GLOBALIZAREA ECONOMIEI ROMÂNEŞTI

Embed Size (px)

Text of GLOBALIZAREA ECONOMIEI ROMÂNEŞTI

 • 8/16/2019 GLOBALIZAREA ECONOMIEI ROMÂNEŞTI

  1/16

 • 8/16/2019 GLOBALIZAREA ECONOMIEI ROMÂNEŞTI

  2/16

  CAP. 1. DEFINIREA PROCESULUI DE

  GLOBALIZAREGlobalizarea economiei mondiale poate fi definită ca fiind procesul deosebit de

  dinamic al creşterii interdependenţelor dintre statele naţionale, ca urmare aextinderii şi adâncirii legăturilor transnaţionale în tot mai largi şi variate sfereale vieţii economice, politice, sociale şi culturale şi având drept implicaţie faptul

  că problemele devin mai curând globale decât naţionale, cerând la rândul lor osoluţionare mai curând globală decât naţională.

  O definiţie asemănatoare este prezentată şi într-un raport al Fondului onetar!nternaţional din "##$% fenomenul globalizării economiei mondiale reprezintă

  integrarea internaţională aflată în strânsă creştere, atât a pieţelor de bunuri şi servicii, cât şi a celor de capital.

  &lobalizarea economică apare ca un fenomen raţional, de natură să furnizeze unvolum mai mare de bunuri şi servicii de resurse tot mai puţine.

 • 8/16/2019 GLOBALIZAREA ECONOMIEI ROMÂNEŞTI

  3/16

  1.3. FORMELE GLOBALIZĂRII

  Formele istorice ale globalizării sunt% globalizarea premodernă'

   globalizarea modernă timpurie (")**-"+)*. &lobalizarea a fost determinată în această perioadă de fluxuri demografice, ecologice şi epidemiologice între uropa, merici şiOceania'

   globalizarea modernă ("+)*-"#)/. 0e fondul marii expansiuni a relaţiilor politice şimilitare globale, această epocă a fost martora unor modele de globalizare economicăfoarte extinse, intense şi semnificative din punct de vedere social 1 comerţul şi investiţiileglobale au luat avânt.

   globalizarea contemporană. 2upă "#) s-a produs un nou val de fluxuri şiinterconexiuni globale. !mpactul celui de-al doilea război mondial, precum şi alevenimentelor ce i-au urmat a fost suficent de important încât să putem considera epoca

   postbelică drept o formă istorică distinctă de globalizare. poca contemporană reprezintăo intersecţie unică de modele de globalizare în domeniile politicii, dreptului şi guvernării,c3estiunilor militare, legăturilor culturale şi migraţiilor umane.

   

 • 8/16/2019 GLOBALIZAREA ECONOMIEI ROMÂNEŞTI

  4/16

  1.3.FORMELE GLOBALIZĂRII

  4reşterea activităţii economice în afara graniţelor a luat diferite forme% Comerţul internaţional – din ce în ce mai multe  bunuri şi servicii consumate au ca

  sursă importurile' Investiţiile străine directe - factorii determinanţi ai creşterii rapide a investiţiilor

  străine directe sunt% liberalizarea politicilor în domeniu' implementarea programelorde privatizare, cu participarea investitorilor străini' ac3iziţiile şi fuzionările deîntreprinderi, ca urmare a sporirii concurenţei' noile te3nologii, care faciliteazătransporturile şi telecomunicaţiile, precum şi organizarea managementului firmelorimplantate la mari distanţe'

  Pieţele financiare 1 globalizarea activităţilor financiare a fost facilitată de progresele în domeniul comunicaţiilor şi informaticii. Odată cu pieţele financiareglobale au apărut şi crizele financiare globale care au relansat discuţiile cu privire laavanta5ele şi dezavanta5ele procesului de globalizare.

 • 8/16/2019 GLOBALIZAREA ECONOMIEI ROMÂNEŞTI

  5/16

  1.5. GLOBALIZAREA ŞI ROLUL COMPANIILOR TRANSNAŢIONALE ÎN EVOLUŢIA

  INVESTIŢIILOR STRĂINE DIRECTE &lobalizarea înseamnă circulaţia liberă a capitalului, mărfurilor, te3nologiei,

  informaţiei şi într-o măsură mai mică a forţei de muncă.  4ompaniile transnaţionale (467/, ca principal motor al globalizării, acţionează

  într-o economie globală care se referă la% producţie globală, capital global, piaţă

  globală.  4ompaniile transnaţionale reprezintă un interes ma5or şi pentru ţările gazdă

  deoarece prin transferul de capital, te3nologie, management performant se creeazănoi locuri de muncă acolo unde se desc3id întreprinderi noi, care fac să crească productivitatea muncii.

  467 5oacă un rol important în promovarea exporturilor, accentuarea transferului decapital şi te3nologie, în infuzia de competenţe manageriale de înaltă calificare.  0rocesul de globalizare are efecte adverse atât pentru ţările gazdă cât şi pentru ţările

  de origine manifestate prin% transferul în alte ţări al unei părţi din activele 467contribuie la reducerea locurilor de muncă şi creşterea şoma5ului în ţările de origine.

 • 8/16/2019 GLOBALIZAREA ECONOMIEI ROMÂNEŞTI

  6/16

  CAP. 2.GLOBALIZAREA ÎN ROMÂNIA

  8ituaţia economică în ţara noastră s-a degradat continuu după "##* până în anul 9***,când 0!: a început să cunoască o evoluţie ascendentă, care se prefigurează să se menţinăîn continuare. cest fapt s-a datorat în special propriilor sale condiţii-cadru% o inflaţieridicată, scăderea puterii de cumpărare, reducerea volumului investiţiilor, întârzieri îndomeniul restructurării economiei şi a privatizării. ;n plus, concurenţa cu alte ţări dinzonă aspirante la integrarea europeană, precum şi cu alte ţări dezvoltate a 5ucat un rolnefavorabil..

  ;n cadrul tendinţelor şi experienţelor internaţionale privitoare la promovarea comerţuluiîn cadrul procesului de globalizare se distinge%

  a) La nivel macroeconomic, necesitatea% daptării sistemului institutional la cerinţele economiei de piaţă şi asigurarea

  convergenţei acţiunilor' daptării legislaţiei la cerinţele dinamice ale economiei de piaţă' 2ezvoltării unui mediu de afaceri favorabil pe plan mondial prin adoptarea de măsuri

  financiar-valutare stimulative' ;nc3eierii de acorduri bi si multilaterale cu ţări şi grupări economice regionale.

 • 8/16/2019 GLOBALIZAREA ECONOMIEI ROMÂNEŞTI

  7/16

  CAP. 2.GLOBALIZAREA ÎN ROMÂNIA

  b) La nivel microeconomic, necesitatea%

 • 8/16/2019 GLOBALIZAREA ECONOMIEI ROMÂNEŞTI

  8/16

  2.2. IMPACTUL GLOBALIZĂRII ASUPRA

  COMERŢULUI ETERIOR AL ROMÂNIEI

  =olumul comerţului exterior cu mărfuri, în anul 9**$ s-a cifrat la +*9>9,# milioaneeuro înregistrând o creştere cu 9*,)?, faţă de aceeaşi perioadă a anului 9**>. xportula fost în valoare de 9#@+*,@ milioane euro, în creştere cu "@,$?, iar importul a însumat)*++9,> milioane euro, în creştere cu 9,#?.

  ;n ceea ce priveşte exporturile Aomâniei pe plan global, în perioada 9**>-9**$,acestea se derulează în principal în interiorul uropei, valoarea atinsă de acestea ăn

  9**$ situându-se la nivelul de 9)#*" milioane euro din totalul global de 9#*9milioane euro. 0rincipalii parteneri comerciali intra-europeni ai Aomâniei sunt% !talia,&ermania, Franţa, -9**$ au avut ca principale ţări deorigine, state din interiorul uropei, dar şi din sia si merica.

  xporturile FO: realizate în anul 9*"* au fost de ")>#$$,> milioane lei (@$9)*,>milioane euro/, iar importurile 4!F au fost de "#>[email protected],* milioane lei (>$"*,+ milioaneeuro/. 4omparativ cu anul 9**#, exporturile au crescut cu 9$,@? la valori exprimate înlei (9+,"? la valori exprimate în euro/, iar importurile au crescut cu "#,"? la valoriexprimate în lei ("#,#? la valori exprimate în euro/. 

  4irca $"? din totalul importurilor Aomâniei au provenit din statele membre ale

 • 8/16/2019 GLOBALIZAREA ECONOMIEI ROMÂNEŞTI

  9/16

  2.2. IMPACTUL GLOBALIZĂRII ASUPRA

  COMERŢULUI ETERIOR AL ROMÂNIEI

  2eficitul comercial FO:-4!F în anul 9*"* a fost de @#+*), milioane lei (#>*,9milioane euro/, mai mic cu 9*9*,# milioane lei (*+,+ milioane euro/ decât celînregistrat în anul 9**#.=aloarea sc3imburilor intracomunitare de bunuri în anul 9*"*a fost de ""@9+9,* milioane lei (9>+$",@ milioane euro/ la expedieri şi de "9>9",@milioane lei (@@[email protected]@," milioane euro/ la introduceri, reprezentând $9,9? din totalexporturi şi $9,)? din total importuri.

  Aomânia a înregistrat în 9*"" exporturi în valoare de peste ) miliarde de euro (camcât era 0!:-ul Aomâniei în "#++- >* miliarde

 • 8/16/2019 GLOBALIZAREA ECONOMIEI ROMÂNEŞTI

  10/16

  2.3. IMPACTUL GLOBALIZĂRII ASUPRAINVESTIŢIILOR ÎN ROMÂNIA !1""#$

  2%11& voluţia fluxurilor de investiţii străine directe urmează, ca o consecinţă firească,

  evoluţia dezvoltării economice a Aomâniei datorită faptului că există, în modobiectiv, o relaţie de intercondiţionare directă între fluxurile externe (credite şiinvestiţii/, ca o componentă a resurselor totale ale unei ţări, şi performanţeleacesteia.

  !nvestiţiile străine directe de capital atrase de Aomânia în perioada "##$-9*** auînregistrat, conform datelor furnizate de :anca 7aţională a Aomâniei )@9 milioane ori în "##$, cu +*?

  în "##+, înregistrând o medie de ",*@ miliarde

 • 8/16/2019 GLOBALIZAREA ECONOMIEI ROMÂNEŞTI

  11/16

 • 8/16/2019 GLOBALIZAREA ECONOMIEI ROMÂNEŞTI

  12/16

  2.'.3.INVESTIŢIILE STRĂINEDIRECTE ÎN ROMANIA ÎN PERIOADA2%%3$2%11

 • 8/16/2019 GLOBALIZAREA ECONOMIEI ROMÂNEŞTI

  13/16

  2.'.3.INVESTIŢIILE STRĂINEDIRECTE ÎN ROMANIA ÎN PERIOADA2%%3$2%11 ;ncepând cu anul 9**" se evidenţiază o creştere a fluxului de !82, a5ungând ca

  totalul investiţiilor străine înregistrate în perioada 9**" 1 9** ("*[email protected] milioane

 • 8/16/2019 GLOBALIZAREA ECONOMIEI ROMÂNEŞTI

  14/16

  2.'.3.INVESTIŢIILE STRĂINE DIRECTE ÎNROMANIA ÎN PERIOADA 2%%3$2%1% (

  REPARTIZARE PE PRINCIPALELE ACTIVITĂŢIECONOMICE

 • 8/16/2019 GLOBALIZAREA ECONOMIEI ROMÂNEŞTI

  15/16

  CAP.3. IMPACTUL GLOBALIZARII ASUPRAPIEŢEI

  FINANCIARE DIN ROMÂNIA

  8istemul bancar românesc trece printr-o perioadă de restructurări şi reforme.

  2eoarece băncile reprezintă una dintre cele mai importante categorii de participanţi instituţionali din cadrul oricărei economii subdezvoltate sau în curs dedezvoltare!" 7icolae 2ănilă, C0rivatizarea băncilorD/, acestea trebuie să ştie cum să-şi gestioneze resursele, cum să-şi îmbunătăţească portofoliul de produse şi serviciiastfel încât să facă faţă tuturor categoriilor de agenţi economici de pe piaţă.

  8istemul bancar românesc are capacitatea să finanţeze atât proiecte simple, cât şi proiecte de anvergură, în pofida crizei economice globalizate, a declarat, marţi, preşedintele sociaţiei Aomâne a :ăncilor şi preşedintele 44 :anE, Aadu &raţian&3eţea.7iciun proiect de anvergură nu se poate realiza fără credit. 2eşi ne aflămîntr-o criză globalizată, deşi există destul de multe semne de întrebare cu privire laviitor, putem spune cu certitudine că sistemul bancar românesc are capacitatea săfinanţeze atât proiecte simple, atât proiecte să spunem la nivel de !-uri, dar şi proiecte mari

 • 8/16/2019 GLOBALIZAREA ECONOMIEI ROMÂNEŞTI

  16/16

  CONCLUZII &lobalizarea a devenit astăzi un fenomen obiectiv, fără precedent în istoria universală,

   prin amploarea şi evoluţia sa. 4riticată de unii, slăvită de alţii, globalizarea îşi urmează

  traiectoria. 4el mai puternic efect al globalizarii este cu siguranţă cel legat de omogenizarea şi

  standardizarea stilului de viaţă, considerat în mod categoric şi unanim ca rezultat negatival globalizării. 4riticile faţă de acest efect au fost extrem de ve3emente având în vederecă uniformizarea se manifestă în toate aspectele vieţii sociale, materiale sau non-

  materiale. 0rocesul de ştergere a graniţelor între state creează teama de pierdere aidentităţii culturale, de standardizare a stilului de viaţă, a mentalităţilor. Aomânia pare mai degrabă surprinsă de valul globalizării decât pregătită să îi facă faţă în

  mod lucid. 6rebuie să acceptăm că Gforţele globalizării remodelează lumea noastră, atât prin fiecare

  integrare economică, cât şi prin modalitatea transfrontalieră în creştere a oamenilor şi a

  cunoştinţelorH.   8tarea de globalitate induce ca tot ceea ce are loc pe planetă, indiferent de coordonatele

  geografice, să nu mai reprezinte ceva limitat local, descoperirile, victoriile ca şicatastrofele să intereseze sau să privească pe toată lumea pentru că toţi devenim obligaţi,într-un fel, să ţinem cont în viaţa şi activitatea noastră că ceea ce este local-personal semişcă pe axa local-global.