globalno zagrijavanje

  • View
    18

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

seminarski rad

Text of globalno zagrijavanje

JU UNIVERZITET U TUZLI

Univerzitet u Tuzli

RGGF Odsjek:gradjevinski

Predmet:Zatita okolia

SEMINARSKI RAD

Tema:GLOBALNO ZAGRIJAVANJEPredmetni profesor: Studenti: Mujki Jasmin

Kadri Denan

Modri Samir

Tuzla,Decembar 2013SADRAJ1.0 UVOD

Zemlja se zagrijala za otprilike 1 stepen farenhajta u proteklih 100 godina. Ali zato? I kako? Naunici nisu u potpunosti sigurni. Zemlja se moe zagrijati sama od sebe, ali mnogi od vodeih svjetskih naunika misle da ljudske aktivnosti zagrijavaju Zemlju. Jasno je da su ljudi prouzrokovali veinu globalnog zagrijavanja u posljednjem stoljeu. Nivo tetnih plinova u atmosferi trenutno je vei nego to je bio u prethodnih 650 hiljada godina.Mi vidimo rezultate globalnog zagrijavanja kroz niz promjena u klimi, vremenskim uslovima i varijacijama od podruija do podruija. Svakodnevna rotacija Zemlje sa sobom nosi razne promjene: na jednom dijelu vee temperature, na drugom padavine i slino.Kako moemo usporiti zagrijavanje? Kako da se nosimo sa promjenama koje se ve deavaju? Dok se borimo da shvatimo to, naliije Zemlje kako ga poznajemo obale, ume, farme, planine sa snijegom ovisi o nama.2.0 POJAM GLOBALNOG ZAGRIJAVANJAGlobalno zatopljenjejepojamkojim se oznaava fenomen porasta prosjene temperaturezrakana povriniZemljeiokeana,izmjerenogi od poetka20. vijeka, te procjene nastavka togprocesau blioj budunosti. Pojam je uveden1980tih, kada se nauka poela intenzivnije baviti ovim fenomenom. Uzroci nedavnog zatopljenja su podruje detaljnog istraivanja. Prema nekima, postoji nauni koncenzus da je porast atmosferskih staklenikih gasova uzrokovan ljudskim djelovanjem i da je izazvao vei dio zatopljenja posmatrano od poetka industrijske ere do danas.tetni plinovi poput karbon dioksida se akumuliraju u atmosferi i zadrzavaju toplotu koja bi inae otila u svemir.Dok mnogi plinovi se pojavljuju prirodnim putem, i potrebni su da bi se odravao nivo temperature Zemlje koji je pogodan za ivot, ljudi koriste fosilna goriva koja su glavni izvor prekomjerne koliine tetnih plinova. Vozei automobil, koritei elektrinu energiju od termoelektrana, grijui domove naftom ili prirodnim gasom, oslobaamo ugljen dioksid i druge tetne plinove u atmosferu. Unitavanje uma je drugi razlog poveanja tetnih plinova, jer manje drvea znai manje ugljen dioksida pretvorenog u kisik.

Globalno-prosjena temperatura povrine Zemlje u periodu 19611990Tokom 150 godina industrijskog doba, atmosferska koncentracija ugljen dioksida je poveana za 31%. Tokom istog perioda, nivo atmosferskog metana je narastao za 151%, uglavnom kao posljedica masovnog uzgajanja stoke i rie.Rastom koncentracije tetnih plinova, sve vie se toplote zadrava u atmosferi, a manje ide u svemir. Ovo poveanje toplote mijenja klimu i djeluje na vremenske uslove, i moe dovesti do izumiranja vrsta, djelovanja na duinu sezona, priobalne poplave i uzrokovati este i jake oluje.Alge mogu spasiti svijet od globalnog zagrijavanja, i u isto vrijeme proizvoditi bioloko gorivo.2.1 EFEKAT STAKLENE BATE I PORAST TEMPERATURE Efekat staklene bate: naunici su sigurni ta je efekat staklene bate. Znaju da stakleniki plinovi zagrijavaju Zemlju zarobljavajui energiju u atmosferi. Toplota koja stie sa Sunca pada na Zemlju, odatle se odbija i najveim dijelom odlazi daleko od Zemlje. Ali tako je bilo nekad, meutim aktivnosti ljudi ostavljaju velike "oiljke" na naoj planeti. Korienjem sve veeg broja razliitih hemijskih jedinjenja u svakodnevnom ivotu ljudi su promenili sastav gasova u atmosferi nae planete. Ova promena hemijskog sastava atmosfere dovela je do toga da, umesto da proputa toplotu odbijenu sa povrine, atmosfera pone da zadrava odbijenu toplotu. Na ovaj nain se cela atmosfera sve vie zagrijava.

Mnogima moe izgledati nerealno da e biti neeg loeg u tome to e na planeti

biti malo toplije, meutim globalni porast temperature bi mnogo uticao na uslove ivota

na naoj planeti, a moda bi ak doveo do toga da ivot ljudi na planeti vie i ne bude

mogu.

Sa poveanjem temperature tropske oblasti bi poele da se ire od ekvatora.

Klima bi se totalno promijenila, za promjenom klime slijedila bi promjena flore i faune svih

krajeva na planeti. Dolo bi do velikih poremeaja u lancima ishrane. Hrane bi bilo sve

manje, ali zato vode sve vie. Led u polarnim oblastima bi poeo da se topi, a bilo bi i

mnogo vie padavina. Topljenje lednika bi dovelo do podizanja nivoa svetskog mora i

to moda ak i za nekoliko metara, a to ne znai da bi se samo morske obale podigle,

ve bi porasle i reke i jezera. Ovo bi dovelo do plavljenja podruja na kojima ivi oko

jedna treina ukupnog stanovnitva. Ovo nije ni malo lijep scenarijo, ali ako ljudi budu

mislili da se ovo ne moe desiti i ne ponu intenzivno da rade na smanjenju zagaenja

posledice globalnog zagrevanja mogu postati bitan faktor u naim ivotima.

Smatra se da najvie posledica na globalno zagrevanje imaju:

1) Ugljendioksid (CO2) smatra se da ovaj gas uestvuje sa oko

50 55% u globalnom zagrevanju. Osnovni razlog poveanja

koncentracije ovog gasa u atmosferi je sve vee korienje

fosilnih goriva (ugalj, nafta, gas) i sea uma.

2) Hlorofluorokarbonati (CFC) uestvuju sa oko 25% u

globalnom zagrevanju. CFC jedinjenja se koriste za pravljenje

plastinih masa i u rashladnim ureajima.

3) Metan (CH4) oko 12% uea, nastaje raspadanjem

organskih jedinjenja ali najvea koliina metana u atosferi

potie iz industrijskih postrojenja

4) Azot (I) oksid uestvuje sa 6% u globalnom zagrevanju.

Najveim delom se oslobaa u industriji, ali velike koliine

ovog gasa se oslobode i u vulkanskim erupcijama .

Utjecaj staklenikih plinova na globalno zagrijavanje ovisi o svojstvima plinova i o njihovoj prisutnosti uatmosferi. Tako na primjer, metan je oko 80 puta jai stakleniki plin od ugljikovog dioksida, ali je puno manje prisutan u atmosferi, tako da je njegov doprinos globalnom zatopljenju puno manji.Staklenike plinove moemo podijeliti prema njihovom doprinosustakleniki uinak:PlinFormulaDoprinos(%)

Vodena paraH2O36 72%

Ugljikov dioksidCO29 26%

MetanCH44 9%

OzonO33 7%

2.2 OZONOzonski omotailiozonski slojje dioZemljine atmosfere(stratosfera) koji sadri relativno visoku koncentracijuozona, a to je izmeu 10 do 50 km iznad Zemljine povrine. Premda je koliina ozona u atmosferi relativno mala (maksimalne koncentracije ne prelaze 0,001%), njegova vanost zaivotnaZemljijeogromna.To je filter zaultraljubiasto zraenjesaSunca.Razaranjeozonaprestavlja dvije razliite pojave, koje su primjeene kasnih 1970-tih, a to su smanjenje koliine ozona uozonskom omotau, za otprilike 0,4% godinje iozonske rupe, pojava smanjenjastratosferskogozona u listopadu, iznadAntartike. Uzroci tih dviju pojava su slini, ljudske aktivnosti stvaraju poveanu koncentracijuklora(Cl) ibroma(Br), posebno isputanjemklorofluorovodika(freoni) ihalona. Svaki atom Cl ili Br, moe razbiti i preko 10 000molekulaozona, prije nego to nestane iz stratosfere.

Ozonske rupe, odnosno stalni pad u ukupnoj koliiniozonau Zemljinojstratosferi, ponekad se uzimaju kao pojava povezana sa globalnim zatopljenjem. Iako postoji nekoliko zajednikih podruja, izmeu ove dvije pojave nema puno povezanosti. Smanjenje stratosferskog ozona utie na zahlaivanje, ali se znaajnije smanjenje koliine ozona nije desilo sve do kasnih1970tih.Ozon utroposferiima suprotan uticaj i doprinosi zagrijavanju povrine.

3.0 KYOTO PROTOKOLProtokol iz Kjotauz Okvirnu konvencijuUjedinjenih nacijao promjeniklime je dodatak meunarodnom sporazumu o klimatskim promjenama, potpisan sa ciljem smanjivanja emisijeugljen-dioksidai drugih gasova koji izazivaju efekat staklene bate. Do sada ga je potpisalo 182 drava i vladinih organizacija (stanje: maj 2008). Protokol je stupio na snagu16. februara2005. godine, kada ga je ratifikovalaRusija. Drave koje su ga ratifikovale izazivaju 61% zagaenja koje dovodi do efekta staklene bate. Kyotoprotokol je usvojen uKyotu,Japan, 11. decembra 1997. godine, i stupio je na snagu 16. februara 2005. godine. Do danas, 184 lanice Konvencije su potpisale i ratificirale Protokol.Kyoto protokol je zamiljen kao alat koji e potaknuti drave da se odgovornije ponaaju prema okoliu i budunosti planete Zemlje. Od velike je vanosti da se na dravnom nivou usvoji strategija koja e osigurati ekoloki i energetski sigurniju budunost za sve graane.U situaciji kakva vlada u Bosni i Hercegovini, nedostatak vizije i ekoloka neosvjetenost predstavljaju veliki problem odrivom razvoju drave. Ipak trenutno stanje ne bi trebalo predstavljati prepreku institucijama i kompanijama u BiH da, u okviru svojih mogunosti, ponu djelovati na implementaciji svjetskih standarda u oblasti ouvanja okolia. Ova tema u Bosni i Hercegovini sve vie dobija na znaaju kroz aktivnosti organizacija nevladinog sektore koje se trude da poveaju opu ekoloku svijest. injenica da Bosna i Hercegovina neefikasno koristi svoje resurse (posebno energiju) bi trebala alarmirati i potroae i zakonodavce, jer rasipanjem resursa zemlja se znaajno osiromauje.Glavna znaajka Kyoto protokola je da odreuje ciljeve za 37 industrijaliziranih zemalja i Europsku zajednicu za smanjenje emisije tetnih plinova. Iznos redukcije bi trebao biti u prosjeku 5% u odnosu na stanja iz 1990. godine, tokom petogodinjeg perioda 2008 2012. godine.Glavna razlika izmeu Protokola i Konvencije je da konvencija ohrabruje zemlje da smanje emisiju tetni