Glossary of Nautical Terms: English – Vietnamese Vietnamese

 • View
  226

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Glossary of Nautical Terms: English – Vietnamese Vietnamese

 • Glossary of Nautical

  Terms:

  English Vietnamese

  Vietnamese English

 • 2

  Approved and Released by: Dalene G. Bailey, DIR-IC

  United States Coast Guard AuxiliaryInterpreter Corps

  http://icdept.cgaux.org/

  January 17th

  , 2013

  http://icdept.cgaux.org/

 • 3

  Index

  Glossary of Nautical Terms:

  English Vietnamese Vietnamese English

  A...pages 4 - 5

  B.. pages 6 - 8

  C.pages 9 - 11

  D....pages 12 -13

  E... page 14

  F....pages 15 - 16

  G... page 17

  H...pages 18 19

  I..... page 20

  J.... page 21

  Kpage 22

  L...pages 23 - 24

  M...... page 25

  N... page 26

  O... page 27

  P..... pages 28 - 29

  Q.. page 30

  R...... pages 31 - 32

  S...pages 33 36

  T....pages 37 - 38

  U... page 39

  V... page 40

  W..... pages 41 - 42

  Y... page 43

  A. page 44

  . page 45

  B... pages 46 47

  C pages 48 - 51

  D pages 52 - 53

  pages 54 - 56

  E. page 57

  . page 58

  F. page 59

  G. page 60

  H pages 61 - 62

  K. page 63

  L pages 64 - 65

  M.. pages 66 - 67

  N... pages 68 69

  . page 70

  page 71

  P pages 72 - 73

  Q. page 74

  R. page 75

  S. pages 76 - 77

  T pages 78 - 81

  V. page 82

  X. page 83

  Y. page 84

 • 4

  Nautical Terms

  English

  Nautical Terms

  Translated to Vietnamese

  A abaft sau; ng sau; pha sau

  abeam m ngang sn

  aboard ln tu; ln boong

  adrift ln nh tri dt; khng buc

  advection fog sng m ngang; sng m bnh lu

  aft cui tu, ui tu

  aground mc cn

  ahead pha trc

  aids to navigation (ATON) nhng bn hiu trn ng bin tr gip

  cho vic lu thng ; hi hiu ; thng hiu

  hng hi

  air draft phn tu t mt nc tr ln

  air intake kh ly vo

  air exhaust kh thot ra

  allision s n gn

  aloft trn cao; trn ct bum

  alternator my dao in

  amidships gia tu

  anchor ci neo, m neo

  anchorage area khu vc th neo; din tch th neo

  anchor's aweigh m neo thot khi y; m neo khng ng

  y

  anchor bend nt m neo

  fisherman's bend nt ng ph

  anchor light n th neo

  anchor rode dy th m neo

  anchor well khoang cha m neo

  aneroid barometer ci o kh p hp

  apparent wind gi r rng

  astern pha sau tu; pha li tu; li; git li

  athwartship ngang qua pha bn hng tu

  attidute v tr

 • 5

  automatic pilot dn li t ng

  auxiliary engine my ng c ph

 • 6

  B back and fill (through a tight channel) quay tu ti ch (qua con knh hp)

  backing plate ming bn h tr chi phi trng ti

  backing spring (line) dy buc thuyn li

  backstay dy no sau (no ct bum)

  ballast

  b; dn (vt nng gi cho tu, thuyn

  thng bng khi khng c hng)

  bar thanh, chn song

  barge s lan

  barograph my ghi kh p

  bathing ladder cu thang tm

  batten thanh g gi; thanh g lt (trong cnh

  bum, thi nay thng lm bng cht nha)

  batten down! ng ca hm li ( chun b cho sp c

  vn )

  batten pocket

  ti ng cc thanh trong cnh bum

  battery bnh in

  battery charger b np bnh in

  beacon mc hiu; ct mc

  beam sn ngang ca sn tu; sng neo

  beam reach hng thuym bum ngang vi chiu gi v

  cnh bum 45 degree

  bearing v tr; phng hng

  bear off i lch qua hng khc ( trnh chng

  ngi)

  beating quo p vo gi lin tc

  Beaufort Wind Scale a Bo-Pho o vn tc gi

  before the wind trc ln gi

  bell buoy phao chung; bu chung

  below pha di

  berth ch tu c th b neo, ch tu u bn

  belt dy ai

  bilge y tu; nc bn y tu

  bilge alarm system h thng bo ng mc nc y tu

  bilge drain ng dn thot nc ng y tu

  bilge pump ci bm/my bm gii nc ng y tu

  bimini top mi che bng vi bt ln khu vc sinh

  hot/li tu

  binnacle hp la bn

  binoculars ng nhm hai mt

  bitt tr rt chc trn tu ct dy vo

  ( th neo, hoc ko mt tu khc)

 • 7

  bitter end u dy ch ct vo tr th neo hoc tr ko

  block khi; tng; tm k

  boarding ladder cu thang bc ln tu

  boat hook cy mc (dng ko hoc y tu)

  bollar cc buc tu thuyn

  bolt rope ng may dc theo ra ca vi bum

  boom so cng bum

  boom vang (rigid) h thng dy ko iu chnh cnh bum

  chnh v chnh cong

  Bosuns chair (bosns chair) gh vng ko ln cao

  boundary layer lp ranh gii

  bow u tu, mi tu

  bow fitting lp rp khu vc u tu

  bowline nt gh n

  bow (lateral) navigation lights n hng hi u tu

  bowsprit rm no bum ( mi tu thu)

  bow thruster b phn y mi tu

  braided rope dy thng bm

  breakaway tch ra; ri ra

  breaker ci ngt in, ci cng tc

  breaker line tuyn ng ngc in; tuyn ca cng

  tc

  breaking strength (BS) sc v, sc t

  breakwater chn sng ( hi cng)

  breast line traversino

  dy u tu ct thng gc vi hng tu

  bridge (on a ship) i ch huy ca thuyn trng

  bridge markings cc bo hiu cu

  bridle dy ct thuyn

  broach quay (thuyn) v pha sng v gi

  (d dn ti lt thuyn)

  broadcast truyn ra; pht ra; truyn thng rng ri

  broadcast (to) thng tin n

  broadcast notice to mariners

  pht ra thng co cho cc thuyn nhn

  broad on the beam phng hng 90 v bn mn phi hoc

  270 v bn mn tri

  broad reach s i xin gi

  bulkhead vch ngn; bun, phng trn tu

  bullnose loi mi tu cng, ging nh mi b

  bunk ging trn xe r mt tu nm ln

  buoy phao im du

  buoy moorings phao neo tu vo

  buoy station ia v phao im du

  buoyage h thng phao nh du (trn cc tuyn

 • 8

  ng hng hi)

  buoyancy sc ni

 • 9

  C cabin cabin; bung ng

  call sign tn gi (ca mt tng s radio)

  cam cleat kha kp dy thng

  can (buoy) phao nh du hnh lon; bu hnh lon

  capsize lt p thuyn

  car xe

  carburator cacbuarat; b ch ho kh

  cardinal marks bn du ch ng i an ton nht

  cardinal system of buoyage h thng phao nh du li i an ton

  cast iron gang

  cast off cho i; tho dy ct cho tu i

  catamaran

  b g, b thuyn i (lm bng hai thuyn

  ghp li)

  catenary dy xch; cong ca dy th neo

  cavitation si bong bng

  celestial navigation i bin bng cch coi vo v tr cc ngi sao ;

  i bng ng sao

  center of gravity trung tm ca trng lc

  center point method, circular area (SAR)

  cch tm kim t im trung tm, khu vc

  i vng quanh (cho vic tm kim v cu

  ngi)

  center point method, rectangular area,

  bearing and distance (SAR)

  cch tm kim t im trung tm, khu vc

  i hnh ch nht, v tr phng hng v

  khon cch (cho vic tm kim v cu

  ngi)

  centerline ng chnh gia

  chafe ch x ra (si dy)

  chafing gear /vt liu chng x

  chain locker kha dy xch

  chainplate

  a ng vo hai bn ra tu chng dy

  cng mng bum

  change oil thay nht

  channel (nav.) con knh; eo bin

  characteristic (ATON)

  c im; c th (ca cc pho ni ch

  ng)

  chart bn i bin; hi

  chart reader my in t c hi

  chine gc ca y thn tu

  chock vt chn, con chn, vt chm, n k; n

  chng

  chop ln sng nh v c dc

  cleat cc u dy; kha cng u dy

 • 10

  clevis pin kha ghim xuyn; kha hnh cung

  close hauled

  ko st cnh bum cho vi bum tht cng

  ra v cho thuyn i vo st vi hng gi

  closeout loi sng v ra theo chiu di

  closing gn ti; ng li

  clove hitch nt thuyn chi

  clutch khp; khp ly hp; s git ly

  coach roof nc cabin, nc toa, vm

  coaming

  ming dng ng v bc quanh ch m ra

  trn bong tu (ming hm) nc khng

  vo c

  Coast Guard approved

  c T Chc Bo V Min Ven Bin chp

  thun

  cockpit bung li

  coil down xon/qun dy thng theo vng trn

  cold front frng lnh; mt ngoi lnh

  colors cc mu sc

  comber t sng ln cun cun; my chi

  combination buoy

  phao ng tng hp(gm c m thanh v

  chp n)

  combustion s t chy; s chy

  companionway

  ng xung khoang tu, cu thang xung

  khoang tu

  companionway hatch np ng ng xung khoang tu

  compartment ngn kn (nc khng r qua c)

  compass la bn

  conventional direction of buoyage

  chiu theo quy c ca phao ni cooling

  (water, air) lm mt (nc, kh)

  corner method (SAR)

  cch thc tm theo gc (cho vic tm kim v

  cu vt ngi)

  coordinate ta

  COSPAS-SARSAT

  System h thng quc t dng k thut v tinh

  pht hin c tn hiu tai ha, tm kim v cu vt

  cotter pin kim ghim kp xt

  course hng; chiu hng; ng li

  cove vm; vnh nh; vng

  coverage factor (C)

  yu t bao gm (C) (dng trong vic tm

  kim v cu vt)

  cowls

  cc ng thng kh (ging nh ci chp ng

  khi)

  coxswain thuyn trng

  crab con cua; co x; v qup; cng kch

  craft tu; thuyn

  crash stop ngng m sm vo; ngng sm li

  crest nh nc; chm; ngn;