Glasnik Zemaljskog Muzeja 1904./god.16 knj.4

 • View
  272

 • Download
  10

Embed Size (px)

Text of Glasnik Zemaljskog Muzeja 1904./god.16 knj.4

 • 8/3/2019 Glasnik Zemaljskog Muzeja 1904./god.16 knj.4

  1/91

  Sarajevo, oktobar-decembar. 190!l. CapajeBo, oRToOap-p;eI\eMl5ap.

  n y

  GLASNIK rJIACHIIKZEMALJSKOG MUZEJA 3EMAJbOI{:Or MY3EJA

  BOSN I I HERCEGOV IN I. BOCH ll II X EPT I;E fOBHHH .

  I L r r o . Z J ; o B H ]I .C]eMeIbe lIS npell;XHCTOplil'IKey ~6JDOi AOJIl1Hl1.

  cojerraneIlpaonaao

  J:tapJIo MaJIH (Maly)(Capajello).

  YCJ.!JJje,u,rosaaa Al!peEo;Hje 6oc.-xepu;er. B.e.Ma.lhCIOOr Myseja o,u,JIy"lHX ce , AU UP9-J ' IMM II.1l'OAOBe If cjeM eF be ira cojeR:tnl,e y ~5H.o j )l;OJIllllll II ;a;a 06 jMo ; 1 l; al I1 tM pe aYJ1 'l 'a Teoaor MO j er H c :rp amKB af La .

  OApeljl lsalha, 0 lO O jJiI ll1 a he 6JifTK eO Bop m [rtR e , 1 l ; O J E , e , l!o 'rje'lY M aX aM : 0,11; l'ocuo,ll;Irna.llipa 4l1!.!L H Mf!,it .. 'Eype BynUt ; na (BU$c~a:n) y i l lT8THR'J (Stettin), KOjn je HMaa jonr H,2l.06poTy),n;a I Io je ,n ;HHe IIJIOlJ;lIlte,n;a,,lI,II8- HC IIH T a T .1 1 1 10 l'QCU. npt'IiPecopy . z r ; p y vby fl:eBHTYBlIJlM8PXY (Wil lmach) y Bepaaay. H o IIOJI):'l10 MeRl f YPT I ~I In : c rra ca re Byma.HOBo.r OAP~ -~lffiaJba ca,u;pmaje 'relt YCTaH0"B4e)Ja nll:elHI. noje.l l ' ; l fHHX BpCTa, lIIJIem'IO C;aM .1l; a M :0: Ba,Jba,n ;o ,n ;aT n [om llo rll .i Io oja p aeja mrs ea ,a H .1 Iia C I I lfcaR rroIIy nrot T aR I}~ep peaY JI 'rm I'K Ma M je-p effia, IIID.'O ca,1 f 1'a ja rrp oaeo.

  Cje~refLe :'IH'l'apnUa If Mll ;X'yaaqa , a a t r t J I O ee y O H O M Y eJIojy , Iwjn 00 n I ) ( , ) B J I t t " 9 : Bn3M'9Y CJIojeBa o;rr: Ta .Bana H EpOB a c oje lil l" 'l R nx . 3 I'p a. ,l l; a. MieCT l IMHU;e nope;n; (Lme oe C B nOBn C,llOjeBu 'l'a'KO rra 1 'Y C'1 'O .l(a ce je '":[F[I!HJIO , n ; a . ca" ! I1 ! l 'LaBajy caj\w i .e,!l;aa jejll;HlW( Moj.0 6 1 1 . l 1 1 1 0 llaJtax-ceffie oa or c je~re!f,a y -ocpep;aQj .IlllHn;jli: IIo,n;a.;:rp Ha/jI je Y noje.1! ;K1ln:MC JIy qajeB lI l\Ia je,n ;m m IlOM ar.a.!IO ,n;& yTBppnm,iJia y HCT ImY OBpje HM1l:lIIOllOMa ca ,1I;Bacao ja, Ilonecro ce lH t.ID J IO cjeM o Ib e mU T ap llE lia y .nelio} l I l1o(IErmn: y y B aHHM Me%iynpo -CTopJtMa, I tojpa cy . l I :yhe pas~meJ.beJ le je~Ha o,n; .zr;pyre.; OB.2Ije 6R jame TO cjeMeu.enoxpaFbeHO HJ In y x-capaMa) I i I .TIH y ap eh aM a (MO " lrt,n;aH Y reon rapaua ) . O C T R Jro cjeM .eF beJlaljeHO je y llop;e6M O M)' M O jy ljyllipa HCITO ; a ; I I O , 1 l ;B a J f a , na l'CojHMa j e noxaaaae 'I1:lTa"BOH a c e J 1 , e . O B aj M O j .oKQ [e MjeeTI!brHUe "Bp.tro BHcore T e ce Y H: . eMY nal ;i O I Ir e [our II ljy!5pe,APBeHo liB epje, pallE G ns6a:qerro C M eT J'be na n JIalJ .rr-aB ..i.beH tS ElM Jba.

  Cojenmrap l l cJ!ja.JllI cJ o,n; .1KlITa: . u :meunn ;y , je'Iaru: H rrpoeo ; 0 1 " , Maxy.ma,qa6n jaxy l IM I i0 3 ll "a T :n :: 606, .! lel ia n r p ama r o ; OA : ! lOBa rrprmYIIJE,aJl] i[ 1{ TpOlllJI.,JIH cy:ia6yKe, ,ll;p njen, T plh 'ID Ie, 11 I4l!B e npC(~aBn1J;e (M e,n;y mm e), rp om :iJe, II1a.'lH H e n JL {~ Il lllJIl te., l [ .BQj6eHo [e, ,n ; t cy saen:janaJU I p a,"$ :.R i Y P ' l l l J ( Y H. l I !l l neueJ1 '. y ry ( G l u J ! f 1 ; o p o d i t l ' m album ?) .

  Ifocraaas eojeaane y ,D;6H>oj ,ll;PJIJrnJi[ I I I IA a, lIm w je B acB je'!!;O 'lE ls .o T a~ to n poB e,n;ellBMHClCI lna fbnMa , y o poH n ;allo .1 J;o6 aj y nynO;\f : I(B I iTa f fiY 6n~l a j f ! oaa s a IT pB O r rB O B p ;eH O r . ; 2 I ; 9 6 a , a.sa .rra-T eaC lte nep nQ .1J;e H np:aje Hero mro je O Ba IlO CTH I'Jla lIpxy :aan; cB oier pa3B liT l'a , coje-1

 • 8/3/2019 Glasnik Zemaljskog Muzeja 1904./god.16 knj.4

  2/91

  488HHD;a je nanymTeH a T ID Tap , a f bRM cranoauarrasra n rrpeaana je r rporrazas, Y . 3aca,1l; mIlece jom npogam a,o y ap OR , aG or IW }er }e zourao AO O BO t' narryurraa.a cojeanrre,

  Macro cjm,reEbe, Roje je npoe. ) J .p . rra. Belt I ) YTSP)J .HO aa cojem:ruy y PltIT''!y r tpa jBJ i fXana , r raraao ce lo r y / - I ;U lbo j "n ;O. ' lHmI.

  A . JRHTapHI~e.(Cerealia).l"'riticumvulga1'8 Vill. - i lmeHrtn;a (Gem iner W eizen, a.JI6aH eUIIm gruni),Epojesa 1. 2. 3., 4. (noaajemaaa ca je tfMOhI), 44. (pasp;p0'SJbEmO sPfbe) .QBO je aajcrapaja l~y .JIT ypR a 6H J.bIta aa Cl'apH BIljeR H cnjaaa ce aeh sa ~fJ1a: l ; }e[ '

  KaMeROI ' (neo .1 IHTHqKor) Ao6a.H am JIo ce caao spa;e, ,1 .COI tC J la ca f IJ '! E arw neMa. 3pEbe je nOHajne lma OJ.byIl lTeao npe-

  TBOp l I J 10 c e y yraJ.b, a Jll1 c e Jl,0 6p o o ;l\p m a.u :o . H a oT pam a;oj C TpaH lI apRa npoB .ua'1H ce 0 ,11 ;1 I ; a : aAO n pm lca ta cH O BHAJ.b : l lR11cje"tlreHl ' I nynalt (hilum). IIpCP ;Fba [e C' rpaBa y I lo jeAHHHx apaa I1pJIOT p6ym acT a) na ie stior T opa apao Bll:e:pe;n;HO . n, e6eJ lO ( ;: r; o 3 J U J U ) . 3pHU ey paane l~e.JIH'l l lHe:4'0 AO 6'0~ Ayraliroa, 2 AO 2'0 ( S ) .~tM,UIEpO l~a Ii 2 (-3) ,;jUt Ae6e.JIll. Ifpocjevaa 1IJI1j e B e .m I 'I } l H a OA upn:.JIHlte 6-6'0 M.;Jt , n ; Y J . & l n r e , 2'5 .li.'lt lillIpIDIe.R 2 .ltM , n . : e 6 J .& H l I . , l l ; Y J .& J . I lI a3pHa I I o , n . : Y A a p a ce . 1I ;a IQ I e c a , l l ,y .7EFIHOJ\-{c aJl,amm e n nre rra ne , j1,OK 1 1 3 mn pH 1 -la H e IlI T O i\ma.a.I Io jeAnHe npo6e (1-3) uORasy j y Y BeJ IH 'mmI jeAB a n pJ ll \f je TB e paaJI l l i te.

  Hordeum sativum Jessen. - Je 8 je cy p O BO, T O j e c T H eo.lliym teB o, au ey IIJ MB H D;e (o 6JB em zy r) C R O pO cacam r

  ynmnTeRe (paCl'llOpeHe nOYI 'J .beB. l l iHBaff ieM) .R alW ee spff ie caario oA p:l[{a.u o (0 61 P'1 1IO cJ no ABa a pEa a aje,ll;a o cnojena), najenozarse o ,n ;pe: l ; }Jmaa;e Jlmryhe H TO nU l1raH.e, nrro aa CB pxe n pH cn op . :a6J f,a a ;a He~ fa J llnp H pyuu ,1 I;py rll :uaT epajaJI ose BpCTe.

  ITo CQjeB lU1 ;aMa aanrao ce Aocall . o6lI'mo CaMO mecTepOpeJ .Ol l ' I ie'Ia~! (II. ltexast1'clwn L.),pRjeTRo I,aA H ABopeAHR (H. disticho L.) , AaK.lIe spcre, m je ce no ; : r ; p . O'l'OHJ B..my(Blau) a p;aBa.mlber Atma no Bocml 06R ' IHO cajy (nAnnalen del' Landwirthschalt'", CB . LITI.[1869.], CT :p . 81.). ITo AjeJly "Die Landwirthsch ,_ait in Bosnien nnd der Hercegovina,",1899., CTp . 221. caje ee y l Ibm>rje ,n ;o6a lto.n; H ac ,11;8 0-, ' leT J3epO R m ec'tepopeA EIIi[ je< rI1M ,a.m: je ,lliBopep,IDI p ;aJLCRO pallurpemr]': 0,11:OHHX p,pyrKx o,n;.uma.

  IIOYS;'l;IlHO je 'y TlJ Pl)e Ho All je .n ;aHllJII l l ;HMY j e q ~ r y r ro,11ipHjeT. IJ :OHordeum spontameumK. Koch 2 ) , RoiH paCTH y eleBepo-HcTO'lHl lM EpajeBlWa. Acjipmce, O.ll;IT a.nacT lule AO BeJJ.Y-1pICTaJ I l l 1t Y TpanCK3 .BKMl r j a . M HH jeH .e R ep HH ICe-a (Kornieke), ocaon aao a a CTeqenOMYHCRYCTBY : .n;a ce jom aa npe.n;XllCTOp1l'lltOI' )'I ;0 6a aa OSHalJeHe spore l ' l lLalHUIa rronajrrpajeA BO peA lIa lopM a, na OH, l I; a T f3 O B e nam e q > o p M e CBC .v;o meceepope znoc jeq~Ia, ' l l f lUI ce AoeTaB jepojaTH o 1I ID 1je hry AOca ,r r; c .mrjeAH6

 • 8/3/2019 Glasnik Zemaljskog Muzeja 1904./god.16 knj.4

  3/91

  489He'rIma l'f Y MHot'rHl :a-ajHOBl'JjJfM, B6,'lIJKHM ,ll;je.U1Mil1). A.ini ce Be'll y p;o6a

 • 8/3/2019 Glasnik Zemaljskog Muzeja 1904./god.16 knj.4

  4/91

  - 490Pisum satt'trumL, ~ L 'p am a.x , 3e-qaIJ ; (Erbse, a . [6aaeWEH pizelle).

  EpojeBH 14., 08. 11 60.Fparirsa BaW.J IO ce y oBelioj MHO. ' IKHHH; 3pna c y rrpeTBopeHa y y~J.beH; y l I pO-

  !d jepy M jepe (3'0) 4 AO 0'9.ltM (rrorrpjesao 49.l1,,,lt), Yorrhe oJ Bel ia 0,lJ; onax, WTO HXBymaa HaBOfI.H Y csojesry A iE l. ! ! y ) )Vorgeschichtliche Botanik ", C T p . 201.

  Ifosaaro je,2l;acy apHu;anpeXIlC'1'0pHq,wr rpamKa II aehe rrpl1Mj8'l 'HO lI fU H ,a 0 .1 1:CaAUIf,HX,Tpamas lIMa csoje IIO,ll;pl'ljeTJlo Y MUXYH:.a'IHPisurn elatiueM , B. (llOilpY'lje CpeAOael\fl IOI'

  MOpa, JIlL lWl'OE AO I l. ep es je ).B. Boh.e.

  1. Ja6Y'laCTO B o J J . e (Kernobst).P ' / , T u S malus L, - J a6 yEa (Apfelbaum, a. ' ! I6aaemKH mola) ,

  Epa ] 33.IIpe,1l;.[eam eaero M!4IL6HR 6paj Kom'l'HD;a o z; ja6 y K a, 0)1; twjnX ' ce 'feC TO 0Apmawe

  TeE: CMem:ypaHe J.bycEe ~testa). I\.olllTHu;e cy A yra'!B :e (5) 0' 5~ 7 .ltM,2. RODITJl'laBO, :BOhe (Steinobst).

  Comus mas L. - ) l ;pHje l I (Kcrnelkirsehe, Herlitze, Dirndl),Bpoj 16,3a lIClWlIaaa:o:.a Y X'OfI.HRli 190.2, Hul jol le ee y Be'JIltKO~l 6pojy ,ll;o6po O.1!;p:mrum

  ll:OIlITl1Il,e o , n ; Apnjena 'y C J 1 ' o j y : l) y 6p lY . R a in el le ] l :QmTIl l~1'\ j eGy 15 .,11;0 15'~K.l~ ;n;y:raqIiea 6 '5 1 1 , 0 7 '0 M.'4t mHpOIw, lIajMalMI Mjepe y 1 J .Y , iJ O ' llH Y 9 .~t.iJt) Y WHPHHY4'5-5.)J{.,lt,ocpezase IIM j e c y oteo 13 .lw'U AYl 'a ' lKf lH 6 .:JUt mupoa :e , 3 a < r y , n ; J : C a je C B aR :a JW , n ;Y JliH R amijnelinx ROtllTllLJ;a; IIOWTO cJ lIO Eynraay (lla 03If. Mi. CTp, 146.) ,moeM Ilage1H~ canl.")')'a,KoBe, KOjmra [e najseha AYJl i lUIa II3HOCDJta 14'4.act..K

  Prunus8Jn'nosa L, ~ 'I 'p .n , :qplIlI T p 'l I. , '1 'p B >H 'l Ia (Sehlehe, Schwarzdorn),Epoj 15,Y HCTOMY C J . I o j y l jy6pe ' l 'a , r ,i l ; j ~ c y l Iai)ene ROIIl:I'Hn;e 0:11;APH,jer ra , Haljowe ee Y

  BeJ1H&oj MHoaonnI 1l EomTH.n:e npaor TpHa. IT o BMlIEOMY 6pojy ItOWTM:qil 0,11; ;n;pnjenaII I W H o r '1'pHa Mo:meMO H . aC J . I y l iH B M . 'l I , ,n;a c y cojeHfl'IapFl OBe II.'10,ll(1B8 rrpn6HpaJtR aao,11;peljeHY CB'PXY, Ba.Jl,~a sa Xj1al:lY, 3aca, ! l , Huje j0111 lI03HaTO, J);aJIH cJ Ttl J{J10;1J,onejeJIlI capoao (OBb je BjepojaTHo sa APnjeH)) ,u;a .[J!I ey 0,1.(lbJiIX MO~Aa r tY -XMl l EeLtyBpCTy Kame U.1D ' I npaBlI'[H CTae:OBKTH: HaUHT!HIl,Ha~eHe tooWTJill,8 O;ZJ;;P lWr TpIfa jecy 0:11:pYL'JaCTe,TOC'l:pamro.aua liIeIIlT:O enscmreaeH H i e c . y ce rrp '8 T BO pH J1e y yr. 'E.eH, JJ;alIa'leCe na B>I1Mar;lJ;jer~M o,a;p:maJIa H o)n :(a , (epicarp).

  Prunus insiticia L., - Mep ;YHHEa , TPHOl l l J .bHBa(Ha ie r : sch l ehe , Kri eke) ,Epoj 52.O,n; 1& e cy HMjene ,If,o6po O,z:(pmaRe lW lIlT Ro;e, rwje ee R enpeT BO pnme Y yrJbeH,

  Prunus padus L . . - D;peMsa, CPMSEU1\ (Ahlk:i l ' sche, T.cattbenkirsche, Faulbaum),Bpoj 51-BH ~ O ' C8M eaao je;n;H Y l,tOlllTH:U;Y, ,n;o6p o,u;pmasy (l'mje ee np&TBO]}J!fJIa Y y !'.'1? en),:woja je aa jeAHOM l. '"pajy caama:o WHJ .b aCTa , Mjepu Y ,a;1 .M my 8 , Y l l I l i!PRHJ 0"7, no

  , 1 I ; e 6 0 1 L R H H 0'0 MM,

 • 8/3/2019 Glasnik Zemaljskog Muzeja 1904./god.16 knj.4

  5/91

  491

  3. Bo61f'IallO soke (Beerenobst).Vitia mnije, 'a, L. - BHHOBa .1103a (Wein, a .116aH8mKH rus-i),

  Bpojesa 34. . 1J.O 36. H 43.3pH

  Bnnosa aoaa IBIa c so je n o. n; pH . ie o. rJ IO Y Bpe'fH Vit~'sstl/l1e.stris Gmelin, lwja je pamH -peFfn 0,11; JJ.o.n;p y'1ja C pe,1l;03 8U FfO l' xropa ,u;o npeI~O KaB T ta3a, aa cjeaepy AO y jy*rryI-beM aqlty , IT O y rapcrt:rru H nS l1.na~fa 11 .)'3 l~pajeB e cpe,ll;n,cr ,1 I ;YH"aBa H p ajelte Mapxe .

  Rubus idaeus L . - MaJI1 ' fHa (Himbeere) .Epoj 18.C jeMB ce HamAO y onenoj M Hom 11H H, 'lID Ie je no csje,ll;O 'leH O, ,u ;a je ooje IDl 'qap:mraM y:ar.H JIa M UJ1H Ha sa xpany . I""R RO ce cie~le Mfl. .1nureje,zr;Ba p a S . l J 1 1 " I i : y j e 0,11;cjeM 6 na l\iymm e

  (Brcmbeere), }fot'JlO 6.1'16HTH ,u;a -nnaaro nocaa Ii ca OBOM 6M, lDrwM.4 . .[.ymtypacTo nol.e (Schalenobst).

  C or yZ us av e-l lana L. -- J IMjecKa (Ha~elsttauch, Hassl).Epoj57.IIpoY 'IaB ao callJ :m eet ,2J;o6po ww:ar.aRa J.M;lmHlHCa j TpH cY oRpyr JE . aCTo- ja jacTo r

  o6JIHIta, ,L iDR cy OC-Ta.1M.AyroJ:BacmO-OBa.II1m 'II: nOReIUTO ellJIOlllTeIrn.

  r.)J;pyre DJlO;n;JlHe H cjeMe:e.e,O h e r f . o p o d ' l j . m spec, -- JYP'lllIl'a, jypje;Elf)..U; (Gii ;nselnss) ,

  E " p ' O j 0 B H .6., 8., 10., 17,) 38.IIp06e 6.. H 8, ca.n;pmaBajy M.I!o:ar . lmYOBor cjeMeHaj Mom,Lia je O gO &yJ1TllBnpa:u:o

  sa X:PMIy.A'ma1'antus ret:rojle::c'Ui{L . -- C hrrp (Mat.teDkl'autJ Amarant, Fuchsschwanz) .Bpoj 21.PaCTe no CTpHFI IDTHMa lttO J l \OpOB.

  PoZygonum spec. - ~ 'BOpH Im , xeJl,1l;a< (Knoterich).EpojeB1' l : 17. R 42.n 0130 [e IWpOB, o , n ; Rajer ee namJro CMW Ma.J[O c jeMaHa .

  Polygonum lapathifolium L, -- JIncau; ..Bpoj 98.BH,!l;lIO caM eaao ,ll;Ba apaa, PaCIL'e' no liJl8,:iEHllM MjeC'J:'mt:a y3 o6aJle pnjeEt3. n 113C.rIH'lHOM Se.MJb:HIllTy. 0130 cjeMa Ha3)eHO [e H y pmra' l I tOj co iemlJ .~ .u : (acn . .n;p. lIJL. Beaa

  y " r . u : a C 1 I . B : I 1 : Y " , . 1896.) CTp. 47. ...-..-'Wissenschaftl. Mitllieil'l, V,) CTp. 121.) ..

 • 8/3/2019 Glasnik Zemaljskog Muzeja 1904./god.16 knj.4

  6/91

  492Ranunculw~ spec. - , l l ia6:fbal{ (Halmenluss).

  Epoj 26. n 29., lI;Bnje palma BPCT6 cja~f6Ra.. J1 UBO Je RO P0E .

  Verbena offict"nalis L. - Cnopnm (Eisenkraut),Epoj 31.RopoB, mTO pacTa no nY CT Olt( 3eM JJ:.R mT Y H y3 rryT6Be.

  Quercus spec. - XpaCT (Eiche).Bpojenx 32. n 54.TIpe,lJ;JIem:IJ neKO.1IllItO reanana (cupula) H npeJ101J~belnl ,ncrrp. no .O,ll;peljKBaIbY

  npoljl. Bnaaaxa one ,ll;a je npo6a . 32. 6a6ypnua ea xpacToBor JI lITIIha, npoY< lp0 f l ;OBaHa ocox,Neuro terU8 spec .

  C Y MIf" H B O o ;u ;p el)B B a .H > e.Helwje npo6e DpR6paHl f1( ITJ(O,lJ;HHa. c j eMeEba rnrjecy ee MO('J(e IIoYE.n;aHo oApe.n;uTR,e p jenaljeH a M lIO mH Ha neaaarrra, l lo iTI t jep ce rrpn6pasH :mrO,ll;OBl'IBPJ(OCJJa6o ' oA)_xff i:ame.? Seeale cereale L. - Pam (R o gg en , aJ I6 aJ ifem IG f tb ek ere). Epoj 30.

  npe,ll;J(~e eaao 18 ~pHa, Iwjn; noT j eqy , K alW :M JifCJ1JI npoqJ, Baasrax, 0,11;pa~n. CJla60 0ApilRaHa spna spJio ' I ; ! ,y MMeaa, 3'D ,u;o 4.: f{.$ .n'yra"llta.

  ? A vena fr aua L. - ,lI;HBJbaIt (Flughafer). EpojesH 19. n 20.Paece HO lMma~ta.

  ? Agrosterrim.a spec. - ItY I~a.1:h (Kornrade). Epo] 17.BopoB I IO ycjeBHlI'la.

  ? Geramum spec .. - i-KfJ;paJIHIJ;a, .'IR,1I;paJl':)HHaE J'fJIH Hr.llHD;.a. (Storchselmabel), Bpoj 25.0Mj ce Kopall namao y :apHJIH"K .a.

  ? Solanum ui,grum L. - 1I0Moli l lHIJ ;a (Schwarzer Naehtschat ten, Dollaplel). Bpa] 24.PaCTe IlO rpoxo 'ry .

  '? 13pa1~gan%umspe0. - JetlE~IIlaU; (lgelkolben). BpojeBH 27. H 46.Paere no B;ra3HHM japyra!oIa, y a o6aJ[e pnjelta H T. , 1 1 ; .

  ? L'iJ,U1WJ n o o U s L. - JIOBOP, JICiBOpHlta (Lorbeer, aJI6anemitH daphne). Epoj 53.BiI.n;no eax ca~rq , jep ;an IIJlO,1l ; , . Ayragme R m!Ipf l{l; no 12 ;KM.m~o ee [e JIOBOP aanrao tw, I I ; cojelIlI"lapa K ,n ;OH.oj ,n;OJllI'IHi, P;O"llO,ll;Haa

  MHIIIJ1,el,C, .z(a je OCTaTaK TepuHja:pRor ,lJ;o6a. , l I ;oca.zr ;oe HaRMS JIOBOpHl'I.je jommwp;je aamao y 1)a.rrasllwTlura r rpeXl lCTOp l l ' l lWP ,o;ooa, na ce C'Tara He Mome MHCJIHTH)p;a ee je y TO. . n; o6 a c a. n; :a :o . B jepQ BaT Im je je ellaKaEo, Aa y T OMY ;lP H Y I IMa ~W I IoMaca I I~lO,1J;OM lie;fl:6 BohIee .

 • 8/3/2019 Glasnik Zemaljskog Muzeja 1904./god.16 knj.4

  7/91

  Sipovo 1 njegova teroijarna Iaunula.Napisao

  Prot Sp. Brusina.(Su,3 tablioe.)

  Veoma zaslusni zemaljski geolog za Bosnn iHercegovina dr. Friedrich Katzer,obratio se 1111 mene, ne bi Ii htio preuzeti odregjenje tereijarnih iskopina, ~~oih jeobreo kod sela Sipova. Rado sam nil. to pristao, tim radije, sto te odjelni predstojnik,nas vrli zemljak dr. Kosta Hormann, ravnatelj muzeja i urednik ovog llGlasrrika"spremno dozvolio za to nUZ:n6 tri tabliee, bez kojih hi opisivanje bilo gOP2lVO jzlisno.Uz to se dr. Katzer ponudio. da opise doti:c.ni kraj sa geoloske strane, te o mi je pcslaoprilog, sto Crt ga ovdje doslovce priopeiti. Pisao sam s toga gosp. d0ktoru, da ova malaradnja .ima svakako da now' i nj,ego:vo nne. No, dr. Katzer je ad same udv:-oruGstiotk1onio moj predleg. Valja mi, s e claWspokoriti; no posto rni nije obicaj kititi setugjim periem, morarn 8vecano izja.viti; da je to vise njegova radnja nego Iimoja, Ov:-djeponajprije slijedi njegov prilog,

  Zem alj ski geolog dr. Katzer u svome nGeoloBkom vogjn kTOZ Bosnu i Her-cegoviu[[ U l), go voreci 0 tercijarnim kopnenirn naslagama isti6e, dasu mnogobrojnetvorevine nekadasnjih velikih jedinstvenih naslasnih kotlina od kasaijih tekton.skib dog_a-gjaja rastrgane i erczijom rnegjusobno odi:jeljene, talco da su se za danas saeuvfili samopojeclini easebni ostanci. Kao tipni prunier takova komadanja ejelokupne nakad naMagenavodi, osobito mladotercijama kopnena podrueja 11 Prozom iKonjici.

  Doeim se kad ov ih neogenskih gruda, sto se nahode u zemljistu izmegju Pto-zora j Konjice, dapace kod 1000 m Dad morem, maze odrediti bez muke sveza, sto [eopstojala za vrijeme njihova postajanja, ima u Bosni idrugib mladotereijarnih naslaga,kod kojih ntis lake raeabrati, imadu liprvotnu zajednicku tvorbenu kotlinn, premdabi S0 chUlo) da injihov geograiskipolozaj upncuje na sveau.

  Ovakav slllcaj ima na primjerll p o d.r u eju Jajea iVareal'-Vakuta.Velika ligomiocenska naslaga smegjeg ugljena u Jajeu opkoljena je na istoku.o"d vise m aIih naslaga1 kod Mila donjih na sjevernoj obali jezera Plive, kod Varcar-Valmla ikod Medne (iugozapadJLo ad Varcar-Vakufa). Sve se ove zasebne male lli\Lslage

  geogl'alski prikljMuju nit oligomiocen n Jajeu, te se poduderaju s njim u opce 1)6 redu:vrsta i'po kakvoci kamen,ja; ali usprkos tome bilo bi barem za potonje knpove 0lJrav-

  '1 I,,,dail. PQvQ(16m L'C int"rnac~on:alnQgge(>lps.kog kongresa po zemalj!lkoj "hl~i u Sa.ra:fevn. 1903,Sa S karti, 35. Skana.

 • 8/3/2019 Glasnik Zemaljskog Muzeja 1904./god.16 knj.4

  8/91

  494

  danije mnijenje, da imadu svoju ao p stven u tv o rb en n k o t l inn, o dijelj enu ad oneu J aj cu, nego linjihovo tumacenje kao krajnjih tvorba [e dn e j e d. i n e velike na dalekoprema istoku razgranjeae naslazne kotline, koja je skopcana S cnorn u Jajcu.

  Ovo nmijenje doneklc podupiru rezultati poblieega proueavanja faune poje-dinih naslaga, koje svakako nije mcguce IIveeoj mjeri, posto se nesto vise iskopinasabralo u podrueju samoga Jajca, zatim kod Mila d6njih i n najnovije doba nagol'-njoi Plivi.

  Faunule obadvih prvih dijelova naslaga sastojs po podacima literature 1 ) od Lim-neja, Fossarula, Bythinija i njihovih poklopciea, Helicina, Planorba i vrsti Pisidskihskoljaka, koje su lose sacuvane i_onajvise nezgodne za speeijalno oznaeivanje.

  Vrlo s e razlikuje od ovoga zivotinj::;tva znacaj faunule u tercijarno] kopnenojnaslagi na Iijevoj ohali gornje Plive k od Sipoya: jer ovdje sasvim preobiluju Con-gerije, kojim se od .skoljaka poglavito Unionide pridrusuju, docim megju mnogohrojnimgasteropodima takogjel' kud i kamo prevlagju:J-1.l vrsti _j_l1elanopsis-a . Ni Melania C I .Esaher i nije rijetka.

  Spo,menuta [e naslaga hila do svoga otkriea po zem, geologu dr. F, Katze1'u (1902,)po svem a nepozD a ta, I, G rim mer Z ) spominje [ednc po prilici, sest kvadratnih kilo-metara veliko neogerisko nalaziste: n a d esn oj obali gornje Plive kod Sari6a-Brgjana?za koje se po SVO] prilici doenalo kod razgledanja [ednoga ugljenog izdanka kod Brgjane,a daee nije pobli~e obaziralo on geoloBke odnosaje udaljenije okolice, Taka ss oiieopazilo, da spemenuto nalaziste na desooj oba l i PUYe sachij-ava [edan juzniJ odsjtlvernQgglavnog prostiranja sasrna odijeljeni iz-da,nalL

  Proetiranje rra sjev sr u od Plive osla.nja se na ondje nalezece ee vapnence idolomite triasa . i pl'uza ae na sjeveru ipreko Besnjeva, na istokll do Sipova, .na zapadudo visina Vra2ic3. Ista ova sela Iese na triasu, ali se ipak pruzaju rnladotercijarneslatkovodne naslage do ujih, te sa uzdisn unegju Besnjevom i Sipovom }ll'el:na istokudosUt visoko na bocini slj_e.meua.Voznikova. U dolini, sto se pruza od Besnje'va na jugJzatim 11 klancu Ljubovackog poteka protez ,u ae naprotiv sivci i dolomitns brece,duboko do polovice naslage, po cemo [e njezrna sil'ii:Ja malena ..

  Jednostavno je petrogralsko l 'aMln.niva:nje naslage, sio j8 Katzer broji k oligo-miocenu. Na dnu, 'neposredno na triasnorn temeljnom gorjn leze vapneni konglomerati,ko!i su najbolje otkriveni na srednjeni isapadnom di1elnnaslage, dMim sn na istocnemrubu zastupani samo uskim trakom dolomitskih breca, Povrh toga slijede plosnatislatkovodni vapaenci, dijelom gus,te vrste, tankih naslaga, tvrdi izvonki, dijelom lapo-rasti ikrhki,

  ~_ Prvi zauzimlju osobitoeduhlje horizonte, te su, je1' saddavaju dosta veliki levautumbituma, obieno smegje-sivo crnkaste boje od istrosenja izblijegjene. Oni sadtiavaju mje-

  ~ stimice mnostvo bilje'lnih ostanak a) kafka;d liMa isjemenja J ? o a e i t e J J , ~atitn. malih siljatihGonfl&ia j Dreissensia, kao iveliku Melanopsis iLiTtln~jeJ koje eu saeuvaue ali naiviseu snpljim otiseinra PUll im kri.sta.lciC:a, te ih se a toga ne moze odrediti.

  Laporaste su naslage osohito 1'11zviiene u poVI:it.i naslage, ali prodiru vrstinrlce ikroz zvonke laporaste vapnence. One su takogjer nesto biturriinozne, ali ipak veeim dljelomdosta svjetlo~iute boje, kojaposta:ne katk;.ad skoro bijela radi prevelike mnosine mrvicaod Sk01iaka, kojesu ugnjeeene u naslagama .. Na mjestima imadu ovi l!;};}Joridosta dobro

  ') "Vogi",. 1 . c. str, 18C, 182., 18

 • 8/3/2019 Glasnik Zemaljskog Muzeja 1904./god.16 knj.4

  9/91

  495saCllvane logile, akoprern obicno i uakasene. koji sa . i a s costa ::;acuvali koru, te sodadu ad.l'editi. Jedno ad glavnih nalaznih mjesta [e slabi obronak nepcsrsdno istocnoked sela Sipova, gdje ceeto mnozinu okamina sadrzavaju ploee, dijelom iskopane izpolja, dijelom izvagjCJ1C iz kamsnoloma za postavljanjc ogradnih zidova, Odavle potjecusve vrste, koje ce sada biti opisane, - Dovle dr. Katzer.

  Od vise plcea, koje au mi poslane na ogled, izabrao S8m tri, s kojih su snimljenep~'ilozene tablice. Place su 11 Sarajevu Iotogransane, zatim ih je risar u Zagrebu pomocuiotografija i samih ploca, sto je belie znao imogao, narisao t1 aaravnoj velicini: paceod drnge je ploee naeinjen isadreni otisak, 0 cern ce kasnije biti govora. Dakako datu nema III iz daleka one tocnoeti, koja rnose biti kod potpuno saeuvanih primjeraka,kao sto ie U ffiOjOj n Gragji" ili U J J Ikonografiji" .. Te sa naime vapnenasto-laporasjeplace razmjerno govoreei veoma tvrde, prepune su Iosila, ali sa ovi ne dadu nikaknvacliti iz kamenfu, 11 kom su zgnjecen:i" raspucani islomljeni.

  Jedva trebam napomenuti. da su te ploee prepullB odlomaka, sto ih risar nijeurisao, [er ne bi imalo smisla za problematicne ostanke. A ito se same sobom razu-mijeva, da su ploee, a po tom i iosili, prsrisani 11 naravaoj vcHaini.

  Od 36 godina QV! l n lO , s i o su se obrele i PI 'Ot l0av:a ju slicne Iaune Ugarske iBal-kanskog poluostrva pak sve do Gl'cke i Male Aaije, obreteao i opisano je velikomnostvo vrsta iodiika rodova Melanops is , Vtinpm'a, Oon g e,T t'a , D r . {o i t. d., te ih [etesko odrediti to vise, !lto je epee poanato, kako se slatkovodni rneku8(}lu j~dnu !,ukune razlikuju zna.tno ieclni od drugih, a u drugu ruku indrviduahre osehnosti t ;azm,ierDosu vece nego Ii n. pro kod morskih mekusaes, To sam smatrao nui'lIlim pomenuti. zato, da se sna, zasto nile mogu6e odrediti sve vrste, koje su uz to veorna tragmentaxne.

  Gasteropoda,Lymnaea ~p.:Z ' rJ l> ldL) IJM}!;a 1.

  Kogo.d ee sl'irvnjivati ovu sliku sa slikom od L {m na ~a J alr ,s 6'i Bms, tz OreilclJ, USrbijiJ), taj ce se 1ako uvjeriti, da su eaista veoma sredne; no kako niko ne de mJlcina osnovu loseg oriska tv r diti , da.iiu istov'jetne, iednako ne e.e biti kadar dokazati,da li se iu cemu razlikuju, MOJ.'aIDa sa dakle ~adovoljiti. cdredbom 1 ' o < 1 a , a FO ~voipriliei patri k surodu Qulnar?:a Leach.

  Plauoebts sp.Tr Jl> la II ., 8l il ta 2 . < > , b, 0, .1.

  Sto smo rekli za prijasn.ill vrstu, i o s vi!e valja za OVU, posto .ttl znam.oza veeibroj slicnih vrsta ioblika. Na svaki se na0in iSiol; dli je ova;j Planm 'b i s najvise nalikna P. FuNdi Bl'lls.iz Metohije-A.vtovac Hercegovine (ozn. mj. tab. Hf., " 8 1 . 22.-24.).

  Melanopsis retu$a Brus, n. for.Tabla I.,8Uka 3..." ~, c,d, ~ .1 :

  Premda i to . imamo pred ocima samo slabf; otisks, to sa ipak usugjujem odre-diti ovn kao novi oblik. Poznato [e m nostV Q naS ih iinosemskih Metanops is , a li u ije dna

  .) Drusma. Sp., ~IeoJJograI'hia,Moiluscorol!l Iossilium in t~lluretettiaria Hungariae, Cr.oatiae, Slavoniae,Dalmafute,. Bosniae, Here~o"iliae, Serhiae aL Bulgariae inventorum ". Zttgcabiaa MCMlI.

 • 8/3/2019 Glasnik Zemaljskog Muzeja 1904./god.16 knj.4

  10/91

  496nile fako kl'upna izdepnasta kao sto ova. Priblizuje se nii}Vlse na J l1. F ' a b c . , . i , ) ,. kojusam oplsao iuaslikao iz zagrebaekih kongerijskih uasJaga.

  Melanopsis Katzeri Brus, n. lor.Tabla II., stika 4. a, b ; tabla III, slilea 4. c

  I ova je veoma slabo sacuvanaJ ali se ipak [aeno raaabire, da spada u rpuepe-cijalno dal~atinskih M . Pani5i6iana Brus. (nGragja" i t. d., tab. IV.,sI. 3.) 4.), ]Jf l. Kis-pati

 • 8/3/2019 Glasnik Zemaljskog Muzeja 1904./god.16 knj.4

  11/91

  491

  'I'ik do sada spomenutili zavoja iste tahlice vidjeti je jos usta ipredzadnji zavojnekog puza, sto ga risar nije mogao nikako pogoditi, kao tHonije ni prije navedeni01'Jjgoce' l 'as , jer bi ga morae popuniti Iantazijom. Rek bi, da ima donekle oblik rnor-skog roda FttS1,(S, ali pllnO je vjerovatnije, da je stisnuti primjerak MelanoJ?sis reiusa,koji su mace svi utisnuti samo na ploei prv tablice.

  Pelecypoda.Oongerla ;Fl'ici Brus. n. lor.

  Tabla I., stika 7."; tablo: II., slile" 7.b, c,

 • 8/3/2019 Glasnik Zemaljskog Muzeja 1904./god.16 knj.4

  12/91

  GJasnik zemaljskog Inllzeja Q Bosni Hercegovini. 1904. ~Vl. 4c . U z C 1au llk "Sipovo injGgovo.tereijarna fannula a.Tabla I.

 • 8/3/2019 Glasnik Zemaljskog Muzeja 1904./god.16 knj.4

  13/91

  Glasnik zemnljskog llluzeja n llosni iHercegovin.i. 1904. XVI. 4. Uz iilanak ~8ipovo injegova.tereijarna Iauaula".Tabla U.

 • 8/3/2019 Glasnik Zemaljskog Muzeja 1904./god.16 knj.4

  14/91

  Hercegovini. 1904. XVI. 4. U:r. clanak .J~ipo~oi njegovatereijarna Iaunula''.Tabla,ID.

 • 8/3/2019 Glasnik Zemaljskog Muzeja 1904./god.16 knj.4

  15/91

  498

  nil drugoj pluc. i1 slika 8. Twa ih 1 1\3 drugim plocama, ali sn svi slabiji otisci, iiiodlornci, koji TIe razjasujuju bas nijita, Svakako po A ndrusovu spada u rpu "carinatae" J);same manje iii malone vrste, kamo ide 'najpozllatija i najrasirenija D. polymorpha(Pal las ) , rpe cd koje je poznato preko30, sto fosiluih, sto recentnih ohlika. Bas zatoDe da se nista pohliZe razabrati, ie 11 vise nalik navedenoj ili kojoj urugoj.

  Unio Katzeri B rus, 11 . for.Tabla II., stika .9."; tabia IlL, etika o

  0'10 je napokon najlj,epsa irazmj arne najbolj e sacu vana vrsta siPO yacke hun ule,Veoma je pak zanimiva vee za to, sto nema premca: ue pozuam naime nijec1an Un ioUgarske .i balkanskih zemalja, koji bi bio ovomu srodan; nijesu mi pak pri rucivelike monograSije Lea iKuster-a, a . UB .bi. znao kazati ima li slicnih recentnih V1'8'1".3. .M ogli h i jed ino ovu vJ:s tuUnio sma tr )) .t i s rodn !i lt or tJ . U . Bacl r :t" a nu s Bras. iz D a lm aeije 2 ) ,[er [e u potonjeg, m a o da se in aCe hitno razlikuje, straZilja strana dvostruko uglasta,belje re-kuG; dvostrnko nabrana iIi rebraste,

  Kako slike prikaeuju, oh lika je jajastog, jedvlltronglastog, vrh je [ako potisnutprema prednjoj strani ~aljke, te je prili.Cl:tO tup i.zaobljen. O d brane nama ni traga ...Povrsina ;Ie svakako bila vise m:rnje glatkaca ~to je na slikama v id: j'e ti o s tr e etta pri-nsta) to niJe drugo, nego, jer Btl likoljke trosne. Glavno 1 e uapokon obiije~je) Bto nastra?injoj strani ima, 'tri ~iroka nabora, kaGzaobijena rebra, koia polaze ad vdka, teidu do st1'l.lznieg okrajka, t. idb oboda analne strane j us~iea toga za'uzimliu goto 'Vodobrupolovinu po"r~ilieskoljke.

  Joll rei [e primijetiti, da so-na tabli III., sUka B . b nalasi desna pola skoljke ovevrste, Oovjek hi mislio, da stika 9.u od II table prikllzuje lijevu strann, ali nije tako.Na H. tabU naime sU l ca 9." nalasi' s~ udubljen, dakle konkavni utisak. takogjer desnestcane j no dr. Katzer je sadrom snirnio drugu placl l te tako dobio dbha]' pozitivn'iotisak, za koji se Cini, da prikaznje [ijevu stranu, s to u istinu nije. Riear J 8 po naravnojnegativ11oj ploei a ip8 sadrenoj pozi t ivnai narisao drugu tahliea, koja je ta:ko holieispala, nasto moram upozariti C ita:telja. .

  Pravedno [e da iOVI.1, Dt1.jljerlE[[ vrstu im6nlljelll na east obretniku.Uzevsi 'na oko avesta sam istaknuo u posebnom dijelu, to S8 jasl' lo vicli} ~a o\ta

  iaunula lina svoje srodnike poglavito u Dalmaciji,Na koncu mi ie dodati, kako sam 1901. god. nasao kod Sinia i kod Mostara

  vapnenasto-Iaporaste naslagef kOle .su po rnojem sndu takogjer sredne, pace istovjetn:esa ,sip0va(l)hm. S to pdje ell iave opisati ipriupCiti ueenom

 • 8/3/2019 Glasnik Zemaljskog Muzeja 1904./god.16 knj.4

  16/91

  A p Y I ' l I npnaor I I O B H a n a I h Y q}aYHe penTH JIIrja H 6a rrpaXlIjaBOCHe 11 Xepneroaaao.

  0/-1, r r ; p a q,pa:a.e Bepaepa,

  npnsaeaor ;q;OI\eIITll>l aC>h:Te!lTll 1. 300.;rOIUI'Or eaDOp,a. n ;. II lCp.ClI6yqUm:uu:Ta y he"ly..

  Y B O p ; .Osa je pa,ZJ:; l l>a y r~1aBl IOMe rexeaaaa Mora rryToBalba, lllTO caa ra uo; r ;yse9 y jy .JIyII ayryft .Ty rO)l,Hae 1903. nsrnopox 6bC.-46pU;. ae! l f8 .J .hCIWr MJseja. I Iprr T 'OMe 6HJ!a Milia y rrpnoue pe~ Ba,ll;alia .A a UlTO Mory ke T a"< IJIlIje YC '[ "; ,m :OB ID l Me1 ;, iamHY n;p'l'y l lSMe.~ycpe,n;H.8eBporre' jcKa rr c .p e,u ;o 3eMG I;;e c jia yH e Y IIO P.lIef. l;Y p eu TH .II Ija JI OpTo. I ITepa II ,1l;aca6epeM MaTep l'f ja .? J. 6 "R i 1: :x :BpC 'l 'a , Iwje Rap01DITO p;O.I IElS6 y .rm:ran.e y OBOM l IoTxBaTY) a;:r:a rrpH 1 'OMB H e ry6mt. lIS B l1A.a It ,ll.py re :lEllBo'.rHfbcp.:e e p.:yrrHHe.

  Oapxa QIJpe~PJIH.:'la [e lIPJIJIl) l"mO RRp-a:Ban;Mora nYTOBaH>a. n o TOMe MapM calli" 00,;.t;allial'o, il":pl'ITa'J'H o o Y , 1 l ; a , t 'Aie CallI 110 IlpH.TI:HI{.FIRaCJIyhHBa t lTY paaMe' l j y . JeAI lHo y jymHojXepneroaaaa, r.lIje MM Bel l T.llnf~UfP,;ol>ln pB ol'a n :Y T oB a Jt,a (1897.) ea6pao .1I.OBOJBIIOMaTepn-[aaa, MOraQ casr H!urycTJITH TIl:,ltan:m,n npaooII; , . 1'e caM: ce y rry THo y rro rrpH je TtO 'l'e 06JIaC'Tll.ITYToBan;e O.TIIOt.le..oje 24 . jy.1a ca Jt (cxoAHl I ITe :r . r y CIlJ.b eTY , na, ll_pereo CI IH>a yJ bmHQ . OBY 'l la - q; K Y jy ~ tE [e B o . c J f - npeIwPYaI taToMacHl ru : (Toramaeini) , sa:eJIymHlI IIC'l'pMElIll&:re.:b fpa:YFfe 'pf.lUTII-JIH ja B oese II Xep"II;"Cl'OIlH:r!e. By , lI,Olt cy ee Tto,ll, ayHe orthopter II mollusca BehIlOtta3MH jaClur cpeA08ell1CKFI YIlJI1111H (a, IIp. ItGl'l: pOAa o r tl wp te -r a ty l op lJ 'i s 11 pacMt1archelu) a T inw aero II IW.n; pO Aa nymeBa medO'i 'a 11 campylaea muealw ee Tn :anje MO[,Jl.O,ll.O .B :aSaTH Sa peoT HJIIIje. 113 JInBHa lIPOAJ' lII :fIX ny T rrpemo B.I1Crro, 'l;iaIle El:ynpelliKe yRyr rpem 1I Byl 'ojr io, OA:l. .BJI8 nperco rap. Bal'Ja II ceMa MUI;;.lleHa Kp08 .1I.o.rrnny Paxey J'a6.rraJuLU;Y, l ' ,p;je C a 1 0 1 lIQHOB0 c T y m r o y n o.n ;p y "l je d )aYH 'e C p e.1 t0 3e~mo~'a MOpa, II10ja ceoHAje II Y ITorJIe;n:y perrrHJIElja jacHopacnosHaje. lis Ja6JI&UH.n;e ,ll;0lJ,6X .:w:CJ.E,.e!ml'ln:olll:yMoc:rap, o,D;.aEJIe, rrareoa .K p aT 1W r O "0p aD ll:a , H"ac : ra , JHIX D)"t y 3aBMy (Y GJ IHSH II H , 1l; U JIM a -T l t HCKe Mcb e a aa ;EeJI : .eSHl I ' I .B:o j npyslI T a6 e.n a- T p e6 R liie ), r,1l.je -cau ee sa .1 l .p*ao lTeI to-.rrln"o zta aa . Id ..s 3u Ba ..u :e AO~OX upelw lIouoRa nozsa y Jb:y6HJl ;e. H CTUJ IUn ; 'Ie npereo,l!;a6 ap -noJI,a .1 1.0 ) J , 1 1 " L I H H U ce,ZJ; ; ! l, o ; 1 J ; a l M H ce ;vcnex na Ea6Y-Il.IIalllIB Y l Aa ceTY , Yopy mB H'K 9j B O]ap:H H, s a, r r ; . p : l E I H r . B H I I I e ,n:,~Ha. COBe Y8Ef iCI lU8 c a ~ j O ' S : npeso Byqje 6apey TaU;lW, C I w i e c a u - T.a;qH:e I I o cJ e h H B a o r f O A P Y "' . j e A B TO ll n ; a . .11.0nprroropcne M e l J e ; Hajlla;.r;ce llonpa'nI'K npe!w H eneCH Fba Y MQc:rap, o,1l;aK JIe cax ee, Y'llllfliBIJIH ns.rre'l' y ra6e.lIYII Me'l 'KoBlrl i , nOBpaTtIO y Beg : CPe -, n;m I9M a :y r y cT a ;,

  Moryh :e .1I.a he ~toja RapTa D. pacupocTpaa,elfDcTu OHllX peIlTH,iIIIja, lIlTO cy 6Ho lH lnpe;ll;MeT Mora HC'rp amHB al l>a, y uojeAl lHoCT1UHt ca.;.r;p:;;JtaTH H HeEHiX npasnaaa II aerasr-KOer.rH, Hy 1 fnaK ce B aA allf, .1I.a he on a , ll]_Jy~HTJI , /QJerJ 'a jacmfjy MlI{ty . f'l "0 u r ro je l - IMa-

 • 8/3/2019 Glasnik Zemaljskog Muzeja 1904./god.16 knj.4

  17/91

  500

  I. Chelonia (EopH>a,qe) .

  AOOMO lJ,O caAa 0 H81wjlIMa HaImlhI ;1I;o6po n031UlTHhI cpe,lJ;fb06npOUC!,IW BPCTHlifa; MflMO-HJIas el:BI CaMO nJoITaEb8 -0 reorpaipcr'i :oj pacnpOCTpaIb8HOCTR, Ap~ItF[ru:) AU li e If oC'l'aJI,Irn o n a n n U06y ;V ITK samuraff,a.. ill O c y - S M I 1 j e y O B O j p a , l l , l b l I r r p U J J 1 I" f H O :m m o r p e , z r ;o6paljeiIc, saJ.Dtl rrpm racara ro ..liIIlllEboj . lI ;o 6H Mo ra lilCTpa;.~.nsalha) rcoja je caCBlIM aeno-AeeBa lW.HHW sa XBaTaEbC , TOJlflRO Ii sa rrpmJa'rpruh8 IbHXOBO. H y CBar';~L1W .zr;p;rn:FfM,ll,a Mory pel: i rr,Aa ce BOCHa K Xepneronaaa II Y Xepne ' l :OJ IOmKOM HCTptl:IItIlBarl>Y HeTpe6ajy sacTHAjeTJ[ Beh AaBlW rrpeTpa;rn;eHHX 3eMa,'ba cpeAffie Eepone, 6aUl ieao UlTO CSH e 'l 'p e6 ajy CTH 1 J,je nI y c uo pe lje aa y rro.t'JIep;y op HllTOJIOl'Hj e; S 1l1 'O U O .llO I:J!je II uaaaico-300,)WrHje; IIa 1 < 1 . alto j e :Hoj llpHHOC MaJIen r e ce O , z r ; f I O C l I same HU 06pa.zr;y T'y~eracatiapan,a, rrnae he, na 611:JIO TO MaRal ) caao rcao KaMaH rroje,lf;l'mao;,MohH IlOG.i1y:mIfTJInprr IlO,ll.nsa.a,y srpa, ll.l aamera SHaEba 0 SOO.T.(OIIlEHM IIpRJlRItaltfa Bocae H Xepasroaaae.

  rpaljy liy DOAHjeJHlTH y ABa js,nlIaKa oAcjetta, oll; KOjRX he ce je,n;aH 6aBHTH OIUICOMoa6paHora Ma:repn.jaJIIt, ,nOB: lie ce ,;:. :pyrH O,ll;HOCHTlt .a a .lnInOTHffiOI\OreorpaipcIta merarsa.

  OC IU I 0('.061'1Te 3aXBaJ~BOCTH_paBlJa::re.i.bCTBy 6oe.-xepn; . se~f'a.lh('.P;:OI' MJseja sa IIO,l!;IL-jeJbeHY l I1H.Cy6BSHJJ;f I jy, aesa js oap;je H3perreHO npHi lHaIbe II OHtIMaJUrqBOCTIDIa, leojsoy MH y ~lOJeMY nOTXBI l:r y , 1QeJ IO ' rBOp .a :o w.tre n a pyi ty : r.1CIIOp;:Et MajoPJ O1 'y nar. TOJ\fa-CHHa -y y 3a ,npy , HaTI IOpY' l IDI I ty JIaBJIY BHCItOUlLiIy(Vy"koci lu) U Ap . C'rajHepy (8tei-neru) c rocaO~PM cynpyroM y Jb y6.HFb Y, IIpIICTany P. ROMa;1l;fIl'IU If Ap . Oraj;D;JIepy(Steidler) e rO_CllolJOM c y n p y I ' 0 .M y O T O U Y , mJllapy . E P H 8 C ' L ' Y llJI. Pe ;r r; ep y (Rod eI ') YE l I ; J I 8 R ; Y ; H aA aJ.bS roenosra KOTapcmrur npe;zJ;c: l 'ojHJ' I1J; lH. la y J .&y 6H fh Y l 0 1 ' O I 1 ; Y II r~r; :y ,1'e l'OCtr01)H saRyrrmIn;H ApO'lC,aBHOr XOTeJ{a y r a J : l ; ' & Y .

  L Te stu .d o g ra ,e ca L.Oz; Rolil'feH1IX IWpEbaqa YXB a THO cax jeAarr npKMjepaE 1., TpH 2. ayrycl'a) a nenr

  eEceMIM_ap, YXBah.eH IWJJ;Diol l a , ';:':06HO caM 0,11;e,ll;HOra E'OCIlO,lJ;HHay HCTOMe lIrje0'l'Y. OBaBpCT je RapaKTep : rmT l t

 • 8/3/2019 Glasnik Zemaljskog Muzeja 1904./god.16 knj.4

  18/91

  501Ta6.um;a Y .

  119(11 '- ryJmpnj(l,IHlCUJllIjn.1- Q MUfWl.6H CWV!O 1+3,2 16 pe )WBR (7 ,!l;0 cynsycs)2. ~ l I{a.I i .Jre B Ce,l l ;Jl0 1,2+3 13 pe,l\oBR (6,11;0y.rtKyCil)3.. 0 Ba6a JlJlRH!'IUR 1+3,2 16 p6,1\OlJa (9 );0 cyasyca)4. 0 Baoa nnamraa 1+3, 2 15 pe_n;ona (8 ,1\0 cy.n.Kyca)

  Bp !LT l1 11 q>e :M :opa. ..-urr ,,1:'IJ:BIf 110!! l 2 . eyrrpll :remTopi ' l .1UI7 13-1210 11-118 12-129 12-11

  'i !;:'Ql['t~:(..,"1'~- 'r. 'rmnmrrueo s ,

  y I~01J"TaK'ry oi l T1I,'1ln nn IT~ ar .Ys 1.: Oznarmraa M,ubKa, pOCTpa!IH y je,ll;I-JOj Ta'fD;H Y , l l ;0AzPY ca (jlPOH"I"011aC3Jlm.Ja;

  ,lI,Y.JhlllEU r-naae ca Tpyu.no~1 85 .!I1.il!.Ya 3. II 4.: C alUl,eCopHIiM 4 - . noeraaaanoet OR )leCHoj CTpaHH.

  Ta6JlIDJ;R n.(tpojenlI py 6pm

 • 8/3/2019 Glasnik Zemaljskog Muzeja 1904./god.16 knj.4

  19/91

  502 -..Ifocraacana'[a

  CnO J1 HaJ1aS1H l l Te Oynpareenopaaeja.IUljeJio ACCROis Elopatak (3 ) (3 ) : 0 ; .is Laxsnburg 9 9 n ; . 06 . or. 0,1\

  is St. A n dl'ii . -vY U l'd ern . 4 3 : 0 ; . , JI. O . z l .S ? Frankfurt a . /M. 3 4 I e 00. or', Ais Febe,rtem p lom . 11 11 '1'.

  I is FeM l'tem plom . 9 9 : 0 ; . JI. oAis Pottsndorler Heide 2 2 : 0 ; .is Pottenderier Heide 11 11 : 0 ; . it. A is Hausbrunn 3 3 : 0 ; . 'I' . ; !T. , 1 1 ; . 0)1,.0 Be"! 7 7 rtS ? Be"! 7 7 T.~ rlla..!l,aIl, 7 7 I 1 , . ,I. OA , 1 1 ; . 06.is Gablitz 7 7 : 0 ; . O Q . A'is j\fauet 3 7 n, T. JI. 0,11.. A 0 1 5 .r ; r . Mauer 7 7 :0;.9 TpaBffH], , 7 7 '1'. , 1 1 ; . AS ? '.rpanlUlK 2 10 n ; . 06. or; o . , l I . .9 'I'pansas 7 7 T.1\.Q Tpaanau 10 10 n ; .0 ? 3 7 n ; . JI. or. A OA0 ':l 7 3 n ; .is ? 7 7 : 0 ; . JI. OJ'. o . n ; .0 ? 7 9 T I ; .S ? l'ichl a./Mondsee . 7 S n ; . 06. Of ' . 0):1.S ? Klosternenburg 7 7 D,. 06. or.S ? Kloaterneubnrg 7 7 n. .If. 06. , l J , . OA .C i Klostemenburg 7 7 n ; . .!.I. o r .0 Klnsterneubnrg 7 7 D ,.9 . Klosterneubnrg 7 7 '1 ' . Ii EIopatak 7 7 '1'9 :Baden 7 7 U ; . 06. or. o/\ '.S ? Pemitz 7 f6 :0;.Q Linz .. .~ " (3 ) 7 n ; , 'Q Gerstboi . 7 7 I(.9 . Mitzeils (T wpO JIC Ka) . 7 7 D,. I- 06.Q Mltz6ns (TapoJlcl ta) 7 7 .lI.S ? St. Andxa-V;rUl'dern . 7 7 n ., ofL O f'.S ? Fran kfu.rt a.(M. 7 7 n., 00. or.0 Steinfeld . " 7 7 T. rtQ Steinfeld 7 7 n ; .Q ll'ehertemplom. 10 10 :0;., JI. or .0 .Pottendorier Heide 10 lO :0;. 0 6. O }'-. ( , 1 1 \ , < p POHT . paCTUBJb . ) .~ Pottenaodel' Heide 10 10 n ; .0 H.Hlsbnuul: . 10 10 1 1 ; . , II' or. I

 • 8/3/2019 Glasnik Zemaljskog Muzeja 1904./god.16 knj.4

  20/91

  5035. Lacerta. m.""'id~sLaur,T1HfHqllH 05.rnLK naljeH ]e " t [ec' .ro y JII1BRy) IT a [ ou r F J IW,n; Ja 6J Iam ru ;e T e Heae-

  eaa.a, var. majo'!' 11:0/1; 3asaJIe, JJ:,y 6H fb a, c.I,ou ;a, H y :lEa.1I1iI6o:awHHj e nOllJIO sa PYIWMYJIOBFlTi'I je.. 0 BMEHlrjmr MOP!pOJIO.llIt1lM cBojcTBmra caripaaax eKSeMII~Tapa THID1WOl'!1.06Jlll lta a TaW H 0 ycrrjecmra ycaopehea,a OroIX esponejcrcsx eI'3eMIlJ:rapa, c fWjHhlacaM pacnOJIarao) o6anjemh.yje Hac r rp : IU~JlOTI . i .E.eHaTa6JIa.

  6. Lacerta mU1'al is Lanr,Ono [e y 3 L.. vtridis CBMaRO aajpacrrpocrparsertaja l'ywT ep H e caxo y BOCH l i I

  nero U y Xepnerosaaa a lIIaH.l\:a je ,n ;HHO Y , " iEapK l I .M B ana.n;S KM no,n;pY ""jR M a. H al;io 'X raaa l lpOJ . lOI 'Y 1 ' . ; 0 , 1 " 1 ; J[IfBH a C Ia } I Y caM OM Jl1LB HY , na c e. n; J1 y Ma l tJ IeHa , l W P ; Ja6JlaHr~e,nil. Ea6a-TIJ Ia"HHIUl ITa , n; o AB ' l' onu. a H H eB eC IU f.a y ,n;pYWTBY pa3m tx~py I'H X rymT e-pona. .H H caM M OI'aQ O lIaS HT H ,ll,a nocrojn 1 1l~ aF .:o B a p aS Jl 1f Ea 1 fSMeljy "E E > eraIIn ;6H>O-aYCTpHj -CKH:X;npl lMjepawa j 'xe.:l."a.E 0 ID rje }ry mlto ,ll;.ace C I bJ.lM e I Io6 .'lI ~m e I Io sa6 ~I l~ L

  7. Lacerta jiumana Wern.ITpeM,n;a BpcTa Bpyn e cpeA 'O seM 0Ke r~ .JI HM e) @aj ee I 'ywl'ep . ITp;trnHltaO ij:8. pa;nuIMK pajeB }I]~aS eM ,1l;e O llT PlIloJj ropcl!:oj k.n .rw H , teao H. up. nil, IIpoJ1\'lI 'y 1I8 101ei)y Ouu._a l'I

  .lIaBlIa Te 1Ia B a6a-llJIa.fIH "H H , r)\je y OC'l 'a . ' lOrtr nrrje 'leCTamHBOTKIba. 0cll:li:r Tora lJa;l:Jox:ra KO .n;J a6 J1 au H .u .e, 3 aB a.ne (cauo Y Q 6JIH r~y olivacea), Jby6H"EE>y , C TIin;y , II9 lIirrjeJIOMY,ZI;a6ap-rxw.by (o:e;1( je e ll . JJ:'HM:YI{'J;I~yTO~[ ,AOIbO.i\-I c'.rp aU OM K ilO O p ;JniK OM ), H "aj3a)"!; rroxemmro ,n ; Ta lwmm:ne C B . . J2[mtllC.lI:e R ap!ty .l le (:l1vm ei)y H eB 8C IIH > a. H BJIaraja) lIa AO MOCT apa ..B oja I 'op"E E> e C TpaH e l'H je.lla ~ry je Bp JIO . H eW . l'I l. ;U l 'a , MaC J.mH - aCTOSe J. IeUa , :$YT03 eJ IeHE ti,cBjeTJI8CMeija 1 1 ; . 0 oa%_peH0u:_p.B,aHe . Hsereaa ee pacnpQ(~TpaIb$HoCT, Ra1'OO ra i J ; IQcjeAyjeMoCapasHRx aazaaaurca, :re IIQillTO OR, "KaEO TO seh TtmaeUHH jaB,JI;a, ae uaCTaBa :SlImeropjcJlIIome npm lli'lliO JIa!l:O y eT aH OBH T:lI..8. La:oerta oxyceplwlq, DB.

  ROA 3a"BaJ1J'l:ae ElaJIfUUI: ce 6aur 'leCTO, HY aano [e "BpJIO o6wma KOA Jby 6m t.a;I Ioje, l l .B lJu;e y )I;a6ap-nQJJ>.y IIa IIO,l l ;HO.1Bljy Tp'ycwB:e~n'"la:a:HHe, H aAaJbe R a Ea6a-n . ' l a I IH IDI(npXJl I i l J :HoyraeJI1 ' ) T e R O;li; ABToBD;a. Y: TbrrJrnlr1 ; ! I :pa jeSHM"a Xepne r oBHHe 6ik.e A a l!Iy[e "HajBeliH neapl'ljaTM> ' .ra:lIfQ BP,J IO qeCTH Zamenis lJahlii.

  9. Lacerta mosO'/ensis. Kolo.mb.CaMO na B aria- IIJIam IIU J:, II T O: y 6J lR3 l '. lRFf QPy: lEHlT ' II te s oja p rte (pKie~a:I~) 1 '8 R a

  r rehJ IIDI y 6Jl:H S H HH npeaa I'1,.opH Tmrrea (sp .no -qeC T ), C B e /I.O IIO ,ll;R Om ja B jeJI 'aIllH J(IJ;8 ',. a.7 J)lra lIetora nil l J> 0 j. c a~ fO j , reao nrro ra neaa U Ii na BY""H "joj 6apu H R .E ra B pmKy E a6e-n J.U amme ()J je.n ;). Mopa Aa ee je m ).z (py qje IberO B e pacrrpocrparseaceca o.n; enora .n;o6a,lW ',lIa r'a je Tontaor1:rur onaaeao, Bpao 0llaffilfJIO . R aKO seli ID H lMO lf3B PC llH X onnca QOBOj BpCTH, Apm) lM, , l l;a He T p e6 acnOMHH :.a'l'H 6oje) n6JIHIta , JbYC"Ir.aBocT1I 1 1 : YC Tpoja T je-.1 leCH ora., a TO THM ma IDe , 1]]1'0 pama illT ajH ,1l;anepO sa (" Ueber die typisohen Exem-111111"eder Lacmta 'lnosorensis Kolomb.: Ann. Hcimus." Bes 1893.) oa Bp.1tG , l l ;OOpJWCJ.lnIllM1a. Y nOrJ . (BP;Y Ra' lJrna mnBlTa Mory n a lCHOBY Tpo,n;HeBJ-IOra on aaea rsa rra Ba6u-lI~ la lf l lH II pe lu r TO.lIllRO: , ll ;a : lE I n lo .TJ i II be l 'O'l 'Q"BO 1 'I C ltJ LY 'IUBO s a ,l l,O I IO )l ;HMJLa. aartywTajycaoja (}ItpO 'B H IllT a,,lI;a cecy H 'lajy IT i'I la l lO T p aJK e x pttI ly ;n .sM eijy 9 }! 12 c a'l '1 l: n aj-name H.X ce B I1:A l!, .H SM e~y 8 H 9 T e 12 Ii I 1 caT pe~e) llpH 'ie 8 nsjY 'T pa H IlO CJIrr!e1 no nO, l l ;He CROpO CB EHH : a I{Q He I lOIWSy1y. SaM lwM 0 l I - R :OH>C l te r pF ls e .1aRO EX. [eynaTJITH, y onae rroreasam e eE l M affie I1 .1IaW J.& 1E 38H onpeaae aElf'OiiIH L. oxycephala, naalto ee BHme ll)"l 'a pas6jel 'H y , lII IaR : ce IloB paliajy , a M .lIaljH er3eM llJIapII yMHjy Ii X JIau-nyT II sa saM !W ll T e sa .E&OMTaRO AaJIeJ:~6 nolin, ,1!;a1 y [e Jta.ltO lIlJ,~leT ny TII npeso raaae,yJJ,aCTH lU !L '.1 te~ rop]J,eC Tpane H e arrrreaae H'JlI Y pOI lCTBy . GBa lIpeTa Y l"".lIallaOMe

  2

 • 8/3/2019 Glasnik Zemaljskog Muzeja 1904./god.16 knj.4

  21/91

  504BOJIH osehe crn jeae, aaa ce H e y ,n ;aJby je o ,n ; T""a ' l'a tc o , 1 t, a. rr e fCQ"ao L. murali oxy-cephala H.lI l l graecai Y HJ:ICEfIM rpOMJIJlaMa Eallleaa HJfl i I Y I~Pllly HahH jy je cauo T8.,n;a,aEO Kn!'feE hC H Kpm sayrm:Ma oB eliH IIpO CT Op. H a Bp:x:ynn;y Ba6e (,lIje,ll;) ycnpK.oc M a p -JblI_Ba'IpMr~en,a H H CM I IlllIta,ll;a namao Lacenu ; y BHCOB1'lMaO, l l ; 1400-1500 m ffa:ox canoL. agiUs, mU'ralis '.re mosorensis ; nemro !'IHtlRe L. oxyceplwlis 1 ' 1 : fiumana; HajFIH~e (fienpeso 1200m) L. mridis, 'Ie CaM ' TaRO YCTaHOBHO ,ll;a T aj ropcICH C~OII HaCTaBa mecrBPC'I 'a . Lacer ta [OSO . lI IRHM 6pojeM, ROJUIKO jasHaAcM, ne ~fO:1Keee i1(iiJ,WHl'l'F! IDnwje. lWyro ropje Enporre; jMHHO n;H.lLH1vrjcF;H Taunus; IWjll 3arrpeMa ,ll;aJIelCO selsa r rpOC' l 'OP ,xoaee ce YCIIope,ll;HTH ea Ea6a"'IIJlaHHHOM (ca L. })aufm'di, coppadacica, depressa, loeoi,m Hdw ., pa'1 'v a - llO TUH .a npcT aels rrpK IIo,!l,uo:lK iy )]

  npe~;1I;a je c l c ymIHa lacerta, I tO jO j rrpanaza nam a. npcTa , "llfCTO j y~EmaJ ona je yaero ,ll;o6a H ropcaa. :fl: lI O TOM'e :npIrJllII;llYTa tra x.1 la~jy It.1 lllMY Hero mTO 6 1 ' 1 ' ee. ynpBK Max peRAO. Y E npO IIH rro 31 Iaj8 1'1 10 ner J3pCTa T .e c~ymme) I~oje ee l IO;iJ;yp;apajy ynpHI' l IJToj, ,n ;y r01byml taCTol rJramr, nOJ I eTjRMa p..aTfCJUI a IIO perry B pJIO T yno, aanrrr-J.bem:rMJ.bycKa~nl, y 6pojy (mecr) pe;1l ;o:oaTp6ymrmx IIITI'ITnha I i p eTH I tY J I_ jtp aRO I IJ 1l1 fH enpaB II.1JlfO n:jeI'M T .oj rop1 D oj C T palU IT nje.u :!'t '1 ' .8 y IIOMaH>l\:albY no 60jn II onpT y jaeH o' l f spMEe.Hor , l l ;HMOp

 • 8/3/2019 Glasnik Zemaljskog Muzeja 1904./god.16 knj.4

  22/91

  !105Bufo vulga1'is Laur.Ynpaso l lpeo6J lHQeIUIX '!,M3,ll;HX ,ll;oc'ta ee 'lCC'I'O namao Y IIojnoj Ky.llaOHHJJ;H y C T O U ; Y

  I1 Ita 06a.-"1H l\I[ yWInw IW,ll; ABTOBIl;a.Bufo vi1'idis Pall,H a 11CTHi ' t t MjeCTI,llda y Ap ymTBy B . v nl ,g a1 'is- a; T a l w ' g e p ItO,!!, . J I l l l 3 R a .l1yla arborea L.E o ,U ; ..i'rmm a H Famca.B omMna tor p ac1 ty pus Bp.06WQHa tW A T'arnca .H ABToBo;a, nero TafllO KOPi Ja.6JIaWfIl;e.Salamandra maeulose Laur .. n ;l nr je J IH 'l HH J: l: e y He rWM 6yH apy sa 6p lf . .y s am e . z rH .BHa y. ' lOBJ.E>eae ,

  OIffia H HapO"IlIl'a Ona3 .~aH)a0 pacnpoerpamenocnr penTlIJInjaH 6aTpaxnja y EOCHH H Xepn;erOBDIDI.

  Y CJlnjeAenIDI : pe'tn;mfa 6aBHTH 15eliLOee OBUM nHTa:EbRM:a: 1. 0 npa.BIly pasMe'9ac p e . 1 l, , H 'O e B p O n C l te n cpe, l l ;oseMCRe ( jla y a e 14 2. na no ce 0 pacnpocrpaaenocra -gemliIIxa I tapartTePllc1'l fo:mHx npc' l 'a.

  Y nocJIe,iJ;y rrpBora :MH3aAaTKa Ba. 'ba najupHje o.a,roBopRTH na HOBO llRTaffie:lwje cy pel lTItJ . lHje RapaRTepRCTn"tge 3a epez jsoeaporrejcxy a K o j e SI l . . cpe.n;03eMewy(jla Y lI.y? - 0 He Rapawrepac'rWll{e BpeTe, RO je HaM npe;n;.le;$:e C , l l ;OCT'aBe.lllrIDe MHO::iK.IliIelW.JJ;a3I1mTEt ynyTap nO l! ;p y q: jR ; onpe. a, n:jM If he llJ,I;M; clljep palmelja, tI;0); he no.le,!I;Hm(en aJ :je rr ll eDS lMI rJ .l ap lI Y Ha j6oJ . ( . eMJ c.lIyqajy IIo.T.Bp;.r;l1--rlIname 3aY3e1'o CTaHOl lJ ' I IU:Te, II TO .caao TaAa, aKO 11M HaJla3Rm~ra .'If.l.il~ey no,rr,py'ijy ( j l aY IJe, ooje y cn : aHo .B aeMO Ol'lHM npBHMl Ia"tl iHo.M.

  Y BMeMo . ,iUI l lCTpamRBaTII EpCTe no.n;py 'lja y I IpaBLry npmra , l l ; ROCT l l K jeABoj lIJIll, z q > y r o j UD I tp aj.mm : U aJl ae apKT lena CBe If,o 'Ta jreTOca H CI fl ". J il f. 'lH je , ' 1' e L. muraUs,Raja je HCTO TaRO .ll;a"le;W }ia jyr , l I;ocer.rra, Mopajy l I3.rryTHfTH H 3 nam er pa3MaTpa;a,a.

  Mel, iy SMuj"aM!t CJ llPCT8 Tro 'P idQnotU l~ , OorollelZ~ aust ' riaca, Oolube'!' l v n fJ i s8~m u l J ,V-pe'!'a 2,rsinii, b61"1~ IIannmody tes o 6 H - . : H e y O O l l A ! no~yqjRMa, l!no TOMellenpnKJIa,i\R8sa Harne enpxe. Tl'JrrrnllIO c p e ; Z J ; O a e J l ! C K e ey: Coluor;r leopa1dinus H !luatuoTlinea~8; Ooelo-lJcltis, Tarbophis.n: Zamenis Dahlii; Z. gemiJnrms: i8BAe . i W A . : y m e CBOjOM var. caspius jacHoy C p e,lJ,E hQ 8B pon ejcKy 0 6JIaf .lT ) aJIH je no CHOMe THU}l"fItmre 06J IHKY HllaIt y l ' J IaBHOMeCpe,lI;OSeMCI,"ilXaIn 0'fRa a, ere TMro Jlil.'ba ooa 06.IIllRa, sacetiuo .Y lIiI: ll ta lla T H 'fe lIX 6apeMsa B O C H Y H Xepaeroaaay cMaT'pa,TH aacTyIIltl'IIJ;HMa pasffIrx cpayBKCTliI'INIIX nofJ;pJ'li.a.

  2, *

 • 8/3/2019 Glasnik Zemaljskog Muzeja 1904./god.16 knj.4

  23/91

  506Y EBl )OI IH je caspiu y cpe .1 l ;0aeMerU 'B1 JtpajeBIHUl. ca : r - . ro caop a) (u ' l It a n '3Hl Im"a ( OCTpBa. ] lacToBo, R p i J J , T r rn oc , I J; "a pn rp a; :0 .

  B a '!:'p a xM je H lIla jy Ter" ~raJ1( ) cpe,1l;OseMCI>;:HX 06J1JIll:a y rrO, l l ;PY'tJ jy Beene 1I Xepne-I 'QBHHf l , uamre : Rana gnwca 1I MoZge 'vulgaris v, meridionalis, 1 \: 110T a l to 1 )e p c r re u ,n c jJ n "< ff i: oKpalllKlI 06.J1lIKProteu ang1,dneus, T~OjH BefioM '!eC Tll a ac ra aa IIpHlliopje Ja~aHCiwraMapa, na ce CTOTa Mapa y6pajaTIf Me l: Jy C p e,llO B eMCK e ~ lIB O T J2 [fM , n p eM ,ll;a 6n 6nO ,1 l0 tI IK l iI ,

  . ym. r .be ,i l; M a6e ocjeT Jl.llB OC TH crrI)alll l'JB :C P.:JlX 'xelllD epaT ypa (oce61'lH a rrpaBHX Kparrmm:x:m:lIBOTIIH.a It Me1;}y penTH .urjaMa - Lacerta mosor ensis, oxycepltala v, Tom:masini -)same Onp! lB , I I ; a l lO 6l'I,lIO, .!ta,ll 6It ce y6pojn. l I [ \ ' y Cpe,L l ;FbOeBpOne ic [~y t l J ! lyny . M CTO B a 'lEHaa BPJ10 o'l 'nopElY Rana gJ'aecu, II:oja y rp':uwj :m:HBR Y JD lC HaT HM m ylllaM a B J'lC Oll:O l'nOJIo:m:aJa.

  Opezrsoeaponejcse 6aT p a xR je '1eOTO rry'I'a CS ceae T aK Q tJ ;.a .1Iereo F lU jyr , , I I ;OK.1I :eroz ; oB p..ie )Ia.JIaae nplIlCJta,Zl;H& CK.IlOHn:ID'l'a, 6am RCTO OH aR o , lOO-RO TO 06K'IaB.ajy'llIlfHTll n peTITn:~mje. r.zti~ H>RXO.a0 pacnT loc1pa Ibe f f iS npal\la jyry (ycnplwc ga OKOHenpOM FI jeThe l ll IM I IpH i l lHK . l ! l.Ma ) He CH~e. T a K o ,ll..a~1eIWJ IWJUliW 6n ee , n ;aJ10O"lell: l1Ba'l 'rr ,Ty~IOpa A a B .lIa A l:!: jy :aerm y?pOn;H, IWjH n a1W O J aa~f l'I;eaO[!H&TH, l1U la f t rorcy He,ll;OltY'll'IlnI.I{a;l l,a is R.. up. R . t- emp(J 'r ar i4 , Raja [e lIO ,Ha

 • 8/3/2019 Glasnik Zemaljskog Muzeja 1904./god.16 knj.4

  24/91

  507pacrojaa.y OA ROpH'rtl (H eEIE lI.axo ,11;0Al'fBHHa a O,1l.aBJIena lY:iKHH 06pm raK B a6e-IIJ IaHR IR e rrpaM a I-~op1'ny HJIH crenasra, r,zt;je BeB npeaasa yrrpaoropcso nO,1l;pY"lje.

  YHYTap Te l'lW l; ia lJ JH 6 ll,pT6 JKJIBe 6ea . H SB Iu m El OB El B pc '!:"e:l'estitdo ,q1aeca, Clemmys caspica (ona lIOSHaTa caeo JI3 CYTopHlJe), Hemidacty lus ,

  O p hi sa ur u s, L a ce r ta v ir id s maJo1 , fium ana , oxy cephala typca , Co luD&! quatuorUneat i t . s.H l eopar dnw " Z am er ds D a Mi H q em on en si ty pic a, T ar b o ph is, C o elo peZ t s, ] {o lg e v ulg a7'isme1idi ' l l ;a l is H P1oteus. ; . r jeJIOMH' lHO H ElBaH &e cauo : L ac er ta o xy ce ph al a. TOm?l~asini'iJL. mosorensie, Rana g1'aeca, I I lTO Hac He MOjK e 3a"lYAHTII 063H POM a a !l.TIXOBO npnaare-ljRBa!l.6 s ropcKy ItJIHII1Y, OAHOCHQ (R, g ? " r : M c a ) y a llIy M El J UfC Ha 'l 'E l.

  Amr .npe. ; r&ae1nf na '1'0 Aa no Tl l l .HRHM cpe,1l;Fl'.OeBpolIejCI'OlilM o 6~ lJ In ;a ~ta Y C T& rro -Bru lO j y t F 1 t H Y 14eljy Tora nO, 1l;P yq ja , H a Hh liI BeMOna Mlloro n el se l Io a: eI l1 [l :o ii e, lie casro ,1I;aM "H orO H elin 6poj cpe ,n ;&OeBpoI Ie jC I~ 'MX 06JIHIta ca aee ,n ;& .uelW aa j y r Hero .'IM CpEl,II;o~3eMCKHX 1'1& cjeaep T,aI:Q, Aa cy KapaR'.r8pHC'l')I'l'UO cpe.J;fboeBporrej_Cl tJi ()6JIHIJ;fi I yH!"IruCMY IIO ,ll;PY 'l'jy p T[je::r~ IT ,O [[a ;31'['l ': lI M op aiilO l1p n '[OM e jOJ.!.l U TO, ,n ;a oy [fa~( TC IIOHaIW liIa.~o6pojHe Bp c T e II03.aaTe eaeo ca. h raJ.(O rraaaeanrra (noaajamne c je,ll.H'oraM j eCTa) ,. 1' [ ,n;a IT O T OM e mrjecy sa onpe, l ! j& .1J>E l f fi :e 111e1)eEli TU,11;a l TO,11 ;eCHC,I~a,1l;a n a m eaaXT jeBe C J3 e, l( 0M o n a n a j ; q e ; r r , I D I j y JI l jepy, 0,11; TIUlHO cpE lAEbOeBpor re jo I?HX rynLTepOBRcaao je L . ag il is QOlLllaTO pacrrpOCTpafbea: no 1IO,l l ;py' l jy II ITOSHaT C JIlH or06pojIUlX rraaa-3MIlITai L, m"v ipaTd S R aMQ AR ie eairo a a ,ll;B a Mjcc: ra Ha: l ;Jeaa a OClTIIl' T ora cairo [onrje, zr; Ero h n a 'I.H T a :s OM B a JIK a SfC RO! f llO .ry :OOTP B J. Oo r on el lo a us ts -ia ca 1 ' 1 . Co l u b .e r l o ng i $s i~ nU f Jy CBOjOj 6HTHOCTli oJ cpElA&oenponejO:H U illI'0 ,1I;aJ:De .aa jyr B aJlR :aH cII lO f' IIO Jl.YOCT PBRcse oJ pjel}II, a J I H EbHXOBa jyma:a l11ei9a JI,evEM JyjeM o6.yj&l\fcpe ,zr ;oB6 ru :cRO I ' no ,z r; p yg ja y X epner 0BHHII, f ly TO j$CaMO ua oreo: jep c e lta pa 'ro Teppe1lTI l . ' I l . t Me, IJ ; I ITepaHC!WI ' 06JIHfta onpeA jeJ.by je no 6n'-0.lloIIIIt!Hf cB ojcT R!1M a, lIO o,u;peljeHojBIffiIO! llOTpe6n TOllJIfIHe, no HllT6H3;Ifluroc'.ru H 'rpajalb Y BHM:CIWra CHa 11 M. l'\.a,tlI& C~fO, l I ;aRJIe C&3Ha,[H, Aa l IeRa BpCT.a lI3:l'IC~Yli;\ c' l 'aHOIUfl ' l i l MlilUfMyM ' J :OI lJIHRe .II cyn-q"aHor 'a_c njc TJIa ; 11l0jH OlliT'Ollapa om 'll IWJItI"llIH II, ID TO joi ra npy .m :a j y B:JTF!\laTC[te n p lt .lI H I'i :e c p e ,ll ;T heEspene (GROCe lIoI~ycln.ra y cY lRaH .CTBY J . ( fUW ,1I;Olta3yje Trg16 , m ro en e n p a ae 'cpeA0,.3eMCKe :l1B0T.HlSe y l 'HHY nop ; RJ1H .MaTc r'On jl ;~. 0 ,n ; l Jomaj~ma CpeAlJ>oeBponejeruinr , Jwjl l nxr lIenpY lRa jy ,z r ;oBom: ;aH tlpoj CY1:r

 • 8/3/2019 Glasnik Zemaljskog Muzeja 1904./god.16 knj.4

  25/91

  D O S

  [a-nr ~le15Y .f\:.a.paK1'epIWrU'lH6 JltF!BO.rIUbe Ilop,py-.:rja C]_Je/J;OEeill fiora Mopa; Haupo'rIm cyjY$UB BpCTe: Iwje IlO ropjy $ITBe Te ce netll{HOM .laRO rrpl'LBHKHY K ..Il'Um ope,ll;H.eEnpone, .Kao H. np. OI~CIUwiflaJInFI ryillTepH, ,1I;O,1l;yruerrOJIOKa.Jlf lTBTY, a.1JHHe 6HoJ!Ornrencpe,n;olleMCltH c'raifOlnnrn:~r. Cpe,ll,OSeMCIta ayBa He cnace 6[1.\I[ TaKO ,lI,aJIeIW 0 , 1 1 ; rrpmropjarrpaaa YHYTpaura;oCTll. Barw caM seh ,I1;01l:a3aO, umxeaana na 3aua,ll,y EaaeancsorIIO.;rYOCTpn& Ben HerOOJTr'fKO RH)lOMeTapa O,ll; 06a~Te selsarra Me,D;HTepaHcKflx 'BpC'['n, a saHc'roKY 6nhe HCTH Q.ily 'faj, ~ 6ap JWJIHIW HaM je ,11;0lI;aHaC rrosaaro, YHY:l'ap rrpHMOPCKOI'rrojaca - H30CTaBHMO JJFf Ilezorroaea, y IwjeM-y ce, y cnpK oc rseroae rOpOBIt"re yHyTpam-ThOCTn, He rroKaayjy rparona JWfl ' rHHeaTaJIHe !payne - B,J!a.rr;ajy y rrOl'JIe,ll;y !paynepemcu ..urja HspanFIO C}Je,ll;IbOeaponejcRe npnJlH lte, xoje pe~feTe .l 'eICloje,zvnU1 Cpe,IJ,oseMC"Ifc.1J:yqajeBH; JIll lICTOI'CY nx nouera oeEM ToraTaOIWJ.WOCT, lUTO ce lJ(O)jaB.II>yjy TaIWBeB pCT e) K o je O J ,ll;O ,ll;y m e C T ptH le a a 'H a rn e c pe ,rV l> ee Bp oIIe jC lw ayHCItO nO ,ll; py 'lje a J IR 6amC Tora ae IToTpe6yjy R.JUrilfa'['!f'lrmx lJpPIJIHlta., nrro BJIa,II;ajy y lleMJ.baMa oso Cpe,1l;03eM-"H(jpa Mopa,

  Pucupoerpaascrrocr npcra Lacerta y : BOCHH n : Xepn;erOBJ[IDI .Lacerta agtlls,

  ilpe,u,l1;'licy H~M sa XepnarnB:E[ny rroaaama caao ,ll;sa aaaasanrra, C IA sojnx je,ll,HO( .B;pa ' leBO lW,il; Me:rlto.BlIna) He ,ll;p,"}!tH~.fnocae HeCYMH>HBltJlI, .IIUaK MIICJ1lIU, .na Ta npc:raHUI'Aje He MaffiKa no BHLU1U,!6pnjeroBlfMa 3eMJI>8, r . n 1 . e joj ee npy*ajy lIOBOJbHFI YBj8TlIOnCTatlI

 • 8/3/2019 Glasnik Zemaljskog Muzeja 1904./god.16 knj.4

  26/91

  509o!> :pyr jom C, JaThHTl I , a.1lU B eh cana MO:;E8MO r rp0l ' J IaCHTJI L. muralis Ba. ipacnpOCTpaff , e~HnjlHl ry lliT epoM B OC He H Xepneroaaae,

  Lacerta flumana.IT o H OB HjeM Y M aT epnjaJIY caA a ]II:! je uoryhe rrpy :ll tH TH npnJIll"!no lIoT lly ay C oIT IIK Y

  PUClJpoc ' r pa&OFLQCTl l T6 BpCTe He caMO sa Xepn.crOBHHY, aero If yonae, lI:lafCap AUC 'K .pajffie T a'm e :rm cy A O ca.n;a y 'rnpl)eE le, H ajcjeB ep.llIrja T ag.K a, r.n;je can [e (H '1 '0 l Ip B li Irrp') OU aSHO , [ecre OIWJmll ;a Pnjer(8 j a.!ll1 nocjeA y je~ I je,1 l;aH rrpmrjaparc as Tp wTI aa cK .O f 'repuia (Y J IOBHO ra "I 'OC I L T. KpamWBnt . ) (Kraskovits), T Ia R alW je 'leC T

 • 8/3/2019 Glasnik Zemaljskog Muzeja 1904./god.16 knj.4

  27/91

  5 1 0L..fiurnana ie cByr,llje 6ea)'Bjenur CTaHOBHfUt TJlll. It ' I 'pase 6aru rcao "II L. serpa

  Te taurica ; By OBa ITO MojeMy J :i Cr .: YCTSY , re ao All ne J .b y6f. l p aB Re 'J 'p aB !-b flr"e 6e3 LUlmape:ff r pMJ . ba , P;OK l'ICTlI HaEXOBO p;aBaIDH>e ()0HTaBaJIJ!I[IT0- 61fJIO cymlC,,-wIWIITIO Itao lIITO II. 06nTa.;Ba.!llI!UTe H,erOBliX cpOf!;lI1I.(Ca L . al1at(;ilic.a" (J(} jppadQcica IT Dau -jO'rdi; RO TO DpRje.1l;H ]![ an Lacerta la~vis, R eoja je y D ;lIJm U;H jU , ~cjeB epH oj C npnjlI H rraD;1i l l .py t 'QPCK.H CTaHOBJm:I ' , \ , . aJIH yUY' l ' ap n-o;zwy 'fja (m om . npoC'rpaHCTBa Clime H y cpezo-ae-MeK; npHJ.llfIte (PO.fi;Yc, TIa.JIec'I 'mra-) . illTt:t BmH~) BpJIO je BjepojaTHo, ,!I;a je H Lacer_tar l 1 . U r a 7 J i . ~ , Twjera CMO 6:E[~1MnO.'!,Hl'I y6poj l ITn y c lI en ;m : jJ1 I' IEW MeAlu'epaHY If r0pcr~yBpcTX)

  r

 • 8/3/2019 Glasnik Zemaljskog Muzeja 1904./god.16 knj.4

  28/91

  511TltJwl)ep rrpB()THO rOpCRa 3;';FrBOTHI-baIf ;rr,ace [e rcao If oxycephala ITOTlIYUO npl'IJby6uocpep,OseMclwj IMTHlliI; aa Tora rym'l'epa je aamre ,ll;aFlac p,oRasaHo, 1I;a ce na TajreTooyycmlfE.0 . 11 .0IH 'I CHHe Q , ll; 2000 jJt, a 6:abe ra nSB jeCHo II y Xepneroaana JOID Y BUCIUl l f0,1\ 1400 M , 1'[ TO I lO,i.! ; f fajoIDTpnjlm :KJ.[IDlaTCI~lfMllpHJIHRa'Ma. Y , ll ;O l ~a3 nanre ra mlIll-. 'x ,e l: ,a ne rea CJ l y l EC I r -qH f.bBm rua , IIlTO je y IcITR.l I l I jrr IIOnpIQUW 1. .0 TpaBa se}leny 60jyno JIe~fma (var, Brueggemanni Beck), 'wra T{Ra:qe milia y HUjBf!;IWI' OItCUKetjia"lHOI'arylJJ'1'epa, IIlTO oner npeacraaaa CacBRM ocaMkeHO npU~1a[,0~HBal-be)'3 nocse p;pyra'lHje; :ona 60]a EOA caax ORUX rymTepa, lWjU flRjecy 6p~aHH,cacaau 06l!rQRa CT nap IfJ IH 6ape~f ROA My:a:~jaRa rrpaBl IJIO, ,n;ar~ar ; ;o eano Y C.lIY'Iajy,rcaza, Rae H. up . IW ,n ; L...arva, tresra norpeee rrpll.1laro3;il'lEaay ( cTenCK8 . , 60ia). H e l\W:llOO,1l;aCMe1'a, m TO SH,n ;llll: rymTep y cpep;Iboj Enpom r ,n ;aEac eauo jom lIO T O lI.1O i1lfn;O.I lH-naaa :a:UlllFI, nomeo CyTO Bsli aa cpe ,n ;oaeMcEY IMHMy rrpuBllB::JI1'( IIOTO~rIJ;lI omrx ropererxnpe,u;ar"a) 1 '03110y B eB rrp aje sraornx reuepan;HjacaJ1JJIH C BHCOBaH.!IK npHJIHKmr yna.1[e'l'J(a nOCTaJIlI CTaHOBRlID;IfMa 06aJTa.

  Paearpccrparseaocr rYUl'l'epOBa yeRo [e cnojeaa C reO.1l0rH;joM aeMa. l '&a Cpe,1l;038M-nora Mopa, 1'8 H >H XOBO c a ,n ;a m a .e npOCTpaHCTBO Mome y MllOrHM CJIY'IajeBHMa ,n;a paa-[ a c aa HeRa reoaouraa r lHTaaa, ,1l ;OltC,p;pyre erpaae HaUlS Ta'lHHje SHaH!e 0 J teK a ,n ; ~ I: llI b ojpacrropekeaocra T.lla H rry'IHHe y IW'!'JIHHK Cp ej. l;03eM lIO ra M op a IIOCTa.jS nllJltHO sa3a:aa:OCTy nor ..e,n;y nOCTaHEa Ii cpo ,n ;C :XBeanx O,ll;HOlIlaja r u : e l j y I'YIDTep'mra.

  L.ae&rta mvpara) .il.lgirmdes nig~'opunctal;us) 06a nOSHaTa caao oa ,n ;Ba jy naasaainna,He npy:majy HaM nosozta p;a ce ynymTaMo y paCnpaBJbaae 0 FhHXOBOj psenpoeepasse-E:OCTI'f, aJlH ffilI-XOBa 60pamIIDTa Hna l t he ce aa6HJ.6e:JR1I'l'HY RapTH.

  3

 • 8/3/2019 Glasnik Zemaljskog Muzeja 1904./god.16 knj.4

  29/91

  o dubrovaekc-Iranceskim odnosima u god. 1756.-1776.Priopeio

  Vjekoslav Jelavi6u Parisu,

  Mi sm o ovu nasu radnju uapisali iskljl1civo na osnovi dokumenata, koje smopregledali u arhivu i ra nc es ko g a rn in is ta rs tv a inostranih djela iu a1 'b1V11pariske Narodnebiblioteke. Sto se prvih tice ani se nalaze pohranjeni n trima omasnim kutijama iliMCfl . l ' tons consulaires de Raguse", u koioj je sadrsana prepiska trance.skih konzuJa uDubrovniku od jiceetka 18. stoljecs do g. 1778. Sto se tice dokumenata 0 Dubrovnikuu Narodnoj hiblioteci, koje smo ovdje upotrebili, ti se doknmenti nala.ze ocuvani ujednoj kartoniranoj svesci, koja noai naslov nRaguse", te je zavedsna pod brojem 10.772u katalogu odjela iranceskih rukopisa (loads hB.ngais).Nema sumnje da hi trebalo, zasvestrano rasvijetljenje dogagjaia, stosu se zbili u periodi, koja nas ovdje zanima, pro-uciti ijos druge i : l lVore , naroeito pak isprave sadrzane u dubrovaekomu drsavnomnarhivu. Kako su naime !:ranceski konzuli 1 1 . Dubrovniku aktivno audjelovali i to cestokao zanimana stranka u sporn megju Franesskom iDubrovnikom (u godinama 1756.do 1776.),.bilo bioclvec uaivno vjerovati u njihovu potpunu nepristranost iu posve-masnju objektivnost njihovih izvjesca. Nama [e ipak, zhog raznovrsnih razloga, bilonemoguce poci- na duZi boravak u Dubrovnik iproueiti na mjestu dubrovacko arhi-valno gradivo za povjest historicke periode, koju odabrasmo predmetom nase radnje.Megjutim, kako cnjemo, dr. Lujo knea, Voj no vi c pripravlja na franceskomu [eziknstudiju 0 odnosima izmegju DubrovnilcaI Franceske u 18. stoljecu, pa smo uvjereni,da ce taj rad zasluznoga, pregaoea na poljn diplomatske historije dubrovaeke republi:kebaeiti jasno svjetlo na mnoga tamna mjesta iispuniti .mnogu prazninu ovoga skromnogauaSega pokusaja. Ilza sve to se nadamo, da ce ova nasa radnja, koja je u mnogom.pogledn vijerna analiza spomeautib h:anceskih dokumenata, doprinijeti, da ouaj diollaSih citalaca, kojima je rranceski jem nepoznat, posveti. bat nesto pazuje jednojstranei dubrovacke povijesti, koja je i u najpotpnnijoj historiji Dubrovnika (mislimoEngelovu ))Geschichte des Freistaates von .Ragusa") posvema nelSplsana.

  Poeamsi ad g. 16'77. pa S"Ve do g. 1756. franceski konsuli u Dubrovniku bijabupodaaiei dubrovac.ke republike. PoslJednj i Dubrovcanin, koji je obnasao cast Iranceekogakonznla hjese neki pop Sk ap ic (u dokumentiroa Seapich). God. 1756. l'ranceska vladapronagje shodnim, da povjeri upravu jednom Franceau svoje konzulame agencije u

  3~

 • 8/3/2019 Glasnik Zemaljskog Muzeja 1904./god.16 knj.4

  30/91

  514

  Dubrovniku. Njezin izhor pt\de na Lemaire-a) koji [e prije toga lijep niz godinasluibovao kao franceski konzul U raznim varosima na Istoku. On [e bio' vrIo vjestistocnjacJwj politici, pa kako je hanceska vlada uhrajala i Dubrovnik u kategorijuistocnih skela, isbor se je Lemaire-ov bar prividnim razlozima mogao opravdati.

  Novi Iranceski konzul n Duhrovniku bjese u najpotonje vrijeme konzulom uAlZiru. Na tomn je mjsstu on pretrpi.o razuih nsprijatuosti. Dej alzirski, kao i svipotentati kr.ajeva, koje Francezi nazivahu skupnirn imenom n,pays Barbaresques'',postupase s izvanjskim konzulima na osobit nacin, Posto su name strane vlaati irnaleobicaj, da prilikom dolaska novoga konzula salin tim vladarima gllSIl.l'skih drbva raznedarove, potonjima je islo u racnn, da se konznli sto vise mijenjaju, pa kad su sma-trali, da je ovaj ili ona] konzul ostao dovoljnovremena ked njih, ani nastojahu, da gana svaki nacin maknu s njegova mjesta. Pri tomu su ee dakako .sluzili sredstvima, odkojih se je u Evropi ako nikako, bar [avno zaziralo. Tako se je dogodilo is Lemaire-om.U pocetku njegova boravka u AlZil'u, sve is islo kao po tenanu. Dej Alija postupase's njime vrlo Ijubezno, te ga 11 poslanicarna upravljenimJraneeskoj vladi hvaljase kilocovjeka )Jpametna, razborita iiskrena'' 1). Ali malo po malo)sto i e Lemaired:uze boraviou njegovomu dejluku, dei sve vise ohladnjivase pra,ma njemu, dok ga napokon ae poceiotvoreno pl'oganjati. 'I'ako u svojim poslanicima u' god. 1756. dej Alija, ill kako seon potpisuje niadni Alija~,. neprestano preklinje irancesku vlada, da ga rije.Si Lemeire-s,koga on sads opi$Ule kao JltrivQlna covjeka" i 11 velikoga spletkara". On je isao takedaleko, da i o 3 ftaueeskoga konznla na konca bacia 11 :l:ohiJaski nbagllol!. Franceska se[e vlada sada odlucila, da makne Lemaire-a !3 ujegova mjesta ida ga gpremi za kon-zula u Dnbrovnik.

  Ne ee 'biti zgorega, da iznesemo isadrzaj instrukcije, sto in ie M.oras,rranceskidrzavui ta ju ik za morn arion, spremio Lemaire-u pred njegov polaaak na novo mjesto,Ta instrukcija glasi doslovce- nDubl'ovacka je l'epublib. malena ineina ad -vee ve likevaznosti za Franeeskn ; ali za.sluzuje ipak,. da ]oj se s trg0vaCkogaglediSta posvetiizvjesnlJ. paZuja. Do sada [e u tomn pogledu Franceska izvuk la odat.l.e velo melu Ilibolje nikakvu korist .i . pokusaji, Imji su hili ucinjeni da se Iranceskoj pomorskojtrg0-vini orren novi put na Istok ostadose bez ilspjeha. Dubrovnik je silno napredovaos obzirom na razvitak njegoV"1:lmornaricej ali je taj napredak u tolikom nerazmjeru snjegovim fa.kti"c.kim mama , da [e pals nil. Djega suranja, da pozajmljujesvoje lagjesusjednifn drzavuma. Broj Franeuza, nastanjsnih u Dubrovnilru vrlo je nesnatan. Potonjise jo s 1l.Z to prilieno hl'gia.vo ponabjll iumjesto solidarnosti megju njirna vlada rasdor.Oni Be nadalje neprestano tnze, da ih Dubrovcani ne gledajn prijaznim. okom ida ihsvakojakim sikaniranjem. [email protected] izevega grada. D. Hel'c l l les Z), Koji posje-t duje me maste nego Iisudtt; dao [e u svojim mnogobrojnim izvjescima pojam 0 vaZ-nosti Dabrovnika za IrIlD:cesku tl'govinl1. Tl"Eiba;sada uv.ier. iti dubrovacku vladu, da [e

  ~. u njezinomn interesu da se u Dubrovniku rl'lzvije tugja tl'govina. Ona je 11 pocetkllrata (izmegju Franceske iEngleske) n astojala, pod izlikom zlo shvacen neatralnosti,da sprijeei rrane:esko pomorstvo, pa se je pri tomu slliZila razrrim mariieclucima, te ieaak molila paptL da intervecira njojzi u prilog kod Jranceekoga kralja, N e g G l kako seFraneeaka ne pokaza nimalo ra

 • 8/3/2019 Glasnik Zemaljskog Muzeja 1904./god.16 knj.4

  31/91

  5 15J)U koliko nam ie poznato megju Dubrovnikom iFranceskom ne postoji nikakav

  ngovor Hi konvencija, a nije narn poznat niti carinski cijenik dubrovaeki, pa uiti nnein ,na koji Dubrovnik postupa sa stranom trgovinom. Njegova aavisnost od Porte moglahi slu ziti podlogom za pretpostavku, da se i 11 tomu gradu poMajn obieaji, koji vla-dsju po ostalim istoenim zemljama. Isto nam tako manjkaju pouzdani podaci i uputeza prepoznavanje dubrovaekih lagja, kakovi postoje megju ostalirn pomorskim drsa-varna, a kojima je svrha, da se izbjegne svim mogueim sloupotrebama, iznenagjenjima ipometnjama.

  "Dubrovacka repnblika je valjda privrsena Franceskoj; ana svakako nastoji danas 0 tomu uvjeri-) ... Megjutim kako SD Dubrovcani celjnd gipke hrptenjace, okretuiilukavi, koji u poslovima uvijek okolisaju (etant souples et avises et remplis d'astuceet de detour dans les affaires), dobro ce biti, da novi konzul udssi 8VOj rad pramaOVOID njihovomu harakteru." 2)

  Lemaire stize u Dubrovnik 17. marta 1758. Odmah drugoga dana po svom udolasku on zatrasi audijenciju u rektora, koji ga vrlo lijepo primi, Njegov predsasnikSkapic uvjeravao ga [e, da je a posjetom kod kneza zadovoljio svim zahtievima eti-kete, ali Stella, diplomatski agent napuljskoga dvora, povjerljivo saopei svomu nOVOIlldrugu, da ga je Skapic ohmanuo ida mu i o s treba tl'aziti audijeneijn u MalGga Vijeea ,koje predstavlja pravi 8avjet republike ikojemu on treba da preda svojn vjerQdajniGu.Konzul ucini po Stellinim naputcima ibi p.rimljen u Malomu ViiMu) gdje ga nakonprigodnih poklona rektor oslovi istim rijecima, kOjim se je sluiio, kad ga je noviiranceski konzul prvi put pohodio. Kasnije cemo imati priliku vi.dj eti , kolikl,'l [e svepoteskoce prouzrckovalo ovo rpitanje 0 cel'imo.nijalu megju Dubrovnikom iPrauceskom,

  U svemu :?rvom izvjeMu iz Dubrovnika, datiranom 3. aprila 1756., novi konzulse tu1ti, da mu nije bilo mognce naci stana, Gragjani su naime gradili k uee isk lju civ Qza svoju porabu, pa 'ih nije bilo nikako moguce skloniti, da ih izdaju u najam stran-cima, 'I'rebalo [e, veli k.onzul, da rni sena t svojim auktoritetom priskoei u pomoc, pada mi nabavi stan. Meg j1 lti.m to je pitanje hilo samo provizomo r ijes6no ikonzul seu svojim kasnijim depesama casto pOYTaCa na nj, tuieci se na dubrovacku vladu, daga potajnim rovarenjem nastoji sprijeciti, da ne dogj!" do udobna ipriklsdna stana.

  Konzulami iIi diplomatski zbor, koji [e Lemaire zatekao pri svornu dola,sku uDubrovnik.eastojao se [e od napuljekoga iaustrijskoga konzula. Neki zanatlija Yr&io i epak sl1ll ibu ma:lte:f.koga. kon_zula.

  U 8vO jO} depeSi od 16. aprila Lemaire hvali 1 .1 vel ike napuljskoga zastupnika,koji mu se je stavi(i) odmah i dragovoljno 11a rasp olozenje, temu dao vrlo opsirnauputstva 0 dubrovackim navadarna, Napl'Otiv megju austrijskim konzulom, nekim popamMilis icem, rodom Dubrovcanincm i novim franoeskim konzulom doslo je odmsh upocetkn do potajnoga t t :venia, k6iim su se naravski hitri Dubroveani izdasno koristili.

  ') Frauceski rninistar i5iui o\\ito ainlliju na raane poslaniee dubrovaeka vlade franeeskomu dvoru, "Ukojima so nvijak isticc ~u(lpokole\:itva V"ijemost i privrM!lost~ Dubrovnike, Praneesko], 'I'o nije sprijeuava:l:oDubroveane , al l . Ileato . izr.ai7,ilva;ju Istodc bno;slieua i5uvstva j neprijotoljimalrances.koga kralja,'J Ova] sud 0 Dnbrovcanima ne iiiill{jnagjaje nas kod Francesa, Potonji su u Istinu vee odavna sma-trali Dubrovcane kovamom Lspletkarskom iJeljadi. T.l).kQ n, pro u jeduoj depesi franc. poklisara Aramofit,.a,npr;!l.vljenoj iz Jcdrena kralju Franji I. 4. maja 1541., Jrane. diplomat prica, kako BU Dubrovilani, nit gIl\'!o bolssti [T(W.O.kra.!ja, odmah, skovali. ir(L8tllrili.la.inn vijest 0 n:jegovoj smrti. Poklisar pripisuje to isopa-liivanie istiue ~ziobi, Kojn odavna: Dnbrovcani imain u avOID zelnden ~ (malice qoe do longtemps leSe Ragusaisout dans Ie ur eswmac).

 • 8/3/2019 Glasnik Zemaljskog Muzeja 1904./god.16 knj.4

  32/91

  516

  Austrijski konzul b je s e O le naime pczurio, da .indiraktnim putem obavijesti Lemaire-a,da Olenada, da mu potonji ne C S poricsti prednjactva. To pitanje 0 prednjactvu (pre-seance); na koje O le jo s idanas mnogo obazire, bijase u proslim stcljecima od prvo-stepene Va3JlOsti, te je i:Sesto dalo povoda nemilim i sablasnjivim incidentima megju:diplomatima staroga rezima. Lemaire traii od svoga ministra tacne upute 0 tome, kakoda postupa u ovoj stvari. On smatra tim vise nusnim, da mu Ole[asno odredi, kakoda Olevlada, sto je,iniegov napuljski kolega bio IIpotonje vrijeme dobio naslov diplo-matskoga agenta j sto; fin [e njegova vlada izrii:Sito nalosila, da prednjaci Irances-komu konzulu. nDubl'ovacki O le plemici, zavrsava Lemaire, cnde ovoj pTetenzijinapnljskoga dvora, u . Vjerovatno je, da S1 1 Dubl'ovcani posmatrali sa zanimanjem evetakmicenje inostranih konzuJa injihovu borbu 0 prveastvo ; ali nema ipak sumnje dasu se oni driali skroz nentralno, zeleci [edino izvuci kakovu korist i 2 0 ovoga supal'-nistva predstavnika stranih vlada. Oni su u tome slijedili samo svoju traclicijouailll1politiku.

  Ne moze se reci, da je imenovanie novoga iranceekoga konaula bilo pocudnodubrovackoj vladi. S v i ostali konz u l i , napuljski iaustri] ski , bijahu rodom Dubrovcani,koji suse usaobradaju s dubrovackom vladom pokazivali'l'rrlo podatljivim iusluznim.To je bio islucal s predsastnikem Lemaire-ovim Skapicem, koji [e usvojoj eusretlji-vos'ti prama vlastima republiks isao do sktajnjih gt(l.llica) gotove do servilnosti. Dubre-vaeka j a - vlada zazirala od konZlllastr.ltDoga porijekla naroeito s toga, sto se [ebojala, da se u Dubrovniku ne ugnijezdi tudjinski upliv. Neobicno ljubomor:na na svojuunutarnju slobodu, ana [e brizno otk1anjala. sve, sIo joj se jeeinilo, da bi moglop'ovrijeruti tu slobodu iii oslabiti njezin sopstveni aukteritet. U tome ona nije bas imalapotpunokrivo, [er svjetska povijest pruza nUlOgo primjera 0 premo0i tagjillskog_a uplivakao urilfocnika rasklimanja unutarnjega ustroja jedne drsave isamoga njeozinoga JU t sula,Osim toga 8 1] O le Dubroveani bojali, da se s tugjincima ne uvnku u ' njihov grad isV'abjake: novotarije, pogibeljne za patriarhalni reZim, po kojemu. ss je Dubrovnik veetoliko stoljeca vladao. I ova bbjazan ne bijase neosnovana, i 8 ' l ~ , kako cemo kasnijevigjeti, s dolaskom noV'og,a franeeskoga konztila koincidira ivelik razdor megjn dnbro-vackim plemstvom, :razdor koji bijase doveo U ozbiJjnu opasnost opstanak drsavnihuredaba. Bilo bidoduse neumjesno uetvrditi, da je rrallceski konzul bio glavni laktol'ovih unutras.njih razmiriea, ali mislimo, da necemo biti b a s daleko od istine, akokazemo, da [e on mnogo doprinio njihovomn razdoru,

  Dubrovaeka vlada nije naravski moglazaprije:Citi da versailles-ki dvor nepostavi u Dubrovniku za konzula'S:Voga podanika, Naprotiv, II poslanici upravljenoj timpovodom h-anceskoj vladi, opa se pl'ecinja, kao da ]U [e ta odluka neobieno obrado-vala, U stvari pak 13e vee spremase na to, da pokaie novome konsulu, neka ne misli,da mose postupati s Dubrovnikom, kao s kakovom ha.nceskom kolonijom .. Ali, bojeCise otvoreuoga konflikta, ona se pri tome la6ase sicusnih sredstava, pravih nboda ig1e ,koji mogahu same razdr~iti osjetljivost konsulovu, a da mn ip .ak ne dadn rasloga,da Muzi na njihova hotimicnu iproraeunanu zln namjeru.

  Slijededi ce incident! 1 l . ostalnrn tlajboljl ilustrirati ova p'onisauje Dnbrovcanaspra.m rrovoga franceskog konzula :

  Prije nego s L o cestiei IT Dubrcvaik Iagja, koja ~e nosila konzulaJza.ustavi se naotoku Lastovu. Kako potonji ragia dobrim vinom, Lemaire odluci, odmah po svomdolaskn u Dubrovnik, dobaviti odatIen 500 staklenak'il vina 11 namjeri, da ih posl je nadar svomn pl'ijatelju Villefond-u, franeeskom ministru n Veneciji, Ali dubrovaeka

 • 8/3/2019 Glasnik Zemaljskog Muzeja 1904./god.16 knj.4

  33/91

  517

  vlada obavijesti kOllznla. u u co tornu vinn biti zabranjen ulaz na njazino zemljiste,peste samo domaca vina nzivajn slobodu trgovanja invoza 11 Dubrovnik. Otok Lastovobijase pak smatran u tomu pogledll tl1gjim krajem. (Lastovo [e u istini imalo posebanpolosaj, Ono O le je vladalo po svojirn zakonima, a nijednomu Dubroveaninu nije bilodopustono posjedovati nepokretnina na tomu otokn.) Ali Lemaire ne ht;iede podnipostousvojiti ova shvacanje duhl'oVilCke vlade, O n se pozivase na prava i na povlastiee,sto ih, naroeito na carinarskom podrucju, uZivahu konzuli na Istoku, Tako se onizrazi pred Ranjmom, clanom Maloga Vijeea, koji ga je bio pohodio u OV0ll1l1 poslu.Nakon sto se je posavjetovao 0 tomu sa ostalim clanovima vlade, dubrovaeki vlastelinizjavi konzulu, da je izvrsno vi,iece, ~eleci se pokazati susretljivim prema predstavnikufranceskoge kralja, pristalo, da prekrsi sakon i da mu dozvoli slobodno dopremiti vinos Lastova, ali da on to ima smatrati izuzetkom i pogodnoMu. Koaaul opet sa svojestrane ne htjede zaostati na polju kurtoazijeza dubrovaekom vladom, tim vise, s t onije imao volje da, upiruCi. se odvec na svoje prave, dade o sebi nepovoljan sud idase prikase odmah u pocetku svoga rezidiranja u Dubrovniku kao nepomirljiv ioporancovjek. Zato oubezodvlacno spremi po [ednomu covjeku 500 staklenica na LaatovoB naruebom, da kupi za nj vino, Progje eitav mjeseo dana, a vina nema, Napokenkonzul prirni staklenice - prazne, kako ih is bio iposlao, Lemaire [e kasnije doznao,da je ouomu covjekuJ kogaon hjess' poslao na Lastovo, bilo od dubrovac.ke vladepotajno sabranjeno, da iZVl ' s i konzulovu naruebu.

  Jos jedna ne manje karakteristiena anekdota.Na lstocnim vratima Dubrovnika nedaleko od caeinerskoga ureda ima svod, a

  pod tim svodom klupa, na kojoj obieavajn sjediti dubrovacki gospari, Karl se 'PQtonjitu nalaze u raegovoru, niko ad pucana ili seljaka ne smije se prhnaei klupi, ve-cseu znak postovanja ddi podaleko,talro da se vlastela mogu mirno i slohodno razgo-Y8;rati. Stranci, nada sve pak Turei iMlecani, malo haju sa taj obicaj. Megjutim,.kad je novi lranceaki konzul dosao u Dubrovnik, b i mu povjerljivo saopceno, aa ple-miei neee podniposto dopustiti, da kogod od njegove drusbe ili sluzbe sjedne na orruklupu. T o [e u velike raM'jutilo konzllla, koji se u depesi S V O j 0 j vladi tui&i, da dllbro-vackagospoda nastoje na svaki naein da ponize il'anceske podanike, nastanjene uDubrovnikn, koji se bave t rgov ino ID , npa z .asluZ uju J da ih se postiva ne manje adsamih plemica. U

  Kako se v i m , nevi konzul nije bio oborusan a dovoljno flegme i filozouje daodolijeva ovim malo ezbiljnim sika:llama, koje je on prikazivao kao prave n.apadajena dostojanstvo ftanceskoga naroda, Ovo raspolosenje konznlovo mora. se u rteku rukupripisati utjecaju trgovca Hercules-a, koji [e sam vise puta bio dosao n sukob sdubrovaekom vladom, po, nije inIao nikakva razloga, da bude prijazau potonjoj. Konzulje suvisebio nek.o vrijeme kod njega na stanu, Hercules je na svaki. na.ein draZiokonzula protiv Dubrovcana, 0 kojima je govorio kao 0 iskonim neprijateljima svega,::ito [e Iraneesko. Taj upliv marseljskoga trgovca O'paia se vec u prvim depesama kon-zulovim. Lemaire je naime bio zaboravio onu stavku njegovih instrukeija, u kojoj jeupravo rijee 0 tome Herciiles-u, i u kojojse a njemu veli, da ima vise maste negoIi suda, Mi bismo rado dodali viije strast i, jer [e on spadao u kategoriju ljudi, kojinastoje, da sve podvrgnu svojim lienim interesima, pa aka im nile uCinjeno po valjiili ako njihovi .posli ne uspijevaju kako bi htj eli , onda Btl oni gotovi da iSitavi svijetoD'ive, dase je proti\' njih urotio. Novi kqnzul je imao dakle krivo, jer nije primaos nesto viSe rezerve Hercules~ave informacije i jar jee posmatrao ua Dubrovnik In:oz

 • 8/3/2019 Glasnik Zemaljskog Muzeja 1904./god.16 knj.4

  34/91

  - 518naocari covjeka, cija misljenja bijahu skroz pristrana, Doduse Lemaire sa .brani, kaoda bi se u svojim izvjeMima inspirirao podacima, primanim izk..ljucivo od Pavla Hel'-cnles-a, O n se pozivije kadsto ina uapuljskoga konzula, koji da mu je [ednorn pri-likom rekao, da se od Dubroveana neda nista postici bez sile.Ta js iziava ucinilana nj tim dublji utisak, Mo ie sam Stella bio rodom Duhroveanin, te [e morao van-redno dobro poznavati narav svojih sernljaka, Prva depesa Lemaire ova, u kojoj senovi konzul ozbiljuo tuM na postupanje dubrovacke vlade, jeste od 30. juta. 1768. Onveli, da Dubroveani upotrebljuju sva moguca sredstva, da sprijece razvitak francesketrgovine 11 njihovomu gradu. Za svoga predsasnika Skapiea kaze, da je posvemazrtvovao franeeske intsrese, te da [e svoju ueluenost prama dubrovaekoj vladi bio dotledotjerao, da je senatu ~itao pisma, , s t o ill primase od svoga ministra, Toj svojojdepesi konznl bjese prilosio izvje86e is pera Pavla, Hercules-a, u kojemu potonji Gvakocrta l1eraspolQzenje dubrovacke gospode pram'a Franeezima :

  Protu-Iraneeska stranka ima prevlast u dubrovackomu senate, Ta se strankasa;stoji od sedmero brnceS0l:g!!- prozvauih nDebbo", koji uz to imaju toliko pristasa,da poput pra vih tirf.(na vr~e neogranicenu vlast u repu blici, Jedan, ad glavnih njihovihpristasa je Savino Poz.za, koga Hercules zove nnajpodlijim inajglupljim" (Is plus vilet Ie plus borne) ceIjadetom 11 Dubrovniku. Z a ostale pak veli, da su Ijudi bet. mrveznacaja, kojibi postali "Euglezi., Francn.zi Hi Turei ") kako im naime narerle njihovivogje. Stl'anka, prijazna Francezima, toliko [e opet zastra!ena od svojih protivnika, dase ne usugjuje [avno isticati svojih simp atij a. Gla.vni

 • 8/3/2019 Glasnik Zemaljskog Muzeja 1904./god.16 knj.4

  35/91

  5 1 9

  iposl'ednika u samoj kra1ievoj okolini, pa zato moli ministra, da ga uzme pod svojeokrilje.

  Konzul se u 8 V O ] O j potonjoj pretpostavci nije varao irm cemo malo dalje vidjeti,da je dubrovacka vlada zbilja poduaela ozbiljne korake u svrhu, da ga ukloni s njegovamjesta,

  N ego pokraj podataka Mne naravi u Lemaire-ovoj prepisci ima moago pojedi-nosti, koje je konzul bio doznao u Dubrovniku i0 kojima on intormira svoju vladu,Taka on biljezi sve 6tO SE I tice razvitka dubrovaeke tr'govine, On javlja, cIa Dubrov-caui vuku znannu korist iz vagjenja koralja na malim ostrvima pokraj Rodosa; te akonjihova trgovina ima prednost nad ostalim narodima, kojitrguju S 'I'urskom, da totreba donekle pripisati irnalom novcn 1 ) , 8 tO ga ani kujn II Dubrovniku, a koji pro-lasi po Citavom Istoku. On veli dace nastojati dozuati sve, sto se tice kovauja toganovca, te malo ka:snije salje u istini svojoj vladi opsirno izvjesce 0 tomu predmetn. Tadase ragja1 De znamo da lina pobuda konzulovu iii njegovoga ministra, ideja 0 potrehi;da se sklopi trgovaclti ugovor s Dubrovnikom, Ova ee osnova biti ozivotvorena teknekoliko godina doenije, ali iz konzulove depese od 5. juna 1769, razabiremo, da joLemaire Deinia vee u to doba prve konake kod dsbrovacke vlade 11 navedenoj svrsi,Konzul ne k!'iZe, kako [e dnbrovaeka vlada primila njegove rasloge, ali emo uvjerem,.da muona iIi nije niMa odgovori la, . Ili mu je navela zapreke, zbog 'kojih jO ] nijemoguce 0 tojstvari' ozbiljno raspravljati, IT ostalom jedan od najjacih argumenata, koji[e znala prizvati u pomoc, bjese trajanje rata. megjl1 Franceskom iEl1g1eslmm, kojijoj je diktirao neutrulno i rezervirano drzanjE:i. Bored trgovack:oga,) trebalo [e naimesklopiti iplovidlJe.ni ug0YOr, n kojemu bi Dubrovnik bio morae llciniti rasnih kenoe-sija Fraaceskoj. To bi ga pak nesunmjivo dovelo n nepriliean poloza.j prnma Engleskoj,S kojom au Francezi upravo vodili na meru iu svojim preko-eceanskim naaeobinamastIdan rat, Du.bro'Vcani au pak imali fizn manje razlogll da se zamjere Engieskoj, Etoie ) kako citama 1 1 . Le :ma ,4 "e~ovoi d epe si od 10, sprile, 175~'1 en.gleski poklisar u Cari-gradu bio ma lo . p rije .. toga. spremio dub'rO'V'ackoJ vladi notn, u kojoj in opominja,se, a a .strogo postuje pravila neutralnosfi i da ne ugagja nije dnoj od dviju mtojucih stra-naka nakf) naseli na S \ ' 3 navuci s:rdzbu njegovoga d,vora!!, Konzulu nile poznat cdgoverdubrovaeke vlade, ali ga nije teako zamisliti.s) , Svakako) cas ne bijase ,.;godan za nraludubrovaeku rep ubliku , d'a potpisuje s Franceskolll trgovacki iplovidbeni llgovQr,

  U todoba dnbrovaeke, repub1.i.ka bii:a:se poslala 11 Carigrad dva 'i.zaslanika -B O D u iSorga, Lemaire upotrebljuje tu priliku, te pise Vergennes-u, lraneeskom pokli-saru kod Porte, da su ta dvaplemica vogje protu-iranceeke straake u Dnbrovnikn ida ce zasig'Ul'no spletkariti projiv Franc,eske 1) . Carigradu. Mi cemo ipak ovdje -onaka nuzgred natnknuti, da [e postupanje Vel'gennes~ovb s Dubrovcanima bilo slaozraalicito od postnpanja Lemaire-ova, Doc:im je naime Iranceski konzu] 11 Dubro:vnikunastojao u pl'vomn redu uvjeriti Dubreveane 0 !'ivojoj moei iauktoritetu, te im [e pl'itome umio kadsto ipokazati zgrcenu pijest, Vergennes [e, prema tradieiji, usvojeno]h:aneesl~o.m ambasadom Il Carigradu, uzim:ao dubrovacke interese u zastitu ipedupieaou tnucn:im casovimu njihova poslanstva. Vel'gennes sa je uvijekpokazivao dobrim pri-

  I) Tal S6 novae 'i\vde .viz!ih". Njime S6 Dubtov

  engleskomu admiralitefu, mo]eCi ga, d' 3 dade nalog svojim ratnim 1a.gjama, da !itede dnbrovaeke brodove,Eng'l6s.ka }6 vlada 'odgovorila, do, 66 to rado uciiliti 1 1 : 1 1 pogodbu, da dnbrovaeke lag-je ne krSe lIakoIiA ipropisa ineusralnos Ii,

 • 8/3/2019 Glasnik Zemaljskog Muzeja 1904./god.16 knj.4

  36/91

  620[ateljem Dubrovcana ikasnije kad ga je kralj imenovao svojim ministrom inostranihdjela, dubrovaeka se je vlada cesto 11a nj obracala, uvjerena unaprij d, da ce njezinemolbe biti uslisane. U razrnirici, koja se [e hila zapodjela megju dnbrovackom vladomikonzulom Lemaire-om poklisar je bez svake sumnje stajao 11a strani prve, te 811njegova izv'jeMa morals nmogo doprinijeti tomu, da Lemaire bude maknut sa svogamjesta,

  U konzulovoj korespondenciji nalazimo dvije episode, koje doduse ne spadaju,strogo uzevsi, U okvir ove nase radnje, ali 811 ipak vrlo zanimljive, pa zasluzujll da ibnavedemo ;

  U svojoj depesi od 8. oktobra 1759. konzul prica, kako se u Dubrovniku nalazineb stranac, koji se izdava za hrvatskoga plemiea; ali usa sve to taii svoje pravo ime,rod icilj svog'a putovanja. Neki mletacki pukovnik bjese preporucio ovoga neanancakonzulu, Lemaire [e pak bio indirektno saznao, da je taj stranae porijeklom Rus.Napokon mu je potonji sam. povjerio, da je u 'istini pukovnik u ruskoj voisci i da jedosao pregovarati s ernogorsk.im vladikorn, s kojim se [e bio upozuao u Rusiji. 1 1Ti enCrnogorci - veli konzul - grcko-istocnjaei (grees) iz Albanija, uarod surov, divlji irazbojuicki, kojega jos niko nije mogao ukrotiti." Megjutim., unatoe svega njegovogaraspitkivanja, konzulu ne pogje ipak za .rukom otkriti pravu svrhu putovanja tajinstve-noga Rusa, cije ime navodno bijaije Stjepan Puekov. Prije nego sto ce sti6i IIDuhrovnik,potonji se bijase zanstavio u Trstu .i u nekim dalmatinskim varosima, gdje [e trosiosilan novae, sto ie dakako odmah pobudilo sumnju u Mlecana. Konzul smatra, da [etaj Rus kakov tajni agent petrogradskoga dvora ida je poslat u emu GOl'l1 s misijom,da potakne Crnogorce na rat protiv Turaka, Ve6 od vremena Petra Velikoga Rusijase je sluZ;ila Crnogorcima kao srodstvom za izvagjauje diversija korisnih njazinim voj-niekim operacijama protiv Tul'aka. Pojava onoga ruskog oficira u Dubrovniku injegov put u Crnn Goru , da se dogovara s vladikom, nave-Ill. [e dakako Iranceekogkonzula na misao, da Rusija nesto snuje protiv Turske. Dogogjaji u Crnoj Gori zauzi-mace od sada prilieno vasno mjesto u prepisci Iranceskih konzula u Dubrovnikn.

  Lemaire [e imao 0 dl~brovackoj driavi vrlo slabo misljenje, pa ju i smatraseiakticnom pokrajinom Turske. Da naturi to svoje misljenje iIraneeskoj vladi, on jojprica u depesi od 28. septembra 1760. slijedeei incident, pridajuci mn licno neku 080-bitu vaznost: Na jednim vratima Dubrovnika stoje dva easnika 1 ) bosanskoga pase. Oniprimaju izvjesne dace udarene na robu, te istodobno vrse dusnost sudije u parnicamakoje zanimaju trgovee iz, Tu:rske u Dubrovniku. Ovi casnici io~ prije konzuleva dola:skabjehu ponastojali, da se u Dubrovniku 8agradi turska dzamija. B O S i 1 . J J . s k i ih pasa zivopri tomu podupirase; ali Dubroveani uspjese, da pomoeu Irancsskoga poklisara u Cari-gradu osujete ovu osnovu. 'Stvar se je dakle svrsila po zelji Dubrovcana, Megjutimkonzul opazi na svoje veliko eudo, da svakoga dana neki turski mujesin izlasi na[edno uzviseno mjesto ipozivlje vijernike pet puta dnevno na molitvu. Konzul dolazido zakljucka da se .ovaj spoljni znak javnoga vjeroispovijedanja ne raslikuje bitno odpovlastice, da se sagradi dZamija. Lemaire je zelio saznati, od kada postoji ovaj obicaju Dubrovaiku, pa je od svakoga dobio odgovor: odavno; ali mu niko ne htiede odre-diti taeno datum njegova postanka. On pak uvjerava, da taj ohieaj nije niposto posto-

  ') Zvahn se .emini u. Njihova se [e sluibn, sll.s!.9jrua u pobiranju Jlosebne dace na robu, koja se [eiz Turske uvosila u Dubrovnik i:iz Dnbrovnika u Tursku. Oni imagjahu ipravo [urisdikci]e nad turskimpodanicima u Dubrovnikn. Nakon Plibrev;:Ickoga mira 'I'ntska je imenovala emine i po svini vainijirn mje-stima mlemCke Dalmaeijil.

 • 8/3/2019 Glasnik Zemaljskog Muzeja 1904./god.16 knj.4

  37/91

  521

  iao 1 1rije njegovogn, dolaska II Dubrovnik i do, je uveden najvise pred godiun dana.Pozivljuei se nil. mnslimanske teologe, koji tvrde, do, sve zemlje, u kojima se mozejavno kujisati, pripadaju sultann, Lemaire izvodi, da je Dubrovnik mogao bez pred-hodne objave rata bib pripojen tursko] carevini, I,Zastita, sto ju dubrovaeke lagje uii-vajn u 'I'urskoj (, zavrsava iranesaki konzul svoj e Ell!htilno razlaganj e "inaslov poda-nika turskih, pod kojim au Dubrovcani oznaceni u raznim earskim ferrnanima, izdanimu ttl svrhu, doveli su ovaj narod II odnosa] talco uske zavisnosti spram 'I'urske, da sene hi trebalo niposto cuiliti, da vremenom postane prava raja, poput Vlaske iMoldavske, ((Fral1ceski konzu] prost.o zaboravlja, da su se Dubrovcani cisto iz politiekoga oportu-niteta nazivali n izvjesnim priiikama turskim pod anicim a. Oni SLI za to svoje samo-odricanje iztrt.vovanje licnoga ponosa, dobivali golemih povlastica U svojim trgovaekimodnosima s osmanskim carstvom. Njihovi poslanici, odregjeni da ponesu danak u Cari-grad, bijahu imenovani po citavu godinu unaprijed, a to za to, da mogu pustiti braduiieaci pred sultana, kao pravi podanici pred svoga gospodara. .Ali su ani donosili izCarigrada privilegija, koji dozvoljavahu Dubroveanima, da u velikom stilu razviju poIstoku svoju pomorsku isuhozemnu trgovinn ina kojima im druge, mnogo ve6e drZavezavigjahu. Megjutim mi nanosimo nepravdu konznlovoj inteligenciji, pretpostavljajucikod ujega ovako grnbo nepoznavanje temeljnih priucipa dubrovaeke diplomacijs naIstoku. Naprotiv ana njegova gomja kaznistieka argumentacija istovjetovanje Dnbrov-cana s obicnom t.urskom l'ajolll:, illje drugo no pokusaj, da ponizi iomalovasi Dubrovnik11 oeima Iranceske vlade.

  Dase vidi, kako je sustavno irallC'eski konzul nastojac odmagati Dubrevniku Pl-isvomn dvoru iznijecemo jos sustinu niegove depese od 14. decembra 17M~.. U to)sv-ojoj depes i konzui naime spominje, kako je cesar, zelec.i nagraditi Dubrovnik wusluge uelJijene Karlu VI. u vrijeme .rata s Praneeskom (rat za spanjolsko nasljedstvo),bio ga oprostio godisnjega danka ad _500 dukata, koji Duhrovcani placahu za zast,itu,kojn im Habsburska knca pruiase. Konzul veli, da za ovu carsku milost Dubmv-O(l.Jlitrebabu blagcdariti eauzimanju [sdnoga njihova zemljaka, generals u austrijsko]vojsci, i)Nego kako trajanje rata u Evropi namiee drzl\vama goleme novcane zrt-veuiusinuira konzul dalje lipa kako je Austrija savsaniea Franceske, te hi 'bilo dobro sklo-niti [u, da tJ:azi od Dubrovnika da nastavi placanje danka, kaje je hilo carskom miloscusamo privremeno prekinuto.u Konzul cak i racuna da bi svota, sto ju predstavljazaostatak danka, neplacenoga u periodi od 50 ili 60 godina, iznosila kakovih 300 hilja,dairanaka,

  Megjutim ovo pitauje 0 potrehi, da Dubrovcani placaju i dalje danak Austriji,najmanje se tiea irances:koga konzula u Dubrovniku, pa je zaista eudnovato,da gil. ODdotice u svojoj sluzbenoj korespondenciji. On to U ostalom regbi isam osje6a, pakda opravda svoju neumjesnu revnost, nastoji da nvieri svojn vladu, kako su ruslijedneplacanja spomenutoga danka i interssi Franceske, kao no ti saveaniee austrijske,ozlijegjeni. Njegova [e namjora hila [edino da skodi Dnbrovniku,

  U s'Vojoj depesi od 15. januara 17tH.) Lemaire, osokoljen valjda time, sto j8njegov dotadanji rad naisao na odobrenje trauceske vlade, nastavlja svoju kampan]uprotiv Dubrovnika. On se tuzi, da dubrovaeka vlada nastoji svakom prilikom, da izigl'a"pl'avQ ntomsta u) koje proistiCe iz nacela nepovrjedivosti njegovoga stana. Pod pravomutoeista (droit d' as y l e ) razumijeva se pr UvO, prisnato diplomatskim agentima, da moguzaitititi ad sndbenoga iredarstvenoga pl'oganjanja sve one, koji trW8 ntoeista IInjihovo]kuci, 'I'a je povlastica posljedica takozvane fiktivne eksteritorijelnosti, po kojoj se '

 • 8/3/2019 Glasnik Zemaljskog Muzeja 1904./god.16 knj.4

  38/91

  522

  naime kuca dotic.noga diplomatskoga agenta smatra tngjim zemljistem, na kojernu javniorgani drsave, u kojoj je diplornatski agent ovjerovljen, ne smiju niposto bez njego-yoga predhodnoga i ierieitoga ovlastenja uredovati. 0 dosegu prava utocista . vladaju,nslijed pomanjkanja stalnih i dobro utvrgjenih pravila, razlieita misljenja, 0 istinu,docirn teoretieari nastoje da to pravo prosire, vlade gledaju da lito vecma stijesnenjegovo vrsenje, Danas se, pri primjeni toga prava, cini razlika megju zlocincimaobiene vrste .i politiekim krivcima, Prvi se u istinu ne mogn koristiti tim pravomJ teaka neko, nakon sto je poeinio kakav obicni zlocin, potraii utocista u kuci diplomat-skoga agenta, dotieni je duzan izrueiti ga teritorijalnim vIas tim a. B to se pak Me zlo-cinaca politickih, nepovrjedivost stana diplomatskoga agenta stiti ih ad proganjanjadomacih vlasti. 'To [e opcenito primljena moderna teorija 0 t. zv. npravu utoCista.Ipak Ole ne dozvoljava, da diplomatski . agent i mogu zlorabiti tu svoju povlaaticu te O lene dopusta, da njihov stan postane ogniistem politieke agitaeije iIi dase u njemu kujuzavjere protiv sigurnosti trece drsave .. U potonjemn na