Click here to load reader

Goteborg. vhrfest, tvH utflykter, sox cliskussionsa:ftnar och fen1 foredrag. Ett bibliotek - fijr atirvaraude omfat- taude 302 band - InAller forbundet pb att sii smh~iagom fb till

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Goteborg. vhrfest, tvH utflykter, sox cliskussionsa:ftnar och fen1 foredrag. Ett bibliotek - fijr...

 • - N:r 43. S t o c k h o l m 5 N o v e m b e r 1 9 0 8 .l:a &kg, .

  I Annonspris : Frenumorntions~ris : 1 Rcdnktion : 1 Redrrktijr o. ansvarig utgiivare: I Expedition '1, &r ... kr. 4: 60 &r ... kr. 2: 50 31, 8 ... n P:5011/4 8 ... * 1:25

  L6Snummer 10 6re. Prenumeration sker shvlll i

  landsorten som i Stockholm & nilrmnste postamtalt eller bok- handd.

  Milstcrsamuelsgtltan 61, en tr. T e l e f o n e r :

  Allm. 6353. Riks- 12286.

  Utgifuingstid hvarje torsdag.

  - -

  ELLEN KLEMAN.

  Stockholm 1008, Aftonblndets tryckerl.

  och Annonskontor : 'Mllstersamuelsgatan 51, en tr.

  - Post- och telegramadress :

  .; D A Gl N P, Stockholm.

  15 ore per mm. Enkel spaltbredd 60 mm.

  Marginalannonr under texten 15 mm:s hbjd per g&ng 10: -. Rabatt: 5 ggr 6 Ole, 10 ggr 10 O/;,

  20 g g ~ 20 O/O, 60 g.0 25 O/O. I Annons bbr vara mliimnad ,

  senast mAndag f:m. :

  Kvinnliga kontoristforbundet i Goteborg. -. . , . .

  3F id sidan af Goteborgs kontoristforening, for hvil- l'snde vittnesblird. Den utveekling f6rbundet nhtt ken nyljgen redogjorts i Dagny och som raknar under sin trehriga tillvaro iir en heder for shval ledare shval manliga som kvinnliga medlemmar, har Gliteborg som rrneniges inom k&ren. att uppvisa en sammanslutning af endast kvinuliga I detta fall, som i alla liknande, 1&g tanken och kontorister, hvilken, soin synes af nedanstAende ar- tikel, kommit sardeles lhngt i ordnandet af sina for- hhllanden. En jiimf6relse med forh%llanden p% annat hAll, t. ex. i Stockholm, som dock raltnar en sB stor kontoristklir, installer sig osokt vid liisandet af dessa artiklar, och man frBgar sig, llvarfor icke liknande resultat d8r skulle kunna bstadkomnas. Hvad de kviuidiga kontoristerna be- triiffar, are de i Stockholm emellertid direkt samre stnllds, sB till vida att de icke tillhtas intrade i de manliga foreningame af denna art, shsom t. ex. i ))Forbundets aildalnal ar

  grodde hos m&nga, innan den slutligen fick erforder- lig vaxtkraft Fenom 6kad samhorighetslc~usla. E& d:igt genom en samman: slutning med fasta former . . k k d e man uppn8 anda- mklet : onzsesidij [email protected]@. Och salunda kom .Kviinliga kontoristfijrbundet i Gote- borg till sthnd och rakhar for niirvarande ett 100-fa1 medlemmar.

  I K. K. F:s stadgar, som ~tarbet~ades ocll anto- gos 1906, omarbetades un- der Br 1906 och stadsfastes d. 1906, klargores pro- grammet med f ~ l jande ord : att ..frarn ja. db . kvimliga .. . . .

  Banklmanun- och Forsakri~~gsforeni~gar~e, so111 dock kontoristernas gemensamma intressen; Vidare ha -

  understodjas af de arbetsgifvande bolagen sjiilfva. Efter ' forbuudets medlemmsr . till &ndam&l att bisth och det korta phpekaudet af dessa f6rhAllanden l&mua vi hjiililpa hvarandra. Kvinnliga kodtoristf&bundet ha: ordet At artikelforfattariman. till mdl att sokg fh en egei lokal, ordnad soln

  Hvad energi och solidaritetskansla i foreuing kunna ett hem, d&r alla skola trifvas och ha sin frihet, Astadkomma, daroln iir K. K. F. i Goteborg ett ta- vara glada och roa sig, arbeta, h a , skrifva, musi-

 • cera,. samtala; traffa . sina kauirater, med ett ord: ett gemensamt hem D .

  Att detta iinskemtil uppabtts, darom kan icke fin- nas , mer an en mening hos dem, som haft* ndjet vara gaster hos K. K. F.:5 . . dess inbjudande hem, Karl- gustafsgatan 5. ' .

  Ett shdant hein :kan vara af oandligt stor bety- delse, dilr det fyller sin uppgift som en v&lkommeii till- flykt i sAvd sorg som gladje, i inissinodets stuilder s%vtil som frarnghngens.

  FramfBr mig p& skrifbordet ligger I

 • "Life botanik." . . . . .., . , .' p ramftjr mig star en handfull Ldommor i en vas, EZ den underligiste bukett ! Till och med en blom-

  stervaa skulle knappt vanda p& hufvudet efter den, och s5dana som totalt sakna sinne f iir markens bloln- ster, skulle helt enkelt uudra hvad det da.r ar fijr skrap.

  Det ar lilcv&l icke doften, soin ssknas. Med en stark, niistan bedijfvande kryddlukt g8r den sin nar- varo pbrnind g8ug pl'l ghng. Men Pargspelet k tam- ligen fattigt, det lnAste erka.naas. net ar gront och lilas, soin dominera. En emtaka halfvissen gul strhl- blomrna sitter halft knackt kva.r vid en. kraftig stangel ~ n e d .bruna frohus oc11 stora blad. Den lzar inte varit ful i sin blomaingsticl och kunde dB frHn sin stolta stitugel blicka ut ofver hela tradgarden i sa.llskap med en he1 urskog af liknancle praktfulla, h.ogv5i.xta gula blommor. Bredvid den sitta nRgra obetgdliga lzelio- tropfargade bloinvippor, och det 5ir i synnerhet frbn dem, den stnrka doften mtstrhnnar. Eller harror den kanske f r h den dar andrn lilasfargade blommaus i 11vitgrOnt stotande smilcorniga blad? Det Br svart att; afgora, ty om. ni r6r vid dessa, utsands afven de en liraftig kryddlukt. Men hvilket gr&tt spoke nastintill med smA, smA, till utseendet halfvissna blommor, sit- tande i en he1 klase; de tyckas hvarken ha farg eller lukt! Kl~jo, smula sonder en af de ursprungligeu guln blommorna, ocll ni marker, att den ej ar dod. Den diir lknga staageln med cle fiukdmcle klockblom- morna A omse sidor och de sammetslena bladen p%- minuer om en stockros i miujatyr. Men hvad i all varlden ar nu det har for ett vidunder - en stor gron, hernskt taggig knol, fadig att komma i narheten af, sittande p& en tjock, saftig stjrilk med msrkgrona flikiga Had? Den liknar inest frukteu af akta ktlstamj, men ar dubbelt sk stor och - aj, s% den sticks!

  Jn, ur skbnhetssynpunkt likmuar inin bukett en he1 del 6:Erigt att ijnska., men shdan den tir, vacker den tnnkar, so111 for& mig lAngt utom stadens ha.nk och star. SAi7nn den ar, tror jag en botanist skulle titta IAngt efter den, och en farmaceut - en farmaceut skulle stanna nied kannaremin oc11 fortjust demos- strera de olika brterna for er. I en handvandning skulle han icke blott rgkna, upp dessa blomsters namil pb svenska och latin utau &:hen i sarnina andeta.g stiga er, hvilka deras helande egei~skaper are, llur de skola samlas och hvilket varde deras ~drogerc ha per kilogram. En drog ar, soln ni vet, shdana delar eller afsondringar aE v-ter, af 11vilka liikernedel framst&llas, d e i l ~ ~ a upplysning fijrutskickar han kanske icke sK all- deles obefogadt ?

  Den hlir gula. strblb1orn1~1a.n alant, h u l a heZeniz.m, so111 ni ofta ser i tridgKrdama som prydnadsoaxt; ro- ten daraf kostar per kg. 0,50. Deu med de hvitgrona bladen ar Salt& oficilzalis, livilka torkade &ro vlirda

  en krona och samma all' priset f6r bladen a f den far- liga taggfrukten, soin g6r skal for sitt aamn - spik- klub ba, Dafura st?.a9noibium. Den grH int etsagande blom~fippan ar betydii& ' billigare an nhgoo af dessa, men ar icke att forakta;; det ar A~temisia.ab,~inthium, besk som aendast malorten kan vara! Den ma.lvalik- nande klockblornmai~ ar -8ltea ofjcinalis, och sb ha vi pepparmyntan, den - kryddoftande heliotropliknande vaxten - Dlent7m p&e~ita - s& anvandbar inorn me- dicinen, att den betingar anda till 2,25 son1 torkad drog, allt per kilogram: Kanske om he6 ocksa be- rattar for er att pepparinyntoljan har ett varde af 90 kronor per kg. ocb att" hiir i landet forbrukas s%dan for ijfver 1.00,000 k.r. hrligen, att ni borjar se rned .verklig aktaiag ~ P L den obetydliga lilla blomman. Den h8r tir krusmyntan och, - - --

  Oh, oh, vanta lite ' nu, det var ju en he1 mangd detta om en st% liten bagare orter! Tror jag det. Och likval represeiitera de blott en fdrsvinnande brhkdel a£ de medicinalvaxter Sverige frarnbringar. Vill a i vet-a .hvar jag fhtt dein? Men clet blir en hel. historia och kanske har ni hart den forr? ,

  Det fanns en g&ng en framsynt, oegenuyttig svensk man, som .pb ett sallsynt mhngsidigt satt sokte f8r- -verkliga tanken: rikedom forpliktar. Det fanns f- ty han sofver nu, den gainle, i den sista hvilan - men ha11 har sorjt for att halls namn i zner $in en ideell . g&rning. skall fortlef va i hans fosterland. P&.Tysklands mark talar minneskyrkan vid Liitzen darom; i Sverige har, bland sb mycket annat, Rimforsa honom till stor del att tacka for sin uppkomst; i SkAne vittnar Espe- ranza om den ovanlige mannens in i det sista vakna blick for fosterlandets gagn.

  Mer an en ghng ha tidiiingarna skildrat verksani- heten p i Esperanza, den lilla forsoksodlingen for me- dicinalvaxter, anlagd for t ~ % k seda~l en knapp half- tiinmes vag utanP6r Landskrona. Och ph utst~illningen i Lund forra &ret visades for forsta glingen prof darp0 infor en stbrre allmanhet. Ftir bfrigt har det icke'sak- aats besokande darute. Enskilda intressernde, skolor och folskolelararepersonal ha 11ar under den nitiske direktbrens, T. von Post, ledning, tagit kaunedom om den af honoln p% konsul Ekmans initiativ anlagda an- stalten fiir odling a£ medicinalvaster. Och hvad oar dA dema .anstalts 1nA1? Att lgra vBrt folk taga . vara pB, det egna landets rikedomskallor genom att visa h.ur wan kan tillgodogora sig det skenbart obetydliga - cle alster af vaxtriket, soln finnas siiart sagdt utanfbr 11.rarje stugas dorr och dagligen taakl6st for- trampas esamt hur man kan odla mediciaalv~xter ined samma framghng som den en gKng okanda. och for- aktade potatisplantan.

  Man. mhste hora hvilka sulnmor i hundratusental, soin kligen gA till utlandet for i medicinen n6diga

 • droger, for att bli entusiastisk for tanken att rned dessa sanlma suminof rikta vbrt fattiga laud. Om det kunde bli en vana a.tt vid l~varje folkskola rned en. miiusterodliag vacka barliens intresse for saken

Search related