Click here to load reader

GLOBALNI KOMPAKT O SIGURNIM, UREĐENIM I · PDF fileIzbjeglice i migranti imaju pravo na ista opća ljudska prava i temeljne slobode, koje se mora poštovati, štititi i ostvarivati

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GLOBALNI KOMPAKT O SIGURNIM, UREĐENIM I · PDF fileIzbjeglice i migranti imaju pravo na ista...

 • 1

  GLOBALNI KOMPAKT O SIGURNIM, UREENIM I REGULARNIM

  MIGRACIJAMA

  DOGOVORENI ISHOD MEUVLADINIH PREGOVORA

  13. srpnja 2018.

  Mi, efovi drava i vlada i visoki predstavnici, na sastanku u Maroku 10. i 11. prosinca 2018.,

  potvrujui Njujorku deklaraciju o izbjeglicama i migrantima, te odluni dati vaan

  doprinos pojaanoj suradnji u pitanju meunarodnih migracija u svim njegovim

  dimenzijama, usvojili smo ovaj Globalni kompakt za sigurne, ureene i regularne migracije:

  PREAMBULA

  1. Ovaj Globalni kompakt poiva na ciljevima i naelima Povelje Ujedinjenih naroda.

  2. On takoer poiva na Opoj deklaraciji o ljudskim pravima; Meunarodnom paktu o

  graanskim i politikim pravima; Meunarodnom paktu o gospodarskim, socijalnim

  i kulturnim pravima; drugim temeljnim meunarodnim ugovorima1 o ljudskim

  pravima; Konvenciji Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog

  kriminaliteta, ukljuujui Protokol za sprjeavanje, suzbijanje i kanjavanje

  krijumarenja ljudi, posebice ena i djece, te Protokol protiv krijumarenja migranata

  kopnom, morem i zrakom; Konvenciji o ropstvu i Dopunskoj konvenciji o ukidanju

  ropstva, trgovine robljem i ustanova i prakse slinih ropstvu; Okvirnoj konvenciji

  Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama; Konvenciji Ujedinjenih naroda za

  suzbijanje dezertifikacije; Parikom ugovoru2; konvencijama Meunarodne

  organizacije rada o promicanju dostojanstvenog rada i migracija radne snage3; kao i

  na Agendi za odrivi razvoj do 2030.; Akcijskom planu iz Addis Abebe; Sendajskom

  okviru za smanjenje rizika od katastrofa, te Novoj urbanoj agendi.

  3. Rasprave o meunarodnim migracijama na globalnoj razini nisu nove. Podsjeamo

  na napredak ostvaren kroz Dijaloge Ujedinjenih naroda na visokoj razini o

  meunarodnoj migraciji i razvoju iz 2006. i 2013. Takoer potvrujemo doprinos

  1 Meunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, Konvencija o uklanjanju svih oblika

  diskriminacije prema enama, Konvencija protiv muenja i drugih okrutnih, neljudskih ili poniavajuih postupaka

  ili kanjavanja, Konvencija o pravima djeteta, Meunarodna konvencija o zatiti prava svih radnika migranata i

  lanova njihovih obitelji, Meunarodna konvencija o zatiti svih osoba od prisilnog nestanka, Konvencija o

  pravima osoba s invaliditetom.

  2 Usvojen pod UNFCCC u FCCC / CP / 2015/10 / Dodatak 1, odluka 1 / CP.21.

  3 Konvencija o migracijama radi zapoljavanja iz 1949. (br.97), Konvencija o radnicima migrantima iz 1975.

  (br.143), Konvencija o jednakom tretmanu iz 1962. (br.118), Konvencija o dostojanstvenom radu za radnike u

  kuanstvu iz 2011. (br.189).

 • 2

  Svjetskog foruma o migracijama i razvoju pokrenutog 2007. Ove platforme utrle su

  put za Njujorku deklaraciju o izbjeglicama i migrantima, kojom smo se opredijelili

  razraditi Globalni kompakt za izbjeglice i usvojiti ovaj Globalni kompakt za sigurne,

  ureene i regularne migracije, u dva odvojena procesa. Ta dva globalna kompakta

  zajedno predstavljaju meusobno nadopunjavajue okvire za meunarodnu suradnju

  koji ispunjavaju svaki svoje mandate kako je utvreno u Njujorkoj deklaraciji o

  izbjeglicama i migrantima, u kojoj se priznaje da bi se migranti i izbjeglice mogli

  suoiti s mnogim zajednikim izazovima i slinom ranjivou.

  4. Izbjeglice i migranti imaju pravo na ista opa ljudska prava i temeljne slobode, koje se

  mora potovati, tititi i ostvarivati u svako doba. Meutim, migranti i izbjeglice su

  razliite skupine na koje se odnose razliiti pravni okviri. Samo izbjeglice imaju pravo

  na posebnu meunarodnu zatitu kako je ureeno meunarodnim pravom za zatitu

  izbjeglica. Ovaj Globalni kompakt odnosi se na migrante i predstavlja zajedniki okvir

  suradnje koji obuhvaa migracije u svim njihovim dimenzijama.

  5. Kao doprinos pripremnom procesu za ovaj Globalni kompakt, priznajemo zajednike

  upute drava lanica i mjerodavnih dionika tijekom faza konzultacija i pregleda stanja,

  kao i izvjee Glavnog tajnika Neka migracije budu na dobrobit svih.

  6. Ovaj Globalni kompakt prekretnica je u povijesti svjetskog dijaloga i meunarodne

  suradnje u pitanju migracija. Utemeljen je na Agendi za odrivi razvoj do 2030. i

  Akcijskom planu iz Addis Abebe i usmjeren Deklaracijom o dijalogu na visokoj razini

  o meunarodnim migracijama i razvoju usvojenoj u listopadu 2013. Temelji se na

  pionirskom radu biveg posebnog predstavnika Glavnog tajnika za meunarodne

  migracije i razvoj, ukljuujui njegov izvjetaj od 3. veljae 2017.

  7. Ovaj Globalni kompakt predstavlja pravno neobvezujui okvir za suradnju koji se

  temelji na dogovorenim opredjeljenjima drava lanica u Njujorkoj deklaraciji o

  izbjeglicama i migrantima. On potie meunarodnu suradnju u podruju migracija meu

  svim mjerodavnim sudionicima priznajui da se nijedna drava ne moe suoiti s

  migracijama sama, te podupire suverenitet drava i njihove meunarodnopravne obveze.

  NAA VIZIJA I VODEA NAELA

  8. Ovaj Globalni kompakt izraava nae zajedniko opredjeljenje za poboljanjem suradnje

  u pogledu meunarodnih migracija. Migracije su dio ljudskog iskustva kroz povijest i

  mi prepoznajemo da su one izvor napretka, inovacije i odrivog razvoja u naem

  globaliziranom svijetu, te da se ti pozitivni uinci mogu optimizirati boljim upravljanjem

  migracijama. Veina migranata irom svijeta danas putuje, ivi i radi na siguran, uredan

  i regularan nain. Ipak, migracije nedvojbeno utjeu na nae zemlje, zajednice te na

  migrante i njihove obitelji na vrlo razliite, a ponekad i nepredvidljive naine.

  9. Kljuno je da nas izazovi i mogunosti meunarodnih migracija ujedinjuju, a ne dijele.

  Ovaj Globalni kompakt odreuje nae zajedniko razumijevanje, odgovornosti koje

 • 3

  dijelimo i jedinstveni cilj u vezi s migracijama, kako bi one bile na dobrobit svih.

  Zajedniko razumijevanje

  10. Ovaj Globalni kompakt rezultat je nikada do sada ostvarenog procesa preispitivanja

  dokaza i podataka prikupljenih tijekom otvorenog, transparentnog i ukljuivog procesa.

  Razmijenili smo informacije o naim stvarnostima i sasluali razliite glasove,

  obogaujui i oblikujui nae zajedniko razumijevanje ovog sloenog fenomena.

  Spoznali smo da su migracije definirajua osobina naeg globaliziranog svijeta, koja

  povezuje drutva kako unutar svih dijelova svijeta, tako i meu njima, to nas sve ini

  istovremeno zemljama podrijetla, tranzita i odredita. Svjesni smo da postoji stalna

  potreba za meunarodnim naporima na jaanju naeg poznavanja i analize migracija, jer

  e zajedniko razumijevanje poboljati politike koje oslobaaju potencijale odrivog

  razvoja za sve. Moramo prikupljati i uiniti dostupnima kvalitetne podatke. Moramo

  osigurati da sadanji i potencijalni migranti budu u potpunosti obavijeteni o svojim

  pravima, obvezama i mogunostima sigurne, ureene i regularne migracije, te da budu

  svjesni rizika neregularnih migracija. Takoer moramo osigurati svim naim graanima

  pristup objektivnim i jasnim informacijama, temeljenim na dokazima, o prednostima i

  izazovima migracija, a radi pobijanja obmanjujuih glasina koje stvaraju negativne

  percepcije o migrantima.

  Odgovornosti koje dijelimo

  11. Ovaj Globalni kompakt nudi cjelovit pogled na meunarodne migracije i priznaje da je

  potreban sveobuhvatan pristup kako bi se optimizirale ukupne koristi od migracija, uz

  istodobno rjeavanje rizika i izazova za pojedince i zajednice u zemljama podrijetla,

  tranzita i odredita. Nijedna zemlja ne moe odgovoriti na izazove i mogunosti ovog

  globalnog fenomena sama za sebe. Ovim sveobuhvatnim pristupom cilj nam je

  omoguiti sigurne, ureene i regularne migracije, uz smanjenje pojavnosti i negativnog

  utjecaja neregularnih migracija kroz meunarodnu suradnju i kombinaciju mjera

  sadranih u ovom Globalnom kompaktu. Mi, drave lanice Ujedinjenih naroda, jedna

  drugoj potvrujemo odgovornosti koje dijelimo za rjeavanje uzajamnih potreba i

  zabrinutosti migracijama, te natkriljujuu obvezu da potujemo, titimo i ostvarujemo

  ljudska prava svih migranata, bez obzira na njihov migracijski status, uz promicanje

  sigurnosti i prosperiteta svih naih zajednica.

  12. Ovaj Globalni kompakt nastoji ublaiti negativne pokretae i strukturne imbenike koji

  sprjeavaju ljude u stvaranju i provedbi odrivog naina ivota u njihovim zemljama

  podrijetla, te ih tako prisiljavaju da trae budunost negdje drugdje. On ima za cilj

  smanjiti rizike i ranjivosti s kojima se migranti suoavaju u razliitim fazama migracija,

  potujui, titei i ostvarujui njihova ljudska prava i pruajui im skrb i pomo. On ima

  za cilj rijeiti opravdane zabrinutost zajednica, uz priznanje da drutva prolaze kroz

  demografske, ekonomske, drutvene i okoline promjene na razliitim razinama koje

  mogu imati utjecaj na migracije i iz njih i proizlaziti. On ima za cilj stvoriti poticajne

  uvjete koji omoguuju svim migrantima da obogauju naa drutva svojim ljudskim,

 • 4

  ekonomskim i drutvenim sposobnostima i da time pospjei njihov doprinos odrivom

  razvoju na lokalnoj, regionalnoj i globalnoj razini.

  Jedinstveni cilj

  13. Ovaj Globalni kompakt priznaje da su sigurne, ureene i regularne migracije na dobrobit

  svih kada se odvijaju uz odgovarajue informacije te planski i dogovorno. Migracije

  nikada ne bi trebale biti in oaja. Kad one to jesu, moramo suraivati kako bismo