Gordan Akrap Ma i  tit Partije

 • View
  88

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

O jugo špijunima

Text of Gordan Akrap Ma i  tit Partije

 • MA I TIT U RUKAMA PARTIJE

  REPRESIVNI SUSTAV U FUNKCIJI OBLIKOVANJA KORPUSA JAVNOG ZNANJA

  Dr. sc. Gordan Akrap

  SAETAK: Izvjetajno sigurnosni sustav SFRJ bio je dio represivnog sustava kojim se pokualo, nasilnim i nedemokratskim metodama i sredstvima, oblikovati korpus javnog znanja u skladu s potrebama Partije na vlasti. Primjena nasilnih metoda prema protivnicima jednopartijskog totalitarnog sustava vue porijeklo jo iz vremena sovjetske eke koja je jugoslavenskim komunistima posluila kao uzor organiziranja i djelovanja vlastitog represivnog sustava. Osobe koje su traile demokratizaciju drutva i drave, stvaranje i razvoj demokratskog sustava, bile su izloene snanoj represiji, pa ak i likvidacijama, ivjeli u inozemstvu ili u Jugoslaviji. Pobjedom na prvim viestranakim demokratskim izborima u Hrvatskoj odranim 1990., u Hrvatskoj se prestaje, po nalogu novog dravnog vrha, s takvim djelovanjem. U Srbiji se pak takav oblik djelovanja nastavlja kroz sljedee desetljee.

  KLJUNE RIJEI: korpus javnog znanja, upravljanje i oblikovanje javnim znanjem, cenzura, izvjetajno-sigurnosni sustav, KPJ, SKJ, OZNA, UDB-a, SDB, Jugoslavija

 • 166

  NAT

  ION

  AL S

  ECU

  RIT

  Y AN

  D T

  HE

  FUTU

  RE

  4 (1

  1) 2

  010.

  Summary: Intelligence and security system of Yugoslavia was part of the repressive system that used violent and undemocratic methods and means, to shape the corpus of public knowledge in accordance with the requirements of the Communist Party in power. Using violent metods toward opponents of one-party totalitarian system, originates from the time of the Soviet Cheka, which served as a model of action and organize their own repressive system for Yugoslav Communists. Persons who have sought democratization of society and state, the creation and development of a democratic system, were exposed to strong repression, and even murders, despite the fact that some of them have lived abroad. By winning the first democratic multiparty elections in Croatia in 1990., by order of the new Croatian leadership, repesion against, especially political, opponents was terminated with this effect. In Serbia, however, this kind of action continues through the next decade.

  Keywords: corpus of public knowledge, Yugoslavian communist party, yugoslavian intelligence and security system, censorship, OZNA, UDB-a, SDB, SFRJ, Jugoslavija

 • 167

  G. A

  krap

  : Ma

  i t

  it u

  ruka

  ma

  Par

  tije

  re

  pres

  ivni

  sus

  tav

  u fu

  nkci

  ji ob

  likov

  anja

  javn

  og z

  nanj

  a Uvod

  U interesu bezbednosti i odbrambene sposobnosti nae zemlje, mi se sa protivnicima naeg drutvenog sistema moramo obraunati organizovano i efikasno, imajui u vidu i to da su oni, vie ili manje, uvek povezani sa spoljnim neprijateljem. U borbi protiv tih snaga, pored nae idejno-politike akcije, mi emo koristiti sva sredstva, ne ustruavajui se ni od najotrijih mera 1

  Josip Broz Tito, iz govora odranog na vojnoj vjebi Sloboda 712

  Postoji grupica ljudi u Jugoslaviji, a ima i mnogo takvih kritizera u inostranstvu, koji bi da se OZNA raspusti.ako OZNA uteruje strah u kosti onima koji ne vole novu Jugoslaviju, to ini za dobrobit naih naroda..

  Josip Broz Tito, citat iz govora odranog u Mladenovcu (Srbija) dana 7.7.1945.3

  Sagledavajui iz dananje perspektive procese koji su doveli do stvaranja i obrane samostalne i suverene, demokratske Republike Hrvatske, lako je uoiti da je i ideja o stvaranju takve Hrvatske, bila, jest i bit e cilj protiv kojeg su usmjerene razliite Nacionalne informacijske strategije (NIS) i samim tim i Informacijske operacije (IO). Nerijetko su, u nastojanjima da se sprijei i onemogui stvaranje RH, koritene metode i sredstva nasilja, represije pa i fizikih likvidacija. U ovom emo dijelu izraditi ralambu takvih aktivnosti iz vremena poslije II. Svjetskog rata, za vrijeme vlasti jugoslavenskog komunistikog reima. Stoga je

  1 Lopuina, M. 1997., str. 306. 2 Vojna vjeba pod nazivom Sloboda 71 bila je najvea vjeba koju je JNA

  ikad, tijekom svog postojanja, organizirala. Na vjebi su sudjelovale dvije cijele armija iz sastava JNA. Odrana je (u vremenu od 2.-7.10. 1971.) na graninom podruju izmeu Hrvatske i Slovenije (Lika i Gorski Kotar) s jasnim politikim ciljem: zaustaviti masovni pokret naroda, poznat i kao Hrvatsko proljee, tijekom kojeg su traena prava i slobode nezamislive za komunizam, a prirodna za stvarno demokratska drutva. Na ovoj vjebi, Tito je jasno stavio do znanja da e u ruenju Hrvatskog proljea primijeniti sve represivne mjere i sredstva koja mu stoje na raspolaganju, ukljuujui i JNA.

  3 Dimitrijevi, B.B.: Uloga Armije i Slube bezbednosti u obraunu sa politikim protivnicima titovog reima 1944-1954. (I); URL: http://www.srpska-rec.co.yu/arhiva/328/dajstranu.php?a=24

 • 168

  NAT

  ION

  AL S

  ECU

  RIT

  Y AN

  D T

  HE

  FUTU

  RE

  4 (1

  1) 2

  010.

  potrebno dati prikaz razvoja komunistike partije na podruju bive SFRJ te stvaranja njenog izvjetajno-sigurnosnog sustava po uzoru na sovjetsku eku od koje su preuzeli ne samo oblik organiziranja nego i primjenu nasilnih i represivnih metoda i sredstva u borbi protiv svih onih koji nisu mislili na nain na koji je to Partija od njih traila.

  1. Ma i tit u rukama Partije

  Sluba je ma i tit u rukama Partije i Revolucije u borbi protiv klasnog i svakog drugog neprijatelja koji eli (s)ruiti socijalistiki-komunistiki poredak i narodnu vlast predvoenu njegovom avangardom: Komunistikom Partijom.

  Ovako sroenu izjavu lako moemo pripisati bilo kojem dunosniku ili slubeniku izvjetajno-sigurnosnog sustava (ISS) iz bilo koje od drava s komunistiko-socijalistikim drutvenim ureenjem organiziranim po uzoru na Sovjetski Savez. Njihova se slinost nije zadrala samo na simbolikoj razini (znakovlje, moto.) ve i na politiko-ideolokom i organizacijsko-ustrojbenom planu kao i s obzirom na metode, naine i sredstva djelovanja prema svima koji su proglaeni neprijateljima komunistike partije i drutva. To jedinstvo stavova, ideja i djela nije bila puka sluajnost jer je znatan dio komunistikog vodstva, kao i vodstva (tijekom i poslije rata stvorenih) slubi iz ISS, kolovan i obuen u partijskim i odgovarajuim strunim (VK, GPU, OGPU, NKVD) kolama u Sovjetskom Savezu. Pripadnici sovjetskih slubi su izravno sudjelovali u stvaranju ISS u svakoj zemlji posebno, po uzoru na sovjetski organizacijski i metodoloki model. Time je ISS potpuno stavljen u funkciju ostvarenja ciljeva i zadaa odreenih od strane vodstva komunistike partije.

  Diktatura proletarijata je jedna od kljunih politikih i ideolokih odrednica marksistike doktrine sovjetske komunistike vlasti. Time je, proces nametanja diktature proletarijata svim raspoloivim sredstvima, postao legitiman cilj i zadaa slubi sovjetskog sigurnosnog sustava te jedna od kljunih politikih ideja drugih komunistikih partija i njihovih ISS.

  Prema definiciji4, diktatura je neograniena vladavina jedne ili vie osoba koje monopoliziraju svu vlast u nekoj instituciji ili dravi dok je diktatura proletarijata:

  4 Ani, V., Goldstein, I., 2007, str. 129.

 • 169

  G. A

  krap

  : Ma

  i t

  it u

  ruka

  ma

  Par

  tije

  re

  pres

  ivni

  sus

  tav

  u fu

  nkci

  ji ob

  likov

  anja

  javn

  og z

  nanj

  a Vladavina proletarijata poslije revolucije kao prijelazna etapa prema socijalizmu i komunizmu (prema Marxu i Lenjinu) i provedba te ideje kao dravni sustav diktature pod vlau komunistike partije.

  Meutim, u praksi je diktatura proletarijata provoena na nain koji je potpuno u skladu s definicijom totalitarnog sustava:

  Nain vladavine u kojoj drava pod vlau jedne stranke ili osobne diktatorske vlasti kontrolira i nastoji usmjeravati kompletan javni ivot, s drastinim ogranienjima osobnih i graanskih sloboda i prava, obavezno uz primjenu politikog terora.

  Provoenje represivnog i nasilnog terora nad klerom, politikim neistomiljenicima i protivnicima te klasnim neprijateljima i reakcionarnoj buroaziji, bila je zadaa slubi ISS komunistikih zemalja. Primjena svih vrsta represivnih mjera, pa i likvidacija, smatrala se opravdanim i neophodnim oblikom djelovanja prema osobama koje su proglaene neprijateljima Partije i Revolucije. Represivne kao i najotrije mere, sustav je posebno primjenjivao prema osobama koje su javnim djelovanjem (pisanjem, dranjem predavanja) irile ideje o potrebi promjene postojeeg totalitarnog jednopartijskog komunistikog drutvenog ureenja u viestranako drutvo u kojem su osobne slobode i ljudska prava temeljne vrijednosti, u drutvo u iji KJZ moraju biti vraena, od strane partije, zabranjena znanja.

  1.1. Komunistika partija Jugoslavije (KPJ) i ilegalni rad

  Djelujui po naputcima, ali i po uzoru na Sovjetski savez i tamonju komunistiku partiju, vrh KPJ (dalje Partija) aktivno je radio na svrgavanju s vlasti tadanjeg vladajueg reima Kraljevine Jugoslavije. Cilj koji je postavila KPJ bio je stvaranje nove dravne zajednice u kojoj e KPJ biti vodea, a po mogunosti i jedina stvarna, politika snaga koja moe oivotvoriti diktaturu proletarijata. Meutim, taj put nije bio ni lagan ni lagodan.

  Ubrzo po osnivanju Socijalistike radnike partije Jugoslavije (komunista)5, ukazom Vlade Kraljevine SHS od 30.12.1920., poznatim pod nazivom Obznana, zabranjen je

  5 SRPJ(k) osnovana je u Beogradu krajem travnja 1919. Na drugom

  Kongresu odranom krajem lipnja 1920. u Vukovaru, mijenja naziv u Komunistika partija jugoslavije.