Goić Ranko : zakon o obnovljivim izvorima

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/24/2019 Goi Ranko : zakon o obnovljivim izvorima

  1/12

  Novi modeli poticanja OIE prema Zakonu o obnovljivim

  izvorima energije i visokouinkovitoj kogeneraciji

  Izv.prof. dr.sc. Ranko GoiSveuilite u Splitu, Fakultet elektrotehnike,strojarstva i [email protected]

  Stipe Vodopija, mag.ing.el, Ante Toji, mag.ing.el.Fractal d.o.o. Split

  [email protected], [email protected]

  Hrvatska komora inenjera elektrotehnike

  Ulica grada Vukovara 271/III, 10 000 Zagreb, Hrvatska

  8. Dani inenjera elektrotehnikeZadar, 24.09.2015. 26.09.2015.

  Zakon o OIEiVUKpoticaji (1)

  1

  Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokouinkovitoj kogeneraciji (OIEiVUK) je usvojen u

  Saboru 10.09.2015.g., a stupa na snagu 1.1.1016.g.

  Biti e potpuno primjenljiv nakon donoenja odgovarajuih podzakonskih akata (najkasnije 6

  mjeseci nakon stupanja na snagu), a u pojedinim elementima primjena je mogua od 1.1.2017.g.

  (EKO bilanna grupa i prodaja el.en. koju HROTE otkupljuje od OIE po trinim uvjetima)

  Promjena modela poticanja primarno je uvjetovana novom EU regulativom, tj. smjernicama za

  potpore za zatitu okolia i OIE u razdoblju 2014-2020.g.

  Dosadanji, u EU i svijetu dominantni feed-in sustav poticanja, vie nije dozvoljen osim u

  odreenim uvjetima za elektrane do 500 kW

  Predvieni modeli poticaja u Zakonu:

  a) Premijski model poticaja za sve OIE i VUK

  b) Poticaj sa zajamenom otkupnom cijenom (feed-in) za elektrane prikljune snage do 30 kW

  c) Preuzimanje vikova proizvedene el.en. od elektrana do 500 kW koje se koriste primarno za

  vlastite potrebe (realno nije poticaj jer ne zahtijeva isplatu sredstava za poticanje)

  Dodatni bitni elementi:

  Pravo na poticaje a) i b) se moe ostvariti samo na osnovu provedenog natjeaja

  Poticaj se obraunava na osnovu neto isporuene el.en. (vlastita potronja elektrane se

  pokriva iz vlastite proizvodnje) Elektrane koje ostvare pravo na poticaj a) morati e plaati ukupne trokove energije

  uravnoteenja

 • 7/24/2019 Goi Ranko : zakon o obnovljivim izvorima

  2/12

  Zakon o OIEiVUKpoticaji (2)

  2

  Kljuni dodatni dokumenti za primjenu Zakona u dijelu koji se odnose na poticaje:

  Podzakonski akti koji proizlaze iz Zakona:o Pravilnik koji donosi MINGO, a kojim se reguliraju metodologije za definiranje referentnih i

  trinih cijena, te sve ostale detaljne uvjete za implementaciju novog sustava poticanja,

  ukljuujui i provoenje natjeaja,

  o Uredba koju donosi Vlada, kojom se definiraju kvote za poticanje u razdoblju 2016-2020.g.,

  o Odluka koju donosi Vlada (jednom godinje), kojom e se utvrditi visina naknade za

  OIEiVUK koju plaaju krajnji kupci, za potrebe financiranja poticaja.

  Nacionalni akcijski plan za obnovljive izvore energije do 2020.g.:

  o podloga za Odluku vezanu za kvote za poticanje,

  o postojei NAP e svakako trebati jednu ili vie revizija s obzirom na dinamiku (ne)ostvarenja

  planova, promjene trinih uvjeta, stratekih opredjeljenja i sl.,

  o PROBLEM: oekivana proizvodnja OIE koji su izgraeni ili imaju ugovor sa HROTE je vea odplanirane proizvodnje el.en. iz OIE za 2020.g. koja je potrebna za postizanje cilja od 20%

  udjela energije iz OIE u ukupnoj bruto potronji (prema vaeem NAP-u).

  Za razvoj novih projekata OIE, od velikog znaaja e biti i izvedivost dijela Zakona koji se odnosi na

  natjeaj za ostvarenje prava graenja/slunosti na dravnom zemljitu, kojeg:

  provodi MINGO,

  temeljem provedenog natjeaja, realizira (u smislu ugovaranja prava slunosti/graenja)

  sredinje tijelo nadleno za upravljanje dravnom imovinom

  Modeli poticanja proizvodnje elektrineenergije iz OIE

  3

  Feed-in tarife (sustavi zajamenih cijena): garantirani otkup isporuene el.en. po definiranoj

  poticajnoj cijeni

  Razliiti modeli trinih premija: premija(poticaj) kao dodatak na elektrinu energiju koja je

  prodana i isporuena na tritu

  Sustavi obvezujuih kvota, certifikati,

  Stanje u EU, 4/2014.g.

 • 7/24/2019 Goi Ranko : zakon o obnovljivim izvorima

  3/12

  Model poticanja trinom premijom (1)

  4

  Model trine premije

  Proizvoaima se isplauju poticaji u obliku trine premija (TP), kao dodatnog prihoda na

  elektrinu energiju koju proizvoa prodaje direktno na tritu po trinim cijenama (TC),

  tzv. direct marketing

  Uveden prvi put u panjolskoj 1998.g.(na slian nain kako se i danas primjenjuje)

  Varijante:

  1)Promjenjiva premija

  Fiksna ukupna cijena/proizvodna cijena odnosno referentna vrijednost (PC/RV)koju

  dobiva proizvoa (u sluaju da proda elektrinu energiju po trinoj cijeni TC):

  TP = PCTC

  PCu naelu odgovara feed-in tarifi, tj. odreuje se na isti nain kao i feed-in tarifa

  2)Fiksna premija

  Fiksni iznos TP(neovisan o trinim cijenama)

  3)Fiksna premija sa gornjom i/ili donjom granicom (cap & floor)

  Premija se ograniava u sluaju da TC+TP prijeu gornju granicu (cap)

  Premija se poveava ukoliko je TC+TP ispod donje granice (floor)

  Model poticanja trinom premijom (2)

  5

  Feed-in Promjenjiva Fiksna premija Fiksna premija

  premija gornjom/donjom

  granicom

  Poticaji

  Trina cijena

  Potpuna zatienost odrizika trinih cijena

  Ogranienazatita od rizikatrinih cijena

  Potpuna

  izloenost rizikutrinih cijena

  Indirektna integracija na trite(npr. u HR preko HROTE, u EU

  najee preko TSO)

  Direktna prodaja na tritu

 • 7/24/2019 Goi Ranko : zakon o obnovljivim izvorima

  4/12

  Model poticanja trinom premijom (3)

  6

  Proizvodna cijena (referentna cijena) najee se odreuje kao i u feed-in tarifi, tj. u naelu se

  moe smatrati da odgovara iznosu feed-in tarife u modelu poticaja zajamenom cijenom

  Trina cijena odreuje se na temelju prosjenih trinih cijena na referentnom tritu el.en. u

  razdoblju za koje se obraunava premija, neovisno o cijeni po kojoj je proizvoa stvarno prodao

  elektrinu energiju (na burzi el.en. ili bilateralno)

  Dakle, proizvoa mora aktivno sudjelovati na tritu, na nain da proda ukupno proizvedenu

  elektrinu energiju o svom poslu, a njegova prodajna cijena moe biti manja ili vea od

  referentne trine cijene

  Znatno vea izloenost trinom riziku u odnosu na feed-in model

  kn/kWh

  FIT

  TC

  TP

  P1

  TP

  P2

  TP

  Feed-In

  tarifa

  Trinapremija

  Ukupna cijena

  u sluaju:P1 > TC

  Ukupna cijena

  u sluaju:P2 < TC

  TCSrednja trina cijena u promatranom perioduTPTrina premija za promatrani periodPCProizvodna cijenaP1Prodajna cijena 1P2Prodajna cijena 2

  P1>TC

  P2>TCPC

  +

  -

  Model poticanja trinom premijom (4)

  7

  Referentna trina cijena na osnovu koje se isplauje trina premija moe biti ista za sve OIE, ali

  se moe definirati i razliita cijena za pojedine tehnologije OIE, ovisno o relativnoj trinoj

  vrijednosti istih

  Npr. u Njemakoj:

  vjetroelektrane imaju neto manju relativnu trinu vrijednost (vea proizvodnja VE utjee

  na smanjenje cijena na tritu, pa tako i na prihode za VE)

  sunane elektrane imaju veu relativnu trinu vrijednost (proizvodnja u dnevnom dijeludijagrama optereenja kad su cijene na tritu vee, to znaajno nadvisuje isti negativni

  efekt kao kod VE)

  VE Solar

 • 7/24/2019 Goi Ranko : zakon o obnovljivim izvorima

  5/12

  EU regulatorna osnova za premijski model poticaja (1)

  8

  Zato primjena modela poticanja trinom premijom?

  Europska komisija: Smjernice o dravnim potporama za zatitu okolia ienergiju za razdoblje 2014.2020.

  3.3.2.1.Potpore za elektrinu energiju iz obnovljivih izvora energije

  (124) Kako bi se potaknula trina integracijaelektrine energije iz obnovljivih

  izvora, vano je da korisnici svoju elektrinu energiju prodaju izravno na tritu i

  da podlijeu trinim obvezama. Sljedei se kumulativni uvjeti primjenjuju na sve

  nove programe i mjere potpore od 1. sijenja 2016.:

  (a)potpore se dodjeljuju kao premije povrh trine cijene (premija)pri emu

  proizvoai svoju elektrinu energiju prodaju izravno na tritu;

  (b)korisnici podlijeu standardnim odgovornostima za uravnoteenje, osim ako ne

  postoje likvidna trita dnevnog uravnoteenja;

  (c)uvode se mjere kojima se osigurava da proizvoai nemaju poticaja za

  proizvodnju elektrine energije po negativnim cijenama.

  (125) Uvjeti iz toke 124. ne primjenjuju se na postrojenja s instaliranim

  kapacitetom elektrine energije manjim od 500 kW ni na demonstracijske

  projekte osim elektrine energije dobivene iz vjetra za koju se primjenjuje

  instalirani kapacitet elektrine energije od 3 MW ili tri proizvodne jedinice.

  EU regulatorna osnova za premijski model poticaja (2)

  9

  Zato provedba natjeaja za dodjelu trine premije?

  (126) U prijelaznom razdoblju kojim e se obuhvatiti godine 2015. i 2016., potpore

  za najmanje 5 % planiranog novog kapaciteta proizvodnje elektrine energije iz

  obnovljivih izvora energije trebale bi se dodjeljivati u konkurentnom natjeajnom

  postupku na temelju jasnih, transparentnih i nediskriminirajuihkriterija.

  Od 1. sijenja 2017.primjenjuju se sljedei zahtjevi:

  - Potpore se dodjeljuju u konkurentnom natjeajnom postupkuna temelju jasnih,

  transparentnih i nediskriminirajuihkriterija, osim ako:

  - Iznimke

  (127) Potpore se mogu dodijeliti bez konkurentnog natjeajnogkako je opisano u

  toki (126) za postrojenja s instaliranim kapacitetom proizvodnje elektrine

  energije koji je manji od 1 MW, ili za demonstracijske projekte, osim elektrine

  energije dobivene iz vjetra i postrojenja s instaliranim kapacitetom proizvodnje

  elektrine energije u iznosu do 6 MW ili est proizvodnih jedinica.

  Program dravnih potpora odobrava EK (utvruje se na temelju Zakona)

  Mora biti usklaen sa smjernicama

 • 7/24/2019 Goi Ranko : zakon o obnovljivim izvorima

  6/12

  Premijski model poticaja prema Zakonu o OIEiVUK (1)

  10

  Vlada uredbom utvruje kvote za poticanje za pojedine tehnologije OIE i VUK

  Model promjenjive trine premije:

  Trina premija (TPi) za svako pojedino proizvodno postrojenje ili proizvodnu jedinicu u

  obraunskom razdoblju i rauna se kao:

  TPi = RV TCi

  gdje je:

  TCi: referentna trina cijena el.en. u obraunskom razdoblju (kn/kWh),

  RV: referentna vrijednost el.en. utvrena ugovorom o trinojpremiji (kn/kWh).

  U sluaju da je izraunata vrijednost trine premije (TPi) negativna, trina premija

  jednaka je nuli.

  Operator trita utvruje referentne trine cijene (TCi) na mjesenoj bazi, temeljem

  metodologije koja e biti definirana u Pravilniku

  Navedenom metodologijom pri utvrivanju TCi, ovisno o vrstama/skupinama proizvodnih

  postrojenja, utvrdit e se nain uvaavanja dodatnog operativnog troka prodaje elektrine

  energije na tritu elektrine energije (dodatni trokovi u odnosu na feed-in model)

  Trina premija se ne isplauje u razdobljima kad su referentne trine cijene negativne

  Premijski model poticaja prema Zakonu o OIEiVUK (2)

  11

  Operator trita na temelju metodologije koja e biti definirana u Pravilniku, jednom

  godinje utvruje iznose maksimalnih referentnih cijena (RV_max) ovisno o vrstama,

  snagama i tehnologijama proizvodnih postrojenja

  Konkretna RV za svaku pojedinanu elektranu definira se u natjeajnom postupku, na

  osnovu ponuda za RV koje moraju biti manje od RV_max i nepromjenjiva je za vrijeme

  trajanja ugovora o trinoj premiji (osim godinjeg indeksiranja s inflacijom)

  Pravo na sklapanje Ugovora o premiji ostvaruje se odabirom najpovoljnijih ponuaa najavnom natjeaju za dodjelu trine premije, a poinje se isplaivati nakon izgradnje

  postrojenja i stjecanja statusa povlatenog proizvoaa:

  natjeaj provodi Operator trita najmanje jednom godinje, u sluaju raspoloivosti

  kvota za poticaje,

  osnovni uvjeti za natjeaj biti e definirani u Pravilniku,

  prije natjeaja Operator trita izraunava na temelju metodologije iz Pravilnika, te

  javno objavljuje iznose RV_max, a ponuene cijene na natjeaju ne smiju biti vee od

  RV_max,

  Pravilnikom se oekuje i definiranje minimalnih uvjeta za pristup natjeaju s obzirom

  na stupanj razvoja projekta.

  Trina premija se isplauje/obraunava za bazi neto isporuene elektrine energije u mreu

 • 7/24/2019 Goi Ranko : zakon o obnovljivim izvorima

  7/12

  Feed-in model poticaja prema Zakonu o OIEiVUK (1)

  12

  Zakonom o OIEiVUK se predvia model poticaja zajamenom otkupnom cijenom za OIEiVUK

  prikljune snage do ukljuivo 30 kW (feed-in model poticanja)

  Za pretpostaviti je, s obzirom na tehnike prednosti i proizvodne cijene el.en., da e se

  poticati primarno (ili iskljuivo) sunane elektrane

  Pravo na sklapanje odgovarajueg dugoronog ugovora za poticaje ostvaruje se natjeajnim

  postupkom kojeg provodi Operator trita, a koji se provodi u sluaju raspoloivosti kvota za

  poticanje

  Za razliku od natjeaja za trinu premiju, nije predvieno osiguravanje jamstva za

  sudjelovanje na natjeaju

  Zajamena otkupna cijena proizlazi iz natjeajnog postupka, a ne moe biti vea od

  utvrenih maksimalnih zajamenih otkupnih cijena (definiranih odgovarajuom

  metodologijom iz Pravilnika), slino kao RV_max u premijskom modelu

  Zajamena otkupna cijena se isplauje/obraunava za bazi neto isporuene energije u mreu

  Puna zajamena otkupna cijena se poinje isplaivati nakon stjecanja statusa povlatenog

  proizvoaa

  U sluaju jednostavnih graevina, status povlatenog proizvoaa stjee se na osnovu

  dokaza o pravu na trajno prikljuenje na mreu, tj. nije potrebno Rjeenje od strane HERA

  Za vrijeme pokusnog rada isplauje se 50% ugovorene cijene

  Preuzmanje vikova el.en. iz elektrana koje se koriste za vlastite potrebe (1)

  13

  Zakonom o OIEiVUK reguliraju se uvjeti pod kojim opskrbljivai moraju preuzimati vikove

  elektrine energije od krajnjih kupaca s vlastitom proizvodnjom elektrine energije, te na

  odgovarajui nain moraju kupcu financijski kompenzirati preuzetu elektrinu energiju sa

  isporuenom elektrinom energijom

  Definirani su minimalni komercijalni uvjeti koje opskrbljiva mora osigurati, a opskrbljiva

  moe ponuditi i povoljnije uvjete

  Uvjeti za krajnje kupce sa vlastitom proizvodnjom:

  moraju stei status povlatenog proizvoaa

  moraju biti trajno prikljueni na elektroenergetsku mreu (neovisno o naponskom nivou)

  prikljuna snaga svih proizvodnih postrojenja na jednom obraunskom mjernom mjestu

  (OMM) ne prelazi 500 kW

  prikljuna snaga u smjeru isporuke el.en. u mreu ne moe biti vea od prikljune snage

  u smjeru preuzimanja el.en. iz mree

  isporuka el.en. u mreu i preuzimanje el.en. iz mree je preko istog OMM

  Preuzimanje vikova elektrine energije regulira se ugovorom o opskrbi izmeu kupca i

  opskrbljivaa

  Opskrbljivai su na zahtjev kupaca kojima isporuuju elektrinu energiju, u roku od 30 danaod podnoenja zahtjeva, duni sklopiti ugovor o opskrbi kojim se reguliraju i uvjeti

  preuzimanju vikova proizvedene elektrine energije od strane kupca

 • 7/24/2019 Goi Ranko : zakon o obnovljivim izvorima

  8/12

  14

  Vrijednost elektrine energije (Ci) koju opskrbljiva preuzima od krajnjeg kupca s vlastitom

  proizvodnjom u obraunskim razdoblju irauna se:

  1. i=0,9i, ako je u obraunskom razdoblju ,

  2. i=0,9i /, ako je u obraunskom razdoblju < , gdje je (sve u kn/kWh):

  - ukupna el.en. preuzeta iz mree od strane kupca unutar obraunskog razdoblja i,

  i- ukupna el.en. isporuena u mreu od strane kupca unutar obraunskog razdoblja i,

  i- prosjena jedinina cijena el.en. koju kupac plaa opskrbljivau za preuzetu

  el.en., bez naknada za koritenje mree te drugih naknada i poreza, unutar

  obraunskog razdoblja i.

  Opskrbljiva u svakom obraunskom razdoblju umanjuje raun za isporuenu elektrinu

  energiju krajnjem kupcu za iznos izraunat na gore navedeni nain

  Obraunsko razdoblje je 1 mjesec Za ovaj model preuzimanja el.en. nisu predvieni operativni poticaji, pretpostavlja se da

  opskrbljivaima ovakav model nee biti teret ( jer preuzimaju el.en. po cijeni koja iznosi

  maksimalno 90% prosjene cijene po kojoj prodaju el.en., a u praksi e to biti i znaajno nie)

  Kupcima sa vlastitom proizvodnjom u idealnom sluaju (npr. sunana elektrana, s tehnikim

  rjeenjem koje rezultira kompletnom proizvodnjom koja se troi za vlastite potrebe), sa

  trenutnim cijenama opreme, moe biti isplativo u dugom roku (12-20 godina), inae su

  potrebni investicijski poticaji (npr. od FZOEU)

  Preuzmanje vikova el.en. iz elektrana koje se koriste za vlastite potrebe (2)

  15

  Prikljuak na mreu i obraunsko mjerno mjesto/brojila:

  Preuzmanje vikova el.en.primjer/razrada (1)

  Feed-in: odvojeni prikljuak na

  mreu i brojila

  Neto mjerenje/plaanje: isti

  prikljuak na mreu sa zasebnom

  registracijom preuzimanja i

  isporuke el.en.

  Brojilo 1

  Elektrinamrea

  Proizvodnja

  PotronjaBrojilo 2

  Prikljuak 1

  Prikljuak 2

  Elektrinamrea

  Proizvodnja Potronja

  Brojilo 1 Brojilo 2

  Elektrinamrea

  Proizvodnja - Brojanik 1

  Potronja - Brojanik 2

  Jedno dvosmjerno brojilo

  Dva jednosmjerna brojila

  zajednikiprikljuak

  zajednikiprikljuak

 • 7/24/2019 Goi Ranko : zakon o obnovljivim izvorima

  9/12

  16

  Preuzmanje vikova el.en.primjer/razrada (2)

  0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 h

  Snaga(kW)

  Viakproizvodnje -

  prodaja u mreu

  Vlastita proizvodnja -

  utede u potronjiPotronjaiz mreePotronja

  iz mree

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

  Potronja(k

  W)

  8760 h

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  4000 4024 4048 4072 4096 4120 4144 4168 4192 4216 4240

  Potronja(kW)

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 1 3 14 1 5 16 1 7 18 1 9 20 2 1 22 2 3 24 2 5 26 2 7 28 2 9 30 3 1 1

  kW Sijeanj

  1.1 1.2

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 13 1 4 15 1 6 17 1 8 19 2 0 21 2 2 23 2 4 25 2 6 27 2 8 29 3 0 31 1

  kW Svibanj

  1. 1.6

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  13 14 15 16 17 18 19 20Dani u mjesecu

  Kolovoz

  Proizvodnja

  Potronja

  Vikend

  Oblanidani

  +

  -

  kW

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  8 9 10 11 12 13 14 15Dani u mjesecu

  SijeanjkW

  Varijacije proizvodnje

  Varijacije potronje

  Kupac sa vlastitom proizvodnjom

  Varijacije proizvodnje/potronje

  17

  Preuzmanje vikova el.en.primjer/razrada (3)

  Prihodi u sluaju izgradnje SE za vlastite potrebe - izbjegnuti trokovi po dvije osnove:

  izbjegnuti trokovi po osnovi el.en. koja se koristi za pokrivanje vlastite potronje, pri emu

  se izbjegavaju i ostali trokovi koji bi se obraunali na osnovu preuzete energije (mrearina,

  naknada za OIE i ostale naknade koje se obraunavaju po preuzetom kWh iz mree),

  izbjegnuti trokovi po osnovi umanjenja trokova za el.en. na raun isporukevika

  proizvedene el.en. koju je preuzeo opskrbljiva- prema Zakonu o OIEiVUK obraunavju se

  po cijeni koja je uvijek nia od cijene preuzete el.en. (10% manja u idealnom/teoretskomsluaju kad je u svakom obraunskom razdoblju isporuena el.en. u mreu manja od

  preuzete el.en., a sva preuzeta el.en. je u razdoblju vie tarife).

  kn/kWh

  ENERGIJA

  MREARINA

  OIE

  OSTALO

  ENERGIJA

  Vrijednost kWhproizvodnje koji se

  iskoristi za

  pokrivanje vlastite

  potronje

  Vrijednost kWhproizvodnje koji se

  isporui u mreu

  zaradaopskrbljivaa

  Krajnja cijena

  el. en. za kupca

  Vrijednost vikaproizvedene el.en.

  isporuene u mreu

 • 7/24/2019 Goi Ranko : zakon o obnovljivim izvorima

  10/12

  18

  Preuzmanje vikova el.en.primjer/razrada (4)

  Profitabilnost SE u ovakvom modelu ostvarivanja prihoda (izbjegnutih trokova) ovisi o:

  uobiajenim uvjetima (cijena opreme, ozraenost lokacije, tehniko rjeenje, odravanje),

  cijeni el.en., mrearinei ostalih naknada (vea cijenavea isplativost), koja e se s

  godinama poveavati,

  optimiranju tehnikog rjeenja s obzirom na dinamiku potronje/proizvodnje i instalirane

  snage SE (manja instalirana snagavea profitabilnost, jer se vie energije koristi za

  vlastite potrebe).

  Preuzeto

  izmree

  0 2 4 6 8 10 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 2 2 2 4

  kW

  0 2 4 6 8 10 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 2 2 2 4 0 2 4 6 8 10 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 2 2 2 40 2 4 6 8 10 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 2 2 2 4

  Vlastita

  proizvodnja

  Viak

  proizvodnje

  Vrijednost

  isporueneel.en.

  Bez SE Mala instalirana snaga Velika instalirana snaga< >