of 52 /52
GRUPA AGROMEĐIMURJE d.d. ČAKOVEC GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2017. GODINU I. DIO GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU DRUŠTVA ZA 2017. GODINU II. DIO REVIDIRANI KONSOLIDIRANI GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI S REVIZORSKIM IZVJEŠĆEM I BILJEŠKAMA III. DIO IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE KONSOLIDIRANOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA ODLUKA O UTVRĐIVANJU KONSOLIDIRANIH GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ODLUKA O PRIJEDLOGU POKRIĆA KONSOLIDIRANOG GUBITKA U Čakovcu, 26.travnja 2018.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2017. GODINU

  • Author
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2017. GODINU

AGROMEIMURJE dI. DIO
II. DIO
III. DIO
ODLUKA O PRIJEDLOGU POKRIA KONSOLIDIRANOG GUBITKA
U akovcu, 26.travnja 2018.
Stranica 1 od 10
GRUPA AGROMEIMURJE d.d. AKOVEC
GRUPA AGROMEIMURJE d.d. akovec
Stranica 2 od 10
Pregled poslovanja u 2017. godini
Opi podaci o Društvu
Oekivani razvoj društva u budunosti i budue voenje poslova
Djelovanje društva na podruju istraivanja i razvoja
Obavijesti o stjecanju vlastitih udjela društva
Postojanje podrunica društva
Upotreba financijskih instrumenata
Rentabilnost poslovanja društva i rentabilnost upotrebe vlastitoga kapitala
Obavijesti o radnicima
Mjere zaštite od gubitka u pojedinim vanijim vrstama predvienih poslova
Upravljanje kvalitetom i zaštita okoliša
Grupa Agromeimurje d.d. akovec – Godišnje izvješe za 2017. godinu
Stranica 3 od 10
FINANCIJSKO I OPERATIVNO RESTRUKTURIRANJE / PREDSTEAJNA NAGODBA
Unato brojnim poteškoama u poslovanju uzrokovanom predsteajnom nagodbom, Agromeimurje d.d.
akovec je uspijevalo uredno izvršavati svoje obveze prema svim skupinama vjerovnika, sukladno pravomonom
Rješenju Trgovakog suda kojim je odobrena sklopljena predsteajna nagodba.
Dana 24.02.2018. Zagrebaka banka d.d. je društvu Agromeimurje d.d. akovec odobrila 3 (tri) dugorona
kredita za razvoj poljoprivredne djelatnosti u ukupnom iznosu od 2.189.500 EUR, kao i 2 (dva) kratkorona kredita
za poslovno financiranje u ukupnom iznosu od 5.900.000 kn.
Namjena navedenih dugoronih kredita je financiranje ulaganja u poljoprivredu, pri emu se sredstva iz
odobrenog dugoronog kredita u iznosu 1.024.500 EUR i odobrenog dugoronog kredita u iznosu 279.000 EUR
koriste isplatom na raune dobavljaa, izvoaa radova i korisnika kredita za pokrie ino dobavljaa te na raun
korisnika kredita kao refundacija za vlastita uloena sredstva u investiciju temeljem dokumentiranih rauna,
predrauna i potvrda plaanja (od podnošenja zahtjeva za kredit 01.10.2017.). Drugi dio sredstava iz odobrenog
dugoronog kredita u iznosu 886.000 EUR koristi se isplatom na raune vjerovnika iz Predsteajne nagodbe i
ostalih vjerovnika prema dostavljenoj dokumentaciji o trenutnim otvorenim pozicijama po Predsteajnoj nagodbi te
na raun korisnika kredita kao refundacija plaenih obveza po Predsteajnoj nagodbi (maksimalno do 1.200.000
kn).
Iz prethodno navedenog izvora je dana 12.03.2018. godine izvršena konana otplata cjelokupnog duga
vjerovnicima iz sklopljene Predsteajne nagodbe, što ukljuuje i nedospjele obveze po zadnjoj rati (dospijee
07.05.2018.) vjerovnicima iz grupe 'Tijela javne uprave i trgovaka društva u veinskom dravnom vlasništvu' i
vjerovnicima iz grupe 'Financijski vjerovnici bez razlunih prava'.
U sklopu financijskog restrukturiranja još nije postignut sporazum oko naina namirenja obveza po kreditu u
Erste&Steiermärkische Bank d.d. (ukupan iznos glavnica 2.881.529,37 kn).
Takoer kao dio restrukturiranja društava AGROMEIMURJE SILOSI d.o.o. i AGROMEIMURJE VOARSTVO
d.o.o. pripojena društvu AGROMEIMURJE RATARSTVO d.o.o. dana 28.12.2017. godine.
KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE 01.01.2017. DO 31.12.2017.
Sve transakcije unutar grupe, stanja i nerealizirani dobici izmeu društava unutar Grupe eliminirani su pri
konsolidaciji.
Do dana 28. prosinca 2017.godine Grupa se sastoji od Matice i pet ovisnih društava s ogranienom
odgovornošu, iji je jedini osniva i lan Matica, a to su:
• AGROMEIMURJE RATARSTVO d.o.o. (100%)
• AGROMEIMURJE SILOSI d.o.o. (100%)
• AGROMEIMURJE VOARSTVO d.o.o. (100%)
• AGROMEIMURJE RASADNICI d.o.o. (100%)
Na temelju Ugovora o pripajanju od 15.12.2017. i Odluka skupštine društava koja sudjeluju u pripajanju od
19.12.2017.je izvršeno pripajanje društava AGROMEIMURJE SILOSI d.o.o. i AGROMEIMURJE
Grupa Agromeimurje d.d. akovec – Godišnje izvješe za 2017. godinu
Stranica 4 od 10
VOARSTVO d.o.o. društvu AGROMEIMURJE RATARSTVO d.o.o. te je povean iznos temeljnog kapitala
društva AGROMEIMURJE RATARSTVO d.o.o. s iznosa od 14.336.200 kn za iznos od 8.989.500 kn na
23.325.700 kn, što je provedeno u sudskom registru Trgovakog suda u Varadinu dana 28.12.2017. godine
(Rješenje Tt-17/5437-2).
Od datuma upisa u sudski registar Trgovakog suda u Varadinu 28.12.2017. godine Grupa se sastoji od Matice i
triju ovisnih društava s ogranienom odgovornošu, iji je jedini osniva i lan Matica, a to su:
• AGROMEIMURJE RATARSTVO d.o.o. (100%)
• AGROMEIMURJE RASADNICI d.o.o. (100%)
Sve materijalno znaajne transakcije u 2017. godini odnose se na poslovne dogaaje unutar grupe pa su
eliminirane pri konsolidaciji godišnjih financijskih izvještaja u konsolidiranoj bilanci, kao i u konsolidiranom raunu
dobiti i gubitka.
Poslovni odnosi u 2017. godini izmeu društva Agromeimurje d.d. akovec i društava s ogranienom
odgovornošu u njegovom vlasništvu (do 28.12.2017. godine pet, a od 28.12.2017. tri), temeljeni na Ugovorima o
unosu stvari i prava, Ugovorima o poslovnoj suradnji, Ugovoru o pripajanju, Ugovorima o pozajmici te drugoj
odgovarajuoj poslovnoj dokumentaciji, evidentirani su u godišnjim financijskim izvještajima za 2017. godinu
Svi poslovni dogaaji evidentirani su u bilancama društava unutar grupe na pozicijama imovine, kapitala i obveza,
kao i u njihovim raunima dobiti i gubitka u okviru poslovnih prihoda kao ostali poslovni prihodi s poduzetnicima
unutar grupe, odnosno unutar materijalnih troškova na poziciji troškova sirovina i materijala.
FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA GRUPE ZA RAZDOBLJE 01.01.2017. DO 31.12.2017.
Strukturna analiza ostvarenih prihoda Grupe Agromeimurje d.d. akovec u promatranom razdoblju pokazuje
da ukupni prihodi, u iznosu 39.543.354 kn, na razini istog razdoblja 2016. godine. Poslovni prihodi, koji iznose
39.188.939 kn i najzastupljeniji su u strukturi ukupnih takoer su na razini prošlogodišnjih, dok su prihodi od
prodaje u iznosu 23.951.005 kn pali za 5% u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine. Ostali poslovni
prihodi u 2017. godini iznose ukupno 15.237.934 kn, što predstavlja porast za preko 8% u odnosu na isto
razdoblje prošle godine. U njihovoj strukturi su najzastupljeniji prihodi od naplata štete temeljem osiguranja te
prihodi od dravnih potpora.
Iznos ukupnih rashoda od 39.619.201 kn biljei pad od preko 7% u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje.
Poslovni rashodi u iznosu 39.114.779 kn nii su za 5%, dok su financijski rashodi u iznosu 504.422 znaajno
smanjeni u odnosu na 1.579870 kn za iz prethodne godine.
Financijski rezultat poslovanja Grupe Agromeimurje d.d. akovec za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017. je
gubitak u iznosu 75.847 kn, što je znaajno poboljšanje u odnosu na prošlogodišnji gubitak Grupe u iznosu
3.130.549 kn.
Stranica 5 od 10
F I N A N C I J S K I P O K A Z A T E L J I
Financijski pokazatelji Postupak 2017. 2016.
a ) Pokazatelji zaduenosti
Stupanj zaduenosti Ukupne obveze x 100 / ukupna aktiva =% 26,20% 31,77%
Odnos duga i kapitala Ukupne obveze / vlasnika glavnica 0,36 0,47
Pokrie kamate Dobit prije oporez. + kamate / troškovi kamate -0,85 -0,97
b) Pokazatelji likvidnosti
c) Pokazatelji aktivnosti
Koeficijent obrtaja tekue imovine Ukupan prihod / tekua imovina 2,06 2,47
Koeficijent obrtaja stalne imovine Ukupan prihod / dugotrajna imovina 0,55 0,50
Koeficijent obrtaja zaliha Ukupan prihod / zalihe 3,53 2,77
Dani vezivanja zalihe 365 / koeficijent obrta zaliha = dana 103,40 131,77
Koeficijent obrtaja potraivanja Prihod od prodaje / potraivanje od kupaca 9,20 26,99
Trajanje naplate potraivanja 365 / koeficijent obrta potraivanja= dana 36,67 13,52
D ) Pokazatelji profitabilnosti
Mara profita I % Neto dobit + kamate x 100 / ukupan prihod -1,08% -3,91%
Mara profita II % Neto dobit x 100 / ukupan prihod -0,19% -7,90%
Bruto mara profita % Neto dobit+kamate+porez x 100 / uk. prihod -1,08% -3,88%
e) Pokazatelji investiranja
Povrat ukupne imovine % Neto dobit + kamate x 100 / ukupna aktiva -0,47% -1,62%
Povrat vlasnike glavnice % Neto dobit x 100 / vlastiti kapital -0,11% -1,49%
Dobitak po dionici u kn. Neto dobit / broj dionica -2,03 -83,73
Grupa Agromeimurje d.d. akovec – Godišnje izvješe za 2017. godinu
Stranica 6 od 10
OPI PODACI O DRUŠTVU
AGROMEIMURJE d. d. akovec R. Boškovia 10. upisano je Rješenjem broj Fi-996/93 od 20. 3. 1993.
godine u sudski registar kod Trgovakog suda u Varadinu u registarski uloak br. I - 519. Temeljni kapital
Društva na dan upisa u sudski registar iznosi 31.454.000 DEM, što prema teaju 3,77 kn = 1 DEM iznosi
118.526.128 kuna. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 62.908 redovnih osnivakih dionica nominalne
vrijednosti 500 DEM.
Na Glavnoj skupštini odranoj dana 25.11.1995. godine izvršeno je usklaivanje akata Društva sa odredbama
Zakona o trgovakim društvima, a upis usklaenja u trgovaki registar Trgovakog suda u Varadinu proveden je
dana 18. 3. 1996. godine Rješenjem br. Tt - 95/1370-2.
Na Glavnoj skupštini odranoj dana 10.05.2002. godine donijeta je Odluka o smanjenju temeljnog kapitala
Društva te prenominaciji temeljnog kapitala i dionica. U skladu s odlukom temeljni kapital smanjen je na
22.902.000 DEM povlaenjem 17.104 vlastitih dionica ukupnog nominalnog iznosa 8.552.000 DEM.
Prenominacijom u kune temeljni kapital iznosi 87.027.600 kuna, a podijeljen je na 45.804 redovnih dionica
nominalne vrijednosti 1.900 kuna.
Odlukom Skupštine društva od 23.05.2003. g. smanjen je temeljni kapital društva s iznosa od 87.027.600,00 kn
za iznos od 8.386.600,00 kn na iznos od 78.641.000,00 kn povlaenjem 4.414 vlastitih dionica serije A koje
glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 1.900,00 kn, u svrhu unosa u kapitalu dobit.
Temeljni kapital društva u iznosu od 78.641.000,00 kn podijeljen je na 41.390 redovnih dionica serije A koje
glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 1.900,00 kn.
Na roištu odranom 14. listopada 2013. godine Trgovaki sud u Varadinu donio je Rješenje kojim je odobrena
sklopljena predsteajna nagodba, s danom pravomonosti 07. studenoga 2013. godine. Sukladno prihvaenom
Planu u postupku predsteajne nagodbe, temeljem navedenog pravomonog Rješenja, zapoinje provedba mjera
operativnog i financijskog restrukturiranja koje e trajati do kraja 2018. godine.
Na Glavnoj skupštini odranoj 24.07.2015. godine donijete su odluke o redovnom smanjenju temeljnog kapitala
smanjenjem nominalnog iznosa dionice i pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala povlaenjem vlastitih
dionica te o izmjenama Statuta društva – l.11. koji se odnosi na temeljni kapital i l.14. koji se odnosi na dionice
društva. Dana 08.09.2015. proveden je upis smanjenja temeljnog kapitala i promjena odredbi Statuta u Sudski
registar trgovakog suda u Varadinu.
Temeljni kapital smanjen je smanjenjem nominalne vrijednosti dionice s iznosa od 1.900,00 kn na iznos 1.400,00
kn, a nakon toga povlaenjem 4.000 vlastitih dionica, svaka nominalne vrijednosti 1.400,00 kn.
Provedbom odluka Glavne skupštine o smanjenju temeljnog kapitala, temeljni kapital društva je smanjen s iznosa
od 78.641.000,00 kn na iznos od 52.346.000,00 kn i podijeljen je na 37.390 redovnih dionica koje glase na ime,
svaka u nominalnom iznosu od 1.400,00 kn. Iznos od 26.295.000,00 kn unesen je u kapitalnu dobit.
Temeljem Odluke Nadzornog odbora društvo Agromeimurje d.d. akovec potpisalo je 26. oujka 2015. godine
Izjave o osnivanju 5 (pet) društava s ogranienom odgovornošu za poljoprivrednu proizvodnju i trgovinu, kao
jedini osniva i lan tih društava. U uvodnim odredbama svakoga od navedenih pet osnivakih akata stoji da
osniva – lan Društva Agromeimurje d.d. akovec osniva društvo s ogranienom odgovornošu radi
ostvarivanja dobiti obavljanjem gospodarske djelatnosti opisane u predmetu poslovanja Društva. Dana 30. oujka
2015. godine Trgovaki sud u Varadinu donio je Rješenja o upisu u sudski registar osnivanja za spomenutih 5
(pet) društava s ogranienom odgovornošu, prilikom ega je bio upisani temeljni kapital svih društava 20.000,00
kn. Tijekom 2015. i 2016. godine izvršena su poveanja temeljnog kapitala društava AGROMEIMURJE
RATARSTVO d.o.o. (14.336.200,00 kn) i AGROMEIMURJE SILOSI d.o.o. (8.969.500,00 kn) unosom stvari koje
je uloio jedini lan navedenih društava Agromeimurje d.d. akovec. U nastavku je kronologija svih provedbi u
sudskom registru za pet novoosnovanih društava s ogranienom odgovornošu u vlasništvu društva
Agromeimurje d.d. akovec.
1. AGROMEIMURJE FARMA BELICA d.o.o., OIB 58528001157 (Rješenje V Tt-15/822-4) – naziv
promijenjen u AGROMEIMURJE RASADNICI d.o.o. (Rješenje V Tt-16/863-2 od 24. veljae 2016. )
2. AGROMEIMURJE PODRUM ŠTRIGOVA d.o.o., OIB 46853587166 (Rješenje V Tt-15/826-4)
3. AGROMEIMURJE RATARSTVO d.o.o., OIB 40097532072 (Rješenje V Tt-15/824-4) – odlukom
Grupa Agromeimurje d.d. akovec – Godišnje izvješe za 2017. godinu
Stranica 7 od 10
lanova društva izvršena je dokapitalizacija društva - temeljni kapital društva povean je s iznosa od
20.000 kn, za iznos od 13.880.200 kn, na iznos od 13.900.200 kn unosom stvari (Rješenje V Tt-
15/4093-3 od 10. prosinca 2015.). Odlukom jednog lana društva od 12.12.2016. temeljni kapital društva
povean je s iznosa od 13.900.200,00 kn, za iznos od 436.000,00 kn, na iznos od 14.336.200 kn
unosom stvari, bez revizije poveanja temeljnog kapitala na temelju procjene vrijednosti stalnog sudskog
vještaka Zvonka Rumenjaka, dipl. ing. stroj. iz Sesveta, Savska cesta 15 od 02.12.2016. (Rješenje V
Tt-16/6231-3 od 17. veljae 2017.)
4. AGROMEIMURJE SILOSI d.o.o., OIB 70923929563 (Rješenje V Tt-15/819-4) Odlukom jedinog lana
društva od 09.08.2016. povean je temeljni kapital društva sa iznosa od 20.000,00 kn za iznos od
8.415.200,00 kn na iznos od 8.435.200,00 kn, ulaganjem stvari i prava bez revizije poveanja temeljnog
kapitala, koje temeljem Ugovora o unosu stvari i prava od 27.07.2016. ulae jedini lan društva
Agromeimurje d.d. akovec, akovec (Grad akovec), Ruera Boškovia 10, OIB: 40122099785 (Tt-
16/4175-2 od 22. kolovoza 2016.). Odlukom jedinog lana društva od 21.12.2016. povean je temeljni
kapital društva sa iznosa od 8.435.200,00 kn za iznos od 534.300,00 kn na iznos od 8.969.500,00 kn,
ulaganjem stvari, bez revizije poveanja temeljnog kapitala (Tt-16/6232-2 od 30. prosinca 2016.).
5. AGROMEIMURJE VOARSTVO d.o.o., OIB 02626950958 (Rješenje V Tt-15/821-4)
Na temelju Ugovora o pripajanju od 15.12.2017. i Odluka skupštine društava koja sudjeluju u pripajanju od
19.12.2017.je izvršeno pripajanje društava AGROMEIMURJE SILOSI d.o.o. i AGROMEIMURJE
VOARSTVO d.o.o. društvu AGROMEIMURJE RATARSTVO d.o.o. te je povean iznos temeljnog kapitala
društva AGROMEIMURJE RATARSTVO d.o.o. s iznosa od 14.336.200 kn za iznos od 8.989.500 kn na
23.325.700 kn, što je provedeno u sudskom registru Trgovakog suda u Varadinu dana 28.12.2017. godine
(Rješenje Tt-17/5437-2).
Dana 24.02.2018. Zagrebaka banka d.d. je društvu Agromeimurje d.d. akovec odobrila 3 (tri) dugorona
kredita za razvoj poljoprivredne djelatnosti u ukupnom iznosu od 2.189.500 EUR, kao i 2 (dva) kratkorona kredita
za poslovno financiranje u ukupnom iznosu od 5.900.000 kn.
Namjena navedenih dugoronih kredita je financiranje ulaganja u poljoprivredu, pri emu se sredstva iz
odobrenog dugoronog kredita u iznosu 1.024.500 EUR i odobrenog dugoronog kredita u iznosu 279.000 EUR
koriste isplatom na raune dobavljaa, izvoaa radova i korisnika kredita za pokrie ino dobavljaa te na raun
korisnika kredita kao refundacija za vlastita uloena sredstva u investiciju temeljem dokumentiranih rauna,
predrauna i potvrda plaanja (od podnošenja zahtjeva za kredit 01.10.2018.) Drugi dio sredstava iz odobrenog
dugoronog kredita u iznosu 886.000 EUR koristi se isplatom na raune vjerovnika iz Predsteajne nagodbe i
ostalih vjerovnika prema dostavljenoj dokumentaciji o trenutnim otvorenim pozicijama po Predsteajnoj nagodbi te
na raun korisnika kredita kao refundacija plaenih obveza po Predsteajnoj nagodbi (maksimalno do 1.200.000
kn).
Iz prethodno navedenog izvora je dana 12.03.2018. godine izvršena konana otplata cjelokupnog duga
vjerovnicima iz sklopljene Predsteajne nagodbe, što ukljuuje i nedospjele obveze po zadnjoj rati (dospijee
07.05.2018.) vjerovnicima iz grupe 'Tijela javne uprave i trgovaka društva u veinskom dravnom vlasništvu' i
vjerovnicima iz grupe 'Financijski vjerovnici bez razlunih prava'.
Grupa Agromeimurje d.d. akovec – Godišnje izvješe za 2017. godinu
Stranica 8 od 10
OEKIVANI RAZVOJ DRUŠTVA U BUDUNOSTI I BUDUE VOENJE POSLOVA
U nadolazeim godinama pred Društvom je niz zahtjevnih investicija obzirom da su sve djelatnosti kojima se
Društvo bavi izrazito podinvestirane i tehnološki se nalaze na niskoj razini. Niska tehnološka razina rezultat je
izostanka investicija u proteklim razdobljima, a podizanje tehnološke razine i efikasnosti u proizvodnji preduvjeti
su za opstanak na vrlo zahtjevnom trištu Europske unije i šire.
U narednim godinama Društvo planira koristiti sredstva iz strukturnih fondova Europske unije i kreditnih sredstava
koja su ve odobrena.
DJELOVANJE DRUŠTVA NA PODRUJU ISTRAIVANJA I RAZVOJA
Društvo surauje s raznim institutima u svrhu razvoja sekundarnih proizvodnji i unapreenja primarne
proizvodnje.
OBAVIJESTI O STJECANJU VLASTITIH UDJELA DRUŠTVA
Do kraja 2017. društvo AGROMEIMURJE d.d. akovec nije stjecalo vlastite udjele.
POSTOJANJE PODRUNICA DRUŠTVA
Od osnivanja pa do kraja 2017. društvo AGROMEIMURJE d.d. akovec nije osnivalo podrunice društva.
UPOTREBA FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
imbenici financijskog rizika
Aktivnosti koje Društvo obavlja izlau je raznim financijskim rizicima: cjenovni i valutnom riziku, kreditnom riziku,
riziku likvidnosti, rizik novanog toka i riziku fer vrijednosti kamatne stope. Društvo nema formalni program
upravljanja rizicima, meutim cjelokupno upravljanje rizicima obavlja Uprava Društva.
STANJE IMOVINE, OBVEZA, FINANCIJSKOG POLOAJA, DOBITI I GUBITKA DRUŠTVA
Stanje imovine, obveza, financijskog poloaja, dobiti i gubitka društva iskazano je u okviru godišnjih financijskih
izvještaja.
Rentabilnost poslovanja
Analizi rentabilnosti prethodi analiza dobitka s obzirom na izvore stjecanja. Vrlo je korisna spoznaja o najvanijoj
aktivnosti, s obzirom na izvore stjecanja dobitka (dobit iz poslovne aktivnosti, aktivnosti financiranja te izvanrednih
aktivnosti) te naine njegove uporabe (porezi, zadrani dobitak, dividende).
Pokazatelji rentabilnosti odraavaju trišni aspekt uinkovitosti poslovanja, stupanj korištenja postojeih
potencijala uspjeha i mjeri ih se na temelju odnosa povrata ili rente, na jednoj strani, i uloga, na drugoj. Iz ope
definicije rentabilnosti slijedi kako se i povrat i ulog moe izraavati na razliite naine, tako da se moe oblikovati
i razliite pokazatelje rentabilnosti poslovanja. Pridoda li se tomu i injenicu kako se povrat ili rezultat ulaganja sve
eše izraava putem novanog toka (cash flow), pojavljuju se brojne mogunosti oblikovanja pokazatelja
rentabilnosti. Treba naglasiti kako svaki oblik pokazatelja rentabilnosti ima opravdanje i svoj sadraj vano je
trajno opredjeljenje za neki oblik jer se time omoguuje usporedbu u vremenu.
Rentabilnost ukupnog ulaganja (ROI)
Rentabilnost ukupnog ulaganja (ROI) naješe je rabljen pokazatelj rentabilnosti. On odraava ukupnu
uinkovitost poslovanja, mjeri povrat ili rentu u odnosu na ukupna ulaganja. Dok je izraunavanje pokazatelja
Grupa Agromeimurje d.d. akovec – Godišnje izvješe za 2017. godinu
Stranica 9 od 10
rentabilnosti ulaganja relativno jednostavno, ocjena dobivenih rezultata to je tea. Smatra se kako se poduzetniki
pothvat isplati kad je povrat na ulog vei ili barem jednak onome što bi ga se postiglo kada bi se jednaku svotu
uloilo dugorono u banku ili kada bi se za tu svotu kupilo dravne vrijednosnice.
Rentabilnost vlastitog ulaganja (ROE)
Rentabilnost vlastitog ulaganja (ROE) vaan je pokazatelj, napose za dioniare i poduzea koja tee
maksimalizaciji njegove vrijednosti. Vano je naglasiti da na vrijednost ovog pokazatelja utjee i smanjenje
glavnice, tj. vrijednost ovog pokazatelja moe se poveati, ne samo zbog boljeg rezultata, nego i zbog smanjenja
vlastitog uloga (kao što vrijedi u obliku matematikog naela i za ostale pokazatelje rentabilnosti). Pri tumaenju
pokazatelja rentabilnosti vlastitog ulaganja osobitu pozornost treba dati injenici kako je u stvaranju ukupnog
rezultata sudjelovalo ukupno ulaganje, neovisno o tomu je li iz vlastitog ili tueg izvora.
OBAVIJESTI O RADNICIMA Tijekom 2017. godine uprava Društva je optimizirala broj zaposlenih te je on sveden na organizacijski prihvatljiv broj.
UPRAVLJANJE I IZLOENOST DRUŠTVA FINANCIJSKIM RIZICIMA
3.1 imbenici financijskog rizika
Aktivnosti koje Društvo obavlja izlau je raznim financijskim rizicima: valutnom riziku, kreditnom riziku, riziku
likvidnosti, kamatnom riziku novanog toka i riziku fer vrijednosti kamatne stope. Društvo nema formalni program
upravljanja rizicima, meutim cjelokupno upravljanje rizicima obavlja Odjel financija Društva.
(a) Valutni rizik
Društvo veinu prihoda ostvaruje na domaem trištu u hrvatskim kunama te za ovaj dio ne postoji rizik
izloenosti promjeni teajeva inozemnih valuta. Meutim, Društvo jednim dijelom ima dugorone i kratkorone
obveze po kreditima koji su vezani uz teaj EUR-a. Zbog toga je Društvo izloena valutnom riziku koji proizlazi iz
raznih promjena teajeva stranih valuta vezanih uglavnom uz euro i mogu utjecati na budue poslovne rezultate i
novane tokove. U ovom dijelu Društvo ne koristi derivativne instrumente za aktivnu zaštitu od izloenosti
valutnom riziku.
(b) Kreditni rizik
Kratkotrajna imovina Društva koja moe dovesti do kreditnog rizika sastoji se uglavnom od novanih sredstava,
potraivanja od kupaca i ostalih potraivanja. Društvo nema znaajnu koncentraciju kreditnog rizika. Prodajne
politike Društva osiguravaju da se prodaja obavlja kupcima koji imaju odgovarajuu kreditnu povijest.. Ostali dio
potraivanja od kupaca nije znaajan zbog disperzije na vrlo veliki broj kupaca, pojedinano malih stanja, te
strogih mjera naplate i isporuke od strane Društva. Dio potraivanja Društvo osigurava mjenicama i zadunicama.
Društvo primjenjuje politike koje ograniavaju visinu izloenosti kreditnom riziku prema bilo kojoj financijskoj
ustanovi.
obveza. Cilj Društva je odravanje fleksibilnosti financiranja na nain da ugovorene kreditne linije budu dostupne.
Odjel financija redovito prati razinu dostupnih izvora novanih sredstava.
(d) Kamatni rizik novanog toka i rizik fer vrijednosti kamatne stope
Društvo je imalo imovinu koja je ostvarivala prihod od kamata, te kamate bile su u fiksnom iznosu te prihodi
Društva i novani tok iz poslovnih aktivnosti su bili ovisni o promjenama trišnih kamatnih stopa.
Kamatni rizik Društva proizlazi iz dugoronih kredita. Krediti odobreni po promjenjivim stopama izlau Društvo
BILJEŠKE
strana
Raun dobiti i gubitka za 2017. godinu 1-2
Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2017. godinu 3
Bilanca na dan 31.12.2017. godine 4-6
Izvještaj o promjenama kapitala za 2017. 7
Izvještaj o novanom tijeku za 2017. godinu 8-9
Bilješke uz financijske izvještaje 10-23
GRUPA AGROMEIMURJE d.d. akovec
1
Bilješka (u kunama)
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe
2.
3.
3.
4. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga
4.
II POSLOVNI RASHODI 39.114.779 41.168.223
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 1.611.052 4.409.836
2. Materijalni troškovi 15.589.106 17.233.964
a) a) Troškovi sirovina i materijala 7.820.611 11.001.215
b) b) Troškovi prodane robe 3.696.160 1.042.933
c) c) Ostali vanjski troškovi 4.072.335 5.189.816
3. Troškovi osoblja 7.715.847 8.570.631
a) a) Neto plae i nadnice 4.943.176 5.618.589
b) b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaa 1.491.852 1.687.744
c) c) Doprinosi na plae 1.280.819 1.264.298
4. Amortizacija 5.828.476 6.432.652
a) d) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) 159.875 28.232
b) e) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 63.802
7. Rezerviranja 971.000 29.778
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sline obveze 489.190 29.778
b) Rezerviranja za porezne obveze
c) Rezerviranja za zapoete sudske sporove 197.000
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima
f) Druga rezerviranja 284.810
III FINANCIJSKI PRIHODI 354.415 423.980
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujuim
interesima
poduzetnicima unutar grupe
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe
5. Teajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima
unutar grupe
7. Ostali prihodi s osnove kamata 257.800 110.038
8. Teajne razlike i ostali financijski prihodi 96.615 313.942
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine
10. Ostali financijski prihodi
IV FINANCIJSKI RASHODI 504.422 1.579.870
1. Rashodi s osnove kamata i slini rashodi s poduzetnicima unutar grupe
2. Teajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe
3. Rashodi s osnove kamata i slini rashodi 452.217 1.544.949
4. Teajne razlike i drugi rashodi 52.205 34.921
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine
6. Vrijednosna usklaenja financijske imovine (neto)
7. Ostali financijski rashodi
INTERESOM
3
Bilješka
II OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA - -
1. Teajne razlike iz prerauna inozemnog poslovanja - -
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne
imovine - -
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine
raspoloive za prodaju - -
4. Dobit ili gubitak s osnove uinkovite zaštite novanih tokova - -
5. Dobit ili gubitak s osnove uinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu - -
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih
sudjelujuim interesom - -
8. Ostale nevlasnike promjene kapitala
III POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA - -
IV NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA - -
V SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA -75.847 -3.130.549
GRUPA AGROMEIMURJE d.d. akovec
4
BILANCA
Bilješka
B DUGOTRAJNA IMOVINA 72.008.975 79.798.223
I NEMATERIJALNA IMOVINA 76.302 107.918
1. Izdaci za razvoj
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i usl. marke, softwer i ostala prava 76.302 107.918
3. Goodwill
5. Nematerijalna imovina u pripremi
6. Ostala nematerijalna imovina
1. Zemljište 20.649.908 21.658.518
3. Postrojenja i oprema 2.463.761 9.726.066
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 7.269.473 6.139.992
5. Biološka imovina 5.876.069 6.474.623
6. Predujmovi za materijalnu imovinu
7. Materijalna imovina u pripremi 42.379 41.197
8. Ostala materijalna imovina 303.109
9. Ulaganje u nekretnine 3.472.000 3.472.000
III DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA - -
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe
3. Dani zajmovi, depoziti i slino poduzetnicima unutar grupe
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujuim interesom
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujuim
interesom
interesom
8. Dani zajmovi, depoziti i slino
9. Ostala ulaganja koja se obraunavaju metodom udjela
10. Ostala dugotrajna financijska imovina
IV POTRAIVANJA
2. Potraivanja od društava povezanih sudjelujuim interesom
3. Potraivanja od kupaca
I ZALIHE 11.207.252 14.304.480
2. Proizvodnja u tijeku
5. Predujmovi za zalihe 112.839 12.075
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji
7. Biološka imovina 3.005.247 3.570.954
II POTRAIVANJA 4.493.152 1.692.666
2. Potraivanja od društava povezanih sudjelujuim interesom
3. Potraivanja od kupaca 4.260.248 1.452.844
4. Potraivanja od zaposlenika i lanova poduzetnika
5. Potraivanja od drave i drugih institucija 232.904 236.814
6. Ostala potraivanja 3.008
GRUPA AGROMEIMURJE d.d. akovec
5
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe
3. Dani zajmovi, depoziti i slino poduzetnicima unutar grupe . .
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujuim interesom
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujuim
interesom
interesom
8. Dani zajmovi, depoziti i slino
9. Ostala financijska imovina 1.242 1.374
IV NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 3.523.780 73.786
D PLAENI TROŠKOVI BUD. RAZD. I OBRAUNATI PRIHODI 1.150 2.358
E UKUPNO AKTIVA 91.235.551 95.872.887
F IZVANBILANNI ZAPISI 3.564.036 5.951.814
PASIVA
II KAPITALNE REZERVE 26.990.925 26.990.925
III REZERVE IZ DOBITI 6.137.889 6.137.889
1. Zakonske rezerve 6.137.889 6.137.889
2. Rezerve za vlastite dionice
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)
4. Statutarne rezerve
5. Ostale rezerve
V REZERVE FER VRIJEDNOSTI
2. Uinkoviti dio zaštite novanih tokova
3. Uinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu
VI ZADRANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK -24.249.234 -24.298.343
1. Zadrana dobit 4.437.022 7.387.913
2. Preneseni gubitak -31.686.256 -31.686.256
VII DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE -75.847 -3.130.549
1. Dobit poslovne godine
VIII MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUI) INTERES
B REZERVIRANJA 1.379.233 402.412
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sline obveze 743.012 276.789
2. Rezerviranja za porezne obveze
3. Rezerviranja za zapoete sudske sporove 322.623 125.623
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima
6. Druga rezerviranja 313.598
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe
2. Obveze za zajmove, depozite i slino poduzetnika unutar grupe
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujuim interesom
4. Obveze za zajmove, depozite i slino društava povezanih sudjelujuim
interesom
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 1.370.577 1.696.944
7. Obveze za predujmove
8. Obveze prema dobavljaima
11. Odgoena porezna imovina
GRUPA AGROMEIMURJE d.d. akovec
6
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe
2. Obveze za zajmove, depozite i slino poduzetnika unutar grupe
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujuim interesom
4. Obveze za zajmove, depozite i slino društava povezanih sudjelujuim
interesom
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4.499.789 7.476.874
7. Obveze za predujmove 8.092 46.346
8. Obveze prema dobavljaima 7.359.304 5.521.963
9. Obveze po vrijednosnim papirima
10. Obveze prema zaposlenicima 466.614 545.894
11. Obveze za poreze, doprinose i slina davanja 2.082.376 1.748.683
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji
14. Ostale kratkorone obveze 3.456.581 10.260.566
E ODGOENO PLAANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUD. RAZD. 284.887 627.906
F UKUPNO PASIVA 91.235.551 95.872.887
G IZVANBILANNI ZAPISI 3.564.036 5.951.814
GRUPA AGROMEIMURJE d.d. akovec
7
u kunama
Ispravci pogrešaka prethodnih
Uplate lanova - - - - - - -
Isplate lanovima - - - - - - -
ukljueni lanovi - - - 31.686.256 - - 31.686.256
Poveanje sveobuhvatnog dobitka - - - - - - -
Smanjenje sveobuhvatnog dobitka - - - - - - -
Ispravci pogrešaka prethodnih
Uplate lanova/dioniara - - - - - - -
ukljueni lanovi - - - 2.950.891 - - 2.950.891
Poveanje sveobuhvatnog dobitka - - - - - - -
Smanjenje sveobuhvatnog dobitka - - - - - - -
GRUPA AGROMEIMURJE d.d. akovec
8
IZVJEŠTAJ O NOVANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda za godinu koja je završila 31. prosinca 2017.
Bilješka
1.
2. Usklaenja 7.127.433 7.867.551
a) Amortizacija 5.828.476 6.432.652
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklaenja dugotrajne
materijalne i nematerijalne imovine -159.875
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno
usklaenje financijske imovine
e) Rashodi od kamata 452.217 1.544.949
f) Rezerviranja 910.000
h) Ostala usklaenja za nenovane transakcije i nerealizirane dobitke i
gubitke
I Poveanje ili smanjenje novanih tokova prije promjena u radnom
kapitalu 7.051.585 4.751.295
a) Poveanje ili smanjenje kratkoronih obveza -4.727.569 -4.337.633
b) Poveanje ili smanjenje kratkotrajnih potraivanja 2.800.486 967.737
c) Poveanje ili smanjenje zaliha -3.097.228 3.906.421
d) Ostala poveanja ili smanjenja radnog kapitala 168.787 -231.283
II Novac iz poslovanja 2.196.061 5.056.537
4. Novani izdaci za kamate -1.544.949
5. Plaeni porez na dobit -14.293
A) NETO NOVANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 2.196.061 3.497.295
Novani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nemat. imovine 1.750.024
2. Novani primici od prodaje vlasnikih i dunikih instrumenata
3. Novani primici od kamata 110.050
4. Novani primici od dividendi
5. Novani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga
6. Ostali novani primici od investicijskih aktivnosti 1.960.772 8.000
III Ukupno novani primici od investicijskih aktivnosti 3.710.796 118.050
1. Novani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nemat. imovine -3.381.762
2. Novani izdaci za stjecanje vlasnikih i dunikih financ. instrumenata
3. Novani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje
4. Stjecanje ovisnog društva umanjeno za steeni novac
5. Ostali novani izdaci od investicijskih aktivnosti -1.374
IV Ukupno novani izdaci od investicijskih aktivnosti -3.383.136
B) NETO NOVANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 3.710.796 -3.265.086
Novani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novani primici od poveanja temeljnog (upisanog kapitala)
2. Novani primici od izdavanja vlasnikih i dunikih financijskih instr.
3. Novani primici od glavnice kredita, zadunica, pozajmica i posudbi
4. Ostali novani primici od financijskih aktivnosti 7.403.181
V Ukupno novani primici od financijskih aktivnosti 7.403.181
1. Novani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi
i dunikih financijskih instrumenata -2.456.863 -7.787.864
2. Novani izdaci za isplatu dividendi
3. Novani izdaci za financijski najam
GRUPA AGROMEIMURJE d.d. akovec
9
4. Novani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog
(upisanog) kapitala
VI Ukupno novani izdaci od financijskih aktivnosti -2.456.863 -7.787.864
C) NETO NOVANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI -2.456.863 -384.683
1. Nerealizirane teajne razlike po novcu i novanim ekvivalentima
D) NETO POVEANJE ILI SMANJENJE NOVANIH TOKOVA 3.449.994 -152.474
E) NOVAC I NOVANI EKVIVALENTI NA POETKU RAZDOBLJA 73.786 226.259
F) NOVAC I NOVANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA 3.523.780 73.786
GRUPA AGROMEIMURJE d.d. akovec
10
BILJEŠKA 1 - OPI PODACI
Opi podaci o Društvu
AGROMEIMURJE d. d. akovec, R. Boškovia 10, upisano je Rješenjem broj Fi-996/93 od 20. 3. 1993. godine u sudski
registar kod Trgovakog suda u Varadinu u registarski uloak br. I-519. Temeljni kapital Društva na dan upisa u sudski
registar iznosi 31.454.000 DEM, što prema teaju 3,77 kn = 1 DEM iznosi 118.526.128 kuna. Temeljni kapital društva
podijeljen je na 62.908 redovnih osnivakih dionica nominalne vrijednosti 500 DEM. Na Glavnoj skupštini odranoj dana
25.11.1995. godine izvršeno je usklaenje akata društva sa odredbama Zakona o trgovakim društvima, a upis usklaenja u
trgovaki registar Trgovakog suda u Varadinu proveden je dana 18. 3. 1996. godine Rješenjem br. Tt-95/1370-2.
Na Glavnoj skupštini odranoj 10.05.2002. godine donijeta je Odluka o smanjenju temeljnog kapitala društva te
prenominaciji temeljnog kapitala i dionica. U skladu s odlukom temeljni kapital smanjen je na 22.902.000 DEM povlaenjem
17.104 vlastitih dionica ukupnog nominalnog iznosa 8.552.000 DEM. Prenominacijom u kune temeljni kapital iznosi
87.027.600 kuna, a podijeljen je na 45.804 redovnih dionica nominalne vrijednosti 1.900 kuna.
Odlukom Skupštine društva od 23.05.2003. godine smanjen je temeljni kapital društva s iznosa od 87.027.600,00 kn za iznos
od 8.386.600,00 kn na iznos od 78.641.000,00 kn povlaenjem 4.414 vlastitih dionica serije A koje glase na ime, svaka u
nominalnom iznosu od 1.900,00 kn, u svrhu unosa u kapitalu dobit.
Temeljni kapital društva u iznosu od 78.641.000,00 kn podijeljen je na 41.390 redovnih dionica serije A koje glase na ime,
svaka u nominalnom iznosu od 1.900,00 kn.
Na roištu odranom 14. listopada 2013. godine Trgovaki sud u Varadinu donio je Rješenje kojim je odobrena sklopljena
predsteajna nagodba, s danom pravomonosti 07. studenoga 2013. godine. Sukladno prihvaenom Planu u postupku
predsteajne nagodbe, temeljem navedenog pravomonog Rješenja, zapoinje provedba mjera operativnog i financijskog
restrukturiranja koje e trajati do kraja 2018. godine.
Na Glavnoj skupštini odranoj 24.07.2015. godine donijete su odluke o redovnom smanjenju temeljnog kapitala smanjenjem
nominalnog iznosa dionice i pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala povlaenjem vlastitih dionica te o izmjenama
Statuta društva – l.11. koji se odnosi na temeljni kapital i l.14. koji se odnosi na dionice društva. Dana 08.09.2015.
proveden je upis smanjenja temeljnog kapitala i promjena odredbi Statuta u Sudski registar trgovakog suda u Varadinu.
Temeljni kapital smanjen je smanjenjem nominalne vrijednosti dionice s iznosa od 1.900,00 kn na iznos 1.400,00 kn, a nakon
toga povlaenjem 4.000 vlastitih dionica, svaka nominalne vrijednosti 1.400,00 kn.
Provedbom odluka Glavne skupštine o smanjenju temeljnog kapitala, temeljni kapital društva je smanjen s iznosa od
78.641.000,00 kn na iznos od 52.346.000,00 kn i podijeljen je na 37.390 redovnih dionica koje glase na ime, svaka u
nominalnom iznosu od 1.400,00 kn. Iznos od 26.295.000,00 kn unesen je u kapitalnu dobit.
Temeljem Odluke Nadzornog odbora društvo Agromeimurje d.d. akovec potpisalo je 26. oujka 2015. godine Izjave o
osnivanju 5 (pet) društava s ogranienom odgovornošu za poljoprivrednu proizvodnju i trgovinu, kao jedini osniva i lan
tih društava. U uvodnim odredbama svakoga od navedenih pet osnivakih akata stoji da osniva – lan Društva
Agromeimurje d.d. akovec osniva društvo s ogranienom odgovornošu radi ostvarivanja dobiti obavljanjem gospodarske
djelatnosti opisane u predmetu poslovanja Društva. Istoga dana uplaen je iznos temeljnog kapitala od 20.000 kn za svako
Društvo. Dana 30. oujka 2015. godine Trgovaki sud u Varadinu donio je Rješenja o upisu u sudski registar osnivanja
društava s ogranienom odgovornošu, koja e poslovati pod slijedeim skraenim tvrtkama: AGROMEIMURJE FARMA
BELICA d.o.o. – OIB 58528001157 (Rješenje br. Tt-15/822-4), AGROMEIMURJE PODRUM ŠTRIGOVA d.o.o. – OIB
46853587166 (Rješenje br. Tt-15/826-4), AGROMEIMURJE RATARSTVO d.o.o. – OIB 40097532072 (Rješenje Tt-
15/824-4), AGROMEIMURJE SILOSI d.o.o. – OIB 70923929563 (Rješenje br. Tt-15/819-4) i AGROMEIMURJE
VOARSTVO d.o.o. – OIB 02626950958 (Rješenje br. Tt-15/821-4).
Temeljeno na odlukama jedinog lana – osnivaa, u razdoblju nakon upisa osnivanja, u sudskom registru je izvršena
promjena naziva društva AGROMEIMURJE FARMA BELICA d.o.o. u AGROMEIMURJE RASADNICI d.o.o. te
dokapitalizacija društva AGROMEIMURJE RATARSTVO d.o.o. i društva AGROMEIMURJE SILOSI d.o.o. unosom
stvari. U nastavku je kronologija svih provedbi u sudskom registru za pet novoosnovanih društava s ogranienom
GRUPA AGROMEIMURJE d.d. akovec
11
1. AGROMEIMURJE FARMA BELICA d.o.o., OIB 58528001157 (Rješenje V Tt-15/822-4) – naziv promijenjen u
AGROMEIMURJE RASADNICI d.o.o. (Rješenje V Tt-16/863-2 od 24. veljae 2016. )
2. AGROMEIMURJE PODRUM ŠTRIGOVA d.o.o., OIB 46853587166 (Rješenje V Tt-15/826-4)
3. AGROMEIMURJE RATARSTVO d.o.o., OIB 40097532072 (Rješenje V Tt-15/824-4) – odlukom lanova
društva izvršena je dokapitalizacija društva - temeljni kapital društva povean je s iznosa od 20.000 kn, za iznos
od 13.880.200 kn, na iznos od 13.900.200 kn unosom stvari (Rješenje V Tt-15/4093-3 od 10. prosinca 2015.).
Odlukom jednog lana društva od 12.12.2016. temeljni kapital društva povean je s iznosa od 13.900.200 kn, za
iznos od 436.000 kn, na iznos od 14.336.200 kn unosom stvari, bez revizije poveanja temeljnog kapitala na
temelju procjene vrijednosti stalnog sudskog vještaka Zvonka Rumenjaka, dipl. ing. stroj. iz Sesveta, Savska cesta
15 od 02.12.2016. (Rješenje V Tt-16/6231-3 od 17. veljae 2017.)
4. AGROMEIMURJE SILOSI d.o.o., OIB 70923929563 (Rješenje V Tt-15/819-4) Odlukom jedinog lana društva
od 09.08.2016. povean je temeljni kapital društva sa iznosa od 20.000 kn za iznos od 8.415.200 kn na iznos od
8.435.200 kn, ulaganjem stvari i prava bez revizije poveanja temeljnog kapitala, koje temeljem Ugovora o unosu
stvari i prava od 27.07.2016. ulae jedini lan društva Agromeimurje d.d. akovec, akovec (Grad akovec),
Ruera Boškovia 10, OIB: 40122099785 (Tt-16/4175-2 od 22. kolovoza 2016.). Odlukom jedinog lana društva
od 21.12.2016. povean je temeljni kapital društva sa iznosa od 8.435.200 kn za iznos od 534.300 kn na iznos od
8.969.500 kn, ulaganjem stvari, bez revizije poveanja temeljnog kapitala (Tt-16/6232-2 od 30. prosinca 2016.).
5. AGROMEIMURJE VOARSTVO d.o.o., OIB 02626950958 (Rješenje V Tt-15/821-4)
Na temelju Ugovora o pripajanju od 15.12.2017. i Odluka skupštine društava koja sudjeluju u pripajanju od 19.12.2017.je
izvršeno pripajanje društava AGROMEIMURJE SILOSI d.o.o. i AGROMEIMURJE VOARSTVO d.o.o. društvu
AGROMEIMURJE RATARSTVO d.o.o. te je povean iznos temeljnog kapitala društva AGROMEIMURJE
RATARSTVO d.o.o. s iznosa od 14.336.200 kn za iznos od 8.989.500 kn na 23.325.700 kn, što je provedeno u sudskom
registru Trgovakog suda u Varadinu dana 28.12.2017. godine (Rješenje Tt-17/5437-2).
Djelatnost Društva
vina i voa te kooperacijom u poljoprivrednoj proizvodnji. Ostale registrirane djelatnosti društva su: uzgoj usjeva, vrtnog i
ukrasnog bilja, uzgoj stoke, peradi i ostalih ivotinja, usluge u poljoprivredi, osim veterinarskih, otkup poljoprivrednih
proizvoda, trgovina na malo mineralnih gnojiva, zaštitnih sredstava, sjemenske robe, kooperacija u poljoprivrednoj
proizvodnji, uzgoj usjeva i uzgoj stoke, peradi i ostalih ivotinja (mješovita proizvodnja),proizvodnja hrane i pia, prekrcaj
tereta i skladištenje, ostale pratee djelatnosti u prijevozu, djelatnosti ostalih agencija u prijevozu, poslovanje nekretninama,
istraivanje trišta i ispitivanje javnoga mnijenja, promidba (reklama i propaganda),raznovrsne poslovne djelatnosti, d.
n.,kupnja i prodaja robe, obavljanje trgovakog posredovanja na domaem i inozemnom trištu, pripremanje hrane i
pruanje usluga prehrane, pripremanje i usluivanje pia i napitaka i pruanje usluga smještaja, pripremanje hrane za
potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering),linijski i
slobodni prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i meunarodnom javnom cestovnom prijevozu.
Organi društva
Uprava Društva :
Slaven Sikiri predsjednik uprave - zastupa društvo pojedinano i samostalno do opoziva
31.08.2017.
Tomislav Tomši lan uprave - zastupa društvo zajedno s jednim lanom Uprave do opoziva
31.08.2017.
12
Irena Siladi lan uprave - zastupa društvo zajedno s jednim lanom Uprave do opoziva
31.08.2017.
Tadija Vrdoljak predsjednik uprave - zastupa društvo pojedinano i samostalno od 01.09.2017.
Mihael Frani lan uprave - zastupa društvo pojedinano i samostalno od 01.09.2017.
Nadzorni odbor Društva :
Mihael Frani zamjenik predsjednika nadzornog odbora do 31.08.2017. Tihomir Perai lan nadzornog odbora
Anelko Ribi lan nadzornog odbora opozvan odlukom skupštine 21.08.2017.
Ilija Nedi lan nadzornog odbora imenovan odlukom skupštine 21.08.2017.
Nikola Vujai lan nadzornog odbora imenovan odlukom skupštine 21.08.2017.
Skupština:
Skupštinu ini 202 dioniara društva, sukladno stanju u depozitoriju SKDD na dan 30.12.2017.
Deset najveih dioniara na dan 31.12.2017.:
Prezime i ime/ tvrtka, mjesto broj dionica postotak
FRAGARIA d.o.o. Zagreb 9.630 25,76
Splitska banka d.d. 6.356 17,00
Nedi Ilija, Osijek 5.473 14,64
Kolarek Darko, Koprivnica 5.157 13,79
Vujai Nikola, Novi Sad, Srbija 4.320 11,55
Stani-Laa Ante, Split 320 0,86
Zgrebec Dragica, akovec 205 0,55
Zvošec Adrian, Kotoriba 201 0,54
Hipp Marija, Našice 185 0,49
Leši Zdenka, Vinkovci 163 0,43
Ukupno 32.010 85,61
Povezana društva
Do dana 28. prosinca 2017.godine Grupa se sastoji od Matice i pet ovisnih društava s ogranienom odgovornošu, iji je
jedini osniva i lan Matica, a to su:
• AGROMEIMURJE RATARSTVO d.o.o. (100%)
• AGROMEIMURJE SILOSI d.o.o. (100%)
• AGROMEIMURJE VOARSTVO d.o.o. (100%)
• AGROMEIMURJE RASADNICI d.o.o. (100%)
Na temelju Ugovora o pripajanju od 15.12.2017. i Odluka skupštine društava koja sudjeluju u pripajanju od 19.12.2017.je
izvršeno pripajanje društava AGROMEIMURJE SILOSI d.o.o. i AGROMEIMURJE VOARSTVO d.o.o. društvu
AGROMEIMURJE RATARSTVO d.o.o. te je povean iznos temeljnog kapitala društva AGROMEIMURJE
RATARSTVO d.o.o. s iznosa od 14.336.200 kn za iznos od 8.989.500 kn na 23.325.700 kn, što je provedeno u sudskom
registru Trgovakog suda u Varadinu dana 28.12.2017. godine (Rješenje Tt-17/5437-2).
GRUPA AGROMEIMURJE d.d. akovec
13
Od 28.12.2017. godine Grupa se sastoji od Matice i triju ovisnih društava s ogranienom odgovornošu, iji je jedini osniva
i lan Matica, a to su:
• AGROMEIMURJE RATARSTVO d.o.o. (100%)
• AGROMEIMURJE RASADNICI d.o.o. (100%)
Slijedi prikaz znaajnih raunovodstvenih politika usvojenih za pripremu ovih financijskih izvještaja. Ove raunovodstvene
politike dosljedno su primjenjivane za sva razdoblja ukljuena u ove izvještaje, osim tamo gdje je drugaije navedeno.
2.1 Osnove sastavljanja
Konsolidirani financijski izvještaji sastavljeni su sukladno Meunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)
koje je odobrila EU. Konsolidirani financijski izvještaji takoer su u skladu s hrvatskim Zakonom o raunovodstvu.
Sastavljanje financijskih izvještaja sukladno Meunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) zahtijeva
upotrebu odreenih kljunih raunovodstvenih procjena. Takoer se od Uprave zahtijeva da se slui prosudbama u procesu
primjene raunovodstvenih politika Društva. Podruja gdje su pretpostavke i procjene znaajne za financijske izvještaje
prikazana su u Bilješci 4.
2.2 Konsolidacija
Podrunice su sva društva nad kojima Društvo ima kontrolu nad financijskim i poslovnim politikama, što u pravilu ukljuuje
više od pola glasakih prava. Sve transakcije unutar grupe, stanja i nerealizirani dobici izmeu društava unutar Grupe
eliminirani su pri konsolidaciji. Isto tako eliminiraju se i nerealizirani dobici i gubici, osim ako postoje dokazi o umanjenju
vrijednosti prenesene imovine.
2.3 Promjene u prezentiranju ili klasifikaciji stavki financijskih izvještaja
Odreeni iznosi prihoda i rashoda te bilannih stavaka su prepravljeni u odnosu na prošlu godinu. Prepravke odreenih
iznosa su isto tako napravljene radi prilagodbe prezentaciji tekue godine.
2.4 Strane valute
(a) Funkcionalna i izvještajna valuta
Stavke ukljuene u financijske izvještaje Društva iskazane su u valuti primarnog gospodarskog okruenja u kojem Društvo
posluje (funkcionalna valuta). Financijski izvještaji prikazani su u kunama, što predstavlja funkcionalnu i izvještajnu valutu
Društva.
(b) Transakcije i stanja u stranoj valuti
Transakcije u stranim sredstvima plaanja prevode se u funkcionalnu valutu tako da se iznosi u stranim sredstvima plaanja
preraunavaju po teaju na dan transakcije. Dobici ili gubici od teajnih razlika, koji nastaju prilikom podmirenja tih
transakcija i prerauna monetarne imovine i obveza izraenih u stranim valutama, priznaju se u raunu dobiti i gubitka.
2.5 Nekretnine, postrojenja i oprema, alati, pogonski inventar i transportna imovina, te biološka imovina
Nekretnine, postrojenja i oprema, alati, pogonski inventar i transportna imovina iskazani su u bilanci po povijesnom trošku
umanjenom za akumuliranu amortizaciju. Povijesni trošak ukljuuje trošak koji je izravno povezan sa stjecanjem imovine.
Za predmete i usluge izraene u vlastitoj reiji i ukljuene u korištenje kao predmeti materijalne imovine utvruju se njihovi
troškovi nabave u visini cijene proizvodnje, uz uvjet da ona ne prelazi neto trišnu vrijednost. U ovu vrijednost ne ukljuuju
se interni profiti, neuobiajene vrijednosti otpada materijala, rada i drugih sredstava.
GRUPA AGROMEIMURJE d.d. akovec
14
Naknadni izdaci ukljuuju se u knjigovodstvenu vrijednost imovine ili se, po potrebi, priznaju kao zasebna imovina samo ako
e Društvo imati budue ekonomske koristi od spomenute imovine, te ako se trošak imovine moe pouzdano mjeriti. Svi ostali
troškovi investicijskog i tekueg odravanja terete raun dobiti i gubitka u financijskom razdoblju u kojem su nastali.
Zemljište i imovina u pripremi se ne amortizira. Amortizacija ostale imovine obraunava se primjenom pravocrtne metode u
svrhu alokacije troška te imovine tijekom njenog procijenjenog korisnog vijeka uporabe. Amortizacija se obraunava za
svako sredstvo sve do potpune amortizacije sredstva ili do rezidualne vrijednosti sredstva ako je znaajna.
Biološka imovina ija se fer vrijednost ne moe pouzdano izmjeriti, a u tu grupu spadaju trsevi i voke za koju trišno
odreivanje cijena ili vrijednosti nije mogue i za koje alternativne procjene fer vrijednosti nisu pouzdane, mjeri se po svom
trošku umanjenom za akumuliranu amortizaciju i bilo koje umanjenje radi gubitka vrijednosti.
Ostala biološka imovina u koju spadaju svinje osnovnog stada mjeri se pri poetnom priznavanju i na svaki datum bilance po
njezinoj fer vrijednosti umanjenoj za troškove do toke prodaje.
Procijenjeni korisni vijek uporabe i godišnja stopa amortizacije obraunata linearnom metodom utvrene su kako slijedi:
Korisni vijek uporabe godišnja stopa
- graevinski objekti 14 - 80 godina od 1,25 - 7 %
- transportna sredstva 4 - 10 godina od 10 - 25 %
- oprema 4 - 20 godina od 5 - 20 %
- biološka imovina-trsevi i voke 20 - 25 godina od 4 - 5 %
Rezidualna vrijednost imovine i korisni vijek uporabe pregledavaju se na svaki datum bilance i po potrebi usklauju.
U sluaju da je knjigovodstveni iznos imovine vei od procijenjenog nadoknadivog iznosa, razlika se otpisuje do
nadoknadivog iznosa.
Dobici i gubici nastali prodajom odreuju se usporedbom prihoda i knjigovodstvene vrijednosti sredstva i ukljuuju se u
raun dobiti i gubitka.
(a) Software
Licence za Software kapitaliziraju se na temelju troškova stjecanja i troškova koji nastaju dovoenjem software-a u radno
stanje. Ovi troškovi amortiziraju se tijekom njihovog korisnog vijeka uporabe (5 godina).
(b) Ostala prava
Ostala prava su iskazana po povijesnom trošku, imaju ogranien vijek uporabe i iskazuju se po trošku umanjenom za
akumuliranu amortizaciju. Amortizacija se obraunava pravocrtnom metodom kako bi se alocirao trošak ostalih prava
tijekom njihovog procijenjenog vijeka uporabe (5 godina).
2.7 Umanjenje vrijednosti nefinancijske imovine
Nekretnine, postrojenja i oprema, nematerijalna imovina, financijski instrumenti i potraivanja pregledavaju se radi
umanjenja vrijednosti na datum bilance ili kada dogaaji ili promijenjene okolnosti ukazuju da knjigovodstvena vrijednost
imovine moda nije nadoknadiva. U sluaju kada je knjigovodstvena vrijednost imovine viša od procijenjenog nadoknadivog
iznosa, gubitak od umanjenja vrijednosti priznaje se u raunu dobiti i gubitka za stavke nekretnina, postrojenja i opreme,
nematerijalne imovine te financijskih instrumenata i potraivanja, koji se vode po trošku ulaganja.
Nadoknadivi iznos nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine vei je od fer vrijednosti imovine umanjene za
troškove prodaje i vrijednost u upotrebi. Za potrebe procjene umanjenja vrijednosti, imovina je grupirana na najmanje
stavke za koje je mogue definirati odvojene novane tokove (jedinice koje stvaraju novac). Pri procjeni vrijednosti u
upotrebi diskontiraju se procijenjeni budui novani tokovi na njihovu sadašnju vrijednost koristei diskontiranu stopu prije
poreza koja reflektira tekue trišne procjene vremenske vrijednosti novca i rizike specifine za imovinu ili jedinice koje
GRUPA AGROMEIMURJE d.d. akovec
15
stvaraju novac. Umanjena nefinancijska imovina pregledava se zbog mogueg ukidanja umanjenja na svaki datum
izvještavanja. Gubitak umanjenja vrijednosti se ukida ukoliko se promijene korištene procjene odreivanja nadoknadivog
iznosa te ukoliko knjigovodstvena vrijednost imovine nije vea od knjigovodstvene vrijednosti koja bi se trebala odrediti, neto
bez amortizacije, da nije bilo gubitaka od umanjenja imovine.
Nadoknadivi iznos financijske imovine koja se dri do dospijea i potraivanja po amortiziranom trošku izraunava se kao
sadašnja vrijednost oekivanih buduih novanih tokova, diskontiranih originalnom efektivnom kamatnom stopom
svojstvenom odreenoj imovini. Kratkotrajna potraivanja se ne diskontiraju. Nadoknadivi iznos ostale imovine je iznos neto
prodajne cijene pojedine imovine ili njezine vrijednosti u upotrebi, ovisno o tome koji je iznos viši.
Gubitak od umanjenja vrijednosti vrijednosnica koje se dri do dospijea i potraivanja se ukida ako se naknadno poveanje
nadoknadivog iznosa moe objektivno povezati s dogaajem koji je nastao nakon priznavanja umanjenja vrijednosti.
2.8 Financijski instrumenti
Društvo klasificira svoje financijske instrumente u sljedee kategorije: po fer vrijednosti kroz raun dobiti i gubitka, zajmovi
i potraivanja, raspoloivi za prodaju i koji se dre do dospijea. Klasifikacija ovisi o svrsi zbog koje su financijski
instrumenti steeni. Uprava odreuje klasifikaciju financijskih instrumenata nakon poetnog priznavanja i ponovno
provjerava tu klasifikaciju na svaki datum izvještavanja.
(a) Financijska imovina po fer vrijednosti u raunu dobiti i gubitka
Financijska imovina po fer vrijednosti kroz raun dobiti i gubitka sadri dvije potkategorije: “financijska imovina koja se
dri radi trgovanja“ i ona koju je Uprava poetno definirala kao imovinu po fer vrijednosti kroz raun dobiti i gubitka.
Financijska imovina se klasificira u ovu kategoriju ako je steena zbog namjere kratkoronog ostvarivanja prihoda te je dio
kratkotrajne imovine. Ona ukljuuje i derivativne instrumente za raunovodstvo zaštite. Financijska imovina po fer
vrijednosti kroz raun dobiti i gubitka ukljuuje dunike i vlasnike vrijednosnice i ulaganja u investicijske fondove te je
klasificirana kao kratkotrajna imovina, ukoliko se oekuje da e biti realizirana unutar 12 mjeseci od datuma bilance.
Zajmovi i potraivanja obuhvaaju svu nederivativnu financijsku imovinu s fiksnim ili odredivim plaanjima koja ne kotira
na aktivnom trištu, osim one koju Društvo namjerava prodati odmah ili u kratkom roku koja se definira po fer vrijednosti
kroz raun dobiti i gubitka ili kao raspoloiva za prodaju. Ova kategorija ukljuuje dugotrajna potraivanja i depozite kod
financijskih institucija.
Financijski instrumenti s fiksnim ili odredivim plaanjima i fiksnim dospijeem koje Društvo ima namjeru i mogunost drati
do dospijea klasificiraju se kao financijska imovina koja se dri do dospijea. Svi ostali financijski instrumenti klasificiraju
se kao raspoloivi za prodaju.
Sva financijska imovina po fer vrijednosti kroz raun dobiti i gubitka, koja se dri do dospijea i raspoloiva za prodaju,
priznaje se na datum trgovanja, odnosno datum na koji se Društvo obvezuje kupiti ili prodati imovinu. Zajmovi i potraivanja
priznaju se kada su dani ili primljeni.
Financijska imovina poetno se vrednuje po njihovoj fer vrijednosti, uveanoj za transakcijske troškove, u sluaju financijske
imovine koja se ne vrednuje po fer vrijednosti kroz raun dobiti i gubitka. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz raun
dobiti i gubitka poetno se vrednuje po fer vrijednosti, a transakcijski troškovi i rashodi priznaju se u raunu dobiti i gubitka.
Nakon poetnog priznavanja, financijska imovina po fer vrijednosti kroz raun dobiti i gubitka te imovina raspoloiva za
prodaju vrednuje se po njenoj fer vrijednosti, bez umanjenja za iznos transakcijskih troškova koji mogu nastati prilikom
prodaje.
Imovina raspoloiva za prodaju vrednuje se po njenoj fer vrijednosti, bez umanjenja za iznos transakcijskih troškova koji
mogu nastati prilikom prodaje priznavanjem u glavnici u okviru revalorizacijskih rezervi kod revalorizacije ulaganja.
Imovina raspoloiva za prodaju ija se fer vrijednost ne moe pouzdano utvrditi vrednuje se po trošku stjecanja smanjenom
za umanjenje vrijednosti.
Financijska imovina koja se dri do dospijea te zajmovi i potraivanja mjere se po amortiziranom trošku, primjenom
GRUPA AGROMEIMURJE d.d. akovec
16
metode efektivne kamatne stope. Premije i diskonti instrumenata koji se dre do dospijea i raspoloivih za prodaju,
ukljuujui poetne transakcijske troškove, ukljueni su u knjigovodstvenu vrijednost instrumenta i amortiziraju se temeljem
efektivne stope instrumenta.
Fer vrijednost financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz raun dobiti i gubitka i raspoloivih za prodaju temelji se na
njihovoj kotiranoj trišnoj cijeni na datum bilance, bez umanjenja za transakcijske troškove. Fer vrijednost derivativnih
instrumenata za koje ne postoji organizirano trište utvruje se po iznosu koji bi Društvo primilo ili platilo da raskine ugovor
na dan bilance.
Realizirani i nerealizirani dobici i gubici od promjene fer vrijednosti financijske imovine po fer vrijednosti kroz raun dobiti i
gubitka priznaju se u raunu dobiti i gubitka u razdoblju u kojem nastaju.
Promjene fer vrijednosti monetarnih vrijednosnica denominiranih u stranoj valuti klasificiranih kao raspoloive za prodaju
analizirane su izmeu teajnih razlika proizašlih iz promjena amortiziranog troška vrijednosnice i ostalih promjena u neto
knjigovodstvenoj vrijednosti vrijednosnice. Teajne razlike priznaju se u raunu dobiti i gubitka, a ostale promjene
knjigovodstvene vrijednosti priznaju se u kapitalu i rezervama. Promjene fer vrijednosti ostalih monetarnih vrijednosnica
klasificiranih kao raspoloive za prodaju i nemonetarnih vrijednosnica klasificiranih kao raspoloive za prodaju priznaju se
u kapitalu i rezervama.
Kada se vrijednosnica raspoloiva za prodaju otui ili umanji, akumulirane promjene fer vrijednosti priznate u kapitalu i
rezervama priznaju se u raunu dobiti i gubitka kao “dobici i gubici vrijednosnica raspoloivih za prodaju”. Kamata od
vrijednosnica raspoloivih za prodaju izraunata primjenom metode efektivne kamatne stope priznaje se u raunu dobiti i
gubitka. Dividende od vlasnikih vrijednosnica raspoloivih za prodaju priznaju se u raunu dobiti i gubitka kada je nastalo
pravo Društva da primi plaanje.
Društvo prestaje priznavati financijsku imovinu kada izgubi kontrolu nad ugovornim pravima te financijske imovine,
odnosno kada su prava ostvarena, dospjela ili predana. Financijske obveze prestaju se priznavati kada ta financijska obveza
prestane postojati. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz raun dobiti i gubitka, imovina raspoloiva za prodaju i
instrumenti koji se dre do dospijea, koji se prestaju priznavati, te potraivanja od kupaca koja se na njih odnose, priznaju
se od dana kada je Društvo pristalo otuiti imovinu. Društvo koristi specifinu identifikacijsku metodu odreivanja dobitka
ili gubitka od prestanka priznavanja. Zajmovi i potraivanja prestaju se priznavati u trenutku kada je Društvo prenijelo svoja
prava.
Zajmovi i potraivanja predstavljaju nederivativnu financijsku imovinu s fiksnim ili odredivim plaanjem koja ne kotira na
aktivnom trištu. Iskazana je u okviru kratkotrajne imovine, osim imovine s dospijeem duim od 12 mjeseci nakon datuma
bilance. Takva se imovina klasificira kao dugotrajna imovina. Sva kupljena i prodana ulaganja priznaju se na datum
transakcije, tj. na datum na koji se Društvo obvezalo kupiti ili prodati sredstvo.
Financijska imovina iskazana po fer vrijednosti u raunu dobiti i gubitka poetno se priznaje po fer vrijednosti, a trošak
transakcije iskazuje se u raunu dobiti i gubitka. Zajmovi i potraivanja iskazani su po amortiziranom trošku primjenom
metode efektivne kamate. Ulaganja se prestaju priznavati kada isteknu ili su prenesena prava na primitak novanih tokova
od ulaganja ili kada je Društvo prenijelo sve bitne rizike i koristi vlasništva. Dobici i gubici nastali iz promjena u fer
vrijednosti financijske imovine po fer vrijednosti u raunu dobiti i gubitka, iskazuju se u raunu dobiti i gubitka u okviru
financijskih prihoda -neto dobitaka u razdoblju u kojem su nastali.
Fer vrijednosti ulaganja koja kotiraju na burzi temelje se na tekuim cijenama ponude. Ako trište za neko financijsko
sredstvo nije aktivno (kao i za vrijednosnice koje ne kotiraju), Društvo utvruje fer vrijednost pomou tehnika procjene
vrijednosti koje uzimaju u obzir nedavne transakcije pod uobiajenim trgovakim uvjetima, te usporedbu s drugim slinim
instrumentima.
Na svaki datum bilance Društvo procjenjuje postoje li objektivni dokazi o umanjenju vrijednosti financijske imovine ili grupe
financijskih sredstava. Provjera umanjenja vrijednosti kredita i potraivanja opisana je u Bilješci 2.11.
GRUPA AGROMEIMURJE d.d. akovec
17
2.9 Najmovi
Najmovi nekretnina, postrojenja i opreme u kojima Društvo snosi sve rizike i koristi vlasništva klasificiraju se kao financijski
najmovi. Financijski najmovi kapitaliziraju se na poetku najma prema fer vrijednosti unajmljene nekretnine ili sadašnje
vrijednosti minimalne najamnine, ovisno o tome što je nie. Svako plaanje najma razvrstava se na obveze i financijske
rashode kako bi se dobila konstantna stopa na preostalo financijsko stanje. Kamatna komponenta financijskog rashoda tereti
raun dobiti i gubitka tijekom razdoblja najma. Nekretnine, postrojenja i oprema kupljeni pod financijskim najmom
amortiziraju se po korisnom vijeku upotrebe ili trajanju najma, ovisno o tome što je krae.
Najmovi u kojima Društvo ne snosi bitan udio rizika i koristi vlasništva klasificiraju se kao operativni najmovi. Plaanja po
osnovi operativnih najmova iskazuju se u raunu dobiti i gubitka prema pravocrtnoj metodi u razdoblju trajanja najma.
2.10 Zalihe
Zalihe se iskazuju po trošku nabave ili neto oekivanoj prodajnoj vrijednosti, ovisno o tome koja je nia. Trošak nabave
sadri sve troškove vezane za nabavu robe i izraunava se na temelju ponderiranih prosjenih nabavnih cijena. Neto
ostvariva vrijednost predstavlja procjenu prodajne cijene u redovnom tijeku poslovanja umanjenu za varijabilne troškove
prodaje. Prema potrebi obavlja se ispravak vrijednosti ošteenih zaliha te zaliha kojima je prošao rok upotrebe.
Biološka imovina se mjeri pri poetnom priznavanju i na svaki datum bilance po njezinoj fer vrijednosti umanjenoj za
troškove do toke prodaje, osim u sluaju gdje se fer vrijednost ne moe pouzdano izmjeriti.
Poljoprivredni proizvodi poeti od biološke imovine subjekta se mjere po fer vrijednosti, umanjenoj za procijenjene troškove
do toke prodaje, u trenutku etve. Takvo mjerenje je trošak na taj datum od kada se primjenjuje MRS 2 Zalihe.
Poljoprivredni proizvodi priznaju se onda i samo onda kada postoji vjerojatnost da e budue ekonomske koristi vezane uz
imovinu pritjecati subjektu, u protivnom primjenjuju se metoda troška zaliha i dalje se postupa sa zalihama sukladno MRS 2.
2.11 Potraivanja od kupaca i potraivanja po zajmovima
Potraivanja od kupaca poetno se priznaju po fer vrijednosti, a naknadno se mjere po amortiziranom trošku uporabom
metode efektivne kamatne stope, umanjena za ispravak vrijednosti. Ispravak vrijednosti potraivanja od kupaca provodi se
kada postoje objektivni dokazi da Društvo nee moi naplatiti sva svoja potraivanja u skladu s dogovorenim uvjetima.
Znaajne financijske poteškoe dunika, vjerojatnost dunikovog steaja te neizvršenje ili propusti u plaanjima, smatraju se
pokazateljima umanjenja vrijednosti potraivanja od kupaca. Iznos ispravka vrijednosti utvruje se kao razlika izmeu
knjigovodstvene vrijednosti i nadoknadivog iznosa potraivanja, a predstavlja sadašnju vrijednost oekivanih novanih
priljeva diskontiranih korištenjem efektivne kamatne stope. Iznosi ispravka vrijednosti potraivanja iskazuju se u raunu
dobiti i gubitka u okviru ostalih troškova poslovanja.
2.12 Novac i novani ekvivalenti
Novac i novani ekvivalenti obuhvaaju gotovinu, depozite kod banaka po vienju i ostale kratkotrajne visoko likvidne
instrumente s rokovima naplate do tri mjeseca ili krae.
2.13 Dioniki kapital
Dioniki kapital sastoji se od redovnih dionica. Primici koji se iskazuju u glavnici pri izdavanju novih dionica ili opcija,
iskazuju se umanjeni za pripadajue troškove transakcije i porez na dobit.
Plaena naknada za kupljene vlastite dionice, ukljuujui sve izravno pripadajue troškove transakcije, iskazuje se u okviru
rezervi iz dobiti kao rezerve za kupnju vlastitih dionica te odbitna stavka vlastitih dionica sve do povlaenja dionica ili
prodaje. Kada se takve dionice kasnije prodaju, svaka primljena naknada, umanjena za sve izravno pripadajue troškove
transakcije kao i uinke poreza na dobit, ukljuena je u glavnicu koja se moe pripisati dioniarima Društva.
2.14 Posudbe
Posudbe se poetno priznaju po fer vrijednosti, umanjenoj za troškove transakcije. U buduim razdobljima, posudbe se
iskazuju po amortiziranom trošku; sve razlike izmeu primitaka (umanjenih za troškove transakcije) i otkupne vrijednosti
priznaju se u raunu dobiti i gubitka tijekom razdoblja trajanja posudbe, koristei metodu efektivne kamatne stope.
GRUPA AGROMEIMURJE d.d. akovec
18
Posudbe se klasificiraju kao kratkorone obveze, osim ako Društvo ima bezuvjetno pravo odgoditi podmirenje obveze
najmanje 12 mjeseci nakon datuma bilance.
2.15 Porezi na dobit
Porezna obveza temelji se na oporezivoj dobiti financijske godine i sastoji se od tekueg i odgoenog poreza. Porez na dobit
priznaje se u raunu dobiti i gubitka, osim u sluaju kada se odnosi na stavke koje se priznaju direktno u kapitalu i
rezervama, te se tada priznaje u kapitalu i rezervama. Tekui porez predstavlja procijenjenu poreznu obvezu obraunatu na
oporezivi iznos dobiti za godinu sukladno poreznim stopama vaeim na datum bilance te svim korekcijama iznosa porezne
obveze za prethodna razdoblja.
Odgoeni se porezi obraunavaju metodom bilanne obveze. Odgoeni porezi na dobit odraavaju neto porezni efekt
privremenih razlika izmeu raunovodstvenih vrijednosti imovine i obveza za potrebe financijskog izvještavanja i vrijednosti
korištenih za potrebe utvrivanja poreza na dobit. Odgoena porezna imovina i obveze izraunavaju se koristei porezne
stope za primjenu na oporezivu dobit u godinama u kojima se ove privremene razlike oekuju naplatiti ili podmiriti na osnovi
poreznih stopa na datum bilance.
Izraunavanje odgoene porezne obveze i odgoene porezne imovine odraava porezne efekte koji e nastati, prilikom
naplate ili podmirenja knjigovodstvene vrijednosti imovine i obveza, a koje Društvo oekuje na datum bilance. Odgoena
porezna imovina i obveze nisu diskontirane i klasificirane su kao dugotrajna imovina i/ili obveze u bilanci. Odgoena
porezna imovina se priznaje kada je vjerojatno da e postojati dostatna oporeziva dobit za koju se odgoena porezna
imovina moe iskoristiti. Na svaki datum bilance, Društvo ponovo procjenjuje nepriznatu odgoenu poreznu imovinu i
utemeljenost raunovodstvenog iznosa odgoene porezne imovine.
2.16 Primanja zaposlenih
(a) Obveze za mirovine i ostale obveze nakon umirovljenja
U toku redovnog poslovanja prilikom isplata plaa Društvo u ime svojih zaposlenika koji su lanovi obveznih mirovinskih
fondova obavlja redovita plaanja doprinosa sukladno zakonu. Obvezni mirovinski doprinosi fondovima iskazuju se kao dio
troška plaa kada se obraunaju. Društvo nema dodatni mirovinski plan te stoga nema nikakvih drugih obveza u svezi s
mirovinama zaposlenika. Nadalje, Društvo nema obvezu osigurati bilo koja druga primanja zaposlenika nakon njihova
umirovljenja.
(b) Otpremnine
Obveze za otpremnine se priznaju kad Društvo prekine radni odnos zaposlenika prije normalnog datuma umirovljenja ili
odlukom zaposlenika da dragovoljno prihvati prekid radnog odnosa u zamjenu za naknadu. Društvo priznaje obveze za
otpremnine kada je dokazivo preuzelo obvezu da prekine radni odnos sa sadašnjim zaposlenicima, na osnovu detaljnog
formalnog plana bez mogunosti da od njega odustane ili osigurava otpremnine kao rezultat ponude da potakne dragovoljno
raskidanje radnog odnosa. Otpremnine koje dospijevaju u razdoblju duljem od 12 mjeseci nakon datuma bilance,
diskontiraju se na sadašnju vrijednost.
(c) Kratkorona primanja zaposlenih
Društvo priznaje rezerviranje za bonuse kada postoji ugovorna obveza ili praksa iz prošlosti na temelju koje je nastala
izvedena obveza.
2.17 Rezerviranja
Rezerviranja za troškove restrukturiranja, garancije i sudske sporove priznaju se ako Društvo ima sadašnju zakonsku ili
izvedenu obvezu kao posljedicu prošlog dogaaja, ako je vjerojatno da e biti potreban odljev resursa radi podmirivanja
obveze te ako se iznos obveze moe pouzdano procijeniti. Rezerviranja za restrukturiranje odnose se na otpremnine
zaposlenih.
Rezerviranja se mjere po sadašnjoj vrijednosti troškova za koje se oekuje da e biti potrebni za podmirenje obveze,
korištenjem diskontne stope prije poreza, koja odraava tekue trišne procjene vremenske vrijednosti novca kao i rizike koji
GRUPA AGROMEIMURJE d.d. akovec
19
2.18 Priznavanje prihoda
Prihodi se sastoje od fer vrijednosti primljene naknade ili potraivanja za prodanu robu ili usluge tijekom redovnog
poslovanja Društva. Prihodi su iskazani u iznosima koji su umanjeni za porez na dodanu vrijednost, procijenjene povrate,
rabate i diskonte i nakon eliminacije prodaje unutar Društva. Prihodi se priznaju kako slijedi:
(a) Prihodi od prodaje proizvoda i robe
Prihodi od veleprodaje robe smatraju se prihodom u trenutku kada Društvo obavi isporuke proizvoda ili robe kupcu, kada
kupac prihvati isporuene proizvode ili robu i kada je naplativost nastalih potraivanja relativno sigurna.
Prihodi od maloprodaje robe priznaju se u trenutku prodaje robe kupcu. Prihodi od maloprodaje uglavnom se ostvaruju u
gotovini ili putem kreditnih kartica.
(b) Prihodi od usluga
Prihodi od usluga priznaju se u razdoblju u kojem su usluge obavljene, prema stupnju dovršenosti, na osnovu udjela stvarno
obavljenih usluga u odnosu na ukupne usluge koje se trebaju obaviti.
(c) Prihod od kamata
Prihodi od kamata priznaju se na vremenski proporcionalnoj osnovi koristei metodu efektivne kamatne stope.
(d) Prihod od dividendi
Prihodi od dividendi priznaju se kada je ustanovljeno pravo na isplatu dividende.
(e) Prihodi od dravnih potpora
Bezuvjetne dravne potpore vezane uz biološku imovinu mjerenu po fer vrijednosti umanjenu za procijenjene troškove do
trenutka prodaje priznate su kao prihod kad nastane potraivanje po osnovi potpora. Nastankom potraivanja Društvo
smatra dan kada nadleno tijelo prizna, odnosno odobri zahtjev za potporom. U sluaju da nadleno tijelo pismeno ne
potvrdi zahtjev za potporom, ve istu uvjetuje isplatom sukladno mogunošu vezanom na stanje u proraunu tada se potpora
priznaje u prihode kada dospije. Potpore dospjele do dana sastavljanja financijskih izvještaja smatraju se priznatim od
strane nadlenog tijela.
Ako su dravne potpore, vezane uz biološku imovinu mjerene po fer vrijednosti umanjenu za procijenjene troškove do
trenutka prodaje, uvjetovane, ukljuujui i mogunost da dravne potpore zahtijevaju da se ne ulazi u odreenu
poljoprivrednu aktivnost, priznavanje potpore kao prihoda vrši se kada se ispune uvjeti vezani uz potpore.
Dravna potpora koja se odnosi na biološku imovinu mjerenu po trošku umanjenom za akumuliranu amortizaciju i
akumulirano umanjenje i dravna potpora povezana s imovinom primjenom MRS 20 Raunovodstvo dravnih potpora i
objavljivanje dravne pomoi metodom iskazivanja potpore kao odgoenog prihoda koji se priznaje kao prihod na sustavnoj
i racionalnoj osnovi tijekom razdoblja u kojem subjekt priznaje kao rashode odnosne troškove za ije su pokrie potpore
namijenjene, tijekom vijeka upotrebe imovine.
(f) Dobitak ili gubitak koji proizlazi iz poetnog priznavanja biološke imovine
Dobitak ili gubitak koji proizlazi iz poetnog priznavanja biološke imovine po fer vrijednosti umanjenoj za procijenjene
troškove do toke prodaje i iz promjene fer vrijednosti umanjene za procijenjene troškove do toke prodaje biološke imovine
ukljuen je u dobit ili gubitak razdoblja u kojem se pojavljuje kroz promjene vrijednosti zaliha.
Dobitak ili gubitak koji proizlazi iz poetnog priznavanja biološke imovine svrstane u dugotrajnu materijalnu imovinu koja se
priznaje u raunovodstvu po fer vrijednosti umanjenoj za procijenjene troškove do toke prodaje i iz promjene fer vrijednosti
umanjene za procijenjene troškove do toke prodaje ukljuen je u dobit ili gubitak razdoblja u kojem se pojavljuje kroz
iskazivanje ostalih poslovnih prihoda od procjene biološke imovine.
(g) Dobitak ili gubitak koji proizlazi iz poetnog priznavanja poljoprivrednih proizvoda
GRUPA AGROMEIMURJE d.d. akovec
20
Dobitak ili gubitak koji proizlazi iz poetnog priznavanja poljoprivrednih proizvoda po fer vrijednosti umanjenoj za
procijenjene troškove do toke prodaje ukljuen je u dobit ili gubitak razdoblja u kojem je nastao kroz promjene vrijednosti
zaliha.
Raspodjela dividendi dioniarima Društva priznaje se kao obveza u financijskim izvještajima u razdoblju u kojem su
odobrene od strane Glavne skupštine dioniara Društva.
BILJEŠKA 3 - UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM RIZIKOM
3.1 imbenici financijskog rizika
Aktivnosti koje Društvo obavlja izlau je raznim financijskim rizicima: valutnom riziku, kreditnom riziku, riziku likvidnosti,
kamatnom riziku novanog toka i riziku fer vrijednosti kamatne stope. Društvo nema formalni program upravljanja rizicima,
meutim cjelokupno upravljanje rizicima obavlja Odjel financija Društva.
(a) Valutni rizik
Društvo veinu prihoda ostvaruje na domaem trištu u hrvatskim kunama te za ovaj dio ne postoji rizik izloenosti promjeni
teajeva inozemnih valuta. Meutim, Društvo jednim dijelom ima dugorone i kratkorone obveze po kreditima koji su vezani
uz teaj EUR-a. Zbog toga je Društvo izloeno valutnom riziku koji proizlazi iz raznih promjena teajeva stranih valuta
vezanih uglavnom uz euro i mogu utjecati na budue poslovne rezultate i novane tokove. U ovom dijelu Društvo ne koristi
derivativne instrumente za aktivnu zaštitu od izloenosti valutnom riziku.
(b) Kreditni rizik
Kratkotrajna imovina Društva koja moe dovesti do kreditnog rizika sastoji se uglavnom od novanih sredstava, potraivanja
od kupaca i ostalih potraivanja. Društvo nema znaajnu koncentraciju kreditnog rizika. Prodajne politike Društva
osiguravaju da se prodaja obavlja kupcima koji imaju odgovarajuu kreditnu povijest. Ostali dio potraivanja od kupaca nije
znaajan zbog disperzije na vrlo veliki broj kupaca, pojedinano malih stanja, te strogih mjera naplate i isporuke od strane
Društva. Dio potraivanja Društvo osigurava mjenicama i zadunicama. Društvo primjenjuje politike koje ograniavaju
visinu izloenosti kreditnom riziku prema bilo kojoj financijskoj ustanovi.
(c) Rizik likvidnosti
financijskih sredstava adekvatnim iznosom ugovorenih kreditnih linija i sposobnost podmirenja svih obveza. Cilj Društva je
odravanje fleksibilnosti financiranja na nain da ugovorene kreditne linije budu dostupne. Odjel financija redovito prati
razinu dostupnih izvora novanih sredstava.
(d) Kamatni rizik novanog toka i rizik fer vrijednosti kamatne stope
Društvo je imalo imovinu koja je ostvarivala prihod od kamata, te kamate bile su u fiksnom iznosu te prihodi Društva i
novani tok iz poslovnih aktivnosti su bili ovisni o promjenama trišnih kamatnih stopa.
Kamatni rizik Društva proizlazi iz dugoronih kredita. Krediti odobreni po promjenjivim stopama izlau Društvo riziku
kamatne stope novanog toka. Krediti odobreni po fiksnim stopama izlau Društvo riziku fer vrijednosti kamatne stope.
Društvo ne koristi derivativne instrumente za aktivnu zaštitu od izloenosti kamatnog rizika novanog toka i rizika fer
vrijednosti kamatne stope.
BILJEŠKA 4 - KLJUNE RAUNOVODSTVENE PROCJENE
Procjene se kontinuirano vrednuju i zasnivaju se na iskustvu i drugim imbenicima, ukljuujui oekivanja buduih dogaaja
za koje se smatra da su prihvatljiva pod postojeim okolnostima. Društvo izrauje procjene i stvara pretpostavke vezane za
GRUPA AGROMEIMURJE d.d. akovec
21
budunost. Proizašle raunovodstvene procjene su, po definiciji, u rijetkim sluajevima izjednaene sa stvarnim rezultatima.
U nastavku se navode procjene i pretpostavke koje bi mogle uzrokovati znaajan rizik usklaivanja knjigovodstvenih iznosa
imovine i obveza u sljedeoj financijskoj godini.
4.1 Procjena fer vrijednosti
Fer vrijednost financijskih instrumenata kojima se trguje na aktivnim trištima temelji se na kotiranim trišnim cijenama na
dan bilance.
Smatra se da je nominalna vrijednost potraivanja od kupaca umanjena za ispravak vrijednosti i obveza prema dobavljaima
priblino jednaka njihovoj fer vrijednosti.
Za potrebe objavljivanja, fer vrijednost financijskih obveza procjenjuje se diskontiranjem buduih ugovornih novanih
tokova po tekuoj trišnoj kamatnoj stopi koja je dostupna Društvu za sline financijske instrumente.
Biološka imovina se mjeri pri poetnom priznavanju i na svaki datum bilance po njezinoj fer vrijednosti umanjenoj za
troškove do toke prodaje, osim u sluaju gdje se fer vrijednost ne moe pouzdano izmjeriti.
Ulaganje u nekretnine mjeri se po fer vrijednosti temeljenoj na trišnoj, odnosno procijenjenoj vrijednosti.
BILJEŠKA 5 - KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
Podrunice su sva društva nad kojima Društvo ima kontrolu nad financijskim i poslovnim politikama, što u pravilu ukljuuje
više od pola glasakih prava. Sve transakcije unutar grupe, stanja i nerealizirani dobici izmeu društava unutar Grupe
eliminirani su pri konsolidaciji. Isto tako eliminiraju se i nerealizirani dobici i gubici, osim ako postoje dokazi o umanjenju
vrijednosti prenesene imovine.
Do dana 28. prosinca 2017.godine Grupa se sastoji od Matice i pet ovisnih društava s ogranienom odgovornošu, iji je
jedini osniva i lan Matica, a to su:
• AGROMEIMURJE RATARSTVO d.o.o. (100%)
• AGROMEIMURJE SILOSI d.o.o. (100%)
• AGROMEIMURJE VOARSTVO d.o.o. (100%)
• AGROMEIMURJE RASADNICI d.o.o. (100%)
Na temelju Ugovora o pripajanju od 15.12.2017. i Odluka skupštine društava koja sudjeluju u pripajanju od 19.12.2017.je
izvršeno pripajanje društava AGROMEIMURJE SILOSI d.o.o. i AGROMEIMURJE VOARSTVO d.o.o. društvu
AGROMEIMURJE RATARSTVO d.o.o. te je povean iznos temeljnog kapitala društva AGROMEIMURJE
RATARSTVO d.o.o. s iznosa od 14.336.200 kn za iznos od 8.989.500 kn na 23.325.700 kn, što je provedeno u sudskom
registru Trgovakog suda u Varadinu dana 28.12.2017. godine (Rješenje Tt-17/5437-2).
Od datuma upisa u sudski registar Trgovakog suda u Varadinu 28.12.2017. godine Grupa se sastoji od Matice i triju
ovisnih društava s ogranienom odgovornošu, iji je jedini osniva i lan Matica, a to su:
• AGROMEIMURJE RATARSTVO d.o.o. (100%)
• AGROMEIMURJE RASADNICI d.o.o. (100%)
Sve materijalno znaajne transakcije u 2017. godini odnose se na poslovne dogaaje unutar grupe pa su eliminirane pri
konsolidaciji godišnjih financijskih izvještaja u konsolidiranoj bilanci, kao i u konsolidiranom raunu dobiti i gubitka.
GRUPA AGROMEIMURJE d.d. akovec
22
Spomenuti poslovni odnosi u 2017. godini izmeu društva Agromeimurje d.d. akovec i društava s ogranienom
odgovornošu u njegovom vlasništvu (do 28.12.2017. godine pet, a od 28.12.2017. tri), temeljeni na Ugovorima o unosu
stvari i prava, Ugovorima o poslovnoj suradnji, Ugovoru o pripajanju, Ugovorima o pozajmici te drugoj odgovarajuoj
poslovnoj dokumentaciji, evidentirani su u godišnjim financijskim izvještajima za 2017. godinu kao slijedei poslovni
dogaaji:
- prodaja dugotrajne imovine, robe i usluga (prefakturiranje) od strane trgovakog društva Agromeimurje d.d. akovec za
potrebe svih pet društava s ogranienom odgovornošu u njegovom vlasništvu, u ukupnom bruto iznosu ( osnovica uveana
za iznos PDV-a) 6.582.715 kn. Od navedenog ukupnog iznosa 3.281.885 kn odnosi se na prodaju društvu
AGROMEIMURJE RATARSTVO d.o.o., zatim 2.922.582 kn društvu AGROMEIMURJE SILOSI d.o.o., 353.778 kn
društvu AGROMEIMURJE PODRUM ŠTRIGOVA d.o.o. te društvima AGROMEIMURJE VOARSTVO d.o.o. 11.649 kn
i AGROMEIMURJE RASADNICI d.o.o. 12.821 kn;
- kupnja dugotrajne imovine, robe i usluga (prefakturiranje) za potrebe trgovakog društva Agromeimurje d.d. akovec u
ukupnom bruto iznosu (osnovica uveana za iznos PDV-a) 12.533.787 kn i to od strane društava AGROMEIMURJE
RATARSTVO d.o.o. 8.513.787 kn, a od strane društva AGROMEIMURJE SILOSI d.o.o. 4.020.000 kn;
- kratkorone pozajmice od strane trgovakog društva Agromeimurje d.d. akovec društvima AGROMEIMURJE
PODRUM ŠTRIGOVA d.o.o. i