GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE viewHrvatski jezik (dodatna nastava) Sat razrednika Matematika (dopunska nastava) PODNE ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak 1. Vjeronauk (izborni) Hrvatski jezik Engleski jezik I Hrvatski jezik Matematika 2. Engleski jezik I

  • View
    230

  • Download
    7

Embed Size (px)

Transcript

GODINJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE KOLE BANOVA JARUGA

O BANOVA JARUGAREPUBLIKA HRVATSKA SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJAGRAD KUTINA

KLASA: 602-01/17-01/75UR. BROJ: 2176-33-01-17-1

kolski odbor, na sjednici odranoj dana 29. rujna 2017. (na prijedlog ravnateljice nakon provedene rasprave i pozitivnog miljenja Uiteljskog vijea, Vijea roditelja i Vijea uenika), sukladno l. 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli (NN 87/08, 87/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 6/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) i l. 12. i 38. Statuta O Banova Jaruga donio je:

GODINJI PLAN I PROGRAM RADA KOLE ZA 2017./2018. KOLSKU GODINU

S A D R A J

Osnovni podaci o koli

1. Podaci o uvjetima rada

1.1. Podaci o upisnom podruju

1.2. Unutranji kolski prostor

1.3. kolski okoli

1.4. Nastavna sredstva i pomagala

1.4.1. Knjini fond kole

1.5. Plan obnove i adaptacije

2. Podaci o izvriteljima poslova i njihovim radnim zaduenjima

2.1. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima

2.1.1. Podaci o uiteljima razredne nastave

2.1.2.Podaci o uiteljima predmetne nastave

2.1.3.Podaci o ravnatelju i strunim suradnicima

2.1.4. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima - pripravnicima

2.2. Podaci o ostalim radnicima kole

2.3. Tjedna i godinja zaduenja odgojno-obrazovnih radnika kole

2.3.1. Tjedna i godinja zaduenja uitelja razredne nastave

2.3.2. Tjedna i godinja zaduenja uitelja predmetne nastave

2.3.3. Tjedna i godinja zaduenja ravnatelja i strunih suradnika kole

2.3.4. Tjedna i godinja zaduenja ostalih radnika kole

3. Podaci o organizaciji rada

3.1.Organizacija smjena

3.2 Godinji kalendar rada

3.3.Podaci o broju uenika i razrednih odjela

3.3.1. Primjereni oblik kolovanja po razredima i oblicima rada

3.3.2.Nastava u kui

4. Tjedni i godinji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada

4.1.Tjedni i godinji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

4.2. Tjedni i godinji broj nastavnih sati za ostale oblika odgojno-obrazovnog rada

4.2.1. Tjedni i godinji broj nastavnih sati izborne nastave

4.2.1.1. Tjedni i godinji broj nastavnih sati izborne nastave iz vjeronauka

4.2.1.2. Tjedni i godinji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika

4.2.1.3. Tjedni i godinji broj nastavnih sati izborne nastave informatike

4.2.1.4. Tjedni i godinji broj nastavnih sati izborne nastave ostalih predmeta

4.2.2. Tjedni i godinji broj nastavnih sati dopunske nastave

4.2.3. Tjedni i godinji broj nastavnih sati dodatne nastave

4.3.Obuka plivanja

5. Planovi rada ravnatelja, odgojno-obrazovnih i ostalih radnika

5.1. Plan rada ravnatelja

5.2. Plan rada strunog suradnika defektologa

5.3. Plan rada strunog suradnika knjiniara

5.4. Plan rada tajnitva

5.5.Plan rada raunovodstva

5.6.Plan rada kolskog lijenika

6.Planovi rada kolskog odbora i strunih tijela

6.1.Plan rada kolskog odbora

6.2. Plan rada Uiteljskog vijea

6.3. Plan rada Razrednog vijea

6.4. Plan rada Vijea roditelja

6.5. Plan rada Vijea uenika

7. Plan strunog osposobljavanja i usavravanja

7.1Struno usavravanje u koli

8. Podaci o ostalim aktivnostima u funkciji odgojno-obrazovnog rada i poslovanja kolske ustanove

8.1.Plan kulturne i javne djelatnosti

8.2.Plan zdravstvene zatite odgojno-obrazovnih i ostalih radnika kole

8.3.kolski preventivni program i plan zdravstveno-socijalne zatite uenika program

9.Plan nabave i opremanja

10.Prilozi

Sastavni dijelovi Godinjeg plana i programa rada kole su:

1. Godinji planovi i programi rada uitelja

2. Mjeseni planovi i programi rada uitelja

3. Plan i program rada razrednika

4. Prilagoeni planovi i programi rada za uenike s tekoama

6. Rjeenja o tjednim zaduenjima odgojno-obrazovnih radnika

7. Raspored sati

OSNOVNI PODACI O KOLI

Naziv kole:

OSNOVNA KOLA BANOVA JARUGA

Adresa kole:

STJEPANA RADIA 118, 44321 BANOVA JARUGA

upanija:

SISAKO MOSLAVAKA

Telefonski broj:

044/668-005

Broj telefaksa:

044/668-005

Internetska pota:

ured@os-banova-jaruga.skole.hr

Internetska adresa:

os-banova-jaruga.skole.hr

ifra kole:

03-043-001

Matini broj kole:

3327892

OIB:

58146774117

Upis u sudski registar (broj i datum):

12001733, 3.9.1996.

kola vjebaonica za:

Ravnatelj kole:

Sanja Marec, dip. uiteljica

Zamjenik ravnatelja:

Sanja Feltrin, prof. hrvatskog i ruskog jezika i knjievnosti

Voditelj smjene:

Voditelj podrune kole:

Broj uenika:

173

Broj uenika u razrednoj nastavi:

86

Broj uenika u predmetnoj nastavi:

87

Broj uenika s tekoama u razvoju:

23

Broj uenika u produenom boravku:

Broj uenika putnika:

93

Ukupan broj razrednih odjela:

15

Broj razrednih odjela u matinoj koli:

10

Broj razrednih odjela u podrunoj koli:

5

Broj razrednih odjela RN-a:

9

Broj razrednih odjela PN-a:

6

Broj smjena:

2

Poetak i zavretak svake smjene:

RN 7.45-12.05 13.50 18.20

PN 7.45 14.35 12.15 - 19.00

Broj radnika:

43

Broj uitelja predmetne nastave:

21

Broj uitelja razredne nastave:

9

Broj uitelja u produenom boravku:

0

Broj strunih suradnika:

2

Broj ostalih radnika:

12

Broj nestrunih uitelja:

3

Broj pripravnika:

0

Broj mentora i savjetnika:

4

Broj voditelja SV-a:

1

Broj raunala u koli:

31

Broj specijaliziranih uionica:

1

Broj opih uionica:

6

Broj portskih dvorana:

1

Broj portskih igralita:

1

kolska knjinica:

1

kolska kuhinja:

1

1. PODACI O UVJETIMA RADA

1.1. PODACI O UPISNOM PODRUJU

Banova Jarugaje naselje u uSisako-moslavakoj upaniji, smjeteno 12 km istono od gradaKutinei pripada regiji Moslavini. Broji oko 750 stanovnika te je po veliini peto naselje na teritoriju Grada Kutine. Nalazi se na raskriju tri vana prometna pravca, od kojih jedan vodi za Kutinu i dalje premaZagrebu, drugi premaPakracuiLipiku, a trei prema Novskoj i dalje prema Sl. Brodu. Osim za cestovni, Banova Jaruga je vrlo vana i za eljezniki promet, jer se preko prugeVirovitica- Banova Jaruga ostvaruje veza Virovitiko-podravske, Poeko slavonske iBjelovarsko-bilogorske upanijesa Zagrebom na jednu i prema Vinkovcima na drugu stranu (paneuropski eljezniki koridor X).

U mjestu je akumulacijsko jezero Pakra.

kolsko podruje Osnovne kole Banova Jaruga obuhvaa istoni dio Grada Kutine: Banovu Jarugu sa sjeditem osnovne kole, te etiri podrune kole: Jamarice, Janja Lipa, Meuri i Zbjegovaa.

Ove kolske godine u sjeditu kole su etiri razredna odjela razredne nastave (1.,2.,3. i 4.) i est razrednih odjela predmetne nastave.

U podrunoj koli u Jamaricama je kombinacija 1. i 2. razreda..

U P Janja Lipa ove je kolske godine upisana jedna nova uenica u 1. razred te je trenutno kombinacija 1., 2. i 4. razreda. Podruna kola u Zbjegovai ima kombinaciju 1. i 3. razreda, a u P Meuri su dva kombinirana razredna odjela i to 1. i 4. razreda i 2. i 3. razreda.

kolsko podruje prostire se na povrini cca 5 km2 na kojem ivi oko 2500 stanovnika. Broj polaznika kole u posljednjih nekoliko godina kree se od 175 -180 uenika. Svi su podruni odjeli povezani sa sjeditem asfaltnim putevima i autobusnim vezama. Najudaljeniji podruni odjel je u Janja Lipi 9 km, zatim Zbjegovai 5km, Meuriu-5km i Jamaricama-5km.

O Banova Jaruga nema gradski vodovod ve vlastite bunare kao i njezine Podrune kole. P nemaju kanalizaciju ve septike jame koje se redovito odravaju.

Na ovom podruju nema industrijskih pogona. U Banovoj Jaruzi smjeteno je skladite INA Naftaplina i pumpn