Goić Ranko : zakon o obnovljivim izvorima

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Goić Ranko : zakon o obnovljivim izvorima

 • 7/24/2019 Goi Ranko : zakon o obnovljivim izvorima

  1/12

  Novi modeli poticanja OIE prema Zakonu o obnovljivim

  izvorima energije i visokouinkovitoj kogeneraciji

  Izv.prof. dr.sc. Ranko GoiSveuilite u Splitu, Fakultet elektrotehnike,strojarstva i [email protected]

  Stipe Vodopija, mag.ing.el, Ante Toji, mag.ing.el.Fractal d.o.o. Split

  [email protected], [email protected]

  Hrvatska komora inenjera elektrotehnike

  Ulica grada Vukovara 271/III, 10 000 Zagreb, Hrvatska

  8. Dani inenjera elektrotehnikeZadar, 24.09.2015. 26.09.2015.

  Zakon o OIEiVUKpoticaji (1)

  1

  Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokouinkovitoj kogeneraciji (OIEiVUK) je usvojen u

  Saboru 10.09.2015.g., a stupa na snagu 1.1.1016.g.

  Biti e potpuno primjenljiv nakon donoenja odgovarajuih podzakonskih akata (najkasnije 6

  mjeseci nakon stupanja na snagu), a u pojedinim elementima primjena je mogua od 1.1.2017.g.

  (EKO bilanna grupa i prodaja el.en. koju HROTE otkupljuje od OIE po trinim uvjetima)

  Promjena modela poticanja primarno je uvjetovana novom EU regulativom, tj. smjernicama za

  potpore za zatitu okolia i OIE u razdoblju 2014-2020.g.

  Dosadanji, u EU i svijetu dominantni feed-in sustav poticanja, vie nije dozvoljen osim u

  odreenim uvjetima za elektrane do 500 kW

  Predvieni modeli poticaja u Zakonu:

  a) Premijski model poticaja za sve OIE i VUK

  b) Poticaj sa zajamenom otkupnom cijenom (feed-in) za elektrane prikljune snage do 30 kW

  c) Preuzimanje vikova proizvedene el.en. od elektrana do 500 kW koje se koriste primarno za

  vlastite potrebe (realno nije poticaj jer ne zahtijeva isplatu sredstava za poticanje)

  Dodatni bitni elementi:

  Pravo na poticaje a) i b) se moe ostvariti samo na osnovu provedenog natjeaja

  Poticaj se obraunava na osnovu neto isporuene el.en. (vlastita potronja elektrane se

  pokriva iz vlastite proizvodnje) Elektrane koje ostvare pravo na poticaj a) morati e plaati ukupne trokove energije

  uravnoteenja

 • 7/24/2019 Goi Ranko : zakon o obnovljivim izvorima

  2/12

  Zakon o OIEiVUKpoticaji (2)

  2

  Kljuni dodatni dokumenti za primjenu Zakona u dijelu koji se odnose na poticaje:

  Podzakonski akti koji proizlaze iz Zakona:o Pravilnik koji donosi MINGO, a kojim se reguliraju metodologije za definiranje referentnih i

  trinih cijena, te sve ostale detaljne uvjete za implementaciju novog sustava poticanja,

  ukljuujui i provoenje natjeaja,

  o Uredba koju donosi Vlada, kojom se definiraju kvote za poticanje u razdoblju 2016-2020.g.,

  o Odluka koju donosi Vlada (jednom godinje), kojom e se utvrditi visina naknade za

  OIEiVUK koju plaaju krajnji kupci, za potrebe financiranja poticaja.

  Nacionalni akcijski plan za obnovljive izvore energije do 2020.g.:

  o podloga za Odluku vezanu za kvote za poticanje,

  o postojei NAP e svakako trebati jednu ili vie revizija s obzirom na dinamiku (ne)ostvarenja

  planova, promjene trinih uvjeta, stratekih opredjeljenja i sl.,

  o PROBLEM: oekivana proizvodnja OIE koji su izgraeni ili imaju ugovor sa HROTE je vea odplanirane proizvodnje el.en. iz OIE za 2020.g. koja je potrebna za postizanje cilja od 20%

  udjela energije iz OIE u ukupnoj bruto potronji (prema vaeem NAP-u).

  Za razvoj novih projekata OIE, od velikog znaaja e biti i izvedivost dijela Zakona koji se odnosi na

  natjeaj za ostvarenje prava graenja/slunosti na dravnom zemljitu, kojeg:

  provodi MINGO,

  temeljem provedenog natjeaja, realizira (u smislu ugovaranja prava slunosti/graenja)

  sredinje tijelo nadleno za upravljanje dravnom imovinom

  Modeli poticanja proizvodnje elektrineenergije iz OIE

  3

  Feed-in tarife (sustavi zajamenih cijena): garantirani otkup isporuene el.en. po definiranoj

  poticajnoj cijeni

  Razliiti modeli trinih premija: premija(poticaj) kao dodatak na elektrinu energiju koja je

  prodana i isporuena na tritu

  Sustavi obvezujuih kvota, certifikati,

  Stanje u EU, 4/2014.g.

 • 7/24/2019 Goi Ranko : zakon o obnovljivim izvorima

  3/12

  Model poticanja trinom premijom (1)

  4

  Model trine premije

  Proizvoaima se isplauju poticaji u obliku trine premija (TP), kao dodatnog prihoda na

  elektrinu energiju koju proizvoa prodaje direktno na tritu po trinim cijenama (TC),

  tzv. direct marketing

  Uveden prvi put u panjolskoj 1998.g.(na slian nain kako se i danas primjenjuje)

  Varijante:

  1)Promjenjiva premija

  Fiksna ukupna cijena/proizvodna cijena odnosno referentna vrijednost (PC/RV)koju

  dobiva proizvoa (u sluaju da proda elektrinu energiju po trinoj cijeni TC):

  TP = PCTC

  PCu naelu odgovara feed-in tarifi, tj. odreuje se na isti nain kao i feed-in tarifa

  2)Fiksna premija

  Fiksni iznos TP(neovisan o trinim cijenama)

  3)Fiksna premija sa gornjom i/ili donjom granicom (cap & floor)

  Premija se ograniava u sluaju da TC+TP prijeu gornju granicu (cap)

  Premija se poveava ukoliko je TC+TP ispod donje granice (floor)

  Model poticanja trinom premijom (2)

  5

  Feed-in Promjenjiva Fiksna premija Fiksna premija

  premija gornjom/donjom

  granicom

  Poticaji

  Trina cijena

  Potpuna zatienost odrizika trinih cijena

  Ogranienazatita od rizikatrinih cijena

  Potpuna

  izloenost rizikutrinih cijena

  Indirektna integracija na trite(npr. u HR preko HROTE, u EU

  najee preko TSO)

  Direktna prodaja na tritu

 • 7/24/2019 Goi Ranko : zakon o obnovljivim izvorima

  4/12

  Model poticanja trinom premijom (3)

  6

  Proizvodna cijena (referentna cijena) najee se odreuje kao i u feed-in tarifi, tj. u naelu se

  moe smatrati da odgovara iznosu feed-in tarife u modelu poticaja zajamenom cijenom

  Trina cijena odreuje se na temelju prosjenih trinih cijena na referentnom tritu el.en. u

  razdoblju za koje se obraunava premija, neovisno o cijeni po kojoj je proizvoa stvarno prodao

  elektrinu energiju (na burzi el.en. ili bilateralno)

  Dakle, proizvoa mora aktivno sudjelovati na tritu, na nain da proda ukupno proizvedenu

  elektrinu energiju o svom poslu, a njegova prodajna cijena moe biti manja ili vea od

  referentne trine cijene

  Znatno vea izloenost trinom riziku u odnosu na feed-in model

  kn/kWh

  FIT

  TC

  TP

  P1

  TP

  P2

  TP

  Feed-In

  tarifa

  Trinapremija

  Ukupna cijena

  u sluaju:P1 > TC

  Ukupna cijena

  u sluaju:P2 < TC

  TCSrednja trina cijena u promatranom perioduTPTrina premija za promatrani periodPCProizvodna cijenaP1Prodajna cijena 1P2Prodajna cijena 2

  P1>TC

  P2>TCPC

  +

  -

  Model poticanja trinom premijom (4)

  7

  Referentna trina cijena na osnovu koje se isplauje trina premija moe biti ista za sve OIE, ali

  se moe definirati i razliita cijena za pojedine tehnologije OIE, ovisno o relativnoj trinoj

  vrijednosti istih

  Npr. u Njemakoj:

  vjetroelektrane imaju neto manju relativnu trinu vrijednost (vea proizvodnja VE utjee

  na smanjenje cijena na tritu, pa tako i na prihode za VE)

  sunane elektrane imaju veu relativnu trinu vrijednost (proizvodnja u dnevnom dijeludijagrama optereenja kad su cijene na tritu vee, to znaajno nadvisuje isti negativni

  efekt kao kod VE)

  VE Solar

 • 7/24/2019 Goi Ranko : zakon o obnovljivim izvorima

  5/12

  EU regulatorna osnova za premijski model poticaja (1)

  8

  Zato primjena modela poticanja trinom premijom?

  Europska komisija: Smjernice o dravnim potporama za zatitu okolia ienergiju za razdoblje 2014.2020.

  3.3.2.1.Potpore za elektrinu energiju iz obnovljivih izvora energije

  (124) Kako bi se potaknula trina integracijaelektrine energije iz obnovljivih

  izvora, vano je da korisnici svoju elektrinu energiju prodaju izravno na tritu i

  da podlijeu trinim obvezama. Sljedei se kumulativni uvjeti primjenjuju na sve

  nove programe i mjere potpore od 1. sijenja 2016.:

  (a)potpore se dodjeljuju kao premije povrh trine cijene (premija)pri emu

  proizvoai svoju elektrinu energiju prodaju izravno na tritu;

  (b)korisnici podlijeu standardnim odgovornostima za uravnoteenje, osim ako ne

  postoje likvidna trita dnevnog uravnoteenja;

  (c)uvode se mjere kojima se osigurava da proizvoai nemaju poticaja za

  proizvodnju elektrine energije po negativnim cijenama.

  (125) Uvjeti iz toke 124. ne primjenjuju se na postrojenja s instaliranim

  kapacitetom elektrine energije manjim od 500 kW ni na demonstracijske

  projekte osim elektrine energije dobivene iz vjetra za koju se primjenjuje

  instalirani kapacitet elektrine energije od 3 MW ili tri proizvodne jedinice.

  EU regulatorna osnova za premijski model poticaja (2)

  9

  Zato provedba natjeaja za dodjelu trine premije?

  (126) U prijelaznom razdoblju kojim e se obuhvatiti godine 2015. i 2016., potpore

  za najmanje 5 % planiranog novog kapaciteta proizvodnje elektrine energije iz

  obnovljivih izvora energije trebale bi se dodjeljivati u konkurentnom natjeajnom

  postupku na temelju jasnih, transparentnih i nediskriminirajuihkriterija.

  Od 1. sijenja 2017.primjenjuju se sljedei zahtjevi:

  - Potpore se dodjeljuju u konkurentnom natjeajnom postupkuna temelju jasnih,

  transparentnih i nediskriminirajuihkriterija, osim ako:

  - Iznimke

  (127) Potpore se mogu dodijeliti bez konkurentnog natjeajnogkako je opisano u

  toki (126) za postrojenja s instaliranim kapacitetom proizvodnje elektrine

  energije koji je manji od 1 MW, ili za demonstracijske projekte, osim elektrine