Click here to load reader

Glava I. TEMELJNE ODREDBE I POJMOVI prijevoz putnika (putnički vagon), za prijevoz stvari (teretni vagon) i za posebne namjene. - vozilo za posebnu namjenu. To je željezničko vozilo

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Glava I. TEMELJNE ODREDBE I POJMOVI prijevoz putnika (putnički vagon), za prijevoz stvari (teretni...

 • Glava I.

  TEMELJNE ODREDBE I POJMOVI

  Članak 1.

  Uvodne odredbe 1. Prometni pravilnik sadrži odredbe sukladno kojima se obavija promet na Hrvatskim željeznicama. Upute i naputci kojima se detaljnije regulira obavljanje prometa moraju biti sukladni ovom pravilniku, a donosi ih Uprava Hrvatskih željeznica. Izmjene, dopune, ispravci i tumačenja objavljuju se u Službenom vjesniku Hrvatskih željeznica. 2. Za obavljanje prometa, osim ovog pravilnika, vrijede i drugi pravilnici, upute, poslovni red kolodvora, naputci i zapovijedi kojima se detaljnije propisuju uvjeti i način obavljanja željezničkog prometa. 3. S odredbama ovoga i drugih pravilnika, uputa i naputaka koji su u svezi sa sigurnim obavljanjem željezničkog prometa svi zainteresirani radnici moraju biti dokazno upoznati i poučavani. 4. Svaki radnik mora imati na umu da ni jedan pravilnik ili uputa ne može predvidjeti sve možebitne slučajeve i za njih propisati odredbe sukladno kojima se postupa. Zato se očekuje osobna inicijativa radnika da u svakom pojedinom slučaju zadrži prisebnost, brzo reagira i poduzme sve što je u interesu sigurnosti prometa.

  3

 • Članak 2.

  Pruge i kolosijeci

  1. Željeznička pruga (u daljnjem tekstu pruga) je sklop donjeg i gornjeg ustroja pruge, signalno-sigurnosnih, telekomunikacijskih i elektrovučnih postrojenja i uređaja, uređaja za osiguravanje cestovnih i pješačkih prijelaza i ostalih postrojenja i uređaja na pruzi, signala i signalnih oznaka na pruzi, pružnog pojasa i zračnog prostora iznad pruge u visini 12 m odnosno 14 m kod dalekovoda napona više od 220 kV, računajući iznad gornjeg ruba tračnice. 2. Kolodvorsko područje jest prostor između ulaznog signala s jedne strane do ulaznog signala s druge strane, a gdje tih signala nema, kolodvorsko područje jest prostor između prvih ulaznih skretnica s obiju strana. Otvorena pruga je dio pruge između dva susjedna kolodvora. Granicu kolodvorskog područja i otvorene pruge Čine ulazni signali odnosno prve ulazne skretnice tamo gdje ulaznih signala nema. 3. Pružni kolosijek jest kolosijek između prvih ulaznih skretnica dvaju susjednih kolodvora. Kolodvorski dio pružnog kolosijeka jest dio kolosijeka na području kolodvora između prve ulazne skretnice i ulaznog signala. Desni kolosijek kod dvokolosiječne pruge jest kolosijek koji se od početne točke prema krajnjoj točki pruge nalazi s desne strane. 4. Kolodvor i otpremništvo opremljeni su potrebnim kolosijecima koji se nazivaju kolodvorskim kolosijecima. Glavni kolosijek jest kolosijek namijenjen za prihvat i otpremu vlaka. Glavni prolazni kolosijek jest kolodvorski kolosijek koji čini izravno produljenje pružnog kolosijeka.

  4

 • Nepravilan glavni prolazni kolosijek jest glavni prolazni kolosijek na koji vlak zbog njegove konstrukcije ulazi vožnjom u pravac, a izlazi vožnjom u skretanje ili obrnuto. Više kolosijeka iste vrste i namjene čini skupinu kolosijeka. Takva skupina kolosijeka može biti skupina prihvatno-otpremnih kolosijeka, skupina ranžirnih kolosijeka, skupina ranžirno-otpremnih, skupina utovarno- istovarnih kolosijeka i slično. Sporedni kolosijek jest kolosijek namijenjen za utovar i istovar vagona, za sastavljanje i rastavljanje vlakova, za smještaj vagona za dezinfekciju i druge namjene. Krnji kolosijek jest kolosijek koji je samo sjedne strane vezan sa susjednim kolosijekom i kojega kraj završava prsobranom. Industrijski kolosijek jest kolosijek koji se priključuje u kolodvoru ili na pruzi, a rabi se za dopremu vagona za nositelja prava njegove uporabe. 5. Kolosijeci u kolodvoru obilježavaju se arapskim brojkama tako da prvi kolosijek ispred kolodvorske zgrade nosi brojku 1, a drugi kolosijeci redom brojke 2, 3, 4 itd. Osim toga, ako je neki kolosijek podijeljen na više dijelova, osim brojke dobiva i slovnu oznaku a, b, c itd. ovisno o tome na koliko dijelova je podijeljen. Kolosijeci se također mogu nazivati i prema namjeni ili prema navici kolodvorskog osoblja. Članak 3.

  Službena mjesta na pruzi

  1. Za obavljanje prometnih poslova na željezničkoj pruzi postoje sljedeća službena mjesta: a) Kolodvor je službeno mjesto na pruzi s najmanje jednom skretnicom iz kojega se izravno ili daljinski regulira promet vlakova i u kojemu vlak otpočinje ili završava vožnju, ili se zaustavlja, ili koje…

  5

 • prolazi bez zaustavljanja. U kolodvoru se može obavljati ulazak i izlazak putnika te utovar i istovar robe Prema zadaći u reguliranju prometa postoje: - rasporedni kolodvor. To je kolodvor u kojemu se, osim poslova propisanih za kolodvor, uvode u promet i otkazuju vlakovi, planira otprema vagona, rastavljaju i sastavljaju vlakovi te skrbi o otpremi putnika i stvari na svojemu rasporednom odsjeku. - ranžirni kolodvor. To je kolodvor u kojemu se sastavljaju i rastavljaju teretni vlakovi i koji je opremljen posebnom skupinom kolosijeka i postrojenjem za manevriranje.Ranžirni kolodvor istodobno je i rasporedni kolodvor. - međukolodvor. To je kolodvor koji se nalazi između dvaju rasporednih kolodvora. - odvojni kolodvor. To je kolodvor iz kojega se regulira još i prelazak vlakova s jedne na drugu odvojnu prugu. - kolodvor prelaska s dvokolosiječne na jednokolosiječnu prugu. To je kolodvor u kojemu dvokolosiječna pruga prelazi na jednokolosiječnu. - granični kolodvor. To je kolodvor u kojemu se regulira promet između dviju susjednih željezničkih uprava sukladno posebnom sporazumu i odredbama.

  6

 • b) Odjavnica jest službeno mjesto na pruzi iz kojega se regulira slijeđenje vlakova u odjavnom razmaku. c) Rasputnica jest službeno mjesto na pruzi u kojemu se na pruzi odvaja druga pruga. d) Otpremništvo je službeno mjesto namijenjeno za utovar i istovar robe. e) Stajalište jest službeno mjesto na pruzi u kojemu se vlakovi za prijevoz putnika zaustavljaju sukladno voznom redu samo radi ulaska i izlaska putnika, a u kojemu vlak za prijevoz putnika može početi ili završiti vožnju. Pojedina službena mjesta mogu imati nekoliko statusa (npr. službeno mjesto istodobno može biti i stajalište i otpremnišivo). 2. Za službena mjesta na prugama opremljenima telekomandnim uređajima (u daljnjem tekstu TK-pruga odnosno TK-kolodvor) osim odredaba za kolodvor vrijedi i sljedeća podjela: - zaposjednuti TK-kolodvor jest TK-kolodvor stalno zaposjednut prometnikom vlakova - povremeno zaposjednuti TK-kolodvor jest TK-kolodvor zaposjednut prometnikom vlakova u određenom vremenu - nezaposjednuti TK-kolodvor jest TK-kolodvor koji nije redovno zaposjednut prometnikom vlakova - granični TK-kolodvor jest prvi kolodvor koji nije uključen u telekomandni uređaj - privremeni granični TK-kolodvor jest TK-kolodvor koji u slučaju smetnji ili neispravnosti na TK-uredaju na dijelu TK-pruge preuzima zadaću graničnog TK- kolodvora - granični odvojni TK-kolodvor jest granični kolodvor na TK-pruzi od kojega se odvaja pruga koja nije uključena u telekomandu.

  7

 • 3. Na peronu ili drugom prikladnom mjestu mora biti istaknut, iz vlaka dobro vidljiv, naziv kolodvora odnosno stajališta.

  Članak 4.

  Željeznička vozila

  1. Željezničko vozilo jest vozilo namijenjeno za kretanje po željezničkoj pruzi (vučna vozila, putnički i teretni vagoni i željeznička vozila za posebne namjene) s uređajem i opremom što su ugrađeni u to vozilo. Željezničko vozilo može biti: - vučno vozilo. To je željezničko vozilo s vlastitim pogonom (lokomotive, motorni vlakovi-motorni vagoni, motorna vozila za posebne namjene). - vučeno vozilo. To je željezničko vozilo bez vlastitog pogona koje može služiti za javni prijevoz putnika (putnički vagon), za prijevoz stvari (teretni vagon) i za posebne namjene. - vozilo za posebnu namjenu. To je željezničko vozilo s vlastitim pogonom ili vozilo vučeno drugim vozilom, u koje ubrajamo vagone za mjerenje, provjeru, održavanje i izgradnju pruga, pružnih postrojenja, kontaktne mreže, provjere i mjerenja značajki vučnih vozila, vagone pomoćnog vlaka, druge vagone za željezničke potrebe i pružna vozila.

  8

 • Članak 5.

  Prometni odnosno izvršni poslovi

  1. Prometni poslovi čine skup poslova prijeko potrebnih za ustrojbu i obavljanje sigurnog, urednog i ekonomičnog prometa vlakova. Nadzornim i kontrolnim radnicima koji obavljaju poslove u svezi sigurnog i urednog tijeka željezničkog prometa mora se omogućiti neometano obavljanje njihovih poslova. 2. Prometne poslove čine: a) sastavljanje i objavljivanje voznog reda, ustrojba prometa, upravljanje prometom i reguliranje vožnje vlakova na pruzi b) ispostavljanje vučenih vozila za prijevoz putnika i stvari c) uvođenje u promet i sastavljanje vlakova d) otprema vlakova i nadzor nad njihovim prometom e) otklanjanje smetnji u prometu vlakova i f) poslovi kod vlaka na pruzi. 3. Izvršni poslovi jesu poslovi koji izravno sudjeluju u obavljanju željezničkog prometa ili u tehničkom pogledu omogućuju promet vlakova. Izvršne poslove čine: - prometni poslovi odnosno poslovi prijevozne ustrojbe - poslovi za vuču i željeznička vozila - poslovi za održav

Search related