of 14 /14
ГРАЂАНСКО ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ ВАСПИТАЊЕ Ако неће да заврши у зидинама Ако неће да заврши у зидинама властитог затвора, човек мора да отвори властитог затвора, човек мора да отвори све прозоре свога бића према другим све прозоре свога бића према другим људима, да их саслуша и да их дарује људима, да их саслуша и да их дарује оним што њима недостаје. Трпељивост је оним што њима недостаје. Трпељивост је услов напретка: други ми је потребан да услов напретка: други ми је потребан да бих развијао себе!!! “ бих развијао себе!!! “ Ђуро Шушњић Ђуро Шушњић

Gradjansko Vaspitanje-SNEZANA DJOKIC-Decija Prava

Embed Size (px)

Text of Gradjansko Vaspitanje-SNEZANA DJOKIC-Decija Prava

Page 1: Gradjansko Vaspitanje-SNEZANA DJOKIC-Decija Prava

ГРАЂАНСКО ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕВАСПИТАЊЕ

″″Ако неће да заврши у зидинама властитог Ако неће да заврши у зидинама властитог затвора, човек мора да отвори све прозоре затвора, човек мора да отвори све прозоре свога бића према другим људима, да их свога бића према другим људима, да их саслуша и да их дарује оним што њима саслуша и да их дарује оним што њима недостаје. Трпељивост је услов напретка: недостаје. Трпељивост је услов напретка: други ми је потребан да бих развијао себе!!! други ми је потребан да бих развијао себе!!! ““

Ђуро ШушњићЂуро Шушњић

Page 2: Gradjansko Vaspitanje-SNEZANA DJOKIC-Decija Prava

РадионицаДечја права – како и колико их остварујемо

““ Имам право да знам, одраслима свака част. Имам право да знам, одраслима свака част. На свету нисам сам, са мном су закон и власт. “На свету нисам сам, са мном су закон и власт. “

Љ. РшумовићЉ. Ршумовић

Циљ радионицеЦиљ радионице: - да уведе ученике у основне појмове о правима детета : - да уведе ученике у основне појмове о правима детета - да путем групне интеракције деца сагледају аргументе, чињенице - да путем групне интеракције деца сагледају аргументе, чињенице и околности које се и околности које се

односе на њихова елементарна права и како и односе на њихова елементарна права и како и колико она остварена у њиховом окружењуколико она остварена у њиховом окружењу - да ученици активно усвоје основне одреднице ″ Конвенције о праву - да ученици активно усвоје основне одреднице ″ Конвенције о праву детета ″ и да она сама делују у правцу остварења својих правадетета ″ и да она сама делују у правцу остварења својих права - деловати на свест деце о људским и дечијим правима - деловати на свест деце о људским и дечијим правима

Page 3: Gradjansko Vaspitanje-SNEZANA DJOKIC-Decija Prava

Методе рада:дискусија, дијалошка, кооперативна , Методе рада:дискусија, дијалошка, кооперативна ,

креативна , стваралачка, излагање креативна , стваралачка, излагање Облици рада: фронтални, групни, индивидуалниОблици рада: фронтални, групни, индивидуални Потребна средства: картице са мотивом цвећа, картице са Потребна средства: картице са мотивом цвећа, картице са разнобојним круговима, радни листић, разнобојним круговима, радни листић, ″Буквар дечијих права″ , пано за презентацију ″Буквар дечијих права″ , пано за презентацију ,фломастери,фломастери

Корелација: српски језик , ликовна култура, физичко васпитањеКорелација: српски језик , ликовна култура, физичко васпитање

Општи подациОпшти подаци

Page 4: Gradjansko Vaspitanje-SNEZANA DJOKIC-Decija Prava

Редослед активностиРедослед активности

•Уводна игрица Цветне карте – престави своју карту Уводна игрица Цветне карте – престави своју карту

( кратак опис цвета )( кратак опис цвета )•Подела ученика у групеПодела ученика у групе•Подела задужења за рад по групамаПодела задужења за рад по групама•Интерактивни групни рад – припрема презентацијеИнтерактивни групни рад – припрема презентације•Групна презентацијаГрупна презентација•Завршна игрица Направи дугуЗавршна игрица Направи дугу•Дискусија – вођење дискусије и резимирање радаДискусија – вођење дискусије и резимирање рада

Page 5: Gradjansko Vaspitanje-SNEZANA DJOKIC-Decija Prava

Ток радаТок рада

1.корак:1.корак: Уводна игрица Цветне карте Уводна игрица Цветне карте

Ученици извлаче карте са мотивима пролећног цвећа Ученици извлаче карте са мотивима пролећног цвећа

разних боја ( црвена, жута, љубичаста, наранџаста ), и разних боја ( црвена, жута, љубичаста, наранџаста ), и

свако има задатак да представи своју карту ( укратко свако има задатак да представи своју карту ( укратко

опише цвет са карте и направи неки покрет уз то )опише цвет са карте и направи неки покрет уз то )

2. корак2. корак: Конвенција о правима деце и подела ученика у групе: Конвенција о правима деце и подела ученика у групе

Водитељ подсећа децу на дечија права о којима је било Водитељ подсећа децу на дечија права о којима је било

речи ранијих часова. Ученици формирају групе на речи ранијих часова. Ученици формирају групе на

основу боје цвета које имају на својој карти ( сви основу боје цвета које имају на својој карти ( сви

црвени, сви жути, сви љубичасти, сви наранџасти црвени, сви жути, сви љубичасти, сви наранџасти

цветови )цветови )

Page 6: Gradjansko Vaspitanje-SNEZANA DJOKIC-Decija Prava

Радни листић

3. корак: Подела на групе – 4. групе ( према боји картице ).

Свака група добија Радни листић и задужење – добија право на листићу и питања у вези са њим која се односе на

примену датог права у окружењу и шта они могу да ураде у вези са њим.

Page 7: Gradjansko Vaspitanje-SNEZANA DJOKIC-Decija Prava

4. корак:4. корак: Интерактивни групни рад – припрема презентације Интерактивни групни рад – припрема презентације Свака група припрема пано, води дискусију о члану који је Свака група припрема пано, води дискусију о члану који је добила, одговара на постављена питања и припрема добила, одговара на постављена питања и припрема презентацију покушавајући да престави своје виђење како и колико је презентацију покушавајући да престави своје виђење како и колико је право из датог члана остварено у њиховом окружењу. Водитељ подстиче право из датог члана остварено у њиховом окружењу. Водитељ подстиче кооперативни рад групе и креативни израз код деце. кооперативни рад групе и креативни израз код деце.

Page 8: Gradjansko Vaspitanje-SNEZANA DJOKIC-Decija Prava
Page 9: Gradjansko Vaspitanje-SNEZANA DJOKIC-Decija Prava

5. корак: 5. корак: Групна презентацијаГрупна презентација Групе представљају своје паное, тумаче члан из Групе представљају своје паное, тумаче члан из “ Конвенције о “ Конвенције о праву детета ″ , говоре о својим искуствима у вези са праву детета ″ , говоре о својим искуствима у вези са оствареношћу датог права у окружењу, о актерима који најчешће оствареношћу датог права у окружењу, о актерима који најчешће крше њихова права, о свом уделу у остварењу дечијих права. крше њихова права, о свом уделу у остварењу дечијих права.

Page 10: Gradjansko Vaspitanje-SNEZANA DJOKIC-Decija Prava
Page 11: Gradjansko Vaspitanje-SNEZANA DJOKIC-Decija Prava

6. корак: 6. корак: Завршна игрица Направи дугуЗавршна игрица Направи дугу Ученици седе у круг, један ученик дели картице са круговима Ученици седе у круг, један ученик дели картице са круговима разних боја ( плава, црвена, љубичаста, зелена ), ученици који разних боја ( плава, црвена, љубичаста, зелена ), ученици који имају исту боју круга хватају се за руке и чине ту боју дуге, тако имају исту боју круга хватају се за руке и чине ту боју дуге, тако формирају четири боје дуге а онда се те боје сливају у једну дугу формирају четири боје дуге а онда се те боје сливају у једну дугу и заједно изводе покрете у јединственом ритму. и заједно изводе покрете у јединственом ритму.

Page 12: Gradjansko Vaspitanje-SNEZANA DJOKIC-Decija Prava
Page 13: Gradjansko Vaspitanje-SNEZANA DJOKIC-Decija Prava

7. корак: 7. корак: Вођење дискусије и резимирање радаВођење дискусије и резимирање рада Уз наставниково вођење ученици дискутују: шта смо Уз наставниково вођење ученици дискутују: шта смо научили, колико су остварена дечија права, зашто је научили, колико су остварена дечија права, зашто је дуга спој различитости а јединство лепоте, како смо дуга спој различитости а јединство лепоте, како смо сарађивали у групи, како смо сарађивали у групи … сарађивали у групи, како смо сарађивали у групи …

Page 14: Gradjansko Vaspitanje-SNEZANA DJOKIC-Decija Prava

Припрема водитеља радионицеПрипрема водитеља радионице

Водитељ припрема 20 картица са мотивима цветова разних Водитељ припрема 20 картица са мотивима цветова разних боја(црвена, жута, љубичаста, наранџаста – 4 боје )боја(црвена, жута, љубичаста, наранџаста – 4 боје )

Водитељ припрема радни листић за сваку групу који садржи: Водитељ припрема радни листић за сваку групу који садржи: члан из „ Конвенције о праву детета “ и задатак у виду члан из „ Конвенције о праву детета “ и задатак у виду питањапитања

Водитељ припрема20 картица са круговима разних боја Водитељ припрема20 картица са круговима разних боја

( плава, црвена, љубичаста, зелена – боје дуге ) које користи у ( плава, црвена, љубичаста, зелена – боје дуге ) које користи у игри Направи дугуигри Направи дугу

Водитељ припрема 4 хамера за рад групаВодитељ припрема 4 хамера за рад група