Click here to load reader

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …ss-prometno-tehnicka-si.skole.hr/upload/ss-prometno... · 2019-10-14 · Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU...

 • PROMETNO – TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

  Put Gimnazije 64 Šibenik

  GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

  ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.

  Šibenik, rujan 2019. godine

 • Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020.

  1. OSNOVNI PODACI O USTANOVI ...............................................................................2

  1.1. Osnovni podaci o školi .............................................................................................................2

  1.2. Kratka povijest škole................................................................................................................2

  1.3. Obrazovna područja, programi i trajanje obrazovanja po programima za redovne učenike .....4

  1.4. Uvjeti rada ..............................................................................................................................4

  1.5. Radnici ....................................................................................................................................6

  1.5.1. Tabelarni prikaz djelatnika Prometno – tehničke škole Šibenik .....................................6

  1.6. Radno vrijeme .........................................................................................................................9

  2. SADRŽAJ RADA ŠKOLE ............................................................................................ 10

  2.1. Nastavni programi ................................................................................................................. 10

  2.1.1. Programi propisane nastave ....................................................................................... 10

  2.1.2. Programi dodatne nastave ......................................................................................... 10

  2.1.3. Programi dopunske nastave ....................................................................................... 10

  2.1.4. Nastavak školovanja za stjecanje više razine kvalifikacije ............................................ 11

  2.2. Sigurnost i zaštita zdravlja ..................................................................................................... 11

  2.2.1. Zdravstveni odgoj ...................................................................................................... 11

  2.2.2. Sistematski liječnički pregledi ..................................................................................... 12

  2.2.3. Higijena u školi ........................................................................................................... 12

  2.3. Građanski odgoj i obrazovanje............................................................................................... 12

  2.4. Izvedbeni plan rada knjižnice za školsku godinu 2019./2020. ................................................. 13

  2.5. Izvannastavne aktivnosti ....................................................................................................... 19

  2.5.1. Sportske aktivnosti..................................................................................................... 19

  2.5.2. Susreti, smotre, natjecanja......................................................................................... 19

  2.5.3. Program obilježavanja značajnih obljetnica ................................................................ 19

  2.5.4. Stručni izleti, ekskurzije .............................................................................................. 20

  2.5.5. Maturalna ekskurzija učenika 3.a, 3.c, 3.d i 2.b razreda .............................................. 20

  2.5.6. Maturalni ples ............................................................................................................ 21

  3. RAZREDI I RAZREDNI ODJELI ................................................................................ 22

 • Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020.

  3.1. Prikaz broja učenika po programima...................................................................................... 22

  3.2. Razredi i razredni odjeli na početku školske godine 2019./2020. ............................................ 22

  3.2.1. Zamjenici razrednika u razrednim odjelima u školskoj godini 2019./2020........................... 23

  4. GODIŠNJI FOND SATI REDOVNE NASTAVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020.24

  5. ORGANIZACIJA NASTAVE ....................................................................................... 26

  5.1. Organizacija nastave prema broju radnih dana u tjednu i dnevnom radu ............................... 26

  5.2. Organizacija nastave prema sadržaju ..................................................................................... 27

  5.2.1. Izvedbeni nastavni planovi i programi ........................................................................ 27

  6. KALENDAR POLAGANJA DRŽAVNE MATURE U ŠKOLSKOJ GODINI

  2019./2020. .......................................................................................................................... 32

  6.1. Školsko ispitno povjerenstvo za provedbu ispita državne mature .......................................... 35

  7. VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA U ŠKOLSKOJ GODINI

  2019./2020. .......................................................................................................................... 37

  8. PROGRAMI RADA STRUČNIH TIJELA ŠKOLE ...................................................... 38

  8.1. Nastavničko vijeće ................................................................................................................. 38

  8.2. Razredno vijeće ..................................................................................................................... 40

  8.2.1. Razrednik ................................................................................................................... 40

  9. STRUČNA VIJEĆA ŠKOLE ........................................................................................ 41

  9.1. Stručno vijeće nastavnika hrvatskog jezika ............................................................................ 41

  9.2. Stručno vijeće nastavnika stranih jezika ................................................................................. 45

  9.3. Stručno vijeće društveno – humanističke skupine predmeta (povijest, geografija, politika i

  gospodasrtvo, vjeronauk i etika) ....................................................................................................... 47

  9.4. Stručno vijeće matematike, fizike, računalstva i kemije.......................................................... 48

  9.5. Stručno vijeće TZK i prve pomoći ........................................................................................... 50

  9.6. Stručno vijeće nastavnika strukovnih sadržaja ....................................................................... 51

  10. GODIŠNJI PROGRAM RADA RAVNATELJA ....................................................... 54

  11. GODIŠNJI PROGRAM RADA STRUČNOG SURADNIKA PEDAGOGA .............. 57

  12. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG ODBORA ............................. 58

  13. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKE KNJIŽNICE ............................. 60

  14. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM .................................................................... 62

  14.1. Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima ........................................ 63

  15. SAMOVREDNOVANJE ........................................................................................... 65

  16. PLAN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA U

  ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. ........................................................................................ 65

 • Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020.

  17. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA AUTOŠKOLE ............................................ 66

  18. ZAKLJUČAK ............................................................................................................ 67

 • Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020.

  Na temelju članka 118. st. 2. al. 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

  (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) i

  čl. 24. Statuta Prometno – tehničke škole Šibenik, Školski odbor na prijedlog ravnatelja škole

  na sjednici Školskog odbora koja je održana 03.10.2019. donosi

  Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu

  2019./2020.

  Ravnatelj: Predsjednik Školskog odbora:

  ____________________ __________________________

  Marijan Bilić, dipl.ing. Novica Ljubičić, dipl.ing.

  KLASA: 602-03/19-02/1

  URBROJ: 2182/1-12/2-3-07-19-1

  Šibenik, 03.10.2019.

 • Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020.

  2

  1. OSNOVNI PODACI O USTANOVI

  1.1. Osnovni podaci o školi

  Naziv škole PROMETNO – TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK

  Sjedište škole Šibenik Županija Šibensko - kninska Šifra škole - MZO 15-081-502 Adresa Put Gimnazije 64, 22000 Šibenik Telefon 022/214-606 (ravnatelj), 022/219-779 (tajništvo) Telefaks 022/214-606 E-mail adresa [email protected]

  Web stranica www.ss-prometno-tehnicka-si.skole.hr

  1.2. Kratka povijest škole

  Prometno - tehnička škola Šibenik je odgojno-obrazovna ustanova upisana u sudski registar

  rješenjem od 30. prosinca 1993. godine pod brojem I-13701, odnosno Us 114/93. Temeljem

  rješenja Trgovačkog suda u Splitu od 9. ožujka 1998. godine (Tt-98/492-4) izvršeno je

  usklađivanje ustanove sa Zakonom o ustanovama, usklađenje upisa ustanove sa Zakonom o

  sudskom registru, te su upisane promjene osnivača, djelatnosti i sjedište. Školi je odobren

  početak rada i izvođenje programa za stjecanje stručne spreme temeljem rješenja Ministarstva

  prosvjete i športa (klasa: 602-03/95-01-11 od 11. siječnja 1995. godine) i to za sljedeća

  područja rada:

  Područje rada Program

  CESTOVNI PROMET Tehničar cestovnog prometa

  Vozač motornog vozila

  PT PROMET Tehničar za poštanske i financijske usluge

  POMORSKI, LUČKI I RIJEČNI PROMET Pomorski nautičar

  PROMET I LOGISTIKA Tehničar za špediciju i logistiku

  GRADITELJSTVO, GEODEZIJA I

  GRAĐEVINSKI MATERIJAL Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima

  Škola je još od 8. veljače 1995. godine članica udruženih UNESCO-vih škola.

  Škola je upisana u glavnu knjigu sudskog registra kod Trgovačkog suda u Splitu

  (MBS060110097) za odgoj i obrazovanje mladeži i odraslih za stjecanje srednje stručne

  spreme te za stjecanje znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja uz:

  a) nastavni plan i program u četverogodišnjem trajanju u obrazovnim programima:

  tehničar cestovnog promet, tehničar za poštanske i financijske usluge, pomorski

  nautičar te tehničar za logistiku i špediciju

  mailto:[email protected]://www.ss-prometno-tehnicka-si.skole.hr/

 • Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020.

  3

  b) nastavni plan i program u trogodišnjem trajanju za programe: vozač motornog vozila i

  rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima.

  Na osnovi rješenja Ministarstva prosvjete i športa, škola ostvaruje program obrazovanja

  odraslih koji obuhvaća: program za stjecanje srednje stručne spreme koji se izvodi prema

  posebnim nastavnim planovima i programima, program prekvalifikacije, program

  osposobljavanja i usavršavanja.

  Temeljem Rješenja Ministarstva prosvjete i športa (Klasa: UP/I-602-07/00-01/89, Urbroj:

  532-02/5-01-01) od 14. ožujka 2001. godine Prometno-tehničkoj školi se odobrava nastavak

  izvođenja programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih za koje već ima odobrenja ovog

  Ministarstva, a to su:

  programi za stjecanje srednje stručne spreme: tehničar cestovnog prometa, pomorski

  nautičar, vozač motornog vozila;

  program osposobljavanja za poslove: vozač autobusa, vozač teretnih vozila, vozač

  putničkih vozila, vozač motor kotača, A, B, C, E kategorije; te

  program usavršavanja za poslove: instruktor vožnje, autodizaličara, vozač viljuškara.

  Sukladno zahtjevu Ministarstva pomorstva, prometa i veza, a u skladu sa zahtjevima koje

  propisuje Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca u Školi se uveo

  sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO:9002 u lipnju 2001. godine. 5. travnja 2016.

  godine izvršen je nadzorni audit sustava upravljanja od strane stručnjaka Bureau Veritas

  Croatia koji su obavili prosudbu u suradnji sa Hrvatskim registrom brodova o usklaenosti

  sustava upravljanja kvalitetom s normom HRN-EN-ISO 9001:2008.

  Od školske godine 2007./2008. pomorskim nautičarima - maturantima se uz razredne

  svjedodžbe izdaju i potvrdnice o završenoj izobrazbi u sklopu redovnog obrazovanja i to: D2 -

  Poseban program temeljne sigurnosti na brodu, a od školske godine 2013./2014. izdaju se i

  D6B - Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja - radna razina,

  D12 - Upravljanje gašenjem požara i D19 - Pružanje medicinske prve pomoći.

  Od školske godine 2018./2019. pomorskim nautičarima - maturantima, uz razredne

  svjedodžbe izdat će se i potvrdnice o završnoj izobrazbi u sklopu redovnog obrazovanja i to:

  D44 - Korištenje elektroničkog pokazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom

  (ECDIS), D45 - Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu, D47A -

  Rukovođenje, upravljanje posadom te unapređenje timskog rada na brodu – radna razina,

  D47B - Rukovođenje, upravljanje posadom te unapređenje timskog rada na brodu –

  upravljačka razina te D48 - Sprečavanje onečićenja morskog okoliša.

  Prometno-tehnička škola kontinuirano poboljšava rad u obrazovanju i odgoju učenika u

  cestovnom, pomorskom, poštanskom i telekomunikacijskom prometu i tako postiže svoj

  primarni cilj.

  Od školske godine 2013./2014. u školi se provode dva (2) eksperimentalna programa i to za

  zanimanja Tehničar cestovnog prometa te Tehničara za poštanske i financijske usluge. U

  siječnju 2013. godine Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture temeljem Pravilnika o

  zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca, Prometno-tehničkoj školi Šibenik

  izdalo je rješenje da udovoljava uvjetima za održavanje izobrazbe pomoraca.

  U travnju 2013. godine škola je u potpunosti sredila arhivsku i registraturnu građu.

 • Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020.

  4

  U školskoj godini 2018./2019. škola se uključila u eksperimentalni program „Škole za život“

  sa tri (3) obrazovna programa: Pomorskim nautičarima, Tehničarima za logistiku i špediciju te

  Tehničarima za poštanske i financijske usluge jer smo prepoznali važnost obrazovne reforme

  koja će umjesto usmjerenosti na usvajanje znanja, u školi razvijati vještine i sposobnosti koje

  su im itekako potrebne na tržištu rada.

  U travnju 2019. godine Prometno-tehnička škola ušla je u CARNET-ov projekt e-škola čime

  će dobiti bežičnu mrežu, a svi nastavnici bit će opremljeni prijenosnim računalom. Opremit će

  se i dvije učionice, jedna prezentacijska s pametnim ekranom i druga interaktivna s pametnim

  ekranom i uređajima za učenike. Važno je za naglasiti da sustavno i redovito korištenje

  najmodernije tehnologije u učenju i poučavanju, adekvatna infrastruktura i moderna računalna

  oprema, kao i brojne razvijene e-usluge za nastavne i poslovne procese te niz edukacija za

  razvoj digitalnih kompetencija školskih djelatnika - samo su neke od prednosti koje donosi

  uključenje Prometno-tehničke škole u CARNET-ov program e-Škole.

  1.3. Obrazovna područja, programi i trajanje obrazovanja po programima za redovne učenike

  OBRAZOVNI SEKTOR OBRAZOVNI

  PROGRAM

  TRAJANJE

  PROGRAMA

  CESTOVNI PROMET Tehničar cestovnog prometa (A) 4.

  Vozač motornog vozila (B) 3.

  POMORSKI, RIJEČKI I LUČKI

  PROMET

  Pomorski nautičar (C)

  Tehničar za logistiku i špediciju (D)

  4.

  PT PROMET Tehničar za poštanske i financijske

  usluge (E) 4.

  1.4. Uvjeti rada

  U školskoj godini 2019./2020. nastava je organizirana u dvije zgrade: na adresi Kralja

  Zvonimira 2 i na adresi Put Gimnazije 64.

  SMJENA „B” (Ekonomska) – Kralja Zvonimira 2

  RAZREDNO

  ODJELJENJE OBRAZOVNI PROGRAM RAZREDNIK UČIONICA

  1.a Tehničar cestovnog prometa Dražan Jakoliš 2

  1.c Pomorski nautičar Ivančica Jakoliš 7

  1.e Tehničar za poštanske i

  financijske usluge Dalibor Bašelović 5

  2.c Pomorski nautičar Brankica Laškarin 8

  2.d Tehničar za logistiku i

  špediciju Tea Periša 6

  2.e Tehničar za poštanske i

  financijske usluge Marina Saračević Živković 9

 • Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020.

  5

  U školskoj godini 2019./2020. učenici naše škole koriste prostore u zgradi ex. Ekonomske

  škole i u zgradi Gimnazije (samo u „B“ smjeni). U zgradi na adresi Kralja Zvonimira 2

  učenici koriste ukupno 10 učionica od kojih su 3 informatička kabineta i 1 specijalizirani

  kabinet fizike kako je prikazano u tablici:

  EX. EKONOMSKA ŠKOLA – Kralja Tomislava 2

  UKUPNO

  BROJ UČIONICA učionice broj 2, 5, 6, 7, 8, 9 6

  INFORMATIČKI KABINET kabinet broj 3, 4 i 12 3

  KABINET FIZIKE kabinet broj 1 1

  UKUPNO: 10

  Nastava tjelesne i zdravstvene kulture učenicima koji pohađaju nastavu na lokaciji Kralja

  Zvonimira 2 održava se prema predviđenom rasporedu u sportskoj dvorani Miminac.

  SMJENA „B” (Ekonomska) – Put Gimnazije 64

  RAZREDNO

  ODJELJENJE OBRAZOVNI PROGRAM RAZREDNIK UČIONICA

  1.b Vozač motornog vozila Svjetlana Matešić 2

  2.b Vozač motornog vozila Marko Andabaka 4

  3.a Tehničar cestovnog prometa Željana Jakovčev 3

  3.b Vozač motornog vozila Ivica Labor 5

  3.c Pomorski nautičar Lora Tintić 3 ⃰

  3.d Tehničar za logistiku i

  špediciju Marica Labor 9 ⃰

  4.a Tehničar cestovnog prometa Petra Šparica 1

  4.b Tehničar cestovnog prometa Ivona Ivičin Učionica

  autoškole

  4.c Pomorski nautičar Nataša Gašperov 8

  ⃰ Učenici 3.c/3.d razreda općeobrazovne predmete slušaju u učionici br.9.

  U zgradi na adresi Put Gimazije 64 u školskoj godini 2019./2020. učenici naše škole koriste14

  prostorija koje se nalaze u podrumu, prizemlju i suterenu te na prvom katu kako je prikazano

  u sljedećoj tablici:

  VRSTA UČIONICE UKUPNO

  PODRUM radionica praktične nastave 1

  SUTEREN učionica broj 2, učionica autoškole, pomorski kabinet 3

  PRIZEMLJE učionica broj 3, informatički kabinet 2

  PRVI KAT učionice broj 2, 3, 4, 5, 8 i 9; informatički kabinet u

  učionici broj 1 te pomorski kabinet u učionici broj 6 8

  UKUPNO: 14

 • Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020.

  6

  Nastava tjelesne i zdravstvene kulture učenicima koji pohađaju nastavu na lokaciji Put

  Gimnazije 64 održava se prema predviđenom rasporedu u sportskoj dvorani u zgradi

  Gimnazije.

  1.5. Radnici Na realizaciji plana i programa rada u školskoj godini 2019./2020. radit će ukupno 41

  nastavnika, 1 vanjski suradnik, 3 stručne suradnice i ravnatelj. U administrativno-tehničkoj

  službi škole u školskoj godini 2019./2020. radit će ukupno 9 zaposlenika.

  Nastavnicima su izdana rješenja o tjednom i godišnjem zaduženju, i to na poslovima

  neposrednog odgojno-obrazovnog rada i ostalim poslovima koji proizlaze iz neposrednog

  odgojno–obrazovnog rada.

  1.5.1. Tabelarni prikaz djelatnika Prometno – tehničke škole Šibenik

  Ravnatelj

  R.br. Prezime i ime ravnatelja Stručna sprema Radno mjesto Staž

  ukupno

  Staž u

  prosvjeti

  1. Bilić Marijan VSS, dipl.ing.prometa ravnatelj 16 16

  Stručni suradnici

  R.br. Prezime i ime stručnog

  suradnika Stručna sprema Radno mjesto

  Staž

  ukupno

  Staž u

  prosvjeti

  1. Laškarin Brankica VSS,

  mag.knjižničarstva knjižničar 16 16

  2. Saračević Živković

  Marina

  VSS, mag.knjižničarstva

  knjižničar 22 22

  3. Štampalija Katarina VSS, dipl.filozof i

  dipl.pedagog pedagog -

  mentor 28 28

  Nastavnici

  R.br. Prezime i ime nastavnika Stručna sprema Radno mjesto Staž

  ukupno

  Staž u

  prosvjeti

  1. Andabaka Marko VSS, dipl.ing.prometa nastavnik 22 20

  2. Bačelić Zorana VSS, dr.sc.,

  dipl.ekonomist

  nastavnik - savjetnik

  24 24

  3. Baica Silvana VSS, dipl.iur. nastavnik 36 34

 • Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020.

  7

  4. Bartulović Josipa VSS, dipl.ekonomist nastavnik 14 14

  5. Bašelović Dalibor VSS, dipl.ing.prometa nastavnik 18 18

  6. Berović Mladenka VSS,

  dipl.ing.elektrotehnike nastavnik - savjetnik

  27 26

  7. Cvitan Plazibat Nataša VSS, prof.geografije nastavnik 12 12

  8. Čuklin Ivan VSS, dipl.ing.prometa nastavnik 2 0

  9. Friganović Darka VSS, dipl.ing.

  matematike i informatike nastavnik 25 25

  10. Gašperov Nataša VSS, prof.engleskog i

  njemačkog jezika nastavnik 17 17

  11. Godo Ana VSS, prof.hrvatskog jezika i književnosti

  nastavnik 12 12

  12. Hrga Sanda VSS, prof.povijesti i

  dipl.arheolog nastavnik 7 7

  13. Ivičin Ivona VSS, dipl.politolog nastavnik 2 1

  14. Jakoliš Dražan VSS,

  prof.fizičke kulture nastavnik -

  mentor 26 26

  15. Jakoliš Ivančica VSS,

  prof.fizičke kulture nastavnik - savjetnik

  26 25

  16. Jakovčev Željana VSS, prof.hrvatskog jezika i književnosti

  nastavnik 17 17

  17. Jelovčić Boris VSS, dipl. ing.pomorskog

  prometa nastavnik 9 0

  18. Jušić Jasmina VSS, prof.biologije i

  kemije nastavnik 14 12

  19. Knežević Nevena VSS, prof.engleskog

  jezika nastavnik 29 29

  20. Labor Ivica VSS, dipl.ing.prometa nastavnik 14 13

  21. Labor Marica VSS, dipl.teolog nastavnik 16 16

  22. Lakoš Davor VSS, mag.ing.nautike nastavnik -

  savjetnik 12 12

  23. Laškarin Brankica VSS, prof.hrvatskog jezika i književnosti

  nastavnik 16 16

  24. Lončar Radečić Veljko stručni prvostupnik

  ing.prometa strukovni učitelj 5 2

  25. Marenzi Mira VSS, dipl.politolog nastavnik 29 29

  26. Markoč Marijana VSS, prof.fizike i

  kemije nastavnik 19 19

  27. Matešić Svjetlana VŠS,

  ing.strojarstva strukovni

  učitelj 21 17

 • Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020.

  8

  28. Matić Ivica stručni prvostupnik

  ing.prometa strukovni

  učitelj 11 8

  29. Mihelčić Sandra VSS, prof.engleskog i

  talijanskog jezika i književnosti

  nastavnik 6 6

  30. Milin Svetko VSS, mag.ing.pomorskog

  prometa nastavnik 12 4

  31. Mučić Gorana VSS, prof.engleskog i

  njemačkog jezika nastavnik 14 14

  32. Paić Mate VSS, dipl.ing.prometa nastavnik 31 10

  33. Paić Sineva VSS, prof.povijesti nastavnik 28 27

  34. Peran Stipica VŠS, ing.prometa strukovni učitelj

  - mentor 21 21

  35. Periša Tea VSS, mag.hrvatskog jezika i književnosti

  nastavnik 0 0

  36. Protega Goran VSS, dipl.ing.prometa nastavnik 12 2

  37. Saračević Živković

  Marina

  VSS, prof.hrvatskog jezika i književnosti

  nastavnik 22 22

  38. Šparica Petra VSS, dipl.ing.matematike nastavnik 8 8

  39. Štrkalj Zvonimir VSS, mag.ing.prometa strukovni učitelj 2 1

  40. Tintić Lora VSS, dipl. ing.pomorskog

  prometa nastavnik 14 13

  41. Zjačić Tomislav VŠS, ing.strojarstva strukovni

  učitelj 20 20

  Vanjski suradnik

  R.br. Prezime i ime vanjskog

  suradnika Stručna sprema Radno mjesto

  Staž

  ukupno

  Staž u

  prosvjeti

  1. Žanić Antonija VSS, doktor medicine vanjski suradnik 4 3

  Administrativno – tehničko osoblje

  R.br. Prezime i ime Stručna sprema Radno mjesto Staž

  ukupno

  Staž u

  prosvjeti

  1. Blažević Gović Franka VSS, dipl.iur. tajnik ustanove 15 7

  2. Škeljo Josipa VSS, mag.ekonomije voditelj

  računovodstva 5 5

 • Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020.

  9

  3. Barišić Sanda SSS, administrativni

  tajnik administrator 15 4

  4. Barišić Jelka NSS spremačica 36 26

  5. Barišić Mario SSS, elektromehaničar domar -

  kotlovničar 15 7

  6. Anić – Bare Marijana SSS spremačica 21 6

  7. Rodin Darija SSS, konobar spremačica 8 3

  8. Lakoš Danijela SSS, PTT tehničat spremačica 2 1

  9. Samodol Kristina SSS spremačica 2 1

  1.6. Radno vrijeme

  Nastava se u školskoj godini 2019./2020. izvodi u prijepodnevnoj i poslijepodnevnoj smjeni

  smjeni. Nastava počinje u 8:00 sati, a završava u 13:50 sati kada je riječ o prijepodnevnoj

  smjeni, odnosno u 14:00 i traje do 19:50 kada je riječ o poslijepodnevoj smjeni. Između

  svakog nastavnog sata je mali odmor koji traje 5 minuta, a nakon trećeg nastavnog sata je

  veliki odmor u trajanju od 15 minuta.

  Radno vrijeme nastavnika određeno je rasporedom sati. Ukupne tjedne obveze nastavnika i

  stručnih suradnika utvrđuju se u 40-satnom radnom tjednu prema Pravilniku o normi rada

  nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi. Nastavnicima su izdana rješenja o tjednom i godišnjem

  zaduženju, i to na poslovima neposrednog odgojno-obrazovnog rada i ostalim poslovima koji

  proizlaze iz neposrednog odgojno–obrazovnog rada.

  Radno vrijeme radnika u administrativnoj službi u okviru 40-satnog radnog vremena je u

  prijepodnevnoj smjeni od 7:00 do 15:00 sati, a u poslijepodnevoj od 13:00 do 21:00. Radno

  vrijeme tehničke službe u okviru 40-satnog radnog vremena je u prijepodnevnoj smjeni od

  7:00 do 15:00 sati, a u poslijepodnevnoj od 13:00 do 21:00.

 • Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020.

  10

  2. SADRŽAJ RADA ŠKOLE

  2.1. Nastavni programi

  2.1.1. Programi propisane nastave

  Škola izvodi nastavu zajedničkog i izbornog dijela programa za stjecanje srednje stručne

  spreme za zanimanje Tehničar cestovnog prometa, za zanimanje Vozač motornog vozila,

  za zanimanje Pomorski nautičar, za zanimanje Tehničar za logistiku i špediciju i za

  zanimanje Tehničar za poštanske i financijske usluge.

  Izvedbeni planovi propisanih programa nastave po godinama obrazovanja, obrazovnim

  sektorimazanimanjima i razrednim odjelima sastavni su dio ovog Programa.

  2.1.2. Programi dodatne nastave

  Dodatna nastava namijenjena je naprednim učenicima, koji pokazuju veći interes za pojedina

  predmetna područja te učenicima koji žele proširiti i produbiti svoja znanja. U okviru dodatne

  nastave vršit će se pripreme za državnu maturu. Nastava će se izvoditi u posebnim skupinama,

  koje će raditi prema programima utvrđenim za svaku skupinu.

  U školskoj godini 2019./2020. iz predmeta Praktična nastava za učenike 3.a razreda

  održavati će se dodatna nastava sa ciljem osposobljavanja učenika da stečena znanja iz

  strukovnih sadržaja.

  U školskoj godini 2019./2020. iz predmeta Praktična nastava održavati će se dodatna

  nastava i za učenike 4.a razreda sa ciljem da osposobi učenike da stečena znanja iz strukovnih

  sadržaja.

  2.1.3. Programi dopunske nastave

  Dopunska nastava izvodit će za učenike slabijeg predznanja i uspjeha. U školskoj godini

  2019./2020. učenicima ćemo ponuditi dopunsku nastavu iz predmeta Praktična nastava za

  učenike 1.b i 4.b razreda sa ciljem lakšeg praćenja tekućih nastavnih sadržaja iz predmeta

  Praktična nastava, te ih podučiti kako što bolje povezivati sadržaje teorijske i praktične

  nastave.

 • Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020.

  11

  2.1.4. Nastavak školovanja za stjecanje više razine kvalifikacije

  Na temelju članka 24. Zakona o odgoju i obrazovanju osnovnoj i srednjoj školi i članka 4.

  Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije, Prometno-

  tehnička škola Šibenik, Put gimnazije 64, Šibenik do 15. lipnja 2020. godine objavit će

  POZIV UČENICIMA ZA UPIS U PROGRAM OBRAZOVANJA ZA STJECANJE VIŠE

  RAZINE KVALIFIKACIJE. Učenik koji je završio obrazovni program u trajanju od tri

  godine može nastaviti obrazovanje u četverogodišnjem strukovnom programu obrazovanja

  tehničar cestovnog prometa u statusu redovitoga učenika. Uvjeti za nastavak obrazovanja su:

  a) da od dana završetka trogodišnjeg obrazovnog programa nije prošlo više od 2 godine,

  b) da se obrazovanje nastavlja, u pravilu, unutar istog obrazovnog sektora u kojem je

  stečeno prethodno strukovno obrazovanje

  c) da je prosjek ocjena svih razreda srednjeg strukovnog obrazovanja najmanje 3.50

  zaokružen na dvije decimale.

  Ostvarivanje prava na nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije uvjetuje se

  polaganjem razlikovnih odnosno dopunskih ispita koje određuje nastavničko vijeće srednje

  škole. Učenik odnosno roditelj ili skrbnik malodobnoga učenika obvezan je do 5. srpnja 2019.

  Godine podnijeti Školi pisani zahtjev za nastavkom obrazovanja uz koji je obvezan priložiti

  izvornike ili ovjerene preslike prethodno stečenih razrednih svjedodžbi i svjedodžbe o

  završenom obrazovanju. Nepotpune zahtjeve Škola će vratiti na izmjenu i dopunu, a zahtjeve

  pristigle nakon roka, odnosno izmjene i dopune nepotpunih zahtjeva pristigle nakon roka

  Škola neće razmatrati.

  Zahtjev se šalje na obrascu koji će biti sastavni dio Poziva. O zahtjevu Škola u kojoj učenik

  želi nastaviti obrazovanje odlučuje rješenjem. Rješenjem kojim se učeniku odobrava nastavak

  obrazovanja utvrđuje se rok do kojega učenik mora položiti razlikovne i/ili dopunske ispite te

  izvršiti sve obveze, kao i sve druge važne pojedinosti vezane uz nastavak obrazovanja.

  2.2. Sigurnost i zaštita zdravlja

  2.2.1. Zdravstveni odgoj

  U okviru stvaranja uvjeta za zdrav mentalni i fizički razvoj učenika škola izvodi program

  Zdravstvenog odgoja. Svrha zdravstvenog odgoja je uspješan razvoj djece i mladih da bi

  stasali u zdrave, zadovoljne, uspješne, samosvjesne i odgovorne osobe. Opći cilj zdravstvenog

  odgoja, temeljen na holističkom poimanju zdravlja, jest promicanje zdravlja, zdravih stilova

  života i usvajanje zdravih životnih navika kroz interdisciplinarni rad i provedbu odgojno-

  obrazovnih sadržaja u okviru obveznih i izbornih predmeta, školskih preventivnih programa,

  projekata i sadržaja pripremljenih za provedbu na satu razrednika.

  Nastavni plan i program zdravstvenog odgoja planiran za provedbu na satu razrednika sastoji

  se od četiri modula: Živjeti zdravo, Prevencija ovisnosti, Prevencija nasilničkog ponašanja i

  Spolno/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje.

 • Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020.

  12

  2.2.2. Sistematski liječnički pregledi

  Zavod za javno zdravstvo grada Šibenika na početku školske godine dostavlja program

  specifičnih i preventivnih mjera zdravstvene zaštite koji obuhvaća:

  a) sistematske preglede učenica i učenika prvih razreda

  b) namjenske preglede na zahtjev ili prema situaciji

  c) cijepljenje učenika završnih razreda prema Programu obaveznog cijepljenja (protiv

  difterije i tetanusa)

  d) savjetovališni rad za učenike i roditelje

  e) kontrolne preglede prilikom pojave zarazne bolesti u školi (poduzimanje

  protuepidemijskih mjera)

  f) higijensko-sanitarni nadzor škole

  g) zdravstveni odgoj učenika (integriran uz sistematske preglede i cijepljenje u vidu

  predavanja ili tribina, aktualnih tema kao što su problemi ovisnosti, spolno prenosive

  bolesti, planiranje obitelji i kontracepcija i dr.)

  h) timski rad o provođenju primjerenog oblika školovanja učenika s teškoćama.

  Učenici koji zbog zdravstvenog stanja ne mogu sudjelovati u određenoj aktivnosti ili bi to

  sudjelovanje štetilo njihovu zdravlju, mogu se privremeno ili trajno osloboditi pohađanja

  nastavnog predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture. Odluku o oslobađanju učenika donosi

  Nastavničko vijeće na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite.

  2.2.3. Higijena u školi

  Skrb o higijeni u školi osnovni je preduvjet za normalan život te za odvijanje

  odgojnoobrazovnog rada u cjelini. Stoga je zadaća svakog zaposlenika škole da u svakoj

  prilici i kontinuirano osobnim primjerom i svojim stavom prema higijeni potiče učenike na

  urednost, kako osobnu čistoću, tako i čistoću prostorija u kojima borave i rade.

  2.3. Građanski odgoj i obrazovanje

  Sukladno Odluci MZOS-a o donošenju programa međupredmetnih i interdisciplinarnih

  sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole, uvode se sadržaji

  Građanskoga odgoja i obrazovanja temeljeni na Ustavu RH: „U Republici Hrvatskoj vlast

  proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana te da

  su sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo,

  socijalna pravda, poštovanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i

  čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav najviše vrednote

  ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava“.

  Kroz Građanski odgoj i obrazovanje učenici se pripremaju za oživotvorenje navedenih

  ustavnih odredbi. Sustavno uče o tome što je vlast, koja je uloga vlasti, koja su prava i

  odgovornosti građana u demokraciji, na koji ih način i pod kojim uvjetima mogu koristiti.

  Kroz takvo učenje potrebno je osposobiti učenika za aktivnog i odgovornog građanina koji

 • Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020.

  13

  sudjeluje u razvoju demokratske građanske kulture svoje škole, mjesta, države, Europe i

  svijeta, odnosno, za nositelja vlasti jer je ustavna demokracija takav model vlasti u kojoj su

  građani politički subjekti, a to znači – nositelji vlasti.

  Međupredmetni pristup u provedbi Građanskog odgoja i obrazovanja temelji se na načelu

  racionalizacije, integracije i korelacije.

  2.4. Izvedbeni plan rada knjižnice za školsku godinu 2019./2020.

  RUJAN

  Stručna knjižnična djelatnost

  Izrada godišnjih planova i programa rada: knjižnice, kulturnih aktivnosti, nabave

  Sređivanje kataloga knjižnice

  Unošenje knjižnične građe u program Metel

  Suradnja s nastavnicima svih stručnih aktiva radi kupnje novih udžbenika za potrebe nastave

  Odgojno - obrazovna djelatnost

  Pedagoška pomoć učenicima u izboru literature za obradu tema i referata

  Upoznavanje učenika s knjižnicom i oblicima rada u školskoj knjižnici za sve prve razrede, posudba, izvod iz pravilnika o radu knjižnice

  Pomoć učenicima u istraživačkom radu u knjižnici

  Izrada okvirnog financijskog plana knjižnice, narudžbe i nabava u školskoj knjižnice

  Akcije i načini za kupnju knjižnog fonda u ovoj školskoj godini

  Stručno usavršavanje

  Praćenje novih kataloga nakladnika i novih izdanja

  Praćenje nove stručne, pedagoške i metodičke literature

  Suradnja s drugim školskim knjižnicama; Agencija za odgoj i obrazovanje RH

  Javna i kulturna djelatnost knjižnice

  Planiranje kulturnih sadržaja za ovu školsku godinu (izložbe, tribine, promocije knjiga, susreti, natjecanja i sl.)

  Obilježavanje eko i kulturnih datuma prema mogućnostima i zainteresiranosti učenika (1.9. Dan gluhih, 7.9. Dan hrvatskih voda, Rujanski rat u Šibeniku, 14.9. Dan prašuma, 16.9. Međunarodni

  dan ozonskog omotača, 21.9. Međunarodna noć zaštite šišmiša/Međunarodni dan mira, 22.9. Europski dan bez automobila, 23.9. Dan europske baštine, 25.9. Dan za zdrave zube, 26.9.

  Svjetski dan oceana/mora, 26.9. Svjetski dan čistih planina, 28.9. Međunarodni dan eko

  potrošača, 29.9. Dan Grada Šibenika – sv. Mihovil, 30.9. Svjetski dan srca)

 • Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020.

  14

  LISTOPAD

  Stručna knjižnična djelatnost

  Izrada godišnjih planova i programa rada: knjižnice, kulturnih aktivnosti, nabave

  Sređivanje kataloga knjižnice

  Unošenje knjižnične građe u program Metel

  Suradnja s nastavnicima svih stručnih aktiva radi kupnje novih udžbenika za potrebe nastave

  Odgojno - obrazovna djelatnost

  Pripremanje učenika za samostalno korištenje raznih izvora znanja

  Upoznavanje učenika s knjižničnim katalozima, s UDK rasporedom građe u knjižnici

  Narudžba novih knjiga u suradnji s voditeljima svih stručnih aktiva

  Informiranje nastavnika o novoj građi u knjižnici

  Suradnja s razrednicima svih razreda

  Stručno usavršavanje

  Sudjelovanje na stručnim aktivima školskih knjižničara – Županijsko vijeće

  Pregled novije stručne i pedagoške literature

  Javna i kulturna djelatnost knjižnice

  Obilježavanje eko i kulturnih datuma prema mogućnostima i zainteresiranosti učenika (1.10. Dan vegetarijanstva, 4.10. Međunarodni dan zaštite životinja, 06.10. Svjetski dan staništa, 10.10.

  Svjetski dan mentalnog zdravlja/Dan borbe protiv prirodnih katastrofa, 12.10. Dan zahvalnosti

  za plodove zemlje, 15.10. Međunarodni dan pješačenja /Međunarodni dan bijelog štapa (Svjetski dan slijepih ), 16.10. Svjetski dan hrane, 17.10. Svjetski dan borbe protiv siromaštva, 20.10.

  Svjetski dan jabuka/Dan borbe protiv pušenja/Svjetski dan osteoporoze, 25.10. Dan darivatelja

  krvi, 28.10. Dan gluhih)

  STUDENI

  Stručna knjižnična djelatnost

  Suradnja sa stručnim aktivima radi odabira tema za maturalne radove učenika

  Unošenje knjižnične građe u program Metel

  Obrada novih knjiga – inventarizacija, katalogizacija, klasifikacija i dr.

  Praćenje i evidencija korištenja knjižne građe u knjižnici

  Odgojno - obrazovna djelatnost

  Rad s učenicima drugih razreda na samostalnim istraživačkim radovima

  Upute za pisanje referata i samostalnih radova, izrada plakata i prezentacija

  Pedagoška pomoć pri realizaciji nastavnih sadržaja, sadržaja slobodnih aktivnosti i izvannastavnih aktivnosti

  Pomoć u realizaciji određenih sati razredne zajednice te sati izborne nastave

  Posudba lektire i stručne literature učenicima

  Suradnja s voditeljima stručnih aktiva

 • Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020.

  15

  Stručno usavršavanje

  VII. simpozij učitelja i nastavnika Hrvatskoga jezika

  Praćenje stručne i pedagoške literature, aktualne periodike, kataloga nakladnika, čitanje recenzija i prikaz novih stručnih knjiga

  Javna i kulturna djelatnost knjižnice

  Obilježavanje eko i kulturnih datuma prema mogućnostima i zainteresiranosti učenika (13.11. Svjetski dan ljubaznosti, 14.11. Svjetski dan šećerne bolesti, 16.11. Međunarodni dan

  tolerancije, 19.11. Dan sjećanja na Vukovar, 23.11. Međunarodni humanitarni dan, 24.11. Međunarodni dan nekupovanja, 30.11. – obljetnica smrti književnice Marije Jurić Zagorke)

  PROSINAC

  Stručna knjižnična djelatnost

  Statistika posudbe za ovaj mjesec

  Unošenje knjižnične građe u program Metel

  Suradnja s nastavnicima svih stručnih aktiva

  Završetak prvog polugodišta, prisustvovanje sjednicama Nastavničkog vijeća i sastancima stručnih aktiva

  Odgojno - obrazovna djelatnost

  Svakodnevni rad s učenicima u knjižnici, uz pomoć u obradi samostalnih radova iz pojedinih predmeta

  Posudbeni rad s učenicima u knjižnici

  Pomoć maturantima u odabiru tema za završne radove

  Stručno usavršavanje

  Priprema županijskog stručnog aktiva školskih knjižničara za Šibensko-kninsku županiju

  Praćenje novih izdanja stručne literature kao i pedagoško-metodičke literature za nastavnike

  Javna i kulturna djelatnost knjižnice

  Obilježavanje eko i kulturnih datuma prema mogućnostima i zainteresiranosti učenika (1.12. Dan borbe protiv AIDS-a, 3.12. Međunarodni dan invalida, 5.12. Međunarodni dan volontera,

  6.12. Dan škole (sv. Nikola), 10.12. Dan prava čovjeka – pravo na svoj jezik, 11.12. Međunarodni dan planina, 18.- 23.12. Ususret Božiću)

  SIJEČANJ

  Stručna knjižnična djelatnost

  Obrada novih knjiga, sređivanje fonda na policama, nove oznake i smještaj

  Unošenje knjižnične građe u program Metel

  Odgojno - obrazovna djelatnost

  Posudba lektire i stručnih knjiga učenicima za izradu maturalnih ili završnih radova

  Rad s učenicima u razrednoj zajednici, uz primjenu knjižnične građe, osobito uz AV građu

 • Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020.

  16

  Rad s maturantima na bibliografskim popisima stručne literature i izbor za završne radove

  Stručno usavršavanje

  Praćenje nove stručne literature i periodike

  Nova pedagoška, metodička i ostala literatura u knjižnici

  Javna i kulturna djelatnost knjižnice

  Obilježavanje eko i kulturnih datuma prema mogućnostima i zainteresiranosti učenika (10.1. Svjetski dan smijeha, 15.1. Dan međunarodnog priznanja Hrvatske, 19.1. Dan bez korova, 21.1.

  Međunarodni dan zagrljaja, Dan sjećanja na holokaust)

  VELJAČA

  Stručna knjižnična djelatnost

  Reklasifikacija građe po novim UDK oznakama – provjera

  Unošenje knjižnične građe u program Metel

  Ispis novih naljepnica i UDK oznaka za knjige

  Statistika posudbe za ovaj mjesec

  Odgojno - obrazovna djelatnost

  Predavanje za sve učenike 4. razreda "Kako uspješno uraditi završni rad" i kompozicija završnoga rada iz pojedinih nastavnih predmeta u obradi pojedinih tema, izradi samostalnih bibliografija i sl.

  Služenje primarnim i sekundarnim izvorima znanja

  Rad s učenicima ostalih razreda na posudbi i pedagoška pomoć u obradi zadanih tema i referata

  Stručno usavršavanje

  Suradnja sa struönom slu#bom Gradske knjižnice Juraj Šižgorić Šibenik

  Javna i kulturna djelatnost knjižnice

  Obilježavanje eko i kulturnih datuma prema mogućnostima i zainteresiranosti učenika (2.2. Međunarodni dan zaštite močvara, 7.2. Međunarodni dan života, 11.2. Svjetski dan bolesnika,

  12.2. Darwinov dan, maškare, 25.2. Hrvatski dan nepušenja - dan bez dima, 28.2. Nacionalni dan znanosti o okolišu)

  Suradnja s prof. hrvatskog jezika u slobodnim aktivnostima

  Rad s učenicima na izložbi uz 14.02. – Valentinovo – "Najljepše ljubavne pjesme"

  OŽUJAK

  Stručna knjižnična djelatnost

  Obrada nove knjižne građe

  Statistika posudbe za ovaj mjesec

  Rad u stručnom Aktivu nastavnika Hrvatskoga jezika

  Odgojno - obrazovna djelatnost

  Rad s učenicima na posudbi knjižnične građe

 • Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020.

  17

  Pedagoška pomoć, savjeti i sugestije, osobito maturantima pri obradi zadanih tema

  Pomoć u izradi tematskih bibliografija za maturante

  Savjeti maturantima u snalaženju u Gradskoj knjižnici

  Stručno usavršavanje

  Praćenje stručne literature, bibliografija, recenzija novih izdanja i periodike

  Sudjelovanje na Županijskom stručnom aktivu školskih knjižničara Šibensko-kninske županije

  Javna i kulturna djelatnost knjižnice

  Obilježavanje eko i kulturnih datuma prema mogućnostima i zainteresiranosti učenika (5.3. Dan očuvanja energije, 7.3. Dan planinara, 13.3. Dan bez cigareta, 14.3. Međunarodni dan rijeka,

  19.3. Svjetski dan lastavica, 21.3. Svjetski dan šuma, 22.3. Svjetski dan voda, 23.3. Svjetski dan meteorologije, 24.3. Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze/Dan narcisa, 27.3. Dan akcije protiv

  prometa, 30.3. SAT ZA PLANETU ZEMLJU - 20:30- 21:30 ugašena svjetla)

  TRAVANJ

  Stručna knjižnična djelatnost

  Stručni rad u knjižnici: obrada građe i dopuna kataloga knjižnice

  Statistika za ovaj mjesec o korištenju knjižnične građe

  Odgojno - obrazovna djelatnost

  Rad s učenicima: posudba, pomoć u izboru literature, obrada zadanih tema, izrada tematskih bibliografija i sl.

  Pomoć maturantima u dovršenju maturalnih i završnih radova

  Rad s učenicima u izbornoj nastavi u suradnji s predmetnim nastavnicima

  Stručno usavršavanje

  Priprema za Proljetnu školu školskih knjižničara (predavanje, materijali, iskustvo i sl.)

  Javna i kulturna djelatnost knjižnice

  Obilježavanje eko i kulturnih datuma prema mogućnostima i zainteresiranosti učenika (1.4. Dan borbe protiv alkoholizma, 7.4. Svjetski dan zdravlja, 10.4. Pješice u školu, 11.4. Svjetski dan

  Parkinsonove bolesti, 17.4. Međunarodni dan hemofilije, 20.4. Dan zaštite od buke, 22.4. Dan

  planete Zemlje, 25.4. Svjetski dan drveta, 26.4. Dan obnovljivih izvora energije)

  SVIBANJ

  Stručna knjižnična djelatnost

  Izrada statistike za sve 4. razrede – mjesečna i godišnja posudba, te razredna posudba

  Stručna obrada građe u knjižnici

 • Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020.

  18

  Odgojno - obrazovna djelatnost

  Redovni rad s učenicima: posudba, pomoć u obradi svih tema, referata i samostalnih radova

  Pojačani rad s maturantima – pomoć u dovršenju maturalnih ili završnih radova

  Završetak nastave za maturante; pojačano razduživanje s knjigama i ostalom knjižničnom građom

  Rad s učenicima u slobodnim aktivnostima

  Suradnja s razrednicima maturanata u svezi dugovanja i razduživanja s knjižnom građom

  Stručno usavršavanje

  Posjet knjižarama i nakladnicima knjiga

  Posjet izložbama i promocijama novih knjiga i sl.

  Javna i kulturna djelatnost knjižnice

  Obilježavanje eko i kulturnih datuma prema mogućnostima i zainteresiranosti učenika (1.5. Svjetski dan zaštite nosoroga, 2.5. Svjetski dan pliskavica, 3.5. Dan sunca/Svjetski dan astme,

  5.5. Dan smijeha, 8.5. Međunarodni dan Crvenog križa, 10.5. Dan tjelesne aktivnosti, Majčin

  dan, 15.5. Dan sprečavanja neželjenih klimatskih promjena/Međunarodni dan obitelji, 22.5. Svjetski dan biološke raznolikosti/Dan zaštite prirode u RH, 23.5. Svjetski dan kornjača, 24.5.

  Europski dan parkova, 28.5. Svjetski dan leptira, 29.5. Svjetski dan sporta, 31.5. Svjetski dan bez

  pušenja)

  LIPANJ

  Stručna knjižnična djelatnost

  Provođenje djelomične revizije građe, osobito one koja se najviše koristila; uspoređivanje zaduženja i stanja na policama

  Izrada statistike za sve razrede od 1. do 3.

  Ulaganje svih vraćenih knjiga na police – razduživanje profesora

  Priprema knjižnice za provedbu potpune REVIZIJE fonda

  Završetak nabave za ovu školsku godinu

  Sumiranje rezultate rada u knjižnici za ovu školsku godinu

  Godišnji izvještaj o radu školske knjižnice

  Odgojno - obrazovna djelatnost

  Završetak posudbe za učenike, potraživanja za povratom sve posuđene knjižnične građe, razduživanje učenika s knjižničnom građom

  Potraživanje svih knjiga od maturanata, završetkom školovanja u srednjoj školi i prije izdavanja svjedodžbi

  Sumiranje rada s učenicima u slobodnim aktivnostima

  Prisustvovanje sjednicama Nastavničkog vijeća i stručnim aktivima u školi

  Stručno usavršavanje

  Sudjelovanje na stručnim aktivima školskih knjižničara – Županijsko vijeće

  Javna i kulturna djelatnost knjižnice

  Obilježavanje eko i kulturnih datuma prema mogućnostima i zainteresiranosti učenika (Svjetski dan zaštite okoliša, 8.6. Svjetski dan oceana, 11.6. Dan vrtova, 14.6. Svjetski dan darivatelja krvi, 17.6. Svjetski dan suzbijanja erozije i suše)

 • Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020.

  19

  2.5. Izvannastavne aktivnosti

  Izvannastavne aktivnosti provode se tijekom cijele školske godine ili se održavanju

  povremeno u dane školskih praznika, blagdana i raznih proslava. Učenici se uključuju u

  športske, kulturno-umjetničke, znanstvene, humanitarne i druge djelatnosti. Program

  izvannastavnih aktivnosti tj. njegova realizacija sastavni su dio školskog kurikuluma.

  2.5.1. Sportske aktivnosti

  Cilj sportskih aktivnosti je priprema učenika za školska, županijska i državna natjecanja te

  sudjelovanje u športskim, društvenim i drugim događanjima u Gradu i Županiji. Namjena

  aktivnosti je razvijanje psihofizičkih osobina kod učenika, ali i učenicima omogućiti nastavu

  TZK sukladno njihovim mogućnostima.

  Aktivnost će se realizirati vježbanjem i treninzima u športskoj dvorani i na školskom igralištu.

  Mali nogomet (M)

  Košarka (M+Ž)

  Stolni tenis (M+Ž)

  Odbojka (M+Ž)

  Badminton (M+Ž)

  Trka za moj Grad (Šibenik prijatelj djece)

  Rad sa učenicima sa poteškoćama

  2.5.2. Susreti, smotre, natjecanja

  U školskoj godini 2019./2020. planira se provedba pripreme za školska, županijska i državna

  natjecanja i smotre.

  Natjecanje za pomorske nautičare 4.razreda: školsko natjecanje održati će se u siječnju

  a državno natjecanje u travnju u Zadru. Natjecanje se provodi u organizaciji Agencije

  za strukovno obrazovanje, a mentor učenika je prof. Davor Lakoš.

  Natjecanje za učenike iz područja rada prometa (tehničari cestovnog prometa i vozači

  motornih vozila) za učenike završnih razreda: školsko natjecanje održati će se u

  prosincu, a državno u travnju. Natjecanje se provodi u organizaciji Agencije za

  strukovno obrazovanje, mentori učenika su predmetni nastavnici.

  2.5.3. Program obilježavanja značajnih obljetnica

  Akcija pod motom “Par kolača, jedna šiba” koja se redovito održava na blagdan svetog

  Nikole 6. prosinca (koji je ujedno i Dan škole) te u kojoj sudjeluju nastavnici i učenici. Sav

 • Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020.

  20

  prihod koji se prikupi simboličnom prodajom ukrašenih šiba i kolača namijenjen je u

  humanitarne svrhe.

  2.5.4. Stručni izleti, ekskurzije

  Cestovni promet:

  Obilježavanje EU tjedna mobilnosti: 16.9.- 22.9.2019. – šetnica (vrijeme realizacije

  možemo pomjeriti na tjedan nakon EU tjedna mobilnosti, iz razloga tehničke prirode,

  smjena jutro/poslije podne).

  Suradnja sa NP Krka – radionice u obrazovnim ustanovama

  Dan ljubaznosti u prometu, naglasak na sudjelovanje starijih osoba, hendikepiranih I

  drugih ranjivih skupina društva u prometu – suradnja sa Prometnom policijom I

  prometnim redarima – vrijeme realizacije svibanj 2020.

  Preventivni pregled vozila – aktivnost učenika koji se obrazuju za zanimanje tehničar

  cestovnog prometa i vozač motornog vozila i njihovih predmetnih nastavnika – Dani

  otvorenih vrata Prometno-tehničke škole Šibenik – listopad 2019.

  Društveno korisno učenje u suradnji s Crvenim križem kojem bi se ponudila ispomoć

  u vrijeme humanitarnih akcija (korizma, vrijeme pred Božić, izbjeglice, prirodne

  nepogode i sl.), oko prikupljanja donacija te sortiranja, slaganja i pakiranja robe, a

  vozači i instruktori bi se mogli uključiti i u Humanitarnu turu prijevoza....

  Pomorski nautičar:

  Školski brod Kraljica mora (listopad 2019. godine) – učenici 4. razreda

  Planetarij u Tehničkom muzeju u Zagrebu (ožujak 2020.) – učenici 3. razreda

  Brodarski institu u Zagrebu (ožujak 2020.) - učenici 3. razreda

  Luka Šibenik – učenici 4. razreda (praktična nastava)

  Meteorološka postaja Šibenik (travanj 2020.) – učenici 2. razreda

  Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik (travanj 2020) – učenici 3. razreda

  2.5.5. Maturalna ekskurzija učenika 3.a, 3.c, 3.d i 2.b razreda

  Odredište ekskurzije: nije definirano

  Vrijeme trajanja: do 8 dana

  Nositelji realizacije: učenici, razrednici, roditelji učenika, odabrani pružatelj usluga

  Način realizacije i vrednovanja: organizacija puta će biti ostvarena prema Pravilniku o

  izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne

  novine broj 67/2014, 81/2015) i u suradnji sa davateljem usluga kojeg odabere Povjerenstvo

  za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude.

  Potrebna financijska sredstva: osiguravaju roditelji

 • Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020.

  21

  2.5.6. Maturalni ples

  Maturalni ples za učenike završnih razreda predviđa se u drugom polugodištu, a nositelj svih

  aktivnosti je maturalni odbor (razrednici završnih razreda i predstavnici učenika završnih

  razreda).

 • Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020.

  22

  3. RAZREDI I RAZREDNI ODJELI

  3.1. Prikaz broja učenika po programima

  Obrazovni program

  1. razredi 2. razredi 3. razredi 4. razredi UKUPNO

  Uč. Odj Uč. Odj Uč. Odj Uč. Odj Uč. Odj

  Tehničar cestovnog prometa 18 1 - - 26 1 30 2 74 4

  Vozač motornog vozila 19 1 22 1 23 1 - - 64 3

  Pomorski nautičar 21 1 22 1 15 0,5 24 1 82 3,5

  Tehničar za logistiku i špediciju - - 19 1 19 0,5 - - 29 1,5

  Tehničar za poštanske i

  financijske usluge 20 1 17 1 - - - - 37 2

  UKUPNO: 78 4 80 4 74 3 54 3 286 14

  3.2. Razredi i razredni odjeli na početku školske godine 2019./2020.

  RAZRED OBRAZOVNI

  PROGRAM RAZREDNIK

  UKUPNO

  UČENIKA M Ž

  1.a TCP Dražan Jakoliš 18 13 5

  1.b VMV Svjetlana Matešić 19 18 1

  1.c PN Ivančica Jakoliš 21 18 3

  1.e TPiFU Dalibor Bašelović 20 5 15

  78 54 24

  2.b VMV Marko Andabaka 22 22 -

  2.c PN Brankica Laškarin 22 19 3

  2.d TLŠ Tea Periša 19 15 4

  2.e TPiFU Marina Saračević Živković 17 9 8

  80 65 15

  3.a TCP Željana Jakovčev 26 15 11

  3.b VMV Ivica Labor 23 20 3

  3.c PN Lora Tintić 15 15 -

  3.d TLŠ Marica Labor 10 4 6

  74 54 20

  4.a TCP Petra Šparica 22 16 6

  4.b TCP Ivona Ivičin 8 3 5

  4.c PN Nataša Gašperov 24 23 1

  54 42 12

  UKUPNO 286 215 71

 • Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020.

  23

  3.2.1. Zamjenici razrednika u razrednim odjelima u školskoj godini 2019./2020.

  RAZRED RAZREDNIK ZAMJENIK RAZREDNIKA

  1.a Dražan Jakoliš Ivančica Jakoliš

  1.b Svjetlana Matešić Zvonimir Štrkalj

  1.c Ivančica Jakoliš Dražan Jakoliš

  1.e Dalibor Bašelović Nevena Knežević

  2.b Marko Andabaka Tomislav Zjačić

  2.c Brankica Laškarin Mladenka Berović

  2.d Tea Periša Silvana Baica

  2.e Marina Saračević Živković Gorana Mučić

  3.a Željana Jakovčev Darka Friganović

  3.b Ivica Labor Marica Labor

  3.c Lora Tintić Tea Periša

  3.d Marica Labor Josipa Bartulović

  4.a Petra Šparica Željana Jakovčev

  4.b Ivona Ivičin Zorana Bačelić

  4.c Nataša Gašperov Marijana Markoč

 • Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020.

  24

  4. GODIŠNJI FOND SATI REDOVNE NASTAVE U

  ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020.

  NASTAVNI PREDMET

  Program – zanimanje

  TCP VMV PN TLŠ TPiFU UKUPNO

  Hrvatski jezik 437 306 411 210 201 1565

  Engleski jezik 268 204 411 210 201 1294

  Engleski jezik u pomorstvu (izborni) - - 70 - - 70

  Njemački jezik (izborni) 268 204 - 140 70 682

  Povijest 70 70 105 140 70 455

  Vjeronauk / Etika 134 102 137 70 67 510

  Geografija 35 140 70 140 70 455

  Prometna geografija 35 - - - - 35

  Politika i gospodarstvo 128 64 64 - 64 320

  TZK 268 204 274 140 134 1020

  Matematika 437 204 411 210 201 1463

  Fizika 70 70 140 140 70 420

  Kemija 70 - - - - 70

  Goriva i maziva - 70 - - - 70

  Računalstvo - 70 140 140 70 420

  Osnove prijevoza i prijenosa 70 70 - - 70 210

  Grafičke komunikacije u prometu 35 - - - - 140

  Cestovna vozila 140 239 - - - 379

  Prva pomoć u cestovnom prometu - 35 - - - 35

  Prijevoz tereta 198 96 - - - 294

  Prijevoz putnika 192 64 - - - 256

  Prometna kultura - 70 - - - 70

  Prometna tehnika 495 64 - - - 559

  Propisi u cestovnom prometu 70 70 - - - 140

  Upravljanje motornim vozilom (fakultativno 4.a i 4.b)

  96 48 - - - 144

  Statistika 70 - - - - 70

  Ekonomika prometa 128 - - - - 128

  Poslovanje poduzeća u cestovnom prometu

  198 - - - - 198

  Praktična nastava 262 539 - - - 906

  Ekologija u prometu (izborni) 70 - - - - 70

  Fizika (izborni) 198 - - - - 198

  Komunikologija (izborni) 70 - - - - 70

  Inteligentni transportni sustavi 128 - - - - 128

  Prometna infrastruktura (izborni) - 204 - - - 204

  Tehnologija prometa (izborni) - 204 - - - 204

  Terestička navigacija - - 210 - - 210

  Astronomska navigacija - - 134 - - 134

 • Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020.

  25

  Elektronička navigacija - - 128 - - 128

  Meteorologija i oceanografija - - 105 - - 105

  Pravila o izbjegavanju sudara na moru - - 105 - - 105

  Manevriranje brodom - - 64 - - 64

  Držanje straže na brodu - - 32 - - 32

  Poznavanje broda - - 105 - - 105

  Stabilnost broda - - 105 - - 105

  Rukovanje teretom - - 96 - - 96

  Prijevoz opasnih tereta morem - - 105 - - 105

  Sigurnost na moru - - 140 - - 140

  Medicina za pomorce - - 32 - - 32

  Zaštita morskog okoliša - - 35 - - 35

  Brodski strojevi i uređaji - - 70 - - 70

  Pomorske komunikacije - - 140 - - 140

  Engleski jezik u pomorstvu - - 105 - - 105

  Pomorsko pravo - - 102 - - 102

  Praktična nastava - - 128 - - 128

  Medicina za pomorce - - 70 - - 70

  Praktična nastava - - 341 - - 341

  Pomorsko javno pravo (izborni) - - 70 - - 70

  Osnove komunikologije (izborni) - - 70 - - 70

  Psihologija rada (izborni) - - 67 - - 67

  Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije (izborni)

  - - 67 - - 341

  Poznavanje robe - - - 70 - 70

  Terminali i mehanizacija - - - 70 - 70

  Skladišno poslovanje - - - 70 - 70

  Financijsko poslovanje - - - 70 - 70

  Prometno pravo - - - 70 - 70

  Novčano poslovanje u pošti - - - - 70 70

  Poštanski promet - - - - 70 70

  Kultura komuniciranja - - - - 69 69

  Tehnologija telekomunikacijskog prometa - - - - 70 70

  Logika i poštanski promet - - - - 64 64

  Komunikacijske mreže - - - - 64 64

  Bankarstvo i osiguranje - - - - 64 64

  Informacijske tehnologije u poštanskom uredu

  - - - - 64 64

  Osnove komunikologije (izborni) - - - - 70 70

  Tehnologija poštanskog prometa - - - - 96 96

  Telematika - - - - 64 64

  Filatelija (izborni) - - - - 70 70

  Logistika i poštanski promet (izborni) - - - - 64 64

  Praktična nastava - - - - 166 166

  UKUPNO:

  4183 3003 4384 1995 2240 15805

 • Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020.

  26

  5. ORGANIZACIJA NASTAVE

  5.1. Organizacija nastave prema broju radnih dana u tjednu i dnevnom radu

  Radno vrijeme škole je u petodnevnom radnom tjednu. Nastava se po tjednima održava u

  dvije smjene: prijepodnevnoj i poslijepodnevnoj. U prijepodnevnoj smjeni nastava počinje u

  8:00 sati, a završava u 13:50 sati. U poslijepodnevnoj smjeni nastava počinje u 14:00 sati, a

  završava u 19:50 sati. Između svakog nastavnog sata, u obje smjene, je mali odmor koji traje

  5 minuta, a nakon trećeg nastavnog sata je veliki odmor u trajanju od 15 minuta.

  Radno vrijeme nastavnika određeno je rasporedom sati. Ukupne tjedne obveze nastavnika i

  stručnih suradnika utvrđuju se u 40-satnom radnom tjednu prema Pravilniku o normi rada

  nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi. Nastavnicima su izdana rješenja o tjednom i godišnjem

  zaduženju, i to na poslovima neposrednog odgojno-obrazovnog rada i ostalim poslovima koji

  proizlaze iz neposrednog odgojno-obrazovnog rada.

 • Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020.

  27

  5.2. Organizacija nastave prema sadržaju

  5.2.1. Izvedbeni nastavni planovi i programi

  5.2.1.1. Cestovni promet (A)

  Tehničar cestovnog prometa - 140304 (1.a, 3.a, 4.a)

  R. br. NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati

  I.r. II.r. III.r. IV.r.

  A - OPĆEOBRAZOVNI DIO

  1. Hrvatski jezik 4 - 3 3+3

  2. Engleski jezik 2 - 2 2+2

  4. Povijest 2 - - -

  5. Geografija 2 - - -

  6. Vjeronauk/Etika 1 - 1 1+1

  7. Politika i gospodarstvo - - - 2+2

  8. Tjelesna i zdravstvene kultura 2 - 2 2+2

  9. Matematika 4 - 3 3+3

  10. Fizika 2 - - -

  11. Kemija 2 - - -

  UKUPNO A: 21 - 11 26

  B - POSEBNI STRUKOVNI DIO

  12. Osnove prijevoza i prijenosa 2 - - -

  13. Prijevoz tereta - - 2 2+2

  14. Poslovanje poduzeća u cestovnom prometu - - 2 2+2

  15. Statistika - - 2 3

  16. Propisi u cestovnom prometu - - 2 2

  17. Prometna tehnika - - 5 5+5

  18. Grafičke komunikacije u prometu 1 - - -

  18. Cestovna vozila 2 - 2 -

  20. Računalstvo 1 - - -

  21. Praktična nastava - - 2 3+3

  22. Njemački jezik u struci (izborni) 2 - 2 2+2

  23. Ekologija u prometu (izborni) 2 - - -

  24. Fizika (izborni) - - 2 2+2

  25. Komunikologija (izborni) - - 2 -

  26. Inteligentni transportni sustavi (izborni) - - - 2+2

  27. Upravljanje motornim vozilom (fakultativno) - - - -

  UKUPNO B: 10 - 23 46

  UKUPNO A+B 31 - 34 72

 • Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020.

  28

  5.2.1.2. Cestovni promet (B)

  Vozač motornog vozila - 141103 (1.b, 2.b., 3.b)

  R. br. NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati

  I.r. II.r III.r

  1. Hrvatski jezik 3 3 3

  2. Engleski jezik 2 2 2

  4. Povijest 2 - -

  5. Geografija 2 2 -

  6. Vjeronauk/Etika 1 1 1

  7. Politika i gospodarstvo - - 2

  8. Tjelesna i zdravstvene kultura 2 2 2

  9. Matematika 2 2 2

  10. Fizika 2 - -

  11. Računalstvo 2 - - 12. Goriva i maziva 2 - -

  13. Osnove prijevoza i prijenosa 2 - -

  14. Cestovna vozila 3 2 2

  15. Prijevoz tereta - - 3

  16. Prijevoz putnika - - 2

  17. Prometna tehnika - - 2

  18. Prometna kultura - 2 -

  19. Propisi u cestovnom prometu - 2 -

  20. Prva pomoć u cestovnom prometu - 1 - 21. Upravljanje motornim vozilom - - 1,5

  22. Njemački jezik (izborni) 2 2 2 23. Prometna infrastruktura (izborni)

  24. Tehnologija prijevoza (izborni)

  UKUPNO: 29 28 31,5

 • Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020.

  29

  5.2.1.3. Pomorski, riječni i lučki promet (C)

  Pomorski nautičar - 160104 (1.c, 2.c, 3.c i 4.c)

  R. br. NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati

  I.r II.r III.r IV.r

  A - OPĆI SADRŽAJI

  1. Hrvatski jezik 3 3 3 3

  2. Engleski jezik 3 3 3 3

  3. Povijest 2 1 - -

  4. Geografija 2 - - -

  5. Vjeronauk/Etika 1 1 1 1

  6. Politika i gospodarstvo - - - 2

  7. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2

  8. Matematika 3 3 3 3

  9. Računalstvo 2 2 - -

  10. Fizika 2 2 - -

  UKUPNO A: 20 17 12 14

  B – POSEBNI SADRŽAJI (STRUKOVNI SADRŽAJI)

  11. Pomorsko javno pravo/ Osnove komunikologije (izborni)

  1 1 - -

  12. Poznavanje broda 3 - - -

  13. Engleski jezik u pomorstvu - 2 - -

  14. Brodski strojevi i uređaji - 2 - -

  15. Meteorologija i oceanografija - 2 1 -

  16. Sigurnost na moru 2 2 - -

  17. Terestrička navigacija 2 2 2 -

  18. Pomorske komunikacije - 2 2 - 19. Stabilnost broda - - 3 -

  20. Astronomska navigacija - - 2 2

  21. Pomorsko pravo - - 2 1

  22. Držanje straže na brodu - - - 1

  23. Pravila o izbjegavanja sudara na moru - - 3 -

  24. Manevriranje brodom - - - 2

  25. Elektronička navigacija - - - 4

  26. Rukovanje teretom - - - 3

  27. Zaštita morskog okoliša 1 - - -

  28. Medicina za pomorce - - 2 -

  29. Prijevoz opasnih tereta morem - - - 1

  30. Praktična nastava 3 2 2 3

  31. Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije/Psihologija rada (izborni) - - 1 1

  UKUPNO B: 12 15 20 18

  UKUPNO A+B: 32 32 32 32

 • Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020.

  30

  5.2.1.4. Pomorski, riječni i lučki promet (D)

  Tehničar za logistiku i špediciju - 160104 (2.d i 3.d)

  R. br. NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati

  I.r II.r III.r IV.r

  A - OPĆI SADRŽAJI

  1. Hrvatski jezik - 3 3 -

  2. Engleski jezik - 3 3 -

  3. Njemački jezik - 2 2 -

  4. Povijest - 2 - -

  5. Geografija - 2 - -

  6. Vjeronauk/Etika - 1 1 -

  7. Politika i gospodarstvo - - - -

  8. Tjelesna i zdravstvena kultura - 2 2 -

  9. Matematika - 3 3 -

  10. Fizika - 2 - -

  11. Računalstvo - 3 - -

  12. Biologija - - - -

  UKUPNO A: - 22 14 -

  B - POSEBNI SADRŽAJI (STRUKOVNI SADRŽAJI)

  13. Osnove prijevoza i prijenosa - - - -

  14. Poznavanje robe - - - -

  15. Terminali i mehanizacija - - - -

  16. Ekonomika prometa - - 2 -

  17. Skladišno poslovanje - 2 - -

  18. Poslovne komunikacije - - 2 -

  19. Financijsko poslovanje - 2 - -

  20. Organizacija prijevoza tereta - - 3 -

  21. Međunarodno poslovanje - - 2 -

  22. Prometno pravo - 2 - -

  23. Špedicija - - 2 -

  24. Osiguranje u prijevozu - - - -

  25. Agencijski poslovi - - - -

  26. Logistika - - 2 -

  27. Praktična nastava - - 3 -

  UKUPNO B: - 6 16 -

  UKUPNO A+B: - 28 30 -

 • Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020.

  31

  5.2.1.5. Poštanski promet (E)

  Tehničar za poštanske i financijske usluge – 170224 (1.e, 2.e)

  R. br. NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati

  I.r II.r III.r IV.r

  A – OPĆEOBRAZOVNI DIO

  1. Hrvatski jezik 3 3 - -

  2. Engleski jezik 3 3 - -

  3. Povijest 2 1 - -

  4. Geografija 2 - - -

  5. Vjeronauk/Etika 1 1 - -

  6. Politika i gospodarstvo - - - -

  7. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 - -

  8. Matematika 3 3 - -

  9. Fizika 2 2 - -

  10. Računalstvo 2 2 - - UKUPNO A: 20 17 - -

  B – POSEBNI STRUKOVNI DIO

  11. Poštanski promet 2 2 - - 12. Osnove prijevoza i prijenosa - 2 - -

  13. Express usluge - 2 - -

  14. Tehnologija telekomunikacijskog prometa 2 2 - -

  15. Novčano poslovanje u pošti 2 2 - -

  16. Informacijske tehnologije u poslovanju - 2 - -

  17. Praktična nastava 2 2 - - 18. Osnove komunikologije (izborni) 2 - - -

  19. Poštanski i telekomunikacijski sustavi (izborni) - 2 - - 20. Promet i ekologija (izborni) - 2 - -

  UKUPNO B: 10 15 - -

  UKUPNO A+B: 30 32 - -

 • Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020.

  32

  6. KALENDAR POLAGANJA DRŽAVNE MATURE U

  ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020.

  Kalendar polaganja ispita državne mature u školskoj godini 2019./2020. – ljetni rok

  I. TJEDAN

  DATUM ISPIT

  1. lipnja

  ČEŠKI MATERINSKI JEZIK (test)

  MAĐARSKI MATERINSKI

  JEZIK (test)

  SRPSKI MATERINSKI JEZIK

  (test)

  TALIJANSKI MATERINSKI

  JEZIK A (test)

  TALIJANSKI MATERINSKI

  JEZIK B (test)

  GRČKI JEZIK

  2. lipnja

  ČEŠKI MATERINSKI JEZIK

  (esej)

  MAĐARSKI MATERINSKI

  JEZIK (esej)

  SRPSKI MATERINSKI JEZIK

  (esej)

  TALIJANSKI MATERINSKI

  JEZIK A (esej)

  TALIJANSKI MATERINSKI

  JEZIK B (esej)

  LATINSKI JEZIK A

  LATINSKI JEZIK B

  3. lipnja KEMIJA

  POLITIKA I GOSPODARSTVO

  4. lipnja

  POVIJEST

  FRANCUSKI JEZIK A

  FRANCUSKI JEZIK B

  5. lipnja ENGLESKI JEZIK A

  ENGLESKI JEZIK B

  II. TJEDAN

  8. lipnja GEOGRAFIJA

  SOCIOLOGIJA

 • Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020.

  33

  9. lipnja FIZIKA

  FILOZOFIJA

  10. lipnja

  TALIJANSKI JEZIK A

  TALIJANSKI JEZIK B

  LIKOVNA UMJETNOST

  III. TJEDAN

  15. lipnja GLAZBENA UMJETNOST

  ETIKA

  16. lipnja HRVATSKI JEZIK A (test)

  HRVATSKI JEZIK B (test)

  17. lipnja HRVATSKI JEZIK A (esej)

  HRVATSKI JEZIK B (esej)

  18. lipnja

  ŠPANJOLSKI JEZIK A

  ŠPANJOLSKI JEZIK B

  LOGIKA

  19. lipnja PSIHOLOGIJA

  INFORMATIKA

  IV. TJEDAN

  23. lipnja BIOLOGIJA

  VJERONAUK

  24. lipnja NJEMAČKI JEZIK A

  NJEMAČKI JEZIK B

  29. lipnja MATEMATIKA A

  MATEMATIKA B

  PRIJAVA ISPITA: 1.12.2019. – 15.2.2020. godine

  OBJAVA REZULTATA: 8.7.2020. godine

  ROK ZA PRIGOVORE: 10.7.2020. godine

  OBJAVA KONAČNIH REZULTATA: 14.7.2020. godine

  PODJELA SVJEDODŽBI: 16.7.2020. godine

 • Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020.

  34

  Kalendar polaganja ispita državne mature u školskoj godini 2019./2020. – jesenski rok

  I. TJEDAN

  DATUM ISPIT

  19. kolovoza

  FRANCUSKI JEZIK A

  FRANCUSKI JEZIK B

  VJERONAUK

  20. kolovoza

  ČEŠKI MATERINSKI JEZIK (test)

  MAĐARSKI MATERINSKI

  JEZIK (test)

  SRPSKI MATERINSKI JEZIK

  (test)

  TALIJANSKI MATERINSKI

  JEZIK A (test)

  TALIJANSKI MATERINSKI

  JEZIK B (test)

  LATINSKI JEZIK A

  LATINSKI JEZIK B

  GRČKI JEZIK

  21. kolovoza

  ČEŠKI MATERINSKI JEZIK (esej)

  MAĐARSKI MATERINSKI JEZIK

  (esej)

  SRPSKI MATERINSKI JEZIK

  (esej)

  TALIJANSKI MATERINSKI

  JEZIK A (esej)

  TALIJANSKI MATERINSKI

  JEZIK B (esej)

  ŠPANJOLSKI JEZIK A

  ŠPANJOLSKI JEZIK B

  II. TJEDAN

  24. kolovoza

  ENGLESKI JEZIK A

  ENGLESKI JEZIK A

  POVIJEST

  25. kolovoza

  GEOGRAFIJA

  TALIJANSKI JEZIK A

  TALIJANSKI JEZIK B

  26. kolovoza

  MATEMATIKA A

  MATEMATIKA B

 • Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020.

  35

  ETIKA

  27. kolovoza BIOLOGIJA

  PSIHOLOGIJA

  28. kolovoza FIZIKA

  POLITIKA I GOSPODARSTVO

  III. TJEDAN

  31. kolovoza

  HRVATSKI JEZIK A (test)

  HRVATSKII JEZIK B (test)

  GLAZBENA UMJETNOST

  1. rujna

  HRVATSKI JEZIK A (esej)

  HRVATSKI JEZIK B (esej)

  LOGIKA

  2. rujna

  KEMIJA

  NJEMAČKI JEZIK A

  NJEMAČKI JEZIK B

  3. rujna SOCIOLOGIJA

  LIKOVNA UMJETNOST

  PRIJAVA ISPITA: 20.7.2020. – 31.7.2020.

  OBJAVA REZULTATA: 9.9.2020.

  ROK ZA PRIGOVORE: 11.9.2020.

  OBJAVA KONAČNIH REZULTATA: 15.9.2020.

  PODJELA SVJEDODŽBI: 17.9.2020.

  6.1. Školsko ispitno povjerenstvo za provedbu ispita državne mature

  Školsko ispitno povjerenstvo za provedbu ispita državne mature obavlja sljedeće poslove:

  a) utvrđuje preliminarni popis učenika za polaganje ispita na temelju zaprimljenih

  predprijava,

  b) utvrđuje konačan popis učenika koji su ispunili uvjete za polaganje ispita i dostavlja

  ga Centru,

  c) odlučuje o opravdanosti nepristupanja učenika polaganju ispita,

  d) zaprima prigovore učenika u svezi s nepravilnostima provedbe ispita i prigovore

  učenika na ocjene te dostavlja Centru pismeno mišljenje,

  e) utvrđuje i ostale poslove nastavnika u provedbi ispita,

 • Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020.

  36

  f) obavlja i druge poslove koji proizlaze iz naravi provedbe ispita.

  Točan raspored dežurnih nastavnika za provedbu ispita državne mature će sastaviti ispitni

  koordinator škole neposredno prije održavanja ispita, s obzirom na obveze nastavnika.

  Na temelju odluke ravnatelja u Školsko povjerenstvo imenovani su:

  Marijan Bilić (predsjednik povjerenstva)

  Lora Tintić (ispitna koordinatorica)

  Gorana Mučić (zamjenica ispitne koordinatorice)

  Katarina Štampalija

  Marica Labor

  Ivona Ivičin

  Tomislav Zjačić

 • Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020.

  37

  7. VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA U

  ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020.

  Do 21. listopada 2019. godine ravnatelj donosi teme za ZR

  Do 29. listopada 2019. godine informirati učenike o temama, načinu izradbe i rokovima obrane ZR

  Do 08. studenoga 2019. godine učenici biraju teme za ZR (popis kandidata s nazivom teme i mentor)

  Do 08. studenoga 2019. godine ravnatelj imenuje Povjerenstvo za obranu ZR

  LJETNI ROK:

  Prijava obrane ZR do 08. travnja 2020. godine

  Najkasnije do 10. lipnja 2020. godine predati pisani dio izradbe (elaborat)

  Obrana ZR od 23. do 30. lipnja 2020. godine

  06. srpnja 2020. godine uručivanje svjedodžbi o ZR

  JESENSKI ROK:

  Prijava obrane ZR do 10. srpnja 2020. godine

  Najkasnije do 20. kolovoza 2020. godine predati pisani dio izradbe (elaborat)

  Obrana ZR od 27. do 28. kolovoza 2020. godine

  Rujan 2020. godine uručivanje svjedodžbe o ZR

  ZIMSKI ROK:

  Prijava obrane ZR do 30. studenoga 2020. godine

  Najkasnije do 22. siječnja 2021. godine predati pisani dio izradbe (elaborat)

  Obrana ZR od 02. do 04. veljače 2021. godine

  Veljača 2021. godine uručivanje svjedodžbe o ZR

 • Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020.

  38

  8. PROGRAMI RADA STRUČNIH TIJELA ŠKOLE

  8.1. Nastavničko vijeće

  Nastavničko vijeće čine nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj Škole. Nastavničkim vijećem

  rukovodi ravnatelj. Nastavničko vijeće donosi odluke većinom glasova ukupnog broja

  članova. Na sjednicama NV vodi se zapisnik,. U zapisnik se obvezno unosi broj nazočnih,

  odluke, zaključci, izdvojena mišljenja članova NV i sl. Zapisnik potpisuje ravnatelj i

  zapisničar.

  PODRUČJE RADA VRIJEME

  - Prijedlog Školskog kurikuluma - Prijedlog Godišnjeg plana i programa - Usvajanje elemenata ocjenjivanja - Molbe učenika, razlikovni ispiti - Pedagoška dokumentacija (e-dnevnik, Matične

  knjige i ostala dokumentacija na početku školske godine)

  - Rješenje o tjednim zaduženjima nastavnika - Imenovanje voditelja stručnih vijeća - Operativni programi i Godišnji izvedbeni kurikulumi - Stručno usavršavanje nastavnika - Analiza rezultata državne mature - E- škola

  RUJAN

  - Analiza početka rada škole u tekućoj školskoj godini - Donošenje tema za završni rad - Rad stručnih aktiva - Rad razrednika - „Škola za život“ - Projekti

  LISTOPAD

  - Analiza odgojno obrazovnog rada nakon 1.kvartala - Ispitivanje, ocjenjivanje i vrednovanje učenika - Pedagoške mjere - Unutarnja prosudba sustava kvalitete - Pripreme za obilježavanje Dana Škole - 06. prosinca - Imenovanje povjerenstva za obranu završnog rada - Tekuća problematika

  STUDENI

  - Pripreme za polugodišnje sjednice Razrednih vijeća - Analiza odgojno obrazovnih rezultata na kraju prvog

  obrazovnog razdoblja - Pedagoške mjere - Organizacija maturalnog putovanja

  PROSINAC

  - Pripremne radnje za organiziranje obrane završnog rada u zimskom roku

  - Analiza realizacije nastavnog plana i programa nakon I. polugodišta

  SIJEČANJ

 • Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020.

  39

  - Analiza uspjeha po predmetima i mjere za poboljšanje - Analiza rada ostalih školskih aktivnosti - Pedagoška dokumentacija - Aktivnosti vezane u e-školu - Tekuća problematika - Odgojne mjere - Usavršavanje nastavnika - Maturalna zabava - Tekuća problematika

  VELJAČA

  - Analiza uspjeha nakon trećeg kvartala - Odgojne mjere - Analiza realizacije nastavnih planova i programa - Plan upisa učenika - Tekuća problematika

  OŽUJAK

  - Priprema za državno natjecanje - Izvješća nastavnika sa stručnih skupova - „Škola za život“

  Tekuća problematika

  TRAVANJ

  - Analiza uspjeha učenika završnih razreda - Analiza realizacije programa završnih razreda - Odgojne mjere - Pripreme i obveze nastavnika za kraj nastavne školske

  godine

  SVIBANJ

  - Uspjeh učenika završnih razreda nakon dopunske nastave - Raspored polaganja završnih ispita - Analiza uspjeha na kraju nastavne godine - Analiza realizacije nastavnog programa i realizacije

  izvannastavnih aktivnosti - Pedagoška dokumentacija

  LIPANJ

  - Završna sjednica na kraju nastavne godine - Analiza uspjeha nakon dopunskog rada - Izvještaj o upisima u novu školsku godinu - Raspored popravnih ispita - Pregled pedagoške dokumentacije

  SRPANJ

  - Raspored popravnih ispita i obrane završnih radova - Pripreme za početak nove školske godine - Državna matura - Rezultati uspjeha nakon popravnih ispita - Povjerenstva za obranu završnih radova - Molbe učenika

  KOLOVOZ

  Sjednice Nastavničkog vijeća u pravilu će se održavati jednom mjesečno a po potrebi i češće.

 • Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020.

  40

  8.2. Razredno vijeće

  Razredno vijeće čine nastavnici koji izvode nastavu u razrednom odjelu. Razredno vijeće je

  stručno tijelo koje neposredno sudjeluje u razmatranju svih pedagoških i ustrojstvenih pitanja

  u svezi s radom i rezultatima rada razrednog odjela. Razrednik je stručni voditelj razrednog

  odjela i Razrednog vijeća.

  Analiza uspjeha i izostanaka nakon 7 radnih tjedana

  Predlaganje odgojnih mjera

  LISTOPAD

  Analiza uspjeha učenika i analizaizostanaka nakon 1.polugodišta

  Predlaganje odgojnih mjera

  PROSINAC

  Analiza uspjeha učenika i analizaizostanaka nakon 26 radnih tjedana

  Predlaganje odgojnihmjera

  OŽUJAK

  Analiza uspjeha učenika i utvrđivanje ocjene učenika iz vladanja na kraju

  nastavne godine za učenike završnih razreda

  SVIBANJ

  Analiza uspjeha učenika i utvrđivanje ocjene učenika iz vladanja na kraju

  nastavne godine za učenike 1., 2. i 3.razreda

  LIPANJ

  Po ukazanoj potrebi (izricanje pedagoških mjera), Razredno vijeće može se

  sazvati u svakom trenutku, a u skladu sa zakonski definiranim pravima i

  obvezama

  Skrbi o odgoju i obrazovanju učenikau razrednom odjelu

  Utvrđuje raspored školskihzadaća

  Skrbi o ostvarivanju nastavnog planai programa te školskog kurikuluma

  Surađuje sa Vijećem učenika

  Utvrđuje prema prijedlogu razrednika opći uspjeh učenika

  TIJEKOM ŠKOLSKE

  GODINE

  8.2.1. Razrednik

  Razrednik je stručni voditelj razrednog odjela i razrednog vijeća. Osim rada s učenicima kroz

  sate razrednog odjela i individualno, nužna je i redovita suradnja s roditeljima ili starateljima

  učenika na roditeljskim sastancima i individualnim razgovorima (informacijama). Razrednik

  redovito surađuje s predmetnim nastavnicima individualno, ali ima i obvezu sazivati,

  pripremati i voditi sjednice razrednog vijeća, najmanje tri puta godišnje. Održat će se

  najmanje dva roditeljska sastanka, a individualne informacije s roditeljima održavaju se svaki

  tjedan.

 • Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020.

  41

  9. STRUČNA VIJEĆA ŠKOLE

  9.1. Stručno vijeće nastavnika hrvatskog jezika

  Članice SV: Marina Saračević Živković (hrvatski jezik/knjižnica), Željana Jakovčev (hrvatski

  jezik), Brankica Laškarin (hrvatski jezik/knjižnica), Ana Godo (hrvatski jezik - na

  porodiljnom dopustu) i Tea Periša ((hrvatski jezik - zamjena za Anu Godo)

  Voditeljica SV: Marina Saračević Živković (hrvatski jezik/knjižnica)

  SVRHA RADA AKTIVA CILJ RADA AKTIVA

  • planiranje i organizacija nastave • korelacija s drugim predmetima • korelacija s kulturnim i znanstvenim

  ustanovama, otvaranje Škole lokalnoj

  zajednici • razvijanje razumijevanja, pružanje

  podrške i ostvarenje razine partnerstva u

  trokutu učenik – nastavnik - roditelj • vrednovanje i samovrednovanje

  nastavnika te njihovo aktivno

  sudjelovanje u ostvarivanju kurikuluma Škole

  • razvijanje navika posjećivanja kazališnih predstava te umjetničke pismenosti

  • poticanje književnog stvaralaštva i njegovanje tradicije

  • poticanje učenika na istraživanje jezičnih pojava u hrvatskomu standardnom jeziku

  • osposobljavanje učenika za valjanu komunikaciju u svim životnim aspektima

  • stručno osposobljavanje nastavnica Aktiva

  • kvalitetno korištenje digitalne tehnologije u svrhu nastavnih procesa – metoda i oblika rada u nastavi hrvatskoga jezika

  MJESEC PLAN RADA AKTIVA

  RUJAN

  Norma, raspored sati za novu školsku godinu i utvrđivanje zaduženja profesora

  Imenovanje voditeljice Aktiva

  Udžbenici, literatura i lektira

  Stručno usavršavanje nastavnica Aktiva

  Inicijalni ispiti

  Izostanci učenika, pravila ponašanja i očekivani ishodi u skladu s Kurikulumom

  Utvrđivanje kriterija ocjenjivanja, oblici praćenja i vrednovanja napredovanja učenika (naglasak na formativnom vrednovanju)

  Suradnja sa školskom knjižnicom

  Izvješće pedagoginje vezano uz uspjeh učenika na kraju protekle školske godine

  Godišnji izvedbeni kurikulumi za različite programe

  Dogovor oko izvanučioničke i zavičajne nastave (npr. odlazak u Muzej oldtimera u Skradinu)

 • Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020.

  42

  LISTOPAD

  Informacije o realizaciji GIK-a protekloga mjeseca

  Stručna koordinacija unutar Aktiva

  Suradnja s knjižnicom Škole - nabava novih lektirnih naslova vezanih uz eksperimentalni program za prvi i drugi razred te stručne literature

  Stručno usavršavanje nastavnica Aktiva

  Dogovor oko pripreme učenika za LiDraNo

  Dogovor oko pripreme učenika za natjecanje iz hrvatskoga jezika

  Dogovor oko literarne večeri s književnikom/književnicom u prostorijama Škole

  Priprema organizacije za Interliber i odlazak učenika u Gradsko kazalište

  mladih Split

  Praćenje rada učenika s poteškoćama

  STUDENI

  Pregled dosadašnjih aktivnosti Aktiva

  Realizacija izvanučioničke nastave

  Mjesec hrvatske knjige

  Literarna večer s književnikom/književnicom u prostorijama Škole

  Priprema učenika za LiDraNo

  Priprema učenika za natjecanje iz hrvatskoga jezika

  Dogovor oko humanitarne akcije Par kolača – jedna šiba

  Stručno usavršavanje nastavnica Aktiva

  Izvješće o realizaciji puta na Interliber

  Praćenje rada učenika s poteškoćama

  PROSINAC

  Dogovor oko završetka polugodišta

  Stručno usavršavanje nastavnica Aktiva

  Izvješće o realizaciji odlaska na kazališnu predstavu u Gradsko kazalište mladih Split

  Organizacija proslave Dana škole

  Realizacija humanitarne akcije Par kolača – jedna šiba

  Priprema učenika za LiDraNo

  Priprema učenika za natjecanje iz hrvatskoga jezika

  Izvješće o radu s darovitim učenicima i učenicima s poteškoćama u prvom polugodištu te dogovor oko nastavka metoda i oblika rada

  Razno

  SIJEČANJ

  Analiza izvješća pedagoginje na kraju prvog polugodišta

  Analiza realizacije GIK-a u prvom polugodištu u svim razredima s posebnim naglaskom na eksperimentalne programe prvih i drugih razreda

  Stručno usavršavanje nastavnica Aktiva

  Priprema učenika za LiDraNo

  Priprema učenika za natjecanje iz hrvatskoga jezika

  Razno

 • Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020.

  43

  VELJAČA

  LiDraNo

  Priprema i provedba školskog natjecanja u poznavanju hrvatskoga jezika

  Stručno usavršavanje nastavnica Aktiva

  Praćenje novih izdanja stručne literature

  Razno

  OŽUJAK

  Županijsko natjecanje u poznavanju gradiva hrvatskoga jezika

  Obilježavanje Dana hrvatskoga jezika (11.3. – 17.3.)

  Obilježavanje Svjetskog dana poezije i Goranovog proljeća (21.3.) i Svjetskog dana kazališta (27.3.)

  Pregled dosadašnjih aktivnosti Aktiva

  Osvrt na rad grupa u okviru ostalih školskih aktivnosti

  Stručno usavršavanje nastavnica Aktiva

  Dogovor oko izvanuč