of 108 /108
REPUBLIKA HRVATSKA V. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN FRANA KURELCA 11/1 42000 VARAŽDIN KLASA: 602-02/14-01/02 URBROJ: 2186-100-05-14-2 Varaždin, 29. prosinac 2014. Izvedbeni Školski program međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja u školskoj godini 2014./2015. V. osnovne škole Varaždin

GOO-Izvedbeni sk.prog.pdf

Embed Size (px)

Text of GOO-Izvedbeni sk.prog.pdf

 • REPUBLIKA HRVATSKA V. OSNOVNA KOLA VARADIN FRANA KURELCA 11/1 42000 VARADIN KLASA: 602-02/14-01/02 URBROJ: 2186-100-05-14-2 Varadin, 29. prosinac 2014.

  Izvedbeni kolski program meupredmetnih i interdisciplinarnih

  sadraja Graanskog odgoja i obrazovanja u kolskoj godini 2014./2015.

  V. osnovne kole Varadin

 • 2

  SADRAJ: Uvod .... 3 Izvedbeni planovi za prve razrede ....... 5 Izvedbeni plan za druge razrede ........ 13 Izvedbeni plan za tree razrede . 19 Izvedbeni plan za etvrte razrede .. 29 Izvedbeni plan za pete razrede .. 35 Izvedbeni plan za este razrede . 53 Izvedbeni plan za sedme razrede .. 74 Izvedbeni plan za osme razrede ... 93

 • 3

  UVOD: Sukladno Odluci ministra znanosti, obrazovanja i sporta o donoenju Programa meupredmetnih i interdisciplinarnih sadraja Graanskog odgoja i obrazovanja(, na temelju lanka 27. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. ispravak, 90/11., 16/12., 86/12. i 94/13.), kolski odbor V. osnovne kole usvaja Izmjene i dopune kolskog kurikula i Godinjeg plana i programa rada V. osnovne kole Varadin na 22. sjednici odranoj 29. prosinca 2014. te donosi odluku o istom. Plan integriranja Programa meupredmetnih i interdisciplinarnih sadraja (ishoda) GOO-a u postojee predmete i izvanuionike aktivnosti Meupredmetno RN (15 sati) - u sklopu svih predmeta: Hrvatski jezik, Likovna kultura, Glazbena kultura, strani jezici, Matematika, Priroda i drutvo, Tjelesna i zdravstvena kultura, Vjeronauk, programi strunih suradnika Meupredmetno PN (20 sati) u sklopu svih predmeta: Hrvatski jezik, strani jezik, Matematika, Informatika, Tehnika kultura, Priroda, Biologija, Kemija, Fizika, Povijest, Geografija, Vjeronauk, Likovna kultura, Glazbena kultura, Tjelesna i zdravstvena kultura, programi strunih suradnika.

  Navedeni broj sati ne znai poveanje broja sati, nego integriranje i koreliranje sadraja s ciljem istodobnog

  razvijanja i predmetne i graanske kompetencije.

  Sat razrednika navedeni broj sati ukljuuje teme predviene planom sata razrednika i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13) - izbori za predsjednika

 • 4

  razreda i vijee uenika, donoenje razrednih pravila, komunikacijske vjetine i razumijevanje razreda i kole kao zajednice uenika i nastavnika i ureene na naelima potovanja dostojanstva svake osobe i zajednikog rada na dobrobit svih (10/5 sati) Izvanuionike aktivnosti - ostvaruju se suradnjom kole i lokalne zajednice. U njih trebaju biti ukljueni svi uenici prema njihovim interesima i mogunostima kole. Oblici ukljuivanja mogu biti razliiti: na razini cijele kole, pojedinog razreda ili skupine uenika. Obuhvaaju istraivake aktivnosti (npr. projekt graanin, zatita potroaa), volonterske aktivnosti (npr. pomo starijim mjetanima, osobama s posebnim potrebama, djeci koja ive u siromatvu), organizacijske aktivnosti (npr. obiljeavanje posebnih tematskih dana), proizvodno-inovativne aktivnosti (npr. zatita okolia, rad u kolskoj zadruzi i/ili zajednici tehnike kulture) i druge srodne projekte i aktivnosti (10 sati)

 • 5

  Izvedbeni plan i program Graanskog odgoja i obrazovanja razred 1.a i 1.b

  PREDMET I NAZIV NASTAVNE JEDINICE

  TEMATSKO PODRUJE

  SVRHA

  MODEL (korelacija)

  ISHODI

  MJ

  .

  BR.

  SATI

  Predmet

  Priroda i drutvo Dobro doli u kolu JA SAM UENIK Upoznati suuenice/suuenike,

  uiteljicu/uitelja i svoju neposrednu kolsku okolinu te se pristojno ponaati.

  Hrvatski jezik: poetno itanje i pisanje; priprema za poetno itanje i pisanje SR-GOO

  zna imena suuenica/suuenika i uiteljice/uitelja, prepoznaje ih; primjenjuje pravila pristojnoga ponaanja u ophoenju s uenicima i uiteljima

  9. 1

  U prvom razredu JA SAM UENIK, MOJA KOLA, IVOT I RAD U KOLI

  primjenjivati osnovna pravila pristojnoga ponaanja (pozdravljanje, ispriavanje, iskazivanje molbe)

  Hrvatski jezik: sluanje i govorenje Sat razrednika: zaduenja uenika

  primjenjuje osnovna pravila kunoga reda kole i dogovorena razredna pravila

  9. 1

  Moja kola MOJA KOLA znati ime svoje kole; imenovati prostorije u koli; navesti njihovu namjenu; snalaziti se u koli

  Hrvatski jezik: postavljanje pitanja i davanje odgovora Likovna kultura: crtanje; (crtanje kolskih prostorija)

  snalazi se u kolskome prostoru; imenuje dijelove kole

  9. 1

  ivot i rad u koli IVOT I RAD U KOLI

  upoznati djelatnike u koli (ravnatelj, struni suradnici, tehniko osoblje); potivati najvanije odredbe kunoga reda (poetak nastave, ponaanje u uionici i izvan nje)

  Hrvatski jezik: postavljanje pitanja i davanje odgovora SR- Razredna pravila i zaduenja

  primjenjuje pravila pristojnoga ponaanja u ophoenju s uenicima i uiteljima

  9. 1

 • 6

  Blagdani BLAGDANI sudjelovati u obiljeavanju blagdana; estitanje blagdana

  Hrvatski jezik:pripovijedanje Glazbena kultura: prigodne pjesme

  obiljeava blagdane u obitelji i razredu; imenuje barem tri blagdana

  10,12.

  2

  lanovi obitelji, ivot u obitelji

  LANOVI OBITELJI IVOT U OBITELJI

  Imenovati lanove obitelji; znati ime se roditelji bave; ispunjavati svoje dunosti.

  Hrvatski jezik: pripovijedanje, medijska kultura: B. Kolar: Vau-vau Tjelesna i zdravstvena kultura: oponaanje prirodnih pojava i raspoloenja;SR Zdravstveni odgoj: pravilno dranje tijela

  nabraja lanove svoje obitelji; objanjava ime se bave roditelji; ispunjava svoje dunosti i obveze u domu briga o kunom ljubimcu (ako ga ima)

  11. 1

  Odgovorno ponaanje u domu

  ODGOVORNO PONAANJE U DOMU

  potivati upute o odgovornome ponaanju kad je uenica sama / uenik sam u domu ili odlazi iz doma; izbjegavati opasnosti

  Hrvatski jezik: poetno itanje globalno itanje

  sigurno i odgovorno se ponaa u domu 12. 1

  Mjesto u kojemu ivim MJESTO U KOJEMU IVIM

  Imenovati svoje rodno mjesto i mjesto stanovanja; nauiti svoju adresu.

  Hrvatski jezik: poetno itanje Matematika: brojevi do 20; redni brojevi

  imenuje svoje mjesto i adresu 1. 1

  Hrvatski jezik kola POETNO

  ITANJE I PISANJE

  Globalno itati rijei i reenice o kolskim prostorijama i djelatnicima u koli.

  Priroda i drutvo: djelatnici u koli SR- Postao sam uenik

  slua i oponaa govor uitelja; sudjeluje u komunikacijskim situacijama govorenja i sluanja prema zadanome slikovnom predloku (kola i ivot u koli); globalno ita rijei i slikovne reenice; crtanjem oblikuje poruke

  9. 1

  Pisanje slikovnih reenica o domovini

  POETNO ITANJE I PISANJE

  Globalno itati rijei i reenice PID-Blagdani SR

  globalno ita rijei i slikovne reenice; crtanjem oblikuje poruke

  10. 1

  Pisanje slikovnih reenica o Vukovaru

  POETNO ITANJE I PISANJE

  Globalno itati rijei i reenice SR-vrijednosti i stavovi LK-Crtanje

  globalno ita rijei i slikovne reenice; crtanjem oblikuje poruke

  11. 1

 • 7

  Tamara Vrbanovi, Kruh Jasna Popovi-Poje, Pred pekarnicom

  Interpretacija pjesama

  KNJIEVNOST PJESMA

  upoznati pjesme o kruhu; uoiti temu pjesama o emu se u pjesmama govori

  SR-vrijednosti i stavovi GK-Mlinar Mio PID-Blagdani

  poticati pravilan odnos prema kruhu, prema njegovoj vrijednosti

  10. 1

  Posjet knjinici MEDIJSKA KULTURA

  nauiti pravila ponaanja u javnim ustanovama

  SR-pristojno ponaanje Posuivanje stvari, uvanje, vraanje

  uenje posuivanju, uvanju i vraanju knjiga 1. 1

  Sijeanj je zavrio (uvjebavanje i ponavljanje)

  POETNO ITANJE I PISANJE

  Upamtiti redoslijed slova u abecedi.

  SR-samostalnost i samopouzdanje u iznoenju svojih stavova

  Ukljuuje se u govorne i jezine djelatnosti govorenja i sluanja; ita i pie sva tiskana slova; pamti mjesto koje slovo ima u abecedi.

  1. 1

  Nada Ivelji, Biraj Interpretacija prie

  PRIA spoznati, doivjeti i iskazati doivljaj kratke prie stilski i sadrajno primjerene ueniku

  SR GOO: ivot u demokratskoj zajednici; upoznavanje drugih, uenje za razumijevanje i potivanje razlika

  ita i razumije proitanu priu; prepoznaje znaenje poruke; izraava miljenje o sadraju prie; raspravlja o vanosti sloge meu ljudima; potuje miljenje suuenika.

  4. 1

  Engleski jezik Merry Christmas BLAGDANI razvoj socijalnih vrijednosti,

  stavova, pogleda na svijet i ope sposobnosti

  HJ,PID;VN uenik razvija kulturoloke i jezine razliitosti, te usvaja kulturu i obiaje engleskog govornog podruja

  12. 1

  Happy Easter BLAGDANI razvoj socijalnih vrijednosti, stavova, pogleda na svijet i ope sposobnosti

  HJ;PID;VN uenik razvija kulturoloke i jezine razliitosti, te usvaja kulturu i obiaje engleskog govornog podruja

  3. 1

  Sanja Pili, Novo i staro Interpretacija prie

  PRIA poticati i razvijati umijee komunikacije, pozitivan odnos prema knjievnome djelu

  SR: razgovor o osjeajima;imenovanje,koji su ugodni, a koji neugodni

  razumjeti razliitost u kreativnosti (ili ivotu) kao neto posebno i vrijedno; razvijati pravilan osjeaj prema radu

  5. 1

  Njemaki jezik Frohe Weihnachten

  Blagdani, obiaji i tradicija

  Obiljeavanje blagdana i usvajanje vokabulara uz tematsku cjelinu

  Drutvena i socijalna dimenzija

  Uenici znaju: -nadopuniti reenice novim vokabularom -povezati sliku i rije -razumjeti i koristiti se novim vokabularom u

  2. 1

 • 8

  jednostavnijim reenicama

  Meine Familie

  Obitelj: predstavljanje sebe i ue obitelji

  Predstavljanje sebe i ue obitelji Uenje o vanosti obitelji. Razgovor o vanosti obitelji Uvoenje vokabulara i jezinih struktura Nabrajanje i predstavljanje lanova obitelji.

  Drutvena i socijalna dimenzija

  Uenici znaju: -nabrojiti i predstaviti sebe i lanove svoje obitelji -rabiti novi vokabular u jednostavnijim reenicama

  12. 1

  VJERONAUK

  Imam svoje ime i svoje mjesto (ime, razredna zajednica, prijatelj, prijateljstvo)

  NAI VJERONAUNI SUSRETI

  RAZVIJANJE DRUTVENE DIMENZIJE I SOCIJALNIH VJETINA

  Sat razrednika -uenik imenuje druge uenike iz razredne zajednice

  -uenik imenuje svoje prijatelje iz razredne zajednice

  -uenik izdvaja jednog najboljeg prijatelja iz razreda IX. 1

  9. 1

  Imam svoje ime i svoje mjesto (obitelj)

  NAI VJERONAUNI SUSRETI

  RAZVIJANJE DRUTVENE DIMENZIJE I SOCIJALNIH VJETINA

  PID -uenik povezuje ope pozitivne karakteristike

  obitelji iz prie, vlastite obitelji i svete obitelji -uenik se prisjea to sve njegovi roditelji i

  lanovi obitelji ine za njega/nju -uenik nabraja to sve lanovi obitelji ine jedni

  za druge

  9. 1

  Svi smo vrijedni potovanja (pomaganje, drugi, vjeronauk, vjerouitelj)

  NAI VJERONAUNI SUSRETI

  RAZVIJANJE DRUTVENE DIMENZIJE I SOCIJALNIH VJETINA

  Sat razrednika -uenik nabraja primjere dobrog i lijepog

  ponaanja -uenik izdvaja primjere neprimjerenog ponaanja prema drugima -uenik povezuje sadraj prie s potrebom pomaganja i potivanja drugih na satovima vjeronauka i u ivotu openito

  9. 1

 • 9

  Zahvalni smo Bogu za kruh i plodove zemlje (darivanje)

  OTKRIVAMO ZNAKOVE BOJE DOBROTE

  RAZVIJANJE DRUTVENE DIMENZIJE I SOCIJALNIH VJETINA

  PID -uenik interpretira priu o darivanju posebnog dara

  -uenik povezuje nastavno gradivo s humanitarnom akcijom koja se provodi u koli povodom Dana kruha i

  zahvalnosti -uenik imenuje kome bi darovao posebni dar

  10. 1

  Isus oprata (oprotenje i pomirenje)

  ISUS SUSREE LJUDE

  RAZVIJANJE DRUTVENE DIMENZIJE I SOCIJALNIH VJETINA

  PID -uenik prepoznaje i prisjea se arobnih rijei -uenik navodi u kojim sve situacijama trebamo

  rije 'oprosti' -uenik opisuje naine pomirenja meu

  posvaanim osobama

  2. 1

  Sat razrednika Postao sam uenik; Kuni red kole

  GRAANSKO ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

  ostvariti socijalne kontakte, promicati uzajamno potivanje, toleranciju i razumijevanje meu djecom

  PID Dobro doli u kolu; GK Mi smo djeca vesela; TZK razliiti oblici kretanja

  shvaa razred i kolu kao zajednicu uenika i uitelja, primjenjuje komunikacijske vjetine sluanja

  9. 1

  Razredna pravila i zaduenja; Biranje predstavnika razreda

  GRAANSKO ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

  razvoj socijalnih vrijednosti, stavova, pogleda na svijet i ope sposobnosti

  PID Dobro doli u kolu; LK Crtanje

  razvoj socijalnih vrijednosti, stavova, pogleda na svijet i ope sposobnosti

  9. 1

  Razredna pravila i zaduenja

  GRAANSKO ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

  ostvariti socijalne kontakte, promicati uzajamno potivanje, toleranciju i razumijevanje meu djecom

  PID U prvom razredu; LK Crtanje

  shvaa razred i kolu kao zajednicu uenika i uitelja, primjenjuje komunikacijske vjetine sluanja, pozdravljanja i predstavljanja, zna to su pravila

  9. 1

  Ureenje i urednost uionice uz jesenske blagdane + Dan sjeanja na rtvu Vukovara

  GRAANSKE VJETINE I SPOSOBNOSTI (GO)

  razvoj socijalnih vrijednosti, stavova, pogleda na svijet i ope sposobnosti

  PID Moja kola; LK Crtanje

  shvaa razred i kolu kao zajednicu uenika i uitelja, primjenjuje komunikacijske vjetine sluanja, pozdravljanja i predstavljanja, zna to su pravila

  10. 1

 • 10

  Prava i obveze djece ( uz Meunarodni dan djeteta)

  GRAANSKO ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

  razvijati sposobnost razumijevanja, razvijati svijest o pravima, dunostima i odgovornostima uenika, toleranciji prema uenicima te razliitost miljenja

  PID kola; ivot i rad u koli

  aktivno sudjeluje u igri, primjenjuje znanje o pravilima ponaanja, o dunostima svih zaposlenika kole, samostalno navodi svoje ideje i stavove, spoznaje znaenje pravila i dunosti, uoava, analizira i vrednuje situacije u kojima se kre prava

  10. 1

  Moj grad, sv. Nikola-obiljeavanje blagdana Sudjelovanje u ivotu kole

  GRAANSKO ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

  razvijati svijest o drutvenim vrijednostima, pozitivne stavove i pogled na svijet, razvijati ope sposobnosti

  PID: Blagdani, kola; LK Crtanje/Slikanje

  aktivno sudjeluje u igri, primjenjuje znanje o pravilima ponaanja

  12. 1

  Kako se ponaamo u knjinici

  GRAANSKE VJETINE I SPOSOBNOSTI

  nauiti pravila ponaanja u javnim ustanovama

  HJ-Lektira aktivno sudjeluje u igri, primjenjuje znanje o pravilima ponaanja, samostalno navodi svoje ideje i stavove

  1. 1

  Razredne vrijednosti zajednitvo, druenje

  GRAANSKE VJETINE I SPOSOBNOSTI

  razvijati svijest o drutvenim vrijednostima, pozitivne stavove i pogled na svijet, razvijati ope sposobnosti

  PID: Zdravlje, Blagdani, kola; LK Crtanje/Slikanje

  prepoznaje situacije u kojima je ravnopravan lan razrednog odjela, aktivno sudjeluje u raspravama o pitanjima koja su vana za ivot i rad u razrednom odjelu

  2. 1

  Posuivanje stvari, uvanje, vraanje

  GRAANSKE VRIJEDNOSTI I STAVOVI

  pomagati jedni drugima, uzajamno se potivati i uvaavati, potivati pravila ponaanja

  TZK prirodni oblici kretanja; LK Crtanje

  prepoznaje situacije u kojima je ravnopravan lan razrednog odjela, aktivno sudjeluje u raspravama o pitanjima koja su vana za ivot i rad u razrednom odjelu

  2. 1

  Prijateljstvo GRAANSKE VRIJEDNOSTI I STAVOVI

  ostvariti socijalne kontakte,

  promicati uzajamno potivanje,

  toleranciju i razumijevanje meu

  djecom

  LK Crtanje; GK

  Pjevanje ; HJ Rije,

  reenica

  shvaa razred i kolu kao zajednicu uenika i

  uitelja, primjenjuje komunikacijske vjetine

  sluanja

  3. 1

  Slinosti i razlike GRAANSKE VRIJEDNOSTI I STAVOVI

  razvijati svijest o drutvenim vrijednostima, pozitivne stavove i pogled na svijet, razvijati ope sposobnosti

  HJ-itanje i pisanje prepoznaje situacije u kojima je ravnopravan lan razrednog odjela, aktivno sudjeluje u raspravama o pitanjima koja su vana za ivot i rad u razrednom odjelu

  3. 1

  Dan planeta Zemlje GRAANSKE VRIJEDNOSTI I STAVOVI

  razvijati svijest o drutvenim vrijednostima, pozitivne stavove i pogled na svijet, razvijati ope sposobnosti

  PID istoa okolia; LK

  Slikanje

  prepoznaje situacije u kojima je ravnopravan

  lan razrednog odjela, aktivno sudjeluje u

  raspravama o pitanjima koja su vana za ivot i

  rad u razrednom odjelu, razumije vanost

  4. 1

 • 11

  zdravog okolia

  Izvanuionike aktivnosti Obiljeavanje Dana zahvalnosti za plodove zemlje

  BLAGDANI

  Obiljeavati blagdane u razredu i obitelji; poticati zahvalnost za plodove zemlje.

  PID,HJ

  obiljeava blagdane u koli i razredu; imenuje barem tri blagdana

  10. 1

  Prihvaanje i pridravanje pravila ponaanja u prometu

  PROMET osposobiti se za sigurno kretanje prometnicom i njezino prelaenje; usvojiti funkciju pjeakoga prijelaza i semafora

  Priroda i drutvo: promet, put od kue do kole

  Tjelesna i zdravstvena kultura: hodanje

  brine se o svojoj i tuoj sigurnosti u prometu 10. 1

  Odlazak u KINO / medijska kultura

  GRAANSKE VJETINE I SPOSOBNOSTI

  nauiti pravila ponaanja u javnim ustanovama

  HJ aktivno sudjeluje u igri, primjenjuje znanje o pravilima ponaanja

  3. 1

  Odlazak u GMV muzejski i galerijski odjeli

  GRAANSKE VJETINE I SPOSOBNOSTI

  nauiti pravila ponaanja u javnim ustanovama

  PID aktivno sudjeluje u igri, primjenjuje znanje o pravilima ponaanja

  5. 1

  Sudjelovanje u humanitarnim akcijama: Solidarnost na djelu Djeca i VITA za bolesnog prijatelja

  Dan narcisa Namirnice za potrebite

  GRAANSKE VRIJEDNOSTI I STAVOVI

  razvoj socijalnih vrijednosti, stavova, pogleda na svijet i ope sposobnosti

  HJ;SR ini dobra djela 10. 11. 3.

  3

  Susret s knjievnikom/knjievnicom

  GRAANSKE VJETINE I SPOSOBNOSTI

  nauiti pravila ponaanja na kulturnim dogaanjima; poticati elju za itanjem

  HJ aktivno sudjeluje u igri, primjenjuje znanje o pravilima ponaanja

  3. 1

 • 12

  Prisustvovanje glazbenoj prii

  GRAANSKE VJETINE I SPOSOBNOSTI

  nauiti pravila ponaanja na kulturnim dogaanjima; upoznati iana glazbala

  GK,SR aktivno sudjeluje u igri, primjenjuje znanje o pravilima ponaanja, samostalno navodi svoje ideje i stavove

  11. 1

  Sudjelovanje na boinoj priredbi u koli i u mjesnoj zajednici

  BLAGDANI Upoznati nain obiljeavanja i estitanja Boia.

  PID;HJ;SR obiljeava blagdan u obitelji i razredu; estita blagdane prigodnim izrazima lanovima obitelji i prijateljima

  12. 1

  Eko akcija okolica kole: EKO dan

  GRAANSKE VJETINE I SPOSOBNOSTI

  Odravati istou prostora, predmeta i okolia.

  PID;SR opisuje brigu o odravanju istoe prostora, predmeta i okolia; prepoznaje i objanjava utjecaj ovjeka na okoli

  4. 1

  kolski izlet / u organizaciji Aktiva RN : Slugovine/Visoko

  GRAANSKE VJETINE I SPOSOBNOSTI

  Kako se ponaamo u kulturnim ustanovama te sredstvima javnog prijevoza

  PID-Ljeto;SR aktivno sudjeluje u igri, primjenjuje znanje o pravilima ponaanja, samostalno navodi svoje ideje i stavove

  5. 8

 • 13

  Izvedbeni plan i program Graanskog odgoja i obrazovanja 2. a i b razred

  PREDMET I NAZIV

  NASTAVNE JEDINICE

  TEMATSKO PODRUJE

  SVRHA

  MODEL (korelacija)

  ISHODI

  MJ.

  BR.

  SAT

  I

  Predmet HRVATSKI JEZIK Dobroudni je U devet u krevet Grga varak Dan planeta Zemlje

  Drutvena dimenzija povezana s ostalim dimenzijama Ljudsko-pravna dimenzija povezana s ostalim dimenzijama Drutvena dimenzija povezana s ostalim dimenzijama Ekoloka dimenzija povezana s ostalim dimenzijama

  Razvijanje socijalnih vjetina i drutvene solidarnosti Razviti kod uenika svijest o vanosti prava i odgovornosti svakog pojedinca u svrhu dobrobiti zajednice Razvijanje zajednitva, tolerancije i meusobnog uvaavanja. Razviti kod uenika svijest o pravu na zdravi okoli i odgovornost pojedinca za odrivi razvoj zajednice.

  Sat razrednika Sat razrednika Sat razrednika Priroda i drutvo Sat razrednika

  Zamijetiti vane pojedinosti o likovima i njihove osnovne etike osobine , pokazati zajednitvo, toleranciju, meusobno uvaavanje. Uenik usporeuje svoja prava i prava drugih, prepoznaje situacije u kojima je ravnopravan lan razrednog odjela, sudjeluje u donoenju i prihvaanju zajednikih pravila, dogovora i rjeenja. Uenik navodi primjere najeih oblika neprimjerenih ponaanja koja dovode do nesporazuma i sukoba, razlikuje nepoeljne od poeljnih oblika verbalne i neverbalne komunikacije u razrednom odjelu i koli. Uenik objanjava svoju ulogu u odravanju istoe prostora i predmeta, prepoznaje vanost ouvanja okolia i odgovornim ponaanjem pridonosi njegovu ouvanju.

  Listopad Studeni Sijeanj Travanj

  1 1 1 1

  GLAZBENA KULTURA Dom Lijepa naa domovino

  Meukulturna dimenzija povezana s ostalim dimenzijama

  Razviti kod uenika osobni, zaviajni (te nacionalni i hrvatski) identitet i poticati na interkulturnu otvorenost i komunikaciju.

  Priroda i drutvo Sat razrednika

  Uenik odreuje svoj identitet i navodi neka od njegovih najvanijih obiljeja, koristi vjetine interkulturne komunikacije, razumije da kulturne razlike obogauju razredni odjel ako se svi potuju.

  Listopad

  1

 • 14

  MATEMATIKA Jedinice za novac

  Gospodarska dimenzija povezana s ostalim dimenzijama

  Razvijati osjeaj za odgovorno gospodarstvo i poduzetnitvo, upravljanje osobnim financijama.

  Sat razrednika

  Uenik svoje uenje usporeuje s radom svojih roditelja i uitelja, razlikuje potenje od nepotenja, opisuje vanost tednje i negativne posljedice prekomjerne potronje.

  Veljaa

  1

  PRIRODA I DRUTVO Razredna pravila Zatita i uvanje okolia

  Politika dimenzija povezana s ostalim dimenzijama Ekoloka dimenzija povezana s ostalim dimenzijama

  Razviti kod uenika svijest o aktivnom stvaranju pravila razreda i kole kao demokratske zajednice. Razviti kod uenika svijest o pravu na zdravi okoli i odgovornost pojedinca za odrivi razvoj zajednice.

  Sat razrednika Sat razrednika

  Uenik navodi najvanija pravila i objanjava da se pravilima ureuju prava i odgovornost svih lanova kolske zajednice, predlae mjere za prekritelje dogovorenih pravila. Uenik objanjava vanost uvanja vode i elektrine energije u odnosu na zatitu okolia, sudjeluje u akcijama prikupljanja starog papira, limenki, baterija

  Rujan Oujak

  1 1

  TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA tafetne igre Igre

  Drutvena dimenzija povezana s ostalim dimenzijama

  Razvijanje socijalnih vjetina i drutvene solidarnosti. Razvijanje zajednitva, tolerancije i meusobnog uvaavanja.

  Sat razrednika

  Uenik e razvijati pozitivnu sliku o sebi, jaati samopouzdanje, ustrajnost i zadovoljstvo, potivati pravila igre, potivati suigrae, prihvaati pobjedu i poraz.

  Studeni Svibanj

  1 1

  ENGLESKI JEZIK Merry Christmas Happy Easter

  Posebni dani u godini Posebni dani u godini

  Obiljeavanje blagdana Obiljeavanje blagdana

  HJ,VJ HJ,VJ

  Razvoj kulturolokih i jezinih raznolikosti i usvajanje kulture engleskog govornog podruja Razvoj kulturolokih i jezinih raznolikosti i usvajanje kulture engleskog govornog podruja

  PROSINAC OUJAK

  1 1

 • 15

  VJERONAUK Gradimo zajednitvo i prijateljstvo (zajednitvo, prijatelj, radost) Svijet je udesan i tajnovit (Bog Stvoritelj, briga za prirodu i okoli) ovjek je divno Boje stvorenje (razliitost, jednakost, povezanost) Upueni smo jedni na druge (pomo u nevolji, blinji) Isus nas ui opratati, ljubiti i moliti (pratanje)

  PONOVNO SMO ZAJEDNO BOG JE STVORIO UDESAN SVIJET I LJUDE BOG JE STVORIO UDESAN SVIJET I LJUDE IVOT JE LIJEP I TEAK LIJEPO JE KAD BRAA IVE ZAJEDNO

  RAZVIJANJE DRUTVENE DIMENZIJE I SOCIJALNIH VJETINA

  RAZVIJANJE EKOLOKIH KOMPETENCIJA RAZVIJANJE DRUTVENE DIMENZIJE I SOCIJALNIH VJETINA RAZVIJANJE DRUTVENE DIMENZIJE I SOCIJALNIH VJETINA RAZVIJANJE DRUTVENE DIMENZIJE I SOCIJALNIH VJETINA

  Sat razrednika Priroda i drutvo Priroda i drutvo Priroda i drutvo

  - uenik prepoznaje osobine pravog prijateljstva -uenik imenuje prijatelje iz svog razreda i okoline -uenik interpretira tekstove i kratke prie o prijateljstvu -uenik prepoznaje svoj zadatak brige za okoli i sve stvoreno -uenik izdvaja naine kako se treba brinuti za prirodu i isti okoli -uenik prepoznaje i imenuje slinosti i razlike meu ljudima po spolu, tjelesnim obiljejima, vjeri itd. -uenik nabraja to je svim ljudima zajedniko -uenik prepoznaje i imenuje osobe u svojoj okolini koje trebaju nau pomo -uenik kroz igru milosrdnog Samarijanca konkretno pomae nekome u svojoj okolini -uenik se prisjea nedavnih svaa i nesuglasica te koga bi trebao zamoliti za oprotenje -uenik nabraja arobne rijei i vjeba njihovu ''uporabu'' u svakodnevnom ivotu

  Rujan Rujan Listopad Veljaa Oujak

  1

  1 1 1 1

 • 16

  Sat razrednika Zajedno u drugom razredu Kuni red kole naa razredna pravila Izbor predsjednika razreda Kruh-ovjekova svakodnevna hrana Naa prava i dunosti ( obveze) Moje dobre strane

  Moji osjeaji Rjeavanje problema Kako uiti

  Drutvena dimenzija povezana s ostalim dimenzijama

  Ljudsko-pravna dimenzija povezana s ostalim dimenzijama

  Politika dimenzija povezana s ostalim dimenzijama

  Meukulturna dimenzija povezana s ostalim dimenzijama

  Ljudsko-pravna dimenzija povezana s ostalim dimenzijama

  Drutvena dimenzija povezana s ostalim dimenzijama

  Drutvena dimenzija povezana s ostalim dimenzijama

  Ljudsko-pravna dimenzija povezana s ostalim dimenzijama

  Drutvena dimenzija povezana s ostalim dimenzijama Ekoloka dimenzija povezana s ostalim dimenzijama

  Razvijanje zajednitva, tolerancije i meusobnog uvaavanja. Razviti kod uenika svijest o vanosti prava i odgovornosti svakog pojedinca u svrhu dobrobiti zajednice Upoznati uvjete i postupke glasovanja na demokratskim izborima te biranje predsjednika i zamjenika razreda

  Upoznati i njegovati kulturnu batinu svoga kraja Razviti kod uenika svijest o vanosti prava i odgovornosti svakog pojedinca u svrhu dobrobiti zajednice Razviti kod uenika spoznaje o dobrim i jakim osobinama svakog pojedinca Razumjeti prirodu osjeaja i nain na koji razliiti osjeaji mogu dovesti do razliitih naina ponaanja. Razviti kod uenika svijest o vanosti prava i odgovornosti svakog pojedinca u svrhu dobrobiti zajednice

  Glazbena kultura Priroda i drutvo

  Priroda i drutvo Hrvatski jezik Priroda i drutvo Hrvatski jezik Priroda i drutvo Priroda i drutvo Priroda i drutvo Priroda i drutvo Priroda i drutvo Priroda i drutvo

  Uenik e uoiti da svatko od uenika pridonosi izgradnji zajednitva u razrednoj zajednici i u koli, iskazati samostalnost i samopouzdanje u iznoenju svojih stavova.

  Uenik e znati da se pravilima titi dobrobit svih na temelju zajednikih vrijednosti i da podjednako obvezuju sve u razredu i koli, razumjeti da se razred i kola razvija kao demokratska zajednica ukoliko svi djeluju prema zajednikim pravilima. Uenik e aktivno i konstruktivno sudjelovati u utvrivanju kriterija za izbor predstavnika razreda te sudjelovati u izborima kao kandidat i glasa Uenik e razumjeti vezu izmeu kulture i identiteta, aktivno sudjelovati u aktivnostima kojima se obiljeavaju datumi vani za lokalnu zajednicu i ire. Uenik e znati navesti neka od najvanijih prava i odgovornosti koje ima kao uenik, razumije da prava koja uiva u koli jednako pripadaju svakom drugom ueniku bez obzira na spol, nacionalnu ili vjersku pripadnost, socijalni status, sposobnost prepoznavanja situacije u kojima su njegova prava i prava drugih ugroena i zna kako u takvim sluajevima postupati ,predano titi svoja prava i prava drugih u razredu i koli. Uenik e uoavati, pokretati i sudjelovati u aktivnostima koje su vana za ivot i rad u razredu i koli,pokazivati samostalnost i samopouzdanje u iznoenju svojih stavova, otvorenost prema drugaijim miljenjima i ustrajati na istinoljubivosti , znati svoje jake strane i razmiljati o podrujima koje treba razvijati. Uenik e pokazati samostalnost i samopouzdanje u iznoenju svojih stavova, osposobljen je za upravljanje emocijama kroz suoavanje s uspjehom i neuspjehom. Uenik objanjava postupak pravednog donoenja odluka,zna odrediti najee oblike nesporazuma u razredu te objasniti uzroke i posljedice ,navodi najvanije postupke individualnog osnaivanja, predlae rjeenja i provjerava njihovu uinkovitost u suradnji s drugim uenicima, pokazuje privrenost naelima dostojanstva svake osobe i pokazuje odgovornost za vlastito zdravlje. Uenik e znati prepoznati zapreke u uenju i znati kako traiti pomo, aktivno uiti i znati napraviti plan uenja.

  Rujan Rujan Rujan Listopad Prosinac Prosinac Sijeanj Sijeanj Veljaa Veljaa

  1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

 • 17

  Priroda i ja

  Pouiti uenike nainima uenja. Osvijestiti kod uenika odgovorno ponaanje prema okoliu.

  Uenik e razumjeti vanost koju zdravi okoli ima u osiguranju dobrobiti pojedinca i razvoju demokratske zajednice .

  Izvanuionike aktivnosti Nae mjesto Kulturne ustanove u zaviaju Kino, kazalite Zanimanja ljudi u zaviaju Zatita i uvanje okolia Zelena istka

  Drutvena dimenzija povezana s ostalim dimenzijama Drutvena dimenzija povezana s ostalim dimenzijama Drutvena dimenzija povezana s ostalim dimenzijama Gospodarska dimenzija povezana s ostalim dimenzijama Ekoloka dimenzija povezana s ostalim dimenzijama Drutvena dimenzija povezana s ostalim dimenzijama Drutvena dimenzija povezana s ostalim dimenzijama

  Upoznati vanije graevine u blizini kole. Uenici e saznati o kulturnim ustanovama u zaviaju i njihovoj namjeni. Uenici e prisustvovati predstavi. Uenici e razlikovati razliita zanimanja u neposrednom okruju Razviti kod uenika svijest o pravu na zdravi okoli i odgovornost pojedinca za odrivi razvoj zajednice. Slijediti osnovna pravila ponaanja pri putovanju vlakom, graditi prometnu kulturu uenika, razvijati sposobnost samovrednovanja vlastitih postignua. Razviti kod uenika svijest o uljudnoj komunikaciji i stav o nainu kontrole vlastitih emocija.

  Priroda i drutvo Priroda i drutvo Glazbena kultura Hrvatski jezik Priroda i drutvo Priroda i drutvo Priroda i drutvo Priroda i drutvo Glazbena kultura Hrvatski jezik

  Kod uenika e se razviti pozitivan stav i radoznalost u traenju mogunosti uenja i primjene nauenoga u razliitim ivotnim situacijama povezanim sa ivotom u svome mjestu. Uenici e iskazivati zainteresiranost za kulturne ustanove u svojemu zaviaju i kao aktivni korisnici sudjelovati u njihovoj djelatnosti. Zamijetiti vane pojedinosti o likovima i njihove osnovne etike osobine , pokazati zajednitvo, toleranciju, meusobno uvaavanje. Uenici e iskazati zainteresiranost za zanimanja u svojem zaviaju; potovati ljudski rad i ljude svih zanimanja. Uenici e navesti postupke kojima mogu pridonijeti zatiti, ouvanju i unapreivanju okolia; razlikovati otpad od smea, sudjelovati u akciji ienja okolia. Uenici e prihvaati sustav vrijednosti u skladu s odrednicama prometne kulture te prosuivati vlastito ponaanje i ponaanje ostalih sudionika u prometu Uenici e primijeniti pravila opeprihvaenog ponaanja tijekom putovanja autobusom te prosuivati o vlastitom ponaanju i ponaanju ostalih sudionika u prometu

  Studeni Oujak Oujak Oujak Travanj Svibanj Svibanj

  1 1 2 1 2 2 3

 • 18

  Putujemo vlakom Zagreb

 • 19

  Izvedbeni plan i program Graanskog odgoja i obrazovanja 3. a i b razred

  PREDMET I NAZIV

  NASTAVNE JEDINICE

  TEMATSKO PODRUJE

  SVRHA

  MODEL (korelacija)

  ISHODI

  MJ.

  BR.

  SAT

  I

  SAT RAZREDNIKA Kuni red kole Uvaavanje razliitosti Upoznajem sebe i druge Potivanje pravila i autoriteta

  Graansko znanje i razumijevanje Graanske vrijednosti i stavovi Graanske vjetine i sposobnosti Prevencija nasilnikog ponaanja

  Upoznati kuni red kole. Kritiko procjenjivanje vlastitih i drutvenih vrijednosti. Prepoznati svoje i prijateljeve vrline i mane. Osposobljavanje uenika za sagledavanje sukoba i pronalaenje razliitih naina

  GK HJ HJ HJ HJ

  Uenik zna to su pravila, razumije da se tim pravilima odreuju prava i odgovornosti svih te da se njima titi dobrobit svih na temelju zajednikih vrijednosti. Uenik je siguran u svoje sposobnosti i identitet, vrednuje svoje ponaanje i ponaanje lanova zajednice, potuje ravnopravnost u odnosu na dob i spol, nacionalnu i vjersku pripadnost, sposobnosti i imovinsko stanje. Uenik prepoznaje svoje i tue vrline i mane, potuje razliitosti,tolerantan je. Uenik objanjava vanost utvrivanja pravila, aktivno pridonosi izgradnji razreda kao demokratske zajednice, opisuje i primjenjuje komunikacijske vjetine koje vode nenasilnom rjeavanju sukoba.

  9. 9. 10. 2. 2.

  1 1 1 1 1

 • 20

  Koritenje i procjena razliitih izvora informacija Kakav okoli elimo Oprez, internet, mobitel Izlet Dan kole

  Graanske vjetine i sposobnosti Graanske vrijednosti i stavovi Graanske vrijednosti i stavovi Graanske vrijednosti i stavovi Graansko znanje i razumijevanje

  rjeavanja sukoba. Prepoznati razliite vrste reklama, znati emu slue. Razviti odgovoran odnos prema ouvanju kvalitete okolia. Usvojiti osnovna znanja o sigurnoj uporabi informacijske i komunikacijske tehnologije. Pripremiti uenike za sadraje i organizaciju rada te slobodnog vremena tijekom jednodnevnog izleta. Obiljeiti Dan kole.

  LK HJ HJ GK HJ HJ, M, LK, GK, TZK,PI

  Uenik objanjava emu slui deklaracija, opisuje primjere neodgovorne potronje nametnute reklamama i pritiscima vrnjaka. Uenik objanjava ulogu koju zdravi okoli ima za dobrobit pojedinca i lokalne zajednice, opisuje postupke u obitelji, koli i lokalnoj zajednici kojima se pridonosi ouvanju okolia. Uenik je osposobljen za siguran pristup internetu i mobitelu. Uenik predlae aktivnosti, vrednuje svoje i tue prijedloge, preuzima odgovornost za svoja djela. Uenik obiljeava Dan kole. Uenik se natjee, pokazuje znanje, sposobnosti, vjetine, navija na primjeren nain.

  4. 5. 5. 5. 6.

  1 1 1 1 1

 • 21

  Meurazredni kviz znanja HRVATSKI JEZIK Gdje emo smijeh sijati Novac Lisica i gavran

  Graanske vjetine i sposobnosti Knjievnost-poezija Knjievnost-proza Knjievnost-basna Knjievnost-proza

  Meurazredno natjecanje u znanju. Iskazati doivljaj o poetskom djelu. Povezati dogaaje u proznom tekstu prema vremenskome tijeku radnje i na osnovi uzrono-posljedinih veza Interpretirati i iskazati doivljaj basne.

  D. SR PID, SR PID, SR LK

  Razlikuje dijelove pjesme, interpretativno ita pjesmu. Zamjeuje uzrono- posljedinu vremensku povezanost dogaaja. Odreuje obiljeja basne, odreuje pouku basne. Izdvaja temu i iskazuje poruku teksta. Izdvaja temu i iskazuje poruku teksta.

  9. 10. 11. 12. 3.

  1 1 1 1 1

 • 22

  udovite kupovanja i gomilanja nepotrebnih stvari Rijeke i potoci

  Knjievnost-proza

  Razumjeti proitani tekst. Razumjeti proitani tekst.

  PID, SR

  PRIRODA I DRUTVO Izgled zaviaja

  Izgled zaviaja

  Upoznati izgled i posebnosti zaviajne regije te zaviajnu regiju pokazati na zemljovidu.

  HJ

  Opisuje obiljeja zaviajne regije, pokazuje zaviajnu regiju na zemljovidu, imenuje biljke i ivotinje zaviaja.

  10.

  1

 • 23

  Moj zaviaj u prolosti Gospodarstvene djelatnosti zaviajne regije

  Moj zaviaj u prolosti

  Gospodarstvene djelatnosti zaviajne regije

  Upoznati vanije kulturno-povijesne spomenike zaviaja. Uoiti povezanost gospodarstva zaviajne regije s prirodnim uvjetima i izgledom zaviaja.

  HJ HJ

  Izdvaja vanije dogaaje iz prolosti zaviaja, istrauje i opisuje ih temeljem kulturno-povijesnih spomenika zaviaja. Nabraja gospodarske djelatnosti zaviaja, objanjava utjecaj reljefa i podneblja na razvoj gospodarstva pojedinog kraja.

  2. 5. 12. 4.

  1 1 1 1

 • 24

  Izvanuionike aktivnosti Strane svijeta, stajalite i obzor Posjet Djejem odjelu Gradske knjinice i itaonice Metel Oegovi Posjet kulturno-povijesnom postavu GMV-a Posjet upaniji i upanu

  Strane svijeta, stajalite i obzor Medijska kultura Moj zaviaj u prolosti Moja upanija

  Upoznati strane svijeta, osvijestiti vanost snalaenja u prostoru, orijentirati se u prostoru. Upoznati uenike s knjinicom i knjinim fondom, itanje tekstova ljubavne tematike. Upoznati postav GMV-a. Upoznavanje s lokalnom zajednicom, upanom i njegovom ulogom u zajednici.

  TZK,SR, EJ HJ, SR HJ, PID HJ, PID HJ, PID

  Imenuje i objaanjava stajalite i obzor, odreuje strane svijeta i prema njima se snalazi. Zna da se literatura pronalazi u knjinici, samostalno se slui knjigom, snalazi se u kazalu. Opisuje prolost zaviaja na temelju vienih povijesnih izvora. Objanjava tko je graanin lokalne zajednice i koja je njegova uloga, imenuje najvaniju ustanovu lokalne zajednice, opisuje ulogu upana kao elnika lokalne zajednice.

  9. 10. 3. 3. 4.

  2 2 2 2

 • 25

  Posjet tvornici Vindija

  Gospodarstvo zaviaja

  Upoznati uenike s prehrambenom industrijom zaviaja, uoiti povezanost gospodarstva zaviajne regije s prirodnim uvjetima.

  Objanjava to je gospodarstvo navodei primjere, nabraja gospodarske djelatnosti zaviaja, objanjava utjecaj reljefa i podneblja na razvoj gospodarstva.

  2

  NJEMAKI JEZIK Mein Schrank ist voll

  Odjea i obua

  -uvoenje naziva za odjeu i ponavljanje prethodno nauenih -imenovanje i opis odjee i obue -koritenje posvojnih zamjenica

  Drutvena dimenzija

  Uenici znaju: -proitati tekst sa razumijevanjem -povezati reenicu sa slikom -odgovoriti na pitanja vezana za razumijevanje teksta uz uporabu posvojnih zamjenica mein, meine te negaciju nein, nicht

  Sijeanj

  1

 • 26

  Ein Gartenfest

  Roendanska proslava: opisivanje priprema za proslavu roendana i roendanske proslave

  mein, meine te negacija nein, nicht -opisivanje i priprema roendanskog slavlja -estitanje i pokloni -vokabular vezan za popis potrebnih namirnica i ostalog pribora za roendansko slavlje -ponavljanje i uvjebavanje do sada usvojenog vokabulara na tu temu i obrada novog -uvjebavanje konstrukcija s prehranom

  Drutvena dimenzija

  Uenici znaju: -proitati tekst sa razumijevanjem -odgovoriti na pitanja Wer Feiert Geburtstag? Wo feiert er Geburtstag?... -proitati tekst po ulogama -primijeniti novi vokabular u meusobnoj komunikaciji na temu proslave roendana

  Svibanj

  1

 • 27

  Predmet VJERONAUK Ne moemo sve kupiti (bogatstvo-materijalno i duhovno, prijateljstvo)

  ISUS JE S NAMA RAZVIJANJE DRUTVENE DIMENZIJE I SOCIJALNIH VJETINA

  Priroda - nabraja to se sve u ivotu ne moe kupiti novcem - interpretira priu 'Majina ljubav'

  IX 1

  Dani kruha i zahvalnosti (kruh, zahvaljivanje, darivanje, djela milosra)

  ISUS JE S NAMA RAZVIJANJE DRUTVENE DIMENZIJE

  Priroda Sat razrednika

  - opisuje put od zrna do kruha - slua i interpretira pounu priu 'Ormar pun kruha' - planira svoj angaman i sudjelovanje u kolskoj proslavi Dana kruha i zahvalnosti te sudjelovanje u humanitarnoj akciji - pismeno se izraava (TOP 5- Na emu sa Bogu zahvalan/zahvalna)

  X 1

  Znakovi Boje dobrote (darivanje, dobrota, sveti Nikola)

  BOG JE DOAO MEU LJUDE

  RAZVIJANJE DRUTVENE DIMENZIJE

  Priroda Sat razrednika Likovna kultura

  - saima do sada naueno o svetom Nikoli -ita i interpretira priu o Nikoli i itu -likovno se izraava na temu svetog Nikole -priprema se za proslavu svetog Nikole u koli -prepoznaje vanost dobrote i darivanja u svakodnevnom ivotu

  XII 1

 • 28

  Ljudi i njihova krivica (savjest, grijeh, opratanje)

  ISUSOV POZIV NA POMIRENJE

  RAZVIJANJE DRUTVENE DIMENZIJE I ODGOVORNOG PONAANJA

  Sat razrednika

  -prepoznaje glas savjesti u sebi kad uini neto loe -prisjea se situacija u ivotu kad mu se glas savjesti javlja -imitira glas savjesti u odreenim ivotnim situacijama -interpretira priu o Hrvoju u cirkusu -opisuje znaenje opratanja u svakodnevnom ivotu -imenuje neke primjere grijeha

  I 1

  Podijeli svoj kruh s gladnima (initi dobro, dijeliti)

  U EUHARISTIJI-ISUS JE MEU NAMA

  RAZVIJANJE DRUTVENE I KARITATIVNE DIMENZIJE

  Priroda Sat razrednika

  - imenuje obroke u danu te prepoznaje vanost pravilne i zdrave prehrane -interpretira priu 'Kruh u kou za smee' -opisuje svakodnevne situacije u kojima prepoznaje da se kruh (hrana) baca i ne cijeni dovoljno -nabraja naine kada i kako se dijeli kruh i ono to imamo s drugima -procjenjuje sam sebe koliko ini dobro i dijeli s drugima

  IV 1

 • 29

  Izvedbeni plan i program Graanskog odgoja i obrazovanja Razred- 4. a i b

  PREDMET I NAZIV

  NASTAVNE JEDINICE

  TEMATSKO PODRUJE

  SVRHA

  MODEL (korelacija)

  ISHODI

  MJ.

  BR.

  SAT

  I

  PRIRODA I DRUTVO 1.Glavni grad RH, simboli domovine 2. Povijest domovine- Domovinski rat 3.Hrvatska lanica EU 4. Kulturno- povijesni spomenici u RH

  Meu/kulturalna dimenzija povezana s ostalim dimenzijama (Osobni identitet, kulturni identiteti i meukulturalni dijalog) Meu/kulturalna dimenzija povezana s ostalim dimenzijama Meu/kulturalna dimenzija povezana s ostalim dimenzijama Meu/kulturalna dimenzija povezana s ostalim dimenzijama

  -upoznati glavni grad RH, simboli RH -povijest domovine -Hrvatska u EU -upoznati kulturno- pov. spomenike

  HJ, VJ HJ, SR HJ, SR, GK HJ, LK, SR

  1. Nauiti i primjenjivati simbole RH, nauiti o glavnom gradu RH. Potovanje i ljubav prema domovini. 2. Nauiti osnovne povijesne podatke o domovini, potovanje prema Domovinskom ratu. Prosuivati o borbi za hrvatski jezik i opstojnosti hrv. naroda, te iskazati potovanje prema prolosti vlastitog naroda. 3.Uenici e razvijati domoljubne osjeaje, odredit e osnovne postavke tolerancije i potivanja drugih naroda. Sluat e himnu Europske Unije. 4. Uenici e razvijati interes za upoznavanje i uvanje kulturne batine, razvijati ponos, domoljublje i odgovornost.

  IX. I. II.

  2 2 1

 • 30

  HRVATSKI JEZIK 1. A. Mihanovi: Hrvatska domovina 2.D. Domjani: Kaj 3.M. Lovrak: Druba Pere Kvrice 4. I. Brli- Maurani: Rego i uma Striborova- lektira 5. T. Bilopavlovi: Filipini iza ugla 6. Z. Ivi: Svjetski dan materinjeg jezika 7. udesna uma film

  ENGLESKI JEZIK

  Meu/kulturalna dimenzija povezana s ostalim dimenzijama Meu/kulturalna dimenzija povezana s ostalim dimenzijama Drutvena dimenzija povezana s ostalim dimenzijama Drutvena dimenzija povezana s ostalim dimenzijama Ljudsko-pravna dimenzija povezana s ostalima dimenzijama Meu/kulturalna dimenzija povezana s ostalim dimenzijama Drutvena dimenzija povezana s ostalim dimenzijama 1. Merry Christmas 2.Happy Easter

  -upoznati himnu -kajkavsko narjeje -zajednitvo -pozitivne i negativne osobine -pozitivne osobine -materinji jezik -zajednitvo, sloga kultura i obiaji

  PID, LK PID, GK PID, LK PID, VJ PID, VJ PID LK, PID HJ, LK, VJ

  1. Uenici e razvijati domoljubne osjeaje, potovanje prema himni i ponaanje za vrijeme sluanja himne. 2. uvanje tradicije naeg kajkavskog narjeja, potovanje i ljubav prema tradiciji. 3. Razvijanje pozitivnih osobina- zajednitvo, sloga, tolerancija, potivanje tueg miljenja. 4. Razvijanje pozitivnih osobina- ljubav, nesebinost, portvovnost,razlika izmeu dobra i zla. Osuivati negativnost, neslogu, bahatost i negativan odnos prema starijima. 5. Uenici e na primjeru iz teksta nauiti prihvaati drugaije od nas, prihvatiti drugaije- invalide i pruiti im potporu u drutvu, biti im prijetelj i pomagati im. 6.Uenici e pokazati interes za materinji jezik, interes za nastavu HJ, itanje i zajednitvo, meusobno potovanje. 7. Uenici e razvijati pozitivne osobine- prijateljstvo, zajednito, sloga, a osuivati negativnosti- nesloga, mrnja, ljutnja. Uenik razvija kulturoloke i jezine razliitosti, te usvaja kulturu i obiaje engleskog govornog podruja.

  IX. X. X. XI. XII. II. V. XII. IV.

  1 1 1 1 1 1 1 1 1

 • 31

  SAT RAZREDNIKA 1. Ponavljanje kunog reda- biranje razrednog rukovodstva 2. Dan zatite ivotinja- humanitarna akcija (4.10.) 3. Dani kruha i zahvalnosti- humanitarna akcija 4.Djeje prava i obveze 5. EKO- patrola 6.Suzbijanje neprihvatljivog ponaanja 7. Pravila i norme 8.Komunikacijske vjetine 9.Hrvatska u EU 10. Demokratsko graanstvo

  11. Odgovornost graana za odrivi razvoj

  Politika dimenzija povezana s ostalim dimenzijama Drutvena dimenzija povezana s ostalim dimenzijama Drutvena dimenzija povezana s ostalim dimenzijama Ljudsko-pravna dimenzija Ekoloka dimenzija povezana s ostalim dimenzijama Ljudsko-pravna dimenzija povezana s ostalim dimenzijama Politika dimenzija povezana s ostalim dimenzijama Drutvena dimenzija povezana s ostalim dimenzijama Meu/kulturalna

  ponoviti kuni red, izabrati predstavnike razreda briga za ivotinje briga za potrebite prava i obveze odgovornost i suradnja norme ponaanja

  svi predmeti PID PID, VJ PID, HJ PID, TZK PID svi predmeti PID, HJ PID PID, HJ

  1.Razumjeti razred i kolu kao zajednicu sa odreenim pravilima, razumjeti to je aktivno i odgovorno sudjelovanje u odluivanju, znati da ima pravo biti biran i birati. 2. Senzibilizirati uenike za sudjelovanje u humanitarnim akcijama i pomoi ivotinjama. 3. Senzibilizirati uenike za sudjelovanje u humanitarnim akcijama u kojma pomaemo siromanima i ljudima u potrebi. 4. Znati to su pravila, potivati ih, znati to su obaveze i biti odgovorni u izvravanju obveza koje su pred nas postavljane. 5. Aktivno sudjelovati u raznim akcijama kojima vodimo brigu o naem okoliu, zajenika suradnja, dogovor o radu i provedba prema dogovoru. 6. Znati to su pravila, razumjeti da se tim pravilima odreuju prava i odgovornosti svih lanova, zajedno donositi odluke, prihvaati pravila i dogovore, korigirati neprihvatljivo ponaanje. 7. Razumjeti de se razred i kola razvijaju kao demokratske zajednice ukoliko svi djeluju prema zajednikim pravilima i uoavati i identificirati pravo koje je prekreno i prekritelja. 8.Pokazati samostalnosti i samopouzdanje u iznoenju svojih stavova i u komunikaciji. 9.Pokazati interes za druge kulture i druge narode, te upoznati kulturu i obiaje, pozitivne strane ulaska u EU. 10./11.Razumjeti to je aktivno i odgovorno sudjelovanje u odluivanju. Uvrstiti svijest o sebi kao demokratskim graanima temeljem poznavanja svojih prava i odgovornosti u razredu, koli i lokalnoj zajednici. Utjecati na stvaranje sigurnog i poticajnog okruenja za

  IX.

  X. X. X. tijekom g. XI. I. I.-VI. II. III. III.

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 • 32

  dimenzija s ostalim dimenzijama Politika dimenzija povezana s ostalim dimenzijama Gospodarska dimenzija povezana s ostalim dimenzijama

  pravila i norme vjetine razgovora usporeivanje demokracija i mi odgovornost, demokracija

  djecu.

  Predmet VJERONAUK Zajedno stvarati i uvati svijet (ekologija, ovjek-sustvaratelj)

  ZEMLJA JE NAA I BOJA KUA

  RAZVIJANJE EKOLOKE SVIJESTI

  Priroda -interpretira pounu priu 'Neki udni glas' -prepoznaje poruku i zadatak dan prvim ljudima u Knjizi Postanka -tumai rije 'ekologija' i 'sustvaratelj' -nabraja naine kako ovjek sustvara tj. uva prirodu i brine se za sve stvoreno -istie kljune probleme zagaenja okolia

  IX 1

  Potuj roditelje i uvaj dar ivota! (roditelji i stariji, potovanje)

  S BOGOM NA PUTU IVOTA

  RAZVIJANJE DRUTVENE DIMENZIJE I SOCIJALNIH VJETINA

  Priroda Sat razrednika

  -otkriva pouku prie 'Vrana' -istie naine kako se prema odraslima (roditeljima i starijima) treba/ ne treba ponaati -saima znaenje 4. Boje zapovijedi o potovanju prema starijima

  XI 1

  Pravedno ivi-ne ukradi niti eli tue stvari! (kraa, krtost, zavist, pravednost, dareljivost)

  Sat razrednika

  -otkriva posljedice krae i neprimjerenih oblika ponaanja -istie naine kako se 7. i 10. zapovijed promiu /kre -razlikuje krtost od dareljivosti i daje primjere iz svakodnevnog ivota -interpretira priu 'Grad bratske ljubavi'

  XI 1

  Budi istinit u rijei i djelu! (istina, iskrenost, la, krivo prisegnuti, prijevara)

  Sat razrednika

  -interpretira priu 'Tri sita' o mudrom Sokratu i govorenju istine -prepoznaje najveu neprijateljicu istine -nabraja naine kako se 8. zapovijed kri -procjenjuje sam sebe i koliko esto govori istinu/lae

  XI 1

 • 33

  Isusu je vaan ovjek (djeja prava)

  ISUS JE SIN BOJI-NJEGA SLUAJTE!

  USVAJANJE I PREPOZNAVANJE TEMELJNIH DJEJIH PRAVA

  Priroda Sat razrednika

  -nabraja i prepoznaje temeljna djeja prava -crta umnu mapu na temelju najvanijih djejih prava -prisjea se biblijskog teksta o odnosu Isusa prema djeci te Isusovih rijei ''Pustite malene k meni''

  II 1

  NJEMAKI JEZIK Hallo, was gibt's? Herzlichen Glckwunsch

  Drutvena dimenzija Susreti i upoznavanje: pozdravi pri susretu i opratanju na neformalnoj i formalnoj razini Drutvena dimenzija Roendan: slobodno vrijeme i druenje s prijateljima

  - demonstriranje izraza koji se koriste pri pozdravljanju i upoznavanju - obrada novih jezinih struktura - uvjebavanje novih jezinih struktura i ispravljanje grjeaka u intonaciji i izgovoru Uvod u nastavnu cjelinu: proslava roendana - obrada novih rijei i izraza - sluanje i itanje teksta, postavljanje pitanja i ispravljanje grjeaka u intonaciji i izgovoru - pomo i provjeravanje pri izradi pozivnica za roendansku proslavu

  HJ, PID PID, HJ

  Uenici znaju: - navesti i primijeniti osnovne pozdrave na njemakom jeziku - pitati i rei kako se uenik/uenica osjea - prepoznati imenice u tekstu Uenici znaju: - izvijestiti o roendanu i vlastitoj dobi - napisati pozivnicu za roendansku proslavu

  Rujan Svibanj

  1 1

  Izvanuionike aktivnosti 1. Terenska nastava Zagreb- Krapina 2. Terenska nastava-

  Meu/kulturalna dimenzija povezana s ostalim dimenzijama Ekoloka dimenzija povezana s ostalim dimenzijama Ljudsko-pravna dimenzija povezana s

  -upoznati glavni grad RH, posjet muzejima -upoznati biljke i ivotinje travnjaka i ume -gledanje predstave

  PID, VJ, MAT PID, HJ HJ, SR

  Upoznati glavni grad RH kao politiko, kulturno, prosvjetno, zdravstveno...sredite, Sabor, Banski dvori, upoznati povijest grada- Muzej grada Zagreba i evolucija ovjeka- muzej u Krapini. Pravila i norme ponaanja na javnim mjestima, ponaanje u muzejima, kultura putovanja, zajednitvo, prihvatljivo ponaanje. Primjena steenog znanja u zadacima iz ivotnih situacija (izraunavanje prijeenih kilometara, potronja novca). Uenici e upravljati informacijama o biljnom i iv. svijetu travnjaka i ume, posjetiti e rasadnik, Entomoloki odjel muzeja i provesti projekt o biljkama travnjaka. Zajedniki rad, dogovor i odgovorno ponaanje, te suradnja sa svim lanovima skupine.

  X. III./IV II. XI.

  3 4 2 1

 • 34

  IVA PRIRODA- travnjak (projekt) uma 3. Posjet kinu/ kazalitu 4. Glazbena pria

  ostalim dimenzijama Drutvena dimenzija povezana s ostalim dimenzijama

  -sluanje glazbene prie

  HJ, GK Pristojno i odgovorno ponaanje u kulturnoj ustanovi. Pristojo i podgovorno ponaanje na predstavi.

 • 35

  Izvedbeni plan i program Graanskog odgoja i obrazovanja 5. a i b razred

  PREDMET I NAZIV

  NASTAVNE JEDINICE

  TEMATSKO PODRUJE

  SVRHA

  MODEL (korelacija)

  ISHODI

  MJ.

  BR.

  SAT

  I

  Engleski jezik New teachers, new subjects Easter

  Drutvena dimenzija Meukulturna dimenzija i kompetencija

  - prava i obaveze uenika, razgovarati o prihvatljivom i neprihvatljivom ponaanju u koli

  - opisati vanost kolskih predmeta za budunost - prepoznati svoje sposobnosti, davati primjere iz vlastitog

  iskustva u koli, obitelji i drutvenoj zajednici - upoznati obiaje proslave odreenog blagdana u Hrvatskoj - usporediti obiajne proslave u Hrvatskoj i zemljama

  engleskog govornog podruja - - razvijati tolerancije prema drugaijim blagdanskim

  obiajima

  Listopad oujak

  1 1

  Geografija Nemirna Zemlja

  Reljef, graa Zemlje i unutarnje sile

  Uenje za socijalnu solidarnost; Razvoj svijesti za zajednicu

  Socijalna dimenzija

  Predvidjeti mogunosti zatite u vrijeme potresa; navesti

  primjere pruanja pomoi stradalima u potresu

  Veljaa

  1

  Voda u prirodi

  Vode na Zemlji

  Zatita okolia

  Ekolo

  Prosuditi analizom fotografija kako neravnomjeran raspored

  Oujak

  1

 • 36

  i odriv razvoj ka dimenzija

  voda u prirodi utjee na ivi svijet

  Prirodna bogatstva Izvor energije i ouvanje okolia

  Priroda nije neiscrpna

  Odgovornost za odriv razvoj

  Ekoloka dimenzija

  Obrazloiti vanost sirovina i energije za ivot i rad ovjeka;

  obrazloiti vanost pravilnog odlaganja otpada; razvrstati otpad za reciklau

  Svibanj/lipanj

  2

  Predmet Glazbena kultura, Mamica su trukle pekli, Meimurje, obrada pjesme

  4. Meukulturna dimenzija povezana s ostalim dimenzijama -Osobni identitet, kulturni identiteti i meukulturni dijalog

  Pjevanjem, sviranjem, pokretom izraziti obiljeja tradicijske glazbe pojedinih regija Hrvatske, nacionalne, europske i svjetske kulture.

  Meupredmetno u sklopu svih predmeta

  Prepoznati i razlikovati odlike narodne pjesme u razliitim regijama Republike Hrvatske. Vrednovati svoje radove i radove drugih razvijajui asertivnost i empatiju. Oblikovati stajalite kako prema svojoj, tako i prema kulturi i tradiciji drugih naroda. Aktivnim muziciranja u grupi razvija se socijalna integracija i prihvaanje svih lanova grupe.

  sijeanj

  1 (17. sat)

  Minka, Rusija, obrada pjesme

  4. Meukulturna dimenzija povezana s ostalim dimenzijama -Osobni identitet, kulturni identiteti i meukulturni dijalog

  Pjevanjem, sviranjem, pokretom izraziti obiljeja tradicijske glazbe pojedinih regija Hrvatske, nacionalne, eu i svjetske kulture.

  Meupredmetno u sklopu svih predmeta

  Oblikovati stajalite kako prema svojoj, tako i prema kulturi i tradiciji drugih naroda. Aktivnim muziciranja u grupi razvija se socijalna integracija i prihvaanje svih lanova grupe.

  oujak

  1 (23. sat)

 • 37

  Predmet HRVATSKI JEZIK 1. Hrvatski jezik

  i dvojezinost

  Hrvatski jezik i dvojezinost Kulturoloka kompetencija

  Osvijestiti ulogu slubenog jezika u slubenoj komunikaciji te pravo na uporabu manjinskih jezika

  POV - razumjeti ulogu slubenoga i manjinskoga jezika - uenik zna da pripadnici svih drutvenih grupa uivaju ista prava - Ustav i zakoni RH pripadnicima nacionalnih manjina jame

  dodatna prava - uenik zna imenovati nacionalne manjine - uenik zna navesti neka od prava nacionalnih manjina

  10. mj.

  2. Veznici (Mostovi spajaju obale i ljude)

  Nepromjenjive vrste rijei Ljudskopravna kompetencija

  Potivanje vladavine prava, suzbijanje ljudske iskljuenosti i drugih oblika diskriminacije pojedinaca

  Korelacija sa Svjetskim danom ljubaznosti Meunarodnim danom snoljivosti

  - uenik razumije vanost naela mira, nenasilja i mirnog rjeavanja sukoba

  - razvijati odgovornosti za vlastito ponaanje i ivot, pozitivan odnos prema drugima i konstruktivno sudjelovanje u drutvenome ivotu

  11. mj.

  3. Lindgren, Hrabra Kajsa

  Stilska izraajna sredstva Kulturoloka i gospodarska kompetencija

  Kako pojedinac moe pomoi blinjima, kako biti koristan graanin

  Korelacija s danom UNICEF-a

  - biti poduzetni, inovativni i kreativni - uinkovito rjeavati probleme - znati planirati svoj rad i ostvariti planove

  12. mj.

  4. Nominativ (Biti dobar graanin to to znai)

  Sklonidba imenica Politika i drutvena kompetencija

  Osvijestiti ulogu graana u sudjelovanju u demokratskom upravljanju na lokalnoj razini; volontiranje i

  SRO odrastanje, pubertet

  - uenik zna neka od najvanijih naela demokracije i razumije njihovo znaenje

  - poznaje ljudska prava i slobode, ravnopravnost i pluralizam - razumije koje obveze proizlaze iz tih naela

  1. mj.

 • 38

  razvoj socijalne solidarnosti

  5. Stupnjevanje pridjeva (Najljepa ljubavna pria dobila sretan kraj)

  Stupnjevanje pridjeva Ekoloka kompetencija

  Uloga graana u odrivom razvoju

  BIO, SRO - uenik razumije znaenje i vanost prava na zdravi okoli za odrivi razvoj zajednice

  - razumije ulogu pojedinca i civilnoga drutva u osiguranju odrivoga razvoja

  - zna kako tititi iva bia i prirodni okoli

  3. mj.

  Likovna kultura

  Ploha- Redefinicija plohe Gospodarska dimenzija

  Osposobiti uenike da izraze, uoe i vrednuju vizualne komunikacije u kontekstu otpornosti na reklame.

  Hrvatski jezik, priroda,

  opisivati ulogu medija i vrste medija (asopisi) opisivati to je reklama i kako se reklamama potiu na

  edukativni sadraj opirati se pomodnim reklamnim porukama

  4. mj. 2

  Matematika 1. Prirodni

  brojevi - uporaba depnog raunala

  Prirodna dobra i

  njihovo ouvanje, uvjet osiguranja dobrobiti pojedinca i razvoja demokratske zajednice

  Zbrinjavanje otpada i

  smea

  Prava i odgovornosti uenika u zatiti okolia

  LK

  odreuje razliku izmeu otpada i smea

  navodi mogunosti koritenja otpada kao sirovine

  sudjeluje u akcijama prikupljanja otpada kao sirovine

  9./ 2014.

  1

 • 39

  2. Mnoenje

  decimalnih brojeva sa 10,100Q

  Utjecaj reklame na

  potroae Odgovorno

  upravljanje novcem

  SR

  navodi koja prava ima kao potroa i na koje se naine

  moe zatititi

  opisuje to je reklama i kako se reklamama pobuuju i nameu potroake elje

  5./ 2015.

  1

  Njemaki jezik Bei Rot bleib stehen

  Auf der Strae

  -upoznati prometne znakove i pravila kretanja i ponaanja u prometu -prepoznati opasnosti u prometu -razlikovati vrste sredsatva za kretanje u prometu

  Tehnika kultura TZK

  Prepoznavati vrste srdstava za kretanje na kopnu, vodi ili

  zraku Analizom nabrojiti vrste prijevoznih sredstava prema mogunostima i nainu kretanja i prijevoza tereta ili putnika

  Upoznati i pravlino koristiti prometna pravila i znakove u svakodnevnom ivotu na putu u kolu i iz kole

  Ocijeniti vanost poznavanja prometnih znakova i pravila

  Razlikovati sigurnosne naine kretanja i sudjelovanja u prometu

  06/2014

  1

  Weihnachts-bruche

  Weihnachtszeit

  -upoznati narodne obiaje drugih europskih zemalja i kultura -prepoznati utjecaj

  Likovna kultura Glazbena kultura

  Objasniti hrvatske kulturoloke obiaje i okoline ivljenja i

  krajeva drugih dijelova Republike Hrvatske Ocijeniti vanosti primjene i odravanja kulturolokih

  obiaja kao sastavnog dijela kulture ivljenja Opisati svojim rijeima obiaje u naim krajevima

  Analizom nabrojiti razlike u obiljeavanju obiaja dviju ili

  12/2014

  1

 • 40

  europske kulture na nae narodne i kulturoloke obiaje -prepoznati razlike izmeu obiaja i naina ivljenja dviju kultura -uenje lijepog ponaanja i provoenja kulturolokih obiaja u naim krajevima

  Hrvatski jezik Vjeronauk

  vie europskih kultura njemakog govornog podruja Ocijeniti vanostobiljeja i provoenja obiaja naroda

  Opisati i protumaiti pojedine obiaje obiljeavanja adventskog vremena i boinih blagdana

  POVIJEST Atenska

  demokracija Svakodnevni

  ivot u Rimskoj Republici

  Stara Grka Stari Rim Stari Rim

  Usvojiti pojam demokracija. Usvojiti znaenje rijei republika i navesti karakteristike takvog ureenja drave. Usvojiti pojam

  - svojim rijeima opisuje znaenje pojma demokracije - objanjava razliku izmeu atenske demokracije i dananje - definirati znaenje rijei republika - objasniti svojim rijeima znaenje sintagme javna stvar - nabrojati Augustove titule i na temelju toga objasniti njegovu

  ulogu u vlasti - obrazloiti titulu princeps i to je znaio principat kao oblik

  vladavine - razlikuje demokratski od nedemokratskog oblika vlasti i

  I II IV

  1 1 1

 • 41

  Rim u doba cara

  Augusta

  carstvo objasniti nain vladanja u vrijeme cara Augusta.

  navodi neke primjere iz povijesti

  PRIRODA 5. razred ovjekove ivotne potrebe

  -Prava i obveze djeteta (drutvena i ljudsko-pravna dimenzija GOO-a )

  Uenik graanin koji poznaje svoja prava i obveze u drutvu

  SRO

  -Pojasniti zato je nuno unutar zajednice potivati pravila ponaanja koja vrijede u toj zajednici -Nabrojati osnovna prava djece koja jami Konvencija o pravima djeteta -Razumjeti da djeca uz prava kao lanovi neke zajednice imaju i odreene obaveze -Navesti obaveze djece kod kue, u koli, ali i u uoj drutvenoj zajednici

  11./ 2014.

  1

  PRIRODA 5. razred Problemi i tekoe u sazrijevanju -ponavljanje

  -Suzbijanje drutvene iskljuivosti i diskriminacije pojedinca -Odgovorno ponaanje prema vlastitom zdravlju -Odgovorno upravljanje novcem ( drutvena i gospodarsko ekonomska dimenzija GOO-a)

  Uenik graanin koji uoava probleme ovisnosti u svojoj okolini i sudjeluje u prevenciji i rjeavanju ove problematike

  VJER SRO TZK

  -Navesti negativne posljedice ovisnosti na uu i iru zajednicu drutva -informirati se o problemima vezanim uz ovisnost u naem kraju -povezati problem ovisnosti s ljudskom , ekonomskom i drutvenom problematikom - istai svoju ulogu u rjeavanju ovog problema

  1./ 2015.

  1

 • 42

  PRIRODA 5. razred Proizvodnja i potronja hrane u nas i u svijetu

  -Racionalno raspolaganje prirodnim resursima- odrivi razvoj (gospodarsko -ekonomska i ekoloka dimenzija GOO-a)

  Uenik graanin koji razumije odrivi razvoj i aktivno sudjeluje u njemu, vodei brigu i o drugim potrebitim ljudima

  VJER GEO SRO

  -Obrazloiti postojanje gladi u svijetu -Usporediti pretilost i pothranjenost s pojedinim dijelovima svijeta, ali i s naom zemljom -Ukazati na naine pomoi stanovnitvu u siromanim i nerazvijenim zemljama -Informirati se o potrebitima u svojoj okolini i o nainima kako se zajednica brine o takvim pojedincima -Povezati ovaj problem s odrivim razvojem

  5./ 2015.

  1

  Izvanuionike aktivnosti Projekt: I ivotinje trebaju nau brigu

  Razvijanja ekoloke svijesti i humanosti kod djece, ukazati na vrlo osjetljiv dio prirode (bolesne i naputene ivotinje) koje trebaju nau pomo

  Uenik graanin koji je spreman brinuti o ivotinjama, posebice o onima koje su bolesne i naputene.

  PRI BIO SRO

  - Pokazati osjeaja odgovornosti i obaveze prema ivotinjama domaim i divljim, posebice u najteem zimskom periodu godine -upoznati se s djelatnou Udruge za zatitu ivotinja Spas te aktivirati kroz humanitarnu akciju prikupljana pomoi ili kao volonteri u istoj udruzi

  TZK 1. Ritmike i plesne strukture

  promicanje opih ljudskih vrijednosti; omoguivanje afirmacije uenika; osposobljavanje za timski, skupni rad.

  razvijanje sposobnosti emocionalne samoregulacije u odnosu prema uiteljici i organizaciji vjebanja

  Glazbena kultura

  neprimjereni izljevi razoaranja i izgreda zbog nezadovoljstva odgojni su uinci koji nalaze primjenu u svim ljudskim aktivnostima.

  1./ 2015.

 • 43

  2. Momadske igre

  poticanje suradnikog ponaanja i usvajanje nenasilnoga rjeavanja konflikata.

  ekanje na red, obzirnost i pristojnost prema drugim sudionicima igre, priznavanje tueg uspjeha ili prednosti i sl.

  Matematika

  kulturan nain iskazivanja razoaranja zbog neuspjeha, uspostavljanje samokontrole u trenucima bijesa i nezadovoljstva, prihvaanje poraza uz prepoznavanje pogreaka, osuivanja neprimjerenih izljeva razoaranja i izgreda zbog poraza

  odgojni su uinci koji nalaze primjenu u svim ljudskim aktivnostima.

  4./ 2015.

  VJERONAUK Ja i drugi zajedno Pravila dobrih odnosa, potovanja i zajednitva Razliiti, a povezani

  Snaga zajednitva Snaga zajednitva Religija u ovjekovu ivotu

  Meusobno povezivanje pojedinaca u zajednicu Izrada razrednih pravila Potaknuti uenike na dijalog i meusobno potivanje

  -priroda -sat razrednika -sat razrednika

  - uoava slinosti i razlike meu ljudima te njihovu meusobnu povezanost - upoznaje znaenje reenice 'Nijedan ovjek nije otok sam za sebe' -doprinosi stvaranju razrednih pravila - doprinosi kvalitetnijim meuljudskim odnosima u razredu kroz izradu razrednih pravila i meusobnu suradnju - daje primjere kvalitetnog dijaloga - kritiki se odnosi prema suvremenim pojavama i oblicima diskriminacije

  X X XI

  1 1 1

 • 44

  Izvanuionike aktivnosti Akcija za udrugu 'Spas' Prikupljanje namirnica za Dane kruha za Caritas i Socijalnu samoposlugu Obiljeavanje Dana sjeanja na rtvu Vukovara Sudjelovanje u humanitarnoj akciji CK 'Solidarnost na djelu' Upoznajemo svoj grad Varadin Obiljeavanje Dana grada i blagdana sv. Nikole

  -drutvena dimenzija -drutvena dimenzija -drutvena dimenzija -drutvena dimenzija -drutvena dimenzija -drutvena dimenzija

  Osvjetavanje dunosti brige za potrebite

  Jaanje

  solidarnosti i pomaganja potrebitima

  Razvijanje svijesti o

  identitetu i potivanju

  Jaanje solidarnosti i pomaganja potrebitima

  Razvijanje svijesti o

  identitetu i pripadanju

  Razvijanje svijesti o

  identitetu i pripadanju

  -priroda -vjeronauk -sat razrednika -likovna kultura -hrvatski jezik / -povijest -sat razrednika -vjeronau

  - pronalazi naine pomaganja ugroenim ivotinjama povodom Svjetskog

  dana zatite ivotinja (Sv. Franjo Asiki)

  - pokazuje brigu i skrb za najugroenije

  -pronalazi naine pomaganja najpotrebnijima u drutvu

  -donosi namirnice u kolu i upoznaje se s radom Caritasove puke kuhinje i

  Socijalne samoposluge

  - pali svijeu za sve rtve grada Vukovara

  - likovno i pismeno se izraava na temu Vukovara

  -pokazuje brigu i skrb za potrebite

  - ukljuuje se u humanitarnu akciju kupnjom bona Crvenog kria

  - na temelju danih zadataka istrauje svoj grad Varadin

  - pronalazi nekoliko zadanih objekata i simbola grada Varadina

  -sudjeluje u proslavi blagdana sv. Nikole u koli

  -deura na porti i ui odgovorno izvravati svoje obaveze

  -pristojno pozdravlja roditelje, uitelje i starije osobe

  -pie dnevnik zapaanja

  X

  X

  XI

  XI

  XI

  XII

  1

  1 1 1 1

  1

 • 45

  Vjebanje odgovornosti i pristojnog ophoenja Eko patrola i ekoloka akcija

  -politika dimenzija -drutvena dimenzija -ekoloka kompetencija

  Razvijanje

  komunikacijskih i drutvenih

  te organizacijski

  h vjetina

  Razvijanje svijesti o vanosti

  zatite okolia

  k -sat razrednika -priroda -sat razrednika

  - pokazuje odgovornost za odravanje istoe u razredu i koli

  - sudjeluje u Eko-patroli 2x godinje

  -sudjeluje u ekolokoj akciji povodom Dana planeta Zemlje

  II

  X IV

  1 3

  Predmet kolska knjinica

  Demokratski izbori u razredu i koli

  Upoznavanje sustava

  povijest

  Izabrani predstavnici ruja

  n 1

 • 46

  Struni suradnik pedagog rad s uenicima 5. - 8. razreda

  Socijalne vjetine i drutvena solidarnost

  Suradnja i grupni rad: pojam i iskustvo suradnje, iznoenje zakljuaka, zastupanje skupine Mediji i kritiko razumijevanje medijskih sadraja: pojam i vrsta medija, pravo na tonu, provjerenu i potpunu informaciju, pozitivni i negativni utjecaj medija, prednosti i opasnosti interneta Obitelj temeljna drutvena zajednica, prava i dunosti djece i roditelja, meugeneracijska solidarnost

  Aktivno sluanje,primjereno iskazivanje emocija, empatija, otpor vrnjakom pritisku, argumentiranje, donoenje zajednikih zakljuaka, timski rad, mediji, obitelj, drutvena zajednica

  Uenik: - Navodi pravila grupnog rada i oblike grupnog rada

  - Objanjava vanost argumentiranja i dokazivanja temeljenog na

  injenicama

  - Obrazlae to je dobrovoljni drutveni rad u zajednici i zato

  pridonosi razvoju osobnih sposobnosti, zajednikog dobra i

  drutvenog napretka u cjelini

  - Sudjeluje u akcijama solidarnosti i volontira

  - Objanjava zato je obitelj temeljna drutvena zajednica

  Od rujn

  a 2014. do lipnj

  a 2015

  . godine

  15

 • 47

  Struni suradnik pedagog rad s uenicima 5. 8. razreda

  Prava, slobode, dunosti i odgovornosti graanina

  Sustav zatite ljudskih prava u Republici Hrvatskoj Pravna drava Drutvena pravda Ravnopravnost osoba s invaliditetom Problemi u svijetu: glad, siromatvo, terorizam, rat, ekoloki problemi, ugroene vrste

  Ljudska prava, socijalna sigurnost, humanitarno pravo, problemi u svijetu, enevske konvencije

  Uenik: - Opisuje sustav zatite ljudskih prava

  - Navodi zato se temeljna prava tite zakonom i Ustavom

  - Objanjava zato je pravna drava temelj svake demokracije i

  vladavine prava

  - Objanjava to znai pred zakonima imati ista prava bez obzira na

  nae vrijednosti, stajalita, fizike i duevne osobine

  - Objanjava to je drutvena iskljuenost

  - Istrauje, navodi i opisuje probleme u suvremenom svijetu

  Od rujn

  a 2014. do lipnj

  a 2015

  . godine

  20

  Sat razrednika Upoznavanje s pravilima i obavezama u koli Verbalna komunikacija i aktivno sluanje

  - politika dimenzija - drutvena dimenzija

  Sudjelovanje u donoenju pravila i pridravanje istih. Stvaranje demokratske razredne zajednice. Razvijanje komunikacijskih vjetina: aktivno sluanje,

  - povijest - hrvatski jezik

  - odreuje razred i kolu kao zajednicu uenika, kolskih djelatnika i roditelja, koja djeluje po odreenim pravilima kojima se titi dobrobit svih - navodi da je uenik graanin razreda i kole po tome to ima pravo sudjelovati u donoenju pravila razreda, dijeli odgovornost za njihovo provoenje, ima pravo birati i biti biran za predsjednika razreda, zamjenika ili lana vijea uenika -odreuje to je aktivno sluanje, parafraziranje, to su neverbalne poruke, razlikuje ja-poruke i ti-poruke - aktivno slua druge, parafrazira, tumai neverbalne poruke; ispravno reagira u osjetljivim situacijama kao to su okrivljavanje, uvreda, prijetnja

  IX

  X

  1 1

 • 48

  Nenasilno ponaanje problematine situacije Diskriminacija i predrasude Otpornost na reklame

  - drutvena dimenzija - ljudsko-pravna dimenzija - meukulturna dimenzija -gospodarska dimenzija

  parafraziranje, saimanje, fokusiranje, ja-poruke, ti-poruke. Upravljanje emocijama u suoavanju s provokacijama i razvoj otpornosti na provokacije. Uoiti da prava koja imamo jednako pripadaju svakom drugom ovjeku bez obzira na spol, rasu, nacionalnu ili vjersku pripadnost. Osvjetavanje i uklanjanje predrasuda. Uoiti utjecaj reklame na

  / - povijest - vjeronauk

  -pokazuje otpornost na provokacije te drutveno nepoeljno i rizino ponaanje -objanjava zato prava koja ima kao uenik jednako pripadaju svakom drugom ueniku bez obzira na spol, nacionalnu ili vjersku pripadnost, sposobnosti i imovinsko stanje - navodi razliite identitete koji postolje u koli i lokalnoj zajednici prema spolu, nacionalnoj, religijskoj i jezinoj pripadnosti - objanjava to su stereotipi i predrasude - razlikuje zadovoljavanje potreba od zadovoljavanja elja - opire se pomodnim nagovorima vrnjaka i reklamnim porukama

  I

  III

  IV

  1 1 1

 • 49

  potroae. - hrvatski jezik

  NAZIV DIMENZIJA

  Elektronika pota

  Drutvena dimenzija CILJ Upoznati uenike 5. Razreda pravilima i nainom pisanja

  elektronike pote kao estog oblika komuniciranja ISHODI - Pokazuje vjetinu pravilnog predstavljanja,

  pozdravljanja i oslovljavanja - Zna prepoznati prihvatljivo i neprihvatljivo

  ponaanje u pisanoj komunikaciji - Razmatra prihvatljiva i neprihvatljiva

  ponaanja u komunikaciji - Moe koristiti Internet za pisanu komunikaciji

  KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

  Uenici upoznaju program za komunikaciju, razgovaraju o pravilima ponaanja i pridravaju se upoznatih pravila, ue razliku izmeu usmene i pisane komunikacije (potivanje sugovornika, obavezu odgovornog ponaanja), ue to je to neeljena pota te kako se titi od neeljenih oblika komunikacije

  CILJANA GRUPA 5. razred MODEL Meupredmetno - Informatika

  NAIN PROVEDBE METODE Metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, metoda

 • 50

  I OBLICI RADA

  demonstracije, istraivaki rad Frontalni, individualni, praktian rad na raunalu

  RESURSI Internet, program MS Outlook 2007, raunala VREMENIK 2 sata svibanj 2015. NAIN VREDNOVANJ I KORITENJE REZULTATA VREDNOVANJA

  Uenike biljeke, ueniki radovi na raunalu, opisno praenje

  TROKOVNIK - NOSITELJ ODGOVORNOSTI

  Zdravko Lackovi

  Naziv

  ivotno okruenje ovjeka i zadada tehnike Politika dimenzija , Drutvena dimenzija , Ekoloka dimenzija

  Svrha

  Izgraditi pravilan stav o zatiti okolia

  Ishodi Strukturne dimenzije graanske kompetencije:

  prepoznaje prirodne, drutvene i tehnike elemente osobnoga okruja potuje dogovorena pravila ponaanja u razredu objanjava zato prava koja ima kao uenik jednako pripadaju svakome drugom ueniku bez obzira na spol, nacionalnu ili vjersku pripadnost, sposobnosti i imovinsko odreuje razliku izmeu otpada i smedastanje navodi mogudnosti koritenja otpada kao sirovine izrauje razliite predmete od otpadnog materijala i njihova recikliranja sudjeluje u akcijama prikupljanja otpada kao sirovine planira tedljivu potronju vode, struje i ostalih energenata u vlastitom kudanstvu, u suradnji s uiteljem i roditeljima

 • 51

  Kratki opis aktivnosti

  Uenici de na satu tehnike kulture prepoznati ivotno okruje. Radom u grupi rjeavat de zadane zadatke, prouiti zakon, odgovarati na pitanja, crtati, izraivati plakat te argumentirano iznositi svoj stav o zadanoj temi.

  Ciljna grupa Peti razredi (a,b) Model Meupredmetno- tehnika kultura

  Nain provedbe

  Metode i oblici rada

  metoda zajednikog istraivanja, traenja rjeenja i prezentiranja, aktivno sluanje, argumentiranje, izvoenje zakljuaka, usmeno izlaganje, razgovor, demonstracija, praktian rad, frontalni, samostalni, grupni

  Resursi

  Papir, hamer, flomasteri, ljepilo, raunalo, cd rom, projektor, Prirunik o graanskom odgoju, Suradniko uenje-prirunik, Deklaracija o ljudskim pravima, Zakon o zatiti okolia.

  Vremenik

  Rujan 2014.g. - 2 sata

  Nain vrednovanja i koritenje rezultata

  Izrada plakata, prezentiranje sadraja

 • 52

  vrednovanja Trokovnik (npr. za projekt)

  Nositelj odgovornosti Uiteljica tehnike kulture Ines Brckan

 • 53

  Izvedbeni plan i program Graanskog odgoja i obrazovanja 6. a i b razred

  PREDMET I NAZIV

  NASTAVNE JEDINICE

  TEMATSKO PODRUJE

  SVRHA

  MODEL (korelacija)

  ISHODI

  MJ.

  BR.

  SAT

  I

  Engleski jezik Green talk Christmas time

  Ekoloka dimenzija Meukulturna dimenzija i kompetencija

  - Prepoznati vrijednosti vlastitog uzgoja povra u povrtnjaku - Uoiti vrijednost konzumiranja zdrave hrane - Potaknuti razmiljanje o ekolokom pristupu uzgoja

  povra - Upoznati obiaje proslave Boia u Hrvatskoj - Upoznati iste obiaje u Velikoj Britaniji - Usporediti obiajne proslave u Hrvatskoj i Velikoj Britaniji

  Svibanj prosinac

 • 54

  Our only world- The Good People Christmas time

  Ekoloka dimenzija Meukulturna dimenzija i kompetencija

  - Prepoznati vrijednost ivota u prirodi - Upoznati ivot plemena u praumi i razliitost njihovog

  ivota - Razgovarati o nainima rjeavanja problema - Upoznati obiaje proslave Boia u Hrvatskoj - Upoznati obiaje proslave Boia u Velikoj Britaniji - Razvijati tolerancije prema drugaijim blagdanskim

  obiajima

  Studeni prosinac

  GEOGRAFIJA Ljudi su razliiti, a ovjeanstvo jedinstveno

  Zemlja i ljudi

  Razvoj tolerancije prema razliitostima;

  Ljudsko pravna dimenzija

  Razumije vezu izmeu stereotipa, predrasuda i diskriminacije i potuje druge s obzirom na spol, rasu i druge razlike; Nabrojati glavne rase i svjetske vjere; imenovati svjetske jezike i obrazloiti njihovu vanost, protumaiti

  rujan

  1

 • 55

  Reljef u pokretu Japan

  Azija

  Razvoj svijesti za zajednicu

  Socijalna dimenzija

  prednosti i nedostatke ivljenja uz vulkane i obale oceana, razvijati svijest o humanosti i pruanju pomoi i solidarnosti, stradalnicima prirodnih katastrofa: potresi, tajfuni, tsunami.

  Studeni/prosinac

  2

  Pustinje i nafta Azije

  Azija

  Zatita okolia i odriv razvoj

  Ekoloka dimenzija

  Navesti primjere i probleme suvremenog transporta nafte; obrazloiti vanost sustava za natapanje i izdvojiti negativne posljedice

  studeni

  1

 • 56

  Predmet GLAZBENA KULTURA, Korobuka, Rusija, obrada pjesme

  4. Meukulturna dimenzija povezana s ostalim dimenzijama -Osobni identitet, kulturni identiteti i meukulturni dijalog

  Pjevanjem, sviranjem, plesom izraziti obiljeja tradicijske glazbe pojedinih regija Hrvatske, nacionalne, europske i svjetske kulture.

  Meupredmetno u sklopu svih predmeta

  Oblikovati pozitivno stajalite kako prema svojoj, tako i prema kulturi i tradiciji drugih naroda. Prepoznati i razlikovati odlike narodne pjesme. Vrednovati svoje radove i radove drugih razvijajui asertivnost i empatiju. Razvijati stvaralatvo i sposobnost iskazivanja umjetnike osobnosti. Aktivnim muziciranjem razvijati socijalnu integraciju i prihvaanje svih lanova grupe.

  veljaa

  1 (20. sat)

  Hrvatski jezik 1. Reenini i pravopisni znakovi

  Meukulturna dimenzija osvjetavanje i uklanjanje predrasuda i stereotipa

  Osvijestiti postojanje razliitih drutvenih i regionalnih skupina te uvaavati pravo svakoga na iskazivanje sebe i svoje pripadnosti

  meupredmetni

  Uenik razumije razliku izmeu kulturnoga pluralizma; razumije vezu izmeu stereotipa, predrasuda te njihov utjecaj na odnose meu pojedincima i drutvenim grupama

  rujan

  1

 • 57

  2. Povratno -posvojna zamjenica

  Ljudsko- pravna dimenzija- ravnopravnost u odnosu na dob, spol te etniku, vjersku, klasnu i drugu pripadnost, rasu i druge razlike; suzbijanje drutvene iskljuenosti i drugih oblika diskriminacije pojedinca

  Poticati uenike na prihvaanje razliitosti i razvijanje svijesti o ravnopravnosti ljudi bez obzira na dob, spol, etniku, vjersku, rasnu pripadnost i druge razlike

  meupredmetni

  Uenik zna to je drutvena iskljuenost, koji se oblici drutvene iskljuenosti mogu susreti u Hrvatskoj te koji su uzroci i posljedice iskljuivanja za pojedinca, grupu i drutvo u cjelini; povezuje drutvenu iskljuenost s drutvenom nepravdom i drutveno osjetljivim poloajem

  listopad

  1

  3. Glagolska imenica

  Ekoloka dimenzija pravo na zdrav okoli; uloga graana u odrivom razvoju

  Otkrivanje bogatstva nae zemlje te odgovornosti svakog pojedinca za njegovo odranje

  meupredmetni

  Uenik razumije znaenje i vanost prava na zdrav okoli za odriv razvoj zajednice

  sijeanj

  1

 • 58

  Izvanuionike aktivnosti

  1. Prikupljanje starih stvari i namirnica za Udrugu Spas

  2. Prikupljanje

  namirnica za socijalnu samoposlugu

  3. Prikupljanje

  novaca za Crveni kri

  4. Obiljeavanje

  dana pada grada Vukovara

  5. Prikupljanje

  novaca za Caritas

  6. Djeca i Vita

  za bolesnog prijatelja

  7. Daruj

  prijatelja

  8. Zatita okolia kole

  12. 11. Kroz godinu Kroz godinu

  1 1 1 1 1 1 1 3

 • 59

  Predmet kolska knjinica

  Razvoj osobnog identiteta

  Podizanje samopouzdanja

  Hrvatski

  Kvalitetnije okruenje listopad

  1

  Likovna kultura

  Masa volumen i prostor - linijski istanjena masa Ekoloka dimenzija

  Potaknuti na zajednitvo razliitih kulturnih identiteta kroz arhitekturu

  Hrvatski jezik, tehnika kultura, priroda,

  sudjelovati u akcijama zatite i pokazivati privrenost ouvanju prirode

  pratiti zbivanja u okoliu te pokretati aktivnosti za njegovo ouvanje i ureenje

  pratiti i opisivati primjere pozitivnih i negativnih utjecaja domaeg i meunarodnog gospodarstva, znanosti, kulture i politike na okoli

  5. mj. 2

 • 60

  Matematika

  Cijeli brojevi Zbrajanje cijelih brojeva

  Odgovorno

  upravljanje novcem

  - zna to je trino natjecanje i razlikuje njegove pozitivne i

  negativne strane -razumije to je drutveno odgovorno gospodarstvo; -razumije da trina konkurentnost ovisi o kompetentnosti

  ljudskih resursa, a da se kompetentnost postie cjeloivotnim uenjem;

  1./ 2015.

  1

  Cijeli brojevi - Oduzimanje cijelih brojeva

  Odgovorno

  upravljanje novcem

  - zna to je trino natjecanje i razlikuje njegove pozitivne i

  negativne strane -razumije to je drutveno odgovorno gospodarstvo; -razumije da trina konkurentnost ovisi o kompetentnosti

  ljudskih resursa, a da se kompetentnost postie cjeloivotnim uenjem;

  1./ 2015.

  1

 • 61

  NJEMAKI

  1. Moderne Post

  Moderne Post

  -upoznati vrste i naine

  komunikacije meu ljudima -prepoznati

  vrste pismenog i usmenog

  naina komuniciranja

  -upoznati komunikaciju

  pomou medija

  -uiti pravilno koristiti pisani

  oblik meuljudske komunikacije

  u javne i privatne svrhe

  Tehni

  ka kultura

  Informatika

  Hrvatski jezik

  Upoznati i analizom nabrojati razliite vrste meuljudske

  komunikacije Upoznati se sa pravilima koritenja pismene komunikacije

  izmeu dvoje ili vie ljudi istovremeno

  Analizirati pravilno koritenje pote i e-pote (e-mail)

  Ocijeniti vanost pravilnog i jasno pisanog oblika komunikacije i suradnje meu ljudima

  02/2014

  1

  2. Emil und die

  Detektive

  Ich melde mich

  -upoznati glavnog lika knjige i filma

  autora njemakog govornog podruja

  -prepoznati razlike izmeu

  dobra i zla -uiti o lijepom,

  pristojnom i pravilnom ponaanju

  -uiti o

  Geogra

  fija

  Hrvatski jezik

  Objasniti karakteristike glavnog lika iz navedene teme i prie

  kao pozitivca, te karakteristike negativnog lika iz filma Analizom nabrojati razlike u ponaanju pozitivnog i

  negativnog lika

  Ocijeniti vanost prepoznavanja dobra i zla u svakodnevnom ivotu

  Osvrnuti se i prepoznati znaajke vlastitog ponaanja unutar obitelji, prijatelja i drutva, te unutar razrednog odjela

  11/2014

  1

 • 62

  pomaganju i uzajamnoj

  podrci unutar obitelji i

  prijateljima

  POVIJEST

  Dolazak dinastije

  Arpadovi na hrvatsko prijestolje

  Arapi

  Hrvatska u ranom srednjem vijeku

  Europa i islamski svijet dodiri i

  suprotnosti

  Upoznati nain stvaranja Ugarsko-Hrvatskog

  Kraljevstva.

  Prepoznati utjecaj arapske

  kulture na razvitak Europe.

  Prepoznati

  -

  geografija -

  hrvatski Jezik

  -

  geografija -

  vjeronauk

  - objasniti to znai personalna unija, nakon izlaganja uiteljice - ocijeniti kakve je posljedice za Hrvatsku imalo stvaranje zajednike

  drave s Maarima

  - svojim rijeima opisati nastanak islama navodei osnove islamske vjere, nakon izlaganja uiteljice

  - analizom teksta u udbeniku na 71. str. nabrojiti barem pet obiljeja arapske kulture i znanosti te ocijeniti doprinos Arapa

  cjelokupnoj svjetskoj znanosti i kulturi navodei barem 3 argumenta

  XI

  XII

  V

  1

  1

  1

 • 63

  Monarhije u

  Europi i razvoj graanstva

  Europa u doba baroka

  temeljne razlike izmeu apsolutistike i parlamentarne

  monarhije.

  -

  geografija

  - ocijeniti vanost razvijanja vjerske tolerancije

  - opisati i protumaiti apsolutistiku vladavinu i

  opisati to je parlamentarna monarhija, koristei se udbenikom

  - analizirati englesku Povelju o pravima koristei se izvorom

  Izvanuionike aktivnosti

  Obilazak baroknog

  grada Varadina

  Europa u doba baroka

  Uenje o prolosti grada

  Varadina posjetom

  najueg centra grada i

  upoznavanje barokne

  arhitekture.

  -

  likovna i

  glazbena

  kultura -

  tehnika

  kultura -

  hrvatski jezik

  - upoznati barokna obiljeja Varadina kroz sauvanu arhitekturu i povijesne izvore

  - izdvojiti