "ontinuu Fre,ent Fer0e"t Continuou,D e,te al"tuit %in 0or#a %e Fre,entFer0e"t a er2ului 2e ur#at %e &arti"i&iul &re?ent @n .ingD al er2ului %e "onugat:

  I -ae 2een rea%ing 0or t-ree -our,3 Cite," %e trei ore3 IQe 2een rea%ing 0or t-ree -our,3e -a, 2een rea%ing 0or t-ree -our,3 eQ, 2een rea%ing 0or t-ree -our,3 Cite$te %e trei ore3A"ea,t 0or# er2al e1&ri#:(Do a"iune @n"e&ut @ntr.un #o#ent tre"ut "are "ontinu @n &re?ent $i &oate $i @n iitor: T-eH

  -ae 2een &laHing tenni, 0or -al0 an -our3 Joa" teni, %e u#tate %e or3 O T-eH 2egan &laHing tenni,-al0 an -our ago3 T-eH are ,til &laHing tenni, an t-eH #aH "ontinue %oing ,o3D

  A"ea,t @ntre2uinare a lui Fre,ent Fer0e"t "ontinuu &oate 0i re%at $i "u autorul lui Fre,entFer0e"t ,i#&lu @n "a?ul unor er2e "a lie ,taH or= ,tu%H et"3

  olo,irea a,&e"tului "ontinuu &rin "ontra"t "u a"ea a a,&e"tului ,i#&lu ,"oate @n ei%en"ontinuitatea in Bu"-are,t 0or ten Hear,3

  Un alt "ontra,t &oate 0i "el %e a"iune to"#ai @n"-eiat . a"iune ne@n"-eiat: IQe or=e% on t-i,"o#&o,ition ,in"e 0ie oQ"lo"=3 IQe u,t 0ini,-e% itD3 IQe 2een or=ing on t-i, "o#&o,ition ,in"e 0ieoQ"lo"=3 an% IQ# ,till or=ingD3

  +D o a"iune re&etat 0re"ent @ntr.o &erioa% %e ti#& "are ,e @ntin%e %int tre"ut &n @n &re?ent:IQe 2een ri%ing a 2i"H"le 0or t-ree Hear,3 Merg "u 2i"i"lete %e trei ani3 e -a, 2een riting &oe#, ,in"e

  -e a, a "-il%3 S"rie &oe?ii %e "n% era "o&il3n a"ea,t ,ituaie +D ,e 0olo,e$te Fre,ent Fer0e"t ,i#&lu $i nu "ontinuuD %a" ,e ,&e"i0i" %e"te ori a 0o,t ,r$it a"iunea re&etat: IQe ri%%en #H 2i"H"le -un%re%, o0 ti#e,3 A# #er, "u2i"i"leta %e ,ute %e ori3 e -a, ritten 0i0tH &oe#,3 A ,"ri, "in"i?e"i %e &oe?ii3

  ntre2uinrile ( $i + ale lui Fre,ent Fer0e"t ,unt #ar"ate %e "o#&liniri a%er2iale in"i%n%:aD lungi#ea &erioa%ei %e ti#&: 0or age, %e #ult re#eD 0or a 0e #inute, %e "tea #inuteD

  0or t-ree -our, %e trei oreD et"32D @n"e&utul &erioa%ei %e ti#&: ,in"e e"e#2er +;t- %e la +; %e"e#2rieD ,in"e la,t Hear %e

  anul tre"utD ,in"e Mon%aH %e luniD et"36D o a"iune tre"ut @n"-eiat re"ent "are e,te "au?a unui e0e"t ,i#it @n &re?ent: A: -H are

  Hour -an%, %irtH\ B: IQe 2een re&airing #H 2i=e3 A: e "e ai #inile #ur%are\ B: Mi.a# re&arat2i"i"leta3

  *'*('*9' Mai:mult:ca:per+ectul continuu #Pat Per+ect Continuou& ,e 0or#ea? %in er2ul2e la #ai.#ult."a.&er0e"t $i %in &arti"i&iul @n .ing al er2ului %e "onugat3 El are a"elea$i alori "a $iFre,ent Fer0e"t "ontinuu #o#entul %e re0erin 0iin% @n, a1a tre"utului3

  pag: 03

  A"e,t 0or# er2al e1&ri#:(D o a"iune tre"ut @n"e&ut @naintea unei alte a"iuni tre"ute $i "ontinun% &n la ea:

 • 8/13/2019 Gramatica Limbii Engleze Alice Badescu

  30/294

  I -a% 2een aiting 0or #H 0rien% ,in"e to oQ"lo"= -en -e 0inallH3I -a% 2een aiting 0or #H 0rien% 0or -al0 an -our arrie%3l a$te&ta# &e &rietenul #eu %e la ora %ou "n% @n ,0r$it a ,o,it3l a$te&ta# &e &rietenul #eu %e u#tate %e or "n% @n ,0r$it a ,o,it3+D o a"iune tre"ut @n"e&ut @naintea unui #o#ent ,au a unei a"iuni tre"ute "ontinun% &n @n

  a"el #o#ent ,au &n la a"ea a"iune $i &oate $i %u& a"eea: T-e 2oH, -ere ,till &laHing 0oot2all atnoon3

  T-eH -a% 2een &laHing 0oot2all all #orning3T-eH -a% 2een &laing 0oot2all ,in"e ten oQ"lo"=3Bieii #ei u"au 0ot2al la ora &rn?ului3 Ei u"a,er 0ot2al toat %i#ineaa3/ Ei u"au 0ot2al %e la

  ora ?e"e36D o a"iune re&etat 0re"ent @ntr.o &erioa% %e ti#& tre"ut anterioar unui #o#ent ,au unei

  a"iuni %e a,e#enea tre"ute: e -a% 2een riting &oe#, 0or to Hear, -en I #et -i#3 S"ria &oe?ii %e%oi ani "n% l.a# "uno,"ut3

  Atenie! a" ,e 0a"e o &re"i?are nu#eri" ,e 0olo,e$te Fa,t Fer0e"t ,i#&lu: e -a% ritten 0i0tH&oe#, -en I #et -i#3 S"ri,e,e "in"i?e"i %e &oe?ii "n% l.a# "uno,"ut3

  D o a"iune anterioar unei alte a"iuni %e a,e#enea tre"ut ter#inat "u &uin @naintea ei $i

  0iin% "au?a a"e,teia: e a, "arrHing a -a##er an% nail, 2e"au,e -e -a% 2een #en%ing t-e 0en"e3 Aea@n #n un "io"an $i "uie &entru " re&ara,e gar%ul3

  ;D Fre,ent Fer0e"t $i Fa,t Ten,e "ontinuu %ein #ai.#ult."a.&er0e"t "ontinuu @n or2ireain%ire"t %u& un er2 tre"ut @n &ro&o?iia &rin"i&al: ]IQe 2een rea%ing 0or t-ree -our,3^ S-e ,ai% ,-e-a% 2een rea%ing 0or t-ree -our,3

  Atenie! Ti#&ul Fa,t Ten,e "ontinuu %eine Fa,t Fer0e"t "ontinuu nu#ai %a" ,e re0er la oa"iune @n"-eiat3e?i +7363)3D: ]I a, t-in=ing o0 going aaH 2ut I -ae "-ange% #H #in%3^ e ,ai%-e -a% 2een t-in=ing o0 going aaH 2ut -e -a% "-ange% -i, #in%3

  Alt#interi Fa,t Ten,e a,&e"tul "ontinuu r#ne ne,"-i#2at @n or2irea in%ire"t #ai ale, %a" ela&are @ntr.o &ro&ro?iie ,u2or%onat te#&oral e?i +7363*3 &"t30D: ]-en I a, atten%ing t-e

  ,e"on%arH ,"-ool in Craioa I o0ten #et an3^ e ,ai% t-at -en -e a, atten%ing t-e ,e"on%arH,"-ool in Craioa -e -a%D o0ten #et an3

  *'*('*;' Viitorul per+ect continuu #!uture Per+ect Continuou& ,e 0or#ea? %in iitorul&er0e"t al er2ului 2e $i %in &arti"i&iul @n .ing al er2ului %e "onugat3

  Viitorul &er0e"t "ontinuu e1&ri# o a"iune @n %e,0$urare @n iitor @nainte $i &n la o alta"iune iitoare $i &oate $i %u& a"eeaD : -en t-e 2ell ring, e ,-all / ill -ae 2een riting 0or 0i0tH#inute,3 Cn% a ,una "lo&oelul noi o# 0i o"u&ai "u ,"ri,ul / Noi o# 0i ,"ri, %e "in"i?e"i %e #inute3

  pag: 033

  Atenie! A"iunea ,r$it @n a"ea,t &erioa% %e ti#& iitoare anterioar unui #o#ent ,au uneia"iuni %e a,e#enea iitoare e,te la iitorul &er0e"t "ontinuu %a" ,e ,&e"i0i" lungi#ea &erioa%ei %eti#& ,au @n"e&utul ei: BH ,i1 oQ"lo"= &3#3 $i ill -ae 2een ,elling 2lou,e, 0or eig-t -our,3 Fn la ora(* ea a 0i n%ut 2lu?e ti#& %e o&t ore5 $i la iitorul &er0e"t ,i#&lu %a" e,te &re?ent o &re"i?arenu#eri" @n legtur "u a"iunea: BH ,i1 oQ"lo"= &3#3 $i ill -ae ,ol% eig-tH 2lou,e,3 Fn la ora (* eaa 0i n%ut *9 %e 2lu?e3

  Not: Viitorul &er0e"t "ontinuu e,te rar 0olo,it @n or2ire 0iin% o 0or# "ara"teri,ti" li#2ii,"ri,e3

 • 8/13/2019 Gramatica Limbii Engleze Alice Badescu

  31/294

  *'**' 5iateza #Voice&

  *'**'*' 5e+ini2ie'iate?a e,te "ategoria gra#ati"al ,&e"i0i" er2ului "are e1&ri# ra&ortul%intre er2ului &re%i"at &e %e o &arte $i ,u2ie"tul $i o2ie"tul3 "o#&le#entul %ire"t ,au %e agentD aler2ului &re%i"at &e %e alt &arte3

  n li#2a engle? e1i,t %ou %iate?e #ar"ate 0or#al: %iate?a a"ti %iate?a &a,i3

  *'**'.' 5iateza acti31 #Acti3e Voice&' Ver2ul e,te la %iate?a a"ti "n% ,u2ie"tul gra#ati"al,r$e$te a"iunea "are la er2ele tran?itie ,e r,0rnge a,u&ra o2ie"tului: Lu"H ,u2ie"tD -a, ritten&re%i"atD a letter o2ie"tD3 Lu"ia a ,"ri, o ,"ri,oare3

  Not: Fentru "la,i0i"area er2elor %in &un"t %e e%ere al tran?itiitii e?i (3;3 . (3*3

  *'**'4' 5iateza pai31 #Pai3e Voice&'Ver2ul e,te la %iate?a &a,i "n% ,u2ie"tul gra#ati"al,u0er a"iunea ,r$it %e o2ie"t: T-i, letter ,u2ie"tD -a, 2een ritten &re%i"atD 2H Lu"H o2ie"tD3A"ea,t ,"ri,oare a 0o,t ,"ri, %e Lu"ia3

  *'**'8' e D participiul trecut'In%i"ii 0or#ali ai %iate?ei &a,ie ,unt:aD er2ul 2e ,au uneori get2D "o#&le#entul %e agent intro%u, %e &re&o?iia 2H3aD Ver2ul 2e #ar"-ea? "ategoriile %e #o% ti#& &er,oan $i nu#r la %iate?a &a,i3 El e,te

  ur#at %e un er2 noional la &arti"i&iul tre"ut: S-e a, #et at t-e ,tation 2H #H 2rot-er3 Ea a 0o,ta$te&tat la gar %e 0ratele #eu3

  a, . #o%ul in%i"ati Fa,t Ten,e &er,oana a III.a ,ingularD3(3((3;3 Conugarea unui er2 la %iate?a &a,i #o%ul in%i"ati e,te:A,&e"tul ,i#&luFre,ent: I a# ,een3 e i, ,een3 e are ,een3Fa,t: I a, ,een3 e ere ,een3

  Fre,ent Fer0e"t: I -ae 2een ,een3 e -a, 2een ,een3Fa,t Fer0e"t: I -a% 2een ,een3uture: I ,-all 2e ,een3 e ill 2e ,een3uture Fer0e"t: I ,-all -ae 2een ,een3 e ill -ae 2een ,een3

  A,&e"tul "ontinuu e,te 0olo,it la %iate?a &a,i %oar la Fre,ent $i Fa,t Ten,e3or#a "ontinu %e la %iate?a &a,i are @n ,tru"tura ,a er2ul 2e la a,&e"tul "ontinuu ti#&ul

  Fre,ent ,au Fa,tD $i &arti"i&iul tre"ut al er2ului %e "onugat: T-e "la,,roo#, are 2eing "leane% no3 Se0a"e "urenie @n "la,e a"u#3

  T-e ,"-ool a, 2eing "leane% -en e ente% to i,it it3 Se 0"ea "urenie @n $"oal "n% a#rut ,.o i?it#3

  pag: 031

  *'**';' Getbecome D participiul trecut'n a0ar %e er2ul 2e ,e #ai &oate 0olo,i $i er2ul get&entru 0or#area %iate?ei &a,ie3

  Ver2ul get _ &arti"i&iul tre"ut e,te utili?at #ai ale, @n or2irea "urent &entru a in%i"a tre"erea%intr.o ,tare @n alta: er ,=irt got "aug-t in t-e %oor3 I ,.a &rin 0u,ta @n u$3 All our gla,,e, got 2ro=en-en e #oe%3 S.au ,&art toate &a-arele "n% ne.a# #utat3

 • 8/13/2019 Gramatica Limbii Engleze Alice Badescu

  32/294

  Un ,inoni# al er2ului get "u ,en,ul %e ,"-i#2are tre&tat e,te er2ul 2e"o#e @n,iit %e,eori %e#ore an% #ore in"rea,inglH: T-e &ro%u"tion o0 t-i, 0a"torH i, 2e"o#ing in"rea,inglH ,&e"iali?e%3Fro%u"ia a"e,tei 0a2ri"i %eine %in "e @n "e #ai ,&e"iali?at3

  *'**'=' Complementul /e agent'Co#&le#entul %e agent intro%u, %e &re&o?iia 2H in%i" "ine a,r$it a"iunea ,u0erit %e ,u2ie"tul gra#ati"al al &ro&o?iiei: T-e &oe# a, re"ite% 2H MarH3 not 2HLu"H or AnnD3 Foe?ia a 0o,t re"itat %e Maria nu %e Lu"ia ,au AnaD3

  Not: Co#&le#entul %e agent e,te "on,i%erat ,u2ie"tul logi" ,au real al &ro&o?iiei %eoare"e el,r$e$te a"iunea3

  Co#&le#entul %e agent nu e,te #enionat @n #aoritatea &ro&ro?iiilor &a,ie3 El ,e o#ite "n%:aD nu ,e "unoa$te ,u2ie"tul real "el "are a ,r$it a"iunea: All illage, in Ro#ania are ,u&&lie%

  eQe ele"tri"itH3 Toate ,atele %in Ro#nia ,unt ali#entate "u "urent ele"tri"3 A %o"tor -a, 2een ,en%0or3 Au / ,.a tri#i, %u& %o"tor3

  2D Vor2itorul nu %ore$te , #enione?e ,u2ie"tul real al a"iunii: T-i, ,u2e"t ill 2e3 Treate%0ullH in t-e ne1t "-arter3 A"ea,t &ro2le# a 0i tratat &e larg @n ur#torul "a&itol3

  "D ,u2ie"tul real al a"iunii ,e &oate %e%u"e %in "onte1t: e a, ele"te% Fre,i%ent o0 t-e Tea"-er. Farent . A,,o"iation3 A 0o,t ale, &re$e%inte al "o#itetului %e &rini3

  n a"e,te "a?uri ,u2ie"tul er2ului la %iate?a a"ti e,te %e o2i"ei e1&ri#at &rintr.un &ronu#e&er,onal "u aloare generi": ou t-eH one &rintr.un &ronu#e ne-otrt: eerH2o%H ,o#e2o%H all,au &rintr.un ,u2,tanti "a &eo&le:

  A"ti: T-eH ,&ea= Engli,- oer t-e orl%3Feo&le ,&ea= Engli,- all oer t-e orl%3Fa,i: Engli,- i, ,&o=en all oer t-e orl%3

  Atenie! Co#&le#entul %e agent ,e o#ite $i "n% 0or#a &a,i e,te get _ &arti"i&iul tre"ut: T-elittle 2oH got -urt on -i, aH to ,"-ool3 Bieelul ,.a loit @n %ru# ,&re $"oal3

  *'**'>' ntrebuin2area /iatezei pai3e' n li#2a engle? "a $i @n li#2a ro#n ,e 0olo,e,"

  "ontru"ii &a,ie $i nu a"tie "n% intenia or2itorului e,te %e a ,e ,u2linia a"iunea $i nu &e "el "are a,r$it.o3A"ti: Million, o0 &eo&le -ae ,een t-i, 0il#3A""entul "a%e &e ,u2ie"t: Milioane %e oa#eni au ?ut a"e,t 0il#D3Fa,i: T-i, 0il# -a, 2een ,een 2H #illion, o0 &eo&le3A""entul "a%e &e er2: A"e,t 0il# a 0o,t ?ut %e #ilioane %e oa#eniD3Con,tru"iile &a,ie ,unt @ntre2uinate #ai 0re"ent @n li#2aul $tiini0i" $i @n "el urnali,ti"

  "ara"teri?ate &rintr.o e1&ri#are i#&er,onal o2ie"ti3

  pag: 035

  iate?a &a,i ,e 0olo,e$te "u #aoritatea er2elor tran?itie $i "u unele er2e intran?itie "u&re&o?iie o2ligatorie @n "are er2ul 0or#ea? o unitate ,e#anti" "u &re&o?iia %eenin% &ra"ti"e"-ialent "u un er2 tran?iti3

  Ver2ele "el #ai 0re"ent 0olo,ite %in a"ea,t "ategorie ,unt: "are 0or/loo= a0ter O ten% "o#e to Orea"- %eal it- O analH,e laug- at O ri%i"ule li,ten to O -ear loo= u&on O regar% relH on O tru,t ,en%0or O "all tal= o0 O %i,"u,, t-in= o0 O "on,i%er3

  T-i, #etter ill 2e %ealt it- at on"e3 Ne on o"u&a @n%at %e a"ea,t &ro2le#3 An alternatiea, not toug-t o03 La o alternati nu ,.au gn%it3

  Fe &lan ,inta"ti" tre"erea unei &ro&o?iii %e la %iate?a a"ti la "ea &a,i a%u"e "u ,ine #ai#ulte ,"-i#2ri:

 • 8/13/2019 Gramatica Limbii Engleze Alice Badescu

  33/294

  iate?a a"ti: 4ur 0or# tea"-er -a, lent #e t-i, 2oo=3iate?a &a,i:aD ,u2ie"tul a"ti al a"iunii %eine "o#&le#ent %e agent &a,i "are &oate 0i o#i, @n "a?urile %e

  la (3((383D: T-i, 2oo= -a, 2een lent to #e 2H our 0or# tea"-er32D o2ie"tul a"ti "o#&le#entul %ire"t ,au in%ire"tD %eine ,u2ie"tul er2ului &a,i: T-i, 2oo=

  -a, 2een lent to #e 2H our 0or# tea"-e ,au: I -ae 2een lent t-i, 2oo= 2H our 0or# tea"-er3"D &re&o?iia 2H e,te intro%u, @naintea agentului: I -ae 2een lent t-i, 2oo= B our 0or#

  tea"-er3

  Not: Fentru %e,"rierea tran,0or#rilor &a,ie e?i &aragra0ul (3*3

  *'**'?' Tra/ucerea contruc2iilor pai3e 0n limba romn1' Un er2 engle?e," la %iate?a&a,i ,e tra%u"e %e o2i"ei tot &rintr.o "on,tru"ie &a,i: T-e "ar a, re&aire% Herter%aH3 Ma$ina a 0o,tre&arat ieri3

  n "a?ul er2elor ur#ate %e un "o#&le#ent %ire"t $i unul in%ire"t ,e &ot 0olo,i $i "on,tru"iire0le1ie "u aloare &a,i "n% "o#&le#entul in%ire"t al &er,oanei %eine in%ire"t: T-e tea"-er a,o00ere% 0loer, 2H -er &u&il,3 Fro0e,oarei i ,.au o0erit 0lori %e "tre elei3

  Ver2ele intran?itie "u &re&o?iie o2ligatorie ,e tra%u" &rin %iate? &a,i %iate?a a"ti ,au &rin

  0or#e re0le1i.&a,ie %e la "a? la "a?: T-e "-il%ren ere ell loo=e% a0ter3 Co&iii au 0o,t 2ine @ngriii3A %o"tor -a, 2een ,ent 0or3 Au tri#i, / S.a tri#i, %u& un %o"tor3

  Not: n li#2a engle? e1i,t o "ategorie a&arte %e er2e intran?itie 0olo,ite la %iate?a a"ti "ualoare &a,i $i "are ,e tra%u" @n li#2a ro#n 0ie &rin "on,tru"ii re0le1ie &a,ie 0ie &rin er2e la%iate?a &a,i: T-e 2oo= -a, ,ol% erH ell3 Cartea ,.a n%ul 0oarte 2ine3 T-e "a=e "ut, ea,lH3 Fritura,e taie u$or3 T-e "lau,e rea%, 2ot- aiH,3 Clau?a &oate 0i inter&retat @n %ou 0eluri3

  *'*.' Peroana i num1rul #Peron an/ Number&

  S&re %eo,e2ire %e er2ul ro#ne," er2ul engle? are &uini in%i"i 0or#ali "are , #ar"-e?e

  &er,oana $i nu#rul3Singura %e,inen ,&e"i0i" e,te ., &entru &er,oana a III.a ,ingular in%i"atiul &re?ent a%ugatela 0or#a %e in0initi a er2elor noionale3 Ver2ele #o%ate nu &ri#e," .,D: e &laH, t-e &iano3 El "nt la&ian3

  atorit a2,enei 0or#elor 0le1ionare &er,oana $i nu#rul @n li#2a engle? ,unt i%enti0i"ate %eo2i"ei "u autorul ,u2ie"tului #ai ale, "n% a"ea,ta e,te e1&ri#at &rintr.un &ronu#e &er,onal3

  pag: 036

  n "on,e"in ,u2ie"tul e,te %e regul e1&ri#at @n li#2a engle? #ai ale, "n% e,te un &ronu#e&er,onal ,&re %eo,e2ire %e li#2a ro#n: I or= erH -ar%3 EuD #un"e," 0oarte #ult3 e or= erH-ar%3 NoiD #un"i# 0oarte #ult3

  *'*4' Mo/ul #Moo/&

  (3(63(3 e0iniie3 Mo%ul e,te "ategoria gra#ati"al ,&e"i0i" er2ului "are arat 0elul @n "areor2itorul "on,i%er a"iunea %in &un"tul %e e%ere al &o,i2ilitii %e @n%e&linire a ei @n realitate3

  Fentru re%area a"e,tui ra&ort al a"iunii "u realitatea li#2a engle? %i,&une %e %ou #o%uri#ar"ate 0or#al: in%i"atiul a"iune realD $i ,u2on"tiul a"iune &o,i2il ,au &re,u&u,D3

 • 8/13/2019 Gramatica Limbii Engleze Alice Badescu

  34/294

  Not: Unele gra#ati"i #enionea? $i #o%urile "on%iional $i i#&erati3 n a"ea,t lu"rare0or#ele %e "on%iional &re?ent $i tre"utD ,unt tratate @n "a%rul #o%ului ,u2on"ti e?i (3(63(9 $i(3(63(+D3 %atorit 0or#ei i%enti"e "u unele 0or#e ale ,unon"tiului analiti" $i 0un"iei ,i#ilare a"iune&o,i2il ,au &re,u&u, @n a"e,t "a? "on%iionat %e @n%e&linirea unei altei a"iuniD iar 0olo,irea"on%iionalului e,te tratat @n "a%rul Sinta1ei 0ra?ei: +;3(33

  or#ele 0olo,ite &entru e1&ri#area unei a"iuni &orun"ite a$a.nu#itul #o% i#&eratiD ,untanali?ate @n "a%rul "a&itolului elurile &ro&o?iiilor Fro&o?iia i#&erati +633

  u& "ategoria gra#ati"al a &er,oanei $i a &o,i2ilitii %e a 0or#a &re%i"atul unei &ro&o?iii0or#ele er2ale @n li#2a engle? ,e @#&art @n &er,onale in%i"atiul $i ,u2on"tiulD $i ne&er,onalein0initiul &arti"i&iul $i Gerun%.ulD3

  !OME"E PE6ONA"E A"E VEU"UI #T$e !inite!orm o+ t$e Verb&

  *'*4'.' Mo/ul In/icati3 #T$e In/icati3e Moo/&

  Mo%ul in%i"ati &re?int a"iunea ,tarea et"3 e1&ri#at %e er2 "a real @n%e&linit "-iar3 Mo%ulin%i"ati are ur#toarele ti#&uri @n @ne"inarea lor "ronologi":Fe a1a tre"utului:Fa,tFa,t Fer0e"tuture in t-e Fa,t

  Fe a1a &re?entului:Fre,entFre,ent Fer0e"tuture

  Fe a1a iitorului:utureuture Fer0e"tY

  e returne% t-e 2oo= to t-e li2rarH a0ter -e -a% rea% it3 A ina&oiat "artea la 2i2liote" %u& "e a"itit.o3 I "an return t-e 2oo= to t-e li2rarH no3 I -ae rea% it3 Fot , @na&oie? "artea la 2i2liote"a"u#D3 A# "itit.o3 e ill return t-e 2oo= to t-e li2rarH ne1t Mon%aH3 e ill -ae rea% it 2H t-en3 Va@na&oia "artea la 2i2liote" lunea iitoare3 4 a 0i "itit &n atun"i3

  Not: Fentru anali?a 0olo,irii ti#&urilor e?i (3;3 . (3)3

  *'*4'4' Mo/ul ub@oncti3 #T$e 6ub@oncti3e Moo/&'Mo%ul ,u2on"ti &re?int a"iunea "a&o,i2il "n% a"iunea e,te &roie"tat @n iitor ,au "a irtual nereali?at %e"i ireal "n% a"iuneatre2uia , ai2 lo" @n tre"ut3 Mo%ul ,u2on"ti @n li#2a engle? are 0or#e ,inteti"e $i analiti"e3

  *'*4'8' 6ub@oncti3ul intetic #T$e 6%nt$etical 6ub@oncti3e&' Su2on"tiul ,inteti" are 0or#e%e &re?ent $i tre"ut3

  pag: 037

 • 8/13/2019 Gramatica Limbii Engleze Alice Badescu

  35/294

  *'*4'9' 6ub@oncti3ul prezent #T$e Preent 6ub@oncti3e& e,te i%enti" "a 0or# "u in0initiul,"urt al er2ului: It i, ne"e,,arH t-at -e 2e -ere3 It i, ne"e,,arH t-at -e "o#e in ti#e3

  E,te ne"e,ar "a el , 0ie ai"i3 E,te ne"e,ar "a el , in la ti#&3Su2on"tiul &re?ent e1&ri# o a"iune "on,i%erat &o,i2il %e"i nu "ontrar realitii3Su2on"tiul &re?ent e,te &uin 0olo,it @n engle?a "onte#&oran 0iin% %e o2i"ei @nlo"uit %e alte

  "ontru"ii: ,u2on"tiul analiti" in0initiul3 ntre2uinrile lui ,unt li#itate la:(D &ro&o?iii &rin"i&ale "oninn%:aD urri: Long lie &ea"e! Tria," &a"ea!2D anu#ite e1&re,ii @n "on,tru"ii 0i1e or#ulai" Su2on"tieD: So 2e it t-en! A$a , 0ie! Su00i"e

  it to ,auH t-at333 E,te %e aun, , ,&un "333+D &ro&o?iii ,u2or%onate intro%u,e %e t-at "n% &ro&o?iia &rin"i&al e1&ri# o re"o#an%are

  %e"i?ie rug#inte ,&eran ,au intenie &entru iitor ori un ,enti#ent %e ,ur&rin%ere Man%atieSu2on"tieD3

  A,t0el ,u2on"tiul ,inteti" e,te 0olo,it @n ur#toarele ti&uri %e &ro&o?iii ,u2or%onate:aD @n &ro&o?iii ,u2ie"tie: It i, ne"e,,arH t-at t-e "-air#an in0or# t-e "o##ittee o0 t-e %e"i,ion3

  E,te ne"e,ar "a &re$e%intele , in0or#e?e "o#itetul a,u&ra %e"i?iei32D @n &ro&o?iii atri2utie a&ro&o?iionale: T-ere a, a &ro&o,al t-at -e 2e ele"te% &ea"e

  "-air#an3 E1i,ta o &ro&unere "a el , 0ie ale, &re$e%inte3"D @n &ro&o?iii "o#&letie %ire"te: T-eH ,ugge,te% t-at ,te&, 2e ta=en to "on,oli%ate &ea"e an%

  ,e"uritH in Euro&e3 S.a &ro&u, luarea %e #,uri &entru "on,oli%area &"ii $i ,e"uritii @n Euro&a3%D @n &ro&o?iii "on%iionale ,au "on"e,ie intro%u,e %e o "onun"ie: I0 t-i, ru#our 2e true e

  "annot ,taH -ere3 a" a"e,t ?on e "u#a a%erat nu &ute# r#ne ai"i3 T-oug- eerHone %e,ert HouI ill not3 C-iar %a" lu#ea te a &r,i eu nu o oi 0a"e3

  olo,irea ,u2on"tiului &re?ent e,te "ara"teri,ti" ,tilului o0i"ial 0iin% @ntlnit @n tratatere?oluii regula#ente ,au @n ,tilul te-ni"o.$tiini0i"3

  Su2on"tiul &re?ent e,te #ai 0re"ent 0olo,it @n engle?a a#eri"an literar $i or2itD3 Engle?a2ritani" "urent &re0er "on,tru"ii "u:

  aD in0initiul: It i, ne"e,,arH 0or -i# to "o#e in ti#e3

  2D ,-oul% _ in0initiul: T-eH ,ugge,t t-at ,te&, ,-oul% 2e ta=en3*'*4';' 6ub@oncti3ul trecut #T$e Pat 6ub@oncti3e&'Su2on"tiul tre"ut "oin"i%e "a 0or# "u

  Fa,t Ten,e ,i#&lu #o%ul in%i"ati: I i,- -e tol% t-e trut-3 A$ %ori , ,&un a%erul3Ver2ul 2e are o 0or# uni" &entru toate &er,oanele: ere: I i,- -e/t-eH ere -ere3n or2irea "urent @n, e1i,t ten%ina %e a.l @nlo"ui &e ere "u a, la &er,oana I $i a III.a

  ,ingular: I0 -e ere/a, ill I oul% ,en% 0or t-e %o"tor3 a" ar 0i 2olna a$ tri#ite %u& %o"tor3or#a %e ,u2on"ti tre"ut &oate 0i 0olo,it $i la a,&e"tul "ontinuu3 Ea "onine @n ,tru"tura ,a

  0or#a ere ur#at %e &arti"i&iul @n .ing al er2ului %e "onugat: I i,- -e ere rei,ing 0or -i, e1a#no3 A$ %ori , re&ete &entru e1a#en a"u#3

  pag: 03'

  Su2on"tiul tre"ut e,te 0olo,it @n &ro&o?iii ,u2or%onate &entru a e1&ri#a o a"iune "ontrarrealitii:

  aD @n &ro&o?iii ,u2ie"tie %u& itQ, -ig-D ti#e: ItQ, ti#e Hou ent to 2e%3 E %e #ult ti#&ul , %u"ei la "ul"are E,te 0oarte tr?iuD3

  Not: Co#&arai "u: ItQ, ti#e _ in0initi: ItQ, ti#e 0or Hou to go 2e%3 E ti#&ul , %u"ei la"ul"are3 E ora %e "ul"areD3

 • 8/13/2019 Gramatica Limbii Engleze Alice Badescu

  36/294

  2D @n "o#&letie %ire"te %u& er2ul i,-: I i,- Hou ere telling t-e trut-3 A$ %ori , ,&uia%erul3

  "D @n &ro&o?iii "on%iionale: I0 I ,a -i# I oul% gie -i# Hour #e,,age3 a" l.a$ e%ea i.a$tran,#ite #e,aul tu3

  %D @n "ir"u#,taniale %e #o% "o#&aratie: S-e tal=e% a, i0 ,-e ere ill3 Vor2ea %e &ar" era2olna3

  eD @n &ro&o?iii "on"e,ie: Een t-oug- -e ere ill -e oul% not #i,, ,"-ool3 C-iar %a" ar 0i2olna n.ar li&,i %e la $"oal3

  Su2on"tiul tre"ut e,te utili?at att @n ,tilul literar "t $i @n li#2a or2it3 El e,te "on0un%at %eo2i"ei "u Fa,t Ten,e "u "are e,te i%enti" "a 0or#3

  Not: n "a&itolele %e ,inta1 a 0ra?ei ,.a 0olo,it ter#enul %e Fa,t Ten,e $i nu %e ,u2on"titre"ut @n %i,"uia &ro&o?iiilor ,u2or%onate @n "are a&are a"ea,t 0or# &entru ,i#&li0i"are $i u$urarea#e#orrii3

  *'*4'=' 6ub@oncti3ul II trecut' or#a %e #ai.#ult."a.&er0e"t a in%i"atiului are $i aloare %e,u2on"ti &er0e"t "n% e1&ri# o a"iune "ontrar unei realiti tre"ute %e"i ireal @n unele &ro&o?iii,u2or%onate:

  aD @n &ro&o?iii "o#&letie %ire"te %u& er2ul i,-: I i,- I -a% 2een t-ere too3 2ut I a,nQtD3A$ 0i %orit , 0iu $i eu a"olo3

  2D @n "ir"u#,taniale %e #o% "o#&aratie: e tal=e, a, i0 -e -a% ,een -er3 Vor2ea %e &ar" ar 0i?ut.o3

  "D @n &ro&o?iii "on%iionale: I0 -e -a% rea% t-e 2oo= -e oul% -ae ritten a 2etter ter# &a&er3a" ar 0i "itit "artea ar 0i ,"ri, o te? #ai 2un3

  *'*4'>' 6ub@oncti3ul analitic #T$e Anal%tical 6ub@oncti3e&'n li#2a engle? "onte#&oran e1i,t ten%ina %e a 0olo,i ,u2on"tiul analiti" #ai 0re"ent

  %e"t ,u2on"tiul ,inteti" &entru a e1&ri#a 0a&te ,au a"iuni i&oteti"e ,u2 0or#a unor &re,u&uneri@n%oieli urri "on%iii "on"e,ii ,au a unui ,"o&3

  or#ele ,u2on"tiului analiti" "onin @n ,tru"tura lor er2e #o%ale ur#ate %e er2e noionale lain0initi3 &re?ent ,au &er0e"tD3E1i,t #ai #ulte &o,i2iliti %e e1&ri#are a ,u2on"tiului analiti" "u o 0or# uni" &entru toate

  &er,oaneleD:,-oul% _ in0initi : ,-oul% leae,-oul% _ in0initiul &er0e"t : ,-oul% -ae le0toul% _ in0initi : oul% leaeoul% _ in0initiul &er0e"t : oul% -ae le0t#aH _ in0initi : #aH leae#aH _ in0initiul &er0e"t : #aH -ae le0t#ig-t _ in0initi : #ig-t leae#ig-t _ in0initiul &er0e"t : #ig-t -ae le0t"oul% _ in0initi : "oul% leae"oul% _ in0initiul &er0e"t : "oul% -ae le0t

  pag: 010

  or#ele %e ,u2on"ti al"tuite %in er2e #o%ale ur#ate %e in0initiul &re?ent ,e re0er la oa"iune ,i#ultan ,au &o,terioar a"iunii %in &ro&o?iia &rin"i&al &e "n% "ele ur#ate %e in0initiul&er0e"t re%au o a"iune anterioar a"iunii %in &ro&o?iia &rin"i&al3

 • 8/13/2019 Gramatica Limbii Engleze Alice Badescu

  37/294

  Atenie! e$i "onin er2e #o%ale 0or#ele ,u2on"tiului analiti" $i.au &ier%ut @n #ulte "a?uri@nele,ul #o%al er2ele #o%ale %eenin% ,i#&le er2e au1iliare: e le0t earlH ,o t-at -e #ig-t arrie inti#e3 A &le"at %ere#e "a , aung la ti#&3

  *'*4'?' ntrebuin2area ub@oncti3ului analitic'or#ele %e ,u2on"ti analiti" ,unt 0olo,ite att@n &ro&o?iiile &rin"i&ale "t $i @n &ro&o?iiile ,u2or%onate3

  olo,irea a"e,tor 0or#e @n &ro&o?iiile &rin"i&ale e,te li#itat %e o2i"ei la e1&ri#area unor urri @n e1&re,ii 0i1e ,au &entru e1&ri#area i%eii %e "on%iional: MaH -e lie long! I ,-oul% li=e to go no3

  or#ele ,u2on"tiului analiti" #ai ale, ,-oul% _ in0initiD ,unt #ai 0re"ente @n &ro&o?iiile,u2or%onate @n ,&e"ial "ele intro%u,e %e t-atD &entru a e1&ri#a o a"iune &o,i2il &re,u&u, &entru a,u2linia i%eea %e a"iune $i nu a"iunea &ro&riu.?i, ,au @n%e&linirea ei "are ,unt re%ate &rin in%i"ati3

  Co#&arai:T-e i%ea i, t-at ,&ort 0a"ilitie, ,-oul% 2e i#&roe%3 I%eea e,te , ,e @#2untea," 2a?a

  #aterial &entru ,&ort3 A"ea,ta ,e &oate @nt#&la ,au nuD3 T-e 0a"t i, t-at ,&ort 0a"ilitie, ill 2ei#&roe%3 a&tul e,te " 2a?a #aterial &entru ,&ort a 0i @#2untit3 A"ea,ta ,e a @nt#&laD3

  *'*4'*(' 6$oul/ D in+initi3ul' S-oul% _ in0initiul e,te 0olo,it: (D @n &ro&o?iii &rin"i&ale @n

  al"tuirea 0or#elor %e "on%iional &re?ent $i tre"ut:aD S-oul% _ in0initiul &re?ent e,te utili?at &entru a re%a "on%iionalul &re?ent @n li#2a engle? la

  &er,oana I ,ingular $i &lural: I/e ,-oul% li=e to ,ee -i#3 A$/A# %ori ,.l e%e#3

  Not: n or2irea "urent e1i,t ten%ina %e a 0olo,i oul% @n lo" %e ,-oul%: I/e oul% li=e to,ee -i#3

  2D S-oul% _ in0initiul &er0e"t e,te 0olo,it "u 0un"ie %e "on%iional tre"ut la &er,oana I ,ingular $i&lural: I/e ,-oul% -ae li=e% to ,ee -i#3 i ai"i e,te &re?ent ten%ina %e a @nlo"ui ,-oul% "u oul%:I/e oul% -ae li=e% to ,ee -i#3

  "D Tot @n &ro&o?iii &rin"i&ale ,-oul% _ in0initiul e,te 0olo,it &entru e1&ri#area unei atitu%inie#oionale @n @ntre2ri @n"e&n% "u -H ,au -o: -H ,-oul% e [uarrel a2out ,u"- a tri0le\ e "e ,

  ne "ert# &entru un a,e#enea 0lea" \+D @n &ro&o?iii ,u2or%onate:aD @n &ro&o?iii ,u2ie"tie intro%u,e it i,/a, ne"e,,arH ,trnge unu,ual i#&ortant i#&o,,i2le

  natural unD0ortunate re#ar=a2le ,u&ri,ing et"3:It i, ne"e,,arH t-at t-e "-air#an ,-oul% in0or# t-e "o##ittee o0 t-e %e"i,ion ta=en3 E,te ne"e,ar

  "a &re$e%intele , in0or#e?e "o#itetul %e,&re %e"i?ia luat3

  pag: 010

  2D @n &ro&o?iii ,u2ie"tie intro%u,e %e it/a, a &itH ,-a#e ,ur&ri,e on%er: It i, on%er t-att-eH ,-oul% "o#e ,o earlH3 E o #inune "a ei , in a$a %ere#e3

  "D @n &ro&o?iiile atri2utie a&o?iionale %u& ,u2,tantiele rea,on ,u&&o,ition t-oug- i%ea-int: T-i, i, no rea,on -H -e ,-oul% 2e late3 A"ea,ta nu e,te un #oti &entru "are , @ntr?ie3

  %D @n &ro&o?iiile "o#&letie %ire"te %u& er2e "are e1&ri# un or%in o ,uge,tie o -otrre:or%er "o##an% %e#an% re[ue,t in,i,t ,ugge,t &ro&o,e o00er arrange agree ,ettle: T-eH %e#an%e%t-at t-e #eeting ,-oul% 2e -el% it-out %elaH3 Au "erut "a $e%ina , 0ie inut 0r @ntr?iere3

  eD @n &ro&o?iii "o#&letie &re&o?iionale %u& a%e"tie "a: I a# gla% &lea,e% an1iou, ,orrHet"3 "are re%au ,enti#entele or2itorului: S-e a, an1iou, t-at t-eH ,-oul% ,ee -er %an"ing3 Eraner2%toare "a ei , o a% %an,n%3

  0D @n &ro&o?iii "on%iionale &entru e1&ri#area unei "on%iii &uin &ro2a2ile: I0 -e ,-oul% "o#etell -i# to ait in t-e roo#3

 • 8/13/2019 Gramatica Limbii Engleze Alice Badescu

  38/294

  a" ine "u#a/,e @nt#&l , in ,&une.i , a$te&te @n "a#era %e ?i3gD @n &ro&o?iii "ir"u#,taniale %e ,"oi& negatie intro%u,e %e le,t 0or 0ear t-atD in "a,e t-atD

  ur#ate %e un er2 la 0or#a a0ir#ati: e -urrie% 0or 0ear -e ,-oul% 2e late3 Se gr2ea %e 0ri" , nu@ntr?ie3

  -D @n &ro&o?iii "on"e,ie intro%u,e %e t-oug- alt-oug- -ateer &entru a e1&ri#a o a"iunei&oteti": -ateer -e ,-oul% %o -e i, not li=elH to ,u""ee%3 4ri"e ar 0a"e nu are $an,e , reu$ea,"3

  iD @n &ro&o?iii ,u2or%onate te#&orale rarD: e a, a%i,e% to =ee& a %iet till -e ,-oul% 0eel2etter3 A 0o,t ,0tuit , in regi# &n ,e a ,i#i #ai 2ine3

  pag: 010

  (3(63((3 MaH/#ig-t _ In0ini tiul3 Su2on"tiul anali ti" e1&r i#at &rin #aH/#ig-t _in0initiul &re?ent ,au &er0e"t e,te 0olo,it :(D @n &ro&o?i i i &rin"i&ale &entru a e1&r i#a o urare %or in : MaH Hou lie long !

  S tr i e$ ti # uli a ni ! 4 - t- at -e #ig -t re "o e r ,oo n ! 4 %e ,. ar @n, n to $ire &e % e !+D @n &ro&o?ii i ,u2or%ona te 3

  Aten i e! a" er2 ul %in &ro& o?ii a &rin"i& al e,t e la un ti#& &re? en t @n&ro&o?ii a ,u2or%on a t ,e &o ate 0olo, i #aH ,au #ig-t _ in0initi & er0e"tD3Utili?ar ea lui #i g- t _ in0initi in%i" o n e, ig ur an #ai #ar e % e" t #aH: It i ,&o ,,i2l e t- at -e #aH "o #e later3 E,te &o ,i 2il / Se &o at e , in #ai tr?i u3 It i,&o ,,i2l e t- at -e #ig-t "o #e later3 S.ar &u tea , in #ai tr?i u3Mig-t _ in0initiu l e, te @n tr e2uin a t @ntot%eauna %u& un er2 tr e"u t @n & ro&o?i i a&rin" i&al: e ,& o=e lou%lH ,o t-at e erH2o%H #ig-t -ear -i#3 A or2i t tare "a

  ,. l au% toa t lu#ea3MaH/#ig- t _ in0ini tiu l &re?ent ,au &er 0e" t D e,t e 0olo,i t @n u r#toare le ti&ur i %e&ro&o?ii i ,u 2or%on a t e :

  pag: 01/

  aD @n &ro&o?i ii ,u2ie"t ie in tro%u,e %e it i ,/a, &o,, i2 le &ro2a2le li=elH la 0or#aa0ir #a t i : It a, &o ,, i2l e t- at t- eH #i g- t - a e i,it e% t- e E1-i2i ti on t- e % aH2e0 ore3 Era &o,i 2il "a ei , 0i i?it at e1&o?ii a "u o ?i @nainte3

  Not: La 0or#a interoga ti ,au negati a"e, te "o n,tru" ii ,u nt ur #at e %e

  ,-oul% _ in0ini ti: a, i, &o,, i2 le t-at ,-oul% -ae i,i te% t-e E1-i2i tion alrea% \Era &o?i2il "a ei , 0i i?i tat %ea e1&o?i ia \

  2D @n &ro&o?ii i "o #&l e tie &r e&o?ii onale %u & 2e a0 rai%: : e a, a0 rai% I #ig-tturn %on -i, o00er 3 Se te#ea , nu. i re,&ing o0er ta 3"D @n & ro&o?i ii "ir"u#, tan i ale %e ,"o& int ro%u,e %e "onun"iil e t-a t ,o t-a t inor %e r t- at : S- e re&ea t e% t -e e1&l ana t io n ,o t - at %e &u &il, #i g- t un %er ,t an % t- ele,,on 2et ter 3 A re&etat e1&l i"a ia "a eleii , @n eleag #ai 2 ine le" ia 3

 • 8/13/2019 Gramatica Limbii Engleze Alice Badescu

  39/294

  %D @n & ro&o?i ii "on"e, ie intro%u,e %e t-oug- al t-oug- -ateer -oeer no#at t e r e t" 3 & en tr u a r e% a o a"i un e n e, ig ur &r e, u & u , : oe er tir e% - e #i g- t2e -e #u,t "o#e %on an% tal= to u, 3 4ri"t %e o2o ,it ar 0i tr e2uie , "o2oare, or2ea," "u noi3

  *' *4 ' * . ' Bou l/ D in+initi 3u l' Su2 on "t i ul ana li ti " e1 &ri #a t &rin oul% _

  in0initiul &re?ent ,au &er0e"t e,te util i?at :(D @n &ro&o?i i i &rin"i&ale &entru "on, t rui rea 0or#elor %e "on%i ional :a D "on%i ionalul &re?en t la toa te &er ,oanele e,t e 0or#at %in oul% _ in0ini tiu l&r e?en t : T-eH oul% li=e to "o #e no3 Ei ar %o ri , in a"u#32D o ul% _ in0init i ul &er0e"t e,te @ntr e2uina t &entru 0or#ar e a "o n%i i onaluluitr e"u t la toa te &er ,oanele : T-eH oul% -ae li=e% to "o#e no3 Ei a r %ori , ina"u#3

  +D @n &ro&o?ii i ,u2or%ona te :aD @n &ro&o?i ii "o#&le tie %ire" te %u& er2ul i,- &en t ru a e1&ri#a o a" iune%or it %ar an% &u ine $an,e %e r ea li ?are @n iitor : I i,- -e oul% len% #e -i ,

  2o o=3 2ut I %onQ t t- in = -e illD3 A$ %ori ,. #i @#&ru#ut e "artea %ar nu "r e% " oa 0a"eD32 D @n & ro&o?i ii "ir "u#, tan i a le %e ,"o& int r;o%u,e %e ,o t-at : S-e =e& tt- e 0oo % in t -e o en ,o t- a t t- eH o ul % eat it -o t3 A in ut #n"a r ea @n "u& to r "a,.o #nn"e "al% 3

  * '* 4 ' * 4 ' Co ul / D in+ in it i3 u l' Coul% _ in0ini tiul e,te 0olo,it %e o2i"ei @n Coul% _in0ini tiul3 "ir"u#,tan iale %e ,"o& "a o al ternat i a lui #aH/#ig-t _ in0ini tiul3e o, e 2i re a %intr e "el e %o u "on ,t ru " ii e ,t e ur # t o ar e a : # aH/ #i g- t e ,t e # ai0or#al $i in%i" un gra% #ai #are %e ne, iguran 5 "oul% e,te u tili?at @n or2i re $iin%i" un g ra% #ai #are %e ne, iguran 5 "oul% e, te u tili?at @n or2i re $i in%i" %eo2i"ei o a" iune rea l : S-e ,en t -i# #oneH ,o t-at -e "oul% 2uH t-e %i" tionarH3 I.

  a t ri#i, 2an i "a , &oat "u#&ra / , "u#&ere %i" ionarul 3( 3(6 3(3 Su2on"t iul ,au in%i"at iul3 n unele %in , ituai ile %e #ai ,u, @n "are ,e@nt re2 ui n ea? , u2 on " ti u l ana li ti" , e &o at e 0olo ,i $i in%i"at i ul 3 A"e,t a e ,t eutili?at %e o2i"ei "n% a"iun ea e,t e #e nio na t "a un 0a&tr eal $i nu "a o&r e,u&un er e 5 ItQ, a &itH Hou -ae #i,,e% ,u "- an o& &ortunitH3 E &"at " ai&ier%ut o a,e #e n e a o" a?ie3 Se ,u2lini a,? i%eea %e a &ier%e o a,e# e n e ao"a?ieD3

  Not: Fentru anali ?a #ai %etali at a 0olo,i rii #o%uril or $i ti#&urilor @n &ro&o?i i ile,u2or%onate e?i Sin ta1a 0ra?ei +;3 3 . +;3(83

  pag: 01

  *'* 8' !orm el e nep er on a le ale 3erb ului #T$e Non: !init e !orm o+ t$eVerb&

  (3( 3 (3 or #e le ne &e r ,o n al e ale er 2ul ui @n li#2 a e ngl e? ,un t in0initiul&arti" i& iul @n .ing 0or#a Ger un% g erun?iulD $i &arti"i &i ul tr e"ut 3

 • 8/13/2019 Gramatica Limbii Engleze Alice Badescu

  40/294

  or# el e ne& er ,o na le ale er2ului nu au "at eg oriile gra #a ti" al e %e #o%&er,oan $i nu #r $i nu &o t @n%e&lini @n &ro&o?ii e 0un" i a %e &r e%i"a t 3 n un ele,itua ii @n, ele &ot 0or#a "on, t ru" ii "u "ara" ter &re%i"a ti @n "are 0or#a er2al,e a0l @n tr .un ra&ort &re%i"at i i#&li"i t 0a %e ele#en tul no#inal: at-er "o#ing-o# e earlH e ent 0or a al=3 Tata enin% %er e# e a"a , ne. a # %u, la&li#2ar e3 T-e &r e&ar a tion, 0or t- e e1a# "o #&l e te % t- e "an%i %at e , ere alloe%

  to enter t-e e1a#inat ion roo#3 Fregt ir il e &ent ru e1a#en 0iin%D t er#inate li ,. a&er#i, "an%i%ail or , intr e @n ,al a %e e1a#e n3or# el e ne& er ,o na le ale er2ului "u at t "ara "t eri, ti"i er2 ale "t $i"ara"teri, t i"i no#inale3

  *'* 8' . ' Carac te ri t ic il e 3erb al e "o #u ne "u "ele ale 0or# el or ne &e r, on al e,unt:aD or#ele ne&er,onale ale er2ului au tr a%i ional "ategoria %e ti#& %iate? ia rin0ini tiul are $i "ategoria %e a,&e"t 32D &e &lan ,int a" ti" &o t a ea ,u 2i e"t 0or#n % "on,tru" ii &r e%i"atie i#&li"it eD"o #& le#en t %ir e" t % u& e r2 e tr an ?i ti e D , au "o #& le#en t e "ir"u#, t an ia l e "a

  $i 0or#e &er ,onale : I "an i#ag ine t-e# or rHing a2ou t it3 #i i#ag ine? ". $ i 0a"&ro2l e# e %e,&re a"e, t lu" ru3 aing re a% t- e 2o o= ,-e re turne% it to t- e li2r arH3u& "e a "itit "ar t ea a @na&oia t. o l a 2i2lio te" 3 e noti "e% ,o#e &u& il , runn ingin t-