glasnik_br19-Plovidba obalnim područjem Jadrana

 • View
  244

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of glasnik_br19-Plovidba obalnim područjem Jadrana

 • 7/22/2019 glasnik_br19-Plovidba obalnim podrujem Jadrana

  1/72

  UDRUGA POMORSKIH KAPETANA

  Split

  KAPETANOV GLASNIK

  Split, prosinac 2009. godine

  ISSN 1332-9456

  M

  orejenaizbo

  r

 • 7/22/2019 glasnik_br19-Plovidba obalnim podrujem Jadrana

  2/72

  IZDAVAUdruga pomorskih kapetana

  Split- HrvatskaDraanac 3a

  Tel/faks 385 (0) 21 399 037iro raun 233 0003-11 0000 6526

  E-Mail: [email protected]

  ZA IZDAVAAKap. Josip ii

  UREDNIKI SAVJET:

  Kap.Zlatimir Biani,dr. sc.Kap.Mladen Russo, mr. sc.Kap. Miroslav PinteriKap.Ante MlikotaKap.Nikica Radman

  GLASNIK UREUJE UREIVAKI ODBOR:Kap.Boris HorvatKap.Boo BioiKap. Matko Viceli

  PRIPREMA I TISAKHrvatski hidrografski institut

  NAKLADA900 primjeraka

  Kapetanov glasnik

  2

 • 7/22/2019 glasnik_br19-Plovidba obalnim podrujem Jadrana

  3/72

  CILJEVI I DJELATNOST UDRUGE

  Shodno lanku 8. Statuta, Udruga ima sljedee ciljeve:

  - Organizacijsko povezivanje pomorskih kapetana ulanjivanjem u Udrugu, kao jedinstvenu iprofesionalnu organizaciju radi zatite profesionalnih standarda i interesa,te ouvanja ugledai pomorake tradicije svojih lanova.

  - Struno i znanstveno usavravanje pomorskih kapetana u brodarstvu i pomorskom gospo-darstvu.

  - Sudjelovanje,suradnja i doprinos u rjeavanju obrazovnih i gospodarskih pitanja u pomorstvu.

  - Unapreenje zatite okolia.

  Shodno lanku 9. Statuta, Udruga ostvaruje svoje ciljeve:

  - Strunim usavravanjem svojih lanova organiziranjem predavanja, strunih rasprava i anke-ta, seminara,teajeva i izdavanjem povremenih publikacija.

  - Praenjem i razmatranjem tehnikih, znanstvenih i gospodarskih pitanja s podruja pomor-stva u suradnji s pomorskim tijelima dravne uprave,te s drugim radnim i znanstvenim orga-nizacijama ija je djelatnost povezana s pomorstvom.

  - Davanjem odgovarajuih strunih miljenja, preporuka i prijedloga nadlenim upravnim tijeli-ma dravne uprave u rjeavanju raznih pitanja iz oblasti pomorstva.

  - Sudjelovanjem u pripremi nacrta propisa iz oblasti pomorstva i prijedlozima prilikom usva-janja meunarodnih konvencija i preporuka iz ovih oblasti i njihove provedbe.

  - Redovitim praenjem,prouavanjem nastavnih planova i programa,usklaivanjem s meuna-rodnim standardima za osposobljavanje asnika palube i ostalog osoblja trgovake mornarice,sudjelovanjem u organizaciji i razvoju pomorskog kolstva,davanjem strunih miljenja i pri-jedloga,neposrednom suradnjom s nadlenim tijelima dravne uprave i gospodarstva.

  - Nabavom strunih asopisa i knjiga (domaih i stranih izdanja), organiziranjem i odravanjemstrune knjinice koju mogu koristiti svi lanovi Udruge.

  - Osiguranjem pravnih savjeta i pravne zatite svojih lanova.

  - Organizacijom drutvenog ivota.

  - Strunom suradnjom sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu.

  Ured tajnitvanalazi se u Splitu, Draanac 3/A. Uvijek ste dobrodoli u tajnitvo gdje moetedobiti obavijesti koje Vas interesiraju,uplatiti lanarinu,izvriti upis u Udrugu ili nas posjetite iz bilo kojegdrugog razloga.Moete nam se javiti telefonom, napisati faks ili E-mail poruku.Uredovno vrijeme tajnitva

  je svakog etvrtaka od 17.00 do 19.00, a za vrijeme ljetnog raunanja vremena od 18.00 do 20.00 sati.

  TIJELA UDRUGE :

  - SKUPTINA UDRUGE

  - PREDSJEDNIK UDRUGE

  - IZVRNI ODBOR UDRUGE

  - NADZORNI ODBOR UDRUGE

  - SUD ASTI

  3

  Kapetanov glasnik

 • 7/22/2019 glasnik_br19-Plovidba obalnim podrujem Jadrana

  4/72

  Na etvrtoj redovnoj izbornoj Skuptini Udruge odranoj u Splitu 05. prosinca 2008.u tijela Udrugeizabrani su:

  PREDSJEDNIK UDRUGEKap.Josip ii

  Kapetanov glasnik

  4

  IZVRNI ODBOR:Kap. Miroslav Pinteri, predsjednik

  Kap.Sanjin Dumani, zamjenikKap. Zoran Vui-Djakovi, tajnik

  Kap. Predro Radovnikovi, blagajnikKap.Mladen Brodari,lan

  Kap.Teldo Bori, lanKap. Ivan Franievi,lan

  Kap.Boris Horvat, lanKap.Zvonimir Lui,lanKap.Nikica Radman,lan

  Kap.Ante Roje, lanKap.Mladen Russo,lanKap.Matko Viceli, lan

  NADZORNI ODBOR:Kap.Alfonso Bezmalinovi, predsjednik

  Kap.Boo Bioi, lanKap.Ante Mlikota, lan

  SUD ASTI:Kap.Ljubomir Mimica, predsjednik

  Kap. Pako Kolombatovi, lan

  Kap. Ivo Vodopivec,lan

 • 7/22/2019 glasnik_br19-Plovidba obalnim podrujem Jadrana

  5/72

  PODUPIRUI LANOVI UDRUGE

  5

  Kapetanov glasnik

  AGENCIJA ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKIPROMET - Split

  ANTIPIROS d.o.o. - Split

  ATLANTSKA PLOVIDBA d.d. - Dubrovnik

  BANDI d.o.o.- Split

  BRODOSPAS d.d. - Split

  B.S.M. CENTAR ZA POSADE - Split

  CIAN d.o.o. - Split

  CONMAR d.o.o. - Split

  CROATIA LLOYD d.d. - Split

  HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT - Split

  HRVATSKI REGISTAR BRODOVA - Split

  IVA POMORSKA AGENCIJA d.o.o. - Split

  JADROPLOV d.d. - Split

  KATE TRADE d.o.o. - Split

  LUKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKEUPANIJE

  LUKA UPRAVA - Split

  MARINECONSULT - Katel Gomilica

  MARINE TRADE d.o.o. - Split

  NYK LINE - TOKYONYK SHIPMANAGMENT - SINGAPORE

  ORIENT SHIP MANAGMENT d.o.o. - Split

  PASAT d.o.o. - ibenik

  PANJAK d.o.o. - Split

  POMORSKA KOLA - Split

  POMORSKI FAKULTET - Split

  PRIVATNA ORDINACIJA MEDICINE RADA

  DR. MIRJANE ANTUNOVI - SPLIT

  SPLIT PILOT d.o.o. - SplitSPLIT SHIP MANAGMENT

  SPLITSKA PLOVIDBA d.d. - Split

  TA - NA d.o.o.- Zagreb

  URSA MAIOR d.o.o.- Split

  POASNI LANOVI UDRUGE

  APOSTOLAT MORA - Split

  CAPT. T. MANJI / SENIOR MANAGING DIRECTOR NYK LINE - TOKYO

  CAPT. T. ISHIDA / CHAIRMAN, NYK SHIPMANAGEMENT PTE LTD - SINGAPORE

 • 7/22/2019 glasnik_br19-Plovidba obalnim podrujem Jadrana

  6/72

  Kapetanov glasnik

  6

 • 7/22/2019 glasnik_br19-Plovidba obalnim podrujem Jadrana

  7/72

  SADRAJ

  Ciljevi i djelatnost Udruge 3

  Prof. emeritus dr. sc. Ivo Grabovac: Nova Konvencija o meunarodnom prijevozustvari u cijelosti ili djelomino morem (Rotterdamska pravila), 2009. 8

  Kap.Ante Roje, dipl. ing.: Brodogradnja u Republici Hrvatskoj - ima li anse?Kako naprijed? 10

  Dr. sc. Zvonko Greti i mr. sc. eljko Bradari, kap., Hrvatski hidrografski institut Split:ENC - Sredinja tema XVI.Konferencije Hidrografske komisije Sredozemnog i Crnog mora 15

  Prof. dr. sc. Josip Kasum, dipl. ing., kap. Pero Vidan, dipl. ing. i Ana Karamarko, Pomorskifakultet u Splitu: Plovidba obalnim podrujem Jadrana1 23

  Ivana Ljubii, magistrand, Sveuilite u Splitu, Pravni fakultet: Utvrivanjesposobnosti broda za plovidbu 31

  Mr. sc. Mladen Russo, kap.d.pl., prvi peljar u luci Split: Utjecaj dogradnje Gata sv. Dujena sigurnost plovidbe u splitskoj Putnikoj luci 36

  Pano Ristog, dipl. ing., Veljko Plazibat, dipl. ing. i Ana Karamarko, vii predava:Primjena agenata u pomorstvu 40

  Milka Muslim, dipl. ing. i mr. sc. Zvonimir Lui: Odreivanje meutoaka ortodrome 44

  Kap. Nino Dunat, predsjednik ZHUPK: Vijesti iz Zajednice Hrvatskih UdrugaPomorskih kapetana 49

  Kap. Josip ii: Prinova u floti Brodospasa Split 51

  Mr. Kreimir Baljak, dipl. ing. i mr. sc. Zvonimir Lui, dipl. ing., Pomorski fakultet uSplitu: Oznaavanje podrtina u nudi 53

  Iz domaeg tiska - pie Denis Krni: Tanker juice carrier 55

  Gordan Zubi: Od Duje do Nikole 57

  In memoriam 58

  Izmeu dva broja 59

  Pomrine Sunca i Mjeseca 65

  Naputak autorima 71

  Nastavljajui elju Urednitva i odluku Udruge... da izlaenje naeg Glasnika bude povezano sblagdanima Sv. Nikole i Sv. Dujma i ovaj put potujemo tradiciju.

  Stoga, svim pomorcima na moru i na kraju i njihovim obiteljima, upuujemo iskrene eljepovodom blagdana Sv. Nikole zatitnika svih pomoraca, za mirno i dobro more.

  Sretan Boi i Novu 2010. godinu uz obilje zadovoljstva i zdravlja.

  UREIVAKI ODBOR

  7

  Kapetanov glasnik

 • 7/22/2019 glasnik_br19-Plovidba obalnim podrujem Jadrana

  8/72

  D ana 23. rujna 2009. godine slu-beno je potpisana KonvencijaUjedinjenih naroda o ugovorima o meunar-odnom prijevozu stvari u cijelosti ili djelo-

  mino morem (Rotterdamska pravila). Dosada su stupile na snagu i imale uinka umeunarodnom prijevozu stvari dvije kon-vencije:Meunarodna konvencija za izjedna-enje nekih pravila o teretnici, 1924. (Haa-ka pravila) s Protokolom o izmjeni Haakihpravila, 1968. (Visbyjska pravila) i Proto-kolom o izmjeni Haakih i Visbyjskih pravila,1979. (SDS Protokol koji uvodi obraunsku

  jedinicu za naknadu tete Posebno pravo vuenja, Special Drawing Right - SDS Meunarodnog mone-tarnog fonda), te Konvencija UN o prijevozu robe morem, 1978. (Hamburka pravila). Na Pomorskizakonik prihvaa Haako-Visbyjska pravila.Te konvencije, koje su drave prihvaale u raznim kombinaci-

  jama,nisu uspjele cjelovito unificirati meunarodni prijevoz stvari morem,mada su Haaka pravila bila pri-hvaena od velikog broja drava.Zapravo,Hamburka su pravila,od kojih se mnogo oekivalo,pridonijelapravnoj nesigurnosti u unifikacijskim stremljenjima. Rotterdamska pravila nastoje se prilagoditi potreba-ma suvremenog prometa.

  S obzirom na to da sam tekst nedavno prihvaenih Rotterdamskih pravila tek pribavio, unedostatku vremena (asopis je bio u tisku), izloit u samo osnovna naela s naglaskom na novine uodnosu na sadanju meunarodnu kodifikaciju. U sljedeem broju asopisa podrobno u i sustavnoprikazati i ralaniti odredbe Rotterdamskih pravila.

  Rotterdamska se pravila primjenjuju ako je prijevoz u cijelosti izvren morem, ali moe i u jednomdijelu u kojem sluaju je mogue predvidjeti prijevoz drugim vrstama prijevoza pored pomorskog. Znai,rije je o pomorskoj konvenciji jer prijevoz barem u jednom dijelu mora biti pomorski, ali prije i poslijetj. u razdoblju pri

Search related