Click here to load reader

Glaukóm je skupina ochorení, ktorá môže spôsobi stratu zraku bez … · Glaukóm je skupina ochorení, ktorá môže spôsobi ť stratu zraku bez varovných príznakov. Vyše

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Glaukóm je skupina ochorení, ktorá môže spôsobi stratu zraku bez … · Glaukóm je skupina...

Glaukm je skupina ochoren, ktor me spsobi stratu zraku bez varovnch prznakov. Vye 3 MILINOV

Amerianov m glaukm. Len polovica z nich to VIE.

DDDIIIAAAGGGNNNZZZAAA JJJEEE PPPRRRVVVMMM KKKRRROOOKKKOOOMMM ZZZCCCHHHRRRAAANNNYYY VVVHHHOOO ZZZRRRAAAKKKUUU

Dva hlavn typy glaukmu s primrny glaukm s otvorenm uhlom (POAG) a zriedkav

glaukm s uzavretm uhlom. Me sa u nich vyskytn zven alebo normlny vntroon

tlak (IOT).

Sekundrny glaukm vznik inou chorobou alebo prinou vedcou k nadmernmu zveniu

a nslednmu pokodeniu optickho nervu (raz, zpal, lieba kortikoidmi).

Glaukm vyskytujci sa hlavne u rmskej populcie s uritm typom genetickho pokodenia

je vroden (kongenitlny glaukm), m za nsledok ak znenie zrakovej ostrosti u poas

vntromaternicovho vvinu.

Hlavnm rizikovm faktorom glaukmu je zven vntroon tlak (IOT) (asi 2% populcie

vo veku 40 - 50 rokov a 8% nad 70 rokov m zven IOT).

alie rizik zvyujce pravdepodobnos, e ochoriete na glaukm, s vek, stres, rodinn

vskyt, ak krtkozrakos, cievne poruchy, tenk rohovka, cukrovka, afroamerick rasa.

4 hlavn fakty o glaukme:

Glaukm je hlavn prina slepoty ak je nelieen. Naneastie pribline 10%

pacientov napriek liebe prichdza o zrak ( V USA to je asi 120000 prpadov slepoty

spsobenej glaukmom 9 12%. Glaukm je 2. najastejia prina slepoty vo svete

poda WHO, 65 milinov ud vo svete m podozrenie na glaukm)

Glaukm je nevylieiten a straten alebo pokoden zrak sa ned obnovi. Liebou

(kvapkami a/alebo chirurgicky) mono zastavi alebo spomali jeho alie

zhorovanie. Choroba vak mus by cel ivot kontrolovan a sledovan.

Glaukm me vznikn u kadho od bbtiek po dchodcov

Nemuste ma nijak prznaky. Ochorenie sa prejavuje pokodenm zornho poa,

priom pacient si vimne zmeny, a ke s zvan a nenapraviten (vi obrzky,

video), pretoe obraz vdy snmame oboma oami a n mozog vie doplni chbajce

asti obrzka.

[0] Pri miernych glaukmovch zmench chba 1 vtik na obrzku 1.7, pri stredne zvanch 2 vtiky na obrzku 1.8

Kee hodnoty IOT mu by normlne, glaukm sa d zisti vyetrenm onho pozadia,

konkrtne tera zrakovho nervu.

Zrakov (optick) nerv je tvoren milinmi nervovch vlken z nervovch buniek onho

pozadia, ktor vedie zrakov vnemy vo forme elektrickch impulzov do mozgu. Predstavuje

vlastne kbel s milinmi drtov. Pri glaukme sa zniuje poet vlken nervu, o sa prejavuje

zvenm przdneho priestoru (tzv. jamky alebo exkavcie) v jeho strede.

Toto vasn tdium, pri ktorom sa ete nemusia objavi zmeny v zornom poli, sa d

zisti laserovm snmanm onho nervu po vrstvch, priom sa vytvor trojrozmern obraz

nervu. Umouje to prstroj HRT (Heidelbersk retinlny tomograf). [0]

Glaukmov on nerv s vekou exkavciou

Vpadok vo vrstve nervovch vlken u pacienta s glaukmom

Prehlbovanie a zvovanie jamky zrakovho nervu u pacienta s glaukmom v priebehu 4 rokov

Diagnostika glaukmu

anamnza

biomikroskopia vyetrenie trbinovou lampou

denn krivka meranie dennch vkyvov IOT

gonioskopia

oftalmoskopia

perimetria

meranie hrbky rohovky

laserov skenovanie

V onej ambulancii naej nemocnice poskytujeme VETKY vyie uveden formy odhaovania glaukmu, VRTANE HRT. Tento prstroj sa na vchodnom Slovensku sa nachdza len v 3 fakultnch nemocniciach a v naom zariaden.

Uveden vyetrenie je hraden zo zdravotnho poistenia s doplatkom 100 Sk, ak po odoslan obvodnm lekrom pri vyetren onho pozadia lekr zist zmeny na zrakovom nerve.

Existuje monos priameho objednania a uvedenho vyetrenia za poplatok 500 Sk cez internet (v danom prpade u neplatte 150 Sk za online objednanie alebo telefonicky po 12.00

hod na telef. sle 055/229 5871 u Dr. Gborovej.

Odkazy:

www.visionsimulator.com

www.glaucoma.org

www.hrt2.com

www.glaucomainfo.com