of 61 /61
Tisak d.d. GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA

GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG...

Page 1: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Tisak d.d.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA

Page 2: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Tisak d.d.

Sadržaj Stranica Izvješće poslovodstva 2 Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja 6 IZJAVA O ODGOVORNOSTI UPRAVE 9 IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA 10 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI Račun dobiti i gubitka za 2016. godinu 17 Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2016. godinu 18 Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2016. godine 19 Izvještaj o promjenama kapitala u 2016. godini 20 Izvještaj o novčanom tijeku za 2016. godinu 21 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 22 - 60

Page 3: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Tisak d.d.

2

IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA O STANJU DRUŠTVA TISAK D.D. Prikaz razvoja i rezultata poslovanja poduzetnika i njegova položaja Na dan 9. travnja 2017. godine upravljanje društvom Tisak d.d., zajedno sa cijelom Agrokor Grupom, postalo je predmetom Zakona o postupku izvanredne Uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku. Slijedom toga, u svibnju 2017. godine došlo je do promjene Nadzornog odbora, Uprave Društva te do otkazivanja postojećeg i imenovanja novog revizora Društva. Godišnje izvješće Društva za 2016. godinu objavljuje sa nakon stupanja na snagu gore navedenog Zakona o izvanrednoj upravi te promjene revizora i uprave Društva. Osnovne aktivnosti Društva su distribucija tiskovina, duhana i duhanskih proizvoda, vrijednosnica i druge robe široke potrošnje te upravljanje najvećim maloprodajnim lancem kioska na tržištu Hrvatske. Društvo ima važnu poziciju kao trgovac u prodaji tiskovina, duhanskih proizvoda, određenih segmenata FMCG proizvoda te kao vršitelj financijskih usluga platnog prometa. Društvo je u 2016. godini ostvarilo ukupne prihode u visini od 2.681 milijun kuna što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja smanjenje od 2,6%. Ukupni rashodi Društva u 2016. godini iznosili su 3.132 milijuna kuna, što predstavlja rast od 11,1%. Društvo je u 2016. godini ostvarilo gubitak od 438,2 milijuna kuna, nakon čega je knjigovodstvena vrijednost kapitala i rezervi postala negativna u iznosu od 260,4 milijuna kuna. Kratkoročne obveze su veće od kratkoročne imovine za 323,7 milijuna kuna. Uzroci ostvarenja ovog negativnog rezultata su bili negativno operativno poslovanje te korekcije vrijednosti imovine Društva. U vezi korekcija vrijednosti najveći ispravak vrijednosti je napravljen na danim kreditima i potraživanjima nastalim u odnosu sa Agrokor Grupom. Revizijom 2016. godine uočene su pogreške financijskih izvještaja za 2015. godinu koje su se u ovim financijskim izvještajima prepravile. Detalji prepravljanja opisani su u bilješci 2 pod naslovom ''Korekcija pogreški prethodnog razdoblja''.

Glavni rizici i neizvjesnosti sa kojima se Društvo suočava Glavni rizik Društva u nadolazećem razdoblju predstavlja stabilizacija i restrukturiranje operativnog poslovanja u kojem Društvo mora vratiti profitabilnost u maloprodajnom lancu, veleprodajnom segmentu te logističkom dijelu poslovanja. Glavni fokus Uprave, u maloprodajnom segmentu, jest zatvaranje neprofitabilnih prodajnih mjesta, tj. optimizacija maloprodajne mreže te optimizacija asortimana. Jedno od značajnih zaokreta u poslovanju Društva jest proširenje suradnje sa tvrtkama Philip Morris te Japan Tobacco International u kolovozu 2017. godine koji su uz British American Tobacco vodeći globalni proizvođači duhanskih proizvoda, čime se na policama maloprodajnih mjesta Tiska proširio asortiman cigareta. U veleprodajnom kanalu, Društvo za cilj ima optimizaciju upravljanja radnim kapitalom te optimizaciju procesa i asortimana. U logističkom dijelu poslovanja potreban je fokus na područja koje imaju sinergijske učinke sa maloprodajnim i veleprodajnim dijelom poslovanja Društva. Osim operativnog restrukturiranja, glavni rizik za budućnost Društva je financijsko restrukturiranje te odnosi sa vjerovnicima. Za buduće poslovanje Društva, važno je osigurati financijska sredstva za financiranje operativnog restrukutriranja kao i budući dogovori vjerovnika u kontekstu Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku koji se primjenjuje nad Grupacijom Agrokor u čijem sustavu djeluje i Tisak d.d. Postizanje nagodbe o namirenju sa vjerovnicima Agrokor Grupe omogućit će razrješenje odnosa s vjerovnicima i dogovor o budućim odnosima koji će omogućiti održivu strukturu bilance Društva.

Page 4: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Tisak d.d.

3

Prikaz vjerojatnog budućeg razvoja poslovanja Uprava Društva vjeruje da će tijekom primjene Zakona o postupku izvanredne uprave, poslovanje Društva biti stabilizirano kroz proces utvrđivanja nagodbe sa vjerovnicima tražbina te kroz provođenje restrukturiranja poslovanja Društva. Budući razvoj poslovanja Društva bit će usmjeren na optimizaciju maloprodajne mreže (zatvaranje neprofitablnih te otvaranje novih prodajnih mjesta, optimizaciju i unapređenje asortimana i usluga), optimizaciju i unapređenje veleprodaje (uvođenje novih asortimana) te na restrukturiranje logističkog dijela poslovanja s ciljem stvaranja sinergijskih učinaka i jačanja tržišne pozicije kako bi se u budućnosti ostvario veći rast prodaje i osigurala stabilna budućnost Društva. Društvo treba posebnu brigu posvetiti racionalizaciji i kontinuiranoj brizi o troškovima i provođenju mjera ušteda s ciljem smanjenja rashoda.

Aktivnosti istraživanja i razvoja Društvo u svom poslovanju nije imala aktivnosti istraživanja i razvoja.

Informacije o otkupu vlastitih dionica Tijekom 2016. godine Društvo nije otkupljivalo vlastite dionice.

Informacije o postojećim podružnicama Društva Na dan 31. prosinca 2016. godine Društvo ima slijedeće aktivne podružnice:

Tisak usluge d.o.o.

e-Kolektor d.o.o.

Backstage d.o.o.

Tisak usluge d.o.o. Društvo Tisak usluge d.o.o. je u 100%-tnom vlasništvu Društva. Društvo Tisak usluge d.o.o. se bavi prodajom biljega i poštanskih marki. U 2016. godini društvo je ostvarilo 59,7 milijuna kuna prihoda (2015.: 73,8 milijuna kuna) što predstavlja pad od 19%. Društvo je ostvarilo dobit nakon poreza od 316 tisuća kuna (2015.: 785 tisuća kuna). Imovina društva iznosila je 2,7 milijuna kuna (2015:: 3,4 milijuna kuna). Neto kapital je iznosio 2,7 milijuna kuna (2015.: 3,2 milijuna kuna). Broj zaposlenih je iznosio 3 zaposenika (2015.: 4). Direktor društva je g. Ivo Lovrić.

Page 5: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Tisak d.d.

4

e-Kolektor d.o.o. Društvo e-Kolektor d.o.o. je od lipnja 2015. godine u 90%-tnom vlasništvu Društva. U veljači 2017. godine Društvo je prodalo svoj udjel. Društvo e-Kolektor d.o.o. se bavi javnom odvodnjom, čišćenjem svih vrsta objekata, djelatnosti obrade otpada, uporabe otpada, posredovanjem u gospodarenju otpadom te gospodarenjm otpadom. U 2016. godini društvo je ostvarilo 69,4 milijuna kuna prihoda (2015.: 47,7 milijuna kuna) što predstavlja rast od 45%. Društvo je ostvarilo gubitak nakon poreza od 16,4 milijuna kuna (2015.: dobit nakon poreza 2,3 milijuna kuna). Imovina društva iznosila je 113 milijuna kuna (2015:: 40 milijuna kuna). Neto kapital je iznosio negativnih 15,4 milijuna kuna (2015.: pozitivan 1 milijun kuna). Broj zaposlenih je iznosio 188 zaposenika (2015.: 140). Upravu društva čine g. Ilija Špikić i g. Krešimir Rendeli.

Backstage d.o.o. Društvo Backstage d.o.o. je u 50%-tnom vlasništvu Društva. S obzirom da Društvo imenuje direktora smatramo da Društvo ima kontrolu nad društvom Backstage d.o.o. i time se smatra podružnicom Društva. Backstage d.o.o. se bavi posredovanjem kod prodaje licenci. U 2016. godini društvo je ostvarilo 4,8 milijuna kuna prihoda (2015.: 1,5 milijuna kuna). Društvo je ostvarilo dobit nakon poreza od 95 tisuća kuna (2015.: 805 tisuća kuna). Imovina društva iznosila je 2,8 milijuna kuna (2015:: 1,4 milijuna kuna). Neto kapital je iznosio 0,7 milijuna kuna (2015.: 1,2 milijuna kuna). Broj zaposlenih je iznosio 3 zaposenika (2015.: 4). Direktor društva je g. Josip Grgić.

Opis politika upravljanja financijskim rizicima i izloženost Društva tim rizicima U financijskim izvještajima Društva nalaze se potrebne objave vezano uz upravljanje i izloženost Društva financijskim rizicima. Društvo nije izloženo cjenovnom riziku. Upravljanje rizikom likvidnosti i rizikom novčanog toka je opisano u financijskim izvještajima u bilješci 34 b). U ovom godišnjem izvješću želimo istaknuti najznačajnije financijske rizike kojima je Društvo izloženo:

Kreditni rizik

Društvo je značajno izloženo kreditnom riziku u pogledu danih zajmova i potraživanjima od kupaca, a posebice je izloženo prema društvu Agrokor d.d. i ostalim društvima Agrokor Grupe. Bruto izloženost kreditnom riziku je bila:

31. prosinca 2016.

tisuća kuna

Dugoročni financijski instrumenti 2.769 Potraživanja iz predstečajnih nagodbi 6.350 Dani zajmovi - bruto 497.604 Kratkoročna potraživanja - bruto 554.454 Novac i novčani ekvivalenti 27.827

Ukupno 1.089.004

Page 6: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Tisak d.d.

5

Koncentracija kreditnog rizika je prikazana u slijedećem pregledu:

31. prosinca 2016.

tisuća kuna

Agrokor d.d. 419.506 Ostala društva Agrokor Grupe 103.738 Primljene eskontirane mjenice 315.200 Eksterni dužnici 250.560

Ukupno 1.089.004

Akumulirani ispravak vrijednosti zajmova i potraživanja na dan 31. prosinca 2016. bio je kako slijedi:

31. prosinca 2016.

tisuća kuna

Agrokor d.d. 209.753 Ostala društva Agrokor Grupe 87.865 Eksterni dužnici 83.252

Ukupno 380.870

Od gore navedenog iznosa 331,9 milijuna kuna je vrijednosno usklađeno u računu dobiti i gubitka za 2016. godinu. Društvo je povijesno bilo značajno izloženo kreditnom riziku, posebice u odnosu na Agrokor Grupu. Zbog problema u poslovanju Agrokor Grupe došlo je i do značajnih ispravaka vrijednosti danih kredita i potraživanja na dan 31. prosinca 2016. godine. Iznosi kreditne izloženosti prema Agrokor Grupi koji su zatečeni na dan 9. travnja 2017. godine bit će dio sporazumnog rješavanja u okviru Zakona o izvanrednoj upravi.

Rizik po sudskim sporovima u kojima je Društvo tuženo (Pravni rizik)

Društvo je izloženo velikom broju sudskih sporova u kojima je tuženo. Na dan 31. prosinca 2016. godine u dva sudska spora Društvo je izloženo potencijalnoj višemilijunskoj odšteti na štetu Društva. Kod jednog od tih sporova postoji prvostupanjska presuda na štetu Društva u procijenjenom iznosu od 76,2 milijuna kuna za koji iznos je izvršeno prepravljanje računa dobiti i gubitka za 2015. godinu. Nadalje, kod drugog spora je u srpnju 2017. godine donesena prvostupanjska presuda u korist Društva te ovi financijski izvještaji ne sadržavaju rezervaciju za taj sudski spor koji još nije pravomoćno okončan. Društvo je izloženo riziku da će po okončanju ovih i drugih sudskih postupaka morati isplatiti štete po tim i ostalim sudskim postupcima.

Page 7: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Tisak d.d.

6

IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA Uprava TISKA d.d. Zagreb u sastavu Danko Duhović predsjednik Uprave i Fabris Peruško član Uprave, sukladno odredbama članka 272.p Zakona o trgovačkim društvima i članka 22. Zakona o računovodstvu, daje sljedeću IZJAVU O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA Tisak d.d. u svom poslovanju primjenjuje Kodeksa korporativnog upravljanja (dalje u tekstu Kodeks) kojeg su zajedno izradile Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i Zagrebačka burza, a kao što je i vidljivo iz svih do sada objavljenih Kodeksa. Sukladno preporukama i smjernica objavljenim u predmetnom Kodeksu, Društvo je objavljivalo informacije predviđene propisima te je redovito ispunjavalo godišnje upitnike koji se objavljuju na službenim stranicama Zagrebačke burze i HANFA-e, a kojima se detaljno očitovao o posvećenosti principima korporativnog upravljanja i društvene odgovornosti. Pojedina odstupanja od nekih preporuka i smjernica, a do koje je dolazilo u dosadašnjoj primjeni Kodeksa, bila su uvjetovana koncentriranom vlasničkom strukturom, tada važećim internim aktima Tiska d.d. te Statutom Društva. Međutim, Uprava i Nadzorni odbor ulažu pojačani napor i postupno razvijaju sustav upravljanja Tiska d.d. u smjeru cjelovite i sveobuhvatne primjene Kodeksa, posebno se provode aktivnosti na izradi internih akata koji će doprinijeti kvalitetnijem i transparentnijem praćenju i kontroli poslovnih procesa. Društvo će investicijsku javnost detaljno informirati o implementiranim preporukama i standardima korporativnog upravljanja objavom Kodeksa za poslovnu godinu 2017. godinu. Kodeks će biti dostavljen Zagrebačkoj burzi, objavljen na njihovoj web stranici, kao i na web stranici Društva. Društvo u ovoj Izjavi smatra kako objava Kodeksa za poslovnu godinu 2016. kao i taksativno navođenje svih odredbi Kodeksa koje još ne primjenjuje te obrazloženja za iste, nije svrsishodno niti bi bilo dovoljno transparentno budući da se Društvo nalazi u postupku izvanredne uprave sukladno Zakonu o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (N.N. 32/2017.) čija svrha je u određenoj kontradikciji s nekim načelima iz Kodeksa korporativnog upravljanja. Naime, u narednom periodu Uprava će zajedno s Izvanrednim povjerenikom i njegovim stručnim timovima, između ostalog, intenzivno raditi na efikasnijem i transparentnijem sustavu korporativnog upravljanja u Društvu i kroz usvajanje internih akata kojima će urediti pojedina područja djelovanja sustava korporativnog upravljanja. Budući da dionice Tiska d.d. kotiraju na službenom tržištu Zagrebačke burze, Tisak d.d. je tijekom 2016. godine izvršavao svoje obveze obavješćivanja javnosti, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Zagrebačke burze d.d. u obujmu i na način kako je propisano Zakonom o tržištu kapitala i relevantnim EU Uredbama. Naglašava se kako su na dan 31.prosinca 2016. godine značajniji imatelji dionica u Društvu bili:

Page 8: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Tisak d.d.

7

R.br. Prezime i ime/Skraćena tvrtka Stanje % udjela u seriji AII

1 AGROKOR D.D. 1.225.215 51,34%

2 BAT INVESTMENTS (CENTRAL&EASTERN EUROPE) LIMITED 617.227 25,86%

3 TDR D.O.O. 381.854 16,00%

4 SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. 29.257 1,23%

5 OTP BANKA D.D. 10.508 0,44%

6 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. 9.300 0,39%

7 ZAGREBAČKA BANKA D.D. 4.517 0,19%

8 HRKAČ DRAŽEN 1.770 0,07%

9 PUCAREVIĆ DARKO 1.740 0,07%

10 JURIĆ ZORAN 1.700 0,07%

OSTALI 103.499 4,34%

UKUPNO 2.386.587 100,00% Društvo nema imatelje vrijednosnih papira s posebnim pravima kontrole, kao ni imatelje vrijednosnih papira s ograničenjima prava glasa na određeni postotak ili broj glasova. Sustav unutarnjeg nadzora i kontrole poslovanja provodi se kontinuirano i ustrojen je kroz više poslovnih funkcija, odnosno organizacijskih dijelova u Tisku d.d. (npr. Odjel strateškog kontrolinga, Odjel unutarnje kontrole i revizije i sl.) s ciljem osiguranja cjelovitosti i ispravnosti konkretnih podataka koji se odnose na financijske, poslovne i pravne obveze koje mogu predstavljati značajne rizike za Društvo, a internim informacijskim i računovodstvenim kontrolama nadležnih zaposlenika osigurava se točnost, valjanost, sveobuhvatnost financijskih evidencija i izvješća. U društvu su uspostavljeni kontrolni postupci i aktivnosti koje se odnose na područje izvještavanja, obrade podataka, podjelu dužnosti, fizičku kontrolu, sustav odobrenja i ovlaštenja, verifikacije o usklađenja. Procjena rizika financijskog izvještavanja obavlja se putem analiza i upravljanja unutarnjim i vanjskim rizicima kod pripreme realnih i objektivnih financijskih izvještaja sukladno računovodstvenim politikama Društva. Revizorski odbor još nije započeo s radom te je u tijeku postupak definiranja programa i plana rada tog tijela. Korporativno upravljanje u kompaniji temelji se na dualističkom sustavu koji se sastoji od Nadzornog odbora i Uprave Društva. Zajedno s Glavnom skupštinom to su tri temeljna upravljačka tijela Društva. Upravljačke funkcije obavlja Uprava, a Nadzorni odbor vrši funkciju nadzora sukladno svojim ovlastima. Dioničari Društva ostvaruju svoja prava na Skupštini Društva sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Društva. Poziv za skupštinu s dnevnim redom i prijedlozima odluka javno se objavljuje na web stranicama Društva i na Burzi, a na isti način se objavljuju i odluke Skupštine. Pravo prisustvovanja skupštini imaju svi dioničari koji su upisani u depozitarij SKDD-a i koji pravovremeno prijave svoje sudjelovanje u radu skupštine. Glavna skupština odlučuje o izmjenama statuta; izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora, godišnjim financijskim izvještajima i upotrebi dobiti; davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora; imenovanju revizora Društva; povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva; uvrštenju i povlačenju vrijednosnih papira s uvrštenja na uređenom tržištu; prestanku Društva. U 2016. godini Glavna skupština Društva održana je 25. kolovoza i donijela je sljedeće odluke: usvajanje Godišnjih financijskih izvješća za 2015. godinu za Tisak d.d. i Tisak grupu; usvajanje odluke o upotrebi dobiti; o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru i o imenovanju revizora poslovanja Društva za 2017. godinu, o imenovanju novog člana Nadzornog odbora, o utvrđivanju mjesečne naknade članovima Nadzornog odbora te o izmjeni Statuta u cijelosti novim potpunim tekstom. U prvom polugodištu 2017. godine održane su dvije izvanredna sjednice Glavne skupštine i to 11.1.2017. godine na kojoj je mijenjana djelatnost Društva, sukladno tome mijenjan je Statut te je donesena odluka o imenovanju novog člana Nadzornog odbora te 15.05.2017. na kojoj je imenovan novi revizor poslovanja za 2016. godinu PricewaterhouseCoopers d.o.o. te su usvojene odluke o promjenama u članstvu Nadzornog odbora.

Page 9: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Tisak d.d.

8

Nadzorni odbor Društva se sastoji od sedam članova, od kojih je jedan predstavnik radnika. Nadzorni odbor djeluje sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statuta Društva i Pravilnika o radu Nadzornog odbora. Mandat im traje četiri godine, a nakon isteka mandata mogu biti ponovno birani. Tijekom 2016. godine održano je osam sjednica. Između ostaloga, razmatrana su godišnja financijska izvješća za 2015 godinu i utvrđeni prijedlozi odluka za Glavnu skupštinu. Tijekom 2017. g. došlo je do promjena u članstvu Nadzornog odbora jer je Mato Zadro 11.01.2017. g. prestao biti član NO na vlastiti zahtjev, a novim članom imenovan je James Pearson. U svibnju 2017. godine, odlukom skupštine Društva opozvani su Hrvoje Balent predsjednik NO, te članovi Marijan Alagušić i Domagoj Jelenc, a imenovani su novi članovi Irena Weber, Hido Lajtman te Dubravka Jusić-Crvenković. U trenutku pisanja izvještaja Nadzorni odbor djeluje u sastavu: Irena Weber – predsjednica, Luka Cvitan - zamjenik predsjednice, Ramakrishna Venkata Addanki, James Pearson, Hido Lajtman, Dubravka Jusić-Crvenković i Drago Matošević – članovi. Nadzorni odbor odgovoran je za imenovanje i opoziv članova Uprave te za nadzor i vođenje poslova Društva. Za pojedine transakcije (stjecanje, otuđenje ili opterećenje nekretnina Društva, otuđivanje ili opterećenje Društva ili njegovih dijelova, osnivanje i prestanak društava, podružnica, predstavništva, te promjene temeljenog kapitala u društvima-kćerima, stjecanje, otuđenje i opterećenje udjela u drugim društvima u zemlji i inozemstvu), za uzimanje ili davanje kredita, zajmova ili preuzimanje jamstava, garancija ili drugih oblika osiguranja te za sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje 15% temeljnog kapitala društva ili koji se sklapaju na razdoblje dulje od šest godina potrebna je prethodna suglasnost Nadzornog odbora. Uprava Društva, koja se sastoji se od dva člana, zastupa Društvo i vodi poslove Društva sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Društva i to na način da predsjednik uprave društvo zastupa pojedinačno i samostalno, a član uprave samo skupno, odnosno zajedno s drugim članom uprave ili zajedno s prokuristom. Uprava je ovlaštena i dužna poduzimati sve mjere i poslove i donositi sve odluke potrebne za uspješno poslovanje Društva, ali za određene odluke potrebna im je suglasnost Nadzornog odbora (kako je prethodno već navedeno). U trenutku pisanja ove Izjave Uprava za sve poslove koji prelaze okvire redovitog poslovanja djeluje usklađeno s odlukama Izvanrednog povjerenika, a temeljem Zakonu o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (N.N. 32/2017.) U proteklom razdoblju u Društvu ne postoji formalno usvojena politika raznolikosti, ali je iz sastava upravljačkih tijela vidljivo da se poštuje načelo raznolikosti vezano za dob, spol i obrazovanje.

Page 10: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca
Page 11: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, 10000 Zagreb, Hrvatska T: +385 (1) 6328 888, F:+385 (1)6111 556, www.pwc.hr Trgovački sud u Zagrebu, broj Tt-99/7257-2, MBS: 080238978; OIB: 81744835353; Temeljni kapital: 1,810,000.00 kn, uplaćen u cijelosti; Uprava: J. M. Gasparac, predsjednik; S. Dušić, član; T. Maćašović, član; Žiro-račun: Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb, IBAN: HR8124840081105514875

Izvješće neovisnog revizora

Dioničarima i Upravi društva Tisak d.d.:

Mišljenje

Prema našem mišljenju, priloženi nekonsolidirani financijski izvještaji fer prezentiraju, u svim značajnim odrednicama, financijski položaj društva Tisak d.d. (“Društvo”) na dan 31. prosinca 2016. i njegovu financijsku uspješnost te njegove novčane tokove za tada završenu godinu u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji su usvojeni u Europskoj uniji (MSFI).

Što smo revidirali

Nekonsolidirani financijski izvještaji Društva sadrže slijedeće:

izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2016.;

račun dobiti i gubitka za godinu tada završenu;

izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za godinu tada završenu;

izvještaj o promjenama kapitala za godinu tada završenu;

izvještaj o novčanom tijeku za godinu tada završenu; i

bilješke uz financijska izvješća, uključujući sažetak značajnih računovodstvenih politika i ostalih objašnjavajućih informacija.

Osnova za mišljenje

Obavili smo našu reviziju u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima (MRevS-ima). Naše odgovornosti prema tim standardima su podrobnije opisane u našem izvješću u odjeljku o Odgovornosti revizora za reviziju nekonsolidiranih financijskih izvještaja.

Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni te da čine odgovarajuću osnovu za naše mišljenje.

Neovisnost

Neovisni smo od Društva u skladu s Kodeksom etike za profesionalne računovođe Odbora za

međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA Kodeksom) i ispunili smo naše ostale etičke

odgovornosti u skladu s IESBA Kodeksom.

Značajna neizvjesnost u svezi vremenske neograničenosti poslovanja

Skrećemo pozornost na bilješku 2 u kojoj je opisano da je Društvo tijekom godine koja je završila 31. prosinca 2016. godine ostvarilo neto gubitak u iznosu od 438.215 tisuća kuna, na taj dan kratkoročne obveze Društva su veće od ukupne imovine za 176.015 tisuća kuna. Kao što je navedeno u bilješci 2, te okolnosti, uz ostala pitanja navedena u bilješci 35, ukazuju na postojanje značajne neizvjesnosti koja stvara značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem. Naše mišljenje nije modificirano u svezi ovog pitanja.

Page 12: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Naš pristup reviziji

Pregled

Značajnost Značajnost za nekonsolidirane financijske izvještaje kao cjelina:

26.118 tisuća kuna, što predstavlja 1% prihoda od prodaje.

Ključna revizijska pitanja

Umanjenje vrijednosti potraživanja po danim zajmovima povezanim društvima i potraživanja od povezanih društava

Procjena sudskih sporova (parnica) i tužbenih zahtjeva

Kako smo odredili opseg revizije

Oblikovali smo našu reviziju utvrđujući značajnost i procjenjujući rizike značajnog pogrešnog prikazivanja u nekonsolidiranim financijskim izvještajima. Konkretno, razmatrali smo područja subjektivnih procjena uprave; kao na primjer, značajne računovodstvene procjene koje uključuju pretpostavke i uzimaju u obzir buduće događaje koji su inherentno neizvjesni. Također smo obavili postupke vezano za zaobilaženje internih kontrola od strane uprave, uključujući između ostalog i analizu da li postoje dokazi koji bi upućivali na pristranost koja predstavlja rizik materijalne pogreške kao posljedicu prijevare.

Prilagodili smo opseg revizije kako bismo obavili dostatnu razinu posla koja nam omogućava izražavanje mišljenja na nekonsolidirane financijske izvještaje kao cjelinu, uzimajući u obzir strukturu Društva, računovodstvene procese i kontrole te industriju u kojoj Društvo posluje.

Značajnost

Na opseg naše revizije je utjecala naša primjena značajnosti. Revizija je oblikovana kako bi se moglo steći razumno uvjerenje o tome jesu li nekonsolidirani financijski izvještaji bez značajnog pogrešnog prikaza. Pogrešni prikazi mogu nastati kao posljedica prijevare ili pogreške. Smatraju se značajnim ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbroju, utječu na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovi tih nekonsolidiranih financijskih izvještaja.

Temeljem naše profesionalne prosudbe utvrdili smo određene kvalitativne pragove značajnosti, uključujući značajnost za nekonsolidirane financijske izvještaje kao cjelinu, kako je prikazano u tabeli niže. Oni su nam, zajedno s kvalitativnim razmatranjima, pomogli u određivanju opsega revizije, vrste, vremenskog rasporeda i obujma naših revizijskih postupaka, kao i utvrđivanju utjecaja pogrešnog prikazivanja, ukoliko postoji, pojedinačno i u zbroju na nekonsolidirane financijske izvještaje kao cjelinu.

Značajnost za nekonsolidirane financijske izvještaje kao cjelina

26.118 tisuća kuna

Kako smo je utvrdili 1% prihoda od prodaje

Obrazloženje za korišteno odabrano mjerilo

Odabrali smo prihode od prodaje kao mjerilo značajnosti jer se, prema našem mišljenju, radi o mjerilu prema kojem korisnici financijskih izvještaja najčešće ocjenjuju uspješnost poslovanja Društva, a ujedno se radi i o opće prihvaćenom mjerilu.

Page 13: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Ključna revizijska pitanja

Ključna revizijska pitanja su ona pitanja koja su bila, po našoj profesionalnoj prosudbi, od najveće važnosti za našu reviziju nekonsolidiranih financijskih izvještaja tekućeg razdoblja. Tim pitanjima smo se bavili u kontekstu naše revizije nekonsolidiranih financijskih izvještaja kao cjeline i pri formiranju našeg mišljenja o njima, i mi ne dajemo zasebno mišljenje o tim pitanjima.

Ključna revizijska pitanja Kako smo revidirali Ključno revizijsko pitanje

Umanjenje vrijednosti potraživanja po danim zajmovima povezanim društvima i potraživanja od povezanih društava

Vidjeti bilješku 2 Računovodstvene politike - procjene, bilješku 19 Dani zajmovi i bilješku 20 Potraživanja

Izvještaj o financijskom položaju Društva uključuje potraživanja po danim zajmovima povezanim društvima u iznosu od 211.704 tisuće kuna i potraživanja od povezanih društava u iznosu od 13.922 tisuće kuna, što uključuje i umanjenje vrijednosti u iznosu od 297.618 tisuća kuna.

Kao što je iskazano u bilješci 35 grupa, kojoj Društvo pripada, je zapala u značajne probleme s likvidnošću koji su rezultirali u nesigurnosti vezano uz naplatu potraživanja od povezanih društava. Kao rezultat toga, dijelu potraživanja po danim zajmovima povezanim društvima i potraživanja od povezanih društava na dan 31. prosinca 2016. godine je umanjena vrijednost.

Usredotočili smo se na ovo područje, jer uprava donosi složene i subjektivne prosudbe o vremenu priznavanja umanjenja vrijednosti na temelju procijenjenih budućih novčanih tokova i o procjeni veličine tog umanjenja.

Detaljno smo testirali popise danih zajmova ispitujući uzorak ugovora o kreditu i bankovnih izvoda, te smo utvrdili da se za potrebe revizije možemo osloniti na te izvještaje.

U slučajevima kada je utvrđeno umanjenje vrijednosti, pregledali smo pripadajuću dokumentaciju koju je pripremila uprava kao podlogu za izračun umanjenja vrijednosti, preispitali pretpostavke i usporedili procjene s vanjskim dokazima ako su bili dostupni. Navedenim procedurama nismo utvrdili značajne iznimke.

Za svaku prosudbu, usporedili smo glavne pretpostavke s vlastitim poznavanjem vanjskih faktora, drugim praksama i stvarnim iskustvom. Razmotrili smo mogućnost u kojoj bi umanjenje vrijednosti moglo biti pod utjecajem događaja koji nisu bili obuhvaćeni procjenom uprave, i nismo utvrdili značajne razlike.

Page 14: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Ključna revizijska pitanja Kako smo revidirali Ključno revizijsko pitanje

Procjena sudskih sporova (parnica) i tužbenih

zahtjeva

Vidjeti bilješku 2 financijskih izvještaja

Računovodstvene politike - procjene, bilješku 23

Rezerviranja i bilješku 24 Preuzete i potencijalne

obveze

Usmjerili smo pozornost na ovo područje budući da je Društvo izloženo značajnom broju pravnih tužbi i postupaka (od čega su dva sudska spora vrlo značajna), a koji su vrlo neizvjesni i nisu pod kontrolom Društva.

Posljedično, uprava procjenjuje buduće ishode i iznose nepredviđenih obveza koje mogu nastati kao posljedica tih tužbi.

Društvo je iskazalo dugoročna rezerviranja za sudske sporove u iznosu od 79.367 tisuća kuna na datum izvještavanja te je u bilješci 24 objavilo značajan iznos nepredviđenih obveza za koje nisu priznata rezerviranja.

Protiv Društva se vodi nekoliko značajnih sudskih sporova (detaljno opisani u bilješci 24) koje je uprava ocijenila kao nepredviđene obveze.

Uprava Društva je procijenila, na temelju očitovanja pravnih stručnjaka, sudske sporove za koje nisu izvršena rezerviranja kao nepredviđene obveze budući da je vjerojatno da će konačni ishod biti u korist Društva te da neće doći do odljeva resursa.

Uzimajući u obzir značajne prosudbe koje su potrebne, detaljno smo pregledali značajna rezerviranja te smo zatražili odgovarajuću dokumentaciju kao što su očitovanja odvjetnika, korespondenciju s pravnim stručnjacima i slično.

Stekli smo razumijevanje procjene Društva u svezi prirode i statusa sporova, zahtjeva i prosudbi raspravljajući o najznačajnijim sporovima s upravom Društva.

Preispitali smo zaključke Društva u svezi rezerviranja i nepredviđenih obveza te povezane objave u financijskim izvještajima za najznačajnije sporove, pregledavajući korespondenciju pravnih stručnjaka i Društva, kao i neovisnim slanjem zahtjeva odvjetnicima i pravnicima Društva u svrhu pribavljanja pravnih očitovanja.

Kao što je navedeno u financijskim izvještajima, konačni ishod ovakvih sporova ovisi o budućim ishodima kontinuiranih pravnih procesa te su kalkulacije rezerviranja inherentno nesigurne.

Na temelju prikupljenih dokaza, uzimajući u obzir inherentnu neizvjesnost u takvim pravnim i regulatornim pitanjima, utvrdili smo da je razina rezerviranja na dan 31. prosinca 2016. godine konzistentna s prethodnim razdobljima (nakon prepravljanja financijskih izvještaja) i informacijama s kojima Društvo trenutno raspolaže. Smatramo da su pretpostavke korištene od strane uprave prilikom određivanja ovih rezerviranja te određivanja nepredviđenih obveza razumne i konzistentno primjenjivane.

Page 15: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Ostale informacije

Uprava je odgovorna za ostale informacije. Ostale informacije sadrže informacije uključene u Godišnje izvješće Društva koje uključuje Izvješće poslovodstva i Izjavu o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, ali ne uključuju nekonsolidirane financijske izvještaje i naše izvješće neovisnog revizora o njima.

Naše mišljenje o nekonsolidiranim financijskim izvještajima ne obuhvaća ostale informacije, uključujući i Izvješće poslovodstva te Izjavu o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja.

U vezi s našom revizijom nekonsolidiranih financijskih izvještaja, naša je odgovornost pročitati ostale informacije, i u provođenju toga, razmotriti jesu li ostale informacije značajno proturječne nekonsolidiranim financijskim izvještajima ili našim saznanjima stečenim u reviziji ili se drugačije čini da su značajno pogrešno prikazane.

U pogledu Izvješća poslovodstva i Izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, obavili smo također postupke propisane odredbama hrvatskog Zakona o računovodstvu. Ti postupci uključuju provjeru da li Izvješće poslovodstva uključuje objave zahtijevane člankom 21. Zakona o računovodstvu, te da li Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja uključuje informacije definirane u članku 22. Zakona o računovodstvu.

Temeljeno na poslu koji smo obavili tijekom revizije, prema našem mišljenju:

Informacije u Izvješću poslovodstva i Izjavi o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja za financijsku godinu za koju su nekonsolidirani financijski izvještaji pripremljeni usklađene su, u svim značajnim odrednicama, s nekonsolidiranim financijskim izvještajima;

Izvješće poslovodstva sastavljeno je u skladu s člankom 21. Zakona o računovodstvu; te

Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja uključuje informacije definirane u članku 22. Zakona o računovodstvu.

Nadalje, na temelju poznavanja i razumijevanja poslovanja Društva i njegovog okruženja stečenog u okviru revizije, od nas se zahtijeva da izvijestimo ukoliko zaključimo da postoji značajni pogrešni prikaz u Izvješću poslovodstva i Izjavi o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja. U tom smislu mi nemamo ništa za izvijestiti.

Odgovornost uprave i onih koji su zaduženi za nadzor za nekonsolidirane financijske izvještaje

Uprava je odgovorna za sastavljanje nekonsolidiranih financijskih izvještaja koji daju istinit i fer prikaz u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji su usvojeni u Europskoj uniji, i za one interne kontrole za koje uprava odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja nekonsolidiranih financijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške.

U sastavljanju nekonsolidiranih financijskih izvještaja, uprava je odgovorna za procjenjivanje sposobnosti Društva da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem, za objavljivanje okolnosti vezanih uz vremensku neograničenost poslovanja ako je to primjenjivo te za korištenje računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja, osim ako uprava namjerava likvidirati Društvo ili prekinuti poslovanje ili nema realne alternative nego da to učini.

Oni koji su zaduženi za nadzor su odgovorni za nadziranje procesa financijskog izvještavanja Društva.

Page 16: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Odgovornost revizora za reviziju nekonsolidiranih financijskih izvještaja

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li nekonsolidirani financijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške i izdati izvješće neovisnog revizora koje uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je visoka razina uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu s MRevS-ima uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kad ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed prijevare ili pogreške i smatraju se značajni ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbroju, utječu na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovi tih nekonsolidiranih financijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i održavamo profesionalni skepticizam tijekom revizije. Mi također:

Prepoznajemo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza nekonsolidiranih financijskih izvještaja, zbog prijevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikaza nastalog uslijed prijevare je veći od rizika nastalog uslijed pogreške, jer prijevara može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola.

Stječemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo osmislili revizijske postupke koji su primjereni u danim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Društva.

Ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je stvorila uprava.

Zaključujemo o primjerenosti korištene računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja koju koristi uprava i, temeljeno na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pozornost u našem izvješću neovisnog revizora na povezane objave u nekonsolidiranim financijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modificiramo naše mišljenje. Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg izvješća neovisnog revizora. Međutim, budući događaji ili uvjeti mogu uzrokovati da Društvo prekine s vremenski neograničenim poslovanjem.

Ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj nekonsolidiranih financijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li nekonsolidirani financijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija.

Mi komuniciramo s onima koji su zaduženi za nadzor, između ostalih pitanja, planirani djelokrug i vremenski raspored revizije i važne revizijske nalaze, uključujući značajne nedostatke u internim kontrolama koji su otkriveni tijekom naše revizije.

Mi također dajemo izjavu onima koji su zaduženi za nadzor da smo postupili u skladu s relevantnim etičkim zahtjevima u vezi s neovisnošću i da ćemo komunicirati s njima o svim odnosima i drugim pitanjima za koja se može razumno smatrati da utječu na našu neovisnost, kao i, gdje je primjenjivo, o povezanim mjerama zaštite.

Page 17: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca
Page 18: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

17

Račun dobiti i gubitka društva Tisak d.d. za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine

Bilješka

2016. godina tisuća kuna

2015. godina tisuća kuna

Prepravljeno

Prihodi od prodaje 3 2.611.849 2.723.827

Ostali prihodi 4 6.348 5.491

2.618.197 2.729.318

Trošak sirovina i materijala 5 (44.197) (45.174)

Trošak prodane robe (2.070.725) (2.084.781)

Troškovi usluga 6 (167.866) (153.741)

Trošak osoblja 7 (274.745) (275.702)

Amortizacija i umanjenje vrijednosti 12, 13 (46.077) (40.554)

Vrijednosno usklađenje 9 (361.976) (13.063)

Rezerviranja 23 (2.905) (76.276)

Ostali troškovi 8 (112.899) (80.861)

(3.081.390) (2.770.152)

Financijski prihodi 10 62.392 23.318

Financijski rashodi 10 (50.742) (50.007)

11.650 (26.689)

Gubitak prije oporezivanja (451.543) (67.523)

Porez na dobit 26 13.328 (4.086)

Neto gubitak (438.215) (71.609)

Zarada po dionici (u kunama) 11

Gubitak po dionici – osnovna i razrijeđena osnovna

(183,62) (30,00)

Pripadajuće bilješke sastavni su dio ovih financijskih izvještaja.

Page 19: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

18

Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti društva Tisak d.d. za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine

Bilješka

2016. godina tisuća kuna

2015. godina tisuća kuna

Prepravljeno

NETO GUBITAK ZA GODINU (438.215) (71.609)

Ostali sveobuhvatni gubitak

Ostali sveobuhvatni gubitak koji neće biti reklasificiran kao dobit ili gubitak u narednim razdobljima

Revalorizacija zemljišta (1.161) (6.651)

Utjecaj poreza na dobit 209 1.330

Ostali sveobuhvatni gubitak za godinu, neto (952) (5.321)

Ukupni sveobuhvatni gubitak za godinu, neto (439.167) (76.930)

Page 20: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

19

Izvještaj o financijskom položaju društva Tisak d.d. na dan 31. prosinca 2016. godine

Bilješka

31. prosinca 2016.

tisuća kuna

31. prosinca 2015.

tisuća kuna Prepravljeno

1. siječnja 2015.

tisuća kuna Prepravljeno

Dugotrajna imovina Nematerijalna imovina 12 23.812 37.672 44.025 Nekretnine, postrojenja i oprema 13 95.950 143.281 176.364 Ulaganja u nekretnine 14 17.690 57.371 - Ulaganja u ovisna društva 15 1.150 2.230 1.150 Ulaganja u pridružena društva i zajednička ulaganja 16 - 7.234 - Financijski instrumenti 17 2.769 2.786 2.736 Potraživanja iz predstečajnih nagodbi 6.350 2.539 4.162

147.721 253.113 228.437 Kratkotrajna imovina Zalihe 18 96.624 157.279 137.797 Dani zajmovi 19 213.411 402.619 275.199 Potraživanja 20 457.777 345.011 345.746 Potraživanja za više plaćen porez na dobit 2.756 - - Ostala imovina 3.242 4.803 4.819 Novac i novčani ekvivalenti 21 27.827 27.323 25.146

801.637 937.035 788.707

UKUPNO AKTIVA 949.358 1.190.148 1.017.144

Kapital i rezerve 22 Temeljni kapital 238.779 238.779 238.779 Rezerve iz dobiti 11.939 11.939 11.939 Revalorizacijske rezerve 5.997 60.089 39.122 Preneseni gubitak (517.090) (132.184) (65.625)

(260.375) 178.623 224.215 Dugoročne obveze Rezerviranja 23 83.044 81.147 5.921 Posudbe 25 - - 1.370 Odgođene porezne obveze 26 1.316 15.022 9.781

84.360 96.169 17.072 Kratkoročne obveze Obveze prema dobavljačima 27 526.975 463.151 478.911 Krediti dobavljača 30 41.054 202.432 1.249 Posudbe 25 11.999 1.521 2.823 Obveze za eskontirane i izdane mjenice 29 493.025 200.350 239.750 Obveza za porez na dobit - 2.420 2.854 Ostale obveze 28 52.320 45.482 50.270

1.125.373 915.356 775.857

UKUPNO PASIVA 949.358 1.190.148 1.017.144

Page 21: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

20

Izvještaj o promjenama kapitala društva Tisak d.d. za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine

Temeljni kapital

tisuća kuna

Rezerve iz dobiti

tisuća kuna

Revalorizacijske rezerve

tisuća kuna Preneseni gubitak

tisuća kuna Ukupno

tisuća kuna

Stanje 1.1.2015. 238.779 11.939 39.122 (26.453) 263.387

Prepravljanje - - - (39.172) (39.172)

Stanje 1.1.2015. prepravljeno 238.779 11.939 39.122 (65.625) 224.215

Gubitak poslovne godine (prepravljeno) - - - (71.609) (71.609)

Ostali sveobuhvatni gubitak - - (5.321) - (5.321)

Ukupni sveobuhvatni gubitak - - (5.321) (71.609) (76.930)

Amortizacija revalorizacije - - (1.327) 1.327 -

Prijenos nekretnine na ulaganje u nekretnine - - 31.338 - 31.338

Prodaja revalorizirane imovine - - (3.723) 3.723 -

Stanje 31.12.2015. prepravljeno 238.779 11.939 60.089 (132.184) 178.623

Gubitak poslovne godine - - - (438.215) (438.215)

Ostali sveobuhvatni gubitak - - (952) - (952)

Ukupni sveobuhvatni gubitak - - (952) (438.215) (439.167)

Amortizacija revalorizacije - - (1.023) 1.023 -

Prodaja revalorizirane imovine - - (52.286) 52.286 -

Promjena porezne stope - - 169 - 169

Stanje 31.12.2016. 238.779 11.939 5.997 (517.090) (260.375)

Page 22: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

21

Izvještaj o novčanom tijeku društva Tisak d.d. za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine

Bilješka 2016. godina tisuća kuna

2015. godina tisuća kuna

Prepravljeno

NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI Gubitak prije poreza (451.543) (67.523) Usklađenje gubitka Amortizacija 12, 13 37.097 40.554 Umanjenje vrijednosti goodwill-a 12 8.980 - Neto rezerviranja 23 1.897 76.201 Ispravak vrijednosti danih kredita 9 284.193 - Vrijednosno usklađenje potraživanja 9 47.717 12.411 Ispravak vrijednosti ulaganja 9 7.234 652 Korekcija vrijednosti zaliha 18 30.008 - Neto gubitak/(dobit) od prodaje dugotrajne imovine 4,8 8.016 (1.574) Prihod od kamata (56.221) (23.318) Trošak kamata 47.277 50.007

Novčani tijek prije usklada za promjene radnog kapitala (35.345) 87.410

Promjena zaliha 31.727 19.689 Promjena potraživanja (41.008) (8.103) Promjena obveza prema dobavljačima (34.929) 135.822 Promjena ostale kratkotrajne imovine 1.578 37 Promjena ostalih kratkoročnih obveza 4.862 (43.860)

NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (73.115) 190.995

Plaćeni porez (5.176) (3.448) Plaćene kamate (45.301) (49.898)

NETO NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (123.592) 137.649

NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI Stjecanje podružnica - (1.080) Promjena dugoročnih financijskih ulaganja - (6.471) Primitak od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme 22.928 11.945 Kupovina nekretnina, postrojenja i opreme (10.090) (36.016) Kupovina nematerijalne imovine (6.901) - Primici po danim zajmovima povezanim društvima 999.074 760.910 Izdaci za dane zajmovi povezanim društvima (1.121.443) (888.329) Primici od kamata - 15.886 Primljene dividende - 157

NETO NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (116.432) (142.998)

NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI Plaćanje posudbi (1.366) (2.674) Priljev od posudbi 11.844 - Eskont mjenica dobavljača 230.050 10.200

NETO NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 240.528 7.526

UKUPNI NETO NOVČANI TIJEK

Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja 27.323 25.146 Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 27.827 27.323

Povećanje novca i novčanih ekvivalenata 504 2.177

Page 23: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Tisak d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine

22

1. Profil društva

Društvo Tisak d.d. upisano je 1972. godine, a u postupku privatizacije 1994. godine registrirano je u Trgovačkom sudu Zagreb kao dioničko društvo. Matični registarski broj subjekta je 080001453.

Većinski dioničar društva je Agrokor d.d., Zagreb, Trg D. Petrovića 3, s 51,4% udjela. Krajnje matično društvo je Agrokor projekti d.o.o., a krajnji vlasnik Društva je g. Ivica Todorić.

Sjedište društva je u Zagrebu, Slavonska avenija 11A.

Osnovna djelatnost Društva je distribucija tiskovina, duhana i duhanskih proizvoda, raznih vrijednosnica i druge robe široke potrošnje prikladne za prodaju u kioscima na teritoriju Republike Hrvatske te pružanje logističkih i dostavljačkih usluga.

Na dan 31. prosinca 2016. godine Društvo je zapošljavalo 4.240 radnika (2015.: 4.177 radnika). 2. Sažetak značajnijih računovodstvenih politika Osnova pripreme financijskih izvještaja Financijski izvještaji Društva pripremljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) koje je usvojila Europska unija.

Društvo je također pripremilo konsolidirane financijske izvještaje u skladu s MSFI-jima za Društvo i njegove podružnice (Grupa), koja su odobrena od strane Uprave dana 3. listopada 2017. godine. U konsolidiranim financijskim izvještajima podružnice (bilješka 14) su u potpunosti konsolidirane. Korisnici ovih odvojenih financijskih izvještaja trebali bi ih čitati zajedno s konsolidiranim financijskim izvještajima Grupe za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine kako bi dobili potpune informacije o financijskom položaju, rezultatima poslovanja i promjenama u financijskom položaju Grupe u cjelini.

Financijski izvještaji Društva su sastavljeni na osnovi povijesnog troška, osim dijela ulaganja u nekretnine i zemljišta koji su iskazani temeljem fer vrijednosti, kako je opisano u sljedećim bilješkama o računovodstvenim politikama.

Financijski izvještaji prikazani su u kunama što je funkcionalna i valuta objavljivanja Društva. Službeni tečaj koji je objavila Hrvatska narodna banka na dan 31. prosinca 2016. godine bio je 7,557787 kune za 1 euro (31. prosinca 2015. godine 7,635047 kuna za 1 euro). Iznosi objavljeni u financijskim izvještajima izraženi su u tisućama kuna osim ako nije drugačije navedeno.

Nastavak poslovanja Društvo je u 2016. godini ostvarilo gubitak od 438,2 milijuna kuna, nakon čega je knjigovodstvena vrijednost kapitala i rezervi bila negativna u iznosu od 260,4 milijuna kuna. Kratkoročne obveze su veće od kratkoročne imovine za 323,7 milijuna kuna. Nadalje, na dan 9. travnja 2017. godine upravljanje Društvom je zajedno sa cijelom Agrokor Grupom zbog financijskih poteškoća postalo predmetom Zakona o uvođenju izvanredne Uprave. Slijedom toga, u svibnju 2017. godine došlo je do promjene Nadzornog odbora i Uprave Društva.

Uprava Društva vjeruje da će tijekom primjene Zakona o uvođenju izvanredne Uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, poslovanje Društva biti stabilizirano kroz proces utvrđivanja nagodbe sa vjerovnicima tražbina na dan 9. travnja 2017. godine te kroz provođenje restrukturiranja poslovanja kompanije. Osnovne smjernice restrukturiranja su utvrđene u srpnju 2017. godine, a glavne odrednice su smanjenje administrativnih troškova, ukidanje neprofitabilnih dijelova poslovanja te ostale aktivnosti u svrhu povećanja profitabilnosti poslovanja. Jedna od bitnih pretpostavki za ostvarivanje ovog cilja je osiguranje financiranja operativnog restrukutruriranja u sklopu financiranja osiguranog za Agrokor grupaciju.

Uprava Društva vjeruje da će operativno restrukturiranje omogućiti stabilizaciju poslovanja Društva dok značajna neizvjesnost u nastavak poslovanja Društva proizlazi isključivo iz činjenice vezane uz postizanje sporazuma unutar Zakona o postupku izvanredne Uprave unutar kojeg će se provesti i financijsko restrukturiranje. Navedeno može stvarati značajan rizik u sposobnost Društva da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem i stoga može biti nesposobno iskoristiti imovinu i izvršiti svoje obveze u normalnom tijeku poslovanju.

Page 24: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Tisak d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine

23

Korekcija pogreški prethodnog razdoblja U ovim financijskim izvještajima Uprava je identificirala slijedeće pogreške prethodnih razdoblja:

a) Rezervacija za sudske sporove: prilikom sastavljanja ovih financijskih izvještaja Društvo je napravilo detaljnu analizu svih sporova pokrenutih protiv Društva te je za jedan sudski spor, na temelju procjene vanjskog odvjetnika, ocijenilo da je gubitak bio vjerojatan od trenutka donošenja prvostupanjske presude protiv Društva u travnju 2015. godine. Sukladno tome Uprava Društva je uskladila iznos rezerviranja, prenesenog gubitka i gubitka godine na dan 31. prosinca 2015. godine i za godinu tada završenu za procijenjeni iznos gubitka od 76.201 tisuću kuna.

b) Eskontirane primljene mjenice poslovnih partnera: Društvo je do sastavljanja ovih financijskih izvještaja na pogrešan način evidentiralo poslovnu transakciju eskontiranja primljenih mjenica poslovnih partnera na način da je u trenutku primanja novca od financijske institucije za eskontiranu mjenicu sa pravom regresa, eliminiralo potraživanje za primljenu mjenicu. S obzirom da mjenica daje financijskoj instituciji regresno pravo prema Društvu, navedenom transakcijom nije se moglo eliminirati potraživanje za primljenu mjenicu već se trebala priznati obveza prema financijskoj instituciji. Sukladno tome Uprava Društva je uskladila iznos potraživanja za primljene mjenice i obveze prema financijskim institucijama na dan 1. siječnja 2015. godine za iznos od 74.950 tisuća kuna i na dan 31. prosinca 2015. godine za iznos od 85.150 tisuća kuna.

c) Naknadni rabati dobiveni od dobavljača su bili evidentirani u okviru prihoda za prodanu robu, umjesto da su umanjivali nabavnu vrijednost prodane robe: Društvo je utvrdilo iznos naknadnih rabata dobavljača od 64.412 tisuća kuna koje je u prijašnjim financijskim izvještajima iskazivalo u okvir prihoda od prodaje. Utvrđeno je da se navedeno suštinski odnosi na konačnu nabavnu vrijednost prodane robe te je navedeni iznos od 64.412 tisuća kuna reklasificiran u računu dobiti i gubitka sa prihoda od prodaje robe na nabavnu vrijednost prodane robe.

d) Troškovi zaliha su bili precijenjeni: Društvo je utvrdilo da se vrijednost zaliha nije pravilno evidentirala do rujna 2015. te u razdobljima prije 1. siječnja 2015. godine koja ovi financijski izvještaji ne obuhvaćaju. Za iznos od 39.172 tisuće kuna nabavna vrijednost zaliha je svedena na njen stvarni trošak na teret prenesenog gubitka.

e) Prijenos nekretnine za vlastito korištenje na Ulaganje u nekretninu: U rujnu 2015. godine napravljen je prijenos jedne nekretnine na Ulaganja u nekretnine. Neto knjigovodstvena vrijednost nekretnine je bila 18.199 tisuća kuna. Fer vrijednost nekretnine prema procjeni iz veljače 2016. godine je bila 58,4 milijuna kuna. Nekretnina je priznata po vrijednosti od 57,4 milijuna kuna, ali je razlika između troška i te vrijednosti došla sa zaliha (ispravljajući grešku pod d)). Razlika koja je nastala je trebala ići u korist revalorizacijskih rezervi 31,3 milijuna kuna i odgođene porezne obveze od 7,8 milijuna kuna.

f) Obveze po izdanim vlastitim mjenicama: Društvo je u ranijim godinama obveze po izdanim vlastitim mjenicama iskazivalo unutar pozicije obveza prema dobavljačima. Budući da se te obveze odnose na obveze prema financijskim institucijama u ovim financijskim izvještajima su reklasificirane kao obveze za eskontirane i vlastite izdane mjenice za iznos od 164.800 tisuća kuna na dan 1. siječnja 2015. godine i za iznos od 115.200 tisuća kuna na dan 31. prosinca 2015. godine.

Page 25: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Tisak d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine

24

Utjecaj usklade na izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2015. godine:

31.12.2015 31.12.2015

HRK 000 HRK 000 Prepravljanje

Prije objavljeno Prepravljeno

Potraživanja b) 259.861 345.011 85.150

Kratkotrajna imovina 851.885 937.035 85.150

Ukupno aktiva 1.104.998 1.190.148 85.150

Rezerviranja a) 4.946 81.147 76.201

Odgođena porezna obveza e) 7.188 15.022 7.834

Dugoročne obveze 12.134 96.169 84.035

Obveze prema dobavljačima (bez kredita) f) 578.351 463.151 (115.200)

Obveze za eskontirane i vlastite mjenice b), f) - 200.350 200.350

Kratkoročne obveze 830.206 915.356 85.150

Revalorizacijske rezerve e) 28.751 60.089 31.338

Preneseni gubitak a),d) (16.810) (132.183) (115.373)

Neto utjecaj na kapital i rezerve

262.658 178.623 (84.035)

Utjecaj usklade na izvještaj o financijskom položaju na dan 1. siječnja 2015. godine:

1.1.2015 1.1.2015

HRK 000 HRK 000 Prepravljanje

Prije objavljeno Prepravljeno

Zalihe d) 176.969 137.797 (39.172)

Potraživanja b) 270.796 345.746 74.950

Kratkotrajna imovina 752.929 788.707 35.778

Ukupno aktiva 981.366 1.017.144 35.778

Preneseni gubitak d) (26.453) (65.625) (39.172)

Kapital i rezerve

263.387 224.215 (39.172)

Obveze prema dobavljačima (bez kredita) f) 643.711 478.911 (164.800)

Obveze za eskontirane i vlastite mjenice b), f) - 239.750 239.750

Kratkoročne obveze 700.907 775.857 74.950

Ukupno pasiva

981.366 1.017.144 35.778

Page 26: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Tisak d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine

25

Utjecaj usklade na račun dobiti i gubitka za 2015. godinu:

2015 2015

HRK 000 HRK 000

Prije

objavljeno Prepravljeno Prepravljanje

Prihodi od prodaje c) 2.788.239 2.723.827 (64.412)

Trošak prodane robe c) (2.149.193) (2.084.781) (64.412)

Rezerviranja a) (74) (76.275) (76.201)

Neto dobit/(gubitak) 4.592 (71.609) (76.201) Gubitak po dionici (u kunama) a) 1,92 (30,00) (31,92)

Utjecaj usklade na izvještaj o novčanom tijeku za 2015. godinu:

2015 2015

HRK 000 HRK 000

Prije

objavljeno Prepravljeno Prepravljanje

Promjena potraživanja b) 2.097 (8.103) (10.200)

Novčani tijek od poslovnih aktivnosti

147.849 137.649 (10.200)

Eskont mjenica dobavljača b) - 10.200 10.200 Novčani tijek od financijskih aktivnosti

(2.674) 7.526 10.200

Page 27: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Tisak d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine

26

Priznavanje prihoda Prihod se priznaje kada je vjerojatno da će ekonomske koristi pritjecati u Društvo i kada se može pouzdano izmjeriti, neovisno o tome kada će isti biti naplaćeni. Prihod se vrednuje prema fer vrijednosti primljene naknade ili naknade koja će biti primljena, umanjene za diskonte, popuste i poreze. Društvo procjenjuje svoje prihodne transakcije prema specifičnim kriterijima kako bi utvrdilo ponaša li se u njima kao principal ili kao agent. Društvo je kod određenih prihodnih transakcija principal, dok je u nekim transakcijama agent. Društvo je agent kod prodaje tiskovina, kniga i određene komercijalne robe. Prihodi u maloprodaji priznaju se u trenutku kada je roba prodana ili usluga izvršena. Prihodi u veleprodaji priznaju se kada je roba isporučena kupcu i u razdoblju u kojem je usluga izvršena. Kako bi se prihodi mogli priznati, moraju se poštovati sljedeći kriteriji priznavanja prihoda: Prihodi nastali prodajom proizvoda i robe priznaju se kada se značajan rizik i koristi vlasništva prenose na kupca, te kada ne postoji značajna neizvjesnost s naslova prodaje, te pripadajućih troškova. Kod pružanja usluga prihod se priznaje prema stupnju izvršenja usluge, odnosno kada ne postoji značajna neizvjesnost u pogledu pružanja usluge ili pripadajućih troškova. Kamate nastale korištenjem sredstava Društva od strane drugih, priznaju se kada je izvjesno da će ekonomske koristi povezane s transakcijom pritjecati u Društvo i kada se prihod pouzdano može izmjeriti. Prihod od kamata priznaje se po obračunu (uzevši pri tome u obzir efektivnu zaradu po sredstvima), osim kada je naplata neizvjesna. Prihod od dividendi priznaje se u trenutku kada je utvrđeno pravo Društva na dividendu. Ulaganja u ovisna društva Udjele u ovisnim društvima čine udjeli u sva društva nad kojima Društvo ima kontrolu nad financijskim i poslovnim politikama, što u pravilu uključuje više od pola glasačkih prava. Postojanje i učinak potencijalnih prava glasa koja se mogu iskoristiti ili zamijeniti razmatraju se prilikom procjene da li Društvo ima kontrolu nad drugim poslovnim subjektom. Udjeli kod ovisnih društava iskazani su po trošku umanjenom za gubitke od umanjenja vrijednosti, ako postoje. Neto knjigovodstvena vrijednost udjela u ovisnim društvima preispituje se na svaki datum bilance kako bi se utvrdilo postoje li pokazatelji umanjenja vrijednosti. Ako se utvrdi postojanje takvih pokazatelja, procjenjuje se nadoknadivi iznos imovine. Nadoknadivi iznos imovine ili jedinice koja generira novac je vrijednost imovine u upotrebi ili neto prodajna cijena, ovisno o tome koji je iznos viši. Vrijednost u upotrebi se procjenjuje diskontiranjem očekivanih budućih novčanih tokova na njihovu sadašnju vrijednost koristeći diskontnu stopu prije poreza koja odražava trenutnu tržišnu procjenu vremenske vrijednosti novca i rizike specifične za tu imovinu. Gubitak od umanjenja vrijednosti priznaje se kada je neto knjigovodstvena vrijednost imovine ili jedinice koja generira novac veća od njezinog nadoknadivog iznosa. Jedinica koja generira novac je najmanja prepoznatljiva grupa imovine koja generira novčane tokove, a koji se mogu zasebno identificirati od onih za drugu imovinu i grupe imovine. Gubici od umanjenja vrijednosti priznaju se u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti. Ulaganje u pridruženo društvo U financijskim izvještajima Društva ulaganje u pridruženo društvo (uobičajeno ulaganje uz vlasnički udjel u iznosu od 20% do 50% glasačkih prava) u kojima Društvo ima značajan utjecaj vodi se primjenom metode troška umanjeno za gubitak od umanjenja vrijednosti imovine. Procjena vrijednosti ulaganja u pridruženo društvo vrši se u slučaju kada postoji naznaka da je ta vrijednost umanjena ili više ne postoje gubici od umanjenja priznati u prethodnim razdobljima. Ulaganje u zajednički pothvat Društvo ima udjel u zajedničkom pothvatu koje je zajednički kontroliran subjekt, a ulagači imaju ugovor kojim se uspostavlja zajednička kontrola nad ekonomskim aktivnostima subjekta. Društvo priznaje svoj udjel u zajedničkom pothvatu koristeći metodu troška umanjeno za gubitak od umanjenja vrijednosti imovine. Procjena vrijednosti ulaganja u zajednički pothvat Društva vrši se u slučaju kada postoji naznaka da je ta vrijednost umanjena ili više ne postoje gubici od umanjenja priznati u prethodnim razdobljima.

Page 28: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Tisak d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine

27

Klasifikacija kratkoročnog nasuprot dugoročnom Društvo prezentira imovinu i obveze u izvještaju o financijskom položaju temeljem razrade na dugoročne i kratkoročne. Imovina se smatra kratkotrajnom kada se:

Očekuje da će se realizirati ili je namjera da se ista proda ili utroši u normalom operativnom ciklusu;

Drži primarno u svrhu trgovanja;

Očekuje da će se realizirati u periodu od 12 mjeseci nakon izvještajnog perioda; ili

Novac ili novčani ekvivalenti, osim u slučaju ako postoji ograničenje raspolaganja istim, ili će se isti koristiti radi namirenja obveza u periodu od najmanje 12 mjeseci nakon izvještajnog razdoblja.

Sva ostala imovina smatra se dugotrajnom. Obveza se smatra kratkoročnom kada se:

Očekuje da će se namiriti u okviru normalnog operativnog ciklusa;

Drži primarno u svrhu trgovanja;

Dospjeva u okviru 12 mjeseci nakon izvještajnog razdoblja, ili

Nema bezuvjetnog prava odgode ili plaćanja obveze za najmanje 12 mjeseci nakon izvještajnog razdoblja.

Sve ostale obveze smatraju se dugoročnima. Odgođena porezna imovina i odgođene porezne obveze klasificirane su kao dugotrajna imovina i dugoročne obveze. Financijski instrumenti Financijski instrument je bilo koji ugovor kojim dolazi do nastanka financijske imovine jednog subjekta i financijske obveze ili kapitala drugog subjekta. Financijska imovina Inicijalno priznavanje i mjerenje Financijska imovina klasificira se prilikom inicijalnog priznavanja kao financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka, zajmovi i potraživanja, ulaganja do dospijeća, financijska imovina raspoloživa za prodaju ili kao izvedenice namijenjene za instrumente zaštite u djelotvornoj zaštiti, ovisno o tome što je primjenjivo. Sva se financijska imovina inicijalno priznaje po njenoj fer vrijednosti uključujući i transakcijske troškove, osim u slučaju financijske imovine evidentirane po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka. Nabava ili prodaja financijske imovine koja zahtijeva isporuku imovine unutar vremenskog okvira utvrđenog propisom ili uobičajenim ponašanjem na tržištu (redovna prodaja) priznaje se na datum trgovanja, odnosno na dan kada se Društvo obvezalo na nabavu ili prodaju imovine. Naknadno vrednovanje Naknadno vrednovanje financijske imovine ovisi o njenoj klasifikaciji i opisano je u nastavku: Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka uključuje financijsku imovinu koja se drži radi trgovanja i financijsku imovinu koja je prilikom inicijalnog priznavanja klasificirana po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka. Financijska imovina je klasificirana kao raspoloživa za trgovanje ako je stečena za svrhu prodaje ili ponovne kupnje u kratkom roku. Izvedenice, uključujući izdvojene ugrađene derivative također se klasificiraju kao raspoložive za trgovanje osim ako nisu namijenjene za instrumente učinkovite zaštite. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka iskazuje se u izvještaju o financijskom položaju po fer vrijednosti s neto promjenama fer vrijednosti iskazanim u računu dobiti i gubitka. Financijska imovina raspoređena prilikom inicijalnog priznavanja u kategoriju po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka, raspoređena je na dan njenog inicijalnog priznavanja i samo ako su zadovoljeni određeni kriteriji. Društvo nema financijske imovine raspoređene u kategoriju po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka. Derivativi ugrađeni u osnovni ugovor iskazuju se kao izdvojeni derivativi i priznaju po fer vrijednosti ako njihove ekonomske karakteristike i rizici nisu blisko povezani s onima iz osnovnog ugovora, i osnovni ugovori se ne drže radi trgovanja ili su raspoređeni po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka. Ti ugrađeni derivativi vrednovani su po fer vrijedosti s promjenama u fer vrijednosti priznatim kroz račun dobiti i gubitka. Ponovna procjena događa se samo u slučaju da dođe do promjene u uvjetima ugovora koja značajno mijenja novčane tijekove koje bi

Page 29: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Tisak d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine

28

drugačije bili zahtijevani, ili u slučaju reklasifikacije financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka u drugu kategoriju. Zajmovi i potraživanja Zajmovi i potraživanja su nederivativna financijska imovina s fiksnim ili odredivim plaćanjima koja ne kotiraju na aktivnom tržištu. Nakon inicijalnog priznavanja, takva financijska imovina naknadno se mjeri po amortiziranom trošku korištenjem metode efektivne kamatne stope, umanjeno za umanjenje vrijednosti. Amortizirani trošak izračunat je uzimanjem u obzir bilo kakvih diskonta ili premija prilikom stjecanja te naknada i troškova koje čine integralni dio efektivne kamatne stope. Amortizacija efektivnom kamatnom stopom uključena je kao prihod od kamata u računu dobiti i gubitka. Gubici koji nastaju zbog umanjenja priznati su u računu dobiti i gubitka na poziciji 'Vrijednosno usklađenje'. Ulaganja raspoloživa za prodaju Ulaganja raspoloživa za prodaju uključuju vlasničke i dužničke instrumente. Vlasnički instrumenti klasificirani u kategoriju raspoloživo za prodaju su oni koji nisu klasificirani kao raspoloživi za trgovanje niti raspodijeljeni po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka. Dužnički instrumenti u ovoj kategoriji su oni za koje postoji namjera držanja u neodređenom vremenskom periodu koji mogu biti prodani kao odgovor na potrebe za likvidnošću ili kao odgovor na promjene u tržišnim uvjetima. Nakon inicijalnog priznavanja, ulaganja raspoloživa za prodaju se naknadno vrednuju po fer vrijednosti s nerealiziranim dobicima ili gubicima priznatim kao ostala sveobuhvatna dobit u rezervama za instrumente raspoložive za prodaju sve do trenutka prestanka priznavanja, kada se kumulativni dobici ili gubici priznaju u okviru ostalih prihoda, ili kada je utvrđeno da je došlo do umanjenja vrijednosti ulaganja, pri čemu se kumulativni gubitak reklasificira iz rezervi za instrumente raspložive za prodaju u račun dobiti i gubitka. Kamate zarađene prilikom držanja ulaganja raspoloživih za prodaju iskazuju se kao prihodi od kamata korištenjem efektivne kamatne stope. Ulaganja u vlasničke instrumente raspoložive za prodaju za koje nema kotacije na aktivnom tržištu, te za koje fer vrijednost nije moguće pouzdano izmjeriti, vrednuju se po trošku. Društvo ocjenjuje da li je i dalje prikladna namjera prodaje svojih instrumenata raspoloživih za prodaju u skoroj budućnosti. Kada, u rijetkim situacijama, Društvo ne bude u mogućnosti trgovati ovim financijskim instrumentima zbog toga što nema aktivnog tržišta te je došlo do promjene namjere Uprave da to učini u doglednoj budućnosti, Društvo može odlučiti reklasificirati ovu financijsku imovinu. Za financijsku imovinu reklasificiranu iz kategorije raspoloživo za prodaju, njena sadašnja vrijednost na dan reklasifikacije (fer vrijednost instrumenta na dan) postaje novi amortizirani trošak, i svi prethodni dobici i gubici priznati u kapitalu amortiziraju se u račun dobiti i gubitka tijekom preostalog životnog vijeka ulaganja korištenjem efektivne kamatne stope. Bilo kakve razlike između novog amortiziranog troška i iznosa po dospijeću također se amortizira tijekom preostalog životnog vijeka imovine korištenjem efektivne kamatne stope. Ukoliko kasnije dođe do umanjenja vrijednosti imovine, tada iznos evidentiran u okviru kapitala treba reklasificirati u račun dobiti i gubitka. Prestanak priznavanja Financijska imovina se prestaje priznavati onda kada su istekla prava na primitak novčanih tijekova od te imovine, ili kada je Društvo prenijelo prava na primitak novčanih tijekova od imovine ili je preuzelo obvezu plaćanja primjenjenih novčanih tijekova u cijelosti bez značajnih odgađanja trećoj strani, te je Društvo prenijelo suštinski sve rizike i koristi od imovine, ili Društvo nije prenijelo suštinski sve rizike i koristi od imovine, ali je prenijelo kontrolu nad imovinom. Umanjenje vrijednosti financijske imovine Društvo ocjenjuje na svaki dan izvještavanja ima li objektivnih dokaza da je za financijsku imovinu ili grupu financijske imovine došlo do umanjenja vrijednosti. Za financijsku imovinu ili grupu financijske imovine došlo je do umanjenja ako ima objektivnih dokaza umanjenja koji su rezultat jednog ili više događaja nastalih nakon inicijalnog priznavanja imovine i taj nepovoljni događaj ima utjecaja na procijenjene novčane tijekove financijske imovine ili grupe financijske imovine koji se mogu pouzdano procijeniti.

Page 30: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Tisak d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine

29

Za financijsku imovinu vrednovanu po amortiziranom trošku: ako postoje objektivni dokazi da je došlo do umanjenja vrijednosti, iznos gubitka mjeri se kao razlika između sadašnje vrijednosti imovine i sadašnje vrijednosti procijenjenih budućih novčanih tijekova. Sadašnja vrijednost procijenjenih budućih novčanih tijekova diskontirana je korištenjem originalne efektivne kamatne stope financijske imovine. Sadašnja vrijednost imovine se umanjuje i priznaje se gubitak u računu dobiti i gubitka. Za imovinu raspoloživu za prodaju: kada postoje dokazi o umanjenju vrijednosti, kumulativni gubitak, vrednovan kao razlika između troška stjecanja i sadašnje fer vrijednosti umanjene za bilo koje umanjenje vrijednosti ulaganja koje je prethodno bilo priznato u računu dobiti i gubitka, prenosi se iz ostale sveobuhvatne dobiti i priznaje u računu dobiti i gubitka. Financijske obveze Inicijalno priznavanje i vrednovanje Financijske obveze klasificirane su kao financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka, krediti i zajmovi ili kao izvedenice raspoređene kao instrumenti zaštite u učinkovitoj zaštiti, ovisno o tome što je primjenjivo. Društvo određuje način klasifikacije svojih financijskih instrumenata prilikom inicijalnog priznavanja. Sve financijske obveze inicijalno se priznaju po fer vrijednosti, te u slučaju kredita i zajmova, umanjeno za transakcijske troškove koji se istima mogu direktno pripisati. Financijske obveze Društva uključuju obveze prema dobavljačima i ostale obveze, te kredite i zajmove. Naknadno vrednovanje Vrednovanje financijskih obveza ovisi o njihovoj klasifikaciji i opisano je u nastavku: Krediti i zajmovi Nakon inicijalnog priznavanja, kamatonosni krediti i zajmovi naknadno se vrednuju po amortiziranom trošku korištenjem metode efektivne kamatne stope. Dobici i gubici priznaju se u računu dobiti i gubitka u trenutku kada se obveze prestanu priznavati kao i kroz proces amortizacije efektivnom kamatnom stopom. Amortizirani trošak izračunava se uzimanjem u obzir bilo kojeg diskonta ili premije u trenutku stjecanja kao i naknada ili troškova koji čine integralni dio efektivne kamatne stope. Amortizacija efektivnom kamatnom stopom uključena je u trošak kamata u računu dobiti i gubitka. Prestanak priznavanja Financijska obveza prestaje se priznavati kada je činidba povezana s obvezom ispunjena, poništena ili je istekla. Kada se postojeća financijska obveza zamjenjuje novim oblikom od istog vjerovnika sa značajno drugačijim uvjetima, ili su uvjeti postojeće obveze značajno izmijenjeni, takva se zamjena ili modifikacija smatra prestankom priznavanja originalne obveze i trenutkom priznavanja nove obveze. Razlika u pripadajućim sadašnjim vrijednostima priznaje se u računu dobiti i gubitka. Prijeboj financijskih instrumenata Financijska imovina i financijske obveze se prebijaju i neto iznos se prikazuje u izvještaju o financijskom položaju ako postoji trenutno važeća pravna osnova za prijeboj priznatih iznosa te postoji namjera o namirenju prema neto osnovi za ostvarenje imovine i istovremeno namirenje obveze. Mjerenje fer vrijednosti Društvo vrednuje financijske instrumente te drugu ne-financijsku imovinu (ako to traže odredbe drugih standarda) po fer vrijednosti na svaki dan izvještavanja. Fer vrijednost je cijena koja bi se mogla primiti u slučaju prodaje imovine ili platiti u slučaju transfera obveza u redovnoj transakciji između sudionika na tržištu na datum vrednovanja. Vrednovanje po fer vrijednosti temelji se na pretpostavci da se transakcija prodaje imovine i prijenosa obveza odvija na: primarnom tržištu za imovinu i obveze ili u nedostatku primarnog tržišta, na najpovoljnijem tržištu za prodaju imovine ili obveza. Primarno ili najpovoljnije tržište moraju biti dostupni Društvu. Fer vrijednost imovine ili obveza mjeri se korištenjem pretpostavki koje bi koristili sudionici tržišta prilikom utvrđivanja cijene imovine ili obveza, uz pretpostavku da sudionici tržišta rade u svom najboljem ekonomskom interesu.

Page 31: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Tisak d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine

30

Fer vrednovanje ne-financijske imovine uzima u obzir mogućnost da sudionik tržišta generira koristi na način da iste ostvaruje od najveće i najbolje upotrebe te imovine ili od prodaje predmetne imovine drugom sudioniku tržišta koji će pak tu imovinu koristiti na najbolji mogući način. Društvo koristi tehnike vrednovanja koje su primjerene okolnostima i za koje postoji dovoljno raspoloživih podataka kako bi mjerila fer vrijednost, maksimiziranjm korištenja relevantnih javno dostupnih inputa i minimiziranjem korištenja inputa koji nisu javno dostupni. Sva imovina i obveze za koje se mjeri fer vrijednost ili za koje se ista objavljuje u financijskim izvještajima kategorizirane su u okviru hijerarhije fer vrijednosti, što je opisano u nastavku, temeljem pretpostavke da je input najniže kategorije onaj koji je značajan za vrednovanje fer vrijednosti u njenoj cjelovitosti:

Razina 1: Kotirane (neprilagođene) tržišne cijene na aktivnim tržištima za identičnu imovinu ili obveze

Razina 2: Tehnike vrednovanja za koje je najniži nivo inputa koji je značajan za vrednovanje fer vrijednosti direktno ili indirektno javno dostupan

Razina 3: Tehnike vrednovanja za koje najniži nivo inputa koji je značajan za vrednovanje fer vrijednosti nije javno dostupan.

Za imovinu i obveze koje se priznaju u financijskim izvještajima na ponovljenoj osnovi, Društvo određuje da li je došlo do transfera između razina u hijerarhiji ponovnom kategorizacijom (temeljem najniže razine inputa koja je značajna za vrednovanje po fer vrijednosti kao cjeline) krajem svakog izvještajnog razdoblja. Nematerijalna imovina Pojedinačno nabavljena nematerijalna imovina vrednuje se po trošku nabave. Trošak nabave nematerijalne imovine koja je stečena u poslovnoj kombinaciji je njena fer vrijednost na dan stjecanja. Nakon inicijalnog priznavanja, nematerijalna imovina vrednuje se po trošku ulaganja umanjenom za akumuliranu amortizaciju te eventualna akumulirana umanjenja vrijednosti. Interno razvijena nematerijalna imovina, isključujući troškove razvoja, ne kapitalizira se, te se iznos utroška evidentira u računu dobiti i gubitka u trenutku njegova nastanka. Korisni vijek trajanja nematerijalne imovine može biti ograničen ili neograničen. Nematerijalna imovina koja ima ograničeni korisni vijek trajanja amortizara se tijekom svog korisnog vijeka trajanja te se ocjenjuje eventualno umanjenje vrijednosti te imovine kada god se pojavi indikacija da vrijednost te imovine može biti umanjena, kao što je to opisano u računovodstvenoj politici Umanjenje imovine. Nematerijalna imovina s ograničenim vijekom trajanja amortizira se korištenjem pravocrtne amortizacijske metode tijekom očekivanog vijeka trajanja koji ne prelazi deset godina. Amortizacijski period kao i metoda amortizacije nematerijalne imovine s ograničenim korisnim vijekom trajanja pregledava se najmanje krajem svakog izvještajnog razdoblja. Promjene u očekivanom korisnom vijeku trajanja ili modelu korištenja budućih ekonomskih koristi utjelovljenih u imovini evidentiraju se kao promjena amortizacijskog razdoblja ili metode, ovisno o tome što je od navedenog primjenjivo, te se tretira kao promjena računovodstvene procjene. Nematerijalna imovina s neograničenim korisnim vijekom trajanja se ne amortizira, ali se testira na umanjenje vrijednosti najmanje jednom godišnje, bilo individualno ili na razini jedinice koja stvara novac. Ocjena neograničenog korisnog vijeka trajanja provjerava se jednom godišnje kako bi se odredilo da li je još uvijek moguće podržati neograničeni korisni vijek trajanja. Ukoliko to nije slučaj, tada se promjena korisnog vijeka trajanja s neograničenog na ograničeni vrši od trenutka utvrđivanja na dalje. Dobici ili gubici nastali od prestanka priznavanja nematerijalne imovine vrednuju se kao razlika između neto ostvarenih primitaka te sadašnje vrijednosti imovine i priznaju se u račun dobiti i gubitka u trenutku priznavanja imovine. Istraživanje i razvoj Troškovi istraživanja priznaju se u račun dobiti i gubitka u trenutku njihova nastanka. Interno razvijena nematerijalna imovina koja proizlazi iz razvoja priznaje se ako i samo ako subjekt može dokazati sve navedeno:

Tehnička izvedivost dovršenja nematerijalne imovine kako bi ona bila raspoloživa za prodaju ili korištenje;

Namjera dovršenja nematerijalne imovine te namjera korištenja ili prodaje;

Način na koji će nematerijalna imovina davati vjerojatne buduće ekonomske koristi;

Raspoloživost odgovarajućih tehničkih, financijskih i drugih izvora za završetak razvoja i korištenje ili prodaju nematerijalne imovine; i

Mogućnost pouzdanog mjerenja izdataka tijekom razvoja. Iznos inicijalno priznat za interno razvijenu nematerijalnu imovinu predstavlja sumu nastalih izdataka od datuma kada nematerijalna imovina prvi puta zadovoljava gore navedene kriterije priznavanja.

Page 32: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Tisak d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine

31

Nakon inicijalnog priznavanja, interno razvijena nematerijalna imovina evidentira se prema trošku ulaganja umanjenom za akumuliranu amortizaciju te akumulirana umanjenja vrijednosti, tijekom korisnog vijeka trajanja koji ne prelazi maksimalni rok od pet godina. Nekretnine, postrojenja i oprema Nekretnine, postrojenja i oprema, izuzev zemljišta, iskazuju se po trošku nabave umanjenom za akumuliranu amortizaciju i trajna umanjenja vrijednosti. Revalorizacija se odnosi na zemljište i temelji se na procjeni neovisnog procjenitelja. Procjene se vrše u dovoljnoj frekvenciji kako bi osigurale da sadašnja vrijednost revalorizirane imovine ne odstupa značajno od njene fer vrijednosti. Procjene su rađene na temelju usporedivih tržišnih cijena. Povećanje knjigovodstvene vrijednosti s naslova revalorizacije evidentira se direktno u revalorizacijski višak u okviru kapitala uz izdvajanje pripadajuće obveze za odgođeni porez, ako je primjenjivo. Pripadajući dio revalorizacijskih rezervi ostvarenih prilikom ranije procjene vrijednosti oslobađa se iz revalorizacijskih rezervi direktno u zadržanu dobit, nakon otuđenja revalorizirane imovine i kroz amortizaciju sukladno korištenju revalorizirane imovine. Stavke nekretnina, postrojenja i opreme koje su rashodovane ili prodane isključene su iz izvješća o financijskom položaju zajedno s pripadajućom akumuliranom amortizacijom. Bilo koji dobitak ili gubitak nastao pri prestanku priznavanja imovine (izračunat kao razlika između neto prodanih primitaka i sadašnje vrijednosti imovine u trenutku prodaje) se iskazuje u računu dobiti i gubitka u godini prestanka priznavanja. Kada periodički nastupe uvjeti u kojima značajni elementi zgrada, postrojenja i opreme trebaju biti zamijenjeni, Društvo ih zasebno amortizira temeljem njihovih specifičnih korisnih vijekova trajanja. Isto tako, kada se provode značajni remonti njihovi troškovi priznaju se kao sadašnja vrijednost zgrada, postrojenja i opreme kao zamjena u slučaju kada su zadovoljeni uvjeti priznavanja. Svi ostali troškovi popravaka i održavanja priznaju se u račun dobiti i gubitka u trenutku nastanka. Amortizacija se evidentira kao trošak razdoblja, a obračunava se pravocrtnom metodom tijekom očekivanog korisnog vijeka trajanja imovine. Očekivani vijek trajanja prema oblicima imovine je sljedeći: Građevinski objekti od 10 do 20 godina Postrojenja i oprema od 2 do 5 godina Ostala sredstva za rad od 2 do 5 godina Korisni vijek trajanja, metoda amortizacije i ostatak vrijednosti preispituju se na kraju svake poslovne godine i ukoliko se očekivanja razlikuju od prethodnih procjena, promjene se priznaju kao promjene u računovodstvenim procjenama. Ulaganja u nekretnine Ulaganja u nekretnine predstavljaju nekretnine koje se drže bilo radi zarade u vidu prihoda od najma bilo radi zarade u vidu porasta vrijednosti, bilo iz oba razloga, ali ne radi prodaje u redovnom tijeku poslovanja, korištenja u proizvodnom procesu ili nabavi dobara i usluga, bilo za administrativne potrebe. Samo se nekretnine koje se mogu prodati u cijelosti ili etažirane, klasificiraju u ulaganja u nekretnine. Ulaganja u nekretnine vrednuju se po fer vrijednosti. U slučaju da dođe do promjene načina korištenja zgrade, ista se reklasificira iz pozicije ulaganja u nekretnine u poziciju nekretnine, postrojenja i oprema. Umanjenje vrijednosti imovine Društvo provjerava na svaki dan bilance postoje li indikatori umanjenja vrijednosti imovine. U slučaju da takvi indikatori postoje, ili kada se zahtijeva provođenje godišnjeg testa gubitka vrijednosti, Društvo procjenjuje nadoknadivu vrijednost imovine. Nadoknadivi iznos procijenjen je kao viši od fer vrijednosti umanjene za troškove prodaje imovine ili jedinice koja stvara novac kojoj ta imovina pripada i vrijednosti te imovine u upotrebi. Nadoknadivi iznos se procjenjuje za svako zasebno sredstvo ili, ako to nije moguće, za jedinicu koja stvara novac kojoj to sredstvo pripada. Jedinica koja stvara novac je određena na bazi društva. Gdje sadašnja vrijednost imovine prelazi taj procijenjeni nadoknadivi iznos, imovini je umanjena vrijednost do njenog nadoknadivog iznosa. Sljedeći kriteriji primjenjuju se prilikom ocjene umanjenja vrijednosti specifične imovine:

Page 33: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Tisak d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine

32

Goodwill Goodwill se testira na umanjenje vrijednosti jednom godišnje ili češće, ukoliko događaji ili promjene okolnosti ukazuju da bi neto knjigovodstvena vrijednost mogla biti umanjena. Umanjenje vrijednosti za goodwill se određuje ocjenom nadoknadivog iznosa za svaku jedinicu koja stvara novac (ili grupu jedinica koje stvaraju novac) na koje se goodwill odnosi. U slučaju kada je nadoknadivi iznos jedinice koja stvara novac manji od njene sadašnje vrijednosti priznaje se gubitak od umanjenja vrijednosti. Gubici od umanjenja vrijednosti goodwilla se u budućim razdobljima ne mogu poništiti. Najam Utvrđivanje sadržava li ili ne određena transakcija elemente najma, temelji se na suštini transakcije na datum njenog početka. Ugovor je ugovor o najmu ili sadrži elemente najma u slučaju kada ispunjenje ugovora ovisi o korištenju specifične imovine i ugovor nosi pravo korištenja imovine čak i ako to pravo nije izričito definirano u ugovoru. Društvo kao najmoprimac Imovina uzeta u najam po ugovoru kojim se na Društvo prenose svi rizici i koristi povezani s vlasništvom (financijski najam), kapitalizira se po nižoj od fer vrijednosti imovine ili sadašnjoj vrijednosti minimalnih iznosa najamnine na početku razdoblja najma i evidentira kao nekretnine, postrojenja i oprema u najmu. Plaćanje najma evidentira se kao financijski trošak i smanjenje obveza po najmu, tako da se postigne konstantna kamata do kraja trajanja ugovora. Financijski troškovi nadoknađuju se priznavanjem financijskih troškova u računu dobiti i gubitka. Kapitalizirana imovina u najmu amortizira se u razdoblju korištenja najma ili u roku korisnog vijeka trajanja, ovisno koje je razdoblje kraće. Najmovi u kojima najmodavac efektivno zadržava praktički sve rizike i koristi povezane s vlasništvom nad imovinom u najmu klasificirani su kao operativni najam. Plaćanje operativnog najma priznaje se kao trošak u računu dobiti i gubitka tijekom razdoblja trajanja najma. Računovodstveni tretman transakcija prodaje i najma imovine ovisi o vrsti najma. Ako transakcija prodaje i najma rezultira financijskim najmom, svaki višak prihoda od prodaje nad knjigovodstvenom vrijednošću se odgađa i amortizira kroz period trajanja najma. Ukoliko transakcija prodaje i najma rezultira operativnim najmom, transakcija se vodi po fer vrijednosti, a svaki profit odnosno gubitak se priznaje odmah. Društvo kao najmodavac Najmovi gdje Društvo ne prenosi suštinski sve rizike te koristi vlasništva nad imovinom klasificira se kao operativni najam. Inicijalni direktni troškovi koji nastaju tijekom pregovaranja operativnog najma dodaju se sadašnjoj vrijednosti iznajmljene imovine i priznaju kao prihod od najma tijekom trajanja najma. Potencijalne najamnine priznaju se kao prihod u trenutku u kojemu su zarađene. Zalihe Zalihe se iskazuju po trošku kupnje ili neto prodajnoj vrijednosti, ovisno o tome koja je od ovih vrijednosti niža. Troškovi nastali u svezi s dovođenjem svakog proizvoda na njegovu sadašnju lokaciju i stanje iskazuju se kako slijedi: Troškovi nabave sirovina iskazani su po trošku kupnje ili neto ostvarivoj vrijednosti, ovisno o tome koja je niža. Trošak se utvrđuje korištenjem metode prosječne ponderirane cijene. Gotovi proizvodi i proizvodnja u tijeku iskazani su po vrijednosti koja obuhvaća troškove izravnog materijala i rada te pripadajući dio općih troškova proizvodnje na temelju normalnog proizvodnog kapaciteta. Zalihe trgovačke robe iskazuju se po trošku kupnje ili neto utrživoj vrijednosti, ovisno o tome koja je od ovih vrijednosti niža. Zalihe se prenose na troškove po metodi prosječne ponderirane cijene. Neto utrživa vrijednost je procijenjena prodajna cijena u uobičajenom tijeku poslovanja, umanjena za procijenjene troškove dovršenja i procijenjene troškove nužne za izvršenje prodaje. Novac i novčani ekvivalenti Novac i novčani ekvivalenti u izvještaju o financijskom položaju uključuju novac u blagajnama, depozite po viđenju, kratkoročne depozite kod banaka s ugovorenim dospijećem do 3 mjeseca i sredstva na računima banaka. Novčanim ekvivalentima smatraju se potraživanja od kartičnih kuća za prodaju robe i usluga naplaćenu putem kartica, koja se naplaćuju u roku 30 dana.

Page 34: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Tisak d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine

33

Porezi Obračun poreza zasniva se na obračunu dobiti za tu godinu i usklađuje se za stalne i privremene razlike između oporezive i računovodstvene dobiti. Obračun poreza na dobit vrši se u skladu s hrvatskim poreznim propisima. Porezne prijave tvrtki podliježu poreznoj kontroli nadležnih organa. Budući da su moguća različita tumačenja primjene poreznih zakona i propisa na mnoge vrste transakcija, iznosi u financijskim izvještajima mogu biti naknadno promijenjeni ovisno o konačnoj odluci nadležne porezne uprave. Odgođeni porezi obračunati su korištenjem metode obveza za sve privremene razlike na dan sastavljanja financijskih izvještaja zbog razlika u tretmanu određenih stavaka za oporezivanje i za računovodstvene potrebe u okviru financijskih izvještaja. Odgođena porezna imovina i obveze vrednuju se korištenjem poreznih stopa za koje se očekuje da će biti primijenjene na oporezivu dobit u godinama u kojima se očekje da će te privremene razlike biti iskorištene ili namirene. Odgođena porezna imovina priznaje se kad je vjerojatno da će se ostvariti dovoljno oporezive dobiti na teret koje se ona može iskoristiti. Na svaki dan izvještavanja, Društvo ponovno ocjenjuje nepriznatu odgođenu poreznu imovinu i prikladnost sadašnje vrijednosti porezne imovine. Transakcije u stranoj valuti Izvještaji Društva prezentirani su u valuti primarnog ekonomskog okruženja u kojem to društvo posluje (u njegovoj funkcionalnoj valuti). Transakcije i salda: Transakcije u stranim valutama inicijalno se priznaju korištenjem tečajeva važećih na dan transakcije. Na dan bilance monetarne stavke u stranoj valuti iskazuju se primjenom zaključnog tečaja. Nemonetarne stavke koje se vrednuju po povijesnom trošku u stranoj valuti preračunavaju se korištenjem tečaja na datum inicijalne transakcije. Nemonetarne stavke vrednovane prema fer vrijednosti u stranoj valuti, preračunavaju se korištenjem tečaja na dan utvrđivanja fer vrijednosti. Tečajne razlike koje proizlaze iz transakcija u stranoj valuti i preračuna vrijednosti monetarne i nemonetarne imovine i obveza priznaju se u okviru računa dobiti i gubitka za razdoblje u kojem nastaju. Troškovi posudbe Troškovi posudbe direktno povezani s nabavom, građenjem ili proizvodnjom imovine za koju je potrebno znatno vremensko razdoblje da bi bila spremna za namjeravanu uporabu ili prodaju kapitalizirani su kao dio troškova te imovine. Svi ostali troškovi posudbe terete račun dobiti i gubitka u periodu u kojem su nastali. Troškovi posudbe sastoje se od kamata i drugih troškova nastalih u svezi s posudbom izvora sredstava. Informacije o poslovnim segmentima Za potrebe upravljanja, Društvo je organizirano u poslovne jedinice temeljene na njihovim proizvodima i uslugama i ima sljedeće segmente:

Maloprodaja

Veleprodaja

Ostalo Uprava kao glavni donositelj odluka nadzire pojedinačne operativne rezultate poslovnih jedinica u svrhu donošenja odluka o alokaciji resursa i ocjeni ispunjenja postavljenih ciljeva. Ispunjenje postavljenih ciljeva segmenta ocjenjuje se temeljem operativne dobiti ili gubitka i dosljedno se uspoređuje s operativnom dobiti Društva. Rezultati segmenta uključuju prihode i troškove direktno dodijeljene segmentu i relevantni udio općih prihoda i troškova koji se na opravdanoj osnovi može dodijeliti segmentu. Mirovine i primanja zaposlenih Društvo u normalnom tijeku poslovanja daje fiksne doprinose u obvezne mirovinske fondove u ime svojih djelatnika. Društvo ne participira u bilo kojim drugim mirovinskim planovima, te posljedično, nema nikakvih pravnih ili drugih obveza za buduće doprinose ako fondovi ne sadržavaju dovoljno imovine za isplatu svih koristi djelatnicima povezanih s radom djelatnika u tekućem i prethodnim razdobljima.

Page 35: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Tisak d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine

34

Društvo plaća zaposlenicima naknade koje uključuju otpremnine i jubilarne nagrade i stipendije za djecu u slučaju smrti radnika na radu. Obveze i troškovi otpremnina i jubilarnih nagrada su utvrđeni koristeći metodu predvidive obveze poslodavca po zaposleniku. Metoda predvidive obveze poslodavca po zaposleniku uzima u obzir svako razdoblje radnog staža iz kojeg proizlazi dodatno povećanje obveze poslodavca za utvrđene naknade zaposlenicima i mjeri svaku obvezu posebno da bi se utvrdila konačna obveza. Prethodni troškovi naknada zaposlenicima su izračunati na linearnoj osnovi tijekom prosječnog razdoblja dok se određene naknade zaposlenicima ne dodijele. Prihodi ili rashodi nastali izostankom ili podmirivanjem obveze se priznaju kad se izostanak ili podmirivanje dogodi. Obveza za otpremnine je mjerena sadašnjom vrijednošću procijenjenog budućeg novčanog tijeka koristeći diskontnu stopu sličnu kamatnoj stopi na državne obveznice, a uvjeti državnih obveznica su usklađeni s valutom i procijenjenim uvjetima utvrđenih obveza za naknade. Rezerviranja Rezerviranja su priznata kada postoji pravna ili druga obveza koja je rezultat prošlih događaja, kada je vjerojatno da će odljev resursa koji utemeljuju ekonomske koristi biti potreban da se ta obveza podmiri, i kada se može napraviti pouzdana procjena iznosa obveze. Kada Društvo očekuje da će se dio ili cijeli iznos rezerviranja naplatiti, primjerice, temeljem ugovora o osiguranju, takova naplata priznaje se kao zasebna imovina, ali samo kada je naplata u potpunosti sigurna. Troškovi povezani uz rezerviranje prezenitrani su u računu dobiti i gubitka kao neto iznos umanjen za sve naplate. Ugovori o financijskim garancijama/jamstvima Ugovori o financijskim garancijama/jamstvima potpisani od strane Drušrva su oni ugovori koji zahtijevaju izvršenje plaćanja kao nadoknadu imatelju za gubitak nastao zbog toga što određeni dužnik nije pravovremeno namirio svoju obvezu u skladu s odredbama dužničkog instrumenta. Ugovori o financijskim garancijama/jamstvima inicijalno se priznaju kao obveza po fer vrijednosti, usklađena za viši iznos od najbolje procjene očekivanog izdatka za namirenje sadašnje obveze na dan izvještavanja i priznatog iznosa umanjenog za amortizaciju. Potencijalne obveze Potencijalne obveze nisu priznate u financijskim izvještajima. One se objavljuju u bilješkama osim u slučaju neznatne vjerojatnosti odljeva resursa koji predstavljaju ekonomske koristi. Potencijalna imovina nije priznata u financijskim izvještajima, ali se objavljuje u bilješkama i to onda kada je vjerojatno da će doći do priljeva ekonomskih koristi. Događaji nakon datuma bilance Događaji nakon datuma bilance koji osiguravaju dodatne informacije o poziciji Društva na dan bilance (događaj koji uzrokuje usklađenje), reflektirani su u financijskim izvještajima. Događaji nakon datuma bilance koji ne uzrokuju usklađenje prezentirani su u bilješkama kada su značajni. Procjene Priprema financijskih izvještaja u skladu sa MSFI zahtijeva upotrebu procjena i pretpostavki koje utječu na iznose iskazane u financijskim izvještajima i bilješkama. Iako su te procjene temeljene na svim dostupnim informacijama uprave o trenutnim događajima i akcijama, stvarni rezultati mogu odstupati od tih procjena. Ključne pretpostavke koje se odnose na buduće događaje, kao i druge ključne izvore procjena neizvjesnosti na datum sastavljanja financijskih izvještaja koje mogu prouzročiti veliki rizik značajnih usklađivanja knjigovodstvenih iznosa imovine i obveza u sljedećoj financijskoj godini, navode se u nastavku: Umanjenje vrijednosti goodwilla Društvo procjenjuje postojanje umanjenja vrijednosti goodwilla najmanje na godišnjoj razini. Taj postupak zahtijeva procjenu upotrebne vrijednosti poslovnih jedinica koje generiraju novac, a na koje se goodwill raspoređuje. Procjena vrijednosti u upotrebi zahtijeva od Društva izradu procjene budućih novčanih tijekova jedinica koje stvaraju novac te odabir prikladne diskontne stope kako bi izračunala sadašnju vrijednost tih novčanih tijekova.

Page 36: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Tisak d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine

35

Svođenje vrijednosti zaliha na neto vrijednost po kojoj se mogu realizirati Društvo na kraju svakog obračunskog razdoblja procjenjuje mogućnost realizacije zaliha po cijeni koštanja. Ukoliko se utvrdi da je procijenjena vrijednost po kojoj se zaliha može realizirati niža od cijene koštanja, vrijednost zalihe se svodi na tu nižu vrijednost. Ispravak vrijednosti potraživanja i danih zajmova Društvo na kraju svakog obračunskog razdoblja procjenjuje nadoknadivost potraživanja i kredita. Ukoliko se utvrdi da je nadoknadivost neizvjesna provodi se procjena umanjenja vrijednosti potraživanja. Da je procjena ispravka vrijednosti potraživanja i danih zajmova bila 10% veća, gubitak bi se povećao za 43,9 milijuna kuna, a da je procjena bila 10% manja gubitak bi bio manji za 55,1 milijuna kuna. Rezerviranja za sudske sporove Društvo na kraju svakog obračunskog razdoblja uz pomoć eksternog odvjetnika procjenjuje vjerojatnost gubitka sudskih sporova u kojima je tužena. Kada se utvrdi da je vjerojatnost gubitka spora veća od vjerojatnosti dobitka, Društvo provodi rezervaciju tog sudskog spora kod koje uzima u obzir i obračun zateznih kamata te troškova sudskog procesa. Promjene računovodstvenih politika Usvojene računovodstvene politike u skladu su s prošlogodišnjim osim ako drugačije nije navedeno i objavljeno. Društvo je tijekom godine usvojilo sljedeće nove i dopunjene MSFI-je i smjernice Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja (IFRIC) koje je odobrila EU. Kada se procjenjuje ima li primjena standarda ili interpretacija utjecaja na financijske izvještaje ili rezultate Društva, njihov je utjecaj opisan u nastavku: (a) Novi i dopunjeni standardi – primjenjivi od 1. siječnja 2016. Sljedeći standardi i tumačenja prvi put su primjenjivi na razdoblja financijskog izvještavanja koja počinju na dan ili nakon 1. siječnja 2016. godine: Iskazivanje stjecanja udjela u zajedničkom upravljanju – Dodaci MSFI-ju 11 Dodaci MSFI-ju 11 pojašnjavaju računovodstvo stjecanja udjela u zajedničkom upravljanju pri čemu aktivnosti upravljanja predstavljaju poslovanje. Dodacima se zahtijeva da ulagač primijeni načela računovodstva poslovnog spajanja prilikom stjecanja udjela u zajedničkom upravljanju koje predstavlja poslovanje. Navedeno uključuje sljedeće:

mjerenje prepoznatljive imovine i obveza po fer vrijednosti otpis troškova povezanih sa stjecanjem priznavanje odgođenih poreza i priznavanje ostatka vrijednosti kao goodwill i njegovo godišnje testiranje na umanjenje vrijednosti.

Postojeći udjeli u zajedničkom upravljanju ne mjere se ponovno prilikom stjecanja dodatnog udjela pod uvjetom da se održi zajednička kontrola. Dodaci se također primjenjuju prilikom uspostave zajedničkog upravljanja i unosa postojećeg poslovanja. Pojašnjenje prihvatljivih metoda amortizacije – Dodaci MRS-u 16 i MRS-u 38 Dodacima se pojašnjava da primjena metoda za izračunavanje amortizacije imovine temeljenih na prihodima općenito nije primjerena. Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde izmijenio je MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema kako bi se pojasnilo da se metoda temeljena na prihodima ne bi smjela koristiti za amortizaciju nekretnina, postrojenja i opreme. MRS 38 Nematerijalna imovina sada sadrži i oborivu pretpostavku da je amortizacija nematerijalne imovine temeljena na prihodima neprimjerena. Ova pretpostavka može se prevladati

ako se nematerijalna imovina iskazuje kao mjera prihoda (odnosno kada je mjera prihoda ograničavajući čimbenik u pogledu vrijednosti koja se može izvesti iz imovine) ili

Page 37: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Tisak d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine

36

ako se može dokazati da su prihodi i iskorištenje ekonomskih koristi od nematerijalne imovine međusobno povezani.

Metoda udjela u nekonsolidiranim financijskim izvještajima – Dodaci MRS-u 27 Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde dopunio je MRS 27 Nekonsolidirani financijski izvještaji koji subjektima omogućuje da prilikom iskazivanja ulaganja u ovisna društva, zajedničke pothvate i pridružena društva u nekonsolidiranim financijskim izvještajima upotrebljavaju metodu udjela. MRS 27 trenutačno subjektima omogućuje iskazivanje njihovog ulaganja u ovisna društva, zajedničke pothvate i pridružena društva po trošku ili kao financijsku imovinu u nekonsolidiranim financijskim izvještajima. Dodacima se uvodi metoda udjela kao treća mogućnost. Za svaku kategoriju ulaganja (ovisna društva, zajednički pothvati i pridružena društva) može se odabrati drugačija metoda. Subjekti koji žele početi primjenjivati metodu udjela moraju to učiniti retroaktivno. Godišnja poboljšanja za izvještajni ciklus od 2012. do 2014. godine Najnovija godišnja poboljšanja pojašnjavaju sljedeće:

MSFI 5 – kada se imovina (ili grupa za otuđenje) reklasificira iz kategorije ‘namijenjena prodaji’ u kategoriju ‘namijenjena distribuciji’ ili obratno, navedeno ne predstavlja promjenu u planu prodaje ili distribucije i ne mora se iskazati kao takvo.

MSFI 7 – specifične smjernice za prenesenu financijsku imovinu kako bi Uprava mogla utvrditi predstavljaju li uvjeti ugovora za pružanje usluga ‘kontinuirano sudjelovanje’ i, stoga, ispunjava li imovina uvjete za prestanak priznavanja.

MSFI 7 – dodatne objave koje se odnose na prijeboj financijske imovine i financijskih obveza samo se moraju uključiti u izvještaje za razdoblja tijekom godine ako se to zahtijeva MRS-om 34.

MRS 19 – prilikom određivanja diskontne stope za obveze nakon zaposlenja važna je valuta u kojoj su obveze izražene, a ne zemlja u kojoj su nastale.

MRS 34 – što u standardu znači fraza ‘informacije koje su objavljene drugdje u financijskim izvještajima za razdoblja tijekom godine’; subjekti koji se odluče na izuzeće moraju u financijskim izvještajima za razdoblje tijekom godine uputiti čitatelje na mjesto gdje se ta informacija nalazi te osigurati dostupnost tih informacija korisnicima pod istim uvjetima i u isto vrijeme kao i financijske izvještaje za razdoblja tijekom godine.

Inicijativa za objavom – Dodaci MRS-u 1 Dodaci MRS-u 1 Prezentiranje financijskih izvještaja utvrđuju se u kontekstu Inicijative za objavom Odbora za Međunarodne računovodstvene standarde u kojoj se otkriva na koji način se objave u financijskim izvještajima mogu poboljšati. Dodaci razjašnjavaju nekoliko pitanja uključujući sljedeća:

Značajnost – subjekt ne bi trebao prikupljati ili raščlanjivati informacije na način da prikrije korisne informacije. Ako su stavke značajne, potrebno je dati dovoljno informacija kako bi se objasnio utjecaj na financijski položaj ili rezultat.

Raščlanjivanje i podzbrojevi – možda će se stavke navedene u MRS-u 1 morati raščlaniti gdje je to relevantno za razumijevanje financijskog položaja i rezultata subjekta. Također postoje nove smjernice o korištenju podzbrojeva.

Bilješke – potvrda da se bilješke ne moraju prezentirati u određenom redoslijedu. Ostala sveobuhvatna dobit koja proizlazi iz ulaganja iskazanih primjenom metode udjela – udio ostale

sveobuhvatne dobiti koja proizlazi iz ulaganja iskazanih primjenom metode udjela grupira se s obzirom na to hoće li se stavke naknadno reklasificirati u računu dobiti i gubitka ili ne. Svaku grupu trebalo bi onda prezentirati kao jednu stavku u izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti.

Prema prijelaznim odredbama objave u MRS-u 8 povezane s usvajanjem novih standarda / računovodstvenih politika nisu potrebne za ove dodatke.

Page 38: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Tisak d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine

37

Investicijski subjekti: primjena izuzetaka u pogledu konsolidacije – Dodaci MSFI-ju 10, MSFI-ju 12 i MRS-u 28 Dodaci MSFI-ju 10 Konsolidirani financijski izvještaji i MRS-u 28 Ulaganja u pridružena društva i zajedničke pothvate pojašnjavaju sljedeće:

Izuzetak u pogledu izrade konsolidiranih financijskih izvještaja također je dostupan za neposredna matična društva koja su ovisna društva investicijskih subjekata.

Investicijski subjekt mora konsolidirati ovisno društvo koje ne predstavlja investicijski subjekt, a čija glavna svrha i aktivnost jest pružanje usluga podrške investicijskom subjektu u obavljanju investicijskih aktivnosti.

Subjekti koji nisu investicijski subjekti, ali imaju udio u pridruženom društvu ili zajedničkom pothvatu koji je ujedno i investicijski subjekt, prilikom primjene metode udjela imaju mogućnost odabrati politiku. Mjerenje fer vrijednosti koje primjenjuje pridruženo društvo ili zajednički pothvat investicijskog subjekta može se zadržati ili se može obaviti konsolidacija na razini pridruženog društva ili zajedničkog pothvata, čime bi se ukinulo mjerenje fer vrijednosti.

(b) Budući zahtjevi Na dan 31. svibnja 2016. godine izdani su sljedeći standardi i tumačenja, ali nisu bili obvezni za godišnja izvještajna razdoblja koja završavaju 31. prosinca 2016. godine. MSFI 9 Financijski instrumenti i povezani dodaci raznim drugim standardima (na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1. siječnja 2018. godine) MSFI 9 zamjenjuje nekoliko modela klasifikacije i mjerenja u MRS-u 39 Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje jednim modelom koji početno ima samo dvije kategorije klasifikacije: amortizirani trošak i fer vrijednost. Klasifikacija dužničke imovine ovisi o poslovnom modelu subjekta za upravljanje financijskom imovinom i karakteristikama ugovornog novčanog toka financijske imovine. Dužnički instrument mjeri se po amortiziranom trošku: a) ako je cilj poslovnog modela držanje financijske imovine za naplatu ugovornih novčanih tokova, te b) ako ugovorni novčani tokovi u okviru instrumenta isključivo predstavljaju isplate glavnice i kamata. Svi ostali dužnički i vlasnički instrumenti, uključujući ulaganja u složene dužničke instrumente i vlasnička ulaganja, moraju se priznavati po fer vrijednosti. Sva kretanja fer vrijednosti financijske imovine iskazuju se u računu dobiti i gubitka, osim vlasničkih ulaganja koja nisu namijenjena trgovanju, a koja se mogu iskazati u računu dobiti i gubitka ili u rezervama (bez naknadnog recikliranja u račun dobiti i gubitka). Što se tiče financijskih obveza koje se mjere po fer vrijednosti, subjekti će onaj dio promjene fer vrijednosti koji je nastao zbog promjena u vlastitom kreditnom riziku morati priznati u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, a ne u računu dobiti i gubitka. Nova pravila računovodstva zaštite (izdana u prosincu 2013. godine) približavaju računovodstvo zaštite uobičajenoj praksi upravljanja rizicima. Općenito će ubuduće biti lakše primijeniti računovodstvo zaštite. Novim se standardom također uvode prošireni zahtjevi objavljivanja i promjene u prezentiranju. U srpnju 2014. godine Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde unio je daljnje promjene u pravila klasifikacije i mjerenja te je uveo novi model umanjenja vrijednosti. Uvođenjem ovih promjena MSFI 9 sada je dovršen. Promjenama se uvodi sljedeće:

treća kategorija mjerenja (fer vrijednost u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti) za određenu financijsku imovinu koja predstavlja dužničke instrumente

novi model očekivanog kreditnog gubitka (ECL) koji uključuje pristup u tri faze pri čemu financijska imovina prolazi kroz tri faze sukladno promjeni njene kreditne kvalitete. Pojedina faza određuje na koji način subjekt mjeri gubitke od umanjenja vrijednosti i primjenjuje metodu efektivne kamatne stope. Pojednostavljeni pristup dopušten je za financijsku imovinu koja nema značajnu komponentu financiranja (npr. potraživanja od kupaca). Prilikom početnog priznavanja subjekti će iskazivati gubitak na dan priznavanja koji je jednak 12-mjesečnom očekivanom kreditnom gubitku (ili sveukupnom očekivanom kreditnom gubitku tijekom životnog vijeka potraživanja od kupaca), osim ako se imovina smatra kreditno umanjenom.

Nova pravila potrebno je usvojiti u cijelosti.

Page 39: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Tisak d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine

38

MSFI 15 Prihodi od ugovora s kupcima i povezani dodaci raznim drugim standardima (na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1. siječnja 2018. godine) Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde izdao je novi standard za priznavanje prihoda. On će zamijeniti MRS 18 koji pokriva ugovore za robu i usluge i MRS 11 koji pokriva ugovore o izgradnji. Novi standard temelji se na načelu da se prihodi priznaju kada se kontrola nad dobrima ili uslugama prenosi na kupca tako da pojam kontrole zamjenjuje postojeći pojam rizika i koristi. Prije priznavanja prihoda potrebno je primijeniti novi postupak koji se sastoji od pet koraka: utvrditi ugovore s kupcima utvrditi zasebnu obvezu isporuke utvrditi cijenu transakcije u ugovoru dodijeliti cijenu transakcije svakoj pojedinoj obvezi isporuke i priznati prihod kada se svaka obveza isporuke ispuni. Ključne promjene u odnosu na sadašnju praksu jesu sljedeće: Svi paketi roba ili usluga koje se razlikuju trebaju se zasebno priznavati te je sve popuste i rabate na

ugovornu cijenu potrebno alocirati na zasebne elemente. Prihodi se mogu priznati ranije nego prema sadašnjim standardima ako naknada varira iz bilo kojeg razloga

(kao npr. za poticaje, rabate, naknade za obavljanje posla, autorske naknade, uspjeh ishoda itd.) – minimalni iznosi moraju se priznati, ako ne postoji značajan rizik od ukidanja.

Trenutak u kojem se prihodi mogu priznavati može se promijeniti: dio prihoda koji se priznaje u trenutku kada je ugovor pri završetku možda će se morati priznavati tijekom trajanja ugovora i obrnuto.

Postoje nova posebna pravila o, među ostalim, licencama, jamstvima, nepovratnim naknadama koje se unaprijed plaćaju i konsignacijskim aranžmanima.

Kao i kod svakog novog standarda postoji povećani opseg objava. Ove računovodstvene promjene mogu imati posljedične učinke na poslovne prakse subjekta povezane sa sustavima, procesima i kontrolama, planovima za naknade i bonuse, ugovorima, poreznim planiranjem i komunikacijom s ulagačima. Subjekti će moći birati između potpune retroaktivne primjene ili prospektivne primjene s dodatnim objavama. MSFI 16 Najmovi (na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1. siječnja 2019. godine, prijevremena primjena dopuštena je samo uz istodobnu primjenu MSFI-ja 15) MSFI 16 prvenstveno će imati utjecaj na računovodstvo najmoprimca koji će u bilanci morati priznati gotovo sve najmove. Standardom se uklanja dosadašnja razlika između poslovnih i financijskih najmova te se zahtijeva priznavanje imovine (pravo na korištenje iznajmljene imovine) i financijskih obveza plaćanja najma za gotovo sve ugovore o najmu. Neobavezno izuzeće postoji za kratkotrajne najmove i najmove male vrijednosti. Utjecaj će se vidjeti i u računu dobiti i gubitka jer je ukupni trošak u pravilu veći u prvim godinama najma, a manji u kasnijim godinama najma. Usto će se poslovni rashodi zamijeniti kamatama i amortizacijom, pa će se promijeniti i ključni metrički podaci kao što je EBITDA. Novčani tok od poslovnih aktivnosti bit će veći jer se plaćanja glavnice obveze za najam klasificiraju u financijske aktivnosti. Samo se plaćanja kamata mogu i dalje iskazivati kao novčani tokovi od poslovnih aktivnosti. Računovodstvo najmodavaca neće se značajno mijenjati. Mogu se pojaviti neke razlike zbog novih smjernica o definiciji najma. Po MSFI-ju 16 ugovor jest ili sadrži najam ako se ugovorom prenosi pravo upravljanja korištenjem identificirane imovine na određeno vremensko razdoblje u zamjenu za naknadu.

Page 40: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Tisak d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine

39

Priznavanje odgođene porezne imovine za nerealizirane gubitke – Dodaci MRS-u 12 (na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1. siječnja 2017. godine) Dodaci MRS-u 12 iz siječnja 2016. godine pojašnjavaju računovodstveno iskazivanje odgođenog poreza kod imovine koja se mjeri po fer vrijednosti koja je niža od porezne osnovice te imovine. Dodacima se točnije potvrđuje sljedeće:

Vremenske razlike postoje svaki put kada je knjigovodstvena vrijednost imovine manja od njezine porezne osnovice na kraju izvještajnog razdoblja.

Subjekt može pretpostaviti da će nadoknaditi iznos veći od knjigovodstvene vrijednosti imovine kako bi procijenio buduću oporezivu dobit.

Kada je poreznim zakonom izvor oporezive dobiti ograničen pojedinim vrstama nadoknadive odgođene porezne imovine, nadoknadivost odgođene porezne imovine može se procijeniti isključivo u kombinaciji s drugom odgođenom poreznom imovinom iste vrste.

Porezne olakšice nastale ukidanjem odgođene porezne imovine isključuju se iz procjene buduće oporezive dobiti koja se koristi za procjenu nadoknadivosti te imovine.

Inicijativa za objavom – Dodaci MRS-u 7 (na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1. siječnja 2017. godine)

U budućnosti će se od subjekata zahtijevati da objasne promjene u obvezama iz financijskih aktivnosti. To uključuje promjene nastale novčanim tokovima (npr. povlačenje sredstava i otplata posudbi) i nenovčane promjene kao što su stjecanja, smanjenja, obračun kamata i nerealizirane tečajne razlike. Promjene u financijskoj imovini moraju se navesti u ovoj objavi ako su promjene bile ili će biti uključene u novčane tokove od financijskih aktivnosti. To bi, primjerice, vrijedilo u slučaju imovine koja služi za zaštitu obveza iz financijskih aktivnosti. Subjekti mogu u ovu objavu uključiti i promjene u drugim stavkama, primjerice prikazom usklađenja neto duga. No u tom se slučaju promjene u drugim stavkama moraju iskazati odvojeno od promjena u obvezama iz financijskih aktivnosti. Informacije se mogu iskazati u obliku tablice kao usklađenje početnog i završnog stanja, no nije propisan format prezentiranja. Prodaja ili unos imovine između ulagača i njegovog pridruženog društva ili zajedničkog pothvata – Dodaci MSFI-ju 10 i MRS-u 28 Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde uveo je dodatke MSFI-ju 10 Konsolidirani financijski izvještaji i MRS-u 28 Ulaganja u pridružena društva i zajedničke pothvate koji imaju ograničen opseg. Ovi dodaci pojašnjavaju računovodstveni tretman prodaje ili unosa imovine između ulagača i njegovog pridruženog društva ili zajedničkog pothvata. Oni potvrđuju da računovodstveni tretman ovisi o tome predstavlja li nemonetarna imovina prodana ili unesena u pridruženo društvo ili zajednički pothvat ‘poslovanje’ (kako je definirano u MSFI-ju 3 Poslovna spajanja). U slučaju da nemonetarna imovina predstavlja poslovanje, ulagač će priznati cjelokupni dobitak ili gubitak od prodaje ili unosa imovine. Ako se imovina ne može definirati kao poslovanje, ulagač priznaje dobitak ili gubitak samo do iznosa ulaganja drugog ulagača u pridruženo društvo ili zajednički pothvat. Dodaci se primjenjuju prospektivno. ** U prosincu je Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde odlučio odgoditi datum primjene ovog dodatka do trenutka kada Odbor završi svoje primijenjeno istraživanje o metodi udjela. Dodaci MSFI-ju 15, Prihodi od ugovora s kupcima (izdani 12. travnja 2016. godine i na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1. siječnja 2018. godine)

Dodacima se ne mijenjaju temeljna načela standarda već se njima pojašnjava kako bi se ta načela trebala primijeniti. Dodacima se pojašnjava kako utvrditi obvezu isporuke (obećanje prijenosa dobra ili usluge kupcu) u ugovoru, kako utvrditi je li društvo principal (pružatelj dobra ili usluge) ili agent (odgovoran za organizaciju pružanja dobara ili usluga) te kako utvrditi treba li se prihod od licenciranja priznati odjednom ili tijekom vremena. U dodacima se, osim pojašnjenja, nalaze dva izuzeća povezana sa smanjivanjem troškova i pojednostavljivanjem za društva koja prvi put primjenjuju novi standard.

Page 41: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Tisak d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine

40

Društvo nije ranije primijenilo niti jedan Međunarodni standard financijskog izvještavanja čija primjena nije bila obavezna na dan izvještavanja. 3. Izvještavanje po segmentima Strukturu prihoda od prodaje čine:

2016. godina Prihodi od prodaje Ostali prihodi Ukupno

troškovi Operativni

gubitak tisuća kuna tisuća kuna tisuća kuna tisuća kuna

Maloprodaja 1.579.722 330 (1.851.031) (270.979) Veleprodaja 1.032.126 6.018 (1.230.358) (192.214)

Ukupno 2.611.848 6.348 (3.081.389) (463.193)

Društvo nije imalo kupce koji su pojedinačno veći od 10% prihoda od prodaje Društva. Društvo ne prati imovinu i obveze po segmentima.

2015. godina Prihodi od prodaje Ostali prihodi Ukupno

troškovi Operativni

gubitak Prepravljeno tisuća kuna tisuća kuna tisuća kuna tisuća kuna

Maloprodaja 1.653.589 149 (1.692.189) (38.600) Veleprodaja 1.070.238 5.342 (1.072.472) (2.234)

Ukupno 2.723.827 5.491 (2.834.564) (40.834)

Usklađenje operativne dobiti s neto rezultatom dano je u nastavku:

2016. godina tisuća kuna

2015. godina tisuća kuna

Prepravljeno

Operativni gubitak po segmentima (463.193) (40.834) Financijski prihodi – bilješka 9 62.392 23.318 Financijski rashodi – bilješka 10 (50.742) (50.007) Porez na dobit 13.328 (4.086)

Ukupno (438.215) (71.609)

Prihodi od prodaje po geografskim segmentima:

2016. godina

tisuća kuna

2015. godina tisuća kuna

Prepravljeno

Hrvatska 2.569.984 2.674.503 Ostatak svijeta 41.865 49.324

Ukupno 2.611.849 2.723.827

Page 42: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Tisak d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine

41

4. Ostali prihodi Strukturu ostalih prihoda čine:

2016. godina

tisuća kuna 2015. godina

tisuća kuna

Ukidanje rezerviranja (bilješka 23) 1.008 1.050 Dobit od prodaje dugotrajne imovine 1.171 1.581 Naplaćena otpisana potraživanja 472 1.069 Inventurni viškovi 451 499 Povrat ovrhom oduzetih novčanih sredstava 2.152 - Uplata is stečajne mase dužnika 912 - Ostalo 182 1.292

Ukupno 6.348 5.491

5. Troškovi sirovina i materijala Strukturu troškova sirovina i materijala čine:

2016. godina tisuća kuna

2015. godina tisuća kuna

Potrošena energija 31.257 32.721 Utrošene sirovine i materijal 8.236 8.462 Utrošeni rezervni dijelovi i auto gume 2.746 2.960 Ostali materijalni troškovi 1.958 1.031

Ukupno 44.197 45.174

6. Troškovi usluga Strukturu troškova usluga čine:

2016. godina tisuća kuna

2015. godina tisuća kuna

Najamnine 65.764 62.990 Vanjske usluge održavanja 32.155 30.776 Usluge marketinga 10.194 10.219 Prijevozne usluge 12.695 10.814 Poštarina i telefoni 5.308 5.343 Komunalne usluge 4.828 4.920 Naknade za ceste i zračne luke 3.512 3.662 Uslužni centri 2.877 2.790 Otkup starog papira 6.667 9.685 Trošak licence 3.955 - Ostale usluge (i) 19.911 12.542

Ukupno 167.866 153.741

(i) Ostale usluge sastoje se od usluga registracije vozila, usluga čuvanja imovine, grafičkih usluga, carinskih usluga i slično.

Page 43: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Tisak d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine

42

7. Troškovi osoblja Strukturu troškova osoblja čine:

2016. godina

tisuća kuna 2015. godina

tisuća kuna

Nadnice i plaće (neto) 179.558 179.919 Porezi i prirezi 9.232 9.343 Mirovinski doprinosi 47.061 47.087 Doprinosi na plaće 38.894 39.353

Ukupno 274.745 275.702

8. Ostali troškovi Struktura ostalih troškova dana je u nastavku:

2016. godina

tisuća kuna 2015. godina

tisuća kuna

Troškovi materijalnih prava zaposlenih 28.864 28.337 Trošak neiskorištenih godišnjih odmora 11.147 - Usluge upravljanja (koncerna) 21.555 18.027 Naknada platnog prometa i bankovne usluge 8.505 7.252 Premije osiguranja 5.627 5.476 Doprinosi, članarine, pristojbe, takse 2.905 2.930 Reprezentacija 1.553 1.053 Manjkovi i otpisi zaliha 10.271 732 Naknade Nadzornom odboru 497 510 Gubici od prodaje materijalne imovine 9.187 - Ostali troškovi 12.788 16.544

Ukupno 112.899 80.861

Ostali troškovi sastoje se od troškova službenog puta, sudskih i troškova odvjetnika, revizije i slično. Društvo je u 2016. godini imalo 1.288 tisuća kuna troškova revizije za 2016. i 2015. godinu, dok troškova poreznog savjetovanja u 2016. godini nije imalo. 9. Vrijednosno usklađenje

Bilješka 2016. godina

tisuća kuna 2015. godina

tisuća kuna

Ispravak vrijednosti ulaganja u pridružena društva 16 7.234 - Svođenje vrijednosti zaliha na neto prodajnu vrijednost 18 19.737 - Ispravak vrijednosti danih kredita povezanim društvima 19 284.193 - Ispravak vrijednosti potraživanja 20 47.717 12.341 Otpis potraživanja 3.095 722

Ukupno 361.976 13.063

Page 44: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Tisak d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine

43

10. Financijski prihodi i rashodi

a) Strukturu financijskih prihoda čine:

2016. godina

tisuća kuna 2015. godina

tisuća kuna

Kamate 56.221 19.459 Pozitivne tečajne razlike 5.078 3.702 Prihodi od dividendi 1.093 157

Ukupno 62.392 23.318

b) Strukturu financijskih rashoda čine:

2016. godina

tisuća kuna 2015. godina

tisuća kuna

Kamate od financijskih institucija (i) 17.269 13.269 Kamate od dobavljača (ii) 30.008 32.687 Tečajne razlike 3.465 4.051

Ukupno 50.742 50.007

(i) Kamate od financijskih institucija odnose se na kamate koje su faktoring društva i banke zaračunale kod eskontiranja vlastitih mjenica Društva, zatim kod ugovora o cesiji sa regresnim pravom te redovne kamate kod primljenih posudbi. (ii) Kamate od dobavljača se sastoje od redovnih kamata koje su obračunate na kredite dobavljača (tzv. Robno trgovački krediti) te zatezne kamate na zakašnjela plaćanja. 11. Zarada po dionici Osnovna zarada po dionici Osnovna zarada po dionici izračunava se na način da se neto gubitak Društva podijeli s ponderiranim prosječnim brojem redovnih dionica koje su izdane u toku godine, koji ne uključuje prosječan broj redovnih dionica koje je Društvo kupilo i koje drži kao vlastite.

2016. godina

2015. godina Prepravljeno

Neto gubitak u tisućama kuna (438.215) (71.609) Prosječno ponderirani broj dionica 2.386.588 2.386.588 Osnovni gubitak po dionici iskazan u kunama (183,62) (30,00)

Razrijeđena zarada po dionici Razrijeđeni gubitak po dionici jednak je osnovnom gubitku po dionici.

Page 45: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Tisak d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine

44

12. Nematerijalna imovina Stanja i promjene na nematerijalnoj imovini u 2016. godini prikazani su u nastavku:

Goodwill (ii) Ostala nematerijalna

imovina (i) Imovina u pripremi Ukupno Nabavna vrijednost tisuća kuna tisuća kuna tisuća kuna tisuća kuna

Stanje na dan 1.1.2016. 9.845 134.556 1.000 145.401 Direktna povećanja - - 6.900 6.900 Prijenos s investicija - 7.696 (7.696) -

Stanje na dan 31.12.2016. 9.845 142.252 204 152.301

Akumulirana amortizacija i umanjenje vrijednosti

Stanje na dan 1.1.2016. 865 106.863 - 107.728 Obračunato za razdoblje - 11.781 - 11.781

Umanjenje vrijednosti (ii) 8.980 - - 8.980

Stanje na dan 31.12.2016. 9.845 118.644 - 128.489

Sadašnja vrijednost

Na dan 01.01.2016. 8.980 27.692 1.000 37.672

Na dan 31.12.2016. - 23.608 204 23.812

(i) Uglavnom se radi o računalnim programima koji su razvijani za potrebe poslovanja. (ii) Goodwill je nastao prilikom akvizicije u 2011. godini. U 2016. godini Društvo je sukladno MRS 36 - Umanjenje

imovine na dan sastavljanja bilance testiralo goodwill na umanjenje. Kao osnova za testiranje umanjenja

vrijednosti goodwill-a uzeto je cjelokupno poslovanje prodajnih mjesta Duhan trgovine. Zbog zatvaranja većeg

broja tih prodajnih mjesta vrijednost goodwilla je u cijelosti ispravljena. Stanja i promjene na nematerijalnoj imovini u 2015. godini prikazani su u nastavku:

Goodwill (ii) Ostala nematerijalna

imovina (i) Imovina u pripremi Ukupno Nabavna vrijednost tisuća kuna tisuća kuna tisuća kuna tisuća kuna

Stanje na dan 1.1.2015. 9.845 128.075 - 137.920 Direktna povećanja - - 7.480 7.480 Prijenos s investicija - 6.480 (6.480) -

Stanje na dan 31.12.2015. 9.845 134.555 1.000 145.400

Akumulirana amortizacija

Stanje na dan 1.1.2015. 865 93.030 - 93.895 Obračunato za razdoblje - 13.833 - 13.833

Stanje na dan 31.12.2015. 865 106.863 - 107.728

Sadašnja vrijednost

Na dan 01.01.2015. 8.980 35.045 - 44.025

Na dan 31.12.2015. 8.980 27.692 1.000 37.672

Page 46: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Tisak d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine

45

13. Nekretnine, postrojenja i oprema

Stanja i promjene na nekretninama, postrojenjima i opremi u 2016. godini prikazana su u nastavku iskazano u tisućama kuna:

Zemljište Građevinski

objekti Postrojenja i

oprema Ulaganja na

tuđoj imovini Ostalo Imovina u pripremi Ukupno

Nabavna vrijednost tisuća kuna tisuća kuna tisuća kuna tisuća kuna tisuća kuna tisuća kuna tisuća kuna

Stanje na dan 1.1.2016. 27.449 201.620 115.736 51.341 137 8.509 404.792 Direktna povećanja - - - - - 10.090 10.090 Prijenos s investicija - 1.832 15.562 1.146 - (18.540) - Predujmovi - - - - (1) - (1) Prodaja i rashod (14.902) (30.456) (7.469) - - - (52.827) Revalorizacija (1.161) - - - - - (1.161) Ostalo - (1.177) (25) - - - (1.202)

Stanje na dan 31.12.2016. 11.386 171.819 123.804 52.487 136 59 359.691

Akumulirana amortizacija

Stanje na dan 1.1.2016. - 125.087 94.896 41.528 - - 261.511

Obračunato za razdoblje - 11.226 10.647 3.443 - - 25.316

Prodaja i rashod - (15.389) (7.138) - - - (22.527) Ostalo - (536) (23) - - - (559)

Stanje na dan 31.12.2016. - 120.388 98.382 44.971 - - 263.741

Sadašnja vrijednost

Na dan 01.01.2016. 27.449 76.533 20.840 9.813 137 8.509 143.281

Na dan 31.12.2016. 11.386 51.431 25.422 7.516 135 59 95.950

Stanja i promjene na nekretninama, postrojenjima i opremi u 2015. godini prikazana su u nastavku iskazano u tisućama kuna:

Zemljište Građevinski

objekti Postrojenja i

oprema Ulaganja na

tuđoj imovini Ostalo Imovina u pripremi Ukupno

Nabavna vrijednost tisuća kuna tisuća kuna tisuća kuna tisuća kuna tisuća kuna tisuća kuna tisuća kuna

Stanje na dan 1.1.2015. 37.408 254.851 113.512 51.335 158 948 458.212 Direktna povećanja - - - - - 28.534 28.534 Prijenos s investicija 7 6.744 13.252 970 - (20.973) - Predujmovi - - - - (21) - (21) Prodaja i rashod (3.315) (11.596) (6.285) (953) - - (22.149) Revalorizacija (6.651) - - - - - (6.651) Prij. na ulag.u nekretnine - (48.600) - - - - (48.600) Ostalo - 221 (4.743) (11) - - (4.533)

Stanje na dan 31.12.2015. 27.449 201.620 115.736 51.341 137 8.509 404.792

Akumulirana amortizacija

Stanje na dan 1.1.2015. - 148.280 95.664 37.904 - - 281.848

Obračunato za razdoblje - 13.976 8.158 4.586 - - 26.720 Prodaja i rashod - (6.640) (4.185) (953) - - (11.778)

Prij. na ulag.u nekretnine - (30.402) - - - - (30.402)

Ostalo - (127) (4.741) (9) - - (4.877)

Stanje na dan 31.12.2015. - 125.087 94.896 41.528 - - 261.511

Sadašnja vrijednost

Na dan 01.01.2015. 37.408 106.571 17.848 13.431 158 948 176.364

Na dan 31.12.2015. 27.449 76.533 20.840 9.813 137 8.509 143.281

Povećanje materijalne imovine odnosi se najvećim dijelom na nabavku novih kiosaka, vozila, kompjuterske

opreme i ostale opreme za prodajna mjesta. Imovina Društva nije pod hipotekom. Društvo ima adekvatne dokaze o vlasništvu nad gore navedenom imovinom. Zadnja procjena zemljišta napravljena je tijekom 2016. godine od strane neovisnog procjenitelja. Da se vrijednost zemljišta vodi po trošku iznosila bi 8.634 tisuće kuna (2015.: 8.937 tisuća kuna).

Page 47: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Tisak d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine

46

14. Ulaganja u nekretnine Struktura ulaganja u nekretnine dana je u nastavku. 31. prosinca 2016.

tisuća kuna 31. prosinca 2015.

tisuća kuna

Na dan 1. siječnja 57.371 - Prijenos sa materijalne imovine (i) - 57.371 Nabava 35.380 - Prodaja (75.061) - Na dan 31. prosinca 17.690 57.371

(i) Nekretnina koja je prenesena sa materijalne imovine imala je neto knjigovodstvenu vrijednost od 18.199 tisuća kuna, a na ulaganjima u nekretnine je priznata po fer vrijednosti od 57.371 tisuću kuna. Razlika je priznata na revalorizacijske rezerve umanjeno za udio odgođene porezne obveze. Ulaganja u nekretnine nisu založene. Direktni troškovi poslovanja (uključujući održavanje) koji proizlaze iz ulaganja u nekretnine iznosili su 1.733 tisuće kuna (2015.: 464 tisuće kuna). Nekretnina koja se nalazi u saldu na 31. prosinca 2016. godine je nabavljena tijekom tekuće godine i njen trošak stjecanja odražava njenu fer vrijednost.

15. Udjeli u ovisnim društvima Udjeli u ovisnim društvima sastoje se od:

% udjela 31. prosinca 2016.

tisuća kuna

31. prosinca 2015.

tisuća kuna

Tisak usluge d.o.o. 100% 1.000 1.000 e-Kolektor d.o.o. (i) 90% - 1.080 Backstage d.o.o. 50% 150 150 Osnivački ulog Tisak Zenica 100% 7 7 Ispravak vrijednosti ulaganja (7) (7)

Ukupno 1.150 2.230

(i) Društvo e-Kolektor je prodano u veljači 2017. godine za iznos od 14.000 tisuća kuna. Nadalje, tim ugovorom je definirano i podmirivanje potraživanja Društva koje se do danas nije dogodilo zbog određenih nepravilnosti utvrđenih od strane kupca. U ovim izvještajima je ulaganje u iznosu od 1.080 tisuća kuna preneseno na poziciju Zaliha – imovina namijenjena prodaji. 16. Ulaganja u pridružena društva i zajednička ulaganja

Ulaganja u pridružena društva i zajednička ulaganja iskazana su u nastavku:

31. prosinca 2016. tisuća kuna

31. prosinca 2015. tisuća kuna

Stanje 1. siječnja 7.234 - Povećanje/stjecanje 7.392 Korekcija vrijednosti (7.234) (158)

Ukupno - 7.234

Stjecanje u iznosu od 7.234 tisuće kuna odnosi se na ulaganje u društvo Tisak INpost d.o.o. u iznosu od 3.521 tisuće kuna te ulaganje u društvo Photo boutique d.o.o. u iznosu od 3.713 tisuća kuna. Društvo ima 50% udjela u zajedničkom ulaganju u društvu Tisak INpost d.o.o. i 49% udjela u pridruženom društvu Photo boutique d.o.o.

Page 48: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Tisak d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine

47

Skraćene financijske informacije o pridruženim društvima

Tisak Inpost d.o.o. (u tisućama kuna) 2016. 2015.

Kratkoročna imovina 40 3.680 Dugoročna imovina 6.272 3.422 Kratkoročne obveze (290) (59)

Neto imovina 6.022 7.043

Prihodi 347 129 Gubitak (1.022) (242) Photo boutique d.o.o. (u tisućama kuna) 2016. 2015.

Kratkoročna imovina 552 138 Dugoročna imovina 4.214 4.710 Kratkoročne obveze (1.320) (1.632)

Neto imovina 3.446 3.216

Prihodi 2.661 1.798 Dobit/(gubitak) 243 (75) 17. Financijski instrumenti Financijski instrumenti sastoje se od depozita odnosno jamčevina vezanih uz ugovore o lizingu. Navedeni depoziti-jamčevine ne nose kamatu i dospijevaju na dan otplate ugovornih obveza. Na dan 31. prosinca 2016. godine navedeni depoziti iznosili su 2.769 tisuća kuna, dok su na isti dan prethodne godine iznosili 2.786 tisuća kuna. 18. Zalihe Struktura zaliha dana je u nastavku:

31. prosinca 2016. tisuća kuna

31. prosinca 2015. tisuća kuna

1. siječnja 2015. tisuća kuna

Prepravljeno

Sirovine i materijal 959 708 539 Trgovačka roba 90.928 152.694 130.097 Predujmovi 3.657 3.877 7.161 Imovina namjenjena prodaji 1.080 - -

Ukupno 96.624 157.279 137.797

Zalihe društva nisu predmetom zaloga. Zalihe su vrednovane sukladno iskazanoj računovodstvenoj politici. Tijekom 2016. godine utvrđen je otpis vrijednosti zaliha u iznosu od 10.271 tisuća kuna (2015.: 732 tisuće kuna). Također, kod određenog broja artikala utvrđeno je da je neto vrijednost po kojoj se zaliha može realizirati niža od troška zalihe te je zaliha svedena na tu vrijednost, temeljem čega je napravljena korekcija od 19.737 tisuća kuna (2015.: 0). Knjigovodstvena vrijednost zaliha iskazanih po fer vrijednosti umanjenoj za troškove do točke prodaje je 3.312 tisuća kuna.

Page 49: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Tisak d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine

48

19. Dani zajmovi Dani zajmovi sastoje se od:

31. prosinca 2016.

tisuća kuna 31. prosinca 2015.

tisuća kuna

Dani depoziti 7 244 Dani predujmovi i zajmovi 1.700 9.123 Dani zajmovi – Agrokor grupa 495.897 393.252 Ispravak vrijednosti danih zajmova (i) (284.193) -

Ukupno 213.411 402.619

Dani zajmovi odobreni su na rok do godine dana uz kamatnu stopu u rasponu od 4,00 -5,14% na godišnjoj razini.

(i) Na dan 31. prosinca 2016. godine Društvo ima potraživanje od povezanih društava članica Agrokor grupe u ukupnom iznosu od 495.897 tisuća kuna. Uprava je zbog neizvjesnosti naplate koja će ovisiti o ishodu Nagodbe i cjelokupnom procesu restrukturiranja (kao što je detaljnije opisano u bilješci 35 Događaji nakon datuma bilance) provela ispravak vrijednosti navedenih potraživanja a koja nisu naplaćena do dana stupanja na snagu Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku koji je stupio na snagu 09.04.2017. godine u ukupnom iznosu od 284.193 tisuće kuna.

Zajmovi dani društvima članicama Agrokor Grupe:

31. prosinca 2016.

tisuća kuna 31. prosinca 2015.

tisuća kuna

Krajnji vlasnik: Agrokor d.d. 411.040 248.149

Ovisna društva krajnjeg vlasnika: Agrokor-trgovina d.d. - 10 Konzum d.d. - 127.697 e-Kolektor d.o.o. 72.491 17.396 Velpro centar 12.364 - Sojara 2 -

Ukupno 495.897 393.252

Zajmovi dani članicama Agrokor grupe su dani na rok od 12 mjeseci uz godišnju kamatnu stopu u visini eskontne stope HNB-a. 20. Potraživanja

Potraživanja od kupaca sastoje se od sljedećeg:

31. prosinca 2016.

tisuća kuna

31. prosinca 2015.

tisuća kuna Prepravljeno

1. siječanj 2015.

tisuća kuna Prepravljeno

Potraživanja od kupaca 205.863 244.435 240.429 Potraživanja od kupaca – Agrokor grupa 27.347 49.454 55.072 Potraživanja od države 1.447 1.164 3.308 Potraživanja od zaposlenih 1.086 2.171 3.148 Ulaganja u vrijednosne papire - 6.025 180 Ostala potraživanja 3.511 6.003 6.682 Primljene eskontirane mjenice 315.200 85.150 74.950 Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca (83.252) (49.391) (38.023) Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca – Agrokor grupa (bilješka 9) (13.425) - -

Ukupno 457.777 345.011 345.746

Page 50: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Tisak d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine

49

Kretanje ispravka vrijednosti kupaca dano je u nastavku:

2016. godina

tisuća kuna 2015. godina

tisuća kuna

Stanje na dan 1.1. 49.391 38.023 Dodatno usklađeno (bilješka 9) 47.717 12.341 Naplaćena otpisana potraživanja (431) (973)

Stanje na dan 31.12. 96.677 49.391

(i) Ispravak vrijednosti potraživanja od povezanih društva Agrokor d.d., Velpro Centar d.o.o. i Konzum d.o.o. Sarajevo je napravljen u iznosu od 50% po istim principima kako je objašnjenu u bilješki 19. Potraživanje od društva e-Kolektor je ispravljeno u cijelosti. Starosna struktura potraživanja od kupaca za koje nije napravljen ispravak vrijednosti dana je u nastavku:

Nedospjelo 1-90 dana 90 -180 dana 180 – 270

dana Preko 270

dana Ukupno tisuća kuna tisuća kuna tisuća kuna tisuća kuna tisuća kuna tisuća kuna

2016. 103.668 15.322 1.368 142 2.111 122.611 2015. 195.585 27.371 12.758 4.932 3.852 244.498

Za određena potraživanja u saldu Društvo raspolaže zadužnicama kupaca kao sredstvo osiguranja naplate tih potraživanja. Potraživanja od kupaca članica Agrokor grupe dana su u nastavku:

31. prosinca 2016.

tisuća kuna 31. prosinca 2015.

tisuća kuna

Krajnji vlasnik: Agrokor d.d. 8.466 8.716 Ovisna društva krajnjeg vlasnika: Agrolaguna d.d. - 19 Belje d.d. - 10 e-Kolektor d.o.o. 1.069 531 Jamnica d.d. - 428 Konzum d.d. - 22.250 Konzum d.o.o. Sarajevo 8.675 4.341 Ledo d.d. 312 953 Mercator Grupa 1.130 10.839 mStart d.o.o. - 1.291 Sojara d.o.o. - 1 Solana Pag d.d. - 6 Tisak usluge d.o.o. - 69 A007 169 - Velpro Centar 7.526 -

Ukupno 27.347 49.454

Page 51: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Tisak d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine

50

21. Novac na računu i u blagajni

31. prosinca 2016.

tisuća kuna 31. prosinca 2015.

tisuća kuna

Novac na računima banaka 3.261 6.717 Novac u blagajnama 19.169 16.013 Novčani ekvivalenti 5.396 4.593

Ukupno 27.826 27.323

Od ukupnog iznosa iznos koji je nominiran u kunama je iznosio 27.079 tisuća kuna, iznos koji je nominiran u EUR je bio 729 tisuća kuna te u ostalim valutama iznos od 18 tisuća kuna. Glavnina novca na računima i novčani ekvivalenti se odnose na novac i potraživanja od najvećih hrvatskih poslovnih banaka koje su podružnice renomirnih talijanskih i austrijskih bankarskih grupacija. 22. Kapital i rezerve

a) Kapital Kapital predstavlja vlastita trajna sredstva za poslovanje. Obuhvaća temeljnu dioničku glavnicu zajedno sa zakonskim rezervama, revalorizacijskim rezervama, prenesenim gubitkom i gubitkom tekuće godine. Upisani kapital (dionička glavnica) u sudskom registru na dan 31. prosinca 2016. i 31. prosinca 2015. godine iznosi 238.779 tisuća kuna. Ukupan broj dionica na oba datuma iznosi 2.386.588 dionica. Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen. Struktura vlasništva Ukupna Učešće u Broj Nominala nominalna dioničkom dionica 1 dionice vrijednost kapitalu (%) u kunama tisuća kuna

Serija A II. Agrokor d.d. 1.225.215 100 122.522 51,31%

BAT INVESTMENTS (CENTRAL&EASTERN EUROPE) LIMITED 617.227 100 61.723 25,85% TDR D.O.O. 381.854 100 38.185 15,99% Ostali 162.291 100 16.229 6,80%

2.386.587 238.659 99,95% Serija A I. Agrokor d.d. 98,59%

} 120.000

Ostali 1,41% 120

1 120.000 120 0,05%

Ukupan broj dionica 2.386.588 238.779 100,00%

b) Rezerve iz dobiti

Radi se o zakonskim rezervama koje su formirane u prijašnjim razdobljima. Ove rezerve nisu raspodjeljive dioničarima.

c) Revalorizacijske rezerve Revalorizacijske rezerve su nastale primjenom revalorizacijske metode vrednovanja zemljišta koje se koristi u vlastite svrhe. Ove rezerve nisu raspodjeljive dioničarima.

Page 52: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Tisak d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine

51

23. Rezerviranja

Rezerviranja za

otpremnine Rezerviranja za sudske sporove Ukupno

1. siječnja 2015. 3.579 2.342 5.921 Dodatno rezerviranje kroz RDG 75 76.201 76.276 Ukidanje rezerviranja (bilješka 4) - (1.050) (1.050)

31. prosinca 2015. 3.654 77.493 81.147 Dodatno rezerviranje kroz RDG 23 2.882 2.905 Ukidanje rezerviranja (bilješka 4) - (1.008) (1.008)

31. prosinca 2016. 3.677 79.367 83.044

Rezerviranja za otpremnine Svi zaposlenici su uključeni u državni mirovinski fond. Rezerviranja za otpremnine se formiraju za naknade isplaćene za odlazak u mirovinu i jubilarne nagrade (temeljem radnog staža) i stipendije za djecu u slučaju smrti radnika. Iznos otpremnine ovisi o tome je li zaposlenik zadovoljio sve potrebne uvjete za odlazak u mirovinu, a iznos jubilarne nagrade ovisi o broju godina radnog staža u Društvu. Visina naknade utvrđuje se na temelju odgovarajućih mjesečnih plaća zaposlenih. Glavne aktuarske pretpostavke korištene da bi se utvrdile obveze na dan 31. prosinca su sljedeće: 2016. godina 2015. godina

Diskontna stopa (godišnje) 4,0% 4,0% Godišnja stopa odlaska iz tvrtke 30,6% 30,6%

Ostala dugoročna primanja zaposlenih utvrđuju se metodom predvidive obveze poslodavca po zaposleniku. 24. Preuzete i potencijalne obveze Obveze po operativnom najmu Operativni najam uključuje najam nekretnina, opreme i vozila.

Dospijeće 31. prosinca 2016.

tisuća kuna 31. prosinca 2015.

tisuća kuna

Preko 5 godina 49.729 59.403 Dospijeće u 2 do 5 godina 36.928 42.620 Dospijeće u 1 do 2 godine 17.806 22.341 Dospijeće u 1 godini 22.796 24.337

Ukupno 127.259 148.701

Prosječni otkazni rok ugovorima o najmu iznosi 6-9 mjeseci. Kapitalne obveze Ugovorene kapitalne obveze na dan bilance iznose 1.811 tisuću kuna (2015.: 953 tisuće kuna). Potencijalne obveze za dana jamstva na okvirna zaduženja Agrokor Grupe Društvo je sudjelovalo u okvirnom zaduživanju Agrokor Grupe (uključujući i samo Društvo) sa svrhom izdavanja garancija, akreditiva i drugih oblika jamstava članicama Agrokor Grupe od strane dvije poslovne banke u Republici Hrvatskoj. Ukupni iznos okvirnog zaduženja Agrokor Grupe po ovoj osnovi je na 31. prosinca 2016. godine iznosio 198,3 milijuna kuna.

Page 53: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Tisak d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine

52

Potencijalne obveze po sudskim sporovima Društvo je tuženo u određenim sudskim sporovima. Osim sudskih sporova kod kojih je procjena Uprave da je vjerojatnije da će spor izgubiti, a za koje su formirane rezervacije (bilješka 23), postoji 136 sudskih sporova za koje je procjena Uprave da je manje vjerojatno da će Društvo izgubiti spor, ali postoji određena vjerojatnost gubitka. Ti sporovi imaju ukupno utuženu vrijednost od 8.445 tisuća kuna. 25. Posudbe Struktura posudbi dana je u nastavku:

31. prosinca 2016. tisuća kuna

31. prosinca 2015. tisuća kuna

Prepravljeno

Dugoročni krediti

Bankarski krediti - 1.366

Ukupno dugoročni krediti i zajmovi - 1.366

Kratkoročni dio dugoročnih kredita

Bankarski krediti - (1.366)

Ukupno kratkoročni dio dugoročnih kredita - (1.366)

Dugoročni krediti i zajmovi - -

Kratkoročni krediti i zajmovi

Zajmovi – Agrokor grupa 11.999 155

Ukupno kratkoročni krediti 11.999 1.521

Ukupno krediti i zajmovi 11.999 1.521

Obveze po zajmovima primljenim od članica Agrokor grupe dani su u nastavku:

2016. godina

tisuća kuna 2015. godina

tisuća kuna

Ovisna društva krajnjeg vlasnika: Backstage d.o.o. 2.142 154 Roto ulaganja d.o.o. - 1 mStart d.o.o. 1.589 - Multiplus card d.o.o. 2 - Tisak Usluge d.o.o. 2.168 - Jamnica 6.098 -

Ukupno 11.999 155

Kratkoročno kreditiranje ovisnih društava je regulirano Okvirnim ugovorom za kreditiranje kojim je regulirana kamatna stopa u visini eskontne stope HNB-a. Nema instrumenata osiguranja naplate.

Page 54: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Tisak d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine

53

26. Porezi Trošak poreza na dobit za godinu nalazi se u nastavku:

31. prosinca 2016.

tisuća kuna 31. prosinca 2015.

tisuća kuna

Prihod/(trošak) poreza na dobit 13.328 (4.086)

Ukupno 13.328 (4.086)

Prihod poreza na dobit nastao je smanjenjem odgođene porezne obveze. Porez na dobit plaćen tijekom 2016. godine iznosi 5.177 tisuća kn (2015. godine: 3.448 tisuća kn). Usklada propisane porezne stope s efektivnom poreznom stopom primjenjivom na dobit (prije nekontrolirajućih interesa) za godine završene s 31. prosincem bila je kako slijedi: 2016. 2015.

Porezna stopa u zemlji (20,00%) (20,00%) Porezno nepriznate stavke, neto 17,05% 13,95% Porezni gubitak koji nije priznat 5,90% -

Efektivna porezna stopa 2,95% (6,05%)

Prema obračunu poreza na dobit za 2016. godinu ostvaren je prenosivi porezni gubitak od 26.628 tisuća kuna. Zbog značajnih neizvjesnosti u pogledu ostvarivanja buduće oporezive dobiti Društvo nije priznalo odgođenu poreznu imovinu po ovoj osnovi u iznosu od 5.326 tisuća kuna (mogućnost korištenja do 2021. godine). Odgođena porezna obveza odnosi se na odgođenu poreznu obvezu za revalorizaciju zemljišta i nekretnina sukladno pripadajućoj računovodstvenoj politici. Kretanja odgođene porezne obveze:

2016.

tisuća kuna 2015.

tisuća kuna

Odgođena porezna obveza na 1.1. 15.022 9.781 Odgođeni porez koji nastaje revalorizacijom zemljišta kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (209) (2.592) Odgođeni porez koj je nastao prijenosom nekretnine na Ulaganja u nekretnine - 7.834 Odgođeni porez kod realizacije kroz gubitak godine (13.328) - Promjena porezne stope (169) -

Odgođena porezna obveza na 31.12. 1.316 15.022

Odgođena porezna obveza za revaloriziranu imovinu nastala je uslijed činjenice da je prema trenutno važećim poreznim propisima revalorizacijski višak oporeziv u godini realizacije, a ne u godini provođenja revalorizacije. 27. Obveze prema dobavljačima Obveze prema dobavljačima odnose se na:

31. prosinca 2016.

tisuća kuna

31. prosinca 2015. tisuća kuna

Prepravljeno

31. prosinca 2014. tisuća kuna

Prepravljeno

Dobavljači u zemlji 402.729 355.307 376.694 Dobavljači u inozemstvu 24.878 22.092 23.628 Dobavljači – Agrokor grupa 9.728 74 3.292 Obveze za cesije sa regresnim pravom 89.640 85.678 75.297

Ukupno 526.975 463.151 478.911

Page 55: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Tisak d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine

54

Obveze prema dobavljačima članicama Agrokor grupe dane su u nastavku:

2016. godina

tisuća kuna 2015. godina

tisuća kuna

Ovisna društva krajnjeg vlasnika: Ledo d.d. (202) - Mercator Grupa (7) 39 mStart d.o.o. 4.642 - Roto ulaganja d.o.o. 8 35 Agrokor trgovina 192 - Jamnica 4.330 - 360 Marketing 748 - Rivijera 17 -

Ukupno 9.728 74

28. Ostale kratkoročne obveze

31. prosinca 2016.

tisuća kuna 31. prosinca 2015.

tisuća kuna

Obveze prema zaposlenima 17.042 16.626 Obveze za poreze i doprinose (osim poreza na dobit) 18.879 24.227 Obveze za neiskorištene godišnje odmore 11.147 - Obveze za predujmove 1.051 2.995 Ostale kratkoročne obveze 3.575 1.627 Prihod budućih razdoblja 626 7

Ukupno 52.320 45.482

29. Obveze za eskontirane mjenice kupaca

0

31. prosinca 2016. Tisuća kuna

31. prosinca 2015. Tisuća kuna

Prepravljeno

1. siječnja 2015. Tisuća kuna

Prepravljeno

Eskontirane mjenice povezanih društava (i) 311.200 52.950 65.950

Eskontirane mjenice nepovezanih društava (i) 4.000 32.200 9.000

Obveze za izdane vlastite mjenice (ii) 177.825 115.200 164.800

Ukupno 493.025 200.350 239.750

(i) Društvo je eskontiralo primljene mjenice kupaca kod financijskih institucija. Mjenice su dospijevale od veljače do lipnja 2017. godine (2015.: od siječnja do lipnja 2016. godine). Iznos eskontiranih mjenica povezanog društva Konzum od 301.200 tisuća kuna nije podmiren do 9. travnja 2017. godine, i nije podmirena do dana ovog izvještaja sukladno primjeni Zakona o izvanrednoj Upravi. (ii) Mjenice su izdane za zatvaranje obveza prema dobavljačima za isporučenu robu i pružene usluge. Ove mjenice su dobavljači uglavnom eskontirali kod financijskih društava.

Page 56: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Tisak d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine

55

30. Krediti dobavljača Društvo je po dospijeću obveza prema dobavljačima zaključivalo kredite kojime je prolongiralo plaćanje tih obveza. Krediti su sklapani na rok od maksimalno godinu dana, a sklapani su uz ugovorenu kamatnu stopu od 2,5% do 10,14% (2015.: 4,4% do 12,14%). 31. Transakcije s povezanim društvima Matica Društva je Agrokor d.d. Društvo ima transakcije sa ovisnim društvima Matice te sa svojim ovisnim društvima koji su opisani u nastavku. a) Prihodi ostvareni iz odnosa s povezanim društvima:

2016. godina

tisuća kuna 2015. godina

tisuća kuna

Krajnji vlasnik: Agrokor d.d. (i) 50.310 48.854 Ovisna društva krajnjeg vlasnika: Agrokor-trgovina d.d. 7 84 Agrolaguna d.d. 275 108 Belje d.d. 19 22 Jamnica d.d. 4.053 4.853 Konzum d.d. 173.949 267.109 Konzum d.o.o. Sarajevo 4.165 9.201 Ledo d.d. 2.383 3.922 Mercator Grupa 16.353 28.120 mStart d.o.o. 177 3.199 Multiplus card d.o.o. 385 201 PIK Vrbovec d.d. 8 1 Projektgradnja d.o.o. 6 3 Roto dinamic d.o.o. 116 1 Roto ulaganja d.o.o. 3 8 Sojara d.o.o. 4 4 Solana Pag d.d. 56 71 Vupik d.d. 20 22 Zvijezda d.d. 1 32 A007 2.274 - Velpro Centar 71.434 - Ovisna društva Tiska d.d. Tisak usluge d.o.o. 2.735 2.436 e-Kolektor d.o.o. 7.409 1.665 Backstage d.o.o. 408 216

Ukupno 336.550 370.132

(i) Društvo je Matičnom društvu Agrokor d.d. sukladno sporazumu prefakturiralo dio troškova kamata (uključujući zatezne kamate dobavljača) i vanjskog financiranja koji su nastali zaduživanjem te kašnjenjem u podmirivanju obveza Društva. (ii) Društvo je ostalim povezanim društvima prodavalo robu i pružalo usluge prema redovnim komercijalnim uvjetima.

Page 57: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Tisak d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine

56

b) Troškovi sa povezanim društvima Krajnji vlasnik Agrokor d.d. je tijekom godine pružao usluge korporativnog upravljanja za koje je terećeno Društvo u iznosu od 21.555 tisuća kuna (2015.: 18.027 tisuća kuna). Društvo Velpro Centar d.o.o. je tijekom godine fakturirao isporučenu robu prema redovnim komercijalnim uvjetima u ukupnom iznosu od 77,3 milijuna kuna, a Konzum d.d. u iznosu od 15 milijuna kuna (2015.:Velpro Centar d.o.o. 0 milijuna kuna, a Konzum d.d. 84,2 milijuna kuna). Društvo mStart d.o.o. je pružalo IT usluge Društvu te je fakturiralo isporučene usluge u iznosu od 17,8 milijuna kuna (2015.: 16,7 milijuna kuna). c) Primanja ključnog rukovodstva Kratkoročna primanja zaposlenih (plaća + plaća u naravi na ime korištenja službenog vozila) iznosila je kako slijedi

2016. godina tisuća kuna

2015. godina tisuća kuna

bruto II plaće bruto II službeni

automobili bruto II plaće

bruto II službeni automobili

6.714 378 7.476 428

Pod pojmom „ključnog menadžmenta“ Društvo podrazumijeva Direktora Društva, Prokuristu, te sve izvršne direktore, tako da je do svibnja 2016. godine u to kategoriju pripadalo 11 zaposlenika, a od lipnja 2016. nadalje 10 zaposlenika. Iznimno, tijekom prosinca 2015. godine zbog promjene Direktora Društva bilo je 12 zaposlenika. 32. Transakcije s pridruženim društvima Obujam transakcija s pridruženim društvima (Tisak Inpost d.o.o. i Photo boutique d.o.o.), stanja na kraju godine i pripadajući prihodi na kraju godine bili su kako slijedi:

Potraživanja 2016.

u tisućama kuna 2015.

u tisućama kuna

Potraživanja od kupaca 88 56

Ostalo 649 405

737 461

Obveze

Dobavljači 17 13

17 13

Prihodi

Prihodi od prodaje 227 16

Ostali prihodi 90 50

317 66

Page 58: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Tisak d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine

57

33. Vrednovanje po fer vrijednosti Temeljem kalkulacije njihove fer vrijednosti, financijski instrumenti podjeljeni su u tri razine:

Razina 1: financijski instrumenti koji kotiraju na aktivnom tržištu

Razina 2: imovina ili obveze koje nisu uključene u Razinu 1, čija je vrijednost određena direktno ili indirektno temeljem komparabilnih tržišnih podataka

Razina 3: imovina ili obveze čija se vrijednost ne temelji na podacima s aktivnog tržišta. Hijerarhija vrednovanja po fer vrijednosti za imovinu na dan 31. prosinca 2016. godine:

(u tisućama kuna)

Razina 1 Razina 2 Razina 3 Ukupno

Ulaganje u nekretnine - - 17.690 17.690

Zemljišta - - 11.386 11.386

Hijerarhija vrednovanja po fer vrijednosti za imovinu na dan 31. prosinca 2015. godine:

(u tisućama kuna)

Razina 1 Razina 2 Razina 3 Ukupno

Ulaganje u nekretnine - - 51.371 51.371

Zemljišta - - 27.449 27.449

34. Financijski instrumenti i upravljanje rizicima

(a) Financijski instrumenti Društvo nema deriviranih financijskih instrumenata niti bilo kakvih financijskih instrumenata koji bi Društvo potencijalno izlagali koncentraciji kreditnog rizika. Politika Društva je da ulazi u financijske instrumente s raznim kreditno sposobnim protustrankama. Stoga Društvo ne očekuje da će biti izloženo materijalnim kreditnim gubicima po financijskim instrumentima.

Fer vrijednosti financijske imovine i obveza Fer vrijednost predstavlja iznos za koji se neka imovina može zamijeniti ili obveza podmiriti po tržišnim uvjetima. Kako nije moguće doći do referentnih tržišnih cijena značajnog dijela aktive i obveza Društva, fer vrijednosti temelje se na procjenama Uprave s obzirom na vrstu aktive i osnovu obveze. Uprava vjeruje da se fer vrijednosti aktive i obveza (osim ako nije drukčije navedeno u ovoj bilješci) ne razlikuju značajno od njihovih knjigovodstvenih vrijednosti.

Društvo je koristilo sljedeće metode i pretpostavke prilikom procjene fer vrijednosti financijskih instrumenata:

Potraživanja i depoziti kod banaka Za imovinu koja dospijeva unutar 3 mjeseca, knjigovodstvena vrijednost približna je fer vrijednosti uslijed kratkoročnosti ovih instrumenata. Za dugoročnija sredstva, ugovorene kamatne stope ne odstupaju značajno od trenutnih tržišnih, te je sukladno tome njihova fer vrijednost približna knjigovodstvenoj.

Dani krediti Kako su praktično svi krediti kratkoročni, Uprava vjeruje da se njihova fer vrijednost ne razlikuje značajno od njihove knjigovodstvene vrijednosti uzimajući u obzir i ispravak vrijednosti.

Obveze po kreditima Fer vrijednost kratkoročnih obveza je približna knjigovodstvenoj vrijednosti uslijed kratkoročnosti ovih instrumenata. Za preostali dio dugoročnih primljenih kredita prosječne ugovorene stope ne odstupaju značajno od tržišnih na datum bilance, te se sukladno tome fer vrijednosti ne razlikuju značajno od njihove knjigovodstvene vrijednosti.

Page 59: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Tisak d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine

58

(b) Ciljevi i politike upravljanja rizicima Glavni rizici koji proizlaze iz financijskih instrumenata Društva su kreditni rizik, tečajni rizik i rizik kamatne stope. Uprava pregledava i provodi politike za upravljanje svakim od ovih rizika koje su navedene dolje. Društvo je izloženo međunarodnim tržištima. Kao posljedica toga, na Društvo mogu utjecati promjene u tečajevima stranih valuta. Društvo također naplaćuje potraživanja od svojih korisnika uz odgodu i izloženo je riziku neplaćanja. Niže su opisani ovi značajni rizici zajedno s metodama koje se koriste za upravljanje tim rizicima. Društvo ne koristi derivatne instrumente za upravljanje rizicima niti u špekulativne svrhe.

Kreditni rizik Društvo je izloženo kreditnom riziku koji predstavlja rizik da dužnik neće biti u stanju ispunjavati obveze po dospijeću. Društvo upravlja nivoom rizika utvrđujući limite izloženosti kreditnom riziku prema jednom dužniku ili grupi dužnika. Kako ne postoji značajna koncentracija kreditne izloženosti osim prema Agrokoru i povezanim društvima Agrokor Grupe, Društvo ne smatra da je značajno izloženo ovom riziku.

Društvo jamči za ostala društva Agrokor Grupe, ali samo u dijelu koji je vezan uz garantne poslove sa poslovnim bankama.

Društvo smatra da se njegova maksimalna izloženost odražava u iznosu potraživanja umanjenom za ispravak vrijednosti koji je priznat na datum bilance.

Kreditna kvaliteta potraživanja

Kreditna kvaliteta potraživanja Društva na dan 31. prosinca 2016. godine bila je kako slijedi:

Vrsta imovine

Protustranke bez kreditnog rejtinga

Novi kupci Povezana društva

Kupci koji plaćaju po dospijeću

Kupci koji plaćaju sa

zakašnjenjem UKUPNO

Dugotrajna imovina

Financijski instrumenti

2.769 2.769

Potraživanja iz predstečajnih nagodbi

6.350 6.350

Kratkotrajna imovina

Potraživanja od kupaca 2.156 102.589 17.866 122.611

Ostala potraživanja

311.200 6.528 983 318.711

Dani zajmovi

1.707 1.707

Ukupno 2.156 311.200 113.593 25.200 452.149

Kreditna kvaliteta potraživanja Društva na dan 31. prosinca 2015. godine bila je kako slijedi:

Vrsta imovine

Protustranke bez kreditnog rejtinga

Novi kupci Povezana društva

Kupci koji plaćaju po dospijeću

Kupci koji plaćaju sa

zakašnjenjem UKUPNO

Dugotrajna imovina

Financijski instrumenti 2.786 2.786

Potraživanja iz predstečajnih nagodbi

2.539 2.539

Kratkotrajna imovina

Potraživanja od kupaca 4.713 155.442 34.890 195.044

Ostala potraživanja 52.950 37.012 1.191 91.153

Dani zajmovi 9.367 9.367

Ukupno 4.713 52.950 204.606 38.620 300.890

Page 60: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Tisak d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine

59

Rizik likvidnosti Rizik likvidnosti, koji se također naziva rizikom financiranja, je rizik suočavanja društva s teškoćama u pribavljanju sredstava za podmirenje obveza po financijskim instrumentima. Društvo pažljivo prati svoje novčane tijekove te planira kratkoročne odljeve i priljeve novca.

Sljedeći pregled prikazuje ročnu strukturu obveza prema dobavljačima, obveza po mjenicama i ostalih obveza Društva na dan 31. prosinca 2016. i 2015. godine iskazano u tisućama kuna: < 90 dana 90 – 180 dana 180 – 270 dana > 270 dana Ukupno tisuća kuna tisuća kuna tisuća kuna tisuća kuna tisuća kuna

Dobavljači (obveze i krediti) Na dan 31. prosinca 2016. 506.895 31.134 - 30.000 568.029 Na dan 31. prosinca 2015. 411.170 52.726 190.352 11.335 665.583

Posudbe Na dan 31. prosinca 2016. 11.999 - - - 11.999 Na dan 31. prosinca 2015. 1.521 - - - 1.521

Obveze za eskontirane i izdane mjenice Na dan 31. prosinca 2016. 395.474 97.551 - - 493.025 Na dan 31. prosinca 2015. 85.200 115.150 - - 200.350

Ostale obveze Na dan 31. prosinca 2016. 41.173 11.147 - - 52.320 Na dan 31. prosinca 2015. 45.482 - - - 45.482

Rizik promjena kamatne stope Kamatni rizik je rizik da će se vrijednost financijskih instrumenata promijeniti uslijed promjene tržišnih kamatnih stopa u odnosu na kamatne stope primjenjive na financijske instrumente. Rizik kamatnih stopa kod tijeka novca je rizik da će troškovi kamata na financijske instrumente biti promjenjeni tijekom razdoblja. Kamatonosne stavke imovine i obveza Društva predstavljaju dani i primljeni krediti. S obzirom da je kamatna stopa fiksna, a krediti su kratkoročni, Društvo nije izloženo riziku promjene kamatnih stopa. Rizik promjene tečaja Većina imovine Društva denominirana je u kunama. Značajan udio kreditnih obveza Društva denominiran je u stranim valutama (primarno EUR). Sukladno tome, Društvo je izloženo riziku promjena tečaja. S obzirom na dugoročnu politiku Republike Hrvatske vezanu uz održavanje tečaja sa EUR, Društvo ne smatra da je značajno izložena daljnjem negativnom utjecaju ove izloženosti. Sljedeći prikaz predstavlja osjetljivost dobiti prije poreza Društva na moguću promjenu tečaja, bez promjene ostalih varijabli, a zbog promjene fer vrijednosti novčane imovine i obveza:

Povećanje/smanjenje

tečaja Utjecaj na gubitak prije poreza

u tisućama kuna

2016. godina EUR +/- 5% (913) USD +/- 5% (74)

2015. godina EUR +/- 5% (69) USD +/- 5% (34) Upravljanje kapitalom Primarni cilj upravljanja kapitalom Društva je osigurati potporu poslovanju i maksimizirati vrijednost dioničarima. Struktura kapitala Društva odnosi se na dionički kapital koji se sastoji od upisanog kapitala, rezervi i prenesenih gubitaka. S obzirom na gubitak koji je realiziran u 2016. godini, a kojim je razina kapitala i rezervi postala negativna u iznosu od 260 milijuna kuna, primarni je cilj Uprave stabilizirati poslovanje Društva te kvalitetno pripremiti Društvo za postizanje sporazuma sa vjerovnicima u okviru Lex Agrokora. Više informacija vidi u bilješki 2.

Page 61: GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU I IZVJEŠĆE NEOVISNOG …hr.n1info.com/Binary/132/Tisak-2016-Izvjestaj-Pojedinac... · Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca

Tisak d.d.

Bilješke uz financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine

60

35. Događaji nakon datuma bilance U skladu sa Zakonom o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku („Zakon“), dana 7. travnja 2017. godine Uprava Agrokor d.d., Zagreb („Agrokor“) podnijela je zahtjev za pokretanje postupka izvanredne uprave Trgovačkom sudu u Zagrebu. Cilj ovog Zakona je zaštiti održivost poslovanja trgovačkih društava od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku za vrijeme dok se provodi poslovno, financijsko i vlasničko restrukturiranje, a sve sa ciljem sprečavanja negativnih posljedica na ukupnu gospodarsku, socijalnu i financijsku stabilnost u Republici Hrvatskoj koje bi mogle proizaći iz naglog diskontinuiteta u poslovanju ovakvih društava. Trgovački sud u Zagrebu je dana 10. travnja 2017. godine (dopunjeno 21. travnja 2017. godine) donio Rješenje o otvaranju postupka izvanredne uprave (St-1138/17) nad Agrokorom i njegovim povezanim i ovisnim društvima u Republici Hrvatskoj uključujući i društvo Tisak d.d. Temeljem navedenog Rješenja, dana 10. travnja 2017. godine izvanredni povjerenik je preuzeo upravljanje Agrokorom d.d. i kontrolu nad društvima Agrokora obuhvaćenim izvanrednom upravom. Kako je definirano Člankom 7. Zakona, za vrijeme postupka izvanredne uprave nije dopušteno pokretanje postupka likvidacije dužnika. Također, kako je definirano člankom 41 Zakona od dana otvaranja postupka izvanredne uprave do njegova završetka nije dopušteno pokretanje parničnih, ovršnih, upravnih i postupaka osiguranja kao niti postupaka izvan sudske naplate protiv Agrokora i njegovih ovisnih i povezanih društava obuhvaćenim izvanrednom upravom. U roku od 12 mjeseci od otvaranja postupka izvanredne uprave, uz mogućnost produljenja za 3 mjeseca, izvanredni povjerenik uz suglasnost vjerovničkog vijeća može predložiti namirenje vjerovnika nagodbom. Postupak sklapanja nagodbe je definiran Zakonom dok se ishod iste do datuma ovog izvješća ne može razumno procijeniti. U skladu sa Zakonom, mjera izvanredne uprave se provodi samo dok postoji razumna vjerojatnost za uspostavu ravnoteže i nastavljanje poslovanja na trajnijoj osnovi. U suprotnom, u bilo koje doba za vrijeme trajanja postupka izvanredne uprave sud može na zahtjev izvanrednog povjerenika, uz pribavljanje suglasnosti vjerovničkog vijeća odlučiti da se postupak izvanredne uprave okonča i da se otvori stečajni postupak ako se utvrdi da su nastupile okolnosti zbog kojih više ne postoji razumna vjerojatnost za uspostavu ekonomske ravnoteže i nastavljanja poslovanja na trajnijoj osnovi. Prema našim najboljim saznanjima takve okolnosti do danas nisu nastupile te prema informacijama dostupnim do datuma ovog izvještaja Uprava Društva očekuje uspješno sklapanje Nagodbe. U skladu s time financijski izvještaji su sastavljeni po načelu neograničenosti vremena poslovanja.