of 49/49
PRIVATNA JEZIČNO-INFORMATIČKA GIMNAZIJA „Leonardo da Vinci“ Split s pravom javnosti GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE školska godina 2017./2018.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE - gimnazijaleonardo.com · Program rada psihologa PODRUČJE RADA AKTIVNOST VRIJEME REALIZACIJE ISHOD 1. ORGANIZACIJA RADA ŠKOLE 1.1. Formiranje

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE - gimnazijaleonardo.com · Program rada psihologa PODRUČJE...

 • PRIVATNA JEZIČNO-INFORMATIČKA GIMNAZIJA

  „Leonardo da Vinci“ Split

  s pravom javnosti

  GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE

  školska godina

  2017./2018.

 • 1

  PRIVATNA JEZIČNO-INFORMATIČKA GIMNAZIJA

  Leonardo da Vinci

  s pravom javnosti

  GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

  za 2017./2018. školsku godinu

  rujan 2017.

 • 2

  KAZALO

  1. OSNOVNI PODACI O USTANOVI ............................................................................................... 3

  2. MATERIJALNO-TEHNIČKI UVJETI RADA USTANOVE .................................................................. 4

  3. ORGANIZACIJA NASTAVE ........................................................................................................ 5

  3.1. Plan po godinama obrazovanja ........................................................................................... 5

  3.2. Program rada psihologa ..................................................................................................... 7

  3.3. Izvedbeni kalendar rada za školsku godinu 2017./2018. ..................................................... 15

  3.4. Kalendar polaganja Državne mature za školsku godinu 2017./2018. ................................... 20

  3.4.1. LJETNI ROK ................................................................................................................. 20

  3.4.2. JESENSKI ROK ............................................................................................................. 21

  3.5. Maturalno putovanje ........................................................................................................ 22

  3.6. Vijeće roditelja ................................................................................................................ 23

  3.7. Vijeće učenika ................................................................................................................. 23

  3.8. Aktivnosti za poboljšanje kvalitete rada škole .................................................................... 24

  4. PLAN KULTURNIH I JAVNIH AKTIVNOSTI USTANOVE .............................................................. 25

  4.1. Godišnji plan aktivnosti .................................................................................................... 25

  5. NATJECANJE UČENIKA U ZNANJU I SPORTU ........................................................................... 26

  6. SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ................................................................................... 26

  6.1. Školski liječnik ................................................................................................................. 26

  6.2. Humanitarni rad .............................................................................................................. 26

  7. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM ......................................................................................... 27

  8. PROGRAM DJELOVANJA KRIZNOG TIMA U SLUČAJU BILO KOJEG OBLIKA NASILJA U ŠKOLI ..... 27

  9. PROGRAM MJERA SIGURNOSTI U ŠKOLI ............................................................................... 28

  10. PROGRAM PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA ............................................................................ 29

  11. PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA ............................................................................................... 29

  12. OKVIRNI PLANOVI I PROGRAMI RADA ŠKOLE ....................................................................... 30

  12.1. NASTAVNIČKO VIJEĆE ................................................................................................... 30

  12.2. RAZREDNO VIJEĆE ........................................................................................................ 31

  12.3. PROGRAM RADA ŠKOLSKOG ODBORA ............................................................................ 32

  12.4. PLAN I PROGRAM STRUČNIH VIJEĆA............................................................................. 33

  12.5. RAD RAVNATELJA .......................................................................................................... 34

  12.6. PLAN I PROGRAM RADA RAZREDNIKA I RAZREDNE ZAJEDNICE ....................................... 36

  12.7. ZDRAVSTVENI ODGOJ ................................................................................................... 38

  12.8. GRAĐANSKI ODGOJ ....................................................................................................... 42

  12.9. STRUČNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA ......................................................................... 43

  13. ŠKOLSKA KNJIŽNICA ........................................................................................................... 44

  14. RASPORED SATI .................................................................................................................. 46

 • 3

  1. OSNOVNI PODACI O USTANOVI

  1.

  Županija

  Splitsko-dalmatinska

  2. Naziv škole

  Privatna jezično-informatička gimnazija Leonardo da

  Vinci

  3.

  Adresa škole

  Bihaćka 2

  21 000 Split

  4. Telefon

  021 271 914

  5.

  E-mail [email protected]

  6.

  Web stranica www.gimnazijaleonardo.com

  7.

  Rješenje o odobrenju rada

  Klasa: UP/I-602-03/07-01/00010

  Ur. broj: 533-09-08-0013

  8. Rješenje o upisu u sudski registar

  Trgovački sud u Splitu

  Matični broj: 2220652

  9.

  Matični broj škole

  OIB

  2220 652

  46363004068

  10. Šifra djelatnosti 80-210 srednje obrazovanje na drugoj razini

  11. IBAN Zagrebačka banka d.d.

  HR46 2360 0001 1020 00731

  12.

  Šifra škole u ministarstvu Jedinstveni registar organizacija i zajednica 060230434

  13.

  Broj razrednih odjela

  14.

  Broj učenika

  15.

  Broj djelatnika

  16. Obrazovno područje Jezična gimnazija u trajanju 4 godine

 • 4

  2. MATERIJALNO-TEHNIČKI UVJETI RADA USTANOVE

  Napomena: Škola ima 3 toaleta; 2 za učenike, a jedan za osoblje nalazi se u susjednim

  prostorijama.

  U hodniku je ostava.

  Dvorana za TZK je iznajmljena.

  Školska knjižnica ima 450 naslova smještenih u učionici H:

  1.Školska lektira, beletristika na hrvatskom, engleskom i talijanskom jeziku,

  splićanistika, knjige o Leonardu da Vinciju i referentna zbirka.

  2. Pristup internetu je u svim prostorijama (12 računala, 2 laptopa i 2 pisača)

  3. Učenici su upisani u Gradsku knjižnicu Marka Marulića

  R.B.

  Učionica

  -prostor

  Računala Internet Pisač LCD Laptop Ostalo Broj

  sjed./namjena

  1. A - da - 1 1 Stereo linija, klima,

  DVD 16, učionica

  2. B - da - - - Stereo linija, klima 16, učionica

  3. C - da - - - Stereo linija, klima 16, učionica

  4. D - da - - - Stereo linija, klima 16, učionica

  3. E - da - - 1 Ormari za spise,

  klima

  zbornica

  4. F 2 da 2 - -

  Ormari za spise,

  fax, stereo,

  fotokopirni aparat,

  scanner, DVD/VHS

  player, klima

  tajništvo

  5. G 10 da - - - Projektor, klima 10, kabinet

  informatike

  6. H - da - - - Ormari za knjige knjižnica

 • 5

  3. ORGANIZACIJA NASTAVE

  3.1. Plan po godinama obrazovanja

  R.b. Nastavni predmet Tjedni fond

  I. II. III. V.

  Godišnji fond

  I. II. III. IV.

  1. Hrvatski jezik 4 4 4 4 140 140 140 128

  2. Engleski jezik 4 4 4 4 140 140 140 128

  3. Talijanski jezik 4 3 3 3 140 105 105 96

  4. Latinski jezik 2 2 - - 70 70 - -

  5. Francuski jezik - - 2 2 - - 70 64

  6. Njemački Jezik - - 2 2 - - 70 64

  7. Glazbena mjetnost 1 1 1 1 35 35 35 32

  8. Likovna umjetnost 1 1 1 1 35 35 35 32

  9. Psihologija - - 2 - - - 70 -

  10. Logika - - 1 - - - 35 -

  11. Sociologija - - 2 - - - 70 -

  12. Filozofija - - - 2 - - - 64

  13. Politika i

  gospodarstvo - - - 1 - - - 32

  14. Matematika 3 3 3 3 105 105 105 96

  15. Fizika 2 2 2 2 70 70 70 64

  16. Biologija 2 2 2 2 70 70 70 64

  17. Kemija 2 2 - - 70 70 - -

  18. Povijest 2 2 2 2 70 70 70 64

  19. Geografija 2 2 1 2 70 70 35 64

  20. TZK 2 2 2 2 70 70 70 64

  21. Informatika 2* 2 2* 2* 70 70 70 64

  22. Vjeronauk 1 1 1 1 35 35 35 32

  23. Etika 1 1 1 1 35 35 35 32

  24. UKUPNO 34 33 35 34 1120 1085 1295 1152

 • 6

  Red. b. NASTAVNI PREDMETI GODINA OBRAZOVANJA

  (broj sati tjedno)

  I II III IV

  1. Informatika 2 - 2 2

  2. Primijenjena informatika 1 1 1 1

  3. Govorništvo 1 1 1 1

  4. Strani jezici Po dogovoru

  Napomene:

  U trećoj i četvrtoj godini moguće je zamijeniti kemiju sa stranim jezikom

  (francuski ili njemački jezik).

  Predmeti označeni zvjezdicom su fakultativni.

 • 7

  3.2. Program rada psihologa

  PODRUČJE RADA AKTIVNOST VRIJEME

  REALIZACIJE ISHOD

  1. ORGANIZACIJA RADA

  ŠKOLE

  1.1. Formiranje odgojno-obrazovne skupina,

  selekcijski intervjui s učenicima i roditeljima

  1.2. Dopisi OŠ za prikupljanje dokumentacije

  novoupisanih učenika

  1.3.Priprema spiskova učenika za početak

  školske godine

  Lipanj – rujan

  Popisi učenika

  Dopisi poslani OŠ

  Dokumentacija učenika

  2. PLANIRANJE I

  PROGRAMIRANJE

  RADA ŠKOLE

  2.1. Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i

  programa rada Škole, Školskog kurikuluma za

  školsku godinu 2017./2018.

  2.2. Izrada Godišnjeg plana i programa rada

  stručnog suradnika psihologa

  2.3. Izrada Školskog preventivnog programa –

  voditelj

  2.4. Planiranje neposrednog rada s učenicima

  Kolovoz, rujan

  Rujan

  Rujan

  Rujan

  GPP Škole

  PP rada psihologa

  ŠPP

  Dokumentacija zapisa

  vođenih razgovora

 • 8

  2.5. Planiranje postupaka za rad s djecom s

  teškoćama u razvoju

  2.6. Edukacija profesora o problematikama i

  posebnostima u radu s učenicima s

  poteškoćama. pomoć profesorima u u izradi

  individualnih i prilagođenih programa.

  2.7. Prikupljanje pisanih individualnih i

  prilagođenih programa rada za učenike s

  teškoćama u razvoju

  2.8. Planiranje profesionalnog savjetovanja i

  informiranja učenika

  2.9. Planiranje i pripremanje izlaganja,

  radionica za učenike, roditelje i nastavnike

  2.10. Planiranje rada RV radi razmjena

  informacija i praćenja napredovanja učenika s

  teškoćama, te izvješća o realizaciji

  prilagođenih programa za učenike s rješenjima

  2.11. Izrada statističkih podataka traženih od

  MZOS-a, Ureda državne uprave i Zavoda

  Rujan

  Rujan – listopad

  Tijekom 1.obrazovnog

  razdoblja

  Tijekom šk. Godine

  Tijekom šk.godine

  Kraj 1.obrazovnog

  Tijekom šk.godine

  Rujan, prosinac, siječanj;

  po potrebi tijekom

  Dokumentacija zapisa

  vođenih razgovora

  Dokumentacija zapisa

  Dnevnik evidencija IOOP

  Dokumentacija vezana uz

  prof.savj.

  Dokumentacija radionica

  i predavanja; Zapisnik

  NV

  Izvješća s roditeljskih

  sastanaka; Izvješća s RV;

  Izvješća nastavnika o

  praćenju i napredovanju

  učenika na kraju

  1.obr.razd.

  Tablice

 • 9

  za statistiku

  2.12. Priprema za roditeljske sastanke

  2.13. Pripreme za satove razrednika

  šk.godine

  Tijekom šk.godine

  Zapisnik s roditeljskog

  sastanka

  Zapisnik sata razrednika

  3. POSLOVI PRI UPISU,

  ISPISU I PRIJELAZU

  UČENIKA

  3.1. Formiranje odgojno-obrazovne skupine

  3.2. Sudjelovanje u naknadnim upisima

  učenika – prijelazima iz drugih škola

  3.3. Suradnja sa stručnim službama OŠ i

  drugih SŠ

  Kolovoz

  Tijekom šk.godine

  Rujan;

  Tijekom šk.godine

  Popisi razreda

  Dokumentacija učenika

  iz OŠ ili drugih SŠ

  Dokumentacija učenika

  iz OŠ ili drugih SŠ

  4. RAD S UČENICIMA

  4.1. Upoznavanje novoupisanih učenika na

  satu razrednika

  4.2. Identifikacija i prikupljanje podataka o

  učenicima s teškoćama u razvoju, učenju,

  smetnjama ponašanja, zdravstvenim

  smetnjama, emocionalnim poteškoćama

  4.3. Pokretanje postupka za utvrđivanje

  psihofizičkog stanja učenika ili pokretanje

  postupka za ukidanje već postojećeg

  Rujan

  Rujan, listopad

  Tijekom šk.godine po

  potrebi

  Zapisnik sa sata

  razrednika u e-dnevniku

  Dokumentacija učenika,

  zapisi razgovora

  Dokumentacija učenika;

  bilješke razgovora,

 • 10

  rješenja ili promijene rješenja

  4.4. Hospitiranje na nastavi i opservacija

  učenika

  4.5. Evaluacija izrađenih programa za učenike

  s teškoćama; korekcija i modifikacija

  praćenja

  4.6. Rad s učenicima na promjenama

  prepoznatih emocionalnih teškoća,

  poteškoća u ponašanju, vršnjačkim

  odnosima, osobnih i razvojnih

  emocionalnih i obiteljskih teškoća,

  teškoćama u adaptaciji i socijalizaciji,

  problemima u učenju

  4.7. Primjena intervencijskih mjera u kriznim

  situacijama; Razgovori i radionice s

  primjerenim sadržajem za riješavanje

  nastale situacije

  4.8. Individualni savjetodavni razgovori s

  učenicima

  Tijekom šk.godine

  Listopad, studeni

  Tijekom šk.godine

  Tijekom šk.godine u

  slučaju potrebe

  Tijekom šk.godine po

  potrebi

  rješenje

  Zapisnici opservacije

  Izvješća nastavnicima i

  evaluaciji

  Bilješke razgovora

  Zapisnik krizne situacije

  Bilješke razgovora

 • 11

  5. ŠKOLSKI PREVENTIVNI

  PROGRAM

  5.1. Kroz mjesečna RV pratiti odgojnu

  problematiku razreda, prevenirati

  neželjena ponašanja, i pravovremeno

  reagirati.

  5.2. Dogovarati na RV zajedničke

  aktivnosti kako bi nastavnici zajednički

  djelovali u školi s ciljem poduzimanja

  mjera zaštite učenika, osamostaljivanja i

  preuzimanja odgovornosti za svoje

  ponašanje.

  5.3. Identificirati i pratiti učenike s

  rizičnim ponašanjem. Međusobnom

  suradnjom nastavnika, roditelja i stručnih

  suradnika nastojati zaštititi učenika,

  pružiti mu potrebnu stručnu pomoć,

  uključiti po potrebi vanjske institucije.

  5.4. Senzibilizirati nastavnike i ostalo

  osoblje na različitosti, uvažavajući pravo

  na individualnost, pa jednim dijelom i

  posebnost ( misleći svakako na pozitivne

  karakteristike).

  Tijekom šk.godine

  Tijekom šk.godine

  Tijekom šk.godine

  Tijekom šk.godine

  Zapisnici RV, bilješke

  razgovora

  Zapisnici RV, NV,

  sastanaka

  Bilješke razgovora,

  zapisnici RV, izvješća

  evaluacije, uzvješća

  suranje s vanjskim

  institucijama

  Zapisnici sastanaka

 • 12

  5.5. Učenike poučiti onstruktivnim

  načinima rješavanja problema kroz

  individualne razgovore, savjetovanja i

  radionice

  5.6. Uključiti učenike u humanitarne

  aktivnosti s ciljem osvještivanja empatije

  i socijalne uključenosti

  Tijekom šk.godine

  Tijekom šk.godine

  Zapisnici radionica i

  razgovora

  Izvješća provedenih

  aktivnosti, fotografije

  6. RAD S RODITELJIMA

  6.1. Utvrđivanje stanja učenika provođenjem

  intervjua s roditeljima

  6.2. Individualne konzultacije

  6.3. Roditeljski sastanci po potrebi na teme

  ponašanja učenika, izostanaka i dr.

  Rujan, listopad

  Tijekom šk.godine

  Tijekom šk.godine po

  potrebi

  Bilješke razgovora s

  roditeljima

  Bilješke razgovora s

  roditeljima

  Zapisnik s roditeljskog

  sastanka u e-dnevniku

  7. RAD S NASTAVNICIMA

  7.1. Pomoć razrednicima savjetovanjem ili

  odabirom metoda ili radionica za postizanje

  pozitivnih odnosa i tolerancije u razredima

  7.2. Uvođenje novih nastavnika u rad škole

  7.3. Putem RV-a sudjelovanje u analizi

  odgojne situacije u razrednim odjelima

  Tijekom šk.godine

  Tijekom šk.godine po

  potrebi

  Na kraju 1.obr.razd., pred

  proljetne praznike i na

  kraju 2.obr.razd., te po

  potrebi

  Izvješće sastanka

  Bilješka dnevnika rada

  Zapisnici RV

 • 13

  7.4. Prenošenje informacija o učenicima s

  teškoćama; dogovor o pisanju prilagođenih

  programa; prenošenje svih informacija i

  specifičnostima upisanih učenika

  7.5. Individualni ili grupni savjetodavni rad s

  nastavnikom/cima u razumijevanju

  razvojnih potreba učenika te dogovori o

  načinu pružanja podrške i pomoći u

  svladavanju specifičnih teškoća

  7.6. Intervencije po potrebi

  7.7. Praćenje realizacije plana i programa

  odgojno obrazovnog rada i uspjeha učenika

  (statistička obrada rezultata na polugodištu i

  kraju nastavne godine, i predlaganje mjera

  za poboljšanje, pomoć u radu stručnih

  aktiva)

  7.8. Predavanja na NV i RV

  Tijekom šk.godine

  Tijekom šk.godine

  Tijekom šk.godine

  Tijekom šk.godine

  Tijekom šk.godine

  Zapisnici RV, NV

  Bilješka dnevnika rada;

  bilješke razgovora s

  nastavnicima

  Bilješke; zapisnici

  incidenata

  Zapisnici RV; izvješća

  evaluacije

  Zapisnici RV i NV

  8. OSOBNO I STRUČNO

  USAVRŠAVANJE

  8.1. Sudjelovanje na stručnim vijećima,

  seminarima, konferencijama (s preporukom

  AZOO, MZOŠ, Komore)

  Tijekom šk.godine

  Osobne bilješke; potvrde

 • 14

  8.2. Praćenje literature

  8.3. Sudjelovanje u radu DPS

  sudjelovanja

  9. SUDJELOVANJE I

  PRAĆENJE

  REALIZACIJE

  ODGOJNOG RADA

  ŠKOLE

  9.1. Organizacija i realizacija ŠPP (teme

  vezane uz zaštitu psiho-fizičkog zdravlja

  adolescenata)

  9.2. Organizacija tematskih predavanja za

  učenike, nastavnike i roditelje

  9.3. Sudjelovanje u odgojno-obrazovnim

  projektima i radionicama škole

  9.4. Provođenje preventivno-razvojnih

  programa kojima je nosilac psiholog, a koji su

  predviđeni školskim kurikulumom

  9.5. Izrada izvješća o realizaciji rada stručnog

  suradnika – psihologa

  9.6. Analiza odgojno – obrazovnih postignuća

  Tijekom šk.godine

  Tijekom šk.godine

  Tijekom šk.godine

  Tijekom šk.godine

  Srpanj, kolovoz

  Srpanj, kolovoz

  Izvješće suradnje sa

  šk.liječnikom i drugim

  vanjskim suradnicima

  Zapisnici s predavanja

  Izvješća o suranji

  Izvješća i zapisnici

  provedenih aktivnosti

  Izvješće realizacije

  Izvješće o analizi

  10. SURADNJA S

  IZVANŠKOLSKIM

  INSTITUCIJAMA

  10.1. Koordinacija vanjskih projekata u školi

  10.2. Suradnja s gradskim udrugama i

  institucijama (NZZJZ, CZS, MUP, Vijeće za

  prevenciju nasilja, školski liječnik…)

  Tijekom šk.godine

  Tijekom šk.godine

  Bilješke dnevnika rada i

  izvješća provedenih

  aktivnosti

  Izvješća suradnje;

  bilješke dnevnika rada

 • 15

  3.3. Izvedbeni kalendar rada za školsku godinu 2017./2018.

  POČETAK ZAVRŠETAK

  SJEDNICA NASTAVNIČKOG VIJEĆA 01.09.2017.

  petak

  POČETAK NASTAVE

  04.09.2017.

  ponedjeljak

  15.06.2018.

  petak

  I. POLUGODIŠTE 04.09. 2017.

  ponedjeljak

  22.12.2017.

  petak

  MISA ZA DJELATNIKE ZA POČETAK

  ŠKOLSKE GODINE

  21.09.2017.

  četvrtak

  MISA ZA UČENIKE ZA POČETAK ŠKOLSKE

  GODINE

  21.09.2016.

  četvrtak

  SJEDNICA NASTAVNIČKOG VIJEĆA 29.09.2017.

  petak

  DAN NEOVISNOSTI 08.10.2017.

  nedjelja

  SJEDNICA NASTAVNIČKOG VIJEĆA 30.10.2017.

  ponedjeljak

  DAN MRTVIH 01.11.2017.

  srijeda

  SJEDNICA NASTAVNIČKOG VIJEĆA 22.12.2017.

  petak

  PROSLAVA BOŽIĆA 22.12. 2017.

  petak, priredba

 • 16

  ZIMSKI ODMOR ZA UČENIKE 25.12. 2017.

  ponedjeljak

  15.01.2018.

  ponedjeljak

  II. POLUGODIŠTE 15.01. 2018.

  ponedjeljak

  15.06. 2018.

  petak

  SJEDNICA NASTAVNIČKOG VIJEĆA 15.03.2017.

  četvrtak

  PROLJETNI ODMOR ZA UČENIKE 29.03.2018.

  četvrtak

  06.04.2018.

  petak

  DAN ŠKOLE 15.04.2018.

  nedjelja

  PRAZNIK RADA 01.05.2018.

  utorak

  KRAJ NASTAVE ZA 4. RAZREDE 22.05.2018.

  utorak

  SJEDNICE RAZREDNOG VIJEĆA ZA

  4.RAZRED

  22.05.2018.

  utorak

  UNOS OCJENA U E-MATICU ZA

  MATURANTE

  22.05.2018.

  utorak, poslije sjednice

  SJEDNICA NASTAVNIČKOG VIJEĆA 22.05. 2018.

  utorak – poslije sjednice RV

  TIJELOVO 31.05.2018.

  četvrtak

  ZAVRŠETAK NASTAVE

  ZA 1., 2. i 3. razred

  15.06.2018.

  petak

 • 17

  SJEDNICE RAZREDNIH VIJEĆA

  ZA 1.,2. i 3. razred

  15.06.2018.

  petak poslije nastave

  SJEDNICA NASTAVNIČKOG VIJEĆA 15.06. 2018. petak

  poslije sjednice RV

  DRŽAVNA MATURA - ljetni rok 07.06.2018.

  četvrtak

  29.06.2018.

  petak

  PRIJAVA PREDMETNIH/RAZREDNIH

  ISPITA

  14.06.2018.

  četvrtak

  PREDMETNI I RAZREDNI ISPITI 18.06.2018.

  ponedjeljak

  29.06.2018.

  petak

  DOPUNSKA NASTAVA 18.06.2018.

  ponedjeljak

  06.07.2018.

  petak

  DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE 22.06.2018.

  petak

  DAN DRŽAVNOSTI 25.06.2018.

  ponedjeljak

  SJEDNICE RAZREDNIH VIJEĆA I

  NASTAVNIČKOG VIJEĆA

  06.07.2018.

  petak

  SVEČANA PODJELA MATURALNIH

  SVJEDODŽBI

  18.07.2018.

  srijeda

  JESENSKI POPRAVNI ROK 20.08.2018.

  ponedjeljak

  24.08.2018.

  petak

  PREDMETNI I RAZREDNI ISPITI 20.08.2018.

  ponedjeljak

  31.08.2018.

  petak

 • 18

  DRŽAVNA MATURA - jesenski rok 22.08.2018.

  srijeda

  7.9.2018.

  petak

  SJEDNICA RAZREDNIH VIJEĆA I

  NASTAVNIČKOG VIJEĆA

  31.08.2018.

  petak

  Kalendar podliježe dopunama i promjenama u skladu s napucima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, te potrebama škole.

  OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA:

  • državni praznici i blagdani prema kalendaru RH:

  08.10.2017. Dan neovisnosti

  01.11.2017. Dan svih svetih

  25.12.2017. Božić

  26.12.2017. Sveti Stjepan

  01.01.2018. Nova godina

  06.01.2018. Sveta tri kralja

  01.04. 2018. Uskrs

  02.04.2018. Uskršnji ponedjeljak

  01.05.2018. Praznik rada

  31.05.2018. Tijelovo

  22.6.2018. Dan antifašističke borbe

  25.6.2018. Dan državnosti

  5.8.2018. Dan domovinske zahvalnosti

  15.08.2018. Velika gospa

  • ostali značajni datumi:

  23.09.2017. Dan europske baštine i Međunarodni dan kulturne baštine

  26.09.2017. Europski dan jezika

  05.10.2017. Svjetski dan nastavnika UNESCO

  12.10.2017. Dan zahvalnosti za plodove zemlje

  20.10.2017. Svjetski dan jabuke

  25.10.2017. Međunarodni dan školskih knjižnica

  09.11.2017. Svjetski dan izumitelja

 • 19

  08.11.-.13.11.2017. Interliber, Glazba i multimedij, Inova Zagreb

  18.11.2017. Dan sjećanja na Vukovar

  20.11.2017. Prihvaćena Konvencija o pravima djeteta (20. obljetnica, 1989.)

  15.11.2017. Dan hrvatskog kazališta

  01.12.2017. Svjetski dan AIDS-a (WHO)

  10.12.2017. Dan ljudskih prava

  15.12.2017. Ususret Božiću

  15.01.2018. Dan međunarodnog priznanja RH

  27.01.2018. Dan sjećanja na Holokaust

  22.02.2018. Dan Nacionalne i sveučilišne knjižnice

  11.-17.03.2018. Dani hrvatskoga jezika

  22.03.2018. Svjetski dan voda

  27.03.2018. Svjetski dan kazališta

  15.04.2018. Dan škole

  22.04.2018. Dan planeta Zemlje, Dan hrvatske knjige

  29.04.2018. Dan HAZU

  05.05.2018. Dan Vijeća Europe

  07.05.2018. Sv. Duje, Dan grada Splita

  18.05.2018. Međunarodni dan muzeja

  05.06.2018. Svjetski dan zaštite čovjekove okoline

 • 20

  3.4. Kalendar polaganja Državne mature za školsku godinu

  2017./2018.

  3.4.1. LJETNI ROK (od 07. lipnja do 29. lipnja 2018.) Prijave: od 01.12.2017. do 01.02.2018.

  Objava rezultata: 11. 07. 2018.

  Rok za prigovore: 13. 07. 2018.

  Objava konačnih rezultata: 16. 07.2018.

  Podjela svjedodžbi: 18.07.2018.

  Napomena: kalendar državne mature podliježe promjenama, a prema odluci NCVVO

  DATUM ISPIT VRIJEME POČETKA ISPITA

  7. lipnja GLAZBENA UMJETNOST 9.00

  ETIKA 14.00

  8. lipnja LOGIKA 9.00

  FRANCUSKI JEZIK 14.00

  11. lipnja SOCIOLOGIJA 9.00

  GEOGRAFIJA 14.00

  12. lipnja BIOLOGIJA 9.00

  PSIHOLOGIJA 14.00

  13. lipnja FIZIKA 9.00

  POLITIKA I GOSPODARSTVO 14.00

  14. lipnja TALIJANSKI JEZIK 9.00

  LIKOVNA UMJETNOST 14.00

  15. lipnja KEMIJA 9.00

  FILOZOFIJA 14.00

  18. lipnja HRVATSKI JEZIK A I B (test) 9.00

  19. lipnja HRVATSKI JEZIK A I B (esej) 9.00

  ŠPANJOLSKI JEZIK A I B 14.00

  20. lipnja INFORMATIKA 9.00

  VJERONAUK 14.00

  21. lipnja ENGLESKI JEZIK A I B 9.00

  26. lipnja NJEMAČKI JEZIK A I B 9.00

  POVIJEST 14.00

  27. lipnja MATEMATIKA A I B 9.00

  28. lipnja

  Materinski jezici nacionalnih manjina (test)

  ČEŠKI JEZIK 9.00

  MAĐARSKI JEZIK 9.00

  SRPSKI JEZIK 9.00

  TALIJANSKI JEZIK A I B 9.00

  GRČKI JEZIK 14.00

  Materinski jezici nacionalnih manjina (esej)

  ČEŠKI JEZIK 9.00

  29. lipnja MAĐARSKI JEZIK 9.00

  SRPSKI JEZIK 9.00

  TALIJANSKI JEZIK A I B 9.00

  LATINSKI JEZIK A I B 14.00

 • 21

  3.4.2. JESENSKI ROK (od 22.08.2018. do 07.09.2018.) Prijava ispita: 0d 16.07.2018. do 26.07.2018.

  Objava rezultata: 13.09.2018.

  Rok za prigovore: 15.09.2018. Konačna objava rezultata: 19.09.2018. Podjela svjedodžba: 21.09.2018.

  Napomena: kalendar državne mature podliježe promjenama, a prema odluci

  Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

  DATUM ISPIT VRIJEME POČETKA ISPITA

  Materinski jezici nacionalnih manjina (test)

  ČEŠKI JEZIK 9.00

  MAĐARSKI JEZIK 9.00

  22. kolovoza SRPSKI JEZIK 9.00

  TALIJANSKI JEZIK A I B 9.00

  GRČKI JEZIK 14.00

  LATINSKI JEZIK A I B 14.00

  Materinski jezici nacionalnih manjina (test)

  ČEŠKI JEZIK 9.00

  MAĐARSKI JEZIK 9.00

  23. kolovoza SRPSKI JEZIK 9.00

  TALIJANSKI JEZIK A I B 9.00

  ŠPANJOLSKI JEZIK A I B 14.00

  24. kolovoza GEOGRAFIJA 9.00

  TALIJANSKI JEZIK A I B 14.00

  27.kolovoza BIOLOGIJA 9.00

  PSIHOLOGIJA 14.00

  28.kolovoza HRVATSKI JEZIK A I B (test) 9.00

  GLAZBENA UMJETNOST 14.00

  29.kolovoza HRVATSKI JEZIK A I B (esej) 9.00

  LOGIKA 14.00

  30. kolovoza FIZIKA 9.00

  POLITIKA I GOSPODARSTVO 14.00

  31. kolovoza MATEMATIKA A I B 9.00

  ETIKA 14.00

  3. rujna ENGLESKI JEZIKA A I B 9.00

  POVIJEST 14.00

  4. rujna KEMIJA 9.00

  NJEMAČKI JEZIK A I B 14.00

  5.rujna SOCIOLOGIJA 9.00

  LIKOVNA UMJETNOST 14.00

  6.rujna INFORMATIKA 9.00

  FILOZOFIJA 14.00

  7.rujna FRANCUSKI JEZIK A I B 9.00

  VJERONAUK 14.00

 • 22

  3.5. Maturalno putovanje

  Tijekom školske godine 2017./2018. maturalno putovanje će se realizirati 8.9.-12.9.2017. te

  učenici četvrtog razreda po odluci Nastavničkog vijeća i ravnateljice škole, idu na maturalno

  putovanje u Prag, Beč, Dresden u pratnji ravnateljice.

  Maturalno putovanje za III. razred se organizira tokom ove školske godine a realizirat

  će se u školskoj godini 2018./2019. u suradnji s ovlaštenom turističkom agencijom

  koja će ponuditi kvalitetan i sadržajan program sa točno preciziranim uvjetima.

  Voditelj maturalnog putovanja je razrednik ili u slučaju njegove spriječenosti zamjenik

  razrednika. U pratnji, kao pomoć razredniku, može ići jedan profesor koji je član

  Razrednog vijeća, a odluku o tome donosi Nastavničko vijeće na prijedlog razrednika.

  Cilj maturalnog putovanja je da se stručno osmisli ovaj dio nastavnog procesa i izbjegne

  mogućnost površnog i ispraznog provođenja vremena, s mogućim incidentima i

  neprihvatljivim ponašanjem

  Škola snosi troškove odlaska na maturalno putovanje za razrednika i profesora u

  pratnji u slučaju kada te troškove ne snosi turistička agencija koja je organizator puta.

  Na maturalno putovanje početkom ne mogu ići učenici:

  - koji do početka odlaska na maturalno putovanje nisu završili treći razred

  - za koje sukladno uvjetima iz točke 4. Pravila za provedbu školskih izleta i

  ekskurzija nije moguće osigurati zaštitne mjere od neprimjerenog ponašanja

  učenika, a sve vezano za donošenje konačne odluke o ispunjenosti propisanih

  uvjeta koje utvrđuje ravnateljica škole imajući u vidu, između ostalog, prijedloge

  i obrazloženja Razrednog vijeća i razrednika

  Nastavničko vijeće može donijeti odluku zabrane odlaska na maturalno putovanje

  cijelom razrednom odjelu ako procijeni da za to postoje opravdani razlozi.

  Pod opravdanim razlozima se podrazumijevaju elementarne nepogode, epidemije,

  sigurnosne prilike i rizično ponašanje razrednog odjela (kada Nastavničko vijeće i

  ravnateljica nisu sigurni da se prema Pravilima za provedbu školskih izleta i ekskurzija

  može osigurati primjereno ponašanje učenika kao grupe).

  Maturalno putovanje će se provesti sukladno uvjetima i postupku propisanom Pravilniku o

  izvođenju školskih izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole

 • 23

  koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Ukoliko dođe do promjena

  škola će postupiti u skladu s istima.

  3.6. Vijeće roditelja

  Škola osniva Vijeće roditelja koje je sastavljeno od po jednog roditelja iz svakog

  razrednog odjela. Na roditeljskom sastanku svaki razredni odjel bira jednog

  predstavnika roditelja za članove Vijeća roditelja, javno, dizanjem ruku. Izabran je onaj

  roditelj koji dobije najveci broj glasova nazočnih roditelja.

  Vijeće roditelja ima slijedeća prava i obveze:

  • predlagati jednog člana Školskog odbora;

  • donositi stajalište u postupku izbora i imenovanja ravnatelja škole

  • davati smjernice članu Školskog odbora posebno po pitanju točaka dnevnog reda

  kada se odlučuje o pravima učenika i sl.

  • surađivati u donošenju Pravilnika o kućnom redu

  • sudjelovati u organiziranju maturalnog putovanja, odabiru agencije i drugim

  radnjama predvi enim Pravilima o provedbi ekskurzija;

  • inicirati i predlagati pružanje svih vidova pomoći učenicima, te druge

  humanitarne aktivnosti;

  • inicirati sponzoriranje škole i pružanje pomoći u nabavci sredstava za nastavni

  proces i opremanje školskog prostora i sl.;

  • predlagati i organizirati izlete i posjete znamenitostima Hrvatske, posjete

  izložbama i sl.;

  • druge aktivnosti sukladno važećim zakonskim propisima i aktima škole.

  3.7. Vijeće učenika

  Škola osniva Vijeće učenika. Ono je sastavljeno od po jednog učenika iz svakog razrednog

  odjela. Članovi Vijeća učenika biraju se na sastanku razrednog odjela, javno dizanjem ruku.

  Izabrani su oni učenici koji dobiju najveći broj glasova nazočnih članova razrednog odjela.

  Vijeće učenika može delegirati jednog predstavnika koji će sudjelovati u radu Nastavničkog

  vijeća i Školskog odbora, a kada se odlučuje o pravima i obvezama učenika, o čemu škola

  obaviještava Vijeće učenika. Predstavnik učenika u tom slučaju nema pravo glasa..

  Vijeće učenika ima slijedeće ovlasti:

  • predlagati predstavnika koji će sudjelovati u radu Nastavničkog vijeća i

  Školskog odbora kada se odlučuje o pravima učenika

  • raditi na što odgovornijem odnosu prema radu i poboljšanju uspjeha svih

  učenika;

  • surađivati u donošenju Pravilnika o kućnom redu

  • raspravljati o zajedničkim pitanjima vezano za funkcioniranje razrednog odjela,

 • 24

  odnosu prema radu i nastavnicima, poštivanju odredbi Pravilnika o kućnom redu,

  primjeni Pravilnika o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj i srednjoj

  školi i sl.;

  • predlagati mjere poboljšanja uvjeta rada u Školi

  • raspravljati o maturalnom putovanju i izletima;

  • raspravljati druga pitanja koja su u svezi s pravima i obvezama učenika.

  3.8. Aktivnosti za poboljšanje kvalitete rada škole

  Medijska popularizacija škole

  - osmišljavanje letka koji sadrži podatke o svim važnijim događanjima i rezultatima

  škole za ovu školsku godinu kao prezentacijski materijal za osnovne škole u

  okruženju.

  - izrada promidžbenog materijala

  - kao promidžbeni materijal za školska i sportska natjecanja koristiti majice s logom

  škole

  - učenici i psihologinja škole će prezentirati školu na satovima razredne

  zajednice učenika osnovnih škola koje gravitiraju prema našoj školi

  - sudjelovanje u volonterskim projektima škole i prijateljskih udruga i institucija

  - osmisliti otvoreni dan škole

  Uskladiti rad profesora unutar škole

  1. Radionica: „komunikacija profesor – učenik“

  2. Radionica: „testovi objektivnog tipa“

  3. Radionica: „kriteriji ocjenjivanja“

  4. Radionica: „kako se nositi sa stresom u razredu“

  Kurikulum

  Temeljem Nacionalnog okvirnog kurikuluma škola je 26.09.2016. donijela školski

  kurikulum koji sadrži:

  ▪ fakultativna nastava

  ▪ dodatna nastava

  ▪ dopunska nastava

  ▪ izvannastavne aktivnosti

  ▪ izleti, posjete muzejima i institucijama

  ▪ ostale odgojno obrazovne aktivnosti i programi

  ▪ projekti gimnazije

 • 25

  4. PLAN KULTURNIH I JAVNIH AKTIVNOSTI USTANOVE

  4.1. Godišnji plan aktivnosti

  AKTIVNOST NOSITELJI

  HNK Split

  Kazalište mladih Split

  Izložbe, predavanja, koncerti u našem gradu

  Stručne ekskurzije, jednodnevne i višednevne

  Poludnevni izleti

  Športske aktivnosti

  Sve se aktivnosti financiraju preko Škole i u suradnji s roditeljima.

  Projekti škole nalaze se u školskom kurikulumu dostupnom na stranicama škole

  (prilog A).

 • 26

  5. NATJECANJE UČENIKA U ZNANJU I SPORTU

  školska razina

  gradska razina

  županijska razina

  državna razina

  sudjelovanje na ostalim natjecanjima organiziranim za srednjoškolske

  ustanove

  Posebno će se poticati natjecanje iz znanja stranih jezika, a prema programu MZOŠ,

  odnosno Agencije za odgoj i obrazovanje, te izrada Školskog lista na više jezika.

  6. SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

  6.1. Školski liječnik

  Školski liječnik obavit će:

  sistematski pregled i cijepljenje učenika obavit će se po pozivu Škole i u suglasnosti

  s roditeljima

  razgovor o zdravlju

  školski liječnik će rješavati i eventualne probleme o oslobađanju učenika od TZK,

  dijelom ili u potpunosti

  školski liječnik je dr.med. Andrea Vrdoljak, Omiška 27, tel.021/483-177, jutarnja

  smjena: 08-14 sati, popodnevna smjena 14-20 sati.

  6.2. Humanitarni rad

  Aktivnosti će poticati i realizirati razrednici, ravnateljica, profesori Škole, roditelji i vanjski

  suradnici Škole.

  Plan aktivnosti:

  povezivanje s udrugom MOST za razvijanje humanosti kod učenika u stvarnim

  situacijama i aktivnostima

  povezivanje s Udrugom 21 za razvijanje humanosti kod učenika u stvarnim

  situacijama i aktivnostima

  posjete potrebnima: umirovljenicima, djeci u vrijeme Božića i Nove godine

  darivanje potrebnih u vrijeme Božića i Nove godine u svojoj obitelji, rodbini i

  prijateljima

  izrada čestitki za rođendan roditeljima, prijateljima

  volonterske akcije usmjerene na pomoć pri socializiranju djece s posebnim

  potrebama

  sudjelovanje u akcijama usmjerenim na pomoć osobama s motoričkim smetnjama

  suradnja s Infozonom Split

 • 27

  7. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM

  Ciljevi:

  Očuvanje psihičkog i fizičkog zdravlja mladih ljudi.

  Sazrijevanje mladih ljudi u pozitivnom ozračju

  Učenje komunikacije, rješavanja problema u kriznim situacijama s povjerenjem i

  vjerom u dobar ishod.

  Razvijanje korektnog odnosa s okolinom u kojoj živi i radi mladi čovjek.

  Razvijati pozitivan odnos prema životu upoznavajući svoju okolinu

  Nositelji:

  U realizaciji aktivirat će se ravnateljica, razrednici, profesori te vanjski suradnici po pozivu

  Škole. U prvom redu bit će to liječnici i djelatnici Centra za socijalnu skrb.

  Teme:

  Edukacija protiv ovisnosti i štetnosti duhanskih proizvoda

  Edukacija protiv ovisnosti i štetnosti alkohola

  Edukacija protiv ovisnosti i štetnosti narkotka

  Problem agresije kao jednog od vidova poremećaja u ponašanju

  Načini rada:

  Predavanja i razgovori putem SRZ (razrednici i psiholog)

  Savjetodavni individualni razgovori učenika i roditelja s djelatnicima Škole

  Radionice

  Sudjelovanje u dobrotvornim akcijama našeg grada i samoinicijativno

  Sportski susreti s drugim školama i udrugama

  Popularna predavanja o zdravom životu

  Popularna predavanja o ovisnosti

  Suradnja s CZSS

  Suradnja s MUP-om

  Izrada panoa i letaka „Škola je mjesto nulte tolerancije na nasilje“

  8. PROGRAM DJELOVANJA KRIZNOG TIMA U SLUČAJU BILO KOJEG

  OBLIKA NASILJA U ŠKOLI

  Program kriznog tima Škole sadržava pravila postupanja u slučaju bilo kojeg oblika

  fizičkog, psihičkog ili emocionalnog nasilja u Školi.

  Pravila postupanja:

  Poduzeti sve mjere da se zaustavi i prekine aktualno nasilno postupanje.

  Pozvati i druge djelatnike Škole kako bi pomogli.

  Ako je učenik ozlijeđen u tolikoj mjeri da je potrebna liječnička pomoć odmah

  pozvati službu hitne liječničke pomoći. Poziva djelatnik Škole.

 • 28

  Pozvati policiju (zatražiti osobu koja se bavi problemima nasilja kod djece),

  naročito ako se sumnja da je počinjen prekršaj ili kazneno djelo.

  Po prijavi pozvati roditelje, ili skrbnike, kako bi bili detaljno izvješćeni o

  događajima.

  Obavijestiti i pozvati Centar za socijalnu skrb za stručnu pomoć.

  Po prijavi odmah razgovarati s djetetom-žrtvom nasilja.

  Hitno aktiviranje i sastavljanje članova Kriznog tima Škole u svrhu razmatranja

  cjelokupne situacije te postavljanje i izvršavanje potrebnih mjera za daljnje

  djelovanje.

  Slučaj prijaviti Uredu državne uprave u Županiji i Prosvjetnoj inspekciji kaja

  daje savjet o odgojnim mjerama

  Razrednika zadužiti da organizira SRZ

  Razrednika zadužiti da organizira roditeljski sastanak

  Organizirati razgovor učenika i roditelja s posebno imenovanim Povjerenstvom

  o razlozima događaja i kako ih rješavati

  Ponoviti sastanke dok se situacija ne riješi.

  9. PROGRAM MJERA SIGURNOSTI U ŠKOLI

  Afirmacijom odgojnih vrijednosti oblikujemo i gradimo sigurnost u Školi.

  U tome sudjeluju svi djelatnici Škole, učenici i roditelji. Zajedničke aktivnosti treba

  planirati, pripremiti i koordinirati.

  PODRUČJA I MJERE

  1. Izbor povjerenstva za poboljšanje sigurnosti u Školi.

  2. Pratiti i dijagnosticirati stanje učenika, ponašanje, djelovanje kako bi se preventivno

  djelovalo.

  3. Komuniciranje Škole s lokalnim okruženjem kako bi se zajednički gradio sustav

  sigurnosti uopće.

  4. Kućni red u Školi - isticati pozitivne vrijednosti dobrog i odgovornog ponašanja.

  5. Red kao polazište i cilj odgojne aktivnosti svih sudionika odgojnog procesa, a time i

  izgrađivanja sigurnosti u Školi.

  6. Slobodno vrijeme učenika

  7. Interaktivni nastavni rad

  8. Učiti učenika znati i živjeti s drugima u miru i skladu.

  9. Učiti učenike poštivanju i uvažavanju drugih osoba

  10. Učiti učenike odgovornom ponašanju u svojoj sredini-školi, domu, ulici, javnom

  mjestu.

 • 29

  10. PROGRAM PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA

  Ovaj program zadatak je svih sudionika odgojnog i nastavnog procesa u školi.

  1. Razvijati kod učenika osjećaj i stavove za ljudska prava općenito.

  2. Razvijati zakonitosti emocionalne inteligencije :

  a) samokontrola vlastitih osjećaja,

  b) svijest da istu stvar različiti ljudi vide različito-uvažavanje mišljenja

  pojedinca

  3. Kompetencija komuniciranja od velike je važnosti za današnji odgoj mladih.

  4. Njegovanje demokracije i parlamentizma.

  5. Znati argumentirano iznositi svoje stavove.

  6. Poštivanje Zakona u društvu.

  7. Razvijanje odnosa: pojedinac-društvo i obratno.

  11. PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

  Program za zaštitu okoliša želi razviti svijest kod mladih o nužnosti čuvanja okoliša kao

  preduvjeta za njegovu zaštitu.

  Program provoditi sa što više praktičnih akcija:

  Radionica o otpadu

  Radionica o recikliranju: papira (prikupljanje), pet ambalaže itd.

  Čuvanje parkaova pored Škole

  Čuvanje gradskih fasada od „ neželjenih crtača“

  Obilježavanje:

  - Dana planeta zemlje

  - Zaštita voda

  - Zaštita ozonskog omotača

  - Zaštita plaža u našem gradu

  Izrada:

  - plakata

  - letaka o zaštiti okoliša

  - web stranice

  - forum o zaštiti Hrvatske prirodne baštine

  Predavanja o održivom razvoju

 • 30

  12. OKVIRNI PLANOVI I PROGRAMI RADA ŠKOLE

  12.1. NASTAVNIČKO VIJEĆE

  Sadržaj Vrijeme Nositel jzadatka

  Izrada okvirnog godišnjeg plana i programa rada

  nastavničkog i razrednih vijeća rujan ravnatelj, pedagog

  Utvrđivanje kalendara rada

  Predlaganje školskog kurikuluma

  temeljem Nacionalnog okvirnog kurikuluma

  i programa rada škole i Izvješća o radu i

  poslovanju škole za proteklu školsku

  godinu

  programa permanentnog usavršavanja.

  rujan

  ravnatelj, organizacijsko–

  pedagoška služba

  Podjela zaduženja i radnih zadataka

  Tekući zadaci uz početak školske godine

  Državna matura

  Analiza odgojno obrazovnih rezultata

  prijezimskog odmora

  rujan / listopad prosinac/siječanj

  ravnateljica

  ravnateljica

  psihologinja

  Analiza odgojno - obrazovnih rezultata

  prije proljetnog odmora

  Upoznavanje s rezultatima uspjeha i analiza

  odgojno - obrazovnih rezultata za maturante

  ožujak / travanj ravnateljica

  psihologinja

  svibanj ravnateljica

  preispitivanju zaključne ocjene

  Analiza rezultata upisa

  Tematske sjednice:

  - Novi opći akti i promjena propisa

  - Stručne teme vezane uz odgoj i obrazovanje

  - Izricanje pedagoških mjera (opomena pred

  isključenje, produženi stručni tretman,

  pohvale i nagrade NV)

  - Ocjenjivanje, izostanci i disciplina

  - Kako prepoznati darovitog učenika

  - organizacija terenske nastave i ekskurzije

  svibanj i lipanj ravnateljica

  srpanj ravnateljica

  tijekom godine ravnateljica

  * Sjednice Nastavničkog vijeća saziva ravnateljica po potrebi i izvan planiranih termina.

 • 31

  12.2. RAZREDNO VIJEĆE

  SADRŽAJ VRIJEME NOSITELJ

  ZADATKA

  ematika

  listopad Nastavnici

  prosinac nastavnici

  Odgojne mjere

  travanj

  ravnatelj

  nastavnici

  godine za maturante svibanj

  ravnatelj

  nastavnici

  godine za učenike 1., 2., i 3.razreda

  izacija nastavnog plana i programa

  lipanj

  ravnatelj

  nastavnici

  nastavne godine kolovoz ravnatelj

 • 32

  12.3. PROGRAM RADA ŠKOLSKOG ODBORA

  r.

  broj

  Sadržaj Vrijeme

  1. Donošenje školskog kurikuluma na prijedlog Nastavničkog

  vijeća rujan

  2. Razmatranje Izvješća ravnatelja o radu i poslovanju škole za

  proteklu šk. godinu rujan

  3. Donošenje godišnjeg plana i programa za školsku godinu

  2017./2018. rujan

  4. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta škole po potrebi

  5. Donošenje općih akata Škole i njihovo usklađivanje s

  promjenama zakonskih propisa po potrebi

  6. Donošenje odluka po zahtjevima radnika za zaštitu prava iz

  radnog odnosa po potrebi

  7. Donošenje odluke po žalbama učenika i roditelja po potrebi

  8. Donošenje odluka o upućivanju radnika na prosudbu radne

  sposobnosti po potrebi

  9.. Davanje prethodne suglasnosti vezano za sklapanje i

  prestanak ugovora o radu po potrebi

  10. Davanje smjernica i suradnja s ravnateljicom u donošenju

  odluka važnih za kvalitetniji rad Škole stalno

  11. Odlučivanje o drugim pitanjima utvrđenim Statutom

  gimnazije po potrebi

 • 33

  12.4. PLAN I PROGRAM STRUČNIH VIJEĆA

  Sva će se pitanja iz djelokruga stručnih vijeća razmatrati kao dio Nastavničkog vijeća, kada

  to bude potrebno.

  Stoga će se organizirati:

  Sastanci tijekom godine srodnih predmeta, interdisciplinarnost

  Kvartalni sastanci Razrednih vijeća,

  Sastanci i dogovori prema potrebi i zadacima

  administrativni rad tijekom školske godine

  primanje/informiranje i suradnja s roditeljima

  rad Razrednog vijeća

  sudjelovanje u suradnji s lokalnom zajednicom, humanitarni rad te

  organizacija izleta, posjeta i sl.

  sudjelovanje u projektima škole

 • 34

  12.5. RAD RAVNATELJA

  PODRUČJE

  RADA PLANIRENE AKTIVNOSTI

  VRIJEME

  REALIZACIJE

  1.

  PL

  AN

  IRA

  NJE

  1.1.Izrada godišnjeg plana i programa

  1.2. Planiranje poboljšanja kvalitete školskog

  prostora i korištenje istih

  1.3.Financijski plan škole

  1.4.Organizacija zaštite

  rujan

  tijekom godine

  veljača – srpanj

  tijekom godine

  2.

  OR

  GA

  NIZ

  AC

  IJS

  KI

  PO

  SL

  OV

  I

  2.1.Podjela satnice i ostalih zaduženja

  nastavnicima

  2.2.Kontrola izrade rasporeda sati

  2.3.Priprema i vođenje nastavničkih vijeća

  2.4.Osnivanje povjerenstva za državnu matutu

  2.5.Organizacija razdrednih, predmetnih,

  razlikovnih i dopunskih ispita

  2.6.Poslovi vezani uz upise u 1. razred

  2.7.Zasnivanje radnog odnosa s djelatnicima

  2.8.Prisustvovanje sastancima školskog odbora

  2.9.Provedba državne mature

  rujan

  rujan

  rujan

  rujan

  tijekom godine

  tijekom godine

  tijekom godine

  tijekom godine

  tijekom godine

 • 35

  3.

  PE

  DA

  GO

  ŠK

  I S

  AV

  JE

  TO

  DA

  VN

  I R

  AD

  3.1. Prisustvovanje nastavi u svrhu praćenja

  zajedno sa pedagoginjom

  3.2.Suradnja s učenicima i roditeljima

  3.3.Prisustvovanje na roditeljskim sastancima

  3.4.Sastanci vijeća učenika

  3.5.Suradnja s ustanovama i organizacijama u

  kojima se realizira terenska nastava

  3.6.Praćenje uspjeha i napredovanja učenika

  3.7.Dostavljanje izvještaja o radu na kraju

  školske godine na nastavničkom vijeću

  3.8.Usavršavanje postojećih programa i

  uvođenje novih

  3.9.Kontrola pedagoške dokumentacije

  3.10. Organizacija i praćenje školskih

  ekskurzija i izleta

  tijekom godine

  tijekom godine

  tijekom godine

  tijekom godine

  tijekom godine

  tijekom godine

  kolovoz

  tijekom godine

  tijekom godine

  tijekom godine

  4.

  AD

  MIN

  IST

  RA

  TIV

  N

  O I

  FIN

  AN

  CIJ

  SK

  O

  PO

  SL

  OV

  AN

  JE

  4.1.Zastupati školu

  4.2.Inicirati izradu raznih akti

  4.3.Pratiti financijsko stanje

  tijekom godine

  tijekom godine

  tijekom godine

  5.

  NE

  PO

  SR

  ED

  NO

  RU

  KO

  VO

  ĐE

  NJE

  5.1.Nastavnicima, stručnim suradnicima i

  administrativnim djelatnicima

  5.2.Osiguravati zamjene nastavnika

  po potrebi

  po potrebi

 • 36

  6.

  ST

  RU

  ČN

  O

  US

  AV

  AV

  A

  NJE

  6.1.Sudjelovanje na stručnim skupovima u

  organizaciji Zavoda za školstvo

  6.2.Sudjelovanje na sastancima Udruge

  srednjoškolskih ravnatelja RH

  6.3.Praćenje stručne literature

  prema rasporedu

  u katalogu

  prema pozivu

  udruge

  tijekom godine

  12.6. PLAN I PROGRAM RADA RAZREDNIKA I RAZREDNE ZAJEDNICE

  RUJAN

  - upoznavanje razreda s razrednikom - izbor predsjednika, zamjenika i blagajnika - upoznavanje s kućnim redom, Pravilnikom o ocjenjivanju te drugim

  relevantnim pravilnicima - upoznavanje s pravima i dužnostima učenika - upoznavanje s organizacijom škole i nastave - osnovne informacije o državnoj maturi

  LISTOPAD

  - na svakom satu analiziraju se grupni i pojedinačni uspjeh u učenju i vladanju, ističu se pozitivni primjeri zalaganja i rješavaju eventualni problemi

  - referat o učenju ili radionica aktivnih oblika učenja - posjet izložbi - vježbe komunikacije

  STUDENI

  - organizacija pomoći učenicima s teškoćama u savladavnju nastavnog gradiva - upoznavanje s detaljima nacionalnih ispita i mature - AIDS – problem

  PROSINAC

  - kako zaštititi sebe i druge - obilježavanje Božića – ukrašavanje škole i priprema školske priredbe - procjena uspjeha

  SIJEČANJ

  - kako biti uspješniji u školi - dogovor o međusobnoj pomoći pri učenju - kako provodimo slobodno vrijeme - naši prijatelji, kako ih odabiremo

  VELJAČA

  - što me raduje, a što me brine? - problemi ispravljanja ocjena

 • 37

  - posjet izložbi ili kazališnoj predstavi - problemi koji me muče i kako ih riješiti

  OŽUJAK

  - što bih želio raditi nakon školovanja? - adolescent i odnos s roditeljima - planiranje vlastitog uspjeha za kraj nastavne godine - dobro je činiti dobro

  TRAVANJ

  - posjet izložbi ili kazališnoj predstavi - adolescent i odnos s nastavnicima – Postoji li idealan nastavnik i idealan

  učenik? - obilježavanje dana škole

  SVIBANJ

  - obilježavanje dana Sv.Dujma - opraštaj s maturantima - kako poboljšati uspjeh do kraja godine - jednodnevni izlet

  LIPANJ

  - analiza rada u školskoj godini i prijedlozi - upute o popravnim ispitima - upoznavanje učenika o zaključivanju ocjena - pripreme za završnu sjednicu razrednog vijeća

  Popis poslova razrednika izvan rada u razredu:

  - primanja roditelja

  - administrativno – dokumentacijski poslovi (matična knjiga, dnevnik, ispis

  svjedodžbi, zapisnici, razredna statistika, član povjerenstva na državnoj maturi)

  - suradnja s liječnikom škole

  - pripremanje i organiziranje izleta, ekskurzija

  Kako je sastavni dio plana i programa sata razredne zajednice Zdravstveni odgoj

  očekuje se prije svega njegova realizacija kroz satove SRZ. Sadržaji zdravstvenog

  odgoja obrađivat će se u skladu s dobi, interesima i potrebama mladih.

  Obavezna literatura za profesore je priručnik „Zdravstveni odgoj“.

  Zdravstveni odgoj predavat će se kao dio biologije, tjelesne i zdravstvene kulture,

  psihologije te kroz sat razredne zajednice u trajanju do 12 sati kroz 4 modula.

 • 38

  12.7. ZDRAVSTVENI ODGOJ

  ZDRAVSTVENI ODGOJ ZA I. RAZRED

  - Prikaz modula za 1. razred i broj planiranih sati u okviru sata razrednika (kurikulum

  zdravstvenog odgoja)

  R.B MODUL PLANIRANI

  BR. SATI SADRŽAJ

  1. Živjeti zdravo 4 Pravilna prehrana (1 sat) - prehrambeni stilovi Osobna higijena (1 sat) - utjecaj spolno prenosivih bolesti Mentalno zdravlje (2 sata) - nova škola- izazovi i odluke koje

  donosimo (1 sat)

  - vrijednosti izbora životnog stila (1 sat) 2. Prevencija

  nasilničkog

  ponašanja

  2 Primjereno ponašanje (2 sata) - prevencija nasilja u različitim

  okolnostima u vezi, sportu...(1 sat)

  - neprimjerene pojavnosti u školi i okolini (1 sat)

  3. Prevencija

  ovisnosti

  2 Alkohol i droge- - utjecaj na pojedinca, obitelj i zajednicu

  (1 sat)

  Rizična ponašanja i posljedice na obrazovanje te profesionalni razvoj i

  karijeru (1 sat)

  4. Spolna/rodna

  Ravnopravnost i

  spolno

  odgovorno

  ponašanje

  4 Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno seksualno ponašanje (2

  sata)

  Emocije i komunikacija u vezi (1 sat)

  Medijski prikaz seksualnosti (1 sat)

  Predviđeno je ukupno 12 sati godišnje, no predviđene su i ostale teme koje mogu biti

  također integrirane u sate razredne nastave ili u postojeće nastavne predmete i projekte:

  Sudjelujmo u životu

  Dobri odnosi u novoj zajednici

  Donošenje odgovornih odluka

  Živim zdravo

  Prva pomoć- osnovni zahvati prve pomoći

 • 39

  ZDRAVSTVENI ODGOJ ZA II. RAZRED

  - Prikaz modula za 2. razred i broj planiranih sati u okviru sata razrednika( kurikulum

  zdravstvenog odgoja)

  R.B MODUL PLANIRANI BR.

  SATI

  SADRŽAJ

  1. Živjeti zdravo 4 Pravilna prehrana (1 sat) - dodaci prehrani Osobna higijena (1 sat) - zaštita reproduktivnog zdravlja Mentalno zdravlje (2 sata) - posljedica uzimanja lijekova i drugih

  sredstava na mentalno zdravlje (1 sat)

  - slobodno vrijeme (1 sat) 2. Prevencija

  nasilničkog

  ponašanja

  2 Primjereno ponašanje (2 sata) - neprimjerene pojavnosti u školi i okolini

  (1 sat)

  - kultura škole (1 sat) 3. Prevencija

  ovisnosti

  2 Kockanje i klađenje adolescenata mladih (1 sat)

  Utjecaj medija i vršnjaka na korištenje sredstava ovisnosti (1 sat)

  4. Spolna/rodna

  Ravnopravnost i

  spolno

  odgovorno

  ponašanje

  4 Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno seksualno ponašanje II.

  (2 sata)

  Spolno/rodno nasilje u vezama (2 sata)

  Predviđeno je ukupno 12 sati godišnje, no predviđene su i ostale teme koje mogu biti

  također integrirane u sate razredne nastave ili u postojeće nastavne predmete i projekte:

  Tjelesna aktivnost

  - metode oporavka nakon pojačanih tjelesnih i umnih napora

  - aktivno provođenje slobodnog vremena

  - Mentalno zdravlje

  - pojam i metode učenja

 • 40

  ZDRAVSTVENI ODGOJ ZA III. RAZRED

  - Prikaz modula za 3. razred i broj planiranih sati u okviru sata razrednika (kurikulum

  zdravstvenog odgoja)

  R.B MODUL PLANIRANI BR.

  SATI

  SADRŽAJ

  1. Živjeti zdravo 3 Pravilna prehrana (1 sat) - pravilna prehrana tijekom pojačanih

  tjelesnih i umnih napora

  Mentalno zdravlje (2 sata) - donošenje životnih odluka u različitim

  životnim situacijama (1 sat)

  - planiranje budućnosti (1 sat) 2. Prevencija

  nasilničkog

  ponašanja

  2 Primjereno ponašanje (2 sata) - prevencija nasilja i nasilničkih

  ponašanja u različitim okolnostima-u

  vezi, sportu.... (1 sat)

  - neprimjerene pojavnosti u školi i okolini (1 sat)

  3. Prevencija

  ovisnosti

  2 Alkohol i promet (1 sat)

  Utjecaj sredstava ovisnosti na društveni i profesionalni život te

  karijeru (1 sat)

  4. Spolna/rodna

  Ravnopravnost i

  spolno

  odgovorno

  ponašanje

  5 Seksualna prava i stereotipi (1 sat)

  Seksualno zdravlje i najčešći seksualni problemi mladih (1sat)

  Brak, roditeljstvo i obitelj (1 sat)

  Stigmatizacija i diskriminacija seksualnih manjina (2 sata)

  Predviđeno je ukupno 12 sati godišnje, no predviđene su i ostale teme koje mogu biti

  također integrirane u sate razredne nastave ili u postojeće nastavne predmete i projekte:

  Tjelesna aktivnost

  - očuvanje tjelesnih potencijala u depresijama i krizama

  Mentalno zdravlje

  - Suočavanje sa stresom

  - Agresivno i prosocijalno ponašanje

  - Stavovi i predrasude

 • 41

  ZDRAVSTVENI ODGOJ ZA IV. RAZRED

  - Prikaz modula za 4. razred i broj planiranih sati u okviru sata razrednika( kurikulum

  zdravstvenog odgoja)

  R.B MODUL PLANIRANI

  BR. SATI

  SADRŽAJ

  1. Živjeti zdravo 2 Pravilna prehrana (1 sat) - Informacije o zdravlju i njihova

  kritička interpretacija (oglašavanje i

  marketing)

  Mentalno zdravlje (1 sata)

  - Višedimenzionalni model zdravlja (R.Eberts)

  2. Prevencija

  nasilničkog

  ponašanja

  2 Odgovorno ponašanje (2 sata) - na pragu punoljetnosti (1 sat) - odgovorno ponašanje (1 sat)

  3. Prevencija

  ovisnosti

  0

  4. Spolna/rodna

  Ravnopravnost i

  spolno odgovorno

  ponašanje

  0

  Plan i program zdravstvenog odgoja razrednici će realizirati u suradnji sa školskom

  psihologinjom i školskom liječnicom, profesorima biologije, psihologije, etike,

  vjeronauka i tjelesne i zdravstvene kulture.

 • 42

  12.8. GRAĐANSKI ODGOJ

  Privatna gimnazija Leonardo da Vinci

  Provedba građanskog odgoja Godišnji broj

  sati

  I.,II.,III.,IV. RAZREDI

  Međupredmetno(kroz sve predmete): Hrvatski jezik, strani jezici, Latinski jezik, Likovna umjetnost,

  Glazbena umjetnost, Povijest, Geografija, Matematika, Fizika,

  Kemija, Biologija, Informatika,Psihologija, Sociologija,

  Tjelesna i zdravstvena kultura, Etika, Vjeronauk, programi

  stručnih suradnika.

  Teme:

  Održivi razvoj svjetskog gospodarstva u globalizacijskim procesima, Dan sjećanja na žrtve Holokausta , Zastupljenost

  žena na rukovodečim pozicijama, Spolna diskriminacija,

  Urbanizam Splita,Klasicizam, Ekologija i izvori energije,

  situacije vezane uz boravak u stranoj zemlji.

  Navedeni broj sati ne povećava ukupni broj sati, već se integrira i korelira

  sadržajem s ciljem istovremenog razvijanja i predmetne i građanske

  kompetencije.

  20

  Sat razrednika:

  Navedeni broj sati uključuje teme predviđene planom sata

  razrednika .

  Teme: Izbori za predsjednika razreda , razvoj komunikacijskih

  vještina,čistoća okoliša (Dan planete Zemlje),upravljanje

  emocijama (društvene komunikacijske vještine), izrada razrednih

  pravila u slučaju nasilja,sukob i suradnja…

  5

  Izvanučioničke aktivnosti–cilj je ostvariti suradnju škole i

  lokalne zajednice. Uključeni su svi učenici prema njihovim

  interesima i mogućnostima škole. Oblici uključivanja su na

  razini cijele škole ili pojedine skupine učenika.

  Teme: Govorništvo, Dramska radionica, Volonterstvo, Festival o pravima

  djece (UNICEF projekt), Interkulturalni pub kviz.

  10

  Ukupno 35

 • 43

  12.9. STRUČNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA

  Prema Planu i programu stručnog usavršavanja prosvjetnih djelatnika u srednjem školstvu

  koji će biti objavljen u Katalogu stručnih skupova Agencije za odgoj i obrazovanje

  Republike Hrvatske za školsku godinu 2017./2018.

  Prema pozivu županijskih stručnih vijeća za pojedine predmete, te prema godišnjem

  programu rada pedagoga Škole.

  Škola će nabavljati stručnu literaturu za usavršavanje profesora.

 • 44

  13. ŠKOLSKA KNJIŽNICA

  Godišnji plan i program školske knjižnice

  2017./2018.godina

  I. ODGOJNO-OBRAZOVNI SADRŽAJI

  1. Predstavljanje školske knjižnice učenicima, rujan 2017.

  2. Rad s korisnicima, tijekom školske godine

  - radionice za učenike

  - kućni red školske knjižnice

  - pomoć nastavnicima, suradnja

  - učenici su učlanjeni u Gradsku knjižnicu Marka Marulića, koja se nalazi u blizini

  škole.

  II. STRUČNI RAD

  1. Izrada Godišnjeg plana i programa rada, rujan 2017.

  2. Nabava knjiške građe tijekom šk.godine

  a) lektirna djela

  b) beletristika na hrvatskom i stranim jezicima

  c) referentne zbirka

  d) splićanistika

  e) časopisi,

  f) knjige o životu Leonarda da Vinci

  g) te AVE građe

  Sređivanje građe, nabava programa METEL za školske knjižnice

  3. Izvještavanje korisnika o novim naslovima i publikacijama, tijekom šk. god. 4. Stručno usavršavanje, tijekom šk. godine

  - Pohađanje stručnih seminara prema Katalogu MZO i Županijskog vijeća knjižničara

  - Proljetne škole školskih knjižničara - Suradnja s matičnom službom, Sveučilišnom knjižnicom, gradskom

  knjižnicom Marka Marulića, izdavačima i knjižarama

  Organiziranje jednog Županijskog vijeća u našoj Gimnaziji

  III. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST

  1. PROJEKTI ŠKOLSKE KNJIŽNICE 2017./2018. godina

  Voditeljica: Ana Jović

 • 45

  Sudjeluju svi učenici i po njihovom pozivu profesori, te roditelji.

  1. Kultura u našem gradu

  2. Dani hrvatskog jezika, ožujak 2018.

  * hrvatski jezik

  * hrvatski pisci, izdavaštvo

  * slikarstvo, glazba

  * prirodne znanosti- Ruđer Bošković

  *Predstavljanje na panou i roditeljima.

  * Vrijeme realizacije 11.-17. ožujak 2018. godine

  3. Mjesec hrvatske knjige 15.10. – 15. 11. 2017. g.

  3.1. Definicija knjige prema učeničkom mišljenju

  3.2. „ Moja naj knjiga“ - predstavljanje

  3.3. Prigodna posjeta gradskoj knjižnici Marka Marulića

  3.4. Praćenje Interlibera 2017. on line i na školskom info pultu

  3.5. Gostujuće predavanje pisca iz našeg grada

  Vrijeme realizacije školska godina2017./2018.

  4. Muzeji grada ZAGREBA... on line

  Vrijeme realizacije školska godina 2017./2018.

  5. Za blagdan sv. Duje „Stablo znamenitih Splićana“

  Vrijeme realizacije travanj/svibanj 2018.g.

 • 46

  14. RASPORED SATI

  Raspored sati je dostupan na web stranici gimnacije: www.gimnazijaleonardo.com te

  podliježe promjenama tokom školske godine (u dodatku – vidi prilog B)

  http://www.gimnazijaleonardo.com/

 • 47

  PRIVATNA JEZIČNO INFORMATIČKA GIMNAZIJA

  „Leonardo da Vinci“ s pravom javnosti

  Bihaćka 2

  21 000 Split

  tel: 021/271-914

  email: [email protected]

  Na temelju članka 28. stavka 6. i članka 118. stavaka 2. podstavaka 5. Zakona o odgoju i

  obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,

  16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17) te članka 11. Statuta škole, Školski odbora na sjednici

  održanoj dana 22. rujna 2017. godine, jednoglasno je donio

  ODLUKU

  1. Donosi se (usvaja se) Godišnji plan i program o rada Škole za školsku godinu

  2017./2018. na prijedlog ravnatelja Škole, a prihvaćenog od strane Nastavničkog

  vijeća.

  2. Rješenju o tjednom i godišnjem zaduženju i rasporedu radnih obveza nastavnika, te izvedbeni planovi i programi, plan i program permanentnog stručnog usavršavanja

  sastavni su dio ovog plana i programa. Sastavni dio ovog plana i programa su i

  tablice s detaljnim tjednim zaduženjima nastavnika, tehničkim podatcima o školi i

  podatcima o ostalim zaposlenicima, te raspored sati i kalendar rada MZO.

  Godišnji plan i program je podložan promjenama u svim segmentima, suglasno važećim

  zakonskim propisima te podzakonskim aktima i napucima Ministarstva znanosti i

  obrazovanja.

  Usvojeni Godišnji plan i program rada Škola je dužna elektroničkim putem dostaviti

  Ministarstvu znanosti i obrazovanja najkasnije do 5. listopada 2017. godine, te isti objaviti

  na mrežnim stranicama Škole u skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka.

  Klasa: 602-03/17-01/490

  Ur.broj: 2181-216-17-01

  Split, 29. rujna 2017. godine

  Predsjednica školskog odbora:

  ____________________

  Marina Petit, prof.

  Ravnateljica:

  ____________________

  Ivana Vulić, dip.ing.

  mailto:[email protected]

 • 48

  PRILOG A: školski kurikulum 2017./2018.

  PRILOG B: raspored sati za šk.god. 2017./2018.