150
GOETIA PRVA KNJIGA KLJUČEVA SOLOMONOVIH GOETIAVELCLAVICULASALOMONISREGISGOETIAV GOETIAVELCLAVICULASALOMONISREGISGOETIAV GOETIAVELCLAVICULASALOMONISREGISGOETIAVELCLAVICU GOETIAVELCLAVICULASALOMONISREGISGOETIAVELCLAVICU HRUMACHIS XI OAZA O.T.O.

GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

1

1

1

GOETIA

PRVA KNJIGA KLJUČEVA SOLOMONOVIH

1

1

1

GOETIAVELCLAVICULASALOMONISREGISGOETIAVGOETIAVELCLAVICULASALOMONISREGISGOETIAVG

OET

IAV

ELC

LAV

ICU

LASA

LOM

ON

ISR

EGIS

GO

ETIA

VEL

CLA

VIC

UG

OETIA

VELC

LAV

ICU

LASA

LOM

ON

ISREG

ISGO

ETIAV

ELCLA

VIC

U

HRUMACHIS XI OAZA O.T.O.

Page 2: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

TETRA

MA TON

A G

L ATau

1

1

1

1

1

1

GOETIAVELCLAVICULASALOMONISREGISGOETIAVGOETIAVELCLAVICULASALOMONISREGISGOETIAVG

OET

IAV

ELC

LAV

ICU

LASA

LOM

ON

ISR

EGIS

GO

ETIA

VEL

CLA

VIC

UG

OETIA

VELC

LAV

ICU

LASA

LOM

ON

ISREG

ISGO

ETIAV

ELCLA

VIC

U

Page 3: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

EPIKALOUMAI SE TON EN TW KENEO PNEUMATI, DEINON, AORAUON, PANTOKRATORA, QEON QEOU, FQEROPOION, KAI ERHMOPOION, O MISWN OIKIAN EUSTAQOUSAN, WS EXEBRSQHS EK UHS AIGUPUIOU KAI EXO CWRAS.

EPONOMASQHS O PANTA RHSSWN KAI MH NIKWMENOS. EPIKALOUMAI SE TUFWN SHQ TAS SES MANTEIAS EPITELW, OTI

EPIKALOUMAI SE TO SON AUQENTIKO SOU ONOMA EN OIS OU DUNE PARAKOUSAI IWERBHQ, IWPAKERBHQ, IWBOLCWSHQ, IWPATAQNAX, IWSWRW, IWNEBOUTOSOUALHQ, AKTIWFI, ERESCIGAL, NEBOPOWALHQ, ABERAMENTQOWU, LERQEXANAX, EQRELUWQ, NEMAREBA, AEMINA, OLON HKE MOI KAI BADISON KAI KATEBALE TON DEINON MAQERS. RIGEI KAI PUREIW AUTOS HDIKHSEN TON ANQRWPON KAI TO AIMA TOU TUFWNOS EXECUSEN PAR' EAUTW.

DIA TOUTO TAUTA POIEW KOINA.

Page 4: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

KNJIGA

GOECIA KRALJA SOLOMONA

PREVEDENO MRTVOM RUKOM I

UKRAŠENO RAZNOVRSNOM DRUGOM GRAĐOM SRODNO OČARAVAJUĆE MUDROM

ČITAVO

UREĐENO, PROVERENO, UVEDENO I KOMENTARISANO

OD

Elektronsko Izdanje Hrumachis XI Oaza Ordo Templi Orientis

Beograd 2008

ALEISTER CROWLEY

1

1

1

1

1

1

GOETIAVELCLAVICULASALOMONISREGISGOETIAVGOETIAVELCLAVICULASALOMONISREGISGOETIAVG

OET

IAV

ELC

LAV

ICU

LASA

LOM

ON

ISR

EGIS

GO

ETIA

VEL

CLA

VIC

UG

OETIA

VELC

LAV

ICU

LASA

LOM

ON

ISREG

ISGO

ETIAV

ELCLA

VIC

U

Page 5: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

K O D S E LI M

O

H

A

B

I O

M O K

K O D S E LI M

O

H

A

B

I O

M O K

Page 6: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

UVODNA BELEŠKA A.G.R.C. A.R.G.C

OVAJ prevod Prve Knjige „Lemegetona“ (sada po prvi put napravljena dostupna adeptima i studentima Misterija) je urađena, posle pažljivog upoređivanja i uređivanja, od brojnih MSS.-a na Jevrejskom, Latinskom, Francuskom i Engleskom, od strane G.H. Fra. D.D.C.F., po naređenju Tajnih Šefova Rozekrojcerskog Reda. 1 G.H. Fra., nesrećno podlegavši napadima Četiri Velika Princa (radivši primetno pod Ratobornim uticajima), izgledalo je celishodno da delo dovede svom zaključku neka druga ruka. Istraživanja stručnog Medijuma u kući našeg nesrećnog Fra., su potvrdila ovu divinaciju; ni naš Fra. niti njegova Hermetijska Žena nisu bili tamo viđeni; već samo užasni oblici zlih Adepta S.V.A.2 i H., čija originalna tela zaplenjena Pravdom, im nisu više bila od koristi.

1 G-din A.E. Vejti piše („Prava Istorija Rozekrojcera,“ s. 426): „Preklinjem dopuštenje da upozorim svog čitaoca da sve osobe koje proglašavaju sebe Rozekrojcerima su jednostavno članovi pseudo-bratstava, i postoji ta razlika između njihovog tvrđenja i činjenice slučaja u kojoj se suština laži sastoji!“

U uređivačevom ličnom znanju je da je G-din Vejti bio (i još uvek je verovatno) član društva koje tvrdi da je R.C. bratstvo.

Kako G-din Vejti stalno naglašava u svojim delima da je u kontaktu sa iniciranim centrima, mislim da je silogizam, čije premise su date gore, prilično, ako ne potpuno formalan. - Urednik.

2 Iz razloga što je naš Fra. primio ovu S.V.A. kao svog Superiora, i predavanja Arkana našeg Bratstva u tako osknavljenu moć, smo Mi odlučili da više ne ostavljamo Naše dostojanstvo i autoritet u rukama nekog koji bi tako prosto mogao biti obmanut. (Jer je dečijim i jednostavnim magičnim trikom S.V.A. ubedila D.D.C.F. u tu laž.)

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

6

Page 7: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

Nad ovim više nismo zadržavali Našu Ruku; već povlačeći Nas, i konsultujući Rota, i Knjige M. i Q. smo odlučili da upitamo G. Alister Krolija, 1 pesnika, i veštog studenta Magičke Nauke, i eksperta Kabalistu, da otvoreno završi ono što je bilo započeto tajno.2 To je ono što je bilo zapisano: „Njegovu Biskupiju neka drugi preuzme.“ I ponovo: „Oculi Tetragrammaton.“ Ovo je takođe ono što je rečeno: „Nomen Secundum }fc urq refertur ad Gebhurah; qui est Rex secundus, quo moriente delabebantur Posteriora Matris, unde Bittul atque Corruptio Achurajum Patris et Matris hoc indigitatur.”

I to rekavši želimo vam dobro.

Ex Deo Nascimur. In Jesu Morimur. Per S.S. Reviviscimus.

Dato iz naše Planine A., ovog dana C.C. 1903 H.E.

1 Zadatak uređivanja MSS. tako postavljen u moje ruke se dokazao praktično isplativim. Prvobitni prevodilac i uređivač je završio njegov rad tako efikasno da je vrlo malo ostalo za mene da uradim van preduzaimanja poslovnih transakcija povezanih sa njim, čitanja korekture, i dešifrovanja, sa prevodom sa enohijanskih slova, „Anđeoske“ verzije Perduraba, iz neprocenjivog MS. poverenog meni. - Urednik.

2 Onaj što je propisan da završi u tajnosti ono što je započeto otvoreno je R.R., i čuće se o njemu staranjem uređivača.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

7

Page 8: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

Preliminarna Invokacija Tebe prizivam, Nerođeni. 1 Tebe, koji si stvorio Zemlju i Nebesa: 2 Tebe, koji si stvorio Noć i Dan. Tebe, koji si stvorio tamu i Svetlost. Ti si Ozoronofris: 3 Kojeg ni jedan čovek nikada nije video. Ti si Iabas: 4 Ti si Iapos: 5 Ti si raspoznao između pravednog i Nepravednog. Ti si sačinio žensko i Muško. 6 Ti si proizveo Seme i plod. 7 Ti si uobličio ljude da vole jedni druge, i da mrze jedni druge. 8

Ja sam Mošeh9 tvoj Prorok, Kojem si Ti predao Tvoje Misterije, Ceremonije Israela:10

Ti si proizveo vlažno i suvo, i ono što gaji sav stvoren Život.11 Čuj Me Ti, jer Ja sam Anđeo Pafro12 Ozoronofris:13 ovo je Tvoje Istinito

Ime, prenošeno Prorocima Israela.14

___________________________________________________________ 1 [[Apepur, Nerođena Vatra, 666]] 2 [[Kvan i Kien]] 3 [[Asar-un-nefer.]]

[[Ozoronofris = Usavršeni Oziris. Hijerofant u Z.Z. u neofit ritualu. Ali za one koji prihvataju Qelhma varijaciju, formula je Horusa. Uvek rastućeg deteta, ne umirućeg Boga. Kandidat ∴ je Horus, i usavršeni Horus je Ra Hoor Khuit.]]

4 [[Ia-Bez: Život, Hleb, Meso]] 5 [[Ia-Apofraz: Ljubav, Vino, Krv.]] 6 [[Involucija]] 7 [[Evolucija.]] 8 [[Samo-ostvarenje.]] 9 (zamena) [[Ankh-f-n-Khonsu]] 10 (zamena) [[Khem]] 11 [[Orao: Lav: Eliksir.]] 12 (Zamena) [[Apofraz]] 13 (izmeni ili zameni za celo ime) [[Apefi-Asar-un-Nefer]] [[Ptah-Apofraz-Ra]] 14 (zamena) [[Khem]]

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

8

Page 9: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

a1

Čuj me:

Ar:2 Tiaõ: Rajbet: 3 Atelebersët: 4

A: Belata: 5 Abeu: Ebeu: Fi: 6

Titasoë: 7 Ib: 8 Tiaõ.

Čuj me, i učini sve Duhove podložne Meni: tako da svaki Duh nebesa9 i Etera:10 na Zemlji11 i pod Zemljom:12 na suvom Tlu13 i u Vodi:14 Kovitlajućeg Vazduha15 i jurišajuće Vatre:16 i svaka Čarolija17 i Bič18 Božiji mogu biti podložni Meni.

__________________________________________________________ 1 [[D. Istok. Zlatna Slava. Tahoeloj. Ä. <prizivajući K Vazduha>. hwhy. 2°=9°.<Šu koji

pridržava nebo>.]] 2 [[ra = Svetlost (201).]] 3 [[Rh bht = 418; Bujica Merkura, Spiritus Verbi.]] 4 [[fc rb rab la ta suština AL potomak SET-a (Hadit) 401 + 31 + 203 + 31 (X) = 666. 5 [[Balata = Pravda (Enohijanski) = g glavni znak D.]] 6 [[Fi = 510 = Binah (Nux, Qura, Kronoj, itd.)]] 7 [[Qhta-su: duša (začetnik) ! (qhta = 318 = ‘Hlioj)]] 8 [[IB = f #; Devica Hermesa, nesumorno vozilo Reči.]] 9 [[1. The jawr. Mentalna ravnica. Zevs. Šu. Gde se okreću točkovi Gune.

S[atvas] R[adža] T[amas]: H F G.]] 10 [[2. Akaša. Etir Fizike. Prima, beleži, i prenosi sve impresije bez mutacije istog.]] 11 [[3. Sfere gde se 1 i 2 pojavljuju bez percepcije. (opažane projekcije).]] 12 [[4. Svet onih fenomena koji informišu 3.]] 13 [[5. Sfera mrtvih materijalnih stvari, (Suvo = nesaznatljivo) ... nemoguće da utiče ne naše

umove.]] 14 [[6. Vozilo kojim osećamo takve stvari (5).]] 15 [[7. Instrument gde se ova osećanja (6) mentalno shvataju, kovitlajuća nestabilnost misli.]] 16 [[8. Svet u kojem se lutajuća misao (7) sagoreva u hitru probadajuću volju.]] 17 [[9. Čarolija: bilo koja forma svesnosti (ideja).]] 18 [[10. Bič: bilo koja forma rada (delo).]]

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

9

Page 10: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

c1 Ja Te prizivam, Užasni i Nevidljivi Bože: Koji prebivaš u Praznim

Mestima Duha: 2

Arogogorobraõ: Sotou: 3 Modoriõ: 4 Falartaõ: 5 Oöö: 6 Ape, 7 Nerođeni:

Čuj me: itd.

m8 Čuj me:

Roubriaõ: Mariõdam: Balbnabaot: 9 Asalonai: Afniaõ: I: Totet: 10 Abrasaks: Aëöõü: Išure, Moćni i Nerođeni!

Čuj me: itd.

___________________________________________________________1 [[B. J[ug]. Crveno i Zraci. Verendum. Ohooohaatan. Ç. <prizivajući K Vatre> \yhla.

Tum Aeš Neit. 4°=7°.]] 2 [[On je Q]] 3 [[Soq Jug 279 = 9 ⋅ 31]] [[Cf. swthr]] 4 [[mu-dwriw Inicijator.]] 5 [[Ščepalac Falusa]] 6 [[Ništa u svoje tri forme.]] 7 [['APH = 'a-ph ne-gde, tj.Nerođeni. “Ja koji idem”, “nigde nađen.” AIN SOF]] 8 [[C. Z[apad]. Plavo Zračenje. Štap. Tahebiobeeatan. Å. <prizivajući K Vode> la. 3°=8°

Auramot.]] 9 [[twa ba }b lb Gospod Sina Veličanstva Znaka.]] 10 [[Totet = Forma Tota. C blizanac D kao odašiljalac.]]

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

10

Page 11: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

t11 Ja Te prizivam:

Ma: Barraiõ: 12 Iõël: 13 Kotha: 14 Atorëbalõ: Abraõt:

Čuj me: itd.

___________________________________________________________

11 [[E. S[ever]. Zeleni Plamen. Tahaaotahe. Æ. <prizivajući K Zemlje> ynda. 1°=10° Set u Borbi.]]

12 [[?Baru ?]] [Grčki koren koji indicira ‘težinu’, ‘surovost’, etc.] [[Bar-Ra-IO: Sin Sunca, svi Pozdrav!]]

13 [[IO-AL: Pozdrav AL.]] 14 [[Pehar.]]

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

11

Page 12: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

}ma1 Čuj me! 2

Aõt: 3 Abaõt: 4 Basum: 5 Isak: 6

Sabaõt: 7 Iaõ:

Ovo je Gospod Bogova: Ovo je Gospod Univerzuma: Ovo je On Kojeg se Vetrovi plaše. Ovo je On, Koji napravivši glas svojom Zapovešću, je Gospod Svih Stvari:

Kralj Vladalac i Pomagač.

Čuj me: itd.8

Čuj me: 9 Ieou: Pur: 10 Iou: Pur: Iaõt: Iaeõ: Ioou: Abrasaks: Sabriam: Oo: Uu: Adõnaie: Ede: Edu: Angelos ton Teon: Anlala11 Lai:

Gaia: Ape: Diatana Torun. 12 ______________________________________________________________________________

1 [[A Y <prizivajući K Aktivnog Duna> hyha.]] 2 [[Uspravna <Piramida>.]] 3 [[Znak AOTH twa = 407 = 11 ⋅ 37.]] 4 [[ABA-OTH: ABA = A takodje 1-2-1, 0-I-0 [po Tarotu], $, Očevi, e 2 ⋅ 5.]] 5 [[\c Ime [BASUM, neki misle, da je izvedena forma \cb, ba-Šem, ‘u Ime’] BA-SUM

ab Otac-Idelac; \ws 666 Sol.]] [brojeći \ kao 600] 6 [[ISAK ]asy = 91 = }ma itd; ]acy blizanac Suština.]] [brojeći ] kao 500, ]acy = 811,

IAW - T.S.] 7 [[Sabaot = sedmica

= abx 93 } wt 406 } 499]]

8 [[Za Oca i Sina itd.]] 9 [[uzdigni se u <Piramidi>.]] 10 [[P#r [sic] = Vatra = 186 = 2 ⋅ 93 = 6 ⋅ 31.]] 11 (“Anlala” modifikovano u “Analala”) [[Borbeni poklič Mnoštva]] 12 (podvučeno) [[Prepunjuje]] [[Ispucavanje (kao zvezde) Semena.]]

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

12

Page 13: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

Ja sam On! Nerođeni Duh! imajući vid u nogama: Snažna, i Besmrtna vatra!1

Ja sam On! Istina2 Ja sam On! Koji mrzi što se zlo čini u Svetu!3 Ja sam On, koji seva i grmi,4 Ja sam On, od kojeg je Pljusak Života Zemlje:5 Ja sam On, čija usta uvek plamte:6 Ja sam On, Začetnik i Ispoljitelj Svetlosti:7 Ja sam On, Ljupkost Svetova:8

Srce Uvijeno Zmijom je Moje Ime!9 Priđi Ti, i sledi Me: i učini sve Duhove podložne Meni: tako da svaki Duh

nebesa i Etera: na Zemlji i pod Zemljom: na suvom Tlu, ili u Vodi: Kovitlajućeg Vazduha i jurišajuće Vatre: i svaka Čarolija i Bič Božiji mogu biti podložni Meni.

Iaõ:10 Sabaõ:11 Takve su Reči!

______________________________________________________________________________

1 [[1]] 2 [[2]] 3 [[3]] 4 [[e f 4, 5]] 5 [[6]] 6 [[% p 7, 8]] 7 [[9]] 8 [[10]] [nagoveštaj je na Sefirote i horizontalne puteve Drveta Života] 9 [[Eliksir.]] 10 [[On je IA = Jedanaest; Seme (y) Alefa.

[la = 111 Bahus Difeus, Zevs Arrhnoqhluj, Heru-pa-kraat; = 831 Falloj, Puramij

$SV= Keter, Hokmah, Binah [brojeći $ kao ST, c-f = XX + XI = 31] = Atu 0 = Jedan.

11 [[On je 6: He is CBA = VOLJA ili On je Saba’a tj. 7.]]

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

13

Page 14: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

Inicirana Interpretacija Ceremonijalne Magije1

Visoko je zabavno za studenta magične literature koji nije u potpunosti budala -

a retka je takva kombinacija! - da opazi kriticizam usmeren od strane Filistinaca protiv tvrđave njegove nauke. Istinski, kako je naše doba detinjstva u nas ukorenila ne samo bukvalnu veru u Bibliju, već i znatnu veru u Alf Lajla va Lajla,2 i samo adolescencija nas može izlečiti, mi smo već veoma podložni, pod napadom i energijom svićuće muškosti, da grubo i hitro zbacimo oba ova klasika, da ih smatramo na istom nivou, kao interesantne dokumente sa stanovišta foklora i antropologije, i kao ništa više.

Čak i kada naučimo da Biblija, dubokim i podrobnim proučavanjem teksta, može biti prisiljena da proizvede Kabalističke tajne kosmičkog opsega i važnosti, mi smo prečesto spori u primeni sličnih okrepljenja pratećem tomu, čak iako smo srećni držaoci Burtonovog istinskog izdanja.

Meni, onda, preostaje da uzdignem Alf Lajla va Lajla na svoje odgovarajuće mesto još jednom.

Mene ne interesuje da poreknem realnost svih „magičnih“ fenomena; ako su oni iluzije, one su barem realne koliko i mnoge nesporavane činjenice svakodnevnog života; i, ako pratimo Herberta Spensera, oni su barem dokazi nekog uzroka.3

Sada, ova činjenica je naša osnova. Šta je uzrok moje iluzije viđenja duha u trouglu Umetnosti?

Svaka sveznalica, svaki ekspert u psihologiji, će odgovoriti: „Taj uzrok leži u tvojem mozgu.“

______________________________________________________________________________ 1 Uvodni Esej. Od Alistera Krolija. 2 “Hiljadu i jedna noć”, uobičajeno zvana “Arabijske noći”. 3 Ovo je, uzgredno, možda najveći argument koji posedujemo, izguran do svoje krajnosti,

protiv teorije Advaitista.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

14

Page 15: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

Engleska deca se uče (pace Čin Edukacije) da Univerzum leži u beskonačnom Prostoru; Hinduska deca, u Akaši, što je ista stvar.

Oni Evropljani koji idu malo dublje da nauče od Fihtea, da je pojavni Univerzum kreacija Ega; Hindusima, ili Evropljanima koji uče pod Hinduskim Guruom, biva rečeno, da se pod Akašom podrazumeva Čitakaša. Čitakaša je smeštena u „Trećem Oku“, tj. u mozgu. Preuzimanjem viših dimenzija prostora, mi možemo pripojiti ovo lice Realizmu; ali nema potreba da se toliko mučimo.

Kako je istina za običan Univerzum, da su svi osećaji-utisci zavisni od promena na mozgu,1 mi moramo uključiti iluzije, koje su na kraju krajeva osećaji-utisci kao što su i „realnosti“, u klasu „pojava zavisnih od moždanih promena.“

Magične pojave, međutim, spadaju pod posebnu pod-klasu, s obzirom da su voljne, i njihov uzrok je serija „realnih“ pojava nazvanih operacijama ceremonijalne Magije.

Ove se sastoje od:

(1) Vid.

Krug, kvadrat, trougao, posude, lampe, odore, pribor, itd. (2) Zvuk.

Prizivanja. (3) Miris.

Mirisi. (4) Ukus.

Pričešća. (5) Dodir.

Kao pod (1) (6) Um.

Kombinacija svih ovih i razmišljanje o njihovom značaju.

Ovi neobični utisci (1-5) proizvode moždane promene; odatle je njihov zbir (6) neobične vrste. Njihovo projektovanje nazad u očigledan pojavni svet je zato neobično. ______________________________________________________________________________

1 Misao je izlučenje mozga (Vajsman). Svesnost je funkcija mozga (Haksli).

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

15

Page 16: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

U ovome se sadrži realnost operacija i dejstva ceremonijalne magije,1 i ja shvatam da je izvinjenje obilno, dokle god se „dejstva“ odnose samo na one fenomene koji se pojavljuju samom magičaru, pojava duha, njegov razgovor, mogući šokovi zbog nesmotrenosti, i tako dalje, čak do ekstaze sa jedne strane, i smrti ili ludosti sa druge.

Ali može li se bilo koji od dejstva opisanih u ovoj našoj knjizi Goecia postići, i ako je tako, možeš li dati racionalno objašnjenje okolnosti? Tako vi kažete?

Mogu, i hoću. Duhovi Goecie su delovi ljudskog mozga. Njihovi pečati predstavljaju (G-din Spenserova projektovana kocka) metode

stimulisanja i regulacije tih naročitih tački (kroz oko). Imena Boga su vibracije sračunate da uspostave: (a) Opštu kontrolu nad mozgom. (Uspostavljanje funkcija srodnih tananom

svetu). (b) Kontrolu nad mozgom detaljno. (Čin ili vrsta Duha). (c) Kontrola nad jednim određenim delom. (Ime Duha). Mirisi pomažu kroz čulo mirisa. Uobičajeno miris će težiti kontrolisanju velike

površine; ali postoji atribucija mirisa slovima alfabeta, dopuštajući pojedincu, preko Kabalističke formule, da sroči ime Duha.

Ne moram ulaziti u iscrpniju diskusiju o ovim tačkama; inteligentan čitalac će lako dopuniti šta nedostaje. Ako, onda, ja kažem, sa Solomonom: „Duh Cimieris uči logiku“, ono što mislim je: „Ovi delovi mojeg uma koji su od koristi logičkoj sposobnosti mogu biti

stimulisani i razvijeni prateći proces nazvan „Prizivanje Cimierisa“.“ I to je čisto materijalistički racionalna izjava; nezavisna je od bilo koje

objektivne hijerarhije u potpunosti. Filozofija nema ništa da kaže; a Nauka može samo obustaviti osudu, vršeći pravilnu i metodičnu istragu navedenih činjenica.

______________________________________________________________________________ 1 Pored njene vrednosti u postizanju jedno-smernosti. O ovom predmetu zanimljivo je

konsultuvati moj tycarb. [Berašit, Esej o Ontologiji: kasnije svezano sa Mačem Pesme u tomu II Sabranih Dela A.K.-a]

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

16

Page 17: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

Nažalost, ne možemo se tu zaustaviti. Solomon nam obećava da možemo (1) steći informacije; (2) uništiti neprijatelje; (3) razumeti glasove prirode; (4) steći blago; (5) lečiti bolesti, itd. Uzeo sam ovih pet moći nasumično; obzir o prostoru mi zabranjuje da ih sve objasnim. (1) Dovodi činjenice iz podsvesti. (2) Ovde dolazimo do interesantne činjenice. Zanimljivo je primetiti suprotnost između plemenitih sredstava i očigledno podmuklih ciljeva magičnih rituala. Ovo drugo su maske za uzvišene istine. „Uništii naše neprijatelje“ je shvatiti iluziju dualnosti, pobuditi saosećanje. (Ah! G-dine Vejti,1 svet Magije je ogledalo, u kojem ko vidi gadost je gad.) (3) Pažljivi prirodnjak će razumeti mnogo od glasova životinja koje je dugo proučavao. Čak i dete zna razliku između mačijeg mjaukanja i predenja. Sposobnost se može uveliko razviti. (4) Poslovni kapacitet se može stimulisati. (5) Nenormalna stanja tela se mogu ispraviti, a obuhvaćena tkiva vraćena nazad u tonus, pokornošću strujama začetim u mozgu. Tako i za sve druge pojave. Nema ishoda koji je istinski i neophodno čudestan. Naša Ceremonijalna Magija se stanjuje, tako, u seriju sitnih, premda naravno empirijskih, psiholoških eksperimenata, i svako ko hoće da ih sprovede inteligentno ne mora se plašiti rezultata. Ja imam svo zdravlje, blago i logiku koja mi treba; ja nemam vremena za bacanje. „Postoji lav na putu.“ Za mene su ove prakse beskorisne; ali za korist drugih manje srećnih ja ih dajem svetu, zajedno sa ovim objašnjenjem, i izvinjenjem, za njih. Verujem da će ovo objašnjenje omogućiti mnogim proučavaocima koji do ovde, detinjastom objektivnošću svojeg viđenja pitanja, nisu postigli nikakve rezultate, da uspeju; da će izvinjenje utisnuti našim podrugljivim ljudima nauke da bi proučavanje baciluma trebalo ustupiti mesto proučavanju bakuluma, manje većem-koliko velikom pojedinac shvata kada upoređuje štap sa Mahalingamom,2 kojim je Brama poleteo brzinom 84000 jodžana u sekundi za 84000 mahakalpa, niz koji je Višnu sleteo brzinom 84000 kroresa džohanasa u sekundi za 84000 kroresa mahakalpa-ipak nijedan nije dostigao kraj.

Ali ja dostižem kraj. Kuća Boleskin

Fojers, Juli, 1903. 1 Pesnik velikih sposobnosti. Uredio je knjigu nazvanu „O Crnoj Magiji i Savezima“ u kojoj

ozloglašava isto. 2 Falus Šive Uništitelja. Zapravo je identičan sa Kabalističkim „Srednjim stubom“ „Drveta

Života“

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

17

Page 18: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

BELEŠKA. - Nameravao sam na ovom mestu da posvetim malo pažnje izdanju (spasi obeležje) Goecie G-dina A. E. Vejtia u „Knjizi Crne Magije.“ Ali sveži pregled tog dela otkriva da je to takva papazjanija dvadeset-petog reda otrcanog školarskog žurnalizma da me gnušanje primorava da se suzdržim. Mogu tek pomenuti da su otisci štampe iskvareni i pečati gadno nacrtani. Da dam jedan konkretan primer: na str. 202, G-din Vejti zapaža: „Ovo“ (da je sastavljač Lemegetona bio upoznat sa N. T.) „je dokazano nagoveštajem u Trećoj Zakletvi na Živuća Stvorenja u Apokalipsi.“ Nema nijednog takvog nagoveštaja! U Drugoj Zakletvi, jer ja sam ispravio G-din Vejtievu nehatnu grešku, postoji nagoveštaj na Živuća Stvorenja; postoji takođe nagoveštaj na ista bića u Apokalipsi. Argument tada stoji: Knjiga Hronika se odnosi na Kralja Solomona (nepoznat datum). G-din Vejti se poziva na Kralja Solomona (1898). Zato, Autor Knjige Hronika je bio upoznat sa G-din Vejtievom knjigom.1 Zaključićemo sa sažaljavanjem autora Knjige Hronika.

______________________________________________________________________________

1 Čak i odvojeno od ovoga, ako su Živuća Bića zaista postojeća bića - što bi ime nagoveštavalo - argument stoji: Rig-Veda, Stari Zavet, Insidecompletuar Britanniaware, Mač Pesme svi nagoveštavaju Sunce.

∴ postoji zajednički izvor u literaturi. Zabluda G-din Vejtija je u redu, mada, za ljude koji nikada nisu držali Živuća Stvorenja, niti

čak postigli četvrtu u Bridžu.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

18

Page 19: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

LEMEGETON VEL CLAVICULA SALOMONIS REGIS PRELIMINARNA DEFINICIJA MAGIJE.1

MAGIJA je Najviše, naj-Apsolutnije, i naj-Božanskije Znanje Prirodne Filozofije, napredno u svojim radovima i predivnim operacijama kroz razumevanje unutrašnjih skrivenih vrlina stvari; tako da kada se pravi Agensi2 primene na odgovarajuće Pacijente,3 čudni i zavidni efekti će se proizvesti. Odatle su magičari duboki i marljivi istražitelji Prirode; oni, usled svoje veštine, znaju kako da predosete napor,4 što će prostom izgledati kao čudo. Origen rekaše da Magična Umetnost ne sadrži ništa logično, i mada bi trebalo, već da ona ne sme biti Zla, ili predmet prezira ili podsmeha; i razlikuje Prirodnu Magiju od onoga što je Diabolično. Apolonius Tijane je izvodio jedino Prirodnu Magiju, pomoću koje je vršio divne stvari. Filo Hebreus rekaše da je istinska Magija, pomoću koje dolazimo do razumevanja Tajnih Radova Prirode, toliko daleko od preziranja da su je najveći Monarsi i Kraljevi proučavali. Nipošto! među Persijancima niko nije mogao vladati ukoliko nije bio vešt u ovoj VELIKOJ UMETNOSTI. Ova Plemenita Nauka se često degenerisala, od Prirodne postajala Diabolična, a iz Istinske Filozofije se pretvarala Nigromantiju.5 Što se može potpuno teretiti na njene sledbenike, koji su, zloupotrebljavajući ili ne bivajući umešni tom Visokom i Mističnom Znanju, trenutno podlezali iskušenjima Satona, i koji su od njegove strane dovođeni u zabludu u Proučavanje Crne Umetnosti. Otud Magija leži u sramoti, a oni koji je traže su vulgarno procenjivani kao Čarobnjaci. ______________________________________________________________________________

1 Ova Preliminarna Definicija Magije je pronađena u vrlo retkim Spisima, i verovatno je kasnija od tela dela.

2 Ili Aktivni. 3 Ili Pasivne. 4 Ili Dejstva. 5 Ili Crnu Umetnost, odvojena od Nekromantije, ili Divinacije po Mrtvima.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

19

Page 20: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

Bratstvo Rozi Krusijanaca je mislilo da nije pogodno da se naslove Magičarima, već radije Filozofima. A oni nisu neuki Empiričari,1 nego učeni i iskusni Lekari, čiji lekovi nisu samo Zakoniti već Božanski.

KRATAK UVODNI OPIS

(N.B. Ovo je uzeto iz nekoliko Manuskript Spisa, od kojih su četiri glavne varijacije ovde sastavljene zajedno u paralelnim kolonama kao primer bliskog slaganja različitih tekstova Lemegetona. Jer u celom delu, razlike u načinu izražavanja različitih Spisa nisu dovoljni da zahtevaju konstantno davanje paralelnih čitanja; ali, osim u starijim primerima, postoji mnogo pokvarenosti u Pečatima i Sigilima, tako da u ovom poslednjem skorašnji primerci nisu u potpunosti pouzdani.)

CLAVICULA SALAMONIS REGIS

koji sadrži sva Imena, Nadleštva i Redove svih Duhova sa kojima je ikada razgovarao, sa Pečatima i Simbolima svakog duha i načinom njihovog pozivanja do vidljive pojave. U 5 delova, naime:

CEO LEMEGETON ILI CLAVICULA

Sada ova Knjiga sadrži sva Imena, Redove i Nadleštva svih duhova sa kojima je Solomon ikada razgovarao, Pečate i Simbole koji pripadaju svakom Duhu i način za njihovo pozivanje do vidljive pojave: Podeljena u pet posebnih Knjiga ili delova, naime:

CLAVICULA SALAMONIS REGIS

koji sadrži sva Imena, Nadleštva, i Redove svih duhova sa kojima je ikada vodio ikakav razgovor; zajedno sa Pečatima i Simbolima odgovarajućim svakom Duhu, i metodu za pozivanje njih do vidljive pojave: U 5 delova, naime:

KLJUČ SOLOMONA koji sadrži sva imena, redove, i nadleštva svih Duhova sa kojima je ikada Solomon razgovarao, zajedno sa Pečatima i Simbolima koji pripadaju svakom Duhu, i način njihovog zvanja do vidljive pojave: U 4 dela.

PRVI DEO je Knjiga Zlih Duhova, zvana GOECIA, pokazuje kako je svezao te Duhove, i iskoristio ih u opštim stvarima, čime je dostigao veliku slavu.

PRVA KNJIGA, ili Deo, koja je Knjiga koja se tiče Duhova Zla, i koja se naziva GOECIA SOLOMONA, pokazuje njegov način svezivanja Duhova za korišćenje u stvarima raznovrsnim. I ovime je dobio veliko čuvenje.

PRVI DEO je Knjiga Zlih Duhova, zvana GOECIA, koja pokazuje kako je svezao te Duhove i koristio ih u stvarima opštim i pojedinim, čime je dostigao veliko čuvenje.

PRVI DEO je Knjiga Zlih Duhova zvana GOECIA, koja pokazuje kako je on svezao te Duhove i koristio ih u nekoliko stvari, čime je dobio veliko čuvenje.

DRUGI DEO je Knjiga Duhova, delom Zlih i delom Dobrih, koja je zvana TEURGIA-GOECIA, svi Vazdušni Duhovi, itd.

DRUGA KNJIGA je ona koja se bavi pomešanim Duhovima Dobrih i Zlih Priroda, koja je imenovana TEURGIA-GOECIA, ili Magična Mudrost Duhova Vazdušnih, od kojih neki prebivaju, ali sigurno lutaju i ne prebivaju.

DRUGI DEO je knjiga Duhova delom Zlih i delom Dobrih koja je zvana TEURGIA-GOECIA, svih Vadzušnih Duhova, itd.

DRUGI DEO je Knjiga Duhova delom Dobrih i delom Zlih, koja je zvana TEURGIA-GOECIA, svih Vazdušnih Duhova.

______________________________________________________________________________ 1 Ili Šarlatani i Licemeri. Vidi belešku na str. 10

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

20

Page 21: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

TREĆI DEO je o Duhovima koji vladaju Planetarnim Satima, i koji Duhovi pripadaju svakom stepenu, Znakovima, Planetama u Znacima. Nazvana PAULINE UMETNOST, itd.

TREĆA KNJIGA, zvana ARS PAULINA, ili Umetnost PAULINE, se bavi Duhovima dodeljenim svakom stepenu od 360 Stepeni Zodiaka, i takođe Znacima, i o Planetama u Znacima, kao i o Znacima.

TREĆI DEO je o Duhovima koji vladaju Planetarnim Kućama, i o tome koji Duh pripada kojem Stepenu Znaka, i o Planetama u Znacima. Ovo je nazvano PAULINE UMETNOST.

TREĆI DEO je Knjiga koja upravlja Planetarnim Kućama, i koji Duhovi pripadaju kojem stepenu Znaka, i Planetama u Znacima. Zvana Paulinska Umetnost.

ČETVRTI DEO ove knjige je nazvan ALMADEL SOLOMONA, koji sadrži one duhove koji vladaju sa Četiri Visine, ili 360 Stepeni Zodiaka. Ova dva poslednja Reda Duhova su Dobra, i trebaju biti tražena za Božanska traženja, itd. i zovu se TEURGIA.

ČETVRTA KNJIGA zvana, ARS ALMADEL SALOMONIS, ili UMETNOST ALMADEL SOLOMONA, se tiče onih Duhova koji su postavljen nad Četvrtinama Visina. Ove dve poslednje pomenute Knjige, UMETNOST PAULINE i UMETNOST ALMADEL, se odnose na Dobre Duhove jedino, čije znanje se može dobiti kroz traženje Božanskog. Ove dve Knjige se klasiraju zajedno pod ime Prvog i Drugog Dela Knjige TEURGIA SOLOMONA.

ČETVRTI DEO ove Knjige je nazvana ALMADEL SOLOMONA, koja sadrži one Duhove koji vladaju sa Četiri Visine, ili 360 Stepeni Zodiaka. Ova dva Zadnja Reda Duhova su Dobri, i zovu se TEURGIA, i trebaju se tražiti pomoću Božanskog traženja, itd.

ČETVRTI DEO je Knjiga zvana ALMADEL SOLOMONA, koja sadrži Dvadeset Četiri Glavna Duha koji upravljaju sa Četiri Visine, ili 360 Stepeni Zodiaka. Ova dva poslednja Reda Duhova su Dobri, i zovu se TEURGIA, i trebaju biti traženi pomoću Božanskog Traženja.

PETI DEO je Knjiga Beseda i Molitvi koje je Mudri Solomon koristio na Oltaru u Hramu. Koji su nazvani Ars Nova, što je otkriveno Solomonu od onog Svetog Anđela Boga zvanog MIHAEL; i on je takođe primio mnoge kratke Beleške napisane Prstom Boga, koje su objavljene njemu od pomenutog Anđela sa Udarima Groma; bez kojih Beleški Kralj Solomon nikada nije postizao svoje veliko znanje, jer je po njima on saznao sve Umetnosti i Nauke i Dobre i Loše; iz ovih beleški je zvana NOTARSKA UMETNOST, itd.

PETA KNJIGA Lemegetona je ona Molitvi i Beseda. Koje je Solomon Mudri koristio nad Oltarom u Hramu. I naslovi odavde su ARS NOVA, NOVA UMETNOST, NOTARSKA UMETNOST. Što je bilo otkriveno njemu od MIHAELA, tog Svetog Anđela Boga, u gromu i munji, i on je dalje primio od gore pomenutog Anđela određene Beleške napisane Rukom Boga, bez kojih Veliki Kralj nikada ne bio postigao njegovu veliku Mudrost, jer odatle je saznao sve stvari Nauke i Umetnosti bilo Dobre ili Zle.

PETI DEO je Knjiga Beseda i Molitvi koje je Mudri Solomon koristio nad Oltarom u Hramu. Koja je zvana ARS NOVA, koja je otkrivena Solomonu od strane tog Svetog Anđela Boga zvanog MIHAEL; i on je takođe primio mnoge kratke Beleške pisane Prstom Boga, koje su mu objavljene od pomenutog Anđela sa Udarima Groma; bez kojih Beleški Kralj Solomon nikada ne bi postigao njegovu Veliku Mudrost, jer pomoću njih je za kratko vreme on dobio Znanje svih Umetnosti i Nauka i Dobrih i Zlih; od ovih Beleški je nazvana NOTARSKA UMETNOST, itd.

Ove Najsvetije Misterije su otkrivene Solomonu.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

21

Page 22: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

Sada u ovoj Knjizi LEMEGETONA je sadržana cela Umetnost Solomona. I premda ima mnogih drugih Knjiga za koje se kaže da su njegove, tek nijedna se ne može uporediti sa ovom, jer ova ih sadrži sve. Iako ima naslova sa nekim drugim Imenima Knjiga, KNJIGA HELSIOLA, koja je potpuno ista ovoj poslednjoj Knjizi Lemegetona zvanoj ARS NOVA ili ARS NOTORIA, itd. Ove Knjige su isprva nađene u Kaldejskom i Hebrejskom Jeziku u Jerusalimu od strane Jevrejskog Rabina; i on ih je preveo u Grčki jezik i odatle u Latinski, kao što je rečeno.1

______________________________________________________________________________

1 Samo prva od ovih pet knjiga je ovde izdana; astralno protivljenje uzgredno izdavanju svakog magičnog spisa ne treba biti okrivljeno za ovo; već angažovanje prevodioca u pitanjima drugog značaja, kao što je prethodno nagovešteno. Ovaj istinski život ovog čoveka i njegovih saradnika, sa verodostojnim prikazom njihovih istraživanja u magijskim umetnostima, itd., se može potražiti u mojem predstojećem tomu:

“Istorija Reda Zlatne Zore.” - Urednik.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

22

Page 23: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

Shemhamphorash.

1. BAEL. Prvi glavni Duh je Kralj, koji vlada na Istoku, zvan BAEL. On te čini nevidljivim. On vlada nad 66 Legija Paklenih Duhova. Javlja se u različitim obličjima, katkad kao mačak, katkad kao žaba, a katkad kao čovek, a katkad kao sva ova obličja u jednome. Govori hrapavo, to je njegov karakter koji se obicno nosi kao Lamen pred onim, koji ga zaziva, ili ti inače on neće učiniti čast.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

23

Page 24: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

2. AGARES. Drugi duh je Vojvoda zvan AGREAS ili AGARES. On je pod moći Istoka, i dolazi u obliku starog svetloputog čoveka, koji jaše na krokodilu, noseći jastreba kokošara u svojoj šaci, pa ipak blag u pojavi. On čini da se zaustavljaju oni koji trče, te vraća nazad odbegle. On podučava sve jezike i govore odmah zatim. Ima snagu takođe da razara dostojanstva i duhovna i svetska, pa prouzrokuje zemljotrese. Bio je od Reda Vrlina. Ima pod svojom vlašću 31 Legiju Duhova. I to je njegov Pecat ili značaj koji ćes ti nositi kao Lamen pred sobom.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

24

Page 25: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

3. VASSAGO. Treći je moćni Princ, koji je iste naravi kao AGARES. Zove se VASSAGO. Taj Duh je dobre naravi, a njegova služba je izjavljivati stvari prošle i buduće, otkrivati sve skrivene i izgubljene stvari. On vlada nad 26 Legija Duhova, i to je njegov Pečat.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

25

Page 26: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

4. SAMIGINA, ili GAMIGIN. Četvrti Duh je SAMIGINA, veliki Markiz. Javlja se u obliku malog konja ili magarca, i tada se pretvara u ljudski oblik na zahtev Majstora. On govori hrapavim glasom. Vlada nad 30 Legija Nižih. O podučava sve slobodne nauke, i izveštava o mrtvim dušama, koje su umrle u grehu. A njegov Pečat je ovaj koji treba nositi pred Magom kad je zazivač.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

26

Page 27: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

5. MARBAS. Peti Duh je MARBAS. On je veliki Predsednik, a javlja se najpre u obliku velikog lava, a posle, na zahtev Majstora, preuzima ljudski oblik. On istinito odgovara o istinitim i skrivenim stvarima. Prouzrokuje bolesti i leči ih. Opet, on daje veliku mudrost i znanje u mehaničkim umetnostima, i može pretvarati ljude u druge oblike. On upravlja nad 36 Legija Duhova. A njegov Pečat je ovaj, koji treba nositi kao što je gore rečeno.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

27

Page 28: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

6. VALEFOR. Šesti duh je VALEFOR. On je moćni Vojvoda, a javlja se u obliku lava s magarećom glavom, zavijajući. On je dobar Familijar, ali kad se isprobava on je Familijar za krađu. Upravlja nad 10 Legija Duhova. Njegov Pecat je ovaj, što se mora nositi, hteo li ga ti za Familijara ili ne.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

28

Page 29: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

7. AMON. Sedmi Duh je AMON. On je Markiz velikih moći, i najmračniji. Javlja se kao vuk sa zmijskim repom, bljujući iz svojih usta vatrene plamenove, ali na zapovest Maga on uzima na sebe oblik čoveka sa psećim zubima smeštenim u glavi kao u gavrana, ili kao čovek sa gavranovom glavom. Govori sve, i prošlost i budućnost. On izaziva osvete i smiruje rasprave među prijateljima. Vlada nad 40 Legija Duhova. Njegov Pečat je ovaj koji se mora nositi kao gore navedeno.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

29

Page 30: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

8. BARBATOS. Osmi Duh je BARBATOS. On je veliki Vojvoda, a javlja se kad je Sunce u Strelcu, sa četiri plamenita Kralja u društvu njihovih velikih trupa. Daje razumevanje pesme ptica, i glasovima drugih stvorenja, takvih kao lajanje pasa. On otvara skrivena blaga, koja su skrivena čarolijama Magova. On je iz Reda Vrlina, od kojih zadržava neki deo, pokazuje sve prošlo i buduće, miri prijatelje i one koji su u Moći. On vlada nad 30 Legija Duhova. Njegov Pečat poslušnosti jeste ovaj, koji nosi pred sobom kao što je gore spomenuto.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

30

Page 31: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

9. PAIMON. Deveti Duh u ovom redu je PAIMON, veliki Kralj, vrlo poslušan Luciferu. On se javlja u obliku čoveka koji sedi na dvogrboj kamili s najslavnijom krunom na glavi. Pred njim ide mnoštvo Duhova, kao ljudi sa trubama i zvonima, što lepo odzvanjaju, i sa svim drugim vrstama muzičkih instrumenata. Ima jak glas pa grmi kad prvi put dolazi, a njegov glas (govor) je takav da Mag ne može dobro razumeti ako ga ne može primorati. Taj duh može ovladati svim umetnostima i naukama, i drugim tajnim stvarima. On može otkriti šta je u zemlji i ono što je pod vodom, i ono što je razum, i gde je on, ili koju god stvar želis saznati. Daje dostojanstvo i potvrđuje ga. On veže i čini bilo kog čoveka podvrgnutog Magu, ako on to želi. On daje dobre Familijare (kućne duhove), takve koji mogu podučavati sve umetnosti. Njega moraš gledati prema zapadu. Iz Reda je Vlasti. On ima pod sobom 200 Legija Duhova - deo njih su iz Reda Anđela, a drugi deo iz Reda Moćnika.

Ako zoveš ovog Duha, samog Paimona, moraš mu prineti neku zrtvu, pratiće ga dva Kralja po imenu LABAL i ABALIM, i takođe drugi Duhovi koji su iz Reda Moći u njegovoj skupini, i 25 Legija. A ti Duhovi koji su podložni njima nisu uvek s njima, dok ih Mag ne prisili. Njegov Pečat jeste ovaj koji se mora nositi kao Lamen pred tobom...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

31

Page 32: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

10. BUER. Deseti Duh je BUER, veliki Predsednik. On se javlja u Strelcu i to je njegov oblik kad je Sunce tamo. On podučava filozofiju, moralnu i prirodnu, logičku umetnost, takođe vrline svih trava i biljaka. On zaceljuje sve preteranosti u čoveku, a daje dobre Familijare. Upravlja nad 50 Legija Duhova, a njegov karakter poslušnosti je onaj koji moraš nositi ako ga zazivaš da se javi.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

32

Page 33: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

11. GUSION. Jedanaesti Duh je veliki i jaki Vojvoda, po imenu GUSION. On se javlja kao Xenopilus. On govori sve, prošlost, sadašnjost i budućnost, a pokazuje značenje i rešava sva tvoja pitanja. On smiruje i pomiruje prijateljstva, daje čast i dostojanstvo svakome. Vlada nad 40 Legija Duhova. Njegov je Pečat ovaj, koji nosiš kao što je gore rečeno.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

33

Page 34: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

12. SITRI. Dvanaesti Duh je SITRI. On je veliki Princ, a javlja se prvo s leopardovom glavom i grifonovim krilima, ali na naredbu Majstora Egzorcizma preuzima ljudski oblik, i to vrlo lep. Rasplamsava muškarčevu ljubav prema ženama, a žene ljubavlju prema muškarcima, i uzrok je da se oni pokazuju nagima ako poželi. Upravlja nad 60 Leguja Duhova. Njegov pečat je ovo, koji trebaš nositi pred sobom.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

34

Page 35: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

13. BELETH. Trinaesti Duh zove se BELETH (BILETH ili BILET). On je moćni Kralj i strašan. On je na bledom konju sa trubama i drugim vrstama muzičkih instrumenata koji sviraju pred njim. On je vrlo besan kad se prvi put javlja, tj. dok Egzorcist odlaže svoju odvažnost. Da bi učinio ovo on mora držati leskov štap u ruci, udarivši njime južni i istočni deo, ocrtavsi trougao izvan kruga mora zapovediti da uđe u nega okovima i nalozima Duhova kako sledi nakon ovoga. Ako on ne uđe u trougao, na vaše pretnje, ponovi predstavu tih okova i čari pred njim i tada će on popustiti, ući i učiniti ono što zapoveda Egzorcist. Ali on je veliki Kralj i treba ga primiti s poštovanjem, kao što to čine Kraljevi i Prinčevi koji ga prate. Moraš uvek imati srebrni prsten na srednjem prstu ili levu ruku držati na svome licu da bi se zaštitio od gorućeg daha besnog Duha (vidi Magički Krug), kao što čine još pred AMAYMON-om. Taj veliki Kralj BELETH prouzrokuje svaku ljubav i muškarca i žene, dok Majstor Egzorcist nije ispunio njegovu želju. On je iz Reda Moći, i vlada nad 85 Legija Duhova. Ovo je njegov Plemeniti pečat, koji se mora nositi pred tobom tokom rada.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

35

Page 36: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

14. LERAJE, ili LERAIKHA. Četrnaesti Duh zove se LERAJE, (LERAIKHA ili LERAIE). On je Markiz velik u moći, koji se prikazuje u obliku Strelca odevenog u zeleno, s lukom i tobolcem. On prouzrokuje sve velike bitke i borbe, i čini da se gnoje rane prouzrokovane strelčevim strelama. Ovo pripada Strelcu. On upravlja nad 30 Legija Duhova, i ovo mu je Pečat...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

36

Page 37: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

15. ELIGOS. Petnaesti Duh je ELIGOS, veliki Vojvoda, a javlja se u obliku dobroćudnog viteza, koji nosi koplje kao znak i zmiju. On otkriva skrivene stvari, poznaje događaje koji će se desiti, i ratove, i kako će se vojnici suočiti. On je uzrok ljubavi gospode i velikih osoba. On upravlja nad 60 Legija Duhova. Ovo mu je Pečat...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

37

Page 38: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

16. ZEPAR. Šesnaesti Duh je ZEPAR. On je veliki Vojvoda, i javlja se u crvenoj opremi sa oklopom, kao vojnik. Njegov zadatak je prouzrokovati da žene vole muškarce, i uvesti ih zajedno u ljubav. On takođe čini da se oni svlače. Upravlja nad 26 Legija Nižih Duhova, a Pečat mu je ovaj kojem se on pokorava ako ga vidi.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

38

Page 39: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

17. BOTIS. Sedamnaesti Duh je BOTIS, veliki Predsednik i Grof. On se javlja najpre u obliku gadne otrovnice, na naredbu Maga uzima ljudski oblik sa velikim zubima i dva roga, noseći sjajan i oštar mač u ruci. Govori o svemu prošlom i budućem, pomiruje prijatelje i neprijatelje. Vlada nad 60 Legija Duhova, i evo njegovog Pečata...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

39

Page 40: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

18. BATHIN. Osamnaesti Duh je BATHIN. On je moćan i snažan Vojvoda. Javlja se kao snažan čovek sa zmijskim repom koji sedi na svetlom konju (ili magarcu). Poznaje osobine trava i dragog kamenja, i može prenositi ljude naglo iz jedne zemlje u drugu. Vlada nad 30 Legija Duhova. Ovo je njegov Pečat koji se mora nositi kako je gore rečeno.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

40

Page 41: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

19. SALLOS. Devetnaesti Duh je SALLOS (ili SALEOS). On je velik i moćan Vojvoda, a javlja se u obliku elegantnog vojnika što mirno jaše na krokodilu, s vojvodskom krunom na glavi. On je uzrok ženske ljubavi prema muškarcu, a muške prema ženi, i upravlja nad 30 Legija Duhova. Ovo mu je Pečat...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

41

Page 42: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

20. PURSON. Dvadeseti Duh je PURSON, veliki Kralj. Njegova pojava je prijatna, poput čoveka lavljeg lica, koji nosi strašnu otrovnicu u ruci i jaše na medvedu. Pred njim idu mnogi trubači svirajući. Poznaje mnoge skrivene stvari, može otkriti blago i reći sve prošlo, sadašnje i buduće. Može uzeti telo ljudsko ili vazdušno, i odgovara istinito na sve zemaljske stvari, tajne i božaske, i o stvaranju Sveta. Donosi sa sobam Familijare i pod njegovom zapovešću su 22 Legije Duhova, delom iz Reda Vrlina a delom iz reda Prestola. Njegov Znak, Pečat, ili Karakter je ovo, čemu on iskazuje poslušnost, koji ćes nositi u vreme akcije...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

42

Page 43: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

21. MARAX. Dvadesetprvi Duh je MARAX (u nekim kodeksima pisano MORAKX). On je veliki Grof i Predsednik. Javlja se kao veliki bik s ljudskim licem. Zadatak mu je načiniti velike poznavaoce astronomije i svih slobodnih nauka. Daje dobre Familijare, mudre, koji poznaju vrline dragocenih trava i kamenja. Upravlja nad 30 Legija Duhova, a Pečat mu je ovo, koji se mora napraviti i nositi kao što je gore rečeno...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

43

Page 44: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

22. IPOS. Dvadesetdrugi Duh je IPOS. On je Grof i moćni Princ, javlja se u obliku anđela s lavljom glavom, guskinom nogom i zečijim repom. Poznaje sve prošlo, sadašnje i buduće. Cini ljude duhovitim i smelim. Vlada nad 36 Legija Duhova. Ovo mu je Pečat koji moraš nositi...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

44

Page 45: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

23. AIM. Dvadesettreći Duh je AIM. On je veliki snažni Vojvoda. Javlja se u obliku lepog čoveka, ali sa tri glave, prva zmije, druga čoveka sa dve zvezde na čelu, treća je kao u teleta. Jaše na otrovnici noseći vatreni ugarak u svojoj ruci, kojim potpaljuje gradove i velike trgove. Čini te duhovitim na sve moguće načine i daje ispravne odgovore na sve privatne stvari. Upravlja nad 26 Legija Nižih Duhova, a njegov Pečat je ovo, koji ćes nositi kao što je gore rečeno...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

45

Page 46: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

24. NABERIUS. Dvadesetčetvrti Duh je NABERIUS. On je najvaljaniji Markiz, a prikazuje se u obliku crnog ždrala koji leprša oko kruga, i kad on govori hrapav mu je glas. Čini ljude lukavim u svim umetnostima i naukama, posebno u umetnosti retorike. Vraća izgubljena dostojanstva i počasti. Upravlja nad 19 Legija Duhova. Ovo mu je Pečat koji valja nositi...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

46

Page 47: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

25. GLASYA-LABOLAS. Dvadesetpeti Duh je GLASYA-LABOLAS. On je moćni Predsednik i Grof, a prikazuje se u obliku psa s grifonovim krilima. Podučava sve umetnosti i nauke u jednom trenutku, a začetnik je krvoprolića i ubistava. Podučava sve stvari prošle i buduće. Ako želiš prouzrokovaće ljubav i prijatelja i neprijatelja. Može učiniti čoveka nevidljivim. Ima pod svojom upravom 36 Legija Duhova. Ovo mu je Pečat...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

47

Page 48: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

26. BUNE, ili BIMÉ. Dvadesetsesti Duh je BUNE (BIME ili BIM). On je snažan, velik i moćan Vojvoda. Javlja se u obliku zmaja s tri glave, jedna psa, jedna grifona a jedna čoveka. Govori visokim i ugodnim glasom. Menja mesto mrtvih i uzrok je da se Dusi koji su pod njim sakupljaju zajedno na vašim grobovima. On daje bogatstvo čoveku, čini ga mudrim i rečitim. Daje istinite odgovore na pitanja. Upravlja sa 30 Legija Duhova. Njegov pečat je ovo, kome ukazuje poštovanje. On ima još jedan pečat (koji je prvi od ovih ali poslednji je najbolji).

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

48

Page 49: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

27. RONOVÉ. Dvadesetsedmi Duh je RONOVE. Javlja se u obliku čudovista. Podučava vrlo dobro o umetnosti retorike, daje dobre sluge, znanje jezika i usluge s prijateljima ili neprijateljima. On je Markiz i veliki Grof, ima pod zapovedništvom 19 Legija Duhova. Ovo mu je Pečat...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

49

Page 50: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

28. BERITH. Dvadesetosmi Duh u redu, kako ih je Solomon povezao zove se BERITH. On je moćan, velik i strašan Vojvoda. Ima dva druga imena što su mu ih ljudi dali nedavno, npr. BEALE ili BEAL, i BOFRY ili BOLFRY. Javlja se u obliku crveno odevenog vojnika sa zlatnom krunom na glavi koji jaše crvenog konja. Daje istinite odgovore za prošlost, sadašnjost i budućnost (to nije u skladu s tvrdnjom da je veliki lažljivac i da se u njega ne možeš uzdati). Moraš se posluziti jednim prstenom kad ga zazivaš, kako smo pre rekli u vezi sa Belethom (Duh br.13). On može pretvoriti sve metale u zlato. Može dati dostojanstva i može ih učvrstiti u čoveku. Govori vrlo razgovetnim i suptilnim glasom. Veliki je lažljivac i ne možete se pouzdati u njega. Vlada nad 26 Legija Duhova. Njegov Pečat je ovo...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

50

Page 51: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

29. ASTAROTH. Dvadesetdeveti Duh je ASTAROTH. On je moćni i snažni Vojvoda, a javlja se u obliku povređenog anđela koji jaše na paklenoj zveri poput zmaja. U svojoj desnoj ruci nosi otrovnicu. Ne smeš nikada pustiti da ti se približi, da te ne povredi svojim bučnim dahom. Zato Mag mora držati Magični Prsten blizu svog lica i to će ga odbaniti. On daje prave odgovore o prošlom, sadašnjem i budućem, i može otkriti sve tajne. On će izjaviti kako su Dusi pali, ako želis, i razlog njihovog pada. Može učiniti da ljudi na čudesan način saznaju o svim slobodnim naukama. Vlada nad 40 Legija Duhova. Ovo mu je Pečat, koji nosi pred sobom kao Lamen, ili ti se inače on neće javiti niti pokoriti.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

51

Page 52: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

30. FORNEUS. Trideseti Duh je FORNEUS. On je moćan i velik Markiz, a javlja se u obliku velikog morskog čudovista. On naučava i čini da se ljudi čudesno razumeju u umetnost retorike. Uzrok je da ljudi steknu dobro ime, da čuvaju znanje i razumevanje jezika. Čini da neko bude zavoljen od svojih neprijatelja, isto kao od svojih prijatelja. Vlada nad 29 Legija Duhova, delom iz Reda Prestola, delom iz Reda Anđela. Ovo mu je Pečat, koji nosi...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

52

Page 53: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

31. FORAS. Tridesetprvi Duh je Foras. On je moćni Predsednik, javlja se u formi jakog čoveka u ljudskom obliku. Može dati razumevanje ljudima kako mogu upoznati vrednost svih trava i dragog kamenja. Podučava umetnost logike i etike u svim njihovim delovima. Ako želiš, on čini ljude nepobedivim (više na mentalnom planu), da dugo žive i da budu rečiti. Može otkriti blago i pokriti izgubljene stvari. Vlada nad 29 Legija Duhova i njegov Pečat je ovaj koji nosiš...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

53

Page 54: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

32. ASMODAY. Tridesetdrugi Duh je ASMODAY ili ASMODAI. On je veliki Kralj, snažan i moćan. Javlja se sa tri glave od kojih je prva bika, druga čoveka, a treća ovna. Ima i rep zmije a iz njegovih usta izlaze vatreni plamenovi. Noge su mu presvučene plovnom kožom kao u guske. Sedi na paklenom zmaju, a u ruci nosi koplje sa zastavom. On je prvi i bez premca pod Moći AMAYMON-a, on ide ispred svih. Ako Egzorcistu bude palo na pamet da ga zazove, neka bude daleko i neka stoji na nogama celo vreme delovanja skinuvši kapu ili frizuru, jer ako nosi nešto na glavi AMAYMON će ga prevariti i opozvati sva njegova delovanja da se otkriju. Ali čim Egzorcist vidi Asmoday-a u gore spomenutom obličju, mora ga zazvati njegovim imenom govoreći: "Jesi li ti Asmoday?" i on to neće poreći, pa će se malo-pomalo nakloniti do zemlje. On daje Prsten Vrlina, podučava umetnost aritmetike, astronomije, geometrije i sve zanate uopšteno. Daje istinite i pune odgovore na tvoja pitanja. Čini ljude nevidljivim. Pokazuje mesto gde leže blaga i čuva ga. On među Legijama Amaymona vlada nad 72 Legije Nižih Duhova. Njegov Pečat je ovaj, što moraš nositi kao Lamen na svojim grudima...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

54

Page 55: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

33. GÄAP. Tridesettreći Duh je GAAP. On je veliki Predsednik i moćni Princ. Javlja se kad je Sunce u nekom od Južnih Znakova u ljudskoj spodobi, hodajući pred četiri velika i moćna Kralja, kao da je vođa, da ih vodi na njihovom putu. Njegova služba jeste činiti ljude neosetljivim i neukim, takođe da im daje znanje u filozofiji i svim slobodnim naukama. Može prouzrokovati ljubav ili mrznju, isto tako može te podučiti i posvetiti u onom što pripada Vlasti AMAYMAN-a, njegovog Kralja. Može osloboditi Familijare od straže drugih Magova, odgovara istinito savršeno o prošlom, sadašnjem i budućem. Po volji i želji Egzorcista može vrlo brzo prenositi ljude iz jednog kraljevstva u drugo. Vlada nad 66 Legija Duhova, a iz Reda je Moći. Njegov Pečat je ovaj da se napravi i nosi kao što je napred rečeno...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

55

Page 56: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

34. FURFUR. Tridesetčetvrti Duh je FURFUR. On je velik i moćan Grof, koji se javlja u obliku jelena s vatrenim repom. Nikad ne govori istinu ako nije prisiljen, ili naveden unutar jednog trougla. A kad je unutra, uzeće na sebe obličje Anđela. Ako mu se zapoveda, govori hrapavim glasom. Drage volje će pokrenuti ljlubav između muškarca i žene. Može izazvati munje, gromove, žege i velike oluje. Ako mu se zapovedi, daje prave odgovore o stvarima tajnim i božanskim. Vlada nad 26 Legija Duhova. A njegov Pečat je ovaj...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

56

Page 57: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

35. MARCHOSIAS. Tridesetpeti Duh je MARCHOSIAS. On je velik i moćan Markiz, najpre se javlja kao vuk s grifonovim krilima i zmijskim repom koji bljuje vatru iz usta. Ali nakon nekog vremena po nalogu Egzorcista, uzima obličje čoveka. Snažan je borac iz Reda Vlasti. Upravlja nad 30 Legija Duhova. Rekao je svojem upravitelju, koji je Solomon, da se nakon 1200 godina nada povratku na Sedmo Prestolje. A njegov Pečat je ovo, valja ga napraviti i nositi kao Lamen...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

57

Page 58: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

36. STOLAS, ili STOLOS. Tridesetšesti Duh je STOLAS (ili STOLOS). On je velik i moćan Princ, što se pred Egzorcistom javlja u prilici snažnog gavrana, ali posle uzima obličje čoveka. Podučava umetnost astronomije i osobine trava i dragog kamenja. Vlada nad 26 Legija Duhova, a Pečat mu je ovaj...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

58

Page 59: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

37. PHENEX. Tridesetsedmi Duh je PHENEX (ili PHEYNIX). On je veliki Markiz, a javlja se kao ptica Feniks s dečijim glasom. Peva mnogo divnih nota pred Egzorcistom, na šta se on ne sme osvrtati, nego ga malo-pomalo prisiliti na ljudsko obličje. Tada će, ako se od njega traži, on čudesno govoriti o svim neobičnim naukama. On je dobar i inzvanredan pesnik. Biće voljan da izvrši tvoje zahteve. I on se nada povratku na Sedmo Prestolje nakon 1200 godina, kao što je rekao Solomon. Vlada nad 20 Legija Duhova, a njegov Pečat je ovo, što ga nosi...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

59

Page 60: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

38. HALPHUS, ili MALTHUS. Tridesetosmi Duh je HALPHAS (MALTHUS ili MALTHAS). On je veliki Grof, a javlja se u spodobi goluba dupljaša. Govori hrapavim glasom. Zadatak mu je da gradi kule, snabdeva ih oružjem i municijom i raspoređuje ratnike. Vlada nad 26 Legija Duhova, a njegov Pečat je ovaj...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

60

Page 61: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

39. MALPHAS. Tridesetdeveti Duh je MALPHAS. Javlja se najpre kao vrana, ali posle će staviti na sebe ljudsko obličje na zehtev Egzorcista, i govoriće hrapavim glasom. On je moćni Predsednik i pun snage. Može graditi kuće i visoke tornjeve, može ti navesti šta neprijatelji žele, njihove misli i ono šta su učinili. Daje dobre Familijare. Ako mu prineseš žrtvu, primiće je ljubazno i dragovoljno, ali će prevariti onoga koji je prinosi. Vlada nad 40 Legija Duhova, a Pečat mu je ovo...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

61

Page 62: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

40. RÄUM. Četrdeseti Duh je RAUM. On je veliki Grof, a javlja se najpre u obliku vrane, ali nakon naloga Egzorcista na sebe stavlja ljudsko obličje. Po zadatku krade blago iz kraljevskih kuća i nosi ga gde mu se naredi. Razara gradove, dostojanstva ljudi, govori sve prošlo, što jest, i što će biti. Prouzrokuje ljubav između prijatelja i neprijatelja. On beše iz Reda Prestola, vlada nad 30 Legija Duhova, a Pečat mu je ovo, što ga nosiš kao što je pre toga rečeno...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

62

Page 63: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

41. FOCALOR. Četrdesetprvi Duh je FOCALOR (FORCALOR ili FURCALOR). On je moćan i snažan Vojvoda. Javlja se u obliku čoveka sa grifonovim krilima. Zadatak mu je ubijati ljude, potapati ih u vodu, rušiti ratne brodove, jer on ima snagu nad vetrom i morem, ali neće ozlediti nijedno biće ako mu Egzorcist zapovedi protivno. On se isto nada povratku na Sedmo Postolje nakon 1000 godina. Vlada nad 30 Legija Duhova, a Pečat mu je ovo...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

63

Page 64: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

42. VEPAR. Četrdesetdrugi Duh je VEPAR (ili VEPHAR). On je Vojvoda velik i snažan, a javlja se poput morske device. Zadatak mu je upravljanje nad vodama, voditi brodove natovarene oružjem, oklopom i municijom. Na zahtev Egzorcista može odmah uzburkati mora i napuniti ih brodovima. Takođe čini da ljudi umiru posle tri dana od gnojnih rana ili povreda i uzrokuje da se crvi razvijaju u njima. Vlada nad 29 Legija Duhova, a Pečat mu je ovaj...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

64

Page 65: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

43. SABNOCK. Četrdesettreći Duh, kako im je kralj Solomon zapovedio da uđu u posudu od mesinga, zove se SABNOCK (ili SAVNOK). On je Markiz, moćan, velik i snažan. Javlja se u spodobi naoružanog vojnika s lavljom glavom, jašući na svetlom konju. Zadatak mu je graditi, dobro zaštićene, visoke kule, utvrđenja i gradove. Može udariti ljude višednevnim ranama i gnojnim ozledama punih crva. Na zahtev Egzorcista daje dobre Familijare. Vlada nad 50 Legija Duhova, a Pečat mu je ovaj...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

65

Page 66: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

44. SHAX. Četrdesetčetvrti Duh je SHAX (SHAZ ili SHASS). On je veliki Markiz, a javlja se u obličju goluba dupljaša, govoreći hrapavim glasom, ali ipak sitnim. Po zadatku oduzima vid, sluh i razum, bilo kojeg čoveka ili žene, krade novac iz kraljevskih kuća, pa ga opet nosi za 1200 godina. Po zapovesti, dovesće konje, ili bilo šta drugo. Moraš ga prvo staviti u trougao, inače će te lagati i prevariti. Može otkriti sve skrivene stvari, nečuvane od Zlih Duhova. Daje dobre Familijare. Vlada nad 30 Legija Duhova, a Pečat mu je ovo...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

66

Page 67: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

45. VINE. Četrdesetpeti Duh je VINE (ili VINEA). On je veliki Kralj i Grof, a javlja se u obličju lava (ili s lavljom glavom) jašući na vrancu i noseći otrovnicu u svojoj ruci. Po zadatku otkriva skrivene stvari, veštice, vešce, stvari sadašnje, prošle i buduće. Na zahtev Egzorcista gradiće kule, rušiti kamene zivove, i uzburkati vode olujama. Vlada nad 36 Legija Duhova. Pečat mu je ovo, što nosiš kako je gore rečeno...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

67

Page 68: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

46. BIFRONS. Četrdesetšesti Duh je BIFRONS (BIFROUS ili BIFROVS). On je Grof, a javlja se u obliku čudovista, ali na nalog Egzorcista, ubrzo preuzima čoveciju priliku. Njegov zadatak je da nekome omogući upoznavanje astrologije, gometrije i drugih umetnosti i nauka. Podučava vrline dragog kamenja i šuma. On menja i premešta mrtva tela, i pali prividne sveće na grobovima mrtvih. Ima pod svojom upravom 6 Legija Duhova, (verovatnije 60). Njegov Pečat je ovo, koji će on priznati i podvrgnuti mu se.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

68

Page 69: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

47. UVALL, VUAL, ili VOVAL. Četrdestesedmi Duh je UVALL (VUAL ili VOVAL). On je Vojvoda, velik, jak i moćan. Najpre se javlja u obliku snažne kamile, ali nakon malo vremena na nalog Egzorcista on uzima ljudski prikaz. Govori egipatskim jezikom, mada ne savršeno (danas moze jasno govoriti kopski). Njegova služba je pribaviti ljubav žena, govoriti prošle, sadašnje i buduće stvari. Takođe pribavlja prijateljstvo među prijateljima i neprijateljima. Bio je iz Reda Moći ili Moćnika. Upravlja sa 37 Legija Duhova, a njegov Pečat je ovaj, da bude napravljen i nošen pred tobom...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

69

Page 70: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

48. HAAGENTI. Četrdesetosmi Duh je HAAGENTI. On je Predsednik, a javlja se u obliku snažnog bika s grifonovim krilima. To je najpre, dok posle na nalog Egzorcista uzima ljudski izgled. Zadatak mu je učiniti ljude mudrima, uputivši ih u različite stvari. Pretvara sve metale u zlato, vino u vodu i vodu u vino. Upravlja s 33 Legije Duhova, a Pečat mu je ovo...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

70

Page 71: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

49. CROCELL. Četrdesetdeveti Duh je CROCELL (ili CROKEL). Javlja se u obliku Anđela. On je veliki i moćni Vojvoda, koji mistički govori o skrivenim stvarima. Podučava umetnost geometrije i slobodne nauke. Na egzorcistov nalog izazvaće jake šumove, poput hukanja mnogih voda, i bez blizine vode. Zagreva vodu i otktiva kupke. Beše iz Reda Moći, pre svog pada, kao što je izjavio kralju Solomonu. Upravlja s 48 Legija Duhova. Njegov Pečat je ovo, koji nosi kao što je napred rečeno.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

71

Page 72: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

50. FURCAS. Pedeseti Duh je FURCAS. On je Vitez, a javlja se u obličju okrutnog starca, sede glave i duge brade, jašući na svetlom konju s oštrim mačem u ruci. Po zadatku podučava umetnost filozofije, astrologije, retorike, logike, hiromantije i piromantije, u svim delovima savršeno. Ima pod svojom vlašću 20 Legija Duhova. Njegov Pečat je ovako napravljen...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

72

Page 73: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

51. BALAM. Pedesetprvi Duh je BALAM. On je strašan, velik i moćan Kralj. Javlja se s tri glave, Prva je poput bika, druga čoveka, a treća je poput ovna. Ima rep zmijski i plamteće oči. Jaše na divljem medvedu i nosi sokola u svojoj šaci. Govori hrapavim glasom, dajući ispravne odgovore o prošlom, sadašnjem i budućem. Omogućuje da ljudi postanu nevidljivi, i da budu duhoviti. Upravlja nad 40 Legija Duhova. Njegov Pečat je ovo...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

73

Page 74: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

52. ALLOCES. Pedesetdrugi Duh je ALLOCES (ili ALOCAS). On je Vojvoda, velik, moćan i jak, a javlja se u obliku vojnika (ili ratnika). Jaše na velikom konju. Lice mu je poput lava, vrlo crveno s plamenim očima. Govor mu je hrapav i vrlo velik. Podučava umetnost astronomije i sve slobodne nauke. Dovodi dobre Familijare, a vlada nad 36 Legija Duhova. Njegov Pečat je ovo...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

74

Page 75: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

53. CAMIO ili CAÏM. Pedesettreći Duh je CAMIO (ili CAIM). On je veliki Predsednik, a javlja se u obliku ptice zvane drozd, dok posle uzima izgled čoveka koji u ruci nosi britki mač. Kao da govori u gorućem pepelu ili vatrenom ugljevlju. Dobar je raspaljivač. Služba mu je davati ljudima razumevanje svih ptica, mukanje vola, lajanja pasa i drugih stvorova, i glasa vode. Daje prave odgovore o onome što će se dogoditi. Bio je iz Reda Anđela, ali sad upravlja nad 30 Legija Paklenih Duhova. Njegov Pečat je ovo, koji nosi...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

75

Page 76: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

54. MURMUR, ili MURMUS. Pedesetčetvrti Duh zove se MURMUR (MURMUS ili MURMUX). On je veliki Vojvoda i Grof, a javlja se u prilici ratnika koji jaše na grifonu, s vojvodskom krunom na glavi. Pred njim idu njegovi ministri s velikim trubama što odjekuju. Podučava savršeno filozofiju, po volji Egzorcista prisiljava duše umrlih da odgovaraju na pitanja. Bio je delom iz Reda Prestola, a delom iz Reda Anđela. On sad vlada nad 30 Legija Duhova, a Pečat mu je ovo...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

76

Page 77: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

55. OROBAS. Pedesetpeti Duh je OROBAS. On je veliki i moćni Princ, a javlja se najpre kao konj, al na zapoved Egzorcista, uzima oblik čovečiji. Služba mu je da otkriva sve stvari prošle, sadašnje i buduće. Takođe daje dostojanstvo, prelatske službe i sklonost prijatelja i neprijatelja. Daje prave odgovore o božanstvu i stvaranju Sveta. Vrlo je veran Egzorcistu i ne dopušta drugom Duhu da se meša. Upravlja s 20 Legija Duhova. Njegov Pečat je ovo...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

77

Page 78: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

56. GREMORY, ili GAMORI. Pedesetšesti Duh je GREMORY (ili GAMORY). On je Vojvoda, snažan i moćan, a javlja se u liku lepe žene s krunom vojvotkinje vezanoj oko struka koja jaše na velikoj kamili. Njegov zadatak je da proriče o prošlom, sadašnjem i budućem, o skrivenom blagu, i o tome gde ono leži, a pribavlja i ljubav žena mladih i starih. Upravlja nad 26 Legija Duhova, a njegov Pečat je ovo...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

78

Page 79: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

57. OSÉ, ili VOSO. Pedesetsedmi Duh je OSE (VOSO ili OSO). On je veliki Predsednik, prikazuje se nejpre kao leopard, ali nakon malo vremena preuzima obličje čoveka. Zadatak mu je učiniti nekoga oštroumnim u slobodnim naukama, i daje prave odgovore o Božanskim i Tajnim stvarima. Može pretvoriti Egzorcistu u bilo koji oblik, tako dobro, da bude ubeđen da je on uistinu ta stvar ili oblik. Upravlja nad 3 Legije Duhova (verovatnije 30), a Pečat mu je ovo...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

79

Page 80: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

58. AMY, ili AVNAS. Pedesetosmi Duh je AMY (ili AVNAS). On je veliki Predsednik, a javlja se prvo u obliku rasplamsale vatre, ali nakon malo vremana postaje ljudska spodoba. Služba mu je da nekoga učini savršenim znalcem u astronomiji i svim slobodnim naukama. Daje dobre Familijare i može nehotice otkriti blago koje čuvaju Duhovi. Upravlja nad 36 Legija Duhova i njegov Pečat je ovo...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

80

Page 81: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

59. ORIAX, ili ORIAS. Pedesetdeveti Duh je ORIAX (ili ORIAS). On je veliki Markiz, javlja se u obliku lava (ili s lavljim licem). Jaše na snažnom i jakom konju, sa zmijskim repom, a u desnoj ruci drži dve siktave zmijurine. Naučava vrline zvezda, zna kuće planeta i kako shvatiti njihove vrline. Pretvara ljude, daje im dostojanstva, prelatske službe, potvrdu o tome i naklonost s prijateljima i neprijateljima. Upravlja nad 30 Legija Duhova, a ovo mu je Pečat...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

81

Page 82: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

60. VAPULA, ili NAPHULA. Šezdeseti Duh je VAPULA (ili NAPHULA). On je Vojvoda velik, snažan i moćan, javlja se u obliku lava s grifonovim krilima. Zadatak mu je podučiti ljude u svim umetnostima i profesijama, takođe u filozofiji i drugim naukama. Upravlja nad 36 Legija Duhova, a njegov Pečat ili Znak je ovako napravljen, nosićes ga kako je napred rečeno...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

82

Page 83: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

61. ZAGAN. Šezdesetprvi Duh je ZAGAN. Veliki Kralj i Predsednik, a javlja se najpre u obliku bika s grifonovim krilima, ali nakon nekog vremena uzima na sebe ljudski oblik. Čini ljude duhovitim, može pretvoriti vino u vodu, a krv u vino, takođe vodu u vino. Može pretvoriti sve metale u novac vlasti čiji je metal. Može čak napraviti lude mudrima. Vlada nad 33 Legije Duhova, a Pečat mu je ovo...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

83

Page 84: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

62. VOLAC, VALAK, VALU, ili UALUC. Šezdesetdrugi Duh je VOLAC (VALAK ili VALU ili UALAC). On je Predsednik, moćan i jak, a javlja se kao dete s anđeoskim krilima koje jaše na dvoglavom zmaju. Daje prave odgovore o skrivenom blagu i govori gde se mogu videti zmije. Ono što donese Egzorcistu, bez ikakve sile ili nasilja, je upotrebljivo. Upravlja nad 38 Legija Duhova, a Pečat mu je ovo..

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

84

Page 85: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

63. ANDRAS. Šezdesettreći Duh je ANDRAS. On je veliki Markiz, koji se javlja u obliku anđela s glavom crnog noćnog gavrana. Jaše na snaznom crnom vuku, a ima i britak i sjajan mač u svojoj ruci. On seje neslogu. Ako Egzorcist ne vodi brigu, on će pobiti njega i njegove bližnje. Vlada nad 30 Legija Duhova, a ovo mu je Pečat...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

85

Page 86: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

64. HAURES, HAURAS, HAVRES, ili FLAUROS. Šezdesetčetvrti Duh je HAURES (HAURAS ili HAVRES ili FLAUROS). On je veliki Vojvoda, a javlja se najpre kao leopard, snažan, jak i strašan, ali nakon malo vremena, na Egzorcistovu zapoved, uzima na sebe ljudsko obličje, plamenih i vatrenih očiju i najstrašnijeg držanja. Daje prave odgovore o svemu sadašnjem, prošlom i budućem. Ali ako nije nateran u trougao, lagaće u svemu, namamiće i prevariti Egorcistu. Govoriće o stvaranju Sveta, Božanstvu, pa kako su pali on i drugi Duhovi. Po Egzorcistovaj zelji on razara i pali neprijatelje, isto tako neće trpeti isprobavanje od bilo kog drugog Duha. Vlada nad 36 Legija Duhova, a Pečat mu je ovo, valja ga nositi kao Lamen...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

86

Page 87: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

65. ANDREALPHUS. Šezdesetpeti Duh je ANDREALPHUS. On je moćan Markiz, a javlja se u obliku pauna uz veliku buku. Nakon nekog vremena preuzima ljudski oblik. Može savršeno predavati geometriju, čineći ljude vrlo suptilnim u tome, i svemu onom što pripada merama i astronomiji. Može pretvoriti čoveka u obličje ptice. Vlada nad 30 Legija Paklenih Duhova, a Pečat mu je ovo...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

87

Page 88: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

66. CIMEJES, CIMEIES, ili KIMARIS. Šezdesetšesti Duh je CIMEJES (CIMEIES ili KIMARIS). On je Markiz, moćan, velik, jak i snažan, a javja se kao hrabar ratnik koji jaše na dobrom vrancu. Vlada nad svim Duhovima u delovima Afrike. Savršeno naučava gramatiku, logiku, retoriku, otkriva izgubljene, skrivene stvari i blaga. Vlada nad 20 Legija Paklenih, a Pečat mu je ovo...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

88

Page 89: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

67. AMDUSIAS, ili AMDUKIAS. Šezdesetsedmi Duh je AMDUSIAS (ili AMDUKIAS). On je Vojvoda, velik i snažan, a javlja se najpre kao jednorog, ali na Egzorcistov zahtev on staje pred njim u ljudskoj prilici, čineci da trube i sve vrste muzičkih instrumenata ječe, al ne odmah i neposredno. Takođe, može prouzrokovati da se drveće savija i njiše po volji Egzorcistovoj. Daje inzvanredne Familijare. Upravlja nad 29 Legija Duhova. Pečat mu je ovaj...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

89

Page 90: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

68. BELIAL. Šezdesetosmi Duh je BELIAL. On je moćni i snažni Kralj, a stvoren je odmah nakon Lucifera. Javlja se u obliku dva lepa Anđela koja sede u vatrenim kolima. Govori umilnim glasom, i izjavljuje da je pao prvi iz najvrednije vrste koja je bila pod Mihajlom i drugim Nebeskim Anđelima. Po zadatku deli položaje, senatorstva i budi naklonost prijatelja i neprijatelja. On daje izvanredne Familijare, a vodi 80 Legija Duhova (verovatnije 30, stvarni broj je 50, barem je to bilo 1898). Pripazi dobro da Kralj BELIAL mora imati darove, žrtve koje mu daje Egzorcist, ili inače nećes dobiti tačne odgovore na pitanja. Ali tada se ne zadržava jedan sat u istinim, ako nije prisiljen Božanskom Moći. Njegov Pečat je ovaj, koji se mora nositi kao što je gore rečeno.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

90

Page 91: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

69. DECARBIA. Šezdesetdeveti Duh je DECARABIA. Javlja se najpre u obliku zvezda u pentagramu, K, ali posle, na naredbu Egzorciste, uzima čovečiju spodobu. Služba mu je otkrivati vrline ptica i dragog kamenja, učiniti da razne vrste ptica lete pred Egzorcistom, pevaju i piju kao što to čine prirodno. Upravlja sa 30 Legija Duhova, dok je on sam veliki Markiz. A njegov Pečat je ovaj koji valja nositi...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

91

Page 92: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

70. SEERE, SEAR ili SEIR. Sedamdeseti Duh je SEERE (SEAR ili SEIR). On je moćni i silni Princ, pod AMAYMON-om, Kraljem od Istoka. Javlja se u obliku lepog čoveka dok jaše na krilatom konju. Po zadatku stiže da na brzinu preda ili donese obilje stvari, prenoseći ih gde god želis. Moze proći celom zemljom u tren oka. Tačno izveštava o svim vrstama krađe, skrivenom blagu i mnogim drugim stvarima. On je ravnodušno dobre naravi i rado čini šta Egzorcist želi. Vlada nad 26 Legija Duhova, a ovo mu je Pečat što valja nositi...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

92

Page 93: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

71. DANTALION. Sedamdesetprvi Duh je DANTALION. On je Vojvoda, veliki i moćni, a javlja se u obliku čoveka s mnogo lica, svim muškim i ženskim licima, noseći knjigu u desnoj ruci. Može bilo koga naučavati sve umetnosti i nauke, izjavljuje bilo čije tajne besede, jer on zna misli svih ljudi i žena i može ih promeniti po volji. Može pobuditi ljubav, preuzeti obličje osobe iz bilo kog dela sveta. Upravlja nad 36 Legija Duhova, i ovo mu je Pečat, što ga volja nositi...

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

93

Page 94: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

72. ANDROMALIUS. Sedamdesetdrugi Duh po Redu je imena ANDROMALIUS. On je Grof velik i moćan, prikazuje se kao čovek sa velikom zmijom u ruci. Po zadatku vraća nazad lopova i ukradenu robu, otkriva sve zloće i mešetare, otkriva skriveno blago, a kažnjava lopove i druge zle ljude. On vlada nad 36 Legija Duhova. Njegov Pečat je ovaj, te ga nosi kako je gore rečeno.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

94

Page 95: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

To su 72 moćna Kralja i Princa, kojima je Kralj Solomon zapovedio da uđu u mesinganu posudu, zajedno sa svojim Legijama, čiji su šefovi bili BELIAL, BILETH, ASMODAY i GAAP. Treba upozoriti da je Solomon to učinio zbog njihove oholosti, jer nikada nije naveo drugi razlog zašto ih je tako ograničio. A kad ih je tako ograničio i zapečatio u posudu, on ih je Božjom Moći prognao u duboko jezero ili rupu u Babilonu. A oni iz Babilona, jedva čekajuci da vide tako nešto, svi pođoše u jezero da razbiju i otvore posudu, nadajući se, da se unutra naći veliko skladište blaga. Ali kad su je razbili i otvorili, odmah izleteše glavni Dusi u pratnji svojih Legija. Svi su bili vraćeni na pređašnja mesta osim Beliala koji je ušao u neku sliku i iz nje davao odgovore onima koji su mu prinosili žrtve, i častili sliku kao svog Boga...

ZAPAŽANJA

Najpre upoznaj i drži se mesečevih mena, kada radiš. Najbolji dani bi bili, kad je Mesec star 2, 4, 6, 8, 10, 12 ili 14 dana, kako Solomon kaže, a ni jedan drugi dan ne bi bio koristan. Pečati 72 Kralja moraju se napraviti od metala. Kraljeva u Suncu (Zlato), Markiza u Mesecu (Srebro), Vojvoda u Veneri (Bakar), Prelatske službe u Jupiteru (Cink), Vitezova u Saturnu (Olovo), Predsednika u Merkuru (Živa), Grofova u Veneri (Bakar) i Mesec (Srebro), iste je jačine...

Ova 72 Kralja bila bi pod Vlašću AMAYMON-a, CORSON-a, ZIMIMAY-a ili

ZIMINIAR-a i GOAP-a koji su 4 velika Kralja, a vladaju u 4 Četvrti ili Kardinalnim Tačkama (Ova četvorica Kraljeva se obično zovu Oriens ili Uriens, Paymon ili Paymonia, Ariton ili Egyn i Amaymon ili Amaimon. Rabini ih često nazivaju: Samael, Azazel, Azael i Mahazael). Istok, Zapad, Sever i Jug, ne smeju se zazivati osim u Velikim Okolnostima, ali se mogu zazivati i biti im zapoveđeno da pošalju određenog Duha pod njihovom vlašću, kako se pokazuje u sledećim Zazivima ili Zaklinjanjima. Slavni Kraljevi mogu biti vezani od 9 do 12 sati u podne i od 3 do zalaska Sunca. Markizi mogu biti vezani od 3 po podne do 9 u noći i od 9 u noći do Sunčevog izlaska. Vojvode mogu biti vezani od izlaska Sunca do podneva, po vedrom vremenu. Prelati se mogu zarobiti bilo koji sat u danu. Vitezovi mogu od svitanja dana do izlaska Sunca ili od 4 sata do zalaska Sunca. Predsednici, u bilo koje vreme osim u suton, noću, ako Kralj kome su podvrgnuti ne biva zazivan. Grofovi, bilo koji sat dana, tako je to u šumama ili u bilo kojim drugim mestima kuda ljudi ne zalaze, ili gde nema buke.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

95

Page 96: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

KLASIFIKACIJA 72 GLAVNA DUHA IZ GOETIE PREMA NJIHOVOJ TITULI

Primetićete da neki među spomenutim Duhovima poseduju dve titule različitog

ranga ili položaja. 45-ti je Kralj i Grof, 25-ti je Predsednik i Grof... "Princ" i "Predsednik" prividno se upotrebljavaju kao međusobno zamenjivi termini. Verovatno se Pečati Grofova moraju izrađivati od gvožđa, a Predsednika u smeši ili bakra i srebra ili srebra i žive, kako je metal Marsa isključen iz popisa, a metali pripisani planetama, njih 7 su: Saturnu pripada Olovo, Jupiteru Kalaj, Marsu Gvožđe, Suncu Zlato, Veneri Bakar, Merkuru Živa i legure metala, a Mesecu Srebro.

[[!]] (Pečat u Zlatu) Kraljevi: (1.) Bael; (9.) Paimon; (13.) Beleth; (20.) Purson; (32.) Asmoday; (45.) Viné; (51.) Balam; (61.) Zagan; (68.) Belial.

[[$]] (Pečat u Bakru) Vojvode: (2.) Agares; (6.) Valefor; (8.) Barbatos; (11.) Gusion; (15.) Eligos; (16.) Zepar; (18.) Bathin; (19.) Sallos; (23.) Aim; (26.) Buné; (28.) Berith; (29.) Astaroth; (41.) Focalor; (42.) Vepar; (47.) Vual; (49.) Crocell; (52.) Alloces; (54.) Murmur; (56.) Gremory; (60.) Vapula; (64.) Haures; (67.) Amdusias; (71.) Dantalion.

[[&]] (Pečat u Cinku) Prinčevi i Prelati: (3.) Vassago; (12) Sitri; (22.) Ipos; (33.) Gäap; (36.) Stolas; (55.) Orobas; (70.) Seere.

[["]] (Pečat u Srebru) Markizi: (4.) Samigina; (7.) Amon; (14.) Lerajé; (24.) Naberius; (27.) Ronové; (30.) Forneus; (35.) Marchosias; (37.) Phenex; (43.) Sabnock; (44.) Shax; (59.) Orias; (63.) Andras; (65.) Andrealphas; (66.) Cimeies; (69.) Decarbia.

[[#]] (Pečat u Merkuru) Predsednici: (5.) Marbas; (10.) Buer; (17.) Botis; (21.) Marax; (25.) Glasya-Labolas; (31.) Foras; (33.) Gäap; (39.) Malphas; (48.) Häagenti; (53.) Caïm; (57.) Ose; (58.) Amy; (61.) Zagan; (62.) Valac.

[[%]] (Pečat u Bakru ili Srebru-ekvivalent) Grofovi: (17.) Botis; (21.) Marax; (25.) Glasya-Labolas; (27.) Ronové; (34.) Furfur; (38.) Halphas; (40.) Räum; (45.) Viné; (46.) Bifrons; (72.) Andromalius.

[[']] (Pečat u Olovu) Vitezovi: (50.) Furcas.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

96

Page 97: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

Imena 72 Duha na Hebrejskom su sledeća: 1: Bael lab

2: Agares caraga

3: Vassago wgacw

4: Gamigin }egymag

5: Marbas cbram

6: Valefor rhplaw

7: Amon }wma

8: Barbatos cwfbrb

9: Paimon }wmyap

10: Buer rayb

11: Gusion }wyswg

12: Sitri yrfyc

13: Beleth talb

14: Leraje ]yrl

15: Eligos cwgyla

16: Zepar rpaz

17: Botis cytwb

18: Bathin }ytab

19: Sallos cwlac

20: Purson }wcrwp

21: Marax saram

22: Ipos cwpy

23: Aim \ya

24: Naberius cwyrbn

25: GlasyaLabolas clwlb-aysalg

26: Bimé \yb

27: Ronové wwnwr

28: Berith tyrb

29: Asteroth twrafca

30: Forneus cwanrwhp

31: Foras carwp

32: Asmoday ydwmsa

33: Gaap [aag

34: Furfur rwhprwhr

35:Marchosias caycwjrm

36: Stolas cwlwfc

37: Phenex synap

38: Malthas ctlam

39: Malphas cplam

40: Raum \war

41: Focalor rwlkrwhp

42: Vepar rapw

43: Sabnock ]wnbc

44: Shax zac

45: Viné anyw

46: Bifrons cnwrhpyb

47: Uvall laww

48: Haagenti yfngah

49: Crocell lkwrk

50: Furcas ckrhp

51: Balam \alam

52: Alloces sakwla

53: Camio wymak

54: Murmus swmrwm

55: Orobas cbwrw

56: Gamori yrwmg

57: Voso wcw

58: Avnas cnwa

59: Oriax sayrw

60: Naphula alwpn

61: Zagan }agaz

62: Valu wlaw

63: Andras cardna

64: Haures carwah

65:Andrealphas cwhplarndna

66: Kimaris cyramyk

67: Amdukias caykwdma

68: Belial laybl

69: Decarbia aybrakd

70: Seeré rac

71: Dantalion }wylafnad

72:Andromalius cwylmwrdna

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

97

Page 98: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

SOLONOMOV MAGIJSKI TROUGAO

Trougao, u koji je Solomon uterao Zle Duhove, mora se napraviti na dve stope razmaka od Magijskog Kruga, a treba imati tri stope u prečniku. Zapamti, trougao ćes smestiti u onu četvrt kojoj pripada Duh. Baza trougla je najbliža Krugu, dok je vrh uperen u četvrt Duha. Promatraj Mesec u svom delovanju, kako je napred rečeno... (Anaphaxeton se može pisati i Anapheneton)

SOLONOMOV MAGIJSKI KRUG

Ovo je oblik Magičnog Kruga Kralja Solomona, koji je sačinio da bi se mogao unutra sačuvati od zlobe tih Zlih Duhova. Ovaj Magički Krug se mora napraviti 9 stopa u prečniku, a oko njega moraju se zapisati Božanska Imena, koja počinju sa EHYEH, a završavaju se sa LEVANAH, Mesec.

U Krugu se nalazi i spiralno savijena zmija sa više nizova hebrejskih imena (koja se pišu s desna na levo) odeljenih malim Malteškim krstom ( ). To su imena Božanskih Anđela i Arhanđela, kabalistički svrstanih u prvih 9 Sefirota ili Božanskih Emanacija. Slovima teku ovako, počevši od zmijske glave:

+ Ehyeh Kether Metatron Chaioth ha-Qadesh Rashith ha-Gilgalim S.P.K. (za “Sferu Prvog Kretanja” + Iah Chokmah Ratziel Auphanim Masloth S.F.Z. (za “Sferu Fiksnih Zvezda,” ili S.Z. za “Sferu Zodijaka”) + Iehovah Elohim Binah Tzaphquiel Aralim Shabbathai S. (za “Sferu”) Saturna + El Chesed Tzadquiel Chaschmalin Tzedeq S. Jupitera + Elohim Gibor Geburah Kamael Seraphim Madim S. Marsa + Iehovah Eloah va-Daath Tiphereth Raphaë Malakim Shemesh S. Sunca + Iehovah Tzabaoth Netzach Haniel Elohim Nogah S. Venere + Elohim Tzabaoth Hod Michaël Beni Elohim Kokav S. Merkura + Shaddaï el Chai Iesod Gabriel Cherubim Levanah S. Meseca +.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

98

Page 99: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

ZAPAD

Te

Te Te

Tetra

tra

tra

tragram

gram

gram

gra m

ma

ma

ma

maton

ton

ton

ton

ANAPH

AXETO

NTE

TRAG

RAM

MAT

ON

PRIMEUMATON

A

DO

N

A I

A

DO

NAI

A

D O

N

AI

A

DO

N AI

Mas

tery h

w

S.'

yatbc

\ylara

la yq pxhnyb \yhla hwhy

S. & qdx

\yl mcjl a

yqdxdsj

la

bg \yhla

S. ! cmc

\yklm

lapr

trapt

tudw hwla hw hy

S. $ hgwn laynah

\yhl a j xntwabx hwhy

S.

# bkwk \yhla ynb lakim

d whtwa

bx \

yhla

AL- PHA

OME- GA

S. " hnb l \ybwr k

layrbg

dwsy

yj la ydc

S. % \

ydam

\y

prc

lamk

hrwbg rw

h

S.P.

M. \

ylglgh tycar c

dqh twyj

}wrffm

r tk

hyha

S.S.F. twl

sm \y

npwa

layxr

hmkj

hy

ISTOK

I

Sve

ć

aSve ća

Sve ćaSve

ća

SEV

ER JUG

Maj

stor

Magički Krug i Trougao

AL- PHA

1

1

1

1

1

1

GOETIAVELCLAVICULASALOMONISREGISGOETIAVGOETIAVELCLAVICULASALOMONISREGISGOETIAVG

OET

IAV

ELC

LAV

ICU

LASA

LOM

ON

ISR

EGIS

GO

ETIA

VEL

CLA

VIC

UG

OETIA

VELC

LAV

ICU

LASA

LOM

ON

ISREG

ISGO

ETIAV

ELCLA

VIC

U

Page 100: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

SOLOMONOV HEKSAGRAM

Ovo je forma Solomonovog Heksagrama, čiji se lik mora napraviti na predmetu od teleće kože, i nositi na rubu tvoje bele odore, prekrivajući ga parčetom finog, čisto belog lana. Prikazuje se Duhovima kad se budu javljali da bi preuzeli ljudsko obličje i bili poslušni.

SOLOMONOV PENTAGRAM

Ovo je forma Solomonovog Pentagrama, čiji se lik pravi u Suncu ili Mesecu (Zlato ili Srebro) i nosi na grudima, tako da na drugoj strani imaš Pečat traženog Duha. On će te sačuvati od pogibije i njime zapovedaš Dusima.

SOLOMONOV MAGIJSKI PRSTEN ILI DISK

Ovo je forma Magijskog Prstena, ili bolje reći Diska Solomonovog, čiji se lik mora napraviti u Zlatu ili Srebru. Egzorcist ga nosi pred licem, da bi se sačuvao od smrdljivog sumpornog dima i plamenog daha Zlih Duhova.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

100

Page 101: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

TETRA

MA TON

A G

L ATau

Solomonov Heksagram

SOLUZEN

ABD

IA

HALLIZA

BELLON

Y

HALLIY

TE

T

RA

GRAM MA

TO

N

Solomonov Pentagram

M

I

C

H

A

E

L

A N

A

P

H

A

X

E

T

O

N

T E

T

R A

G

RA M

M

A

T

O

N

Solomonov Magički Prsten ili Disk

1

1

1

1

1

1

GOETIAVELCLAVICULASALOMONISREGISGOETIAVGOETIAVELCLAVICULASALOMONISREGISGOETIAVG

OET

IAV

ELC

LAV

ICU

LASA

LOM

ON

ISR

EGIS

GO

ETIA

VEL

CLA

VIC

UG

OETIA

VELC

LAV

ICU

LASA

LOM

ON

ISREG

ISGO

ETIAV

ELCLA

VIC

U

Page 102: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

POSUĐE OD MESINGA

OVO je oblik Posuđa od Mesinga u kojem je Kralj Solomon zatvorio Zle

Duhove, itd. (Donekle drugačiji oblici su dati u različitim spisima. Pečat [pogledaj figure iznad] je napravljen mesingan da pokrije ovu posudu na vrhu. Ova istorija džinia zatvorenih u mesinganim posuđima od strane Kralja Solomona se poziva na priču „Ribar i Džini“ u „Arabijskim Noćima“. U ovoj priči, međutim, postojao je samo jedan džini zatvoren u posudi žutog mesinga koja je bila pokrivena na vrhu sa olovnim pečatom. Ovaj džini govori ribaru da je njegovo ime Sakhr, ili Sakar. Boja - Bronza. Slova. - Crno na crvenom obruču.)

OVO je oblik Tajnog Pečata Solomona, sa kojim je on svezao i zapečatio gorepomenute Duhove sa njihovim legijama u Posudu od Mesinga.

Pečat treba napraviti pojedinac koji je čist i unutra i spolja, i koji se nije uprljao nijednom ženom u vremenu od jednog meseca, nego koji je u molitvi i postu želeo od Boga da mu oprosti sve njegove grehe, itd.

TAJNI PEČAT SOLOMONOV

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

102

Page 103: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

Treba biti napravljen na dan Marsa ili Saturna (Utorak ili Subotu) noću u 12 časova, i napisan na devičanskom pergamentu sa krvlju crnog petla koji nikada nije bio na kokoški. Zapazite da na ovu noć mesec mora biti u porastu sa svetlošću (tj., da ide od novog ka punom) i u Zodijačkom Znaku Device. I kada je pečat tako napravljen namirisaćeš ga sa alaunom, suvim grožđem osušenim na suncu, urmama, kedrom, lignu alojama.

Takođe sa ovim pečatom je Kralj Solomon naredio svim gore-pomenutim Duhovima da uđu u Posudu od Mesinga, i zapečatio ju je sa istim pečatom. On je pomoću njega dobio ljubav od svih vrsta osoba, i nadvladao u bitkama, jer niti oružja, ni vatra, ni voda mu nisu mogli nauditi. A ovaj poverljivi pečat je usto napravljen da pokrije posudu na vrhu, itd.

—————————

Zapaziti: Figure 162 do i uključujući 174 su zanimljive, jer pokazuju primetnu

sličnost sa centralnim dizajnom Tajnog Pečata. Primetiće se da je očigledna želja da se predstavi hijeroglifski osoba koja diže ruke u obožavanju. Skoro sve su kamene grobne stele, i njihovo izvođenje je grubo i primitivno do ekstrema. Većina su u Musée du Louvre u Parizu.

Figure 162 i 163 su iz orkuga Konstantina i pokazuju figuru koja diže ruke u

obožavanju. Na Figuri 164, takođe iz Konstantina, osoba nosi palminu granu u desnoj ruci. Iznad je hijeroglifski predstavljen bilo Lunarni Disk ili Sunčev u nebesima; ali verovatnije prethodni.

Figura 162.

Figura 163.

Figura 164.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

103

Page 104: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

Figura 165 je komlikovanija stela. Iznad je već pomenuti simbol, onda dolazi znak Pentagrama, predstavljen sa petokrakom zvezdom, prema kojoj osoba diže njegove ili njene ruke. Pored nje je gruba forma kaduceja. Kratak natpis sledi na Punskom pismu. Punski ili Kartaginski jezik se obično smatra da je bio dijalekt Feničana, i Kartaga je naravno bila kolonija Tira. Ispod punskog natpisa je konjska glava u boljem crtanju nego skulpture ostatka stele, što izgleda nagoveštava da je jednostavnost predstavljanja ljudske figure namerna. Ova i naredna stela je iz Konstantina.

U Figuri 166 ponovo, konj je do sada najbolje iscrtan. U

dodatku drugim simbolima je takođe šaka ili stopalo, jer je skoro nemoguće da se razlikuje koje, na vrhu stele, što sledi kalup jajeta i jezika. Figura osobe sa dignutim rukama je tretirana kao čist hijeroglif i postavljena je između dvoje prostih kaduceja. Slede Lunarni i Solarni simbol.

Figura 167, takođe iz Konstantina, pokazuje poslednje pomenuti simbol iznad. Figura sa podignutim rukama je jednostavno hijeroglif, i postavljen je između ruke i šake sa jedne strane, i prostog kaducejem sa druge. Figura 168 pokazuje osobu koja drži prost kaducej u desnoj ruci, i stoji iznad delfina. Ovo poslednje, kao i u slučaju konja na 165 i 166, je do sad najbolje iscrtano. Figura 169, ovo je takođe iz Konstantina, pokazuje uobičajeni ljudski hijeroglif između kaduceja i polumeseca.

Figura 165.

Figura 166.

Figura 167.

Figura 168.

Figura 169.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

104

Page 105: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

Figura 170 je sa mesta drevne Kartage. Veoma je gruba u izradi, i dizajni su

samo ogrebotine na kamenu. Ensemble ima efekat zlog duha. Figura 171 je takođe iz Kartage i izgleda da su raznovrsni simboli bili sabijeni i spojeni u formi neobično zlo-izgledajućeg kaduceja.

Figura 172 je sa dekoracije pogrebne urne pronađene kod Oldenbura u

Nemačkoj. Izuzetna je, jer pokazuje isti hijeroglifski ljudski oblik sa polumesecom iznad; ovo poslednje u Tajnom Pečatu Solomona ima zaravnjen vrh, i stoga je više nalik bokalu, i postavljeno je preko hijeroglifa. Figura 173 je egipatski dizajn koji pokazuje analogiju između simbola i ideje sile stvaranja. Figura 174 je stela iz Fenikije donekle slična ostalima, osim što su nerazvijeni kaduceji u Figurama 166 i 170 ovde zamenjeni sa dva grubo nacrtana Jonska stuba. Ova tri poslednja dizajna su uzeta iz rada Kavalijera Emile Soldi-Colbert de Beaulieu, na „Lange Sacrée“.

U figuri 175 je dat pečat Duha HALAHEL. Za ovog Duha se

kaže da je pod vlašću BAEL, i da je mešovite prirode, delom dobar i delom zao, kao duhovi Teuriga-Goecie koji slede u drugoj knjizi Lemegetona.

Napomena. - Ja nisam odgovran za tačnost gornje primedbe. - Urednik.

Figura 175.

Figura 170.

Figura 171.

Figura 172.

Figura 173.

Figura 174.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

105

Page 106: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

OSTALI MAGIJSKI REKVIZITI

Ostali Magijski rekviziti jesu: skiptar, mač, mitra, duga bela odora i druga odeća za tu svrhu (u mnogim rukopisima stoji "skiptar ili mač", "mitra ili kapa", a pod drugim rubljem podrazumevalo bi se intimno rublje, ali i ogrtači različitih boja), i kaiš od lavlje kože širok tri prsta sa svim imenima ispisanim naokolo, koji će biti oko spoljnjeg dela Magijskog Kruga. Isto tako mirisi, zapaljen ćumur na koji se stavljaju mirisi, da se njim kadi, dimi ili namiriše mesto određeno za rad, takođe ulje za pomazanje slepoočnica i očiju, i čista voda da se umiješ. Čineci tako reći ćes kako je rekao David:

KLANJANJE PRI KUPANJU

"Ti ćeš me očistiti svojim isopom (Hzssopus oficinalis), o Gospode! i ja ću biti čist. Ti ćeš me oprati, i biću belji od snega".

A stavivši na sebe odeću, reći ćeš:

KLANJANJE PRI NAVLAČENJU ODORE

"Po figurativnoj misteriji ove svete odore, ogrnuću se oklopom spasenja u sili Svevišnjega: ANCAR; AMACOR; AMIDES; THEODONIAS; ANITOR; da moj željeni cilj bude postignut kroz Tvoju snagu, o ADONAI! Kome će pripadati slava i hvala u veke vekova! Amen!"

Nakon što si to izveo, pomoli se Bogu, prema svom delu, kako je to Solomon

naredio.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

106

Page 107: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

ZAKLINJANJE KAKO BI DOZVAO BILO KOJEG OD GORE SPOMENUTIH DUHOVA

Ja te prizivam i zaklinjem, O ti, Duše N. i bivajući uzvišen iznad tebe u moći Najvišeg, kažem ti, Povinuj se! U ime Beralanenzis, Baldahienzis, Paumačia, I Apologie Sedes: i moćnih koji vladaju, duhovima, Liahide i poslanicima Kuće Smrti: i Princom sedišta Apologia u Devetoj Legiji, ja te prizivam i prizivajući zakljinjem te. I bivajući uzvišen iznad tebe u moći Najvišeg, kažem ti, Povinuj se! U ime njega koji govoriše i ono beše, kojem se sva stvorenja i stvari povinuju. Nadalje ja, kojeg je Bog napravio u naličju Božijem, koji je stvaralac saglasno svojem živućem dahu, pokrećem te imenom koje je glas čuda snage Boga, El, snažnog i neizgovorivog, O ti Duše N. I kažem ti, povinuj se, u ime njega koji govoriše i ono beše; i sa svakim od vas, O vi imena Boga! Nadalje sa imenima Adonai, El, Elohim, Elohi, Ehieh, Ašer Ehieh, Cabaot, Elion, Jah, Tetragramaton, Šadai, Gospod Bog Najviši, ja te pokrećem; i u našoj snazi, kažem Povinuj se! O Duše N. Pojavi se Njegovim slugama u trenu; ispred kruga i u obličju čoveka; I poseti me u miru. I neiskazanom imenu Tetragramaton Jegovah, kažem, Povinuj se! čiji snažan zvuk bivajući uzvišen u moći stubovi se dele, vetrovi nebeskog svoda stenju glasno; vatra ne gori; zemlja se pomera u zemljotresima; i sve stvari u kući nebesa i zemlje i boravećim mestima tame su kao zemljotresi, i muče se, zapletene su u gromu. Dođi, O Duše N. u trenu: neka ti prebivalište bude prazno, primeni na nas tajne Istine i povinuj se mojoj moći. Dođi, poseti nas u miru, pojavi se mojim očima; budi prijateljski: Povinuj se živućem dahu! Jer ja te zaklinjem u ime Boga Istine koji živi za čak Helioren. Povinuj se živućem dahu, stoga neprekidno do kraja kao što se moje misli pojavljuju mojim očima: stoga budi prijateljski; govoreći tajne Istiné glasom i u razumevanju.

Mozeš ponoviti ovo zaklinjanje koliko puta hoćeš, ako Duh još ne dolazi izgovori sledeće:

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

107

Page 108: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

DRUGO ZAKLINJANJE

Ja te zaklinjem i prisiljavam, O Duše N.: pojavi se mojim očima pred krugom u obličju čoveka u imenima, i sa imenom, Jah i Vau, koje Adam govoriše i u ime Boga, Agla, koje Lot govoriše: i bilo je kao prijatni oslobodioci njemu i njegovoj kući i u ime Jot koje Jakob govoriše u glasu Svetih koji su ga bacili dole, i bilo mu je takođe kao prijatni oslobodioci u ljutnji njegovog brata i u ime Anafeksaton koje Aron govoriše i bilo je kao Tajna Mudrost i u ime Cabaot koje Mošej govoriše, i sve stvari vode behu kao krv; i u ime Ašer Ehieh Oriston, koje Mošej govoriše i sve vode su donosile stvorenja koja su bila snažna, koja se podigoše na kuće, koja uništavaju sve stvari i u ime Elion koje Mošej govoriše, i bilo je kaokamenje iz nebesa gneva, kakvog nije bilo u godinama Vremena početka Zemlje i u ime Adni, koje Mošej govoriše i tamo se pojaviše stvorenja zemlje koja uništiše što veliko kamenje nije: i u ime Šema Amatia, koje Jošua prizvaše, i Sunce ostaše nad tobom, O vi brda sedišta Gibeona, i imenima Alfa i Omega koje Daniel govoriše, i uništiše Bela i Zmaja: i u ime Emanuel kojem su sinovi Boga pevali pohvalnice u sred goruće ravnice, i cvetaše u osvajanju: i u ime Hagios i Tronom Adni, i u Iširos, Atanatos, Parakletos: i u O Teos, Iktros, Atanatos. I ovim imenima tajne istine Agla, On, Tetragramaton, ja prizivam i zaklinjem te. I ovim imenima, i svim stvarima koje su imena Boga Tajne Istine koji živi zauvek, Svemoćni. Ja te prizivam i pokrećem, O Duše N. Čak sa sa njim koji govoriše i ono beše, kojem su sva stvorenja poslušna i Krajnjom Pravdom i Ljutnjom Boga; i velom (?) koji je pred slavom Boga, snažnog; i sa bićima živućeg daha ispred trona čije su oči istok i zapad; sa vatrom u vatri pravedne Slave Trona; sa Svetima Nebesa; i sa tajnom mudrošću Boga, ja, uzvišen u moći, pokrećem te. Pojavi se pred ovim krugom; povinuj se u svim stvarima koje kažem; pečatom Basdatea, Baldahia; i u ovo Ime Primeumaton, koje Mošej govoriše, i zemlja beše podeljena, i Korah, Datan, i Abiram padoše u dubinu. Stoga povinuj se u svim stvarima, O duše N., povinuj tvojoj kreaciji. Priđi; pojavi se mojim očima; poseti nas u miru, budi prijateljski; dođi u 24-ini trena; povinuj se mojoj moći, govoreći tajne Istiné glasom i u razumevanju!

Ako On ne dođe nakon izgovaranja ovih prvih dveju zaklinjanja (ali bez sumnje hoće), reci ono što sledi, a to je Prinuda:

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

108

Page 109: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

PRINUDA

Ja te zaklinjem i prisiljavam, O duše N., u svim stvarima koja su imena slave i moći Boga Velikog koji je veći od razumevanja, Adni Ihvh Cabaot, dođi u 24-ini trena, neka Tvoje prebivalište bude prazno; primeni sebe na tajnu istinu i povinuj se mojoj moći: pojavi se mojim očima, poseti nas u miru, govoreći tajne istiné glasom i u razumevanju. Ja zaklinjem i prisiljavam te, O duše N., svim imenima koja sam rekao, i ja dodajem ovo jedno i šest imena u kojima je Solomon, gospod tajne mudrosti, postavio vas, duhove besa, u posudu, ADONAI, PREYAI, TETRAGRAMMATON, ANAPHAXETON, INESSENFATOAL, PATHTUMON, i ITEMON; pojavi se pred ovim krugom; povinuj se u svim stvarima mojoj moći. I kako si ti onaj koji se ne pokorava i ne dolazi ja ću biti u tvojoj moći, O Bože Najviši koji živi zauvek, koji je stvoritelj svih stvari u šest dana Eie, Saraje, i u mojoj moći u ime Primeumaton koji vlada nad palatama nebesa, Proklinjem Te, i uništavam tvoje sedište, radost i moć; i ja te svezujem u dubinu Abadona, da ostaneš do dana suda čiji kraj ne može biti. I ja te svezujem u vatri sumpora pomešanog sa otrovom i morima vatre i sumpora: priđi, zato, povinuj se mojoj moći i pojavi pred ovim krugom. Stoga priđi u ime Svetih Adni Cabaot, Adonai, Amioram. Dođi! jer ja sam ADONAI koji te pokreće.

I ako si Ti došao tako daleko, a on se još ne javlja, možeš biti siguran da ga je Kralj poslao na neko drugo mesto i zato ne može doći. Ako je tako zazovi Kralja da ga pošalje, kao što sledi. Ali ako još ne dolazi, tada možeš biti siguran da je vezan lancima u paklu, i da nije pod nadzorom svojega Kralja. Ako je tako, a još imaš želju pozvati ga čak odande, moraš upriličiti opštu kletvu što se zove Lanac za Duhove.

Sledi, zato, Zazivanje Kralja:

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

109

Page 110: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

ZAZIVANJE NJEGOVOG KRALJA

O ti veliki moćni vladaru AMAIMON, koji vlada uzvišen u moći jedinog EL iznad svih duhova u kraljevstvima Istoka, (Juga, Zapada, Severa), ja te prizivam i zaklinjem u ime istinitog Boga, i Boga kojeg ti obožavaš: i pečatom tvojeg stvaranja: i u moćno ime Boga, IEHOVAH TETRAGRAMMATON, koji te je zbacio dole sa Nebesa, tebe i duhove tame, i svim imenima snažnog Boga koji je stvoritelj Nebesa i zemlje, i prebivališta tame, i svih stvari i u svojim moćima i svetlini; i u ime PRIMEUMATON koji vlada nad palatama Nebesa. Dovedi, kažem, duha N.; dovedi ga u 24-ini trena neka njegovo prebivalište bude prazno dok nas ne poseti u miru, govoreći tajne istiné; dok se ne povinuje mojoj moći i svojem stvaranju u moći Boga, EL, koji je stvoritelj i uređuje sve stvari, nebesa, nebeski svod, zemlju, i prebivalište tame.

Nakon što si ti zazvao Kralja na ovaj način dva ili tri puta, tad zakuni Duha kojega bi hteo nazvati, gore spomenutim zaklinjanjima, upriličivši ih nekoliko puta zajedno, a oni će bez sumlje doći, iako ne na prvi ili drugi pokušaj. Ali ako On ne dođe, dodaj "Lanac za Duhove", po završetku gore pomenutih zaklinjanja, pa će on biti primoran da dođe, čak ako je vezan lancima, jer će lanci otpasti od njega i on će doći.

OPŠTA KLETVA, ZVANA LANAC ZA DUHOVE PROTIV SVIH DUHOVA KOJI SE POBUNJUJU

O Ti rđavi duše N. koji se ne povinuješ, zato što sam napravio zakon i prizvao

imena slavnog i neiskazanog Boga Istine, stvoritelja svega, i ti se ne povinuješ moćnim zvucima koje ja pravim: stoga te proklinjem u dubine Abadona da ostaneš do dana suda u muci u vatri i u sumporu bez kraja, dok se ne pojaviš pred našom voljom i povinuješ se mojoj moći. Dođi, stoga, u 24-ini trena, pred krugom i u trouglu u ovom imenom i ovim imenom Boga, ADONAI, ZABAOTH, ADONAI, AMIORAN. Dođi! Dođi! Jer je to Kralj Kraljeva, čak ADONAI, koji ti zapoveda.

Kada si pokušao i to, a on još ne dolazi, tad ispiši njegov Pečat na pergament i stavi ga u jaku crnu kutiju (nek kutija bude od metala, koji se ne može lako zapaliti), sa sumporom i sličnim stvarima agresivnog mirisa, uveži kutiju gvozdenom žicom i vrhom svoga mača drži je iznad vatre od uglja. Zatim reci prvo vatri, jer se ona nalazi prema četvrti odakle Duh dolazi:

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

110

Page 111: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

ZAKLETVA VATRE

Ja te zaklinjem, O ti vatro, njime koji je tvoj Stvoritelj i svih stvorenja. Muči, izgori, uništi duha N. uvek čiji kraj ne može biti, ja ti sudim u presudi i krajnjoj pravdi, O duše N., zato što si ti onaj koji se ne povinuje mojoj moći, i ne povinuješ se onom zakonu koji je Gospod Bog stvorio, i ne povinuješ se Snažnom Zvuku i Živućem Dahu koji ja prizivam, koji ja šaljem: Priđi mi, ja, koji je Služitelj Istog Najvišeg vladara Gospoda Boga moćnog, IEHOVAH, ja koji sam uzvišen u moći, i moćan u njegovoj moći iznad tebe, O ti koji ne dolaziš dajući pokornost i veru njemu koji živi i trijumfuje. Stoga ja izgovaram presudu: ja te proklinjem i uništavam ime N. i pečat N. koji sam postavio u ovo prebivalište otrova i ja te ogorevam u vatri čiji kraj ne može biti i bacam te dole u mora mučenja, iz kojih se nećeš dići: dok ne dođeš mojim očima: posetiš me u miru: budeš prijateljski pred krugom u B u 24-ini trena u obličiju čoveka, ne užasan sinovima ljudi stvorenjima svih stvari na licu zemlje. Povinuj se mojoj moći, kao rasuđujuća bića; povinuj se živućem dahu, zakonu koji ja govorim.

A ako on ne dođe ni ovaj put, izgovori sledeće:

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

111

Page 112: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

VEĆA KLETVA

Slušajte me, o vi Nebesa! O ti Duše N. zato što si ti neposlušan koji si rđav i ne pojavljuje se, govoreći istine saglasno sa živućim dahom: ja, uzvišeni u moći Boga, Svemoćnog, centra kruga, moćnog Boga koji živi, čiji kraj ne može biti, Iehovohe Tetragramaton, jedini stvoritelj nebesa, zemlje, i prebivališta tame i svega što je u njihovoj palati; koji uređuje u svojoj mudrosti sve stvari u tami i u svetlu: Proklinjem te i bacam dole i uništavam tvoje sedište, radost i moć, i ja te svezujem u dubine Abadona, da ostaneš do dana suda čiji kraj ne može biti, ja kažem, na mora vatre i sumpora koje sam spremio za zle duhove koji se ne pokoravaju; sinove nepravde. Neka četa nebesa prokune tebe! Neka sunce, mesec, i sve zvezde prokunu tebe! Neka svetlost i svi Sveti Nebesa prokunu tebe na goruće plamonove koji žive za uvek, i na mučenje neizgovorivo! I kako će tvoje ime i pečat, koje sam stavio u ovo prebivalište otrova, biti u mučenju među bićima sumpora i gorke žaoke, gorući u vatri zemlje, u ime Iehovohe i uzvišen u moći u ova tri imena, TETRAGRAMMATON, ANAPHAXETON, i PRIMEUMATON, ja te bacam dole, O rđavi duše N. na mora vatre i sumpora, koja su pripremljena za rđave duhove koji se ne pokoravaju, sinove nepravde, da ostanu do dana suda; neka te Milostivi Bog zaboravi; neka lice Boga zaboravi lice N. koji neće videti svetlost: neka Bog zaboravi, kažem koji će biti ravnoteža pravde nad sinovima živućeg daha i smrti sveta, po vatri.

Tada Egzorcist mora staviti kutiju u vatru, pa će uskoro duh doći, ali čim dođe ugasi vatru u kojoj je kutija, učini prijatan miris ukazavši mu dobrodošlicu i prijatno ophođenje pokazavši mu Pentakl, koji je na dnu tvoje odore pokriven lanenim platnom, uz reči:

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

112

Page 113: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

OBRAĆANJE DUHU PRI NJEGOVOM DOLASKU

Pogledaj svoju nepriliku kada odbijaš poslušnost! Pogledaj Pentakl Solomonov koji ja donosim tvojoj moći i prisutnosti! Gledaj u Egzorcistu nasred Egzorcizma; onoga koji je naoružan Bogom i bez straha: onoga koji te moćno zaziva do vidljive pojave: čak njega, svojega gospodara koji je nazvan OCTINOMOS. Zato daj razumne odgovore na pitanja moja, i pripremi se da budeš poslušan svojem gospodaru u ime Gospodnje:

BATHAL ili VATHAL KOJI SE OBRUŠUJE NAD ABRAC! ABEOR KOJI DOLAZI NA ABERER!

Tada če on ili oni biti poslušni, pitaće šta ti je volja, jer su podvrgnuti Bogu za

izvršenje želje i naredbe. Kada se budu pokazali skromni i pokorni, tada ćeš upriličiti dobrodošlicu Duhu.

DOBRODOŠLICA DUHU

Dobrodošao Duše N., O moj plemeniti Kralju (ili Kraljevi)! Slušaj, ti si dobrodošao, jer sam te zazvao preko Onoga koji je stvorio nebo, zemlju i pakao, i sve što je sadržano u njima, jer si se ti pokorio. Imenom kojim sam te zazvao ja te vežem, da ostaneš učtivo i vidljivo pred ovim krugom, (u trouglu) tako stalan i onoliko dugo, koliko budem imao potrebu za tvojim prisustvom, da ne odeš bez moje dozvole, dokle god nisi valjano i verno ispunio moju volju bez ikakve varke.

Tako stojeći u sred kruga, ispružićeš svoju ruku u zapovedničkom pokretu i reći:

"SOLOMONOVIM PENTAKLOM ZAZVAO SAM TE!

DAJ MI PRAVI ODGOVOR!"

Tada Egzorcist izriče svoje želje i zahteve. A kad je zazivanje gotovo otpusti Duha ovako:

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

113

Page 114: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

DOZVOLA ZA ODLAZAK

O ti duše N. zato što si ti marljivo odgovarao na moje zahteve, i jer si bio voljan doći na moj poziv, ja te otpuštam da ideš u tvoje prebivalište bez nanošenja zla čoveku ili zverima. Odlazi onda i budi pripravan doći na moj zaziv, kad si valjano egzorciran i zaklinjan svetim obredima magije. Obavezujrm te da se mirno i tiho povučeš i neka mir Božji uvek i nadalje bude između tebe i mene. Amen!

Nakon što si dao duhu dozvolu za odlazak, ne smeš izaći iz Kruga dok on ili oni ne odu, dok ne završiš molitve i ne iskažeš zahvalnost Bogu za velika dobra što ti je udelio ispunivši tvoje želje, i izbavljajuči te od svih opasnosti neprijatelja đavola.

Zapamti, možeš zapovedati ovim Dusima da uđu u posudu, na isti način, kao što činiš s trouglom uz reči: "Da se smesta pojaviš pred ovim krugom, u ovoj mesinganoj posudi u vedrom i prijatnom obliku", itd., kao što je pokazano u prethodnim zaklinjanjima.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

114

Page 115: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

OBJAŠNJENJA ODREĐENIH IMENA UPOTREBLJENIH U OVOJ KNJIZI 1

Eheie. Kether. Svemogući Bog, čije boraviste su najviša nebesa. Haioth. Veliki Kralj neba i svih moći na nebu. Methrattton. I od svih svetih vojski Anđela i Arhanđela. Reschith. Slušaj molitve svog sluge koji ima povereje u Tebe. Hagalgalim. Neka tvoji Sveti Anđeli budu određeni da mi pomažu u ovaj čas i u sva vremena. Iehovah. Bože Svemogući, Bože Svevišnji čuj moju molitvu. Hadonat. Zapovedi svojim Anđelima nad fiksnim zvezdama. Ophanim. Da pomažu Tvog slugu. Iophiel. Da je mogu zapovedati svim duhovima vazduha, vode, vatre, zemlje i pakla. Masloth. Tako da mogu istrajati na Tvojoj slavi i ljudskom dobru. Iehovah. Bože Svemogući, Bože Svevišnji čuj moju molitvu. Elohim. Bog s nama, neka Bog bude uvek uz nas. Binah. Osnaži i podrži nas, sada i zauvek. Aralim. U svim poduhvatima koje vršimo, samo kao oruđe u Tvojim rukama. Zabbathi (trebalo bi Shabbathii). U rukama Tvojim, velikog Boga Sabaoth-a. Hesel (trebalo bi Chesed). Ti veliki Bože, upravitelju i Stvoritelju planete i Nebeske Vojske. Hasmalim (trebalo bi Chashmalim). Zapovedi im Svojom svemogućom silom. Zelez (trebalo bi Zedeq). Da budu prisutni i korisni nama, Tvojim sirotim slugama, sada i zauvek. Elohim Geber (trebalo bi Gibor). Najmočniji, večni, ikadapostojeći

Gospode Bože. Seraphim. Zapovedi svojem seraphim-u. Camael, Madim. Da pazi na nas ovog časa, da nam pomogne i da nas brani od svih opasnosti.

1 Kabalisti će primetiti da ortografija nekih kabalističkih imena nije ispravna, međutim prevedena imena nisu od velike važnosti.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

115

Page 116: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

Eloha. O Svemogući Bože! budi s nama sada i zauvek. Tetragrammaton. I neka nas Tvoja Svemoguća sila i prisustvo uvek štiti sada i zauvek. Raphael. Nek tvoj sveti Anđeo Raphael bdi nad nama sada i zauvek. Schemes (ili Schemesh). Da pomogne u našim poduhvatima. Iehovah. Bože Svemogući, Bože Svevišnji čuj moju molitvu. Sabaoth. Ti veliki Bože Sabaoth-e. Netzah (ili Netzach). Bože koji sve vidiš. Elohim. O Svemogući Bože! budi s nama sada i zauvek. Haniel. Neka dođe tvoj sveti Anđeo Haniel i služi nam u ovaj čas. Elohim. Bog s nama, neka Bog bude uvek uz nas. Sabaoth. O ti veliki Bože Sabaoth-e, budi s nama sada i zauvek. Hodben (trebalo bi jednostavno Hod). Nek nas Tvoja svemoguća snaga štiti i čuva sada i zauvek. Michael. Neka Michael, koji je pod Tobom, general Tvoje nebeske vojske. Cochab. Dođe i istera svo zlo i opasnost od nas, sada i zauvek. Sadai. Ti veliki Bože, save mudrosti i znanja. Jesal (trebalo bi Yesod). Pouči svog jadnog i poniznog slugu. Cherubim. Sa svojim svetim cherubim-om. Gabriel. Po svome svetom Anđelu Gabriel-u, koji je autor i glasnik dobrih vesti. Levanah. Usmeri i podrži nas, sada i zauvek.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

116

Page 117: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

OBJAŠNJENJE DVA TROUGLA1 NA PERGAMENTU Alpha i Omega. Ti, O veliki Bože, koji si početak i kraj Tetragrammaton. Ti Bože Svemoćne sile budi uvek s nama, da nas čuvaš i štitiš, i neka Tvoj Duh Sveti i prisustvo bude sada i uvek uz nas. Soluzen. Ja ti zapovedam, ti Duše, od koje god regije da si, da dođeš u ovaj krug. Halliza. I pojaviš se u ljudskom obliku. Bellator (ili Ballaton) I da nam progovoriš glasno na našem maternjem jeziku. Bellonoz (ili Bellony) Da nam pokažeš i otkriješ svo blago za koje znaš ili čuvaš, i da nam ga uručiš mirno. Hallii. Hra. I da man odgovoriš na sva pitanja koja bismo ti mogli postaviti bez ikakve greške, sada i zauvek.

TUMAČENJE SOLOMONOVOG TROUGLA

Anaphezeton. Ti veliki Bože sve Nebeske Vojske. Primeumaton. Ti koji si Prvi i Poslednji, daj da nam budu podvrgnuti svi duhovi i daj da Duh bude vezan za ovaj trougao koji uznemiruje ovo mesto. Michael. Po Tvojem Svetom Anđelu Michael-u, dok ga ja ne otpustim.

1 Misli se na Pentagram i Heksagram Solomona.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

117

Page 118: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

Zakletve Knjige Goecie u Lemegetonu koji Solomon Kralj jeste dao Lemuelu njegovom sinu, udešeno u Magični ili Anđelski Jezik od našeg Svetlog i uvek-Slavnog Fratera, Mudrog Perduraba, Moćne Glave Bratstva Ružinog-Krsta, sada pogrebenog u Grobnici Kolegiuma S.S. I tako neka činimo svi!

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

118

Page 119: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

POSLE KUPANJA UMETNOSTI.

Asperges me, Domine, hyssopo, et mundabor: Lavabis me, et super nivem dealbabor.

_______________________

POSLE OBLAČENJA SVETE ODORE.

Do-kikale vanunesa zodimezoda pire, ol aladonu na-e-el do- Misterijom ove odore Svetih, ja opasavam svoju moć u

atataahé piamol-el od Vaoanu, do-elunusa Iaida: Ancor: opasačima pravednosti i istine, u moći Najvišeg: Ankor:

Amacor: Amides: Theodonias: Anitor: Christeos micaelzodo na-e- Amakor: Amides: Teodonisa: Anitor: neka bude snažna moja moć:

el: christeos apila: do-elonusa Adonai, kasaremé e-karinu od neka istraje zauvek: u moći Adonai, kojem će pohvale i busada tarianu lu ipamisa. AMEN.

slava biti: čiji kraj ne može biti.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

119

Page 120: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

PRVO ZAKLINJANJE

Ol vinu od zodakame, Ilasa, Gahé N. : od elanusahé vaoresagi Ja te prizivam i pomeram, O ti, Duše N. 1: i bivajući uzvišen iznad tebe

Iaida, gohusa pujo ilasa, darebesa do-o-i-apé Bera- u moći Najvišeg, kažem ti, Povinuj se! U ime Bera-

lanensis, Baldachiensis, Paumachia, od Apologiae Sedes: od lanenzis, Baldahienzis, Paumačia, i Apologie Sedes: i

micaelzodo aretabasa, gahém nure Liachidae od quoódi Salamanu moćnih koji vladaju, duhovima, Liahide i poslanicima Kuće

telocahé: od Tabaäme Otahila Apologiae do em Poamala, ol Smrti: i Princom sedišta Apologia u Devetoj Legiji, ja te

vinu-ta od zodaméta! Od elanusahé vaoresagi Iaida, prizivam i prizivajući zakljinjem te. I bivajući uzvišen iznad tebe u moći Najvišeg,

gohusa pujo ilasa, darebesa, do-o-i-apé totza das cameliatza od asá, kažem ti, Povinuj se! U ime njega koji govoriše i ono beše,

kasaremé tofagilo tolteregi darebesa. Pilahé Ol, das Iada oela kojem se sva stvorenja i stvari povinuju. Nadalje ja, kojeg je Bog napravio

azodiazodore Iada, das i qo-o-al marebi totza jijipahé, larinuji ilasa u naličju Božijem, koji je stvaralac saglasno svojem živućem dahu, pokrećem te do-o-i-apé das i salada micaelazodo Iada, El, micaelzodo od

imenom koje je glas čuda snage Boga, El, snažnog i adapehaheta: ilasa gahé N. Od ol gohusa pujo ilasa, darebesa,

neizgovorivog, O ti Duše N. I kažem ti, povinuj se, do-o-i-apé totza das cameliatza od isa od do vomesareji do-o-i-ainu

u ime njega koji govoriše i ono beše; i sa svakim od vas, O vi imena Iada. Pilahé do-o-i-apé Adonai, El, Elohim, Elohi, Ehyeh Asher

Boga! Nadalje sa imenima Adonai, El, Elohim, Elohi, Ehieh, Ašer Ehyeh, Zabaoth, Elion, Iah, Tetragramamton, Shaddai, Enayo Iad

Ehieh, Cabaot, Elion, Jah, Tetragramaton, Šadai, Gospod Bog Iaida, ol larinuji ilasa od do-vamepelifa gohus, darebesa! ilasa

Najviši, ja te pokrećem; i u našoj snazi, kažem Povinuj se! O gahé N. Zodameranu ca-no-quoda olé oanio; asapeta komeselahe

Duše N. Pojavi se Njegovim slugama u trenu; ispred kruga

1 [[N može = ADNI čak! kako K[raljevstvo] N[ebesa] pati nasilje.]]

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

1

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

120

Page 121: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

azodiazodore olalore od fetahé-are-zodi. Od do-o-a-ipé adapehaheta i u obličju čoveka; i poseti me u miru. I neiskazanom imenu

Tetragrammaton Iehevohe, gohus, darebesa: soba sapahé Tetragramaton Jegovah, kažem, Povinuj se! čiji snažan zvuk bivajući

elonusahinu nazoda poilapé, zodonugonu caelazod holados, pereje uzvišen u moći stubovi se dele, vetrovi nebeskog svoda stenju glasno;

je-ialoponu: caogsaga zodaca do-jizodajazoda, od tofajilo Salamanu vatra ne gori; zemlja se pomera u zemljotresima; i sve stvari u kući

pe-ripesol, od caosaji, od faorejita oresa cahisa ta jizodajazoda, od nebesa i zemlje i boravećim mestima tame su kao zemljotresi, i

cahisa do-mire, od ovankaho do-koratzo. Niisa, eca, ilasa gahé N. muče se, zapletene su u gromu. Dođi, O Duše N.

olé oanio: christeos faorejita afafa, imumamare laiada, od darebesa u trenu: neka ti prebivalište bude prazno, primeni na nas tajne Istine i povinuj se

na-e-el. Niisa, fatahe-are-zodi, zodameranu pujo ooaona; zodoreje: mojoj moći. Dođi, poseti nas u miru, pojavi se mojim očima; budi prijateljski:

darebesa jiipahé! Lapé ol lariniji-ta do-o-i-apé Iada Vaoanu das Povinuj se živućem dahu! Jer ja te pomeram u ime Boga Istine koji

apila, Helioren. Darebesa jijipahe, eca, do-miame pujo valasa, živi za čak Helioren. Povinuj se živućem dahu, stoga neprekidno do kraja

ta anugelareda: zodameranu ooaona: zodoreje: gohola laiada kao što se moje misli pojavljuju mojim očima: stoga budi prijateljski; govoreći tajne

do-vianu od do-omepe! Istine glasom i u razumevanju.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

121

Page 122: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

DRUGO ZAKLINJANJE

Ol vinu ilasa, od zodakame ilasa, od larinuji ilasa, ilasa Gahé N.: Ja te prizivam, i pomeram te, i pokrećem te O Duše N.:

zodameranu pujo-ooaona asapeta komeselahe azodiazodore olalore pojavi se mojim očima pred krugom u obličju čoveka

do-o-a-ipé od quo-o-a-ipé Iah od Vau, das Adam cameliatza: od u imenima, i sa imenom, Jah i Vau, koje Adam govoriše i

do-o-a-ipé Iada, Agla, das Lot cameliaza: od asa ta obelisonugi u ime Boga, Agla, koje Lot govoriše: i bilo je kao prijatni oslobodioci

pujo-totza od totza salamanu; od do-o-a-ipé Ioth das Iakob njemu i njegovoj kući i u ime Jot koje Jakob

cameliatza, do-bianu Piré das adarepanu totza, od asata govoriše u glasu Svetih koji su ga bacili dole, i bilo mu je takođe

obelisonuji do vanupehe Esau totza e-si-asacahé: od do-o-a-ipé kao prijatni oslobodioci u ljutnji njegovog brata i u ime

Anaphaxeton das Aaron cameliatza od asa ta ananael: od do-o-a-ipé Anafeksaton koje Aron govoriše i bilo je kao Tajna Mudrost i u ime

Zabaoth das Mosheh cameliatza, od tofajilo zodinu asa ta kanila: od Cabaot koje Mošej govoriše, i sve stvari vode behu kao krv; i

do-o-a-ipé Asher Ehyeh Oriston, das Mosheh cameliatza od tofajilo u ime Ašer Ehieh Oriston, koje Mošej govoriše i sve

zodinu asa yolaki hami das vaugeji das goholore pujo salamanu, das vode su donosile stvorenja koja su bila snažna, koja se podigoše na kuće, koja

quasabé tofajilo: od do-o-a-ipé Elion, das Mosheh cameliatza, od asa koja uništavaju sve stvari i u ime Elion koje Mošej govoriše, i bilo je kao

oroeri caelazod coresa ta asage do homila Ipame caosago od kamenje iz nebesa gneva, kakvog nije bilo u godinama Vremena početka Zemlje

do-o-a-ipé Adni, das Mosheh cameliatz od zodameranu hami caosago, i u ime Adni, koje Mošej govoriše i tamo se pojaviše stvorenja zemlje

das quasabé das oreri ge-poilape: od do-o-a-ipé Schema Amathia, das koja uništiše što veliko kamenje nije: i u ime Šema Amatia, koje

Ioshua vinu od rore pa-aotza vaoresaji ili-i tahila Gibeon, od Jošua prizvaše, i Sunce ostaše nad tobom, O vi brda sedišta Gibeona, i

do-o-a-ipé Alpha od Omega, das Daniel cameliatza, od quasabe Bel imenima Alfa i Omega koje Daniel govoriše, i uništiše Bela

od Vovina: od do-o-a-ipé Emmanuel das Nore Iada oekarimi i Zmaja: i u ime Emanuel kojem su sinovi Boga pevali pohvalnice

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

122

Page 123: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

notahoa Ialapereji, od ca-ca-come do-zodilodarepe: od do-o-a-ipé u sred goruće ravnice, i cvetaše u osvajanju: i u ime

Hagios: od do-tahila Adni: od do Ischyros, Athanatos, Paracletos: Hagios i Tronom Adni, i u Iširos, Atanatos, Parakletos:

od do O Theos, Ictros, Athanatos. Od do veunesa omaósa laiada i u O Teos, Iktros, Atanatos. I ovim imenima tajne istine

Agla, On, Tetragrammaton, vinu ol od zodame ilasa. Od do Agla, On, Tetragramaton, ja prizivam i pomeram te. I

vaunesa omaóasa, od tofajilo das cahisa do-o-a-inu Iada laiada ovim imenima, i svim stvarima koje su imena Boga Tajne Istine

das apila, Ia-i-don. Ol vinu od larinuji ilasa, Ilasa gahé N. koji živi zauvek, Svemoćni. Ja te prizivam i pokrećem, O Duše N.

nomiji do totza das goho od asa, casareme tofajilo tol- Čak sa sa njim koji govoriše i ono beše, kojem su sva stvorenja

toregi darebesa: od do balatune od vaunupehe Iada: od do poslušna i Krajnjom Pravdom i Ljutnjom Boga; i

zodimibe das i asapeta basada Iada, micaelzodol od ji: do toltoreji velom (?) koji je pred slavom Boga, snažnog; i sa bićima

jijipahe asapeta otahila soba ooaona cahisa ra-as od bolanu: do živućeg daha ispred trona čije su oči istok i zapad; sa

perejé do iala-pire-gahé otahila: do pire peripesol: od do ananael vatrom u vatri pravedne Slave Trona; sa Svetima Nebesa; i sa tajnom

Iada: Elonusahé larinuji ilasa ol: zodameranu asapeta vaunesa mudrošću Boga, ja, uzvišen u moći, pokrećem te. Pojavi se pred ovim

komeselahe; darebesa do tofajilo das gohus: do emetajisa Basdathea krugom; povinuj se u svim stvarima koje kažem; pečatom Basdatea,

Baldachia; od do vaunesa do-o-a-inu Primeumaton, das Mosheh Baldahia; i u ovo Ime Primeumaton, koje Mošej

cameliatza, od caosaji poilape, od Korah, Dathan, od Abiram lonukaho govoriše, i zemlja beše podeljena, i Korah, Datan, i Abiram padoše

pi-adapehé. Eca darebesa do-tofajilo ilasa gahé N. darebesa go-a- u dubinu. Stoga povinuj se u svim stvarima, O duše N., povinuj tvojoj kre-

anu. Niisa, ilasa; zodameranu pujo-ooaona felathe-are-zodi; aciji. Priđi; pojavi se mojim očima; poseti nas u miru,

zodoreje: niisa ole oanio : darebesa na-e-el, gohola laiada budi prijateljski; dođi u 24-ini trena; povinuj se mojoj moći, govoreći tajne

do-viana od do-omepe. Istine glasom i u razumevanju!

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

123

Page 124: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

PRINUDA

Ol larinuji-ilasa ilasa gahé N. do tofijila das kahisa do-o-a-inu busada Ja te pokrećem, O duše N., u svim stvarima koja su imena slave

od mikaelzodo. Iada Darisapa das i darilapi omepe, Adni Ihvh i moći Boga Velikog koji je veći od razumevanja, Adni Ihvh

Tzabaoth: niisa ole oanio: christeos faorejita afafa; imimuamare Cabaot, dođi u 24-ini trena, neka Tvoje prebivalište bude prazno; primeni sebe na

laiada od darebesa na-e-el: zodameranu pujo-ooaona fetahe-are- tajnu istinu i povinuj se mojoj moći: pojavi se mojim očima, poseti nas u miru,

zodi, gohola laiada do-bianu od do-omepe. Ol larinuji-ilasa od govoreći tajne istiné glasom i u razumevanju. Ja te pokrećem i

zodakame ilasa gahé N. do tofijila do-o-a-inu ds goho i eli: od ol pomeram te, O duše N., svim imenima koja sam rekao, i ja

vamuela vaunesa ela od norezoda do-o-a-inu quiinu Solomon, enayo dodajem ovo jedno i šest imena u kojima je Solomon, gospod

ananael, aala amiranu gahé vimé, do-yodizodopé Adni tajne mudrosti, postavio vas, duhove besa, u posudu, Adonai,

Preyai Tetragrammaton, Anaphaxeton Inessenfatoal Pathtomon od Prejai Tetragramaton, Anafeksaton Inesenfatoal, Patomon i

Itemon: zodameranu asapeta vaunesa comeselahe: darebesa do Itemon: pojavi se pred ovim krugom; povinuj se u

tofijila na-e-el. Od ta ilasa iehe totza das je-dare-pasa od je-niisa, svim stvarima mojoj moći. I kako si ti onaj koji se ne pokorava i ne dolazi

ol tarianu, do-na-e-el O Iada Iaida das apila, soba i go-o-al tofijilo ja ću biti u tvojoj moći, O Bože Najviši koji živi zauvek, koji je stvoritelj svih stvari do-norezoda basajime, Eie, Saraye, od do-na-e-el do-o-i-apé

u šest dana Eie, Saraje, i u mojoj moći u ime Primeumaton das bojira voresa poamal peripesol, Amema ilasa, od

Primeumaton koji vlada nad palatama nebesa, Proklinjem Te, i quasahé otahila, mozod, od elonusa, od ol commemahé ilasa pi-

uništavam tvoje sedište, radost i moć; i ja te svezujem u adapehe Abaddon, pa-aolza kakareji besajinu zodizodarasa soba lu

dubinu Abadona, da ostaneš do dana suda čiji kraj ipamisa. Od commemahé do pereje salabarotza kynutzire faboanu,

ne može biti. I ja te svezujem u vatri sumpora pomešanog sa otrovom od zodumebi pereji od salabarotza: niisa, eca, darebesa na-e-el od

i morima vatre i sumpora: priđi, zato, povinuj se mojoj moći i

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

124

Page 125: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

zodameranu asapeta vaunesa komesalohé. Eca, niisa, do-o-i-apé pojavi pred ovim krugom. Stoga priđi u ime

pire Adni, Zabaoth, Adonai, Amioran. Niisa! lapé zodiredo Adni Svetih Adni Cabaot, Adonai, Amioram. Dođi! jer ja sam Adonai

das larinuji elasa. koji te pokreće.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

125

Page 126: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

PRIZIVANJE NJEGOVOG KRALJA

Ilasa darisapa, micaelzodo, tabaame, Amaimon, das bojipa alonusahi O ti veliki moćni vladaru Amaimon, 1 koji vlada uzvišen u

Iaida El voresa tofijilo gahé do elonu-dohe Ra-as, moći jedinog El iznad svih duhova u kraljevstvima Istoka,

(Babaje, Bobanu, Lucala), ol vinu od zodakame ilasa do-o-a-ipé (Juga, Zapada, Severa), ja te prizivam i pomeram u ime

vaoanu Mada, od do Mada soba ilasa iehe boaluahe: od do istinitog Boga, i Boga kojeg ti obožavaš: i

Emetâjisa qoaäna: od do-o-a-o-ipe micaelzodo Mada, Iehevohe pečatom tvojeg stvaranja: i u moćno ime Boga, Iehevohe

Tetragrammaton das adarepanu ilasa peripesol, ilasa od gahé Tetragramaton, koji te je zbacio dole sa Nebesa, tebe i duhove

oresa: od do-o-a-ipe tofijilo micaelzodo Mada das i quo-á-al peripesol, tame, i svim imenima snažnog Boga koji je stvoritelj Nebesa

od caosagi, od faorejita oresa, od tofijilo; od do uo elonusa od i zemlje, i prebivališta tame, i svih stvari; i u svojim moćima i

lukiftias; od do-o-a-ipe Primeumaton das bojipa voresa pooumala svetlini; i u ime Primeumaton koji vlada nad palatama

peripesol: Yolakame, gohus, gahé N.; Yolakame totza ole oanio: Nebesa. Dovedi, kažem, duha N.; dovedi ga u 24-ini trena

christeos totza faorejita afafa; kakareji fetahe-are-zodi gohola neka njegovo prebivalište bude prazno dok nas ne poseti u miru, govoreći

laiada: kakareji dorebasa na-e-el od totza quaa, elonusahi Mada, El, tajne istiné; dok se ne povinuje mojoj moći i svojem stvaranju u moći Boga, El,

das i quo-o-al sa das larasada tofiljilo; peripesol, caelazod, caosago, koji je stvoritelj i uređuje sve stvari; nebesa, nebeski svod, zemlju,

od faorejita oresa. i prebivalište tame.

1 Ili Gaap, Paimon, Codimej, kako slučaj nalaže.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

126

Page 127: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

OPŠTA KLETVA

STAVLJANJE LANACA DUHOVIMA, PROTIV SVIH DUHOVA KOJI SE POBUNJUJU

Ilasa babalonu gahé N., das ge-dorebesa, bajilenu ohorela, od vinu O ti rđavi duše N., koji se ne povinuješ, zato što sam napravio zakon i prizvao

omaosa busada od adapehaheta Mada Vooanu go-a-al tofijilo, od ilas imena slavnog i neiskazanog Boga Istine, stvoritelja svega, i ti

ge-dorebesa sapahé das gohas: eca ol amema ilasa pi-adapahe se ne povinuješ moćnim zvucima koje ja pravim: stoga te proklinjem u dubine

Abaddon pa-aotza kakoreji besajinu zodizodarasa do-mire, do-pereji Abadona da ostaneš do dana suda u muci u vatri

od do salaberotza ds lu ipamisa, kakareji ilas zodameranu asapeta i u sumporu bez kraja, dok se ne pojaviš pred

komselahé od dorebesa na-e-el. Niisa, eca, olé oanio, asapeta našom voljom i povinuješ se mojoj moći. Dođi, stoga, u 24-ini trena, pred

komselahe do i-be-da, do-o-o-apé vaunesa, od quo-o-i-apé Mada krugom i u trouglu u ovom imenom i ovim imenom Boga,

Adni, Tzabaoth, Adonai, Amioran. Niisa! Niisa! lapé Enayo Andi, Cabaot, Adonai, Amioran. Dođi! Dođi! jer je to Gospod

Enayo, Adonai, das larinuji-ilasa. Gospoda Adni, koji te pokreće.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

127

Page 128: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

ZAKLETVA VATRE

Ol larinuji, ilasa pereje, do totza das i qo-o-ala-ilasa od tofijila Ja te pokrećem, O ti vatro, njime koji je tvoj Stvoritelj i svih

tol-toreji: miré, ialaponu, quasabe gahe N. paida soba lu ipamis: ol stvorenja. Muči, izgori, uništi duha N. uvek čiji kraj ne može biti,

ad peranuta ilasa do zodizodaresa s do balatime, ilasa gahé N., ja ti sudim u presudi i krajnjoj pravdi, O duše N.,

bajilenu iehe totza ds ge-darebesa na-e-el, od ge-darebesa das ohorela zato što si ti onaj koji se ne povinuje mojoj moći, i ne povinuješ se onom zakonu koji amayo Mada, od ge-darebesa sapahé od jijpahe, das ol vinu,

je Gospod Bog stvorio, i ne povinuješ se Snažnom Zvuku i Živućem Dahu koji ja prizivam, das gohus: Niisa, ol, das zodiredo Noco Iaida Tabaame Enayo

koji ja šaljem: Priđi mi, ja, koji je Služitelj Istog Najvišeg vladara Gospoda Iad micaelzodo, Iehovohe, ol das zodiredo elonusahe, das zodiredo

Boga moćnog, Iehovhohe, ja koji sam uzvišen u moći, i micaelzodo do totza elonusa vaoresagi, ilasa das ge-niisahé daluga

moćan u njegovoj moći iznad tebe, O ti koji ne dolaziš dajući adana gono iadapiel das hometohé. Eca gohus zodizodearasa: ol

pokornost i veru njemu koji živi i trijumfuje. Stoga ja izgovaram presudu: ja amema-ta, od quasaba dooain N. od ametajisa N. das oali do vaunesa

te proklinjem i uništavam ime N. i pečat N. koji sam postavio u ovo faorejita faboanu od ol ialaponu ilasa do pereje soba lu ipamis od

prebivalište otrova i ja te ogorevam u vatri čiji kraj ne može biti i adarepanu ilasa pi-adapehe mire, sobame voresa ilasa ge-torezodul:

bacam te dole u mora mučenja, iz kojih se nećeš dići: kakareji niisa pajo-ooaoanu: fetahe are-zodi: zodoreje ca-ol asapeta

dok ne dođeš mojim očima: posetiš me u miru: budeš prijateljski pred komeselahe, do i-be-da, ole, oanio azodiazodore olalore, ge-kiaisi

krugom u D u 24-ini trena u obličiju čoveka, ne nore-mo-lapé, tol-toregi, q-tofajilo voresa adoianu caosago. Dorebesa

užasan sinovima ljudi stvorenjima svih stvari na licu zemlje. Povinuj se na-e-el, marebe koredazodizoda, dorebesa jijipahe, ohorela das gohus.

mojoj moći, kao rasuđujuća bića; povinuj se živućem dahu, zakonu koji ja govorim.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

128

Page 129: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

VEĆA KLETVA

Sola-bi-enu, Madariitza! Ilasa gahé N. bajilenu iehe totza das Slušajte me, o vi Nebesa! O ti Duše N. zato što si ti neposlušan

ge-dorebesa das i babalonu, od ge-zodameranu gohola laiada marebe koji si rđav i ne pojavljuje se, govoreći istine saglasno sa

jijipahé: Ol, elonusahe Oiada, Ia-i-don Elazodape komesalahe, živućim dahom: ja, uzvišeni u moći Boga, Svemoćnog, centra kruga,

micaelazodo Mada das apila lu ipamis, Iehevohe Tetragrammaton, moćnog Boga koji živi, čiji kraj ne može biti, Iehovohe Tetragramaton,

ela go-a-al pe-ripesol, caosago, od faorejita oresa, od tofajilo das jedini stvoritelj nebesa, zemlje, i prebivališta tame i svega što

cahisa do-no poamala, das larasada do-ananael tofajilo do-oresa je u njihovoj palati; koji uređuje u svojoj mudrosti sve stvari u tami

sa-do-lukiftiasa: Amema ilasa od adarepanu-ilasa, od quasabé i u svetlu: Proklinjem te i bacam dole i uništavam

otahila, mozod, od elonusa, od ol commemahe pi-adapahé Abaddon, tvoje sedište, radost i moć, i ja te svezujem u dubine Abadona,

pa-aotza kakreji basajinu zodi-zodarasa soba lu ipamisa, gohus, da ostaneš do dana suda čiji kraj ne može biti, ja kažem,

pujo-zodumebi pereji od salaberotza, das aberamiji pujo-babalonu na mora vatre i sumpora koje sam spremio za zle

gahé, das ge-dorebesa, nore madarida. duhove koji se ne pokoravaju; sinove nepravde.

Christeos coremefa peripesol amema ilasa! Neka četa nebesa prokune tebe!

Christeos roray, geraa, tofajilo aoiveae amema ilasa! Neka sunce, mesec, i sve zvezde prokunu tebe!

Christeos lukiftias od tofajilo pire peripesol amema ilasa, pujo Neka svetlost i svi Sveti Nebesa prokunu tebe na

iala-pereji das apila, od pujo mire adâpehaheta! goruće plamonove koji žive za uvek, i na mučenje neizgovorivo!

Od nomiji dooain od ametajisa, das oali do-vaunesa faorejita I kako će tvoje ime i pečat, koje sam stavio u ovo prebivalište

faboana, larianu do-mire nofahon toltoregi salaberotza od jirosahe, otrova, biti u mučenju među bićima sumpora i gorke žaoke,

olapireta do-pereji caosago: do-o-a-ipe Iehevohe od elonusahe do- gorući u vatri zemlje, u ime Iehovohe i uzvišen u moći u

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

129

Page 130: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

vaunesa dooaina dau, Tetragrammaton, Anaphaxeton, od ova tri imena, Tetragramaton, Anafakseton, i

Primeumaton, Ol adarepanu ilasa gahé babalonu N. pujo-zodumebi Primeumaton, ja te bacam dole, O rđavi duše N. na mora

perejela od salaberotza, das abaramiji pujo-babalonu gahé das ge- vatre i sumpora, koja su pripremljena za rđave duhove koji

dorebesa, nore-madarida, pa-iotza kakareji basajinu zodizodarasa; se ne pokoravaju, sinove nepravde, da ostanu do dana suda;

bamesa-ilasa Oiada jehusozoda; adoianu Oiada bamesa adoianu N. neka te Milostivi Bog zaboravi; neka lice Boga zaboravi lice N.

das iparanu lukiftias, Iada bamesa, gohus, das tarianu piape balata koji neće videti svetlost: neka Bog zaboravi, kažem koji će biti ravnoteža pravde

voresa noré jijipahé od telokahé od caosagi, do-pereji. nad sinovima živućeg daha i smrti sveta, po vatri.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

130

Page 131: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

OBRAĆANJE DUHU PRI NJEGOVOM DOLASKU

Micama! Ol O vanukaho ilasa ta iehe totza das ge-darebesa! Vidi! Ja te sputavam kako si ti on koji se ne povinuje!

Micama kikale emetajisa Solomon das ol yolakame pujo ji-mi- Vidi! misterije pečata Solomona koji ja donosim tvojoj moći i

caelazod! Micama go-a-al, elzodape komeselahé, jijipahé; totza das prisutnosti! Pogledaj stvoritelja, centar kruga živućeg daha; njega koji

i elanusahé Mada od iparanu kiaisi: totza das micaelzodo vinu je uzvišen u moći Boga i neće videti moći užasa: njega koji moćno priziva

od larinju-ilasa pujo ooaona: totza, enayo de genetaabe, soba i pokreće te do vidljive pojave: njega, gospoda tvojih vlada čija se

Dooain Ivumeda Octinomos. Imena zovu Oktinomos.

Dorebesa, eca, na-e-el, ta koredazodizod, do-o-a-ipe enayo: Povinuj se, stoga, mojoj moći kao rasuđujuće stvorenje u ime Gospoda.

Bathat vel Vathat super Abrac Ruens!

Bathal ili Vathat koji se obrušuje na Abrac! Abeor veniens super Aberer!

Abeor koji dolazi na Aberer!

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

131

Page 132: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

DOBRODOŠLICA DUHU

Ol zodiredo totza das i dorepehala pujo ilasa, ilasa gahe. . . N. turebesa Ja sam onaj koji gleda sa zadovoljstvom na tebe, O ti duše... N. 1 divni

od akarinu! dorepehala, gohus, bajileim iehe ivaumed do totza i hvale vredni! sa zadovoljstvom ja kažem, zato što si ti pozvan njime

das i qo-o-al peripesol, od caosago, od faorejita oresa, od tofajilo koji je stvoritelj Nebesa i zemlje i prebivališta tame, i svih stvari

das cahisa do-no poamala, od bajilenu iehe noco adana. koje su u njihovoj palati, i zbog toga što si ti sluga pokornosti.

Do vaunesa elonusa kasaremeji dorebesa jijipahé, ol commennahe U ovoj moći kojom si pokoran živućem dahu, ja svezujem

ilasa, pa-iotz a puje-ooaona gi-mi-caelaz ta noco gono asapeta tebe da ostaneš vidljiv našim očima u moći i prisustvu kao sluga vernosti pred

komesalehé kakareji gohus “Vaunilaji pujo-faorejita” kakareji krugom dok ne kažem „Spusti se u svoje prebivalište“ dok

jijipahé bianu enayo i mariehé oholera das tarianu idalugame živući dah glasa Gospoda ne bude saglasan sa zakonom koji će ti

pujo-ilasa. biti dat.

_______________________

Do-emetajisa ananael Solomonis iehe ivaunieda!

Pečatom tajne mudrosti Solomona si ti pozvan! Dorebesa sapahé! dorebesa jijipahé bianu Enayo!

Povinuj se snažnim zvukovima! povinuj se živućem dahu glasa Gospoda! _______________________

Sledi zaduženje.

1 Vitezovi - pu-imé. Prelati: tabaame. Erlovi - nazodapesad. Kraljevi - roré. Vojvode - oheloka. Predsednici - balazodareji. Markizi - geraa.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

1

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

132

Page 133: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

DOZVOLA DUHU DA ON MOŽE OTIĆI

Ilasa gahé N. bajilenu iehe noco gono adana od bajilenu iehe O ti duše N. zato što si ti sluga vernosti i pokornosti, i zato što

totza das dorebesa na-e-el od qua-a-on; eca gohusa: Vaunilagi si ti taj koji se povinuje mojoj moći i tvojem stvaranju; stoga ja kažem Spusti se u

pujo-faoregita dorebesa ohorela das e-ola, ge-kiaisi nore-mo-laip, tvoje prebivalište, pokoravaj se zakonu koji sam stvorio, bez užasa sinovima ljudi,

tol-toregi, tofajilo voresa adoranu caosago. stvorenja, svih stvari na površini zemlje.

Vaunilagi, eca, gohus od bolape ta balozodareji kokasa: niisa Spusti se stoga ja kažem, i budi kao nadzornici vremena; priđi

paida ole oanio, nonuji quonu das toatare bianu Enayo; ole u trenu, kao i sluge koje slušaju glas Gospoda; u

oanio kasaremeji ol vinu ilasa od larinuji ilasa od zodakame ilasa trenu u kojem ja prizivam tebe i pokrećem te i pomeram te

do-kikale ananael Qo-o-al! misterijama tajne mudrosti Stvoritelja!

Vaunilagi pujo-faorijita do-quasahi: christeos Iehusozod Oiada Spusti se u tvoje prebivalište u zadovoljstvu: neka bude milost Božija

voresa ilasa: zodoreji do-miamé solamianu tarianu beliora pujo- na tebi: budi prijateljski u neprekidnosti; čija duga neprekidnost će biti ohrabritelj

tolahamé. Amen. svim stvorenjima. Amen.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

133

Page 134: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

SOLUZEN

ABD

IA

HALLIZA

BELLON

Y

HALLIY

TE

T

RA

GRAM MA

TO

N

1

1

1

1

1

1

GOETIAVELCLAVICULASALOMONISREGISGOETIAVGOETIAVELCLAVICULASALOMONISREGISGOETIAVG

OET

IAV

ELC

LAV

ICU

LASA

LOM

ON

ISR

EGIS

GO

ETIA

VEL

CLA

VIC

UG

OETIA

VELC

LAV

ICU

LASA

LOM

ON

ISREG

ISGO

ETIAV

ELCLA

VIC

U

Page 135: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

Beleške autora originalnog elektronskog izdanja na engleskom Ovo izdanje Goecie je pripreljmeno od reprinta fascimila iz 1976. publikovano

od Equinox Books, i 1993. reprinta „First Impressions“ koje objedinjuje Krolijeve škrabotine i marginalne beleške. Nešto od ovog poslednjeg je zadržano kao fusnote, označeno duplim kockastim zagradama [[ovako]]. Takođe su konsultovana elektronska izdanja Goecie i Pseudomonarchia dæmonum priprlemljena od Džozef Petersona i ostalih knjiga Lemegetona pripremljenih od Ben Roua. 1995. Weiser izdanje (pripremljenog od Vilijam Briza zasnovanog na Meters-Krolijevom izdanju i ostalim izvorima) nije bilo direktno konsultovano.

“EPIKALOUMAI SE TON EN TW KENEW PNEUMATI k.t.l.”

Ova kletva je izvađena iz demotskog i grčkog magičnog papirusa iz Londona i Lajdena poznatog kao PGM XIV / PDM xiv. Polupopularno izdanje sa engleskim prevodom obrađeno od F.L. Grifit i Herbert Tomson, je publikovano u 1904. kao Demotski Magični Papirus Londona i Lajdena. Ove čarloije se pojavljuju u kol. XXIII, linijama 1-22. U potpunosti, uključujući rubriku (u demotskom papirusu) ide:

Čarolija da se nanese (?) katalepsija (?) Formula. Uzmeš glavu magarca, i postaviš ga između stopala suprotno od sunca ujutro kada ono treba da se uzdigne, suprotno od njega ponovo uveče kada dolazi do zalaska, i pomažeš tvoje desno stopalo sa set-kamenom Sirije, i svoje levo stopalo sa glinom, tabane (?) svojeg stopala takođe: i postavi svoju desnu ruku napred i svoju levu pozadi, glava nek je među njima. Pomaži svoju ruku, od tvojih dveju ruku, sa krvlju magarca, i dva fnz (?ugla) svojih usta, i prozbori ove čarolije prema suncu ujutro i uveče četiri dana, on onda spava. Ako želiš da ga ubiješ, radiš ovo sedam dana, radiš njegovu magiju, veži konac palminog vlakna oko svoje šake, rogozinu (?) od divljih palminih vlakana na svoj falus i svoju glavu; vrlo odlično. Ovo je prizivanje koje zboriš pre sunca :

„Ja prizivam tebe koji si u praznom vazduhu, užasni, nevidljivi, svemoćni, bože bogova, udeljujući uništavanje i pustošenje, O ti koji mrziš domaćinstvo koje je dobro ustanovljeno. Kada si isteran iz Egipta i iz zemlje na koju si imao pravo, „Onaj koji uništava sve i nepokoren je.“ Ja prizivam tebe, Tifon Set, ja izvršavam tvoje

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

135

Page 136: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

ceremonije divinacije, jer ja te prizivam moćnim imenima u (?rečima) koje ti ne možeš odbiti da čuješ : IOERBETH IOPAKERBETH IO BOLCHOSETH IOPATATHNAX IOSORO IONEBOUTOSOUA-LETH AKTIOPHI ERESCHIGAL, NEBOPOOALETH, ABERA-MENTHOOU, LERTHEXANAX, ETHRELUOTH, NEMAREBA, AEMINA, potpuno(?) dođi k meni i priđi i iseci tu osobu [ovde Kroli dodaje „Meters“] sa mrazom i vatrom; on se ogrešio o mene, i lio je krv Tifona (?) pored(?) njega ili nje: stoga ja radim ove stvari.“ (dodaj uobičajeno).

Ovo uglavnom prati prevod u Grifitu i Tomsonu. Nekoliko uobičajenih grešaka

u tekstu kako je originalno štampano u Goeciji (ABERAMENQOWN za ABERAMENQOWU i FUONS za TUFONOS) je ispravljeno.

Student će primetiti da je otvaranje prizivanja skoro identično sročeno kao

grčki odlomak u ritualu „Nerođenog“ (odeljak c verzije Geocie), što možda sugeriše tifonijanski uticaj u ovom.

„KODSELIM“ kvadrat Ovaj talisman se pojavljuje u Pogalvlju X, Knjige 3 Knjige Svete Magije

Abramelina Maga (u Metersovom izdanju gornji levi i donji desni kvadrat imaju C umesto K); njegova izložena svrha je „Da raščini svaku Magiju uopšte.“

Uvodna Beleška D.D.C.F. (Deo Duce Comite Ferro) je bio S.L. „MekGregor“ Meters, glava

Hermetskog Reda Zlatne Zore. Njegova „prevodilačka“ zasluga je u ovom slučaju lažna: manuskripti Britanskog Muzeja Lemegetona su na engleskom. Ako je poverovati datumu, onda Krolijev konačni raspad sa Metersom i proklamacija sebe kao glava Rozikrojcerskog Reda su prethodili primanje Knjige Zakona 1904.

„Četiri Velka Princa (delovavši primetno pod Ratobornim uticajima).“ Opaska je verovatno na Četiri Princa Zla iz Knjige Svete Magije Abramelina Maga, Luicfer, Leviatan, Satana, Belial. U Liber LXI Kroli je izjavio da je Meters „nesmotreno privukao sebi sile zla suviše velike i užasne da bi im se odupreo“ koje

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

136

Page 137: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

pominje drugde da su bile „verovatno Abramelinovi demoni.“ Kroli je drugde tvrdio da je Meters opsednut Marsom i Geburahom.

S.V.A. i H. su bili „Svami Vive Ananda“ (poznata i kao Madam Horos, Madam Helena, Edit Loleta, Dis Debar) i Teo Horos (Frenk Džekson), par okultnih prevaranata koji su izveli prevaru nad Metersom (Gđa. Horos ga je ubedila da je ona Soror S.D.A., Ana Sprengel, pretpostavljeni nemački Majstor koji je odobrio osnivanje Zlatne Zore, koja nije umrla kao što je podnesen izveštaj) i nabavila je od njega ritual Z.Z. koji su oni tada koristili da izvuku pare od lakovernih. Oni su bili zatvoreni zbog silovanja u decembru 1901.; Z.Z. Prikaz „istraživanja stručnog Medijuma“ od Dž. F. Č. Fulera koji je koristio informacije nabavljene od Krolija, se pojavljuje u Ekvinoksu I (4) str. 176-7. Latinski citat je iz toma I Kabbalah Denudata (s. 505) i može sadržati dalje suptilno kopkanje Metersa.

„Ex Deo Nascimur itd.“: Lat., „Od Boga smo rođeni; u Isusu umiremo; Svetim Duhom mi živimo ponovo“. Rozikrojcerska banalnost, vidi Fama Fraternitatis“.

„Planina A.“ Abiegnus. Ime u kasnijoj Rozekrojcerskoj literaturi za „Planinu Filozofa“ prikazanu u Tajnim Simbolima Rozikrojcera“, simbolično mesto za sahranjivanje Kristijana Rozenkrojca. Vidi za pirimer ritual Adeptus Minora reda R.R. et A.C. kako je dat u Regardieovoj knjizi Zlatna Zora i u skraćenoj formi u Ekvionks I (3).

„Dan C.C.“ Corpus Christi. Ovo je bila interpretacija Z.Z. „dana C.“ kada su, prema Fami, članovi Rozekorjcerskog Reda morali da se nađu na određenom mestu ili pošalju razlog za svoje odstustvo.

Preliminarna Invokacija

Ovo je prerada, verovatno od Alan Beneta, grčko-egipatskog rituala egzrocrizma poznatog kao „Stele Jeu Hijeroglifiste“. Iako se nekada citira kao „Preliminarna Invokacija Goecie“ njena povezanost sa Goeciom je savremena, vodeći poreklo od Krolijevog izdanja (takođe verovatno iz privantih magičnih radova od Krolija i ostalih pre izdavanja gde su obe korišćene u sprezi). Grčki tekst papirusa Britanskog Muzeja, je pubilkovan u 1852 od Čarls Wiklif Godvina (Fragment of Graeco-Egyptian Work upon Magic, Kembridž: Dejton).

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

137

Page 138: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

Fusnote su prepisane iz dve kopije „Preliminarne Invokacije“ u izdanju „First Imressions“ gde su se pojavile marginalne beleške i objašnjenja; jedne stavljene od Krolija iz njegove lične kopije, a druge stavljene od Džerald Jorka, uparene od prethodno dvoje plus drugih neidentifikovanih izvora. Krolijeva konačna izrada ovog rituala, u kojem se mnoge od ovih ideja pojavljuju u beleškama objedinjene, u Liber Samek koji je publikovan kao Dodatak IV Magike u Teoriji i Praksi.

Grčki tekst kako je dat u „Preisendanz“, Papyri Graecae Magicae I, sledi (grčki naslov je izostavljen); „varvarska imena“ su napisana malim slovima. Za „(grčki)“ („On, NN“) bilo bi zamenjeno ime osobe koje treba biti spašeno od strane daimona):

Se kalw ton ¢kefalon, Ton ktisanta ghn kai oÙranon, Ton ktisanta nukta kai ¹meran, Se ton ktisanta fwj kai skotoj. Su e„ 'Osoronnwfrij, Ðn oÙdiej e„de pwpote, Su e„ 'Iabaj, su e„ 'Iapoj, Su diekrinaj to dikaion kai to ¢dikon, Su ™poihsaj qhlu kai ¢rren, Su ™deixaj sporan kai kartouj, Su ™poihsaj touj anqrwpouj allelofilein kai allelomisein. 'Egw e„mi Mousej Ð profhthj sou, æ paredwkaj ta musteria sou ta sunteloumenu 'Istrael, Su ™deixaj Øgron kai xhron kai pasan trofhn ™pakouson mou. 'Egw ™imi ¢ggeloj tou Fapro 'Osoronnwfrij. Touto ™stin sou to Ñnoma to alhqinon to paradidomenon toij profhtaij 'Istrael. 'Epakouson mou 'AR<BA>QIAW `REIBET 'AQELEBEPSEQ 'A<RA>BLAQA 'A(L)BEU 'EBENF(C)I CITAS(G)OH 'IB<AW>Q 'IAW E„souson mou kai ¢postreyon to daimonion touto. 'Epikaloumai se, ton ™n tw keno pneumati deinon kai ¢oraton qeon 'AROGOGOROBRAW SOCOU MODORIW FALARCAW 'OOO ¡gie 'Akefale, ¢pallaxon tou deina ¢po tou tunecontoj aÙton daimonoj ROUBRIAW MARI WDAM BALBNABAWQ 'ASS 'ADWNAI 'AFNIAW 'IQWLHQ 'ABRASAX 'AHOWU 'Iscure 'Akefale, ¢pallaxon ton deina ¢po tou tunecontoj aÙton daimonoj MABARRIAIW 'IWHL KOQA 'AQORHBALW 'ABRAWQ ¢pallaxon tou deina 'AWQ 'ABAWQ BASUM 'ISAK SABAWQ 'IAW OØtoj ™stin Ð kurioj twn qewn, OØtoj ™stin Ð kurioj thj o„koumenuj, OØtoj ™stin, Ðn oƒ ¢nemoi fobountai, OØtoj ™stin Ð poiesaj fwnej prostagmati ˜auton panta Kurie, basileu, dunasta, boeqe, swson yuchn 'IEOU PUR 'IOU PUR 'IAWT 'IAHW 'IOOU 'ABRASAX SABRIAM

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

138

Page 139: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

'OO 'UU 'EU 'OO 'UU 'ADONAIE 'HDE 'EDE, eÙaggeloj tou qeou, 'ANLALA LAI GAIA 'APA DIACANNA CORUN. 'Egw e„mi Ð ¢kefaloj daimon ™n tiuh posin ™cwn thn Ðrasin, 'Iscuroj, <Ð ™cwn> to pur to ¢qanaton. 'Egw e„mi ¹ alhqeia, Ð mison ¢dikhmata ginesqai ™n tw kosmw. 'Egw e„mi Ð ¢straptwn kai brontwn. 'Egw e„mi, oØ ™stin Ð ƒdrwj Ñmbroj ™pipiptwn ™pi thn gen, ƒna Ñceuh. 'Egw e„mi, oØ tou stoma kaietai di' Ðlou. 'Egw e„mi Ð gennwn kai ¢pogennwn. 'Egw e„mi ¹ Carij tou A„wnoj, 'Onoma moii kardia periezwsmenh Ñfin 'Exelqe kai ¢kolouqhson.

Mnoštvo prepisivačkih grešaka u voces magica su se pojavile u verziji Goecie; ja nisam rizikovao da ih ispravim, kako su ova imena u svakom slučaju većim delom iskvarena do tačke kada su bez značenja u svim jezicima. Međutim, ovo iznad takođe sadrži nekoliko nagađanih restauracija (oštećenih mesta u manuskriptu; obeleženih uglastim zagradama) i ispravke od „Preisendanz“.

Ovo sledi kratka rubrika:

Priprema za gornji ritual: Napiši fromulu [onoma] na novoj stranici papirusa, i pošto si ih otvorio od jednog tvog hrama do drugog, pročitaj 6 imena, dok si okrenut severu govoreći:

Øpotaxon moi panta ta daimonia, ƒna moi ºn Øphkooj paj daimon oÙranioj kai a„qerioj, kai ™pigeioj kai Øpogeioj kai cersaioj kai ™nudroj kai pasa ™pipomph kai mastix ¹ qeou.

I svi demoni će ti biti pokorni. Blagotvoran znak je ...

(Øpotaxon moi panta ta daimonia k.t.l. je prototip za „ Čuj me i učini sve duhove pokorne meni“, refren koji se ne pojavljuje u telu originalnog priziva. Ostatak Aunovog prevoda je izostavljen da bi se zadržao u granicama dobre upotrebe.)

Inicirana Interpretacija Ceremonijalne Magije

Ovaj esej je reprintovan u beleškama Krolijevog Mača Pesme, a stoga reprintovan u tomu II njegovih Sabranih Dela. Neke dodatne fusnote iz kasnije publikacije su dodate.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

139

Page 140: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

Preliminarna Definicija Magije

Proučavalac Krolija Martin Star je našao izvor ovoga u engleskom prevodu Temis Aurae iz 1656., Rozikrojcerskog dela od Majkl Majera.

Kratak Uvodni Opis

Lemegeton je engleski sastav 17. veka magičnih tekstova pripisanih Solomonu. Sama Goecia je mešavina: praksa izgleda da je delom zasnovana na Četvrtoj Knjizi pseudo-Agripe i delom na Ključu Solomona; a zakletve su blisko ili identično sročene kao Robert Turnerov engleski prevod Heptametrona, Grimoara 16. veka o planetranoj magici (lažno pripisan Peteru od Abana) koji je bio povezan sa Četvrtom Knjigom i katalogom duhova, što je bilo prerada „Knjige Službi Duhova“ publikovana od Viera u 1563. kao Pseudomonarchia dæmonum iz magičnog manuskripta u njegovom posedu. Tekst je imao 69 duhova; sastavljač Goecie je dodao neke da dovede broj do 72 u skladu sa legendom u Pseudomonarchia koja govori o 72 glavna duha svezana u mesinganoj posudi od strane Solomona. Dalje, četiri duha u Vierovoj listi, Princ i Vojvoda Pruvlas ili Bufas, je izostavljen u Goeciji. Može biti značajno što je taj duh takođe izostavljen u verziji Pseudomonarhjie publikovane od Skota u Discoverie of Witchcraft (1854.), iz kolekcije manuskripta magičnih rituala na engleskom sastavljenog od nekog poznatog kao „T.R“. Goecia takođe ovekovečuje nekoliko drugih grešaka i neslaganja od tog prevoda.

Theurgia Goecia popisuje 31 najglavnija duha i pobrojava astronomski broj potčinjenih od kojih je relativno malo imenovano; od 31, 21 se odnose na tačke kompasa, a za ostalih 11 se kaže da lutaju i nemaju stalno mesto. Moguće je da je Theurgia-Goecia delom zasnovana na Steganographia od Tritemiusa, od nekog ko nije shvatao da je ovo prvenstveno delo kriptografije. Očigledno oksimoronski naslov (istorijski gohteia je korišćeno kao termin zloupotrebe od onih koji su prisvajali praksu qeourgia za ono što su drugi magičari radili) je procenjen po mešovitoj prirodi duhova (i činjenice da su se Renesansom svetovi unekoliko pomerili u smislu).

Ars Paulina sadrži katalog Anđela za 12 časova dana i noći, i za 12 znakova i 360 stepeni Zodiaka; oni su takođe dodeljeni sedam klasičnih Planeta.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

140

Page 141: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

Ars Almadel je verovatno srednjovekovnog porekla: deli moći koje priziva na četiri „Visine“, koje se na prvi pogled odnose na kardinalne tačke Zodiaka. I Umetnost Pauline i Almadel Umetnost (pored Notarske Umetnosti i „Umetnosti Otkrovenja“ o kojoj nemam nikakve dalje informacije) je Agripa potkazao u svojoj de Vanitate.

Ars Nova se ne treba pomešati sa Ars Notaria (Notarska Umetnost), koja je dodeljena različito Solomonu i Apolonijusu Tijane, od kojih poslednje izgleda da je srednjovekovni magični izvod klasične umetnosti pamćenja, zasnovano oko kontemplacije slike ili notæ dok se ponavljaju molitve. Ars Notaria je osuđena od Akvianasa (u De vanitate itd.); Robert Turner je proizveo engleski prevod koji je napravljen manje nego koristan zanemarivanjem figura: ovaj prevod je inkorporiran u neke kasnije manuskrpite i štampana izdanja Lemegetona. Neke figure u srednjovekovnom manuskrpitu Ars Notarie su ištampane u članku u tomu zvanom Zaklinjanje Duhova: Tekstovi i Tradicije Srednjovekovne Ritualne Magije, uređene od Klare Fenger.

Nekoliko potpunih izdanja Manjeg Ključa su bile štampane od Meters-Krolijevog izdavanja Goecie. Jedno, uređeno od Nelson Vajta, izostavlja Ars Nova na osnovu toga što ih je uređivač smatrao beskorisnim. Novije i potpunije izdanje, uređeno od Džozef Petersona (Red Wheel / Weiser) je pripremljeno od raznih spisa i uključuje Ars Notaria (uglavnom sledeći Turnerov prevod).

Krolijeva najavljena „Istorija Reda Zlatne Zore“ se nije pojavila pod tim naslovom; umesto tog videti nastavke Hrama Kralja Solomona od Dž. F. Č. Fulera (zasnovanog na Krolijevim beleškama) objavljenih u Ekvinoksu tom I, brojevi 2, 3 i 4 kao i The Magicians of the Golden Dawn od Elik Haua i Ritual Magic in England od Frensis Kinga.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

141

Page 142: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

Šemhamforaš

Šem ha-Meforaš (crmph \c) je „Podeljeno Ime“ ili „Ime Širenja“ koje su Kabalisti izveli od tri uzastopna stiha u Knjizi Izlaska, svako od kojeg ima 72 slova na izvornom Hebrejskom. Pišući ove stihove u redovima, prvi i treći s desna na levo kao i uobičajeno, drugi levo ka desno, i čitajući nadole kolone, 72 troslovna imena se dobijaju. Na osnovu toga što prvi stih pominje „anđela Elohima“, od svake troslovne grupe ime Anđela se dobija dodavanjem hy ili la . Analogija sa 72 duha Goecie bi trebala biti očitledna.

Za osam duhova, dve forme pečata je Meters dao. U većini slučajeva varijacije su manje, pripisive razilaženju usled ponovnog prepisivanja: svaki dati manuskript bi imao samo jednu. Izuzetak je Bune, gde barem jedan MS daje dve različite forme. Dalje, proporcije istih pečata su bile unekoliko spljoštene ili rastegnute da bi stale unutar kružnih granica; uporedi forme u ovom izdanju sa onima datim u Vejtievoj Knjizi o Crnoj Magiji i Savezima onim u Hajatovom i DuKetovom izdanju Goecia, ili forme iz Sloana MS 3825 od Džozefa Petersona u njegovom elektronskom izdanju.

Možda je prikladno da se da napomena o sistemu Anđeoskih Hijerarhija aludiranih u različitim opisima Duhova, kako one nisu pomenute u mnogim savremenim delovima Kabalističke uporedbe kao što je 777. Usled platoniziranog hrišćanskog mistika i teologičara poznatog kao pseudo-Dionis su postulirana devet redova nebeskih duhova, ovako: Serafimi, Kerubimi, Tronovi; Dominanti (ili Dominioni), Moći, Vrline; Principalijati, Arhanđeli, Anđeli. Nekada su dodeljivani Sefirotima od Ketera do Jesoda u tom redu, sa „Blagoslovenim Dušama“ postavljenim na Malkut da popune šemu.

3: VASAGO se ne pojavljuje u Pseudomonarchia. Vejti u Knjizi Crne Magije i Paktova navodi da ga je on takođe prizivao u ceremonijalnoj kristalomantiji od strane samo-stilizovanog praktičara „Bele Magije“, ali ne daje detalje, mada on daje varijantu forme pečata za kojeg se kaže da se koristi u „Beloj Magiji“.

13: BELET. Pseudomonarchia pominje da Belet, zajedno sa mnogim drugim duhovima, ima nade da se vrati na Sedam Prestola, „quod minus credible.“

32: AZMODEJ. Rečenica „Kada Egzorcista ima na umu da ga pozove...“ je veoma iskvarena, većinom zahvaljujući „T.R.-ovom“ pogrešnom prevodu Pseudomonarchia sa latinskog, sastavljene usled nesporazuma 16. vekovne

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

142

Page 143: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

upotrebe od strane kasnijih prepisivača. Latinski glasi: Cum hujus officia exercet exorcista, sit fortis, cautus & in pedibus stans: si vero coopertus fuerit, ut in omnibus detegatur, efficiet: Quod si non fecerit exorcista, ab Amaymone in cunctis decipietur. Otprilike: „Kada egzorcista zaposli njegove dužnosti [Azmodaja], neka on [egzorcista] bude snažan, oprezan [bukvalno „upozoren“], stojeći na svojim stopalima, jer ukoliko bude nadvladan, biće izložen svemu: ali ako egzorcista ne uradi ovo, on će biti prevaren u svemu od Amajmona.“ U moćima Azmodaja, „Nepobediv“ je verovatno prepisivačeva greška za „Nevidljiv“ (Vier ima Hominem reddit invisibilem), Skot ima „invisible“.

33: GAAP. Upis Gaapa u Pseudomonarchia ide u daleku digresiju, prikazujući legendu u vezi toga kako je Kem (Ham) Noev sin bio prvi čovek posle Potopa da prizove zle duhove, i spominjući neizrecive stvari (nefaria) koje je uradio „egzorcista“; takođe odbijajući da otkrije načine pomoću kojih se Gaap (ili moguće je Belet, latinski je dvosmislen) može svezati od strane Egzorcista koji ga ne može naterati da se pojavi ili pokaže, pošto je i to takođe nefandum.

35: MARHOZIAS. Prema Pseudomonarchia, oblik Marhoziasa je lupæ ferocissimæ cum alis gryphi, cauda serpentina, & ex ore nescio quid evomens… „divlje ženke vuka sa krilima grifona, zmijskog repa, i povraćajući ne znam ni ja šta iz njegovih usta.“ Vier takođe daje opasku da je on bio prevaren u njegovoj nadi.

54: Murmur. Prozivođač „Hevi Metal“ i „Goth“ nakita i potrepština je odskora dodao svojoj prozivodnoj liniji ukras na vratu u obliku pečata Murmura (takođe ima masonski kvadrat i kompase bez očitog razloga), sa znatno zabludnim opisom u svojem katalogu.

55: OROBAS. Lon Majlo DuKet, u izdanju Goecie njegovog uređenja sa Kristofer S. Hajatom, daje prikaz evokacije ovog duha i sugeriše da je uz pomoć njega on postao Biskup E.G.C.-a.

57: OSE. Pseudomonarchia ne daje sa koliko legija Ose vlada, tako da ko god da je sastavljao Goeciu je morao pogađati.

61: ZAGAN. Prema Pseudomonarchia Zagan, pored trika sa metalima i uspeha u čemu britanski obrazovni sistem uglavnom ne uspeva, pretvara vodu u vino, i krv u ulje, i obratno; „T.R.“ daje „vino“ umesto „ulje“.

64: FLAUROS je nabavio još šesnaest legija između Pseudomonarchia i Goecie.

67: AMDUZIAS. Stvar sa drvećem je iskvarena usled pogrešnog prevoda „T.R.“ i mogućeg pogrešnog razumevanja latinskog idioma: U Pseudomonarchia

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

143

Page 144: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

stoji ut … abores ad exorcistæ genu se inclinent, bukvalno „drveće savija koleno ka Egzorcisti“ što verovatno znači „da će drveće biti podređeno egzorcisti.“

68: BELIAL. Pseudomonarchia dodeljuje 80 legija Belialu. Unos Beliala u Pseudomonarchia uključuje prikaz mita o Solomonovom zapečaćivanju duhova u mesinganoj posudi. Kako popisuje samo 69 duhova, verzija Pseudomonarchia navodi da je 72 kralja sa svojim legijama zapečaćeno u mesinganoj posudi; takođe daje različite druge detalje koji nisu uključeni u Goeciu. Pisac prikazuje sebe ne kao sam Solomon, već kao neko ko je naučio Umetnost od Solomona, on ljutito pobija tvrdnju da je Solomon, zaveden od strane određene prepredene žene, nekada težio da se moli pred idolom Beliala, potvrđujući da je Solomon postigao sva njegova dela pomoću božanske vrline koja ga nikada nije napustila.

Krolijeva beleška iz 1923. e.v. moguće aludira na razčilite radove usmerene ka ovom duhu, osobito jedan od 9. mart 1918 e.v. „stvoriti Beliala kao drugog dek. Vodolije, noćni demon - da donese ’zasluženi uspeh’.“

70: SIRE, zajedno sa DANTALIONOM i ANDROMALIUSOM, se ne pojavljuje u Pseudomonarchia.

71: DANTALION izgleda da je bio prvi Goetički duh koji je dobio svoj sajt obožavalaca na World Wide Web.

Opažanja

Sastavljač Goecie je očigledno ostavio dovitljivosti Magičara da odredi pod kojim od četiri Velika Kralja je svaki duh; kako je vladarstvo i dodeljivanje četvrtima dato samo za nekolicinu, a nema očiglednog šablona.

Klasifikovana Lista 72 Glavna Duha

Planetarni simboli su napisani Krolijevom rukom u njegovoj ličnoj kopiji. U 777 (kolone CLV do CLXVI) Kroli je dao drugačiju postavku Hebrejskih

slova za 72 Duha, dodeljujući ih Dekanima po danima i noćima. Reprodukovao sam ove informacije ispod, dodajući ključne brojeve duhova zbog lakoće upoređivanja, i atribucije brojevima karti Tarota stoga nagoveštene. Planetarni simboli nagoveštavaju čin duha. Primetiće se da je Kroli uglavnom odbacio latinske sufikse kao što su -es, -us, -ius, -ion, itd.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

144

Page 145: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

Drugačija postavka slova i astroloških osobina, zahvaljujući Aurum Solis, se može naći u The Sword and the Serpent od Deninga i Filipsa, ili trećem izdanju Godvinove Cabalistic Encyclopedia.

Magični Krug

Figura kruga i trougla je ponovo nacrtana i obojena. Sled imena oko zmije ide, za svaku Sefiru od Ketera do i uključujući Jesod: Božansko Ime, Ime Sefire, Arhanđela, Hora Anđela, Hebrejskog imena „Nebesa Asije“ koje odgovara, zatim odgovarajući planetarni simbol, ili skraćenica za latinski ekvivalent. Malkut je

Ascendent (0°-10°) Succedent (10°-20°) Cadent (20°-30°)

a 1 ! lab 2 W 2 $ raga 3 W 3 & wgacw 4 W b 4 }ygymg 5 D 5 # bram 6 D 6 $ rplaw 7 D c 7 }wma 8 S 8 $ cwfbrb 9 S 9 ! }wmyap 10 S d 10 # rawb 2 C 11 $ }wyswg 3 C 12 & yrfyc 4 C e 13 ! talb 5 W 14 ]yarl 6 W 15 $ cwgyla 7 W f 16 $ rpaz 8 D 17 % i # cyfwb 9 D 18 $ }ytab 10 D g 19 $ cwlac 2 S 20 ! }wcrwp 3 S 21 {aram 4 S h 22 % cwpy 5 C 23 $ \ya 6 C 24 rbn 7 C i 25 % i # lwblsalg 8 W 26 $ \yb 9 W 27 % i wwnyr 10 W j 28 $ tyrb 2 D 29 $ twrtca 3 D 30 canrwp 4 D k 31 # carwp 5 S 32 ! yadmsa 6 C 33 # [ug 7 S l 34 % rwprwp 8 C 35 cwjrm 9 C 36 & cwlwfcy 10 C

Ascendent (0°-10°) Succedent (10°-20°) Cadent (20°-30°) a 37 {nap 2 W 38 % [lah 3 W 39 # [lam 4 W b 40 % \war 5 D 41 $ rwlkwp 6 D 42 $ rapw 7 D c 43 ]wnbc 8 S 44 {c 9 S 45 $ i ! anyw 10 S d 46 % wrpyb 2 C 47 $ lawa 3 C 48 # tnguh 4 C e 49 $ lkwrk 5 W 50 ' ]rp 6 W 51 ! \lub 7 W f 52 $ ]wla 8 D 53 # }yak 9 D 54 \rwm 10 D g 55 & bwarwa 2 S 56 $ rwmg 3 S 57 # wcw 4 S h 58 # }wa 5 C 59 {ayrw 6 C 60 $ lwpn 7 C i 61 ! i # }gaz 8 W 62 # law 9 W 63 rdna 10 W j 64 $ rwah 2 D 65 k 67 $ ]wdma 5 S 68 ! laylb 6 C 69 barwakd 7 S l 70 & rac 8 C 71 $ lafnd 9 C 72 % lamwrdna 10 C

% i #

$ i %

Duhovi iz Goetie po Dekadama Danju

Duhovi iz Goetie po Dekadama Noću

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

""

" [lardna 3 D rwamyk 4 D 66

"

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

145

Page 146: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

predstavljen kvadratom u centru, koji u nekim spisima ima Terra (zemlja) ispisan na njega.

Posuda od Mesinga

Na Hebrejskom, na obruču oko prvog oblika Mesingane posude, piše:

(spreda): layhnah : lakim : layrbg : hyha rca Ašer Ehejeh : Gabriel : Mihael : Haniel

(pozadi): layqdx : \ylmcj : atyrara ili laypdx : layqdx : lamk : lapr : atyrara

Ararita : Hasmalim : Cadkiel ili Ararita : Rafael : Kamael : Cadkiel : Cafkiel

Tajni pečat

Metersova duga beleška izgleda da je izostavljena u Lorencovom izdanju. Mada nije kao da je to veliki gubitak.

Obožavanje pri Kupanju

Ovo je tradicionalni stih za pročišćenje: izvor je 51. Psalm, preko Ordinirajućeg Mise. Umesto „isčisti“ čitaj „poškropi“ ili „asperge“; pa ne uzimaš laksativ.

Ne znam šta izvorni Hebrejski znači, ali „isčisti“ svakako nije razuman prevod reči „aspergo –ere“ na moderni jezik.

Obožavanje pri oblačenju Odora

Adaptacija molitve u Ključu Solomonovom. Druga verzia se daje u Heptametron; jedna potpuno identično sročena onoj u Geociji je postavljena u treće izdanje 1556. Skotove Discoverie of Witchcraft.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

146

Page 147: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

Zakletva da se pozove bilo koji od gorepomenutih Duhova

Odlomci u ovoj i drugoj zakletvi su blisko paralelni mnogim elementima dve zakletve u Heptametron (koja je sa svoje strane verovatno izvedena iz ranijeg Solomonskog teksta; naročito nizovi imena koje Mojsije i drugi izgovaraju da bi prizvali kugu na Egipat i činili druga čuda, što je analogno, ali ne i identično, dugim delovima u „jačoj i moćnijoj zakletvi“ u Clavicule). Pročitaj Metersovu treću belešku na drugu zakletvu; Heptametron daje et per sedem Adonai. IKTROS je verovatno iskvareno IŠUROS (Grčki, „moćan“); pseudo-Abano ima et per O THEOS [Bog], ISCIROS [Moćni], ATANATOS [Besmrtni], PARAKLETOS [Pomoćniče (ili Posredniče)] umesto dva niza tri Grčka imena koja prate „pored Sedišta ADONAI.“

Prinuda

„PREJAI ili PRERAI“ itd. je klasični primer pogubne težnje pisarskih napomena ili beleški koji su ubačeni u tekst iznova prepisivanih dokumenata: u hipotetčikom originalu te zakletve, jedno od imena bi bilo napisano. Napomena bi označavala da je u spisu reč dvosmislena usled lošeg rukopisa i tako bi mogla biti bilo koja od te dve, ili da je pisar (moguće Meters) imao na raspolaganju više spisa od kojih neki daju jedan zapis, a neki drugi. U stvarnoj praksi jedno ime bi trebalo biti upotrebljeno (verovatno nema veze koje, kako su sva užasno iskvarena u svakom slučaju).

AJE, SARAJE je verovatno iskvareno za EHEJEH AŠER EHEJEH (hyha rca hyha).

Obraćanje Duhu po njegovom dolasku

Ponovo, adaptacija iz govora u Heptametron. U Pseudo-Abano piše conclusionem (verovatno najbolje prevedeno kao „propast“) pre nego „zabuna“ (jedan manuskrpit Goecie daje „zaključak“). „Batal ili Vatat“ je verovatno još jedan primer duplikacije usled pisarske napomene (pseudo-Albano ima Batal, vel Vachat; neki manuskrpiti imaju samo „Bathat“). Krolijeva beleška (ručno napisana u njegovoj ličnoj kopiji) se zadržava na tački latinske gramatike.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

147

Page 148: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

Objašnjenje Određenih Imena

Ovo se pojavljuje u konačnom listu Sloane 2731, koji je Ben Rou identifikovao sa Ars Nova, sugerišući da je to molitva koja se treba izgovoriti pri ispisivanju kruga i trougla, ili posvećenja mesta rada, radije nego „objašnjenje“ za bilo šta. Primetiće se da je pored nekoliko pogrešno prepisanih imena jedan broj u potpunosti zanemaren, moguće zato što je autor ovog dela radio sa mankjave verzije figura u Krugu.

Zakletve Knjige Goecie ... udešeno u Magični ili Anđelski Jezik

Ovaj „Magični ili Anđelski Jezik“ je Anđeoski jezik, nazvan Enohianski od strane savremenih okultista, koji su izronili iz proricanja Džon Dia i Edvarda Kelija u 1580-tim. Kroz medijumstvo Kelija, Di je primio devetnaest prizivanja „Ključeva“ u ovom jeziku, zajedno sa njihovim engleskim prevodima. Postojeći rečnik je relativno mali, reda nekoliko stotina reči, ali dovoljan da omogući magičarima da sastave nove zakletve (kao i loše dosetke i erotsku poeziju), mada u nečem što bi se moglo sumnjati da je neprijatno uprošćen oblik jezika. Pravopis korišćen ovde je polu-fonetski, koji prate pravila upotrebljavana u Zlatnoj Zori; mada Anđeoski jezik sadrži nedvosmislene samoglasnike, mnoge reči se ne mogu izgovoriti bez dodavanja dodatnih vokalnih zvukova. „Z“ se proširuje u „zod“ ili „zoda“.

Ovi prevodi zakletvi su izostavljeni u de Lorencovoj pirateriji; 1995. „drugo izdanje“ Weiser Goecie dodaje analizu i ispravak. Ovo je ovde izostavljeno; ispravci nekoliko očiglednih tipografskih grešaka linearnih enohijansko-engleskim zakletvama su reprodukovani kao što se pojavljuju u fascimilu prvog izdanja; proučavalac koji želi da sprovede dublju studiju ovog aspekta se usmerava na The Complete Enochian Dictionary od Donalda Lejkoka (Askin, 1978; Weiser, 1994).

Kroli je dodatno prepisao dva Anđeoska „Ključa“ sa engleskim prevodom na kraj završnih listova njegove lične kopije; oni su reprodukovani u izdanju First Impressions.

Drugi Priziv: Za „caelazod“ za „nebeski svod gneva“ zameni „caelzod vonupeho“ (calz vonpho). Kroli je očigledno pogrešno prepisao Prvi Ključ, kako se ova greška pojavljuje u Liber Chanokh i verziji Ključa ručno napisanog u njegovoj kopiji Goecie takođe. „Zodimibe“ (?zimb) za „veo“, što nije drugde potvrđeno. Moguće je da je to greška za, ili izmena od, zimz, napomenuto kao „odora“ u Prvom Ključu.

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

GOETIA

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

148

Page 149: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

Prizivanje Kralja: „bobanu“ (?bobn) za „Zapad“ nije potvrđeno u Dijevim materijalima; u Devetom Ključu, soboln (sobolanu) je napomenuto kao „na Zapadu“. Dokle god se Anđeoske imenice pojavljuju barem delom deklinisane, treba se takođe upozoriti da je za babage napomenuto „u Jugu“ u Četvrtom i Dvanaestom Ključu, ali babegen „od Juga“ u Trinaestom.

Enohijanska imena prema činu duhova (ova su barem delom objašnjena u planetarnim atribucijama):

Vitezovi: pu-imé. pu-im, napomenuto kao “oštri srpovi“ u Trećem Ključu. Prelati: tabaame. Verovatno greška za, ili varijanta, tabaan (taba-anu),

napomenuto kao „guverneri“ u Petnaestom ključu. Erlovi: nazodapesad. nazpsad, napomenuto kao „mač“ u Prvom Ključu. Kraljevi: roré. ror, napomenuto kao „sunce“ u Prvom Ključu. Vojvode: oheloka. Moguća greška za obloc (obeloca), napomenuto „venac“

u Šestom Ključu. Predsednici: balzadoreji. balzarg, napomenuto „stjuarti“ (nadzornici) u

Trećem Ključu. Markizi: geraa. graa, napomenuto kao „mesec“ u Prvom Ključu.

*** ***** ***

Frater T.C.V.Frater SATURNUS

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley

Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

149Digital Imprimatur: Frater DCLXVI

Editorship: &

Page 150: GOETIA - Veštičarenje™alexanthorn.vesticarenje.com/biblioteka/Aleister Crowley...GOETIA Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis 6 Nad ovim više nismo zadržavali

1

1

1

GOETIA

1

1

1

GOETIAVELCLAVICULASALOMONISREGISGOETIAVGOETIAVELCLAVICULASALOMONISREGISGOETIAVG

OET

IAV

ELC

LAV

ICU

LASA

LOM

ON

ISR

EGIS

GO

ETIA

VEL

CLA

VIC

UG

OETIA

VELC

LAV

ICU

LASA

LOM

ON

ISREG

ISGO

ETIAV

ELCLA

VIC

U

OVDE ZAVRŠAVA PRVA KNJIGA LEMEGETONŠTO SE NAZIVA

HRUMACHIS XI OAZA O.T.O.