of 208 /208
GOVORI I OBRA]AWA

GOVORI I OBRA]AWA i... · 2013. 6. 20. · O PORODI^NOM VASPITAWU* Roditeqi su najglavniji ~inioci za vaspitawe dece omladine qudi. Oni najlak{e uti~u na decu, bilo pozitivno ili

 • Upload
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GOVORI I OBRA]AWA i... · 2013. 6. 20. · O PORODI^NOM VASPITAWU* Roditeqi su najglavniji ~inioci...

 • Mitropolit Nikolaj (Mr|a)

  Odabrana dela

  Kwiga ~etvrta

  GOVORI IOBRA]AWA

  Izdaje:

  IK Dabar

  Mitropolija dabrobosanska

  Dobrun - Sarajevo 2008. godine

 • S BLAGOSLOVOM

  MITROPOLITA DABROBOSANSKOG

  GOSPODINA NIKOLAJA

  Izdaje:

  Izdava~ka ku}a DABAR

  Mitropolija dabrobosanska

  Urednik:

  Sin|el Kalistrat (Bobu{i})

  Tehni~ki urednik:

  Sin|el Jovan (Gardovi})

  Redaktor i korektor:

  Proto|akon Radomir Raki}, prof.

  Ra~unarska priprema {tampe:

  Miroslav Radulovi}

  [tampa:

  GRAFI^AR

  U`ice

  Tira`:

  500 primeraka

  ISBN 978-99938-

 • PREDGOVOR

 • 4 Govori i obra}awa

 • O PORODI^NOM VASPITAWU*

  Roditeqi su najglavniji ~inioci za vaspitawe

  dece omladine qudi. Oni najlak{e uti~u na

  decu, bilo pozitivno ili negativno, jer deca

  ~ine ono {to vide od roditeqa.

  (Iz jedne rasprave o vaspitawu dece)

  Sveta Crkva Hristova je oduvek u sebi nosila i prono-

  sila ideju preobra`aja qudi na boqe, stvarawa pravih

  karaktera. Ukoliko je Crkva stajala bli`e Hristu,

  utoliko je vi{e ispoqavala te`wu za izgradwom qudskog ka-

  raktera. U vremenu kada bi se Crkva ukqu~ivala u duga~ku po-

  vorku obi~nih qudskih ustanova, bledeli bi weni plodovi

  stvarawe karakternih qudi. Na preobra`aju je Crkva zasnivala

  i pokazivala sav svoj sjaj. Otuda je hri{}ansko vaspitawe pre-

  obra`aj na boqe.

  Vaspitati ~oveka za svoju hri{}ansku Crkvu oduvek je bi-

  lo te{ko. Kada se u Crkvi izgovori re~ vaspitawe, to ne zna-

  ~i ono {to ~itamo u {kolskim uxbenicima.

  Gospod Isus Hristos je uvek bio i ostao li~ni primer i

  ideal najpotpunijeg vaspitawa. U nauci o vaspitawu vazda se

  smatralo i smatra se danas, da je li~ni primer ja~i od re~i, sna-

  `niji od pisanih teorija.

  Svojim li~nim `ivotom, svojom re~ju, Hristos je vaspita-

  vao druge, za sobom vodio i svoje vaspitanike vrlo visoko uzdi-

  zao, do svetiteqstva, do najidealnijeg vaspitawa. On je propo-

  vednik probra`aja, duhovnog preporo|aja i fizi~kog prosla-

  vqawa Boga.

  Ako revolucija zna~i ru{ewe, uni{tavawe staroga i po-

  stavqawe novoga, sa svima wenim idejama, to hri{}ansko vaspi-

  tawe zna~i preobra`aj qudskog karaktera na boqe, postojanije;

  do kulta svetosti qudske li~nosti; do qubavi prema Bogu i qu-

  Mitropolit Nikolaj (Mr|a) 5

  * Predavawe na seminaru u Bogosloviji u Krki, 19. 11. 1980. g.

 • dima, ma kojoj oni ideji, klasi i ube|ewima pripadali. Ako re-

  volucija zna~i osvetu radi osvete, krv radi krvi, plamen radi

  plamena, onda }e revolucija mo}i nazvati svojim bratom svakoga

  ~oveka pre nego Hrista. Ako revoluciju bilo koje vrste predu-

  zima ~ovek radi svojih ideja, a sudija je tu|ih, pali ceo svet da

  bi se ogrejao, jede ceo svet da bi se nasitio onda se Hristos

  vaistinu ne mo`e uporediti sa wim, niti nazvati bratom wego-

  vim. Ako su revolucionari atentatori koji ugro`avaju tu|e `i-

  vote, ili su profesionalni agitatori raznih prevrata, kao {to

  se to u na{e vrme doga|a, onda se Hristos, kao preobraziteq

  qudi, ne mo`e izjedna~avati sa takvima.

  Mi pouzdano tvrdimo: Hristos nije na takvim postavkama

  preobra`avao qude, niti je takvu metodu dozvoqavao. Naime,

  On tra`i unutarwi preobra`aj ~ovekov, tra`i o~i{}ewe du{e

  od greha i potpunu izmenu qudske li~nosti na boqe. Tako treba

  razumeti i re~i sv. ap. Pavla kada ka`e: Di`ite bunu, tj. pro-

  tiv sebe samoga, postajte boqi uop{te. Time se tra`i moralni

  preporo|aj, sasecawe u korenu svega onoga {to mo`e na{koditi

  pojedincu i zajednici, doma}inu i porodici, stare{ini i selu,

  gospodaru i dr`avi, vojniku i armiji, radniku i preduze}u, ver-

  niku i Crkvi. Preobra`aj koji je Hristos izveo, najuspeliji je

  preobra`aj na boqe u ovom svetu i za koji ovaj svet uop{te zna.

  Hristos je zapo~eo preobra`aj paqewem malih plami~aka u du-

  {ama nekolicine qudi, potowih apostola i propovednika hri-

  {}anske vere, da bi se postepeno razbuktali i grejali celi svet

  novom re~ju `ivota.

  nedavno ste preko televizije pratili jedan veli~anstven

  doga|aj u na{oj zemqi preno{ewe olimpijskog plamena kroz

  mnoga mesta na{e zemqe, da bi na kraju na{ao svoje mesto u Sa-

  rajevu i ozna~io otvarawe zimske olimpijade svetskih razmera.

  Tako se i od ogwa Hristove ideje, nove re~i i nauke, koja nije

  filosofska ideja, ve} `ivi i opraktikovani do`ivqaj, palio

  potowi od prethodnog i zagrevao srca qudi, od onih najni`ih do

  najvi{ih u carskim dvorovima. U tom plamenu preobra`aja sve-

  ta sagorela su mnoga nepravoslavna carstva i nikla nova, koja su

  do dana{weg dana ostavqala i ostavqaju vidna obele`ja viso-

  kih kulturnih i duhovnih ostvarewa.

  Hristos nije dizao bune ovosvetskog karaktera, niti ih da-

  nas Crkva wegova di`e, ali su qudi dizali bune protiv wega i

  6 Govori i obra}awa

 • wegove Crkve. On nije kresao grane drveta, a ostavqao stablo

  koje ne ra|a, ve} je sekiru stavqao na koren i odsecao. Wega Bog

  nije poslao u ovaj svet da podi`e gra|evinu od krova, nego iz te-

  meqa. Postavqao je takve temeqe gra|evini i zidao je da joj ni-

  kakvi napadi oluja, vetrova i povodwa nisu na{kodili. Naro~i-

  to je vodio ra~una o unutra{wosti zgrade i kakve du{e u woj

  `ive. Za svog `ivota otesao je nekoliko kamenova i postavio u

  temeqe Crkve, narediv{i svojim sledbenicima da duhovnim te-

  sawem daqe utvr|uju duhovno vaspitawe u ovome svetu. Bri`qi-

  vo su Gospod Hristos, sveti apostoli, svetiteqi i svi drugi

  Wegovi sledbenici u Crkvi tesali i te{u `ivo kamewe, koje se

  uzi|uje u skupocenu gra|evinu Crkvu. (Vaspitawem sebe i svog

  nejakog sin~i}a Kirika, sveta Julita postala je sna`nija i hra-

  brija od svojih mu~iteqa. Dleto i ~eki} u wihovim du{ama bi-

  li su vera u Boga i nada u spasewe).

  Dok ovo slu{ate verovatno mislite da je svet neslan i do-

  sadan, da stalno isto propovedam. Ka`ete da nema vi{e onih

  qudi od re~i, ponosa i karaktera jer se danas ponose onim ~ega

  su se ranije stideli. @alite se na na~in vaspitawa i vaspitne

  ~inioce. I jeste i niste u pravu. Vi se `alite {to va{a produ-

  `ena snaga odlazi od vas, ne slu{a vas, be`i u gradove i tra`i

  lak{i `ivot, {to o woj ~ujete nepovoqne ocene i vesti. Ka`e-

  te, gori vam obraz od sramote. Vi ste tu u pravu. Ali kada sve

  ovo ka`ete i `alite se, ipak ste u jednom pogre{ili. Pogre{i-

  li ste {to ste radije obra}ali pa`wu na nedostatke va{e pro-

  du`ene snage nego na same sebe; trebali ste misliti na svoje

  li~ne slabosti najpre onda kada ste im trebali ulivati u du{u

  pravo vaspitawe, razvijati qubav prema sebi, ku}i, poslu koji

  obavqate. Treba se iskreno upitati: {ta smo uradili da na{a

  produ`ena snaga ostane blizu nas, da duhovno uzraste i donese

  plodove? To je va{ propust koji vam je promakao. Zapamtite,

  vaspitni primeri govore vi{e nego re~i, a ako nema ni re~i,

  onda je stvar izgubqena. Ako ste svome detetu previ|ali male

  prestupe, pa ~ak ih u tome pohvaqivali, ono je uzraslo u mlado,

  li{}em bogato drvo, u kome se legu pti~urine raznih vrsta.

  Evo jednog primera gde je otac nepromi{qeno prokockao

  ceo svoj imetak i sebe doveo do odluke o samoubistvu.

  Na{ kwi`evnik Laza Lazarevi} opisao je odlazak de~aka

  na jutarwe bogoslu`ewe u crkvu sa svojim ocem posle neizvr{e-

  Mitropolit Nikolaj (Mr|a) 7

 • ne odluke o samoubistvu. On pi{e: Re{io se bio da izvr{i sa-

  moubistvo, jer je prokockao kowa, livadu, ku}u i sve ostalo.

  Ali moja majka, wegova verna supruga Marica, prati ga kao an-

  |eo ~uvar, i kada je iz nedara vadio pi{toq, ona viknu: Mitre

  brate, gospodaru moj, {ta si to naumio? Idi, Marice, ostavi me,

  ja sam propao. Kako si propao? Bog stobom! Mi nismo propali.

  Da Bog po`ivi tebe i onu na{u de~icu. Nije nas hranila ni ku-

  }a ni livada, nego ti, hranitequ na{! Ne}emo mi biti nijedno

  gladni dok si ti me|u nama. Pa zar si zaboravio da je ~ardak pun

  hrane? Pa {ta radi ona moja niska dukata? [ta je onaj le`e}i

  novac? Uzmi ga u trgovinu. Ulo`i}emo u `ito. Nismo mi pre-

  stari qudi. Zdrava su nam, Bogu hvala, i de~ica. Moli}emo se

  Bogu i raditi kao po{teni qudi. Ne dam ja tvojih ruku za sav

  imetak na{ih kom{ija, pa da je jo{ onoliki. Ste}i }emo opet

  ku}u. Izve{}emo na{u decu na put. Hodi da ih vidi{.

  I, upravo kada wih dvoje prekora~i{e preko praga, na cr-

  kvi grunu{e zvona na jutrewe. Gromko se razle`e glas kroz tihu

  no} i potrese du{a hri{}anska. I kao {to se talasa suho grawe,

  tako wihov zvuk odnosi bol i pla~, kida uzde ta{tine, a skru{e-

  na du{a razgovara sa nebom i veli: Sine, ustani da idemo u cr-

  kvu.

  U ~emu jo{ niste u pravu: u tome {to svoj dom niste u~ini-

  li crkvom u malome. Prigasilo se toplo ogwi{te gde su se gre-

  jali va{i uku}ani, prijateqi, poznanici, susedi, putnik namer-

  nik. Pri praznovawu na{eg hri{}anskog praznika, o Krsnoj

  slavi, dato je vi{e va`nosti bogatoj trpezi, nego molitvi, slav-

  skoj sve}i i kola~u. Toga dana nije pro~itano `itije svetoga va-

  {e Krsne slave. Kada to niste pro~itali, kako }ete znati veli-

  ~inu va{eg svetoga. Zatim, ako ste psovali, lagali, krali, tu|e

  po`eleli, i drugi koji greh po~inili, to je sve rashladilo og-

  wi{te va{ih du{a i domova.

  U nedeqne i prazni~ne dane crkvena zvona objavquju vreme

  za molitvu, a vi ni jednog ~lana iz ku}e na {aqete u crkvu da

  pripali vo{tanicu. Dakle, nema rasporeda kada se {ta radi i

  ko radi. Tako, ako se treba na koga qutiti Jevan|eqa radi, onda

  se treba qutiti na sebe i sebe osu|ivati. Tu se nalazi re{ewe

  pitawu {to va{a produ`ena snaga, mladost, odlazi iz ku}a, po-

  nekada vrlo daleko.

  8 Govori i obra}awa

 • Evo opet jednog divnog primera kako se od malih nogu u de-tiwu du{u uliva vera u Boga, razvija qubav prema na{im lepimobi~ajima i mu{ko sprema za doma}ina ku}e.

  U pri~i Na{ Bo`i} Bora Stankovi} je opisao kako jetaj veliki hri{}anski praznik do`ivqen u jednoj ku}i koja jeostala bez hranioca.

  Ne da mi da se omrsim, veli sin~i}. Nemoj, sine. Nana jeto sve za tebe spremila. Za koga drugog? ^ekaj Bo`i}. Sutra je.Nano moja slatka! Zora puca, dan se dani. Prangija odjekuje i po-tresa prozor. Vi{e moje glave pore|ane nove haqine i preobu-ka. Ispod ikone puckara kandilo. Miris od tamjana sobu puni.

  Ajde, sine, ustani, Bo`i} do{ao... Ajde, doma}ine moj... Apri re~i doma}in usta joj se nabra{e i zadrhta{e, i suza jojkanu na moj obraz. Nano, kupa{ me i obla~i{ u sve novo. Zvonazvone! Sa ulica se razbiraju ve} glasovi. Nana me obla~i. Nijeti odelo veliko, jo{ ti je kratko. Ti si mi veliki. I ra{iriruke, odma~e se da bi me boqe videla koliki sam. Opasuje misvileni pojas, me}e u nedra o~ev sat i i name{ta lanac da se bo-qe vidi. Opremi me. Daje mi sve}u, bosiqak i maramicu i do ka-pije me ispra}a. ^ar{ija zakr~ena. Svaki sa obe strane vodi ponekoliko unu~i}a, pazi da se koje ne odvoji, izgubi.

  Izdaleka zamirisa tamjan, plami~ci sve}a oko crkve i uwoj. U crkvi se vide samo qudske glave. Zavr{ilo se bogoslu`e-we i vra}am se ku}i. Kapija {irom otvorena. Dvori{te po~i-{}eno. Ulazim u sobu. Majka me, tobo`, ne vidi, jer ne{to spre-ma, ure|uje {oqe, jabuke i drugo.

  Hristos se rodi! nano. Ona se okrenu, pa kada me vide, pri-lazi mi i odgovara: Vaistinu se rodi... I kao da bi ona pre mojuruku poqubila, tako mi te{ko pru`a svoju i qubi me u ~elo,o~i, obrve i obraze. Pru`ih joj naforu i upitah: da li je ko do-lazio? Kuma{ini, sine. ^ekali su te dugo i odo{e. Napoqu jesve tiho, mirno, ~uju se svira~i iz gorwe ~ar{ije. Ja ho}u naulicu, a ona mi re~e: sedi ku}i, goste da do~eka{. Za{to si do-ma}in! Ja ostajem. Majka posluje... Gosti dolaze, ja ih do~ekujem.Jo{ sa praga vu~u: Hristos se rodi! Mirbo`imo se, ~estitaju. Japoslu`ujem, sa wima razgovaram i odlaze. U tome je i ru~ak nasofri. Kandilo svetluca, osvetqava maj~inu sedu glavu i belirazdeqak. Ona {ap}e: Gospode Hriste i sveti Nikola, ~udo-tvor~e, slavo moja! Pogledaj, Gospode, smiluj se i pomozi! Bla-goslovi sofru, hleb, tvoj {to ga ti dade... I pade kolenima tako

  Mitropolit Nikolaj (Mr|a) 9

 • silno da pod odjeknu. Kad svr{i molitvu, stavi maramu na glavui sede za sofru. Ja joj dr`im ~a{u rakije na dlanu, onda prilaziruci, i nudim u isti mah svoj obraz, ~estitaju}i praznik: Hri-stos se rodi, nano, i Sre}an dan! Vaistinu se rodi i s tobom, ~e-do moje slatko! Ove godine majka ovako s tobom, a dogodine daBog da, da mi ti... i zagrcnu se te jedva ispije ~a{u.

  Vaspitawe je vrlo slo`en proces i zahteva mnogo truda iqubavi. Ka`u pametni qudi da je te`e dete roditi duhovno negofizi~ki-telesno. Oni su u pravu. Pored telesnog oca, novoro-|en~etu na kr{tewu Crkva daje i duhovnog oca kuma, ~ija je du-`nost da svoje kum~e duhovno vaspitava i nad wim stalno bdi.Da li na{i kumovi to danas ~ine? Ne. Oni su danas vi{e u ulo-zi svedoka nego kuma, duhovnog oca, pomaga~a roditeqima.

  Koliko su Crkva i sve{tenik uvek, pa i sada, vodili brigunad decom, neka poslu`i jo{ jedan primer iz kwi`evnosti.

  U £¤ kwizi Vreme smrti Dobrica ]osi} je opisao jedandirqiv prizor prote Bo`idara Jev|evi}a i dece iz Vaqeva, ko-ja su pod wegovom brigom i starawem odstupali ispred neprija-teqa prema Albaniji 1914. godine. Do{li su do Prizrena i za-no}ili u jednom arnautskom dvori{tu. Prozeble i iznurene odputa, sutradan prizva ih sebi prota. Oni se sporo zgomila{eoko wega. Mi sada, deco, polazimo svojim ku}ama od kojih nasneprijateq rastavi. Idemo svojoj slobodi... Putem kojim smo do-{li dovde, ne mo`emo se vratiti. Ne da sila i sotona. Primora-ni smo, deco, da krenemo jednim zaobilaznim putem, mnogo str-mim i uskim, a snegom zavejanim... Ali, jedinim putem kojim mo-`emo sti}i u zavi~aj i ku}ama. Da stignemo `ivi i zdravi, mo-ramo da se volimo kao da smo rod ro|eni i da verujemo u GospodaBoga, koji nas jedini mo`e spasiti... Znajte, deco, ku}ama mora-mo sti}i svi zajedno, alÄ nikako sam. Zato se uzmite za ruke, dase slabiji pridr`e za ja~eg, da ja~i povu~e onemo}alog, da jedandrugom grejemo promrzle prste. ^im vas je strah, pribijte se je-dan uz drugoga i gledajte se u o~i. A ja sam vam od ovoga ~asa svi-ma deda, a vi ste svi moji unuci. I zovite me: deda Bo`idar. Bi-lo {ta nekom da ustreba, neka od mene tra`i. Ko god je gladan,neka hleba od mene tra`i. Ko god ne mo`e da ide, neka se za mojumantiju uhvati. Sve {to ne znate pitajte. Ja sam vam deda, unu~i-}i moji. [ta vi{e volite: da idem ispred vas ili za vama? (Ka-kva qubav sve{tenika prema deci?! Jevan|eqska qubav koja ra-|a sladak plod!)

  10 Govori i obra}awa

 • A oni reko{e: Budi u sredini, deda! Usred nas! (Kakvaqubav i poverewe dece prema sve{teniku! Kakva ~istota de~jihdu{a!) Dobro, deco, a ti kapetane, vr{i svoju du`nost, re~eprota Bo`idar.

  Jedan indijski monah po imenu Buda nije okupqao oko sebedecu ve} starije, jer im je lak{e ulivao mr`wu prema `ivotu.Hristos i Crkva, naprotiv, imaju svoju radost u deci, predstav-nicima i pionirima budu}nosti. Pustite decu neka pri|u me-ni, jer je takvih Carstvo nebesko (Mt 19,14).

  I na{ vek treba da pripusti decu Bogu. Ovaj vek radiote-legrafije, aviona, televizije, raketa, bombi, satelita, bornihkola i mnogostrukog naoru`awa, ne bi ni{ta izgubio, a mnogobi dobio, kada bi decu privodio Hristu na blagoslov. Tehni~kakultura na{eg vremena, podjednako korisna i {tetna, nije po se-bi zlo u svetu, ali smawuje mo} pravog vaspitawa i borbe pro-tiv zla... Na{e jednostrano tehni~ko vreme, bogato jedino teh-ni~kom kulturom, potrebuje, vi{e nego ikada do sada, vaspitawezasnovano na veri u Boga. Ne jedan ~ovek, ve} ceo jedan nara-{taj, treba da je spreman za jedan ovakav preobra`aj.

  Svi vi, dragi moji, `elite vaspitanu decu, ali ih malo vas-pitavate. Slabo razumete kakav je duh potreban ovom na{em ve-ku. Da bi se ovaj svet osve`io, podmladio, iz za~aranog krugaiza{ao, svestraniju kulturu stekao, sebe vi{e prema svima isvakom otvorio i zlo potisnuo, mora pokloniti pa`wu vi{imvrednostima. Vi znate, trebaju godine i godine da pro|u dok sejedan ~ovek duhovno izgradi. Izgra|uje se on dok je `iv. Svi bi-smo mi mogli izre}i jednu dilemu nad kolevkom: Mladen~e, ili}e{ biti sluga zlu ili gospodar zla.

  Zato najve}e dobro koje roditeqi mogu u~initi svome dete-tu jeste vaspitavati ga da se protivi zlu u sebi i uop{te. Ne ce-ni, roditequ, svoga sina samo srcem ve} i razumom. Kroz razgo-vor stavi ga svako ve~e na ispit. Kada oseti{ kajawe za zlo kojese u du{i wegovoj porodilo, onda znaj da je tvoj sin tek po~eo dase vaspitava. Budi sve{tenik tvome sinu i ti, majko, sve{teni-ca tvojoj k}eri. Neko je rekao: dajte mi dobru majku, pa }u vamdati dobru dr`avu; dajte mi dobrog oca, pa }u vam dati dobroggospodara dr`ave. Dajte mi dobru porodicu, pa }e dr`ava bitiveliki hram po{tewa, pobo`nosti, spremnosti za svako dobro udr`avi.

  Episkop dalmatinski Nikolaj

  Mitropolit Nikolaj (Mr|a) 11

 • 12 Govori i obra}awa

 • O PRIPREMI ZA 600-GODI[WICUVIDOVDANA

  *

  Bitka na Kosovu 1389. godine je jedinstvena u istoriji,

  najvi{e po tome {to je jedan poraz vekovima slavqen

  kao pobeda. Bez obzira na stvarni ishod bitke, Kosovo

  je bilo sudbonosnije za Srbe nego za Turke. U Vidovdanskom su-

  kobu izginulo je celo pokolewe ratnika, a ginula su i kasnije.

  Srbija je izgubila najugledniji deo svoga plemstva i vidno su

  smawene mogu}nosti wenog daqeg opirawa turskoj najezdi na

  Balkan i daqe u Evropu. Vaqa imati na umu i ovo svojom dr-

  `avnom koncepcijom i vladarskim autoritetom sveti knez La-

  zar je predstavqao posledwi poku{aj o~uvawa integriteta ne-

  mawi}ke dr`ave koja je postojala dva stole}a.

  Vidovdan i Kosovo su `ivotvorni princip i sila na{e du-

  {e, na{e istorije, na{eg naroda, na{eg ~oveka. To je misao na-

  {e misli, du{a na{e du{e, srce na{eg srca, `ivot na{eg `ivo-

  ta. Napustimo li Kosovo i Vidovdan, napusti}emo na{u veli~i-

  nu i ono {to nas je ~inilo velikim na Kosovu i kasnije kroz po-

  bede raznih na~ina sve do danas.

  Ovo je dan o jednom starom zave{tawu koje glasi: Za krst

  ~asni i slobodu zlatnu. Ovo je dan kada je zasijala jedna nova

  svetlost i boja jednog naroda na ovom kr{evitom Balkanu. Ovo

  je poku{aj vi|ewa onog dela istorije srpskog naroda koja je do

  tada i tada bila pro`eta jevan|eqem i u wemu svetosavqem. Ia-

  ko je fizi~ki tada izgubqena bitka, Srbija nije propala na Ko-

  sovu, ve} je ona do tada bila jedno, a posle toga sasvim drugo. Ko-

  sovom se spu{ta zavesa posle dva veka nemawi}ke Srbije; na po-

  zornici ostaje sveti knez Lazar, mu~enik ne samo zbog svoje smr-

  ti nego i zbog svojih napora, posledwih koji su u~iweni da se

  spase {to se spasti mo`e, pa je ostala netaknuta u svesti naroda

  i Crkvom do novih oslobodila~kih ratova vo|ena.

  Mitropolit Nikolaj (Mr|a) 13

  * Slovo na Vidovdanskoj proslavi na DalmatinskomKosovu 1988. g.

 • Otuda i odgovor na pitawe, za{to Srbi ve} ove godine po-

  ~e{e proslavu 600 godina od Kosovske bitke. U ovom mozaiku

  proslave Srpska Crkva pru`a svojoj deci ono najsvetije, naju-

  zvi{enije i najlep{e. On je sastavqen od istorijskih doga|aja,

  narodnih predawa, starih pesama i novih nadahnu}a, graditeq-

  skih poduhvata i pokloni{tva. O zlatnim kamen~i}ima tog mo-

  zaika {est vekova su stari stihovi i re~enice velikog srpskog

  opredelewa za Carstvo nebesko, zajedno sa svojim svetim knezom

  Lazarom, koji ovih dana nastavi istorijski put ka svojoj zadu-

  `bini, divnoj Ravanici u Srbiji.

  ^estitaju}i vam 599. Vidovdan i nave~erje stogodi{wice

  od osve}ewa crkve Lazarice na Dalmatinskom Kosovu, sr-

  da~no pozdravqamo Va{e Visokopreosve{tenstvo i najlep{e

  zahvaqujemo {to ste danas me|u nama, vas bra}o sve{tenici, vas

  draga bra}o i sestre i sve izvo|a~e ovog vidovdanskog programa.

  Dobro do{li, i pamtite da je pred nama ove godine pripre-

  ma i obaveza da idu}e godine ponovo ovamo do|ete na proslavu

  Vidovdana daleko ve}ih razmera nego {to je ova. Da se na|emo

  pred licem svetog kneza Lazara, tog ~estitog koqena, a pre

  toga na Kosovu kod crkve Gra~anice, gde }e se na sam dan Vidov-

  dan obaviti centralna proslava ovog velikog jubileja. Prosla-

  va idu}e godine ovde kod crkve Lazarice obavi}e se u drugu

  nedequ po Vidovdanu.

  @iveli i dobro do{li na Dalmatinsko Kosovo.

  Episkop dalmatinski Nikolaj

  14 Govori i obra}awa

 • O STICAWU DUHOVNOG BLAGA*

  Upoznavawe sa delima velikih qudi oplemewuje

  du{u ~oveka, daje mu podstrek kako bi i on sam

  stvarao ne{to novo za dobro ~ove~anstva.

  Mihailo Pupin

  Dragi u~enici,

  Vi ste ponovo pred jednom {kolskom godinom, pred jed-

  nom novom brazdom koju zaoraste. Pred vama su va{e

  u~ionice, kwige, table, pera, olovke, sveske...

  Va{i profesori sa Rektorom su na domaku sa dnevnicima

  rada, predavawima i svim onim {to iz svoje duhovne riznice iz-

  nose pred vas. Vi ste ovde radi sticawa znawa i duhovnog uzra-

  stawa, a oni su tu da vas osposobe za veliki i jedinstveni put

  koji vodi Bogu i u narod. Pod ovaj Bo`ji i srpski krov do{li

  ste iz raznih krajeva na{e zemqe da biste ~uli Re~ Bo`ju savr-

  {eniju od svake druge re~i, da biste pro{irili i produbili

  svoje religijsko znawe, koje ste po~eli sticati u roditeqskom

  domu. Sa svojim nastavnim planom i programom ova {kola u pot-

  punosti se sla`e sa onim nepisanim nastavnim planom i progra-

  mom va{ih roditeqa i starateqa. Retko se koja {kola sa svim

  svojim znawima sla`e sa {kolom u kojoj ste se rodili i po~eli

  sticati prve i osnovne pojmove o sebi, svetu, Bogu i va{em daqe

  `ivotnom putu.

  Van roditeqskog doma i vratnica bogoslovskih zavoda sti-

  ~e se dojam da u ovom svetu sve vi{e vladaju neke nevidqive si-

  le, posredno ili neposredno. Ono qudsko ponekada ne mo`e

  mnogo u~initi, jer su uticaji sa strane takvi da mnogo uti~u na

  nas, pogotovo na mlade. Najve}e li~nosti sa svojim emotivnim i

  intelektualnim dometima jedva da izbijaju na povr{inu sa svim

  svojim duhovnim sposobnostima i osvetqavaju vrlo malo duhov-

  Mitropolit Nikolaj (Mr|a) 15

  * Na prizivu Svetog Duha u Bogosloviji Sveta Tri Jerarha u manastiru

  Krki 1983. g.

 • no prostora oko sebe. Oni nekada{wi uzori `ivota i duhovnih

  dostignu}a povu~eni su u {kolske sefove i tek se neki minimum

  pru`a {kolskoj mlade`i. Nema vi{e qudi koji vode mase, naro-

  ~ito mlade nara{taje, da ih podr`avaju kao u ona drevna vreme-

  na u Atini, Aleksandriji i drugde.

  Hristos sa svojom ve~nom naukom Jevan|eqem potisnut je

  u sasvim sporedan plan, i samo oni koji ga tra`e nalaze ga van

  svih ovda{wih puteva. Sve je udarilo u senku podneva, u strmo-

  glavqewa duhovna, u azijsku liru magije, okultizma, gatawa, ma-

  terijalizma...

  Mora se priznati da nije bilo kontinuiteta, i reka `ivo-

  ta je mu}ena i prqana gotovo na samom izvoru raznim otpacima

  sa `ivotnih obala. Da se i{lo neprestano i nepogre{ivo putem

  koji nam je ukazao Bog, putem kojim ste se vi uputili, imali bi-

  smo izgra|en op{ti sistem na kome bi po~ivala na{a duhovna,

  pa i telesna egzistencija. Hristos, odba~en, popquvan, sateran

  je pod svodove hramova i crkvenih propovedaonica u celom sve-

  tu.

  Setimo se kako je ~ove~anstvo pre dolaska Hristovog luta-

  lo po pitawu vere. Rim je u vreme svog vladala~kog i intelektu-

  alnog uspona po{tovao vi{e od trideset hiqada raznih bogova,

  a koliko ih je tek bilo u ~itavom svetu? Atina je u svom mnogo-

  bo{tvu jedan hram posvetila nepoznatom bogu. Bo`ja re~, is-

  pisana ogwem na Sinaju i data preko Mojsija: Ja sam Gospod

  Bog tvoj i nemoj imati drugih bogova osim mene, ostala je u

  okvirima Izabranog naroda, pa ni tu nije ovladala svima...

  Ka`u: strah je tragedija roba. @ivot u ropstvu zloga je sa-

  trvena sloboda i `ivi samo kao `eqa. Me|utim, `ivot je najdu-

  bqi i najsadr`ajniji u slobodi. Ta orginalna, osnovna sloboda

  tra`i borbu protiv zla. U borbi je zlo vrlo izdr`qivo, ali se

  toga ne treba bojati. Hristos je rekao: Ja nadvladah svet (Jn

  16,33).

  Umni mislioci i u~iteqi Crkve ka`u: tragedija Adamova

  je ta {to je stvorio novi svet, van-bo`anski i {to je hteo da u

  wemu, iako je taj svet bezbo`an, bude bog, a postao je rob sveta.

  Stvarao je svet slave svoje, koji se danas odr`ava na gordosti,

  samovoqi, afirmaciji voqe. Dok u~ite nai}i }ete na dva pri-

  mera koja }u pomenuti. U istoriji filosofije u~i}ete o Ni~eu,

  koji je produ`io Adamov beg od Boga i hteo da silom skrha sve

  16 Govori i obra}awa

 • otpore i savlada smrt, kako re~e Berkson, i da u svojoj indivi-

  dualnosti bude ve~an na zemqi.

  Sasvim je druk~ije stawe sa carem Davidom. On se u svim

  situacijama vra}a na svoj praosnov greh. On se bli`i Bogu i

  ve~ito gleda u svoj greh i strepi u svojoj odgovornosti. Bio je

  li~no svedok jednog strahovitog sukoba s Bogom. Saul, pun samo-

  voqe, prekr{io je zapovesti Bo`je, i poseda ga ne~isti duh. Da-

  vid ga ubla`ava svirkom i u svakom trenutku biva u opasnosti

  da ga izbezumqeni car ne probode kopqem. Davida je dohvatio

  dah metafizi~kog u`asa: i kada je savladao Golijata, i kada ga je

  gonio Saul, i kad je wegov ro|eni sin Avesalom lukavo ustao

  protiv wega. Svugde je video ve~no isto: greh, nebi}e ~iji ponor

  privla~no zja, pa veli: Srce moje je uzdrhtalo u meni, i strah

  smrtni spopade me (Ps 54,4). I rekoh: Ko bi mi dao krila go-

  lubiwa? Ja bih poleteo i po~inuo (Ps 54,6). Ja sam nesre}an i

  ni{t, neka se Gospod postara za mene. Ti si Pomo} moja i Izba-

  viteq moj, Bo`e moj, ne ~asi (Ps 39,17). Bo`e, Ti se Bog moj, k

  Tebi ranim, `edna je tebe du{a moja, za Tobom ~ezne telo moje u

  suhoj zemqi, `ednoj i bezvodnoj (Ps 62,1).

  Draga deco, nemam ni{ta lep{e da vam poru~im na po~etku

  ove {kolske godine od onoga {to je sveti Jovan Kron{tatski,

  svetiteq na{ega vremena, poru~io u~enicima:

  Deco, u~ite marqivo. Trudite se, pre svega, oko re~i

  Bo`je. ^ovek treba da voli Boga svim srcem, a to zna~i: da po-

  znaje i sledi Wegove zapovesti. Trudite se u obrazovawu srca,

  usavr{avajte svoj karakter i zadr`ite u srcu sve {to vas u~imo.

  Izbegavajte rasejanost i samovoqu, budite poverqivi i uvi|av-

  ni. Po{tujte i volite va{e u~iteqe i pokroviteqe, koji vas u

  svemu dobrom i korisnom podr`avaju. Nemojte se nikada sa wi-

  ma izjedna~avati, jer bi to zna~ilo samouzdizawe. Pazite na se-

  be same i ne dopustite sebi da ~inite {to je nedostojno i poni-

  `avaju}e. Mislite na to da je Isus Hristos i danas nevidqivo

  uvek sa vama. On vas sam u~i u va{oj unutra{wosti, samo ako na

  to obratite pa`wu. Cenite i volite svako znawe koje vam pove-

  rava Bog, praizvor mudrosti i razuma.

  Va{i nastavnici i roditeqi }e se sigurno ose}ati rado-

  snima kada ~uju od vas: Vi ste duhovno izgradili na{e du{e.

  Umesto suve nauke, vi ste nam otkrivali `ivu Bo`ju re~. Kroz

  va{u plamenu qubav prema Bogu i va{e bezgrani~no milosr|e

  Mitropolit Nikolaj (Mr|a) 17

 • vi ste u va{im u~enicima zapalili buktiwu bogopoznawa, odvo-

  jili od propadqivoga sveta ni`ih vrednosti i va{im primerom

  ispunili na{a srca bogopo{tovawem, verom, poverewem i qu-

  bavqu prema Bogu i qudima.

  Isto tako, da bi sutra va{i roditeqi kazali: Mi, rodite-

  qi, merimo va{ uticaj na osnovu ~estitog dr`awa va{ih |aka u

  porodici i poslu, pose}ivawu svetih bogoslu`ewa i qubavi

  prema sve{teni~kom pozivu. Neka na{a zahvalnost bude moli-

  tva Bogu. Neka vam On podari duhovne radosti onoliko koliko

  ste vi pru`ili utehe nama kroz na{u uspelu decu.

  Moje misli i `eqe, molitve i qubav prema vama nisu ni-

  malo druga~ije od prethodnih `eqa. Bog milosti, svakog dobra

  i nauke Bo`je, neka uvek bude sa svima vama: u~iteqima i u~eni-

  cima ovog bogoslovskog u~ili{ta. Neka bi dao Bog da ba~eno

  seme Bo`je nauke u srca va{a, draga deco, uzraste i izvije se u

  bogate plodove, a uzra{}e zacelo onda kada se wiva srca va{eg

  bri`no ~uva od na{eg zajedni~kog neprijateqa, koji no}u i po

  tami seje korov.

  Blagoslov Gospoda na{eg Isusa Hrista neka bude sa svima

  vama. Amin.

  Episkop dalmatinski Nikolaj

  18 Govori i obra}awa

 • PROPOVEDAJ U VREME I U NEVREME*

  Draga bratijo sve{tenici,

  Mi smo se sa dragima gostima predava~ima i ocima dr

  @arkom Gavrilovi}em, parohom iz Beograda, i Peri-

  {om Vrani}em, parohom iz Sarajeva, sakupili na ovom

  seminaru koji }e trajati dva dana. Lep broj predava~a sa strane

  u~estovao je na na{im seminarima, i imali smo ~ast ~uti in-

  struktivna predavawa.

  Svi dosada{wi seminari odr`ani su u ovoj svetoarhan|el-

  skoj svetiwi, u manastiru Krki, koji je pun Bo`jeg mira, nadahnu-

  }a i svetosti, dok je u svetu prisutan pakao sukoba i nemira. Ova

  svetiwa neobi~no uti~e na sve koji u wu dolaze, pogotovo na nas

  sve{tenike. Samo treba biti u duhu sa svima onima koji su ovde

  radili, dolazili, `iveli i odavde odlazili sa uverewem da }e

  ponovo do}i i za sebe ne{to novo na}i. Treba se setiti onih te-

  {kih vremena iz istorije ove Eparhije, pa }e biti jasno i oprav-

  dano za{to ove skupove dr`imo upravo ovde.

  Iz prikaza sve{tenika @arka Nai~i}a na kwigu: Kato-

  li~ka crkva i Pravoslavqe u Dalmaciji za mleta~ke vladavine,

  bi}e re~i o tom vremenu. Prate}i istorijske doga|aje, lako }e-

  mo saznati koliko je na{ pravoslavni narod imao poverewa u

  svoju Crkvu i svoje manastire. I{~itajmo i sada kroz ovu sveti-

  wu koliko je pro{lo lica od znawa, pera i polo`aja, kao i onih

  obi~nih, veruju}ih. Wihove molitve, radosti i uzdahe, dogovara-

  wa i brige, besane no}i i blagosiqawa ~uva ova svetiwa u svo-

  jim nedrima kao najlep{i ukras raznih boja i mirisa. Imaju}i

  sve to u vidu, lak{e }emo razumeti predavawa na ovogodi{wem

  seminaru.

  Rad ovog seminara mogli bismo sumirati jednom kratkom re-

  ~enicom, jednom ili dve misli: Bog iznad svega, a ~ovek pre sve-

  Mitropolit Nikolaj (Mr|a) 19

  * Uvodna re~ Episkopa dalmatinskog na seminaru odr`anom u manasti-

  ru Krki 14. i 15. juna 1984. g.

 • ga, po re~i bla`ene uspomene vladike Nikolaja. Ova su dva pi-

  tawa vekovima postavqana, u hramovima o wima propovedano, u

  {koli ranije predavano, u srcu ose}ano i qudsko bi}e wime hra-

  weno.

  Predavawa su u tesnoj vezi sa ovim mislima i postavqena

  su kao problem na{e svakida{wice. Celo otkrivewe Gospoda

  Hrista usredsre|eno je na ove dve misli: na Boga i ~oveka. Go-

  spod Hristos samo je pokazao kakav je Bog i kakav je ~ovek.

  Istini za voqu, u ovo na{e vreme, mo`da vi{e nego ranije,

  ~uje se povika kako to nije dovoqno. Izuzimaju}i ateiste koji u

  Boga na veruju, oni kolebqivi veruju}i, a mlaki hri{}ani ka-

  `u: trebalo je da nam Hristos ostavi jednu zdravu politiku, ure-

  di zdrav ekonomski sistem i postavi pravedno dru{tveno ure|e-

  we, a on to nije u~inio. S druge strane, niko ne kritikuje izumi-

  teqa struje {to svakome nije u ku}u doveo struju niti se na wega

  quti. Takvom povikom zaglu{uju na{e u{i oni qudi koji su is-

  krivili pojmove o pravom Bogu i o pravom ~oveku.

  Ta graja du{u nam opusto{i, `ivot osiroma{i, pokvari

  nam i narav i nerve, veli opet ep. Nikolaj. Zato su seminari

  ovakve strukture tim potrebniji {to je na ovogodi{wem zaseda-

  wu Sv. arh. sabora nagla{eno.

  Pitamo se: zar Bog i du{a, qubav, smrt i besmrtnost nisu

  va`niji od materijalnih preokupacija i usitwenih ovozemaq-

  skih pitawa? Bez sumwe jesu.

  Nadam se da }e i ovaj niz od nekoliko predavawa obogatiti

  sve nas, i preko nas biti od koristi svima onima koji su nam po-

  vereni na duhovno starawe.

  @elim, bratijo sve{tenici da vam predstavim protojereja

  @arka Gavrilovi}a o kome ste slu{ali i ~itali wegove kwige,

  i protojereja Peri{u Vrani}a koji radi puno sa mladima u Sa-

  rajevu.

  Najtoplije zahvaqujem na{im gostima predava~ima {to

  na|o{e vremena da budu sa nama i da od wih ~ujemo re~ koja }e

  nas obogatiti. U na{a kandila, na krajwim granicama na{e Cr-

  kve, potrebno je dolivati jeleja jevan|elske mudrosti kako bi

  nam `i{ci na{eg sve{teni~kog poziva {to boqe svetleli.

  Episkop dalmatinski Nikolaj

  20 Govori i obra}awa

 • MLADI SU GRADITEQISVOJE BUDU]NOSTI

  *

  [ta je ~ovek da ga mnogo ceni{,

  Da ga pohodi{ svako jutro

  (Jov 7,17-18)

  Dobre `eqe poma`u budu}nost

  Ovelikim praznicima jedni drugima `elimo sve najbo-

  qe, {to su izrazi qubavi, me|usobnog po{tovawa i

  ostvarewa. Wih upu}uju roditeqi deci, deca rodite-

  qima, seqak, radnik, vojnik, u~enik, sve{tenik, su`aw, pogla-

  vari Crkava i dr`ava. Po svemu sude}i, najtoplije su one rodi-

  teqske `eqe upu}ene deci. Oni ih ra|aju u `eqi da su boqi od

  wih, sposobniji, za `ivot kompletniji i duhovno zreliji.

  Svi `elimo ne{to boqe, lep{e, mirnije i sigurnije. Do-

  bre `eqe se najvi{e upu}uju u dva pravca, ka nebu i ka zemqi,

  Bogu i qudima. Kada bi se moglo ispitati i na filmskom plat-

  nu prikazati sve `eqe i sva pri`eqkivawa, bilo bi ih mnogo i

  raznovrsnih. @eleti sve najboqe svima i svakome nije gre{no.

  Crkva ne tra`i da se zanemari spoqa{ni polo`aj i potreba

  qudi. Kada nagla{ava da je duhovno prete`nije od materijalnog,

  ona re{ava problem iznutra, iz srca, a nikako spoqa. Crkva mo-

  litvom blagosiqa napore koji olak{avaju `ivotne tegobe. Ni-

  kada nije ravnodu{no gledala na bedni polo`aj qudi. Stalno se

  moli da Bog po svome ~ovekoqubqu podari vremena mirna, bez-

  gre{an i u zdravqu zadovoqan `ivot.

  Mitropolit Nikolaj (Mr|a) 21

  * Poruka mladima o Novoj godini, 1985. g.

 • Jednostranost su`ava duhovne vidike

  Jednostranost u na{em vremenu je mnogo nagla{ena i pri-

  sutna. Zadovoqiti samo jednu stranu svoga `ivota i bi}a, onu

  telesnu, a zaboraviti na du{u, poni`avawe je sebe samoga. To je

  ga{ewe duha, izopa~enost srca, izopa~enost jerarhijskih vred-

  nosti. Poneseni materijalnim dobrima, qudi ne ose}aju `ive

  potrebe du{e, koje su dubqe i va`nije. Bez podmirewa wenih

  potreba, nema bla`enstva u ~oveku, nema sre}e, re~eno dana-

  {wim jezikom. Istinita je i svakog uva`ewa dostojna misao:

  Du{i je mir ono {to je prirodi sunce. Sveti apostol Pavle

  zapoveda: Imajte svagda na umu ono {to je gore na nebu, a ne ono

  {to je dole na zemqi (Kol 3,2).

  U stara vremena, qudi od ugleda, {irokog duha i pogleda,

  odbacili su u~ewe onih ~iji je `ivotni ciq raskala{nost, bo-

  gatstvo, luksuz, veli~ina i po~asti, ravnodu{nost prema svemu

  i sva~emu. Svekolikom {irinom svoga bi}a i pogleda pobe|iva-

  li su takva nastojawa.

  Ima i u na{em vremenu pojava stradawa, suza i tuge usred

  najrasko{nijeg `ivota. Nisu svi bogati zadovoqni. U Svetom

  pismu Staroga zaveta ima nekoliko kwiga koje je napisao car

  Solomon. Kome od onih koji ~ita kwigu, poha|a crkvu, svestra-

  no obrazovanom, nije poznato ovo ime? Wegov melanholi~ni

  glas i do nas dopire iz wegovih pozla}enih dvorana. Solomon!

  Najmudriji ~ovek onoga vremena, najbogatiji, najmo}niji, pri-

  vidno najsre}niji smrtnik svih vremena! Na prestolu ga zlato

  okru`uje, posred veseqa i zabava nasla|uje se. On isti je rekao:

  Ja nisam sre}an, jer omrzeh `ivot moj, jer mi nije milo {to bi-

  va pod suncem, sve je ta{tina i muka duhu (Prop 1,14). Ovaj ve-

  liki i mudri ~ovek prehri{}anskog doba kao da i nama poru~u-

  je: ne tra`ite hranu na wivama gladi. To je uzaludno i muka je

  duhu qudskom.

  Podmladak je svemu budu}nost

  Moje misli su danas upu}ene naro~ito vama mladima, bu-

  du}nosti Crkve i Otaxbine na{e. Vi ste u ovom svetu noviji od

  nas starijih. Mladi ste i novi kao bo`i}no jutro i Nova godina,

  kao jutarwe sunce i mlad mesec, kao prole}e me|u godi{wim do-

  22 Govori i obra}awa

 • bima. U vas su se slile sve na{e najlep{e `eqe i misli stari-

  jih. Oni vam kr~e put u budu}nost. Oni }e vam predati svoje oba-

  veze. Ne upu}ujte pogled samo wima. Osvrnite se i na one iza

  nas. Oni o~ekuju da im poravnite `ivotni put. Da zidate gra|e-

  vinu svoga `ivota zlatom, srebrom i dragim kamewem, a odbaci-

  te drvo, seno i slamu (sr. 1 Kor 3,12-13).

  Pitaju vas preci i potomci {ta }ete biti. Kakvi su vam

  planovi? Kome posve}ujete sebe, `ivot svoj? Ima li {ta uzvi-

  {enije od Onoga koji je dao sebe za vas, za sve qude? Bo`i}ni i

  drugi praznici su pogodni za razmi{qawe o bitni stvarima.

  Istra`ite u sebi i oko sebe skrivene tajne Carstva nebeskoga.

  To za vas naro~ito mnogo zna~i, na putu sjediwewa sa Bogom i

  utkivawa u ovaj svet. Do vas dopiru mnogi glasovi koji se `ele

  uvu}i u va{e savesti. U svemu ovome, pazite kako }ete prepozna-

  ti onaj pravi glas koji ne prolazi i od ve~nosti je. U~inite se-

  be vrednim u svakom pogledu, dostojnim Boga, svetiteqa Save,

  rodona~elnika na{eg, koji je od mladosti ponirao u sebe. On

  ponire i danas u srca sviju nas i ~uje tamo glas Bo`ji: Hajdete

  za mnom.

  Ose}ate li usamqenost u ovom qudskom pozori{tu raznih

  predstava? Na|o{e li potpun odgovor drugovi va{i upotrebom

  droge, pijan~ewem, raskala{nim `ivotom, neradom i u`ivawi-

  ma koja im pru`a ovaj svet? Da li upravi{e srce svoje i razbo-

  rito potra`i{e da saznaju {ta biva sve pod nebom? Wih savla-

  da sujeta, spopade besciqnost i oslabi{e im kosti.

  Bez pravilne primene zemaqska blagostawane grade ispuwenu li~nost

  Nedavno je jedna strana novinarka izrekla veliku misao:

  Qubav je najve}a revolucija svih vremena. Ovde je re~ o quba-

  vi Bo`joj. Onaj mudri i bogati car Solomon re~e i ovo: Velika

  dela u~inih, sazidah ku}e, zasadih vinograde, na~inih vrtove i

  vo}wake. Na~inih jezera, nabavih mnogo goveda i ovaca, nakupih

  srebra i zlata, nabavih sebi peva~a i peva~ica, milina qudskih

  i sprava muzi~kih. [to god `eqahu o~i moje ne brawah im, niti

  uskra}ivah srcu svome. I kada pogledah na dela svoja, {to ura-

  di{e ruke moje, sve be{e ta{tina i muka duhu (Prop 2,4-11).

  Mitropolit Nikolaj (Mr|a) 23

 • Treba znati da Bo`ansko seme uspeva i donosi plod samo u

  devi~anskoj du{i, koja nije otvoren drum, nego zagra|ena i za-

  brawena wiva. Na{e vreme se di~i da je ve} jednom shvatilo ~o-

  veka i utvrdilo qudske odnose. Ima tu ne~uvenih neistina, ne-

  solidnih saznawa, iracionalnog sentimentalisawa, zvu~nih

  fraza i mra~ne neiskrenosti. Niko nije tako upoznao ~oveka

  kao {to ga zna Hristos i Hristom obo`eni ~ovek. On zna da je

  qudska priroda sklona zlu, neredu i lomovima. U poznawu ~ove-

  ka najve}u ulogu igra Istina i od we se uvek polazi. Ona vidi u

  ~oveku ono {to je specifi~no qudsko i ni`e od qudskog. U de-

  ci koju toliko voli, otkriva wihove prkose. U nezrelom detetu

  nalazi prkosni, infantilni mentalitet novoga doba.

  To istini Bogu zadaje velike bolove. Bole Ga nedostaci

  onih koje qubi. On vidi wihovu moralnu bedu, a beda izaziva

  `alost u srcu. On posmatra kako su izlo`eni milionima utica-

  ja, psihi~kih, telesnih i socijalnih. Kako se vrte u svojoj sop-

  stvenoj nesposobnosti, slabosti i nemo}i. Gleda kako iz pod-

  ru~ja gde tutwe mra~ni instinkti i nestaje morala i razuma,

  mnogi poku{aji ne poti~u iz svetlosti religije, gde se ogleda

  jasna vizija stvarnosti.

  Kakav je va{ odgovor na sve ovo? Velite da vam se razne

  misli vrzmaju u glavi. U pravu ste, jer tajna `ivota i ~oveka ni-

  je lako pitawe, pa ni lak odgovor. Kako se sti`e ve~nim vredno-

  stima, koje r|a i moqac ne kvari, niti lupe`i potkopavaju i

  kradu (Mt 6,20), pitate? Ako ovo izvire iz va{eg mladog i ~i-

  stog srca i zra~i iskreno{}u i `eqom da se shvati i oseti, bu-

  dite sigurni da }e vam u pronala`ewu odgovora Bog prvo pomo-

  }i. On vas ne}e ostaviti same. Mnogo puta u Sv. pismu je re~eno:

  Ne bojte se (Mt 14,17; Mk 6,50); Ne}u vas ostaviti same.

  Na{ zajedni~ki Tvorac poznaje te{ko}e i probleme mladosti i

  daje snagu da ih savladate. Bog je sve u va{em `ivotu, svu nadu

  poklonite Wemu. Tako jo{ vi{e }e vas voleti i pohoditi svako

  jutro.

  Zatim, iz blago~estive povezanosti jednih prema drugima

  ra|a se socijalna osetqivost. Ne ona konvencionalna, spoqa-

  {na, koja sobom ne nosi ga{ewe ~ovekovih vi{ih snaga. U ta-

  kvom socijalnom odnosu ra|a se u du{i nov, pun po{tovawa od-

  nos jednih prema drugima, odnos do posve}ewa i svetosti. U ta-

  kvim du{ama cveta qubav puna svetla i radosnog ose}awa jednih

  24 Govori i obra}awa

 • prema drugima. Stvara se ne`no pokolewe i duboko ose}awe ne-

  raskidivosti. To nije pojava tek socijalnog morala, ~uvara po-

  rodi~ne zajednice i drugih ~inilaca. To je duboka tajna koja se

  posti`e sporo i trajno vrednuje u zajednici.

  U takvoj Bogom blagoslovenoj zajednici i{~ezava ose}awe

  sopstvenog ja. Tada, u spoqa{wem i unutarwem svetu, svi je jed-

  no vide, svi zajedno dele, u svemu su uvek zajedno, bez obzira na

  mo} socijalnih i ekonomskih prilika. Tu izvori nebeske topli-

  ne nadvladavaju onu hladno}u nesavr{enih socijalnih odnosa.

  Ovakva zajednica nije ona gde se nadzirava, normira, vrednuje po

  u~inku, ve} zajednica u kojoj svi se`u za nepropadivim vencem.

  U woj se o sebi mnogo rasu|uje i drugi ne osu|uje. Tu se mno{tvo

  po{tuje usled wegove religiozne snage.

  Jo{ ne{to: borba sa na~elima greha jeste zadatak pred svi-

  ma, bez obzira na godine `ivota i druga odre|ewa. @ivot prot-

  kan grehom ostaje nere{iv pred Bogom i neodr`iv sudom Crkve.

  ^ovekov put je uspostavqawe celovitog `ivota, od Boga zavr-

  {en pre stvarawa prvog ~oveka. Nema sumwe, uvek je profana

  nemoralnost igrala sudbonosnu i stra{nu ulogu u sablaznima.

  Ovo treba stalno imati na umu kako bi se odr`alo ~isto srce.

  Ovo nije kleveta protiv savremenosti, nije sitni~avo morali-

  sawe, ve} upozorewe, karakteristika one moralne krize koja se

  razvija sve silnije i dubqe u savremenom `ivotu.

  Gde na}i pravo re{ewe

  Jedino u Onome koji najboqe poznaje `ivot na{. Hristos

  savr{eno poznaje, razume, podnosi, `rtvuje sebe za ~oveka. On je

  toliko zavoleo ~oveka da je Sebe zanemario. Ptice imaju gne-

  zda svoja, a i lisice jazbine svoje, a Sin ~ove~ji nema gde glave

  skloniti, rekao je Spasiteq. Carstvo Wegovo nije od ovoga

  sveta, a sveto Jevan|eqe je uvek puno bo`anske snage i `ivo-

  tvornosti. Spasiteq je zapovedao da se izvr{ava Jevan|eqe. Bez

  wegove primene, zaista, nema pravog odnosa u ~oveku i van wega.

  Ono gasi bujicu nedozvoqenih `eqa, suzbija prekomernu ~e`wu

  za prekomernim slastima i u`ivawima, odr`ava te`wu misli i

  ose}awa, sti{ava pokrete gneva i otupquje o{tricu telesnih

  pohota, ka`wava ta{tinu sebequbqa, budi mrtvilo lewosti i

  usla|uje gor~ine zavisti.

  Mitropolit Nikolaj (Mr|a) 25

 • Omladina smelo i juna~ki podnosi sva protivqewa, u smer-

  nosti u`iva zemaqska dobra, odre|uje umerenost a da ne bude

  prosta~ka, ukazuje razboritost a da ne bude zlobna, pravedna a

  da ne bude okrutna, milosrdna a da ne bude slepa, pobo`na bez

  fanatizma i pritvorstva, `ivi u miru sa svima i samim sobom.

  Vladaju}i nad srcem svojim, ne upu{ta se u duh razdora i neslo-

  ge. Svoju voqu pot~iwava voqi Bo`joj. Po{tuje Boga kao svoga

  Tvorca, Iskupiteqa, kao Oca i najboqeg Prijateqa. Ovaj, u naj-

  kra}im crtama, program Jevan|eqa jeste duhovna potreba za vi-

  {im, sre}nijim i plodotvornijim `ivotom.

  Sa ovim mislima i u ovo vreme, podse}amo vas {ta treba

  ~initi, sebe izdvojiti od mawe va`nih stvari ovoga sveta. Kako

  ispisati stranice svoga `ivota, ispiti ~a{u mudrosti i biti

  u~iteq potomcima? U ovo neizvesno vreme ~itamo na stranica-

  ma {tampe o mnogim ogavnostima mladih u svetu. U vas su najvi-

  {e uprte o~i. Od vas se o~ekuje stvarala{tvo i ozbiqnost, pri-

  stupawe svemu sa razborito{}u i trezveno{}u duha. Tako na{a

  sveta Crkva i Otaxbina o~ekuju i `ele puninu na{ega duha i du-

  {e onim {to se nikada ne prazni, niti ga je mnogo.

  Crkva o~ekuje {to vi{e Crkvom blagoslovenih brakova,

  zasnovanih toplih porodi~nih ogwi{ta, kr{tene novoro|en~a-

  di, povra}aj najmilijima i potporu starima, mawe optere}ewa

  savesti i podizawa ruke na sebe, pose}ivawe svetih hramova,

  rastere}ewe savesti ispove{}u i svetim pri~e{}em. Crkva

  o~ekuje prakti~ni odgovor na sve wene pozive.

  Sa ovim `eqama ~estitamo vam dana{wi Praznik i Novu

  1985. godinu Gospodwu.

  Episkop dalmatinski Nikolaj

  26 Govori i obra}awa

 • O ZA[TITI SVETILI[TA*

  Nedavno je u {tampi pisalo o zna~ajnim spomenicima

  kulture, manastirima Sopo}anima i Starom Rasu, pre-

  stonici sredwovekovne Ra{ke dr`ave. Oni se nalaze

  na listi Uneskove svetske ba{tine. Ovo napomiwemo kao va`no

  i zbog crkve svetoga Luke u Kotoru. U Rasu se susre}u zapadni,

  rimski i isto~ni, vizantijski stil. Ovaj susret je vrlo u-

  spe{an i plodan. Ovo je prisutno i u Kotoru kod crkve Svetog

  Luke sa jednobrodnom bazilikom i crkve Svetog Trifuna sa u-

  ticajem srpske arhitekture. Ovo potvr|uju hramovi wema-

  wi}kog perioda u Starom Rasu, a revitalizacijom Starog Rasa

  bi}e ba~eno vi{e svetla na kulturno-istorijske spomenike o-

  vog perioda i uspona gra|evinske delatnosti.

  Ovaj sveti hram, posve}en svetom ap. i jevan|elistu Luki,

  spada u red onih koji su podignuti u usponu duhovne snage i pred

  kraj Nemawine dr`avne uprave. Treba naglasiti: Nemawa i na-

  slednici mu gradili su i svakim blagoqepijem ukra{avali sve-

  tiwe ne samo u dana{wim granicama na{e otaxbine, nego i van

  we. Tih svetiwa ima u dana{woj Gr~koj, Bugarskoj, Svetoj Gori,

  Jerusalimu, a kasnije i u Rusiji, Rumuniji, Ma|arskoj i u drugim

  delovima sveta.

  Kotor u celini spada u kulturno-istorijski raritet nulte

  kategorije i pod pokroviteqstvom je UNESKA. I ovaj kultur-

  no-istorijski spomenik spada u najstarije i najvrednije spome-

  nike kulture u Kotoru. U literaturi je stari deo Kotora sa svi-

  ma svojim objektima, naro~ito crkvama, zabele`en krupnim slo-

  vima i te{ko je na}i nau~nog radnika ove struke a da ne zna o

  Kotoru i wegovim vrednostima.

  Veliki verski i graditeqski entuzijazam na{ih preda-

  ka-primoraca ostavio je iza sebe kulturno blago visoke vredno-

  sti. Graditeqska delatnost se pro{irivala, usavr{avala i do

  Mitropolit Nikolaj (Mr|a) 27

  * Re~ na osve}ewu obnovqenog hrama Sv. Luke u Kotoru 27. jula 1985. g.

 • danas ostala prisutna ovde, podizana kamenom i wegovim maj-

  storskim oblikovawem. Pomorci Kotorani donosili su mnoge

  vredne stvari sa strane i tako ovaj ambijent obogatili i ukra-

  sili. Ove svoje sposobnosti nosili su sa sobom u mnoge krajeve

  sveta. U Novom Zelandu su Dalmatinci, tj. na{i primorci kao

  izuzetno dobri gra|evinari i vinogradari, pokazali velike

  sposobnosti i vrednosti, te su kao najboqi u{li u novozelan-

  dsku enciklopediju.

  Obnavqawem ovog hrama posle onog katastrofalnog ze-

  mqotresa 1979. godine koji je pogodio Kotor, bokokotorski za-

  liv i druga crnogorsko-primorska mesta, i o{tetio znatan broj

  sakralnih i vrlo vrednih kulturno-istorijskih spomenika, mno-

  go je postignuto. Ovaj vredan spomenik je, zahvaquju}i najvi{e

  Zavodu za za{titu spomenika kulture u Kotoru, do`iveo svoj

  preobra`aj.

  Ja sam danas ovde po `eqi Visokopreosve}enog Mitropo-

  lita Danila, koji iz opravdanih razloga nije mogao prisustvo-

  vati ovoj sve~anosti. Zamolio me je da prenesem najtopliju bla-

  godarnost svima telima i organima republi~kim, op{tinskim,

  u Kotoru na obilatoj nov~anoj pomo}i da se ovaj hram potpuno

  sanira i u~ini lep{im, trajnijim i vrednijim, nego {to je bio

  pred onaj katastrofalni zemqotres. Isto tako, on zahvaquje

  svetskoj organizaciji UNESKO {to ovu svetiwu uvek ima u

  sredi{tu pa`we. Zahvaquje Crkveno-op{tinskom odboru i wi-

  hovom sve{teniku, o. Mom~ilu Krivokapi}u, na mnogom trudu

  da ova svetiwa dobije svoje prvobitno lice i sjaj.

  @elim da li~no blagodarim na ovoj za mene retkoj ~asti

  mitropolitu Danilu, svima vama, vrlouva`eni gosti i prijate-

  qi, crkvenop{tinskoj upravi sa wenim sve{tenikom na svemu u-

  ~iwenom. Neka mi bude dozvoqeno, iako ovo nije moja Eparhija,

  da u svoje ime zahvalim republi~kim i op{tinskim organima.

  Ovo je divan primer saradwe republi~kih i op{tinskih organa

  i Crkve. Ovakvi primeri ohrabruju i razvijaju uverewe da }e i

  ubudu}e biti jo{ ovakvih slavqa, da }e biti najintenzivnije

  brige za kulturno blago Srpske crkve koje jo{ nije za{ti}eno.

  Episkop dalmatinski Nikolaj

  28 Govori i obra}awa

 • NEPRESTANO PASTIRSKO STARAWE*

  Bratijo sve{tenici,

  Crkva Gospoda Isusa Hrista oduvek je u sebi gajila i

  pronosila ideju preobra`aja qudi na boqe, stvarawe

  pravih karaktera. Na ovom preobra`aju ona je pokaza-

  la sav svoj sjaj. Otuda je vaspitawe u Crkvi uvek bilo i ostalo

  preobra`aj na boqe. Kada se u Crkvi izgovori re~ vaspitawe,

  onda to nije ono {to ~itamo u dana{wim uxbenicima. Weno vas-

  pitawe ne dovodi u sumwu, nema jednostranosti ili dvosmisle-

  nosti to je samo preobra`aj na boqe.

  Ako revolucija zna~i ru{ewe, uni{tavawe staroga i gra-

  |ewe novoga, sa svima svojim programima, to rad sve{tenika u

  Crkvi zna~i neprestano podizawe bune protiv svojih i tu|ih

  pogre{aka. Rad sve{tenika vodi do kulta svetosti qudske

  li~nosti, do qubavi prema Bogu i qudima, bez obzira kojoj ide-

  ji, klasi i ube|ewu pripadali. To je stalni podvig preobra`aja

  sebe i drugih na boqe.

  Ako je revolucija osveta radi osvete, krv radi krvi, pla-

  men radi plamena, onda }e ona svakoga pre nego Hrista nazvati

  bratom svojim, a upravo On nam je Put, Istina i @ivot (Jn

  14,6).

  Ako revoluciju bilo koje vrste podigne ~ovek radi svojih

  ideja, a sudija je tu|ih, pali ceo svet da bi se ogrejao, jede ceo

  svet da bi se nasitio, onda se Hristos i wegova Crkva ne mogu

  uporediti sa wim, niti ga nazvati bratom svojim, jer je Hristos

  rekao: Kakvim sudom sudite, onako }e vam se suditi (Mt 7,2).

  Ako su revolucionari atentatori koji ugro`avaju tu|e `i-

  vote, ili su profesionalni agitatori raznih prevrata, o ~emu

  ~esto ~itamo u dnevnoj {tampi i ~ujemo preko drugih sredstava

  informisawa, onda to nije ono {to je Hristos ~esto ponavqao

  Mitropolit Nikolaj (Mr|a) 29

  * Predavawe odr`ano na seminaru sve{tenstva Dalamatinske eparhije

  1987. g.

 • re~ju i delom: ulazio u ku}e carinika, razgovarao sa okorelim

  gre{nicima, navodio o~igledne primere i tra`io odgovore, da

  bi na kraju zapovedio: Idi i ti ~ini tako da ti ne bude gore.

  U Pravoslavnoj crkvi nikada se nije primewivalo nasi-

  qe kao na~elo, ve} ube|ivawe ~vrstim razlozima da poveruju i

  do|u na svadbu i trpezu Cara i carevog Sina (sr. Mt 22,1-14). Mi

  ovde mislimo na vlast u~ewa koju je Bog poverio sve{tenicima

  pored vlasti slu`ewa i upravqawa.

  Iz Jevan|eqa znate kako je Hristos po~eo preobra`aj qu-

  di na boqe u ovom svetu paqewem malih plami~aka u du{ama ne-

  kolicine qudi, kasnije nazvanih apostolima i poslanih da pro-

  povedaju re~ Bo`ju ~itavom svetu i kr{tavaju ih u ime Oca, i

  Sina, i Svetoga Duha. U tom preobra`aju sveta sagorela su

  mnoga nepravoslavna carstva i nikla nova, koja su do danas osta-

  vila vidna obele`ja duhovnih i kulturnih vrednosti. Dakle,

  Hristos nije kresao grane, a stablo ostavqao, nego je sekiru

  stavqao na sam koren i odsecao ga, ili je ~inio sve najboqe ka-

  ko bi se na tom stablu pojavili dobri plodovi. On je postavqao

  temeqe gra|evini da joj nikakvi naleti oluja, vetrovi i povod-

  wi nisu mogli na{koditi. Naro~ito je vodio ra~una o unutra-

  {wosti zgrade i o tome kakav je wen stanovnik, du{a u woj. On

  je za svoga `ivota otesao nekoliko kamenova i postavio temeqe

  Crkve, zapovediv{i svojim sledbenicima da duhovnim tesawem

  daqe utvr|uju temeqe duhovnog, a zatim i fizi~kog `ivota ~la-

  nova Crkve. To nare|ewe nije prestalo do dana{weg dana, niti

  }e prestati dok Crkva traje na zemqi.

  Na{ ovogodi{wi seminar (kao i oni ranije) ima zadatak

  duhovnog boga}ewa sebe kako bismo druge, odnosno poverene nam

  du{e, obogatili. Jedno naro~ito ho}u da naglasim, a treba za-

  pamtiti: primeri vi{e govore nego re~i. Ovim nije re~, pou~a-

  vawe, propovedawe stavqeno u drugi plan, ve} nagla{ena snaga

  re~i.

  U~ewe drugoga, vaspitavawe, preobra`avawe je vrlo slo-

  `en proces i zahteva mnogo truda i qubavi. Nije to tek obavqa-

  we poverenog posla po neophodnosti, nego neprestano nazi|iva-

  we sebe duhovnim dobrima.

  Iz najnovije kwi`evnosti upe~atqiv mi je primer onog

  prote Bo`idara Jev|evi}a i dece iz Vaqeva koja su, pod wego-

  vom brigom i starawem, be`ala ispred neprijateqa prema Al-

  30 Govori i obra}awa

 • baniji 1914. godine. Opisao ih je Dobrica ]osi} u £¤ kwizi svo-

  ga dela Vreme smrti.

  Do{li su do Prizrena i zano}ili su u jednom arnautskom

  dvori{tu. Prozeble i iznurene od puta sutradan ih prota pri-

  zva sebi. Oni se sporo zgomila{e oko wega. Mi, deco, sada po-

  lazimo svojim ku}ama od kojih nas neprijateq rastavi. Idemo

  svojoj slobodi... Putem kojim smo do{li dovde ne mo`emo se

  vratiti. Ne dâ sila i sotona. Primorani smo, deco, da krenemo

  jednim zaobilaznim putem, mnogo strmim i uskim, a snegom zave-

  janim... Ali, jedinim putem kojim mo`emo sti}i u zavi~aj i ku-

  }ama. Da stignemo `ivi i zdravi, moramo da se volimo kÄo da

  smo rod ro|eni, i da verujemo u Gospoda Boga koji nas jedini mo-

  `e spasti... Znajte deco, ku}ama moramo sti}i svi zajedno, alÄ

  nikako sam. Zato se uzmite za ruke, da se slabiji pridr`i za ja-

  ~ega, da ja~i povu~e onemo}alog, da jedan drugome grejemo promr-

  zle prste. ^im vas je strah, pribijte se jedan uz drugoga i gledaj-

  te se u o~i. A ja sam vam od ovoga ~asa svima deda, a vi ste moji

  unuci. I zovite me deda Bo`idar. Bilo {ta da kome ustreba, ne-

  ka od mene tra`i. Ko god ne mo`e da ide, neka se za moju mantiju

  uhvati. Sve {to ne znate pitajte. Ja sam vam deda, unu~i}i moji.

  [ta vi{e volite da idem ispred vas ili za vama? A oni reko-

  {e: Budi u sredini, deda! Usred nas!

  Tako, sve{teni~ki poziv je neprestana briga za povereno

  stado. Ono o~ekuje hranu za du{u, a za fizi~ku se uglavnom samo

  stara. Da bismo uspevali u sve{teni~koj obavezi, svoju sve{te-

  ni~ku zakletvu ispunili, treba dobro poznavati du{u svoga na-

  roda, prema svima biti trpeqiv, {iroke ruke, milostiv i blag.

  Predavawa koja }ete ~uti na ovom seminaru, imaju svrhu da

  va{em sve{teni~kom iskustvu pru`e jo{ ve} podr{ku.

  Zahvaqujem uva`enom gospodinu Qubomiru Durkovi}u-Jak-

  {i}u na u~estvovawu u ovom na{em seminaru i velikom duhov-

  nom doprinosu, prelivenom u na{e du{e kroz predavawe i odgo-

  vore na postavqena pitawa u toku seminara.

  Isto tako, zahvaqujem g. Slobodanu Meleusni}u, magistru

  i slu`beniku Muzeja Srpske patrijar{ije, na gotovosti da odr-

  `i predavawe o ulozi muzeja u Crkvi; jereju Du{anu Perovi}u,

  parohu novosadskom, i jereju @arku Ani~i}u, parohu zadarskom

  koji zbog bolesti nisu do{li.

  Episkop dalmatinski Nikolaj

  Mitropolit Nikolaj (Mr|a) 31

 • 32 Govori i obra}awa

 • IZ VERE PROISTI^U IGRA\ANSKE DU@NOSTI

  *

  Gospodine Predsedni~e,

  Dame i gospodo,

  Svi smo mi ovde sakupqeni hri{}ani. Svi verujemo u

  jednog Boga, a vera u jednog Boga je vera umnih i smire-

  nih. [to je ~ovek smireniji, to je razumniji, a {to je

  oholiji, to je bezumniji. Bog smirenima daje um, a um je svetlost

  koja vodi Bogu.

  Nemirni qudski um saznaje da smo deca Bo`ja po stvoreno-

  sti, i koji Ga god primi{e dade im vlast da budu sinovi Bo`ji

  (Jn 1,12). To je sve po milosti Bo`joj, a objavio je i ponudio Go-

  spod Hristos na samom po~etku svoje slu`be ovde na zemqi me|u

  nama.

  To je prava radost na{a, jer se pokazalo da nismo sami u

  svim na{im nevoqama, jer je Bog sa nama. Wime znamo da ni jed-

  na suza ~ovekova, ma u more kanula, ne ostaje zaboravqena, i ni

  jedna dobra ili zla re~ u svetu izgovorena, ne ostaje bez odgovo-

  ra Bo`jeg, javnog ili tajnog. Da, to je velika uteha nama Srbima,

  jer su nam u pro{losti, kao i sada, suze bile ponaj~e{}e doma-

  }in, a radost gost u ku}i, u Crkvi, u dr`avi, u {koli, na poslu i

  gde sve ne. Ali, u svemu ovome Bog nam je davao neku silu posto-

  jawa, uzajamnog odnosa, privla~nosti i odbojnosti, pokreta i

  `ivota...

  ...

  ... Da, ovo je vera onih koji `ude za pravdom, istinom i `i-

  votom po Bogu. Ovo nije vera slugu nepravde, la`i i smrti, pri-

  jateqa smeha, {to se zavr{ava o~ajawem. Ovo je vera onih koja

  se daje Isto~nikom vere i poma`e onima koji tra`e Boga, koji

  tra`e Isto~nik pravde, istine i `ivota.

  Mitropolit Nikolaj (Mr|a) 33

  * Re~ na otvarawu zasedawa Skup{tine Republike Srpske.

 • Ovo je i Va{a vera, dragi hristonosci, vera predaka na{ih

  koji ne `ali{e truda da im se Hristos pribli`i, i utehu pri-

  mi{e. Neka ovo bude i vera dece na{e s kolena na koleno, sve do

  kraja vremena.

  Sa ovim mislima i `eqama srda~no pozdravqam ovaj cewe-

  ni skup, i neka bi dao Bog da ishod Va{eg rada bude na op{te do-

  bro svih qudi dobre voqe. Pored toga, zahvalan sam na pozivu

  {to sam danas ovde sa svima Vama. Isto tako, od Boga `elim

  blagoslov za daqi Bogom blagosloven rad u`em organu ovog te-

  la na ~elu sa wegovim Predsednikom.

  Mitropolit dabrobosanski Nikolaj

  34 Govori i obra}awa

 • OBNOVIMO MANASTIR VOZU]U*

  posle mnogih nastojawa da ovu na{u svetiwu u Eparhiji

  dabrobosanskoj posetimo, Bogu hvala i dobrim qudima,

  posetili smo je u nedequ 27. avgusta ove godine i ski-

  nuli sa svoje du{e jednu veliku obavezu. Nije to bilo lako. Vi-

  {e puta smo se interesovali u Op{tini Zavidovi}i za posetu

  Vozu}i, ali nam je savetovano da se mora sa~ekati. Ka`e na{ na-

  rod: Strpqen spasen, pa tako i ovo strpqewe urodilo je plo-

  dom, a na op{te zadovoqstvo svih koji su se toga dana na{li na

  molitvi i obezbe|ewu.

  Bilo je prisutno od 500 do 600 du{a, koji su do{li iz Sara-

  jeva, Zenice, Kakwa, Modri~e, Br~kog i ostalih mesta gde su se

  Srbi ovih krajeva naselili, posle napu{tawa svojih domova u

  Vozu}i i u drugim mestima. Slu`ili smo svetu Liturgiju sa ~e-

  tvoricom sve{tenika, a na Liturgiji je pevao hor Saborne cr-

  kve iz Sarajeva. Bila je to lepa, iskrena i do dna du{e dirqiva

  molitva, na `alost, u potpuno raskrivenom i opqa~kanom hra-

  mu. Znali smo blagodare}i Preosve}enom Vasiliju, episkopu

  zvorni~ko-tuzlanskom, da je crkva raskrivena i izlo`ena brzom

  propadawu. Ona poti~e s kraja 13. ili po~etkom 14. veka. To je

  manastir iz doba kraqa Dragutina, i najverovatnije da je i on

  kao graditeq bio vezan za tu srpsku svetiwu u tom prelepom

  predelu pored reke Vozu}ice, a izme|u planina: Visovi (749 m),

  Prosile (604 m), Kr~evine, Li{waka, Jovan brda, Jazav~evine

  (834 m), Stolova{a (580 m.), i Papratwe (872 m).

  Izme|u ovih planina u ravni zvanoj Luka sagra|en je ovaj

  manastir posve}en svetom Nikolaju ^udotvorcu i velikom sve-

  tilu Pravoslavne crkve, a od osve}ewa 1865. godine posve}en je

  Svetoj Trojici Duhovima.

  Mitropolit Nikolaj (Mr|a) 35

  * Poseta i Arhijerejska liturgija u manastiru Vozu}i.

 • Narod je do{ao autobusima i privatnim kolima. U nepo-

  srednoj blizini manastira je i mesno grobqe, pa je to bila pri-

  lika da vernici posete i svoje umrle.

  Posle Svete Liturgije pred hramom smo odslu`ili para-

  stos svima izginulim i upokojenim iz toga kraja, a nije ih mali

  broj na spisku. Sa pripaqenim sve}ama u rukama molili smo se

  za pokoj wihovih du{a, se}aju}i se wihove velike `rtve koju su

  u~inili, tj. dali su svoje `ivote za ~ast i obraz srpskog imena,

  odbrane svojih domova, svetiwa i svega drugog lepog i pozitiv-

  nog {to srpski narod neguje u svojoj du{i. Poslu`ili smo se svi

  `itom i poga~om {to su vernici pripremili i doneli za tu

  priliku.

  Gotovo posledwi napustili smo svetiwu razgledaju}i sve-

  ti hram spoqa i iznutra. Konstatovali smo da je najva`nije cr-

  kvu zakroviti da daqe ne propada. Nije woj ovo prvo raskriva-

  we i odno{ewe wenog bakarnog prekriva~a i krovne gra|e. Le-

  topisci su zapisali da je obnavqana 1617, 1622, 1628, i 1637,

  1856-1859, 1946. i sada opet. Bila su to zla i te{ka vremena, sa-

  mo sa jednom razlikom, {to se narod nije tada pokretao sa svo-

  jih ogwi{ta kao u ovo te{ko i mu~no vreme.

  Sada se i to desilo, a crkva je potpuno raskrivena, ~asna

  trapeza polomqena, ikonostas i sav ostali pokretni iventar je

  uni{ten. I pored svega toga, ova impozantna gra|evina govori o

  veri i ukusu na{ih predaka koji su ovu svetiwu podizali i svo-

  jim srpskim pokolewima u amanet ostavili da se u woj Bogu

  mole, dr`e je u redu i obnavqaju kao veoma vrednu svetiwu srp-

  skog naroda u tom delu na{e Crkve. Ona nas i danas, posle svih

  nevoqa koje su se dogodile, poziva da pristupimo wenoj obnovi,

  najpre krova, vrata i prozora, a zatim unutra{wem ure|ewu i

  snabdevawu pokretnim unutra{wim inventarom.

  Ovo je prilika da se obratimo svima pobo`nim Srbima i

  svima ostalima koji znaju da su te stare svetiwe neponi{tive

  tapije na{eg bitisawa s wima i pored wih. Na{i su zakqu~ci

  da bi se moralo {to hitnije u~initi ono najva`nije: crkvu pre-

  kriti i zatvoriti kako bi bila spasena od daqeg propadawa.

  Stoga se obra}amo svima da nas u ovom dobrom, plemenitom

  i bogougodnom nastojawu pomognete. Na ovo smo primorani iz

  razloga po{to se iz Eparhije dabrobosanske iselilo 280.000

  vernika, pa nismo u mogu}nosti da sami izvr{imo obnovu. Po-

  36 Govori i obra}awa

 • red ove devastirane crkve, imamo mi jo{ pove}i broj hramova

  koji su onesposobqeni za sveta bogoslu`ewa, a vi{e wih je

  sravweno sa zemqom.

  Svoje priloge mo`ete slati na `iro ra~un Eparhijskog

  upravnog odbora Mitropolije dabrobosanske br:

  MARKET BANKA - SARAJEVO Osnovni ra~un banke:

  10100-620-250. Na{ ra~un: za KM. 533711000-52000321 za DM.

  533715000-52000321.

  Ili diretno na Eparh. uprav. odbor Mitropolije dabrobo-

  sanske, Sokolac, ili na Crkvenu op{tinu Zavidovi}i sa nazna-

  kom za manastir Vozu}u.

  Unapred zahvalan ostaje i Bo`ji blagoslov svima `eli

  Mitropolit dabrobosanski Nikolaj

  Mitropolit Nikolaj (Mr|a) 37

 • 38 Govori i obra}awa

 • SAMOIZGRA\IVAWE ‡ STALNISVE[TENIKOV ZADATAK

  *

  Nema sumwe, na{i prethodnici sve{tenstvo i pastva

  `iveli su za Crkvu i ota~astvo. Isto tako nema sumwe,

  bilo je takvih koji su `iveli od Crkve i ota~astva.

  Oni prvi, istinski sledbenici Bo`ji, imali su `equ da uvek

  budu pod blagoslovom Gospodwim i da se na wima vr{e re~i

  proroka Isaije: ...da je blagosloven moj narod Izraiqa, delo

  ruku mojih i nasledstvo moje (Is. 19,25). U tome je wihova i na-

  {a ~ast, radost i lepota.

  Rade}i za Boga i duhovnu decu Wegovu, shodno na{oj sve-

  {teni~koj zakletvi, veliku duhovnu utehu i moralni pokreta~

  imamo u Bogu, nasla|uju}i se svojim sve{tenodejstviteqnim

  plodovima. Sve{tenikova pojava u svoj svojoj ~inoobraznosti i

  dostojanstvu stalni je simvol ve~ne ~istote i vrline, propoved

  smernosti, opomena neba, sud Bo`ji, i deluje na pastvu kao vetar

  razvigorac na vegetativni svet.

  Ranije i sada radost bi obuzimala istinskog slugu Bo`jeg

  kad god bi iskapio iz sebe makar kap sve{tenosti, primio celiv

  i blagodarnost makar jedne probu|ene du{e, makar jednom doo-

  ~io veli~inu Boga istinitoga, ma i jedan korak u~inio u tr~a-

  wu trke (2 Tim 4,7) slu`bom oltaru Gospodwem i koru hleba

  istinski zaslu`io, makar jednu svetu pesmu srcem zapevao.

  Od kada postoji uspostava sve{tenstva, naro~ito novoza-

  vetnog, postoje i oni koji su Bogu i wemu stajali na putu, jer je

  sve{tenstvo Bog uspostavio kao posrednika izme|u gre{nih

  qudi i Boga. Vi znate: vuci prvo zame}u kavgu sa jagwetom. Naj-

  pre sa Jagwegom Bo`jim, a onda i sa svima jagawcima Wegovim.

  Zato je sve{tenik pozvan da svakom otima~u i silexiji stoji na

  putu i brani povereno mu stado. Otuda je sve{tenik sa svojim

  Mitropolit Nikolaj (Mr|a) 39

  * Uvodno predavawe na seminaru za sve{tenstvo Dalmatinske eparhije

  1989. g.

 • Spasiteqem uvek na krstu, koji mu mnogi podi`u. Krst, to je na-

  {a sve{teni~ka radost. Podnositi sve terete pastirske slu`be

  i primati na sebe sve ispove|ene grehe svog duhovnog stada i

  u~initi ih neva`nim pred sudom Bo`jim, silom blagodati sve-

  {tenstva, izuzetno je preimu}stvo sve{tenikovo i na nebu i na

  zemqi. U~iti re~ju blagog U~iteqa je plata od Boga, a ne pla}e-

  nika, `etva duhovna, `etva p{enice sa korovom u vojinstvuju}oj

  Crkvi, ali i `etva zlatnog klasja u Domu Oca svog nebeskog. Za-

  to jo{ vi{e treba umek{ati glas svoje molitve o vsjeh i za

  vsja.

  Bratijo sve{tenici, vreme u kome `ivimo i radimo suvi-

  {e je ozbiqno, te je potrebna jo{ ve}a svest o du`nostima koje

  nam sada{we vreme name}e u budu}nosti. Mora biti jo{ vi{e

  akcije, pojedina~ne i zajedni~ke, trezvene, smi{qene, qubavqu

  i samoodricawem za~iwene. Posle Prvog, a jo{ vi{e posle

  Drugog svetskog rata, na{ narod je u{ao u novu epohu, koja sva-

  kim danom postaje sve ja~i kontrast svetosavskoj fizionomiji

  na{e Crkve i naroda. Uzrok ovim vidnim promenama ne le`i

  toliko u socijalno izmewenim prilikama `ivota, kako to neki

  tvrde, pa ~ak i pojedini sve{tenici, koliko u psiholo{koj pro-

  meni i uverewu posleratnog ~oveka. Poreme}eni odnos izme|u

  ~oveka i Boga prvo je naru{io duhovnu harmoniju ~ovekovu, a za-

  tim pomutio wegove odnose sa vascelim spoqa{nim svetom. Po-

  sledice prvog (socijalne izmene) su useqavawe u ~oveka nekog

  nespokojstva, nemira, zabune, pometwe, a posledice ovog drugog

  su pojave koje spadaju u oblast kriminalistike: pijanstvo, samo-

  ubistva, dopu{tawe svega i sva~ega.

  Ovakvo stawe mnogi vide, ose}aju, i ono ih brigu baca. Re-

  ~i sv. proroka Jezekiqa: Sine ~ove~ji, postavih te stra`arem

  domu Izraiqevu, da slu{a{ re~i iz mojih usta i opomiwe{ ih

  od mene (Jez. 3,17), odnose se prvenstveno na sve{tenike. Po-

  zvani smo da prvi i najboqe osetimo otkucaje narodnog srca i

  svaki pokret wegove du{e. Poplava svake vrste literature, koja

  je zapqusnula sve dru{tvene slojeve, a naro~ito omladinu, za-

  tim `iva i vrlo uspe{na akcija sektanata i druge pojave, navode

  na zakqu~ak da je sve ovo opasno po na{u Crkvu, i po nas same

  ukoliko ne radimo na wihovom suzbijawu.

  Pastirski poziv je uvek bio te`ak, ~ak i za ple}a onih du-

  hovnih velikana kao {to su sveti Jovan Zlatoust, Vasilije Ve-

  40 Govori i obra}awa

 • liki, Grigorije Bogoslov, Jefrem Sirijac, Sveti Sava i mnogi

  drugi. Crkva i narod su od pastira uvek tra`ili maksimum sa-

  moodricawa i samopo`rtvovawa. ^ini mi se, ni jedno doba u na-

  {oj crkvenonarodnoj istoriji nije zahtevalo od crkvenih pasti-

  ra toliko svesti o du`nostima, svetosti `ivota i predanosti

  svojoj pastirskoj slu`bi, kao ovo dana{we.

  Na{ narod se posle rata na{ao na duhovnoj prekretnici,

  popri{tu novih ideja, a sa svojim svetosavskim tradicijama.

  Kojim pravcem je svenarodni `ivot okrenuo ili }e okrenuti,

  nama ne sme biti svejedno. Ne}u re}i da sudbina na{eg naroda

  (vernika) le`i u na{im rukama. To bi bilo preterano, ali do-

  brim delom zavisi od nas. Da li smo mi svi skupa dorasli svome

  visokom zadatku koji se od nas zahteva i pred nas postavqa,

  ostavqam vama da prosudite i zakqu~ite.

  Sada{wim sve{tenicima, bez obzira na to da li su stariji

  ili mla|i, name}u se nove du`nosti koje nisu imali. Ja bih re-

  kao da ne mo`emo i}i ba{ u stopu tragovima starog Izraiqa,

  ve} se u pastirskoj slu`bi moraju kr~iti novi putevi, iznalazi-

  ti nova sredstva i novi metodi, uz pomno kori{}ewe svega ne-

  prevazi|enog iz pro{losti. Ako su pastiri ikad bili pozvani

  da budu so zemqi i svetlost svetu (sr. Mt 3,13-14), to su danas.

  Ceo svet, pa i na{a duhovna pastva, zaplivao je duboko u materi-

  jalizam i ~ulni mrak. Probleme neposlu{nosti prema Crkvi i,

  u krajwoj liniji, nepoverewe prema woj, ne sme biti van svako-

  dnevnog posmatrawa i brige crkvenog pastira.

  Ukazao bih na jo{ jednu va`nu potrebu me|usobno pove-

  zivawe, uzajamno obave{tavawe, pou~avawe i podstrekivawe.

  Problemi se stalno pojavquju, danas ovde sutra onde, danas u va-

  ro{i sutra u selu. Biti odse~en jedan od drugoga, izgubqen jedan

  od drugoga jeste tavorewe i iluzija, ponekad i zluradost `alba-

  ma na{e bra}e iz gradova na neki problem, ili obrnuto. Kao da

  wihova nevoqa ne}e mo`da jo{ danas zakucati na vrata drugog

  brata i saslu`iteqa. Treba se o woj odmah obavestiti i predu-

  prediti zlo koliko se kad mo`e, blagodare}i Bogu na pomo}i

  {to je teku}e te{ko}e blagovremeno otklonio. Takve pojave ne

  bi smele biti u na{im redovima i u na{oj zajednici.

  Kao {to su nekad odu{evqeni mladi}i, `eqni pouke i zna-

  wa, govorili da su im u~iteqi: Pitagora, Sokrat, Platon, Ari-

  stotel, tako isto srpsko sve{tenstvo sa ponosom govori: nama je

  Mitropolit Nikolaj (Mr|a) 41

 • u~iteq i duhovni vo|a Sveti Sava. Time se zakqu~uje da i mi

  o~ekujemo odre|enu kvalifikaciju u javnosti. Naravno, samo

  onda ako smo svesni svojih moralnih obaveza koje time preuzi-

  mamo na sebe. Nije dovoqno biti u~enik velikog u~iteqa, pa

  biti od koristi svome narodu i drugima, biti od zna~aja i vred-

  nosti u svojoj sredini, ve} je jo{ neophodnije biti stru~no veo-

  ma dobro spreman, biti ~ovek na svome mestu, u svim prilikama

  {to ih `ivot donosi.

  Treba pomenuti i to da je religioznost u svetu u porastu,

  kao i interesovawe za religiju. Tematski je ovogodi{wi sajam

  kwiga u Frankfurtu bio posve}en religiji, a u pojedinim kraje-

  vima na{e Crkve nema priliva mladi}a u bogosloviju. Nema ih

  koji se posve}uju sve{teni~koj slu`bi, slu`bi narodu svome i

  drugima. Duboko smo uvereni: odazivawem zvawu i putu predaka,

  na sinovski zahvalan na~in, odu`ujemo se precima za bezbrojne

  `rtve {to su ih podneli da bi narodni opstanak bio {to obez-

  be|eniji i na{e narodno ime i Crkva {to ~istiji. Kad je ovo

  ovako, a jeste ovako, mora nama biti jasno koliko smo na ovom

  planu obavezni, {ta ~initi i kakve nas posledice ~ekaju ako za-

  tajimo.

  Pored raznovrsnih zbivawa i do`ivqaja kojima se ispisuju

  stranice istorije pojedinih qudi i porodica, malo ih je u na-

  {im sve{teni~kim i srpskim porodicama koji doga|ajima im-

  presioniraju i srce i du{u i pamet qudsku. Da pomenemo samo

  jedan primer. Zadu`binarstvo je kod nas na nuli, a vidqivo je

  koliko i kakve se ku}e sve podi`u, ~ak i u onim porodicama ko-

  je nemaju naslednike. Dakle, dok je starim sve{tenicima nekad

  bilo dozvoqeno da budu samo dobri qudi, da su milostivog srca,

  da su, jednostavno re~eno, narodni sve{tenici, dana{wem sve-

  {tenstvu, gradskom i seoskom nije dovoqno samo napred pome-

  nutno, ve} i i}i ukorak sa ostali kulturnim radnicima, prati-

  ti doga|aje i mnogo ~itati. Ovde prvenstveno mislim na studi-

  rawe i samousavr{avawe, jer su preokupacije graditeqske de-

  latnosti umnogome okon~ane i postale sporednije, gde smo se do

  sada, ina~e, silom prilika mnogo anga`ovali.

  Tako }emo se jo{ vi{e anga`ovati na kulturnom podru~ju

  rada svoje Crkve, gde }e naro~ito do}i do izra`aja na{a u~e-

  nost, rodoqubqe, pravi~nost i savesnost u vr{ewu svojih du-

  `nosti. Sa svojom doma}om crkvom biti primer drugima kako da

  42 Govori i obra}awa

 • se `ivot provede u pobo`nosti, sa {to vi{e trezvenosti, {to

  vi{e du{evnog pokoja, a bez ~ega ne mo`e biti ni dru{tveno

  korisnog rada ni propovedi. Sve je to naro~ito potrebno danas

  u ovom nesigurnom i nemirnom vremenu, gde se malo ceni sop-

  stveni `ivot i lako vr{e samoubistva, ne samo me|u odraslima

  oba pola, ve} i me|u omladinom, pa ~ak i decom.

  Zato, u ovim tako slo`enim prilikama kod nas uop{te, gde

  misao raspreda bezbroj tema i donosi razli~ite zakqu~ke, gde

  se tvora~ki duh qudski mora boriti sa raznim nastranostima,

  zabludama i qudima ograni~ene pameti, sa sve prisutnijim bo-

  lesnim ambicijama, samo`ivo{}u i beskarakterno{}u nije ni

  malo lako biti dobar, na svojoj brazdi revnostan i od sviju uva-

  `en i voqen sve{tenik.

  Ciq i ovog seminara je da se va{em pastirskom starawu

  dolije duhovnog uqa iz svebogatog bi}a Bo`jeg i pomogne vam da

  {to boqe savladavate prepreke na koje nailazite.

  Zahvaqujem predava~ima na ovom seminaru: dr Lazaru Mi-

  linu, poznatom imenu u na{oj Crkvi, dr Irineju Bulovi}u, do-

  centu Bogoslovskog fakulteta iz Beograda, i bratiji sve{teni-

  cima o. Danilu Joki}u i o. Petru Peri}u, {to }e nam svojim

  predavawima pomo}i da jo{ boqe sagledamo slo`enost na{e pa-

  stirske slu`be.

  Episkop dalmatinski Nikolaj

  Mitropolit Nikolaj (Mr|a) 43

 • 44 Govori i obra}awa

 • BLAGOTVORNI MIR BO@I]A*

  Kada se navr{ilo devet meseci od kako je Arhan|eo Ga-

  vrilo javio Presvetoj Djevi Mariji da }e roditi Isusa

  Hrista, naredi car Avgust da se sav narod u wegovom

  carstvu popi{e, svako u svome mestu ro|ewa, odnosno, mestu

  svojih predaka. Tada po|e Josif sa Marijom iz Galileje, iz gra-

  da Nazareta u Judeju u grad Vitlejem.Do{av{i tamo, ne na|e mesta za preno}i{te, pa se skloni-

  {e u obli`wu pe}inu gde su pastiri zatvarali svoja stada. Tuna|o{e jasle i slame u wima. Oko pono}i Marija rodi IsusaHrista, povi ga i polo`i pored sebe u jasle.

  Tu u blizini behu pastiri koji su ~uvali svoja stada. Me|uwih sleti An|eo sa neba i re~e im: Ne bojte se! Jer, gle, ja-vqam vama veliku radost koja }e biti svemu narodu. Danas namse rodi Spas. Idite u pe}inu i na}i }ete Dete povijeno gde le-`i u jaslama.

  I pojavi se na nebu mno{tvo an|ela, koji hvaqahu Boga go-vore}i: Slava na visini Bogu, i na zemqi mir, me|u qudima do-bra voqa.

  Srpski narod danas ose}a, kao {to su nedavno ose}aliostali hri{}anski narodi u ovoj zemqi o Bo`i}u, kako slatkozvu~e ove re~i an|ela ponavqane i nikada dovoqno ponovqene una{em vremenu. Pokrenuti ovim re~ima, stotine hiqada qudi,u ovom sumornom i uzburkanom vremenu, veruju da }e jedino doga-|ajem Vitlejemske no}i ponovo me|u qudima zasijati plamen ve-re, nade, qubavi i ~e`we za me|usobno dobrim i bratskim odno-sima. Oni veruju da }e ta ista bo`anska blagotvornost u}i i uwihov sopstveni hram, koji su toliko mnogo puta skvrnavili iru{ili. Potra`i}e Vitlejemsku zvezdu, me|u olujnim oblaci-ma, taj jedini putokaz na{e sada{wosti, i ponavqati himnu an-|ela u slavu Gospoda Boga, koji je si{ao sa neba da objavi tako`eqeni, zemqi mir, a me|u qudima dobru voqu.

  Mitropolit Nikolaj (Mr|a) 45

  * O Bo`i}u 1990. godine.

 • Za blagotvornim mirom i dobrim me|uqudskim odnosima~ezne u ovoj zemqi najvi{e na{a slovenska du{a. Mi Slovenipod ovim Bo`jim nebom najvi{e smo patili od me|usobnih raz-mirica i me|usobne zle voqe. Neko nas je stalno sa neba spu-{tao na zemqu, udaqavao od Vitlejemskih jasala i Svete poro-dice. Neko nas je stalno udaqavao od programske bo`i}ne bla-govesti. Danas, na praznik Hristovog Ro|ewa, shvatimo ovo {tase sa nama doga|a, i spojmo na{u molitvu sa himnom nebeskih`iteqa:

  Neka bude, Gospode Isuse Hriste, ve~ni mir i bratskaqubav me|u nama. Ne dopu{taj nikada, Sine Bo`ji, da se vraticrna no} i surova zima na na{u tu`nu pro{lost. Mi stojimoprepla{eni pred krvavim i stra{nim sutra{wim danom novogsvetskog sukoba, jer Te svet ispoveda samo ustima, a srcem je da-leko od Tebe. Na{ strah nestaje jedino kada smo ~vrsto uverenida si Ti sa nama i ne ostavqa{ nas. Sine Bo`ji, zagrej na{a sr-ca ogwem qubavi. Daj ro|enoj slovenskoj bra}i u ovoj zemqi miri dobru voqu. Budi uvek sa nama, ~ak i onda kada se mi sa na{impoliti~kim pregawawima udaqavamo od Tebe, a izjavqujemo dato ~inimo u Tvoje ime.

  Neka bude takva na{a molitva danas pred kolevkom Bogo-mladenca. Neka se na{om molitvom odbijaju i sru{e sve splet-ke, javne i tajne, poznate i nepoznate. Neka u na{oj zemqi kojusi nam Ti dao, pozdravqamo jedni druge pozdravom Praznika,mirbo`imo, celivamo i neka jedni drugima oprostimo. Neka nassveta i carska zakletva vezuje na dogovor, na ve~ni mir i dobruvoqu. Podi`imo Bo`jom pomo}u most spasewa na{ega nad ve-kovnom provalijom i svetlimo me|usobno zracima Vitlejemskezvezde. Bez sumwe, du`nost nam je svima da u na{a pojedina~na izajedni~ka kandila dolivamo jelej mira i dobre voqe, da nam sene bi ugasila. Tako rade}i, mo`emo biti sigurni da }e nas olujeovog vremena mimoi}i i Bo`ja osveta pasti na drugu stranu da-leko od nas.

  Neka bude, Gospode Isuse Hriste, od Tebe ve~ni mir i do-bra voqa me|u qudima, a od nas svima blagoslov i molba, kolikogod do vas, narode Bo`ji, stoji, imajte mir me|u sobom, uz po-zdrav mnogo puta:

  Mir Bo`ji, Hristos se rodi i

  Vaistinu se rodi!

  @elim sre}nu i Bogom blagoslovenu 1991. godinu.

  Episkop dalmatinski Nikolaj

  46 Govori i obra}awa

 • VASKRS ‡ PRAZNIK RADOSTI*

  Ovo je dan koji je stvorio Gospod! Da se radujemo

  i veselimo!

  (Ps 118,24)

  Do`ivqajem Hristovog Vaskrsewa, kao Praznika nad

  praznicima, ~ovek sti~e veru u op{tu pobedu dobra.

  Vaskrsewem je Hristos pobedio sve sile tame i mraka,

  sva zla ovoga sveta. Wegovo Vaskrsewe je dokaz pobede nad sata-

  nom, stradawem i smr}u. Ono je dokaz da je ~ovek sposoban da

  prevazi|e sva zla i sve bede ovoga sveta.

  Verom u Vaskrsewe Hristovo ~ovek dobija blagodat Bo`ju

  da se kaje, popravqa i preobra`ava. Sti~e se ose}awe besmrtno-

  sti i ose}awe trijumfa `ivota nad smr}u. Sti~e se sila da se

  `rtvuje za ideale Bo`je pravde i Bo`je istine. Odatle izvire

  vera u qude oko sebe i u dobronamernost qudi me|u kojima se

  `ivi. Sti~e se vera u ~itavo ~ove~anstvo, s kojim }e na kraju de-

  liti zajedni~ko gra|anstvo u jednoj i jedinoj nebeskoj otaxbini.

  Tu je i hri{}anska svest da ~ovek pripada celokupnoj Bo`joj

  porodici, da je Bogu odgovoran usled svakog posezawa za ba{ti-

  nom, verom, imenom i jezikom svakog drugog naroda. Ne daj da te

  zlo pobedi, nego pobedi zlo dobrim, u~i nas sveti apostol Pa-

  vle (Rim 12,21).

  Tako se i mi prepora|amo i sami vaskrsavamo novom verom,

  novom rado{}u, novom nadom i qubavqu, sa novim snagama i vr-

  linama. Iskrenim molitvama mo`emo i u ovom vremenu raznih

  kriza dostojno do`iveti ovaj Vaskrs u na{im domovima, u obema

  Crkvama u ovom gradu. Tako }emo potvrditi da je Vaskrs najve-

  li~anstveniji doga|aj pod ovim nebom. Potvrdi}emo da je smrt

  plata za greh i posledica du{e koja gre{i, a besmrtnost

  venac pravednosti, venac koji ne vene.

  Mitropolit Nikolaj (Mr|a) 47

  * Vaskr{wa poruka, [ibenik 1990. g.

 • ^estitamo ovaj Praznik nad praznicima svima koji ga svet-

  kuju u gradu [ibeniku i {ire, pravoslavnima i rimokatolici-

  ma. Iskreno `elimo i od Vaskrslog Gospoda molimo, da unese

  radost Praznika u srca svih qudi, svih porodica, prijateqa, po-

  znanika, u srca onih koji su daleko od svog zavi~aja, koji su na

  moru, u poqu, fabrikama i na drugim odgovornim mestima i du-

  `nostima, uz radosni pozdrav:

  Hristos Vaskrse

  i

  Vaistinu Vaskrse!

  Episkop dalmatinski Nikolaj

  48 Govori i obra}awa

 • O NO[EWU BREMENA JEDNI DRUGIH*

  Va{a Svetosti,

  Va{a Preosve{tenstva,

  Dragi na{i gosti i prijateqi,

  Va{e Preosve{tenstvo, novoposve}eni g. Episkope,

  Ovaj dan je sinteza dosada{weg pra}ewa Va{eg rada u

  Crkvi i postavqawe novih zadataka pred Vas. Kao {to

  je arhijerejski san ve}i od dosada{wih stepena sve-

  {tenstva i ~inova koje ste nosili, tako su i zadaci koji su pred

  Vas postavqeni slo`eniji i odgovorniji u ovom vremenu gde bo-

  qe prolazi mudrost zmije nego plemenitost jagweta i goluba.

  Pravoslavni svet, a posebno u na{oj Srpskoj crkvi, uvek je

  o~ekivao i o~ekuje uputstvo od svojih poslenika u domu Gospod-

  wem za vo|ewe broda svoje Crkve, naro~ito danas u ovom po-

  mamnom vremenu. U Pravoslavnoj crkvi je o~uvana karakteri-

  stika sa oznakom duhovna slu`ba , pa je duhovnim u~iteqima

  lak{e biti svestan naro~itog zadatka i odgovornosti u Crkvi,

  po{to je hri{}anstvo vera aktivizma, stvarala{tva.

  Ruski pisac Pu{kin je pevao o proroku koji re~ju pali

  srca. Video je svoj poziv u tome da budi lirom dobra ose}awa.

  Nije se odu{evqavao za cve}e zla, pa ni oni zlikovci koje

  Pu{kin slika ne mogu da proteraju savest, ovu zver ~ije kan-

  xe grebu srce.

  Dostojevski, pisac koji nije razdru`ivao lepotu i dobro

  tvrde}i da }e lepota spasiti svet, posti`e vrhunac u besedi

  odr`anoj prilikom otkrivawa spomenika Pu{kinu. Posle odr-

  `anog govora pisao je Dostojevski: Verujete li, dragi moji pri-

  jateqi, da se mno{tvo qudi sa suzama qubilo, daju}i jedan dru-

  gome zakletvu da }e od danas biti boqi. Dva siva starca pri|o-

  {e mi i jedan od wih re~e: "Dvadeset godina bili smo jedan dru-

  Mitropolit Nikolaj (Mr|a) 49

  * Pozdravna re~ novohirotonisanom Episkopu topli~kom Mitrofanu,

  12. jula 1991. g.

 • gom neprijateqi i dvadeset godina ~inili jedan drugome zlo.

  Ali mi smo se tek sada posle Va{eg govora izmirili i do{li

  smo da to Vama izjavimo".

  Uzrok ovome ne le`i samo u estetskoj, nego vi{e u eti~koj

  vrednosti i toploj ~ove~nosti pomenutih pisaca.

  Ovo je trenutak, Va{e Preosve{tenstvo, kada Vam treba

  po`eleti Bo`ju pomo} na putu kojim }ete daqe kora~ati. Za-

  hvaqujem na svemu {to ste u~inili, a u~inili ste mnogo u Epar-

  hiji dalmatinskoj; to ~inim u ime sve{tenstva, mona{tva, Bogo-

  slovije u manastiru Krki, koju ste zavr{ili, bili wen suplent,

  profesor i rektor. Zahvaqujem u ime manastira Krke, koji Vas

  je odu{evio za mona{tvo, primio za sabrata kao svoje dete i Vi

  wega prigrlili kao svoju drugu majku. Zajedno sa Bogoslovijom,

  tom na{om najstarijom regularnom {kolom, koja je od Zagre-

  ba~kog sveu~ili{ta starija pune 43 godine, on je izgradio Va{

  duhovni lik i doveo Vas do ovog zvawa i polo`aja u Srpskoj cr-

  kvi. Zahvaqujem u ime Va{ih biv{ih saradnika profesora i

  ostalog osobqa Bogoslovije, parohijana kistawske parohije,

  sviju prijateqa manastira i Bogoslovije, kao i u svoje ime.

  Mi svi sa arhijerejima, koji su isto bili satrudnici na

  wivi Gospodwoj u Eparhiji dalmatinskoj i u Bogosloviji Sveta

  Tri Jerarha u manastiru Krki, `elimo da u budu}nosti Va{a

  re~ pali qudska srca, da ste lira dobrih ose}awa, da ste uvek u

  dobru i iznad zla, da savest uvek bude podstreka~ za nove pozi-

  tivne napore i da posle re~i Va{e pouke, qudi se jo{ vi{e vo-

  le, mire, re{avaju probleme, da Va{e ~isto srce jasnije gleda

  Boga.

  Budite poslu{ni Bogu u svojoj Crkvi,

  qubite svoj narod, slu`ite mu, a zatim i {ire.

  Ne bojte se uvreda, ne tra`ite novac,

  pohvalu i klevetu primajte ravnodu{no.

  Sa ovih nekoliko bratskih misli `elimo i od Boga moli-

  mo Va{em Preosve{tenstvu blagosloveni put u Vinograd Go-

  spodwi, u predvodni{tvo poverenih Vam du{a, a Sveti arhije-

  rejski sabor Srpske pravoslavne crkve blagovoleo je da Va{a

  svetiwa bude episkop Eparhije topli~ke.

  50 Govori i obra}awa

 • O KOSOVSKOJ FILOSOFIJI @IVOTA*

  Kosovo je veli~anstveni `rtvenik jednog naroda, uzvi{e-

  na epopeja mistike i slave pravoslavnog Balkana. Apoteka le-

  kova za sve duhovne i moralne neduge. Izvor nadahnu}a i ~i-

  stili{te savesti svih poznijih pokolewa. Tehni~ki poraz, no

  moralna pobeda kroz dragovoqnu smrt za Krst ~asni (i slobodu

  zlatnu). Sveto poqe i `ivotvorna grobnica, veli bla`ene

  uspomene vladika Nikolaj (Velimirovi}).

  Ove godine, u kakvom-takvom miru, do~ekujemo i prosla-

  vqamo Vidovdan. Na pozornici svetskih doga|aja vidimo mnoge

  zna~ajne li~nosti i ~itamo wihove karakteristi~ne izjave. U

  ovom nemirnom vremenu i u prisutnosti mnogih nemilih doga|a-

  ja, moje se misli naro~ito zaustavqaju na re~ima Ri~arda £££:

  Neka na{e sna`ne mi{ice budu na{a savest, a ma~evi na{i

  zakon. Ovo je misao Nad~oveka, a {ta ka`e na{ Bog Sve~ovek?

  On neopozivo i hrabro poru~uje svima mo}nicima sveta: ...koji se

  uzdi`e ponizi}e se, a koji se ponizi uzvisi}e se (Mt 23,12).

  Veruju}i srpski narod molitveno primewuje ove re~i: Go-

  spode Bo`e milostivi i blagi, strpqivi i bogati dobrotom i

  istinom, pogledaj na nas i smiluj nam se. Daj silu narodu svome...

  U~ini sa nama ~udo dobrote. Neka vide oni koji nas nenavide i

  postide se {to si nam, Gospode, pomogao i ute{io nas (Ps

  86,15-17).

  Ako nas danas ili sutra upitaju deca na{a: Koliko ste du-

  go `iveli na zemqi? odgovori}emo im: Deco, hiqadama go-

  dina i na{ je odgovor ta~an.

  U na{em odgovoru slobodno mo`emo re}i: vreme nam nije

  bilo dugo. Mi to nismo osetili, jer je na{e pokolewe mnogo

  pre`ivelo. To nije zbog dugove~nosti, nego zbog mnogih briga.

  Skon~avalo se od starosti, satiralo se radom i umiralo mu~e-

  ni~ki.

  Mitropolit Nikolaj (Mr|a) 51

  * Vidovdanska poruka 1996. godine.

 • Deco! Su{tinu na{eg stradawa sa~iwavala je borba izme-

  |u dobra i zla. Ovo bi vam danas rekli i dijete Grujica i mnogi

  nara{taji pre nas.

  U ovom sudbonosnom vremenu po nas, kada se qudski `ivoti

  ne mere danima nego delima, i kada se zbivaju krupni doga|aji,

  srpski narod u wima nije bio samo posmatra~, nego po nu`di i

  u~esnik. Srpski narod, davno pre svih ovih doga|aja, zauzeo je

  vidno mesto na stranicama svetske istorije, ali u ovom vremenu

  pomu}uju nam to mesto te stranice.

  U svojoj prisebnosti i dostojanstvenosti srpski narod is-

  ti~e: Vidovdan, kosovski boj jo{ traje, Gospode. Ti se nisi uda-

  qio od nas iako su se poznanici na{i