of 49 /49
GLASNIK ZAGREBAČKE ŽUPANIJE službeno glasilo Broj 19 Godina XII. Zagreb 13. rujna 2007. SADRŽAJ ISSN 1845-8602 AKTI ŽUPANA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 1. Odluka o proglašenju elementarne nepogode nastale uslijed nepovoljnih klimatskih prilika i suše za područje Zagrebačke županije ........................................................3 OPĆINA GRADEC 2. Odluka o odvodnji otpadnih voda ...................................4 Suglasnost Hrvatskih voda ................................................6 OPĆINA KRAŠIĆ 3. Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu .............................................................................7 4. Plan nabave za 2007. godinu ..........................................7 5. I. izmjene i dopune Plana nabave za 2007. godinu ........10 6. Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa socijalnih potreba općine Krašić za 2007. godinu ..........................13 7. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za popis birača.......13 OPĆINA KRAVARSKO 8. Odluka o subvencijama u poljoprivredi i ruralnom razvitku Općine Kravarsko .............................................14 9. Zaključak o financiranju prijevoza na jednodnevni izlet ...15 10. Zaključak o tekućoj donaciji Udruzi umirovljenika .........16 11. Zaključak o pomoći obiteljima stradalim od požara........16 12. Zaključak o tekućoj donaciji športskom društvu «Vukomeričke gorice» ....................................................16 13. Zaključak o tekućoj donaciji LD «Vepar» Kravarsko ........16 14. Zaključak o isplati Juraju Jerlekoviću iz Kravarskog .........17 15. Zaključak o tekućoj donaciji MO Barbarići Kravarski ......17 16. Zaključak o tekućoj donaciji DVD-u Kravarsko...............17 17. Zaključak o produžetku police osiguranja za općinsku zgradu i imovine u njoj ..................................................18 18. Odluka o isplati regresa za godišnji odmor zaposlenih ....18 19. Zaključak o tekućoj donaciji Župi Kravarsko...................18 OPĆINA LUKA 20. Odluka o Savjetu mladih općine Luka ............................19 OPĆINA POKUPSKO 21. Zaključak o prioritetima izgradnje nerazvrstanih cesta na području Općine Pokupsko .......................................20 22. Odluka o dotaciji UDVDR-u, Ogranak Pokupsko ...........20 23. Zaključak o kupnji vodovodnog šahta za Hrvatski lovački dom «Lane» Pokupsko........................................20 24. Zaključak o kupnji vodiča i sklopnika za malonogometno igralište «Struga» u Pokupskom, Pri grdu .........................20 25. Zaključak o kupnji cijevi za ogradu za malonogometno igralište «Struga» u Pokupskom, Pri gradu .......................21 26. Zaključak o davanju na upravljanje otkupnog mjesta na sajmištu u Pokupskom Poljoprivrednoj zadruzi «Pokupsko» ......................................................................21 27. Zaključak o kupnji kabela za javnu rasvjetu ....................21 28. Zaključak o oslobađanju plaćanja naknade za priključenje na javni vodovod ........................................23 29. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći ..........23 30. Zaključak o raspisivanju javnog nadmetanja za sanaciju divljih deponija na području Općine Pokupsko ..............22 31. Zaključak o ograničenom prikupljanju ponuda za rušenje postojećeg društvenog doma u Hotnji, te izradu armirano betonskog platoa.............................................22 32. Zaključak o raspisivanju javnog nadmetanja za prodaju zemljišta ........................................................................23 33. Zaključak o prioritetima malih komunalnih akcija na području Općine Pokupsko ...........................................23 OPĆINA RAKOVEC 34. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Rakovec za razdoblje siječanj-lipanj 2007. godine..........24 35. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Rakovec ...................33 36. Odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone «Mlaka» ............................................34 37. Zaključak .......................................................................42 Izvješće o stanju u prostoru Općine Rakovec za period 2003. – 2006. godine ....................................................42 «SAMOBORČEK» d.o.o. I «AUTOTURIST SAMOBOR» d.o.o. 38. Tarifni pravilnik ..............................................................47 39. Cjenik prijevoza putnika u autobusnom prometu s primjenom od 01. 09. 2007. godine ..............................49

GLASNIK - Zagrebačka županija...u podzemne slojeve, da se spriječi prenošenje zaraznih bolesti. Kanali, spojevi i građevine unutarnje kanalizacije moraju biti izvedeni vodonepro-pusno,

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GLASNIK - Zagrebačka županija...u podzemne slojeve, da se spriječi prenošenje zaraznih bolesti....

 • GLASNIKZAGREBAČKE ŽUPANIJE

  službeno glasilo

  Broj 19Godina XII.

  Zagreb13. rujna 2007.

  SADRŽAJ

  ISSN 1845-8602

  AKTI ŽUPANA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE1. Odluka o proglašenju elementarne nepogode nastale

  uslijed nepovoljnih klimatskih prilika i suše za područje Zagrebačke županije ........................................................3

  OPĆINA GRADEC2. Odluka o odvodnji otpadnih voda ...................................4

  � Suglasnost Hrvatskih voda ................................................6

  OPĆINA KRAŠIĆ3. Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa gradnje

  objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu .............................................................................7

  4. Plan nabave za 2007. godinu ..........................................7

  5. I. izmjene i dopune Plana nabave za 2007. godinu ........10

  6. Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa socijalnih potreba općine Krašić za 2007. godinu ..........................13

  7. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za popis birača .......13

  OPĆINA KRAVARSKO8. Odluka o subvencijama u poljoprivredi i ruralnom

  razvitku Općine Kravarsko .............................................14

  9. Zaključak o financiranju prijevoza na jednodnevni izlet ...15

  10. Zaključak o tekućoj donaciji Udruzi umirovljenika .........16

  11. Zaključak o pomoći obiteljima stradalim od požara ........16

  12. Zaključak o tekućoj donaciji športskom društvu «Vukomeričke gorice» ....................................................16

  13. Zaključak o tekućoj donaciji LD «Vepar» Kravarsko ........16

  14. Zaključak o isplati Juraju Jerlekoviću iz Kravarskog .........17

  15. Zaključak o tekućoj donaciji MO Barbarići Kravarski ......17

  16. Zaključak o tekućoj donaciji DVD-u Kravarsko...............17

  17. Zaključak o produžetku police osiguranja za općinsku zgradu i imovine u njoj ..................................................18

  18. Odluka o isplati regresa za godišnji odmor zaposlenih ....18

  19. Zaključak o tekućoj donaciji Župi Kravarsko...................18

  OPĆINA LUKA20. Odluka o Savjetu mladih općine Luka ............................19

  OPĆINA POKUPSKO21. Zaključak o prioritetima izgradnje nerazvrstanih cesta

  na području Općine Pokupsko .......................................20

  22. Odluka o dotaciji UDVDR-u, Ogranak Pokupsko ...........20

  23. Zaključak o kupnji vodovodnog šahta za Hrvatski lovački dom «Lane» Pokupsko ........................................20

  24. Zaključak o kupnji vodiča i sklopnika za malonogometno igralište «Struga» u Pokupskom, Pri grdu .........................20

  25. Zaključak o kupnji cijevi za ogradu za malonogometno igralište «Struga» u Pokupskom, Pri gradu .......................21

  26. Zaključak o davanju na upravljanje otkupnog mjesta na sajmištu u Pokupskom Poljoprivrednoj zadruzi «Pokupsko» ......................................................................21

  27. Zaključak o kupnji kabela za javnu rasvjetu ....................21

  28. Zaključak o oslobađanju plaćanja naknade za priključenje na javni vodovod ........................................23

  29. Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći ..........23

  30. Zaključak o raspisivanju javnog nadmetanja za sanaciju divljih deponija na području Općine Pokupsko ..............22

  31. Zaključak o ograničenom prikupljanju ponuda za rušenje postojećeg društvenog doma u Hotnji, te izradu armirano betonskog platoa .............................................22

  32. Zaključak o raspisivanju javnog nadmetanja za prodaju zemljišta ........................................................................23

  33. Zaključak o prioritetima malih komunalnih akcija na području Općine Pokupsko ...........................................23

  OPĆINA RAKOVEC34. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine

  Rakovec za razdoblje siječanj-lipanj 2007. godine ..........24

  35. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Rakovec ...................33

  36. Odluka o donošenju urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone «Mlaka» ............................................34

  37. Zaključak .......................................................................42

  � Izvješće o stanju u prostoru Općine Rakovec za period 2003. – 2006. godine ....................................................42

  «SAMOBORČEK» d.o.o. I «AUTOTURIST SAMOBOR» d.o.o.38. Tarifni pravilnik ..............................................................47

  39. Cjenik prijevoza putnika u autobusnom prometu s primjenom od 01. 09. 2007. godine ..............................49

 • Glasnik Zagrebačke županije službeno je glasilo Zagrebačke županije, općina i gradova koji u njemu objavljuju svoje opće akte.Uredništvo: Zagreb, Ulica grada Vukovara 72/V.

  Glavna urednica: Nada Sohora, dipl. iur., tajnica Stručne službe Skupštine, tel.: 01/60-09-452, faks: 01/61-54-024www.zagrebacka-zupanija.hr

  Izvršni nakladnik i distributer: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Ivana Šibla 1Poštarina plaćena u pošti 10000 Zagreb

 • Glasnik Zagrebačke županije Stranica 3Broj 19/07

  AKTI ŽUPANA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

  1 Na temelju članka 6. Zakona o zaštiti od ele-mentarnih nepogoda („Narodne novine“, broj 73/97) Župan Zagrebačke županije donosi

  O D L U K U

  IProglašavam elementarnu nepogodu nastalu usli-

  jed nepovoljnih klimatskih prilika i suše za područje Zagrebačke županije.

  IIGradska, općinska i Županijsko povjerenstvo dužni

  su u zakonskom roku izvršiti procjenu štete i objedin-jene sa štetama od suše po ranije donesenim Odlukama Klasa: 320-21/07-01/24, Urbroj: 238/1-03-07-1 od 25, srpnja 2007. i Klasa: 320-21/07-01/24 od 30. srpnja 2007. (štete na strnim žitaricama, te uslijed nedostatka pitke vode i na ribnjacima) dostaviti nadležnim tije-lima.

  IIISvi sudionici zaštite obvezni su provoditi mjere

  zaštite utvrđene Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda, u cilju smanjenja i sanacije šteta od elemen-tarne nepogode.

  IVOva Odluka stupa na snagu danom donošenja, a

  objavit će se u „Glasniku Zagrebačke županije“.

  KLASA: 320-21/07-01/24URBROJ: 238/1-03-07-2Zagreb, 10. kolovoza 2007.

  ŽUPAN ZAGREBAČKE ŽUPANIJE mr.sc. Stjepan Kožić, dipl.ing., v.r.

 • Glasnik Zagrebačke županijeStranica 4 Broj 19/07

  OPĆINA GRADEC

  2 Na temelju članka 75. stavak 2. i 3. Zakona o vodama («Narodne novine», broj 107/95 i 150/05), članka 20. Statuta općine Gradec («Glasnik Zagrebačke županije», broj 17/01 i 15/05), članka 38. Poslovnika Općinskog vijeća općine Gradec («Glasnik Zagrebačke županije», broj 17/01 i 15/05), Općinsko vijeće Općine Gradec na 13. sjednici održanoj 12. lipnja 2007. godine, donijelo je

  O D L U K U O ODVODNJI OTPADNIH VODA

  I. OPĆE ODREDBE

  Članak 1.Odluka o odvodnji otpadnih voda ( u daljnjem tek-

  stu: Odluka ) primjenjivat će se za područje Općine Gradec s ciljem gospodarenja otpadnim vodama do izgradnje sustava javne odvodnje otpadnih voda.

  Članak 2.Ovom se Odlukom uređuje način odvodnje ot-

  padnih voda, uvjeti i način ispuštanja otpadnih voda do izgradnje sustava javne odvodnje otpadnih voda, obveza posebnog odlaganja i uklanjanja opasnih i dru-gih tvari, te se određuju granične vrijednosti opasnih i drugih tvari za otpadne vode i tvari koje se ispuštaju u septičke odnosno sabirne jame ili se pročišćavaju na odgovarajućem uređaju.

  Članak 3.Otpadnim vodama u smislu ove Odluke podrazu-

  mijevaju se:- sanitarne vode koje nastaju u domaćinstvima i

  uslužnim objektima, kao posljedice fizioloških potreba stanovništva,

  - tehnološke otpadne vode koje nastaju kao po-sljedica tehnološkog procesa u industriji, obrtu i drugim sličnim djelatnostima.

  Otpadne vode nije dozvoljeno ispuštati putem up-ojnih bunara u podzemlje.

  Članak 4. Odvodnja otpadnih voda je komunalna djelatnost

  koja se obavlja u skladu s Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

  Odvodnja otpadnih voda komunalna je djelat-nost koju čine poslovi sakupljanja otpadnih voda, dovođenje do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanje i ispuštanje u prijamnik, obrada mulja koji nastaje u pro-cesu pročišćavanja i poslovi odvodnje oborinskih voda iz naselja putem sustava odvodnje.

  Članak 5.Odvodnju otpadnih voda obavlja pravna osoba or-

  ganizirana u skladu s odredbama Zakona o komunal-nom gospodarstvu.

  II. NAČIN ODVODNJE

  Članak 6. Do izgradnje sustava javne odvodnje, otpadne

  vode odvode se u septičke odnosno sabirne jame ili se pročišćavaju na odgovarajućem uređaju.

  Gospodarski i stambeni objekti u svojem sastavu moraju imati izgrađenu septičku odnosno sabirnu jamu ili odgovarajući uređaj za pročišćavanje u skladu s odredbama Zakona o gradnji.

  Troškove gradnje i održavanja septičke odnos-no sabirne jame odnosno odgovarajućih uređaja za pročišćavanje , snosi pravna ili fizička osoba koja je vlasnik ili zakoniti ovlaštenik prava na nekretnini s koje se odvode otpadne vode.

  Oborinske vode odvodit će se posebnim kanalima, otvorenim ili zacijevljenim.

  Unutarnja kanalizacija

  Članak 7.Unutarnju kanalizaciju čine instalacije, građevine

  i uređaji za sakupljanje, prethodnu obradu, ako je potrebna, i odvođenje otpadnih voda do septičke odnosno sabirne jame ili odgovarajućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

  Članak 8.Unutarnja kanalizacija mora biti izvedena u skladu

  s propisima o gradnji i održavana tako da se isključi mogućnost onečišćenja njezine okoline razlijevanjem otpadnih voda po površini, prodiranjem otpadnih voda u podzemne slojeve, da se spriječi prenošenje zaraznih bolesti.

  Kanali, spojevi i građevine unutarnje kanalizacije moraju biti izvedeni vodonepro-pusno, a dijelovi ko-jima se odvode tehnološke otpadne vode moraju biti otporni na kiseline, lužine, agresivne i druge tvari.

  Članak 9.Vlasnik odnosno drugi zakoniti posjednik un-

  utarnje kanalizacije dužan je instalacije, građevine i uređaje unutarnje kanalizacije održavati u ispravnom stanju, te istu podvrgavati kontroli na vodonepropus-nost po ovlaštenoj osobi, svakih 5 godina, te ishoditi dokaz o sukladnosti građevine s tehničkim zahtjevima za građevinu.

  Članak 10.Unutarnja kanalizacija mora biti priključena na

  septičku odnosno sabirnu jamu ili odgovarajući uređaj za pročišćavanje otpadnih voda do izgradnje sustava javne odvodnje.

 • Glasnik Zagrebačke županije Stranica 5Broj 19/07

  Članak 11.Kada se u pojedinim predjelima na području općine

  izgradi sustav javne odvodnje, vlasnik odnosno zakoniti posjednik unutarnje kanalizacije dužan je postojeće instalacije, građevine i uređaje unutarnje kanalizacije prilagoditi i priključiti na sustav javne odvodnje pre-ma postupku i u roku koji će biti određen posebnim Općinskim propisom o priključenju na komunalnu in-frastrukturu.

  Troškove gradnje i održavanja unutarnje kanali-zacije snosi pravna ili fizička osoba koja je vlasnik ili zakoniti ovlaštenik prava na nekretnini s koje se odvode otpadne vode.

  III. UVJETI ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA

  Članak 12.Granične vrijednosti opasnih i drugih tvari u ot-

  padnim vodama i tvari koje se ispuštaju u sabirne jame ne smiju prekoračiti vrijednosti određene propi-som o graničnim vrijednostima opasnih i drugih tvari određenih propisom za sustav javne odvodnje.

  Otpadne vode iz članka 2. ove Odluke koje se ispuštaju u septičke jame ili se pročišćavaju u posebnim uređajima za obradu otpadnih voda, svojim sastavom moraju zadovoljavati granične vrijednosti opasnih i drugih tvari određenih Pravilnikom o graničnim vrijed-nostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN 40/99, 6/01 i 14/01).

  IV. SEPTIČKE I SABIRNE JAME

  Članak 13.Septička jama mora biti izvedena sa dvije ili više

  vodonepropusnih komora (taložnica), a ukoliko postoji mogućnost može imati ispust pročišćene vode u najbliži prirodni prijamnik ili melioracijski kanal.

  Sabirna jama mora biti vodonepropusna, jedno ko-morna građevina bez ispusta odnosno preljeva.

  Septička odnosno sabirna jama mora biti smještena na prikladnom mjestu do kojeg je moguć nesmetan pris-tup posebnim vozilima za pražnjenje sadržaja taložnih komora septičke odnosno sabirne jame.

  Članak 14.Vlasnici, odnosno drugi zakoniti posjednici

  septičkih odnosno sabirnih jama dužni su iste podvr-gavati kontroli ispravnosti, a posebice na svojstva vo-donepropusnosti, od strane ovlaštene osobe, svakih 5 godina, te u roku od godine dana od dana stupanja na snagu propisa iz članka 81a. Zakona o vodama, ishoditi potvrdu o sukladnosti građevine s tehničkim zahtjevima za građevinu.

  Članak 15.Crpljenje, odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz

  taložnih komora septičkih odnosno sabirnih jama vrši pravna osoba ili fizička osoba koja obavlja djelatnost odvodnje otpadnih voda, ili koja ima ugovor o koncesiji.

  V. POSTUPANJE KOD ONEČIŠĆENJA

  Članak 16.Ako uslijed iznenadnog slučaja, kvara ili drugih ra-

  zloga postoji opasnost od onečišćenja voda, pravna ili fizička osoba u vezi sa čijim je djelovanjem ili propus-tom takva opasanost nastala, dužna je bez odlaganja o tome izvijestiti nadležnu policijsku postaju ili Županijski centar za obavješćivanje.

  Svatko tko primjeti da je došlo do onečišćenja voda ili postoji opasnost od nastanka onečišćenja dužan je o tome događaju izvijestiti najbližu Policijsku postaju.

  Policijska postaja ili Županijski centar za obavješćivanje o prijavljenom događaju izvješćuje područnog ili državnog vodopravnog inspektora, odnos-no najbližu organizacijsku jedinicu Hrvatskih voda.

  Članak 17.Pravna ili fizička osoba iz čijih je građevina došlo

  do onečišćenja nije odgovora za onečišćenje ako je isto posljedica djelovanja više sile (potres, poplava, teroristički čin i sl.).

  VI. ODLAGANJE I UKLANJANJE OPASNIH TVARI

  Članak 18.Pravne i fizičke osobe koje se u svezi s obavljanjem

  gospodarske i druge djelatnosti koriste opasnim i dru-gim tvarima određenim popisom o opasnim tvarima u vodama, dužne su takve tvari držati i odlagati u skladu s posebnim propisom, tako da se isključi mogućnost onečišćenja, površinskih ili podzemnih voda. Ako se ispuštaju u prirodni prijemnik ili melioracijski kanal, dužne su ih potpuno ili djelomično ukloniti u skladu s posebnim propisom.

  VII. NADZORNadzor nad provođenjem odredaba ove Odluke

  obavlja nadležna inspekcija prema Zakonu o komunal-nom gospodarstvu i Zakonu o vodama.

  VIII. KAZNENE ODREDBE

  Članak 19.Za postupanje protivno odredbama propisanim

  ovom Odlukom primjenjivat će se kaznene odredbe propisane Zakonom o vodama odnosno propisanim kaznama ovom Odlukom.

  Kaznom u visini od 200,00 kuna kaznit će se fizička osoba, koja postupi protivnom odredbama čl. 6., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 17. i 18. ove Odluke.

  IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

  Članak 20.Primjena članka 12. ove Odluke vršit će se prema

  Pravilniku o graničnim vrijednostima pokazatelja opas-nih i drugih tvari u otpadnim vodama (Narodne novine 40/99, 6/01 i 14/01) a do donošenja novog propisa po ministru nadležnom za vodno gospodarstvo.

 • Glasnik Zagrebačke županijeStranica 6 Broj 19/07

  Članak 21. Ova Odluka stupa na snagu danom izdavanja

  suglasnosti od strane Hrvatskih voda, i objavit će se u «Glasniku Zagrebačke županije», te se ista primjenjuje do dana stavljanja u funkciju sustava javne odvodnje otpadnih voda.

  KLASA: 324-04/07-01/28URBROJ: 238/28/-01-07-1Gradec, 12. lipnja 2007.

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Željko Perhot, v.r.

  � Na temelju članka 75. st. 3. Zakona o vodama («Narodne novine», broj 107/95 i 150/05 ), Hrvatske vode na temelju zahtjeva Općine Gradec, Klasa: 423-04/07-01/28 : Ur.broj 238/28-01-07-1 od 18. srpnja 2007. godine donose slijedeću

  S U G L A S N O S T1. Daje se suglasnost na tekst Odluke o odvod-

  nji otpadnih voda na području Općine Gradec donošene na sjednici Općinskog vijeća Općine Gradec dana 12. lipnja 2007. godine ( Klasa: 324-04/07-01/28, Ur. broj:238/28-01-07-1 ).

  2. Uvidom u tekst Odluke iz točke 1. ove sug-lasnosti ispunjeni su zakonski uvjeti Propisani odredbom iz članka 75. st. 2. Zakona o vodama («Narodne novine», broj 107/95 i 150/05 )

  3. Danom donošenja ove suglasnosti 24. srpnja 2007. godine stupa na snagu Odluka o Odvod-nji otpadnih voda za područje Općine Gradec.

  KLASA: 325-04/07-01/0202URBROJ: 374-21-4-07-2Zagreb, 24. srpnja 2007.

  DIREKTOR Gorazd Hafner, dipl.ing.građ. , v.r.

 • Glasnik Zagrebačke županije Stranica 7Broj 19/07

  OPĆINA KRAŠIĆ

  3 Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04), članka 26. Statuta Općine Krašić («Glasnik Zagrebačke županije», broj 12/03 i 10/06) Općinsko vijeće Općine Krašić na svojoj 14. sjednici održanoj dana 13. lipnja 2007. godine donijelo je

  O D L U K UO I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA

  GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALONE INFRASTRUKTURE ZA 2007. GODINU

  Članak 1.U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne

  infrastrukture za 2007. godinu («Glasnik Zagrebačke županije» broj 08/07), - u točki 2. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA, podtočka 2.1 Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže mijenja se i glasi: “Proračunom Općine Krašić predviđena su sredstva u iznosu od 260.000,00 kuna za izgradnju pročistača.” - u točki 3. PROMETNA INFRASTRUK-TURA, podtočka I. Uređenje i asfaltiranje cesta i ulica općine Krašić mijenja se i glasi: “Proračunom Općine za 2007. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 1.675.000,00 kuna.

  Članak 2.U točki 4. IZVORI FINANCIRANJA PLANIRANI U

  PRORAČUNU ZA 2007. GOD.Za financiranje radova iz ovog programa u

  Proračunu Općine Krašić za 2007. godinu planirana su sredstva u iznosu od 4.081.000,00 kuna.

  Navedena sredstva u skladu s utvrđenim izdacima Proračuna Općine Krašić i ovim Programom planiraju se utrošiti za:

  A. Objekte i uređaje vodoopskrbe 1.966.000,00 knB. Objekte i uređaje odvodnje otpadnih voda 260.000,00 knC. Nerazvrstane ceste 1.675.000,00 knD. Javnu rasvjetu 180.000,00 kn U K U P N O 4.081.000,00 kn

  Članak 3. Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu

  osmog dana od dana objave u «Glasniku Zagrebačke županije», a primjenjuju se s danom donošenja.

  KLASA: 021-05/07-01/02URBROJ:238/15-01-07-5Krašić, 13. lipanj 2007.

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Josip Bucković, v.r.

  4 Na temelju članka 14. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 117/01 i 92/05) i članka 5. Poslovnika Općinskog poglavarstva Općine Krašić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 20/05) Općinsko poglavarstvo Općine Krašić na 9. sjednici održanoj dana 05. ožujka 2007. god. donosi

  PLAN NABAVE ZA 2007. GODINU

  Članak 1.U 2007. god. planiraju se sljedeće nabave:

  Pozic. plana/konto

  Kratki naziv ili opis predmeta nabave Planirana vrijednost bez

  PDV-a

  Način nabave

  Dinamika nabave

  Izvori sredstava

  a) ROBA

  1.32211

  Uredski materijal(obrasci, koverte, dr.)

  12.295,08 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  2. 32212

  Publikacije, časopisi, glasila 5.737,70 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  3.32214

  Sredstva za čišćenje i ostali potrošni materijal 4.098,36 Izravna pogodba

  2007. Proračun

 • Glasnik Zagrebačke županijeStranica 8 Broj 19/07

  Pozic. plana/konto

  Kratki naziv ili opis predmeta nabave Planirana vrijednost bez

  PDV-a

  Način nabave

  Dinamika nabave

  Izvori sredstava

  4.32219

  Ostali materijal(toneri,vrpce,diskete)

  10.655,73 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  5.32234

  Motorni benzin i dizelsko gorivo 13.934,42 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  6.32239

  Ulje za loženje 16.393,44 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  7.32241

  Materijal i dijelovi za tekuće održavanje poslovnih prostorija

  8.196,72 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  8.32242

  Materijal i dijelovi za tekuće održavanje opreme

  8.196,72 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  9.32251

  Sitni inventar 1.639,34 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  10.32252

  Auto gume 1.639,34 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  11.32329

  Kamen za navoz nerazvrstanih cesta i poljskih putova

  40.983,60 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  12.32329

  Materijal za održavanje vodovodaKrašić i Pribić

  45.081,96 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  13.42211

  Računala i računalna oprema 8.196,72 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  14. 42641

  Ulaganja u računalne programe

  16.393,44 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  15.42311

  Osobni automobil 81.967,20 Pozivni natječaj

  2007. Proračun

  b) RADOVI

  1.42131

  Ceste-nerazvrstane(priprema i asfaltiranje)

  1.229.508,00 Javni natječaj 2007. ProračunŽupanija, MMTPR

  2.42141

  Rekonstrukcija vodovoda Krašić 819.672,00 Javni natječaj 2007. Hrvatske vodeŽupanija

  FRR

  3.42141

  Rekonstrukcija vodovoda Pribić 409.836,00 Javni natječaj 2007. Hrvatske vodeŽupanija

  FRR

  4. 42141

  Izgradnja kolektora(Brezarić, Ćuki Graba i Penići )

  819.672,00 Javni natječaj 2007. –2011.

  Hrvatske vodeŽupanija

  FRR

  5.42141

  Pročistač (dovršetak radova iz 2006.) 213.114,72 Izravna pogodba

  2006-2007.

  Hrvatske vodeŽupanija

  FRR

  6.42144

  Energetski i komunikacijski vodovi - JR 147.540,96 Pozivni natječaj

  2007. ProračunŽupanija

  7.41119

  Otkup zemljišta-poslovna zona 557.376,96 Javni natječaj 2007. ProračunŽupanija

  8.45111

  Dodatna ulaganja na vodoopskrbnim sustavima 81.967,20 Pozivni natječaj

  2007. Hrvatske vodeŽupanija

  FRR

  c) USLUGE

 • Glasnik Zagrebačke županije Stranica 9Broj 19/07

  Pozic. plana/konto

  Kratki naziv ili opis predmeta nabave Planirana vrijednost bez

  PDV-a

  Način nabave

  Dinamika nabave

  Izvori sredstava

  1.32322

  Tekuće održavanje opreme 8.196,72 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  2.32323

  Tekuće održavanje službenog vozila 8.196,72 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  3.32321

  Usluge tekućeg održavanja zgrade općine 16.393.44 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  4.32321

  Usluge tekućeg održavanja zgrada Krašić 131, 101, bb...

  24.590,16 Pozivni natječaj

  2007. Proračun

  5.32329

  Ostale usluge tekućeg održavanja 8.196,72 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  6.32329

  Tekuće održavanje javne rasvjete 24.590,16 Pozivni natječaj

  2007. Proračun

  7.32329

  Tekuće održavanjenerazvrstanih cesta

  40.983,60 Pozivni natječaj

  2007. Proračun

  8.32329

  Zimska služba 53.278,68 Pozivni natječaj

  2007. Proračun

  9.32329

  Tekuće održavanje vodovoda Krašić i Pribić 16.393,44 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  10.32349

  Zbrinjavanje otpada 21.311,47 Pozivni natječaj

  2007. Proračun

  11.32331

  Usluge promidžbe i informiranja 2.459,01 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  12.32339

  Usluge objave natječaja i oglasa 8.196,72 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  12.32344

  Dimnjačarske i ekološke usluge 4.918,03 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  14. 32349

  Usluge uređenja i održavanja javnih površina 12.295,08 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  15.32363

  Laboratorijske usluge 16.393,60 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  16.32372

  Usluge komunalnog redara 13.442,62 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  17.32375

  Geodetsko-katastarske usluge 4.098,36 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  18.32379

  Ostale intelektualne usluge 16.393,44 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  19.32389

  Usluge održavanja računalnih programa 8.196,72 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  20.32391

  Grafičke i tiskarske usluge 2.459,02 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  21.32394

  Usluga registracije sl.vozila 819,67 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  22.32399

  Ost. nespomen.usluge (cvijeće, suveniri) 4.098,36 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  23.32921

  Usluge osiguranjasl. auta

  2.622,95 Izravna pogodba

  2007. Proračun

 • Glasnik Zagrebačke županijeStranica 10 Broj 19/07

  Pozic. plana/konto

  Kratki naziv ili opis predmeta nabave Planirana vrijednost bez

  PDV-a

  Način nabave

  Dinamika nabave

  Izvori sredstava

  24.42641

  Usluga izrade DUP-a(križni put)

  4.098,36 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  25.42641

  Usluga izrade projektna dokumentacije vodoopskrbe Pećno

  152.458,99 Pozivni natječaj

  2007. MMTPR

  26.42641

  Usluga izrade projektnadokumentacije vodoopskrbe Mirkopolje

  147.540,96 Pozivni natječaj

  2007. MMTPR

  27.42641

  Usluga izrade projektna dokument. poslovna zona

  65.573,76 Pozivni natječaj

  2007. Proračun

  Članak 2.Ovaj Plan primjenjuje se od dana njegova donošenja do 31. prosinaca 2007. godine

  KLASA: 022-05/07-01/02URBROJ:238/15-02-07-10Krašić, 05. ožujka 2007.

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG POGLAVARSTVA mr. sc. Dubravko Mačečević, v.r.

  5 Na temelju članka 14. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 117/01 i 92/05) i članka 5. Poslovnika Općinskog Poglavarstva Općine Krašić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 20/05) Općinsko poglavarstva Općine Krašić na 11. sjednici održanoj dana 09. lipnja 2007. god. donosi

  I. IZMJENE I DOPUNEPLAN NABAVE ZA 2007. GODINU

  Članak 1.Ovim I. Izmjenama i dopunama plana za 2007. godinu planiraju se sljedeće nabave roba, usluga i ustupanja

  radova:

  Pozic. plana/konto

  Kratki naziv ili opis predmeta nabave Planirana vrijednost bez

  PDV-a

  Način nabave

  Dinamika nabave

  Izvori sredstava

  a) ROBA1.32211

  Uredski materijal(obrasci, koverte, dr.)

  12.295,08 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  2. 32212

  Publikacije, časopisi, glasila 5.737,70 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  3.32214

  Sredstva za čišćenje i ostali potrošni materijal 4.098,36 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  4.32219

  Ostali materijal(toneri,vrpce,diskete)

  10.655,73 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  5.32234

  Motorni benzin i dizelsko gorivo 13.934,42 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  6.32239

  Ulje za loženje 16.393,44 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  7.32241

  Materijal i dijelovi za tekuće održavanje poslovnih prostorija

  8.196,72 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  8.32242

  Materijal i dijelovi za tekuće održavanje opreme

  8.196,72 Izravna pogodba

  2007. Proračun

 • Glasnik Zagrebačke županije Stranica 11Broj 19/07

  Pozic. plana/konto

  Kratki naziv ili opis predmeta nabave Planirana vrijednost bez

  PDV-a

  Način nabave

  Dinamika nabave

  Izvori sredstava

  9.32251

  Sitni inventar 1.639,34 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  10.32252

  Auto gume 1.639,34 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  11.32329

  Kamen za navoz nerazvrstanih cesta i poljskih putova

  40.983,60 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  12.32329

  Materijal za održavanje vodovodaKrašić i Pribić

  45.081,96 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  13.42211

  Računala i računalna oprema 8.196,72 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  14. 42641

  Ulaganja u računalne Programe

  16.393,44 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  15.42311

  Osobni automobil 81.967,20 Pozivni natječaj

  2007. Proračun

  b) RADOVI

  1.42131

  Ceste-nerazvrstane(priprema i asfaltiranje)

  1.372.950,60 Javni natječaj 2007. ProračunŽupanija, MMTPR

  2.42141

  Rekonstrukcija vodovoda Krašić 819.672,00 Javni natječaj 2007. Hrvatske vodeŽupanija

  FRR

  3.42141

  Rekonstrukcija vodovoda Pribić 409.836,00 Javni natječaj 2007. Hrvatske vodeŽupanija

  FRR

  4. 42141

  Izgradnja kolektora(Brezarić, Ćuki Graba i Penići )

  0 Javni natječaj 2007. –2011.

  Hrvatske vodeŽupanija

  FRR

  5.42141

  Pročistač (dovršetak radova iz 2006.) 213.114,72 Izravna pogodba

  2006-2007.

  Hrvatske vodeŽupanija

  FRR

  6.42144

  Energetski i komunikacijski vodovi – JR 147.540,96 Pozivni natječaj

  2007. ProračunŽupanija

  7.41119

  Otkup zemljišta-poslovna zona 557.376,96 Javni natječaj 2007. ProračunŽupanija

  8.45111

  Dodatna ulaganja na vodoopskrbnim sustavima 81.967,20 Pozivni natječaj

  2007. Hrvatske vodeŽupanija

  FRR

  c) USLUGE

  1.32322

  Tekuće održavanje opreme 8.196,72 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  2.32323

  Tekuće održavanje službenog vozila 8.196,72 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  3.32321

  Usluge tekućeg održavanja zgrade općine 16.393.44 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  4.32321

  Usluge tekućeg održavanja zgrada Krašić 131, 101, bb...

  24.590,16 Pozivni natječaj

  2007. Proračun

  5.32329

  Ostale usluge tekućeg održavanja 8.196,72 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  6.32329

  Tekuće održavanje javne rasvjete 24.590,16 Pozivni natječaj

  2007. Proračun

  7.32329

  Tekuće održavanjenerazvrstanih cesta

  40.983,60 Pozivni natječaj

  2007. Proračun

 • Glasnik Zagrebačke županijeStranica 12 Broj 19/07

  Pozic. plana/konto

  Kratki naziv ili opis predmeta nabave Planirana vrijednost bez

  PDV-a

  Način nabave

  Dinamika nabave

  Izvori sredstava

  8.32329

  Zimska služba 53.278,68 Pozivni natječaj

  2007. Proračun

  9.32329

  Tekuće održavanje vodovoda Krašić i Pribić 16.393,44 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  10.32349

  Zbrinjavanje otpada 21.311,47 Pozivni natječaj

  2007. Proračun

  11.32331

  Usluge promidžbe i informiranja 2.459,01 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  12.32339

  Usluge objave natječaja i oglasa 8.196,72 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  12.32344

  Dimnjačarske i ekološke usluge 4.918,03 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  14. 32349

  Usluge uređenja i održavanja javnih površina 12.295,08 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  15.32363

  Laboratorijske usluge 16.393,60 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  16.32372

  Usluge komunalnog redara 13.442,62 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  17.32375

  Geodetsko-katastarske usluge 4.098,36 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  18.32379

  Ostale intelektualne usluge 16.393,44 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  18.a32379

  Ost. intel. usluge Plan sanacije divljih deponi. 16.393,44 Izravan pogodba

  2007. Proračun

  19.32389

  Usluge održavanja računalnih programa 8.196,72 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  20.32391

  Grafičke i tiskarske usluge 2.459,02 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  21.32394

  Usluga registracije sl.vozila 819,67 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  22.32399

  Ost. nespomen.usluge (cvijeće, suveniri) 4.098,36 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  23.32921

  Usluge osiguranjasl. auta

  2.622,95 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  24.42641

  Usluga izrade DUP-a(križni put)

  4.098,36 Izravna pogodba

  2007. Proračun

  25.42641

  Usluga izrade projektna dokumentacije vodoopskrbe Pećno

  152.458,99 Pozivni natječaj

  2007. MMTPR

  26.42641

  Usluga izrade projektnadokumentacije vodoopskrbe Mirkopolje

  147.540,96 Pozivni natječaj

  2007. MMTPR

  27.42641

  Usluga izrade projektna dokument. poslovna zona

  65.573,76 Pozivni natječaj

  2007. Proračun

  Članak 2.Ovaj Plan primjenjuje se od dana njegova donošenja do 31. prosinaca 2007. godine

  KLASA: 022-05/07-01/03URBROJ:238/15-02-07-12Krašić, 09. lipnja 2007.

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG POGLAVARSTVA mr. sc. Dubravko Mačečević, v.r.

 • Glasnik Zagrebačke županije Stranica 13Broj 19/07

  6 Na temelju članka 19. točka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01 i 129/05), a u vezi s člankom 7. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03) i člankom 26. Statuta općine Krašić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 12/03 i 10/06), Općinsko vijeće općine Krašić na 14. sjednici održanoj dana 13. lipnja 2007. godine, donijelo je

  ODLUKU O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA

  SOCIJALNIH POTREBA OPĆINE KRAŠIĆ ZA 2007. GODINU

  Članak 1.U članku 1. mijenja se iznos 68.000,00 kuna i stav-

  lja “74.000,00”

  Članak 2.U članku 7. točka g) umjesto 24.000,00 kuna stav-

  lja se “30.000,00” kuna

  Članak 3. Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu

  osmog dana od dana objave u “Glasniku Zagrebačke županije”.

  KLASA: 021-05/07-01/02URBROJ: 238/15-01-07-6Krašić, 13. lipnja 2007.

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Josip Bucković, v.r.

  7 Na temelju članka 34. Zakona o popisima birača (“Narodne novine”, broj 19/07) i članka 26. Statuta Općine Krašić (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 12/03 i 10/06) Općinsko vijeće Općine Krašić na 14. sjednici održanoj dana 13. lipnja 2007. godine donijelo je

  R J E Š E NJ EO IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA POPIS BIRAČA

  Članak 1.Imenuje se Povjerenstvo za popis birača u sastavu: 1. Damir Ilijanić, za predsjednika 2. Dragutin Beketić, za člana 3. Nikola Vlašić, za člana

  1. Josip Petković, za zamjenika predsjednika 2. Kristina Hržic, za zamjenika člana 3. Ankica Šelebaj, za zamjenika člana.

  Članak 2.Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a

  objavit će se u “Glasniku Zagrebačke županije”.

  KLASA: 021-05/07-01/02URBROJ: 238/15-01-07-7Krašić, 13. lipnja 2007.

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Josip Bucković, v.r.

 • Glasnik Zagrebačke županijeStranica 14 Broj 19/07

  OPĆINA KRAVARSKO

  8 Na temelju članka 23. Poslovnika Općinskog Poglavarstva Općine Kravarsko («Glasnik Zagrebačke županije», broj 05/06) Općinsko Poglavarstvo na svojoj 13. sjednici održanoj 12. lipnja 2007. godine donosi

  ODLUKUO SUBVENCIJAMA U POLJOPRIVREDI I

  RURALNOM RAZVITKU OPĆINE KRAVARSKO

  Članak 1.Ovom Odlukom utvrđuju se vrste proizvodnji u

  poljoprivredi i ruralnom razvitku za koje se dodjelju-ju bespovratna novčana sredstva ( u daljnjem tekstu općinska subvencija ), opći uvjeti, kriteriji i postupak dodjele, te prava i obveze korisnika općinske subven-cije.

  Članak 2.Općina Kravarsko će poljoprivrednim gospodarstvi-

  ma i pravnim osobama na svom području subvencioni-rati slijedeće vrste proizvodnji :

  a) u poljoprivredi1. nabavu loznih cjepova 2. nabavu voćnih sadnica 3. nabavu i postavljanje mreža za zaštitu

  višegodišnjih nasada od tuče4. nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje

  u proizvodnji voća5. nabavu i postavljanje zaštitne ograde6. uređenje i pripremu parcela za sadnju

  dugogodišnjih nasada7. uzgoj i držanje pčelinih zajednica8. uzgoj i držanje rasplodnih ovaca, ovnova ,koza i

  jaraca

  b) u ruralnom razvitku1. za osnivanje i početak rada novoosnovane

  zadruge2. za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u

  poljoprivredi i poljoprivrednom gospodarstvu/kućanstvu, pohađanje tečaja potrebnih za bav-ljenje određenom proizvodnjom ili uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu.

  Članak 3.Korisnici općinske subvencije iz članka 2. ove Od-

  luke jesu poljoprivredna gospodarstva i pravne osobe koja su upisana u Upisnik poljoprivredni gospodarstava u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji imaju prebivalište odnosno sjedište te imaju zemljište na području općine Kravarsko , a ispunjavaju i druge uv-jete propisane ovom Odlukom.

  Poljoprivredno gospodarstvo je proizvodno – gosp-odarska jedinica koja se bavi poljoprivredom , a djeluje

  kao trgovačko društvo , obrt ili zadruga ako je regis-trirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te kao seljačko gospodarstvo ili obiteljsko poljoprivredno gos-podarstvo upisano je u Upisnik poljoprivrednih gospo-darstava ( u daljnjem tekstu : Upisnik).

  Članak 4.Sredstva za subvencije iz članka 2. ove Odluke

  osiguravaju se u Proračunu Općine Kravarsko.

  Članak 5.Najviši godišnji iznos općinske subvencije koju je-

  dan korisnik može ostvariti po svim vrstama subvencija u tekućoj godini može iznositi do 50.000,00 kuna

  Članak 6.Pojedina općinska subvencija se korisnicima

  isplaćuje nakon obavljene sadnje , odnosno nakon provjere, a najkasnije do kraja tekuće godine odnosno do 31. prosinca.

  Članak 7.

  Subvencija nabave loznih cjepova odobrit će se onom poljoprivrednom gospodarstvu koje je u tekućoj godini posadilo najmanje 400 propisno deklariranih loznih cjepova preporučenih kultivara za područje Zagrebačke županije ( Članak 5. Pravilnika o nacio-nalnoj listi priznatih kultivara vinove loze ( Narodne Novine br. 159/04), Poljoprivredno gospodarstvo mora biti upisano u Upisnik proizvođača grožđa i vina (osim ako sadi vinograd prvi put). Subvencija se dodjeljuje u iznosu od 5,00 kuna po posađenom loznom cijepu.

  Članak 8.Subvencija nabavke voćnih sadnica odobrit će se

  onom poljoprivrednom gospodarstvu koje je u tekućoj godini posadilo najmanje 0,5 hektara voćnjaka.

  Subvencija se dodjeljuje u 80% iznosu od nabavne cijene voćne sadnice . Zahtjev za subvenciju se pod-nosi do 30. studenoga za tekuću godinu.

  Članak 9.Subvencija za nabavku i postavljanje sustava za

  zaštitu višegodišnjih nasada od tuče (mreže, nosača, stupova i sidra ) odobrit će se onom poljoprivrednom gospodarstvu koje u tekućoj godini nabavi i postavi sus-tav zaštite od tuče na površini od najmanje 0,5 hektara višegodišnjih nasada.

  Subvencija se dodjeljuje u iznosu od 10.000,00 kuna po hektaru.

  Članak 10.Subvencija za nabavku i postavljanje sustava za

  navodnjavanje u proizvodnji voća, odobrit će se onom poljoprivrednom gospodarstvu koje u tekućoj godini

 • Glasnik Zagrebačke županije Stranica 15Broj 19/07

  nabavi i postavi sustav za navodnjavanje na površini od najmanje 0,5 hektara višegodišnjih nasada.

  Subvencija se dodjeljuje u iznosu od 10.000,00 kuna po hektaru.

  Članak 11.Subvencija za nabavku i postavljanje zaštitne

  ograda u proizvodnji voća, odobrit će se onom poljo-privrednom gospodarstvu koje u tekućoj godini nabavi i postavi zaštitnu ogradu na površini od najmanje 0,5 hektara višegodišnjih nasada.

  Subvencija se dodjeljuje u iznosu od 5.000,00 kuna po hektaru , radom vlastitog pogona Općine Kra-varsko na postavljanju stupova za ogradu.

  Članak 12.Subvencija za uređenje i pripremu parcela za sadn-

  ju dugogodišnjih nasada u proizvodnji voća, i vinove loze odobrit će se onom poljoprivrednom gospodarst-vu koje u tekućoj godini namjerava posaditi minimalno 0,5 hektara dugogodišnjih nasada .

  Subvencija se dodjeljuje u iznosu od 5.000,00 kuna po hektaru, radom vlastitog pogona Općine Kra-varsko na uređenju parcele za sadnju.

  Članak 13.Subvencija za uzgoj i držanje pčelinih zajednica

  odobrit će se u iznosu od 200,00 kuna po pčelinoj zajednici poljoprivrednom gospodarstvu , Na temelju potvrde o broju košnica izdane od Udruge pčelara sa sjedištem u Zagrebačkoj županiji.

  Minimalna poticajna količina je 30. pčelinih zajed-nica. Zahtjev za subvenciju se podnosi do 30. rujna za tekuću godinu.

  Članak 14.Subvencija za uzgoj i držanje rasplodnih ovaca,

  ovnova, koza i jaraca odobrit će se poljoprivrednom gospodarstvu u iznosu od 100,00 kuna po rasplodnom grlu . Minimalna poticanja količina je 20. rasplodnih grla. Zahtjev za subvenciju se podnosi do 30. studeno-ga tekuće godine.

  Članak 15.Sredstva za osnivanje i početak rada novoosnovane

  zadruge , čiji se osnivači bave proizvodnjom od poseb-nog općinskog interesa , mogu se ostvariti nakon regis-tracije zadruge.

  Sredstva u iznosu od 15.000,00 kuna se odobravaju novoosnovanoj zadruzi, koja ima sjedište na području općine Kravarsko, a koja ima najmanje (7) članova –poljoprivredna gospodarstva koja imaju sjedište na području općine Kravarsko. Zahtjev se podnosi do 30. studenog za tekuću godinu.

  Članak 16.Subvenciju za edukaciju i stručno osposoblja-

  vanje za rad u poljoprivredi i gospodarstvu/kućanstvu, pohađanje tečaja potrebnih za bavljenje određenom

  proizvodnjom ili uslugom u poljoprivrednom gospo-darstvu, dodijelit će se onom pojedincu ili gospodarstvu koje u tekućoj godini završi određeni tečaj. Subvencije se dodjeljuju u 75% iznosu ukupnih troškova tečaja a najviše 1.000,00 kuna po jednom polazniku.

  Zahtjev za subvencije se podnosi do 30. studenoga za tekuću godinu.

  Prijelazne i završne odredbe

  Članak 17.Bespovratna novčana sredstva – općinska subven-

  cija dodjeljuje se Na temelju provedenog postupka i kriterija propisanih ovom Odlukom. Zahtjev za subven-cije se dostavlja na općinskom obrascu uz pripadajuću dokumentaciju, a rješava se prema redoslijedu prispijeća i utrošku sredstava.

  Članak 18.Općinske subvencije se dodjeljuju Na temelju

  natječaja , osim subvencija za osnivanje i početak rada novoosnovane zadruge. Natječaj raspisuje Općinsko po-glavarstvo, a objavljuje se u dnevnom tisku ili na oglasnoj ploči. Natječaj provodi Općinsko Poglavarstvo.

  Članak 19.Korisnik subvencije je dužan potpisati izjavu kojom

  se obavezuje dobivenu subvenciju utrošiti namjenski i nastaviti djelatnost proizvodnju za koju je dobio sub-venciju najmanje idućih 5 godina .

  Članak 20.Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana

  objave u «Glasniku Zagrebačke županije».

  KLASA: 320-01/07-01/10URBROJ: 238-17-07-13-01Kravarsko, 12. lipanj 2007.

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG POGLAVARSTVA Vlado Kolarec, v.r.

  9 Na temelju članka 23. Poslovnika Općinskog poglavarstva Općine Kravarsko (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 05/06) Općinsko poglavarstvo Općine Kravarsko na svojoj 13. sjednici održanoj 12. lipnja 2007. godine donosi

  ZAKLJUČAKO FINANCIRANJU PRIJEVOZA NA JEDNODNEVNI

  IZLET

  Članak 1.Općina Kravarsko će Udruzi žena Kravarsko finan-

  cirati prijevoz jednodnevnog izleta na more, a iz sred-stava tekuće prićuve proračuna .

 • Glasnik Zagrebačke županijeStranica 16 Broj 19/07

  Članak 2.Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana ob-

  jave u «Glasniku Zagrebačke županije”.

  KLASA: 400-01/07-01/44URBROJ: 238-17-07-13-01Kravarsko, 12. lipnja 2007.

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG POGLAVARSTVA Vlado Kolarec, v.r.

  10 Na temelju članka 23. Poslovnika Općinskog poglavarstva Općine Kravarsko (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 05/06) Općinsko poglavarstvo Općine Kravarsko na svojoj 13. sjednici održanoj 12. lipnja 2007. godine donosi

  ZAKLJUČAKO TEKUĆOJ DONACIJI UDRUZI UMIROVLJENIKA

  Članak 1.Općina Kravarsko odobrava Udruzi umirovljenika

  Kravarsko iznos od 6.000,00 kuna.

  Članak 2.Gore navedena sredstva namijenjena su za tekuće

  poslovanje Udruge.

  Članak 3.Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana ob-

  jave u «Glasniku Zagrebačke županije”.

  KLASA: 400-01/07-01/43URBROJ: 238-17-07-13-01Kravarsko, 12. lipnja 2007.

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG POGLAVARSTVA Vlado Kolarec, v.r.

  11 Na temelju članka 23. Poslovnika Općinskog poglavarstva Općine Kravarsko (“Glasnik Zagrebačke županije” broj 05/06) Općinsko poglavarstvo Općine Kravarsko na svojoj 13. sjednici održanoj 12. lipnja 2007. godine donosi

  ZAKLJUČAKO POMOĆI OBITELJIMA STRADALIM OD POŽARA

  Članak 1.Obitelji Jandrić iz Donjeg Hruševca, stradaloj u

  požaru, Općina Kravarsko odobrava iznos od 5.000,00 kuna u gotovini , zatim će podmiriti troškove odvoza

  šute sa zgarišta do iznosa od 5.000,00 kuna i odobrava rad vlastitog pogona na sanaciji zgarišta.

  Članak 2.Gospodinu Sokol iz Donjeg Hruševca, stradalom

  u požaru, Općina Kravarsko će podmiriti troškove prijevozaa kontejnera za smještaj do iznosa od 1.000,00 kuna i rad vlastitog pogona na sanaciji zgarišta.

  Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana ob-jave u «Glasniku Zagrebačke županije”.

  KLASA: 400-01/07-01/42URBROJ: 238-17-07-13-01Kravarsko, 12. lipnja 2007.

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG POGLAVARSTVA Vlado Kolarec, v.r.

  12 Na temelju članka 23. Poslovnika Općinskog poglavarstva Općine Kravarsko (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 05/06) Općinsko poglavarstvo Općine Kravarsko na svojoj 13. sjednici održanoj 12. lipnja 2007. godine donosi

  ZAKLJUČAKO TEKUĆOJ DONACIJI ŠPORTSKOM DRUŠTVU

  “VUKOMERIČKE GORICE”

  Članak 1.Općina Kravarsko odobrava Športskom društvu

  „Vukomeriče gorice“ iznos od 5.000,00 kuna.

  Članak 2.Gore navedena sredstva namijenjena su za plaćanje

  troškova proljetnog dijela natjecanja pionira.

  Članak 3.Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana ob-

  jave u” Glasniku Zagrebačke županije”.

  KLASA: 400-01/07-01/41URBROJ: 238-17-07-13-01Kravarsko, 12. lipnja 2007.

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG POGLAVARSTVA Vlado Kolarec, v.r.

  13 Na temelju članka 23. Poslovnika Općinskog poglavarstva Općine Kravarsko (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 05/06) Općinsko poglavarstvo Općine Kravarsko na svojoj 13. sjednici održanoj 12. lipnja 2007. godine donosi

 • Glasnik Zagrebačke županije Stranica 17Broj 19/07

  ZAKLJUČAKO TEKUĆOJ DONACIJI LD “VEPAR” KRAVARSKO

  Članak 1.Općina Kravarsko odobrava LD „Vepar“ Kravarsko

  iznos od 10.000,00 kuna.

  Članak 2.Gore navedena sredstva namijenjena su za postav-

  ljanje deke na temelje i izgradnju terasa pokraj lovačke kuće.

  Članak 3.Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana ob-

  jave u «Glasniku Zagrebačke županije”.

  KLASA: 400-01/07-01/40URBROJ: 238-17-07-13-01Kravarsko, 12. lipnja 2007.

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG POGLAVARSTVA Vlado Kolarec, v.r.

  14 Na temelju članka 23. Poslovnika Općinskog poglavarstva Općine Kravarsko (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 05/06) Općinsko poglavarstvo Općine Kravarsko na svojoj 13. sjednici održanoj 12. lipnja 2007. godine donosi

  ZAKLJUČAKO ISPLATI JURAJU JERLEKOVIĆU IZ KRAVARSKOG

  Članak 1.Općina Kravarsko odobrava Juraju Jerlekoviću iz-

  nos od 1.500,00 kuna.

  Članak 2.Gore navedena sredstva namijenjena su za ustu-

  panje voćnjaka za pokaznu vježbu obrezivanja voćki..

  Članak 3.Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana ob-

  jave u «Glasniku Zagrebačke županije”.

  KLASA: 400-01/07-01/39URBROJ: 238-17-07-13-01Kravarsko, 12. lipnja 2007.

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG POGLAVARSTVA Vlado Kolarec, v.r.

  15 Na temelju članku 23. Poslovnika Općinskog poglavarstva Općine Kravarsko (“Glasnik Zagrebačke

  županije”, broj 05/06) Općinsko poglavarstvo Općine Kravarsko na svojoj 13. sjednici održanoj 12. lipnja 2007. godine donosi

  ZAKLJUČAKO TEKUĆOJ DONACIJI MO BARBARIĆI KRAVARSKI

  Članak 1.Općina Kravarsko odobrava MO Barbarići Kravar-

  ski iznos od 1.220,00 kuna.

  Članak 2.Gore navedena sredstva namijenjena su za plaćanje

  troškova dovoza humusne zemlje na igralište u tom MO.

  Članak 3.Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana ob-

  jave u «Glasniku Zagrebačke županije”.

  KLASA: 400-01/07-01/37URBROJ: 238-17-07-13-01Kravarsko, 12. lipnja 2007. .

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG POGLAVARSTVA Vlado Kolarec, v.r.

  16 Na temelju članka 23. Poslovnika Općinskog poglavarstva Općine Kravarsko (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 05/06) Općinsko poglavarstvo Općine Kravarsko na svojoj 13. sjednici održanoj 12. lipnja 2007. godine donosi

  ZAKLJUČAKO TEKUĆOJ DONACIJI DVD-U KRAVARSKO

  Članak 1.Općina Kravarsko odobrava DVD-u Kravarsko iz-

  nos od 20.000,00 kuna.

  Članak 2.Gore navedena sredstva namijenjena su za

  skupštinu DVD-a i poslovanje.

  Članak 3.Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana ob-

  jave u «Glasniku Zagrebačke županije”.

  KLASA: 400-01/07-01/36URBROJ: 238-17-07-13-01Kravarsko, 12. lipnja 2007.

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG POGLAVARSTVA Vlado Kolarec, v.r.

 • Glasnik Zagrebačke županijeStranica 18 Broj 19/07

  17 Na temelju članka 23. Poslovnika Općinskog poglavarstva Općine Kravarsko (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 05/06) Općinsko poglavarstvo Općine Kravarsko na svojoj 13. sjednici održanoj 12. lipnja 2007. godine donosi

  ZAKLJUČAKO PRODUŽETKU POLICE OSIGURANJA ZA

  OPĆINSKU ZGRADU I IMOVINE U NJOJ

  Članak 1.Općina Kravarsko će kod Osiguranja Zagreb

  produžiti policu osiguranja za zgradu općinske uprave i imovine u njoj, a za narednu godinu dana.

  Članak 2.Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana ob-

  jave u «Glasniku Zagrebačke županije»

  KLASA: 406-01/07-01/01URBROJ: 238-17-07-13-01Kravarsko, 12. lipnja 2007.

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG POGLAVARSTVA Vlado Kolarec, v.r.

  18 Na temelju članka 23. Poslovnika Općinskog poglavarstva Općine Kravarsko (“Glasnik Zagrebačke županije” broj 05/06) i članka 95. Pravilnika o unutar-njem redu Općine Kravarsko (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 30/06) Općinsko poglavarstvo Općine Kravarsko na svojoj 13. sjednici održanoj 12. lipnja 2007. godine donosi

  ODLUKUO ISPLATI REGRESA ZA GODIŠNJI ODMOR

  ZAPOSLENIH

  Članak 1.Općina Kravarsko će zaposlenicima isplatiti regres

  za godišnji odmor za 2007.g.u iznosu od 1.000,00 kuna.

  Članak 2.Odluka stupa na snagu osmog dana od dana ob-

  jave u «Glasniku Zagrebačke županije”.

  KLASA: 400-01/07-01/35URBROJ: 238-17-07-13-01Kravarsko, 12. lipnja 2007.

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG POGLAVARSTVA Vlado Kolarec, v.r.

  19 Na temelju članka 23. Poslovnika Općinskog poglavarstva Općine Kravarsko (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 05/06) Općinsko poglavarstvo Općine Kravarsko na svojoj 13. sjednici održanoj 12. lipnja 2007. godine donosi

  ZaključakO TEKUĆOJ DONACIJI ŽUPI KRAVARSKO

  Članak 1.Općina Kravarsko odobrava Župi Kravarsko iznos

  od 10.000,00 kuna.

  Članak 2.Od gore navedenih sredstva 1.500,00 kuna je

  namijenjeno za nabavku cvjetnih sadnica, 8.500,00 kuna za tekuće poslovanje.

  Članak 3.Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana ob-

  jave u «Glasniku Zagrebačke županije”.

  KLASA: 400-01/07-01/38URBROJ: 238-17-07-13-01Kravarsko, 12. lipnja 2007.

  PREDSJEDNIK Općinskog poglavarstva Vlado Kolarec, v.r.

 • Glasnik Zagrebačke županije Stranica 19Broj 19/07

  OPĆINA LUKA

  20 Na temelju čl. 2. Zakona o savjetima mladih («Narodne novine», broj 23/07), članka 23. Statuta općine Luka (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 22/01) i članka 47. st. 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Luka («Glasnik Zagrebačke županije», broj 2/96 i 2/02) Općinsko vijeće Općine Luka na 18. sjednici održanoj 18. srpnja 2007. donijelo je

  O D L U K UO SAVJETU MLADIH OPĆINE LUKA

  čl. 1.Ovom odlukom osniva se Savjet mladih općine

  Luka kao savjetodavno tijelo Općinskom vijeću u pi-tanjima od interesa za mlade iz nadležnosti Savjeta.

  Mladi, u smislu ove odluke, su osobe od petna-este (15.) do dvadesetidevete (29.) godine života s prebivalištem na području općine Luka.

  čl. 2.Savjet mladih ima 5 članova.Članove Savjeta mladih bira Općinsko vijeće na rok

  od dvije godine.

  čl. 3.Pravo predlaganja kandidata u Savjet mladih imaju

  udruge u kojima su pretežni članovi mladi (športske, kulturne i dr. ) te udruge koje se bave mladima (Udruga roditelja, Udruga žena i dr. ) i drugi registrirani oblici organiziranja mladih.

  Postupak kandidiranja započinje javnim pozivom Općinskog vijeća.

  čl. 4.Biranje i razrješenje članova Savjeta mladih provodi

  se na način i po postupku utvrđenom Zakonom o lokal-noj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i općinskim aktima za članove tijela općinskog vijeća.

  Predsjednika i zamjenika predsjednika biraju članovi Savjeta mladih.

  čl. 5.Djelokrug Savjeta mladih propisan je Zakonom, a

  osobito:- raspravlja o pitanjima iz djelokruga općinskog

  vijeća a od interesa mladih, - predlaže općinskom vijeću donošenje odluka

  radi unapređivanja položaja mladih,- daje mišljenja općinskom vijeću prilikom

  donošenja odluka koja su od značaja za mlade u lokalnoj jedinici,

  - predlaže odgovarajuće mjere za provedbu od-luka i drugih akata,

  - skrbi o informiranju mladih,- donosi poslovnik o svom radu,

  - donosi program rada savjeta mladih za svaku kal-endarsku godinu koje odobrava općinsko vijeće i predlaže financijski plan općinskom vijeću,

  - surađuje s udrugama i drugim tijelima u općini i izvan općine kao i s tijelima mladih.

  čl. 6.Način rada Savjeta mladih propisan je Zakonom i

  Poslovnikom o radu.

  čl. 7.Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana

  objave u «Glasniku Zagrebačke županije».

  KLASA: 007-01/07-1 UBROJ: 238/39-01/07-1Luka, 18. srpnja 2007.

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Vladimir Husnjak, v.r.

 • Glasnik Zagrebačke županijeStranica 20 Broj 19/07

  OPĆINA POKUPSKO

  21 Na temelju članka 5. Poslovnika Općinskoga poglavarstva Općine Pokupsko (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 04/06), Općinsko poglavarstvo na svojoj 20. sjednici održanoj dana 01. kolovoza 2007. godine donijelo je

  ZAKLJUČAKO PRIORITETIMA IZGRADNJE NERAZVRSTANIH

  CESTA NA PODRUČJU OPĆINE POKUPSKO

  Članak 1.Određuju se prioriteti izgradnje nerazvrstanih cesta

  na području Općine Pokupsko u 2007. godini prema programu Fonda za regionalni razvoj (2):

  1. Mjesni odbor Lukinić Brdo, odvojak prema N. Lukiniću................. 350 metara,

  2. Mjesni odbor Gladovec Pokupski, Gradnice, 2. odvojak prema Paji .........130 metara,

  3. Mjesni odbor Auguštanovec, prema Joji…………………......……….380 metara,

  4. Mjesni odbor Gladovec Pokupski, Gladovska Gora - Strezojevo…..........1000 metara.

  Članak 2.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i

  objaviti će se u “Glasniku Zagrebačke županije”.

  KLASA: 340-01/07-01/17URBROJ: 238-22-1-07-1Pokupsko, 01. kolovoza 2007.

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG POGLAVARSTVA Božidar Škrinjarić, oecc., v.r.

  22 Na temelju članka 5. Poslovnika Općinskoga poglavarstva Općine Pokupsko (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 04/06), Općinsko poglavarstvo na svojoj 20. sjednici održanoj dana 01. kolovoza 2007. godine donijelo je

  O D L U K U O DOTACIJI UDVDR-U, OGRANAK POKUPSKO

  Članak 1.Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata

  RH, Ogranku Pokupsko dodjeljuje se 5.000,00 kn pot-pore.

  Članak 2.Sredstva za provedbu ove odluke planirana su u

  Proračunu Općine Pokupsko na poziciji : 38-114.

  Članak 3.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i

  objaviti će se u “Glasniku Zagrebačke županije”.

  KLASA: 421-01/07-01/09URBROJ: 238-22-1-07-1Pokupsko, 01. kolovoza 2007.

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG POGLAVARSTVA Božidar Škrinjarić, oecc., v.r.

  23 Na temelju članka 5. Poslovnika Općinskoga poglavarstva Općine Pokupsko (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 04/06), Općinsko poglavarstvo na svojoj 20. sjednici održanoj dana 01. kolovoza 2007. godine donijelo je

  ZAKLJUČAKO KUPNJI VODOVODNOG ŠAHTA ZA HRVATSKI

  LOVAČKI DOM “LANE” POKUPSKO

  Članak 1.Kupiti će se vodovodni šaht za priključenje Hrvatsk-

  og lovačkog doma “Lane” Pokupsko na javni vodovod u iznosu od 1698,60 kuna.

  Članak 2.Sredstva za provedbu ove odluke planirana su u

  Proračunu Općine Pokupsko na poziciji: 32-219.

  Članak 3.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i

  objaviti će se u “Glasniku Zagrebačke županije”.

  KLASA: 030-07/07-01/05URBROJ: 238-22-1-07-1Pokupsko, 01. kolovoza 2007.

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Božidar Škrinjarić, oecc., v.r.

  24 Na temelju članka 5. Poslovnika Općinskoga poglavarstva Općine Pokupsko (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 04/06), Općinsko poglavarstvo na svojoj 20. sjednici održanoj dana 01. kolovoza 2007. godine donijelo je

  ZAKLJUČAKO KUPNJI VODIĆA I SKLOPNIKA ZA

  MALONOGOMETNO IGRALIŠTE “STRUGA” U POKUPSKOM, PRI GRADU

 • Glasnik Zagrebačke županije Stranica 21Broj 19/07

  Članak 1.Kupiti će se vodić i sklopnik za malonogometno

  igralište “Struga” u Pokupskom, Pri gradu u iznosu od 1983,72 kn.

  Članak 2.Sredstva za provedbu ove odluke planirana su u

  Proračunu Općine Pokupsko na poziciji: 32-221.

  Članak 3.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i

  objaviti će se u “Glasniku Zagrebačke županije”.

  KLASA: 030-07/07-01/06URBROJ 238-22-1-07-1Pokupsko, 01. kolovoza 2007.

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG POGLAVARSTVA Božidar Škrinjarić, oecc., v.r.

  25 Na temelju članka 5. Poslovnika Općinskoga poglavarstva Općine Pokupsko (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 04/06) Općinsko poglavarstvo na svojoj 20. sjednici održanoj dana 01. kolovoza 2007. godine donijelo je

  ZAKLJUČAKO KUPNJI CIJEVI ZA OGRADU ZA

  MALONOGOMETNO IGRALIŠTE “STRUGA” U POKUPSKOM, PRI GRADU

  Članak 1.Kupiti će se cijevi za ogradu na malonogometnom

  igralištu “Struga” u Pokupskom, Pri gradu u iznosu od 4.661,99 kn.

  Članak 2.Sredstva za provedbu ove odluke planirana su u

  Proračunu Općine Pokupsko na poziciji: 32-221.

  Članak 3.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i

  objaviti će se u “Glasniku Zagrebačke županije”.

  KLASA: 030-07/07-01/07URBROJ: 238-22-1-07-1Pokupsko, 01. kolovoza 2007.

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG POGLAVARSTVA Božidar Škrinjarić, oecc., v.r.

  26 Na temelju članka 5. Poslovnika Općinskoga poglavarstva Općine Pokupsko (“Glasnik Zagrebačke

  županije”, broj 04/06), Općinsko poglavarstvo na svojoj 20. sjednici održanoj dana 01. kolovoza 2007. godine donijelo je

  ZAKLJUČAKO DAVANJU NA UPRAVLJANJE OTKUPNOG MJESTA NA SAJMIŠTU U POKUPSKOM POLJOPRIVREDNOJ

  ZADRUZI “POKUPSKO”

  Članak 1.PZ “Pokupsko” daje se na upravljanje otkupno

  mjesto na sajmištu u Pokupskom na tri godine bez na-knade.

  Članak 2.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i

  objaviti će se u “Glasniku Zagrebačke županije”.

  KLASA: 332-01/07-01/02URBROJ: 238-22-1-07-1Pokupsko, 01. kolovoza 2007.

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG POGLAVARSTVA Božidar Škrinjarić, oecc., v.r.

  27 Na temelju članka 5. Poslovnika Općinskoga poglavarstva Općine Pokupsko (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 04/06), Općinsko poglavarstvo na svojoj 20. sjednici održanoj dana 01. kolovoza 2007. godine donijelo je

  ZAKLJUČAKO KUPNJI KABELA ZA JAVNU RASVJETU

  Članak 1.Kupiti će se 2000 metara kabela za javnu rasvjetu u

  iznosu od 18.000,00 kuna.

  Članak 2.Sredstva za provedbu ove odluke planirana su u

  Proračunu Općine Pokupsko na poziciji: 32-241.

  Članak 3.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i

  objaviti će se u “Glasniku Zagrebačke županije”.

  KLASA: 030-07/07-01/08URBROJ: 238-22-1-07-1Pokupsko, 01. kolovoza 2007.

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG POGLAVARSTVA Božidar Škrinjarić, oecc., v.r.

 • Glasnik Zagrebačke županijeStranica 22 Broj 19/07

  28 Na temelju članka 5. Poslovnika Općinskoga poglavarstva Općine Pokupsko (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 04/06), Općinsko poglavarstvo na svojoj 20. sjednici održanoj dana 01. kolovoza 2007. godine donijelo je

  Z A K L J U Č A KO OSLOBOĐENJU PLAĆANJA NAKNADE ZA

  PRIKLJUČENJE NA JAVNI VODOVOD

  Članak 1.Općina Pokupsko oslobađa se plaćanja naknade za

  priključenje Hrvatskog lovačkog doma „Lane“ u Pokup-skom na javni vodovod.

  Članak 3.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ob-

  javiti će se u “Glasniku Zagrebačke županije”.

  KLASA: 363-05/07-01/07URBROJ: 238-22-1-07-01Pokupsko, 01. kolovoza 2007.

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG POGLAVARSTVA Božidar Škrinjarić, oecc., v.r.

  29 Na temelju članka 5. Poslovnika Općinskoga poglavarstva Općine Pokupsko (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 04/06), Općinsko poglavarstvo na svojoj 20. sjednici održanoj dana 01. kolovoza 2007. godine donijelo je

  Z A K L J U Č A K O DODJELI JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI

  Članak 1.Senki Grahovac iz Auguštanovca 27 doznačiti će

  se 3.000,00 kn jednokratne novčane pomoći.

  Članak 2.Sredstva za provedbu ovoga Zaključka planirana su

  u Proračunu Općine Pokupsko na poziciji : 37-212.

  Članak 3.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i

  objaviti će se u “Glasniku Zagrebačke županije”.

  KLASA: 421-01/07-01/08URBROJ: 238-22-1-07-1Pokupsko, 01. kolovoza 2007.

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG POGLAVARSTVA Božidar Škrinjarić, oecc., v.r.

  30 Na temelju članka 5. Poslovnika Općinskoga poglavarstva Općine Pokupsko (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 04/06) Općinsko poglavarstvo na svojoj 20. sjednici održanoj dana 01. kolovoza 2007. godine donijelo je

  ZAKLJUČAKO RASPISIVANJU JAVNOGA NADMETANJA ZA SANACIJU DIVLJIH DEPONIJA NA PODRUČJU

  OPĆINE POKUPSKO

  Članak 1.Raspisati će se javno nadmetanje za ustupanje ra-

  dova za sanaciju divljih deponija na području Općine Pokupsko i to za slijedeće deponije:

  1. Mjesni odbor Strezojevo - Jelekovci,2. Mjesni odbor Strezojevo - Mekote,3. Mjesni odbor Gladovec Pokupski - Vatarci,4. Mjesni odbor Roženica I - Ježoviti.

  Članak 2.Sredstva za provedbu ove odluke osigurana su u

  Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i u Proračunu Općine Pokupsko.

  Članak 3.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i

  objaviti će se u “Glasniku Zagrebačke županije”.

  KLASA: 363-02/07-01/22URBROJ: 238-22-1-07-1Pokupsko, 01. kolovoza 2007.

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG POGLAVARSTVA Božidar Škrinjarić, oecc., v.r.

  31 Na temelju članka 5. Poslovnika Općinskoga poglavarstva Općine Pokupsko (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 04/06), Općinsko poglavarstvo na svojoj 20. sjednici održanoj dana 01. kolovoza 2007. godine donijelo je

  Z A K L J U Č A K O OGRANIČENOM PRIKUPLJANJU PONUDA ZA RUŠENJE POSTOJEĆEG DRUŠTVENOG DOMA U HOTNJI, TE IZRADU ARMIRANO BETONSKOG

  PLATOA

  Članak 1.Izvršiti će se ograničeno prikupljanje ponuda za

  rušenje postojećeg društvenog doma u Hotnji,te izradu armirano betonskog platoa.

  Članak 2.Sredstva za provedbu ove odluke planirana su u

 • Glasnik Zagrebačke županije Stranica 23Broj 19/07

  Proračunu Općine Pokupsko na poziciji: 32-321.

  Članak 3.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ob-

  javiti će se u “Glasniku Zagrebačke županije”.

  KLASA: 363-05/07-01/09URBROJ: 238-22-1-07-1Pokupsko, 01. kolovoza 2007.

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG POGLAVARSTVA Božidar Škrinjarić, oecc., v.r.

  32 Na temelju članka 5. Poslovnika Općinskoga poglavarstva Općine Pokupsko i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01), Općinsko poglavarstvo na svojoj 20. sjednici održanoj dana 01. kolovoza 2007. godine donijelo je

  Z A K L J U Č A K O RASPISIVANJU JAVNOGA NADMETANJA ZA

  PRODAJU ZEMLJIŠTA

  Članak 1.Raspisati će se javno nadmetanje za prodaju

  zemljišta, i to:

  kč. br. 1526 k.o. Pokupsko.

  Članak 2.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i

  objaviti će se u “Glasniku Zagrebačke županije”.

  KLASA: 944-01/07-01/06URBROJ: 238-22-1-07-1Pokupsko, 01. kolovoza 2007.

  PREDSJEDNIKOPĆINSKOG POGLAVARSTVABožidar Škrinjarić, oecc., v.r.

  33 Na temelju članka 5. Poslovnika Općinskoga poglavarstva Općine Pokupsko (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 04/06) ,Općinsko poglavarstvo na svojoj 20. sjednici održanoj dana 01. kolovoza 2007. godine donijelo je

  ZAKLJUČAKO PRIORITETIMA MALIH KOMUNALNIH AKCIJA

  NA PODRUČJU OPĆINE POKUPSKO

  Članak 1.Prioriteti malih komunalnih akcija za prijavu u

  2007. godini Zagrebačkoj županij su:

  1. ŠRC “Pri gradu” u Pokupskom 25.000,00 kuna,2. Dječja igrališta 62.000.00 kuna,3. Tržnica na malo 40.000,00 kuna,4. Groblje Pokupsko, staze 50.000,00 kuna,5. Groblje Lukinić Brdo, ograda 57.000,00 kuna,6. Groblje Lijevi Štefanki, otkup zemljišta

  35.000,00 kuna,7. Autobusne kučice./5 kom 100.000,00 kuna. Ukupno 369.000,00 kuna.

  Članak 2.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i

  objaviti će se u “Glasniku Zagrebačke županije”.

  KLASA: 363-05/07-01/08Urbroj: 238-22-1-07-1Pokupsko, 01. kolovoza 2007.

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG POGLAVARSTVA Božidar Škrinjarić, oecc., v.r.

 • Glasnik Zagrebačke županijeStranica 24 Broj 19/07

  OPĆINA RAKOVEC

  34 Na temelju članka 124. i 125. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 96/03), članka 73. stavak 1. Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine», broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06) te članka 21. Statuta Općine Rakovec (‘’Glasnik Zagrebačke županije’’, broj 21/05) Općinsko vijeće Općine Rakovec na 17. sjednici održanoj 11. srpnja 2007. godine, donijelo je:

  POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2007. GODINE

  Članak 1.Proračun Općine Rakovec za 2007. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća Općine Rakovec dana 22.

  prosinca 2006. godine, a I izmjene i dopune Proračuna Općinsko je vijeće donijelo na sjednici 11. srpnja 2007. godine. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovec za razdoblje siječanj – lipanj 2007. godine sadrži:

  A. Račun prihoda i rashoda

  Naziv Izvorni plan 2007. I izmjene i dopune Ostvarenje I. – VI. 2007.

  A. Račun prihoda i rashoda

  1. Prihodi poslovanja 3.252.500,00 3.007.605,10 776.516,65

  2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.000,00 1.000,00 0,00

  Ukupno prihodi: 3.253.500,00 3.008.605,10 776.516,65

  3. Rashodi poslovanja 1.262.000,00 2.185.144,70 855.844,15

  4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.992.000,00 1.257.605,10 48.379,58

  Ukupno rashodi: 3.254.000,00 3.442.749,80 904.223,73

  Višak/Manjak -500,00 -433.144,70 -127.707,08

  B. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

  Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina - višak 433.644,70

  C. Račun zaduživanja / financiranja

  Primici od financijske imovine i zaduživanja 34,72

  Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00

  NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE 34,72

  1 2 3

  BR. KT. NAZIV Izvorni plan 2007. I izmjene plana Ostvarenje I. – VI. 2007.

  8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 500,00 500,00 34,72

  81 PRIMLJENE OTPLATE (POVRAT) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA 500,00 500,00 34,72

  811PRIMICI (POVRATI) GLAVNICE ZAJMOVA DANIH DRUGIM RAZINAMA VLASTI INOZEMNIM VLADAMA I MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

  500,00 500,00 34,72

  8111 POVRAT ZAJMOVA DANIH DRUGIM RAZINAMA VLASTI 500,00 500,00 34,72

  UKUPNO 500,00 500,00 34,72

  VIŠAK / MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO FINANCIRANJE / ZADUŽIVANJE 305.972,34

  Članak 2.Utvrđuje se da je u prvom polugodištu 2007. godine ostvaren višak prihoda od 305.972,34 Kn.

  Članak 3.Pregled polugodišnjeg izvršenja bilančnog dijela prihoda i rashoda Proračuna Općine Rakovec za razdoblje

  siječanj – lipanj 2007. godine daje se u slijedećem općem dijelu:

 • Glasnik Zagrebačke županije Stranica 25Broj 19/07

  Brojračuna VRSTA PRIHODA/IZDATAKA

  I II III IV

  Izvorni plan 2007. I Izmjene plana Ostvarenje I.-VI. Indeks III/II

  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

  6 PRIHODI POSLOVANJA 3.252.500,00 3.007.605,10 776.516,65 26

  61 Prihodi od poreza 614.500,00 649.500,00 304.632,98 47

  611 Porez i prirez na dohodak 395.000,00 395.000,00 221.167,41 56

  6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 395.000,00 395.000,00 221.167,41 56

  612 Porez na dobit 1.000,00 0,00 0,00

  6121 Porez na dobit od poduzetnika 1.000,00 0,00 0,00

  613 Porez na imovinu 172.500,00 223.500,00 72.659,48 33

  6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu(zemlju, zgrade, kuće) 22.500,00 23.500,00 8.784,36 37

  6134 Povremeni porezi na imovinu 150.000,00 200.000,00 63.875,12 32

  614 Porezi na robu i usluge 46.000,00 31.000,00 10.806,09 35

  6142 Porez na promet 15.000,00 15.000,00 6.474,66 43

  6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođ. aktivnosti 31.000,00 16.000,00 4.331,43 27

  63 Pomoći iz inozemstva(darovnice) i od subjekata unutar opće države 2.244.000,00 2.004.000,00 377.125,00 19

  633 Pomoći iz proračuna 1.744.000,00 1.604.000,00 377.125,00 24

  6331 Tekuće pomoći iz proračuna 244.000,00 204.000,00 27.125,00 13

  6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 1.500.000,00 1.400.000,00 350.000,00 25

  634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 500.000,00 400.000,00 0,00 0

  6342 Ostale kapitalne potpore unutar opće države 500.000,00 400.000,00 0,00 0

  64 Prihodi od imovine 20.400,00 15.400,00 3.019,66 20

  641 Prihodi od financijske pomoći 4.800,00 4.800,00 636,72 13

  6411 Prihod od kamata za dane zajmove 300,00 300,00 19,80 7

  6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 1.500,00 1.500,00 616,92 41

  6416 Prihodi od dividendi 3.000,00 3.000,00 0,00 0

  642 Prihodi od nefinancijske pomoći 15.600,00 10.600,00 2.382,94 22

  POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2007.

  I. OPĆI DIO

  I II III IV

  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvorni plan 2007. I Izmjene plana Ostvarenje I.-VI. Indeks III/II

  6 PRIHODI POSLOVANJA 3.252.500,00 3.007.605,10 776.516,65 26

  7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.000,00 1.000,00 0,00 0

  3 RASHODI POSLOVANJA 1.262.000,00 2.185.144,70 855.844,15 39

  4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.992.000,00 1.257.605,10 48.379,58 4

  RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK -500,00 -434.144,70 -127.707,08 29

  B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

  5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

  8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 500,00 500,00 34,72 7

  C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

  (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

  9 VLASTITI IZVORI - MANJAK

  VIŠAK/MANJAK+NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

  -433.644,70 305.972,34

 • Glasnik Zagrebačke županijeStranica 26 Broj 19/07

  Brojračuna VRSTA PRIHODA/IZDATAKA

  I II III IV

  Izvorni plan 2007. I Izmjene plana Ostvarenje I.-VI. Indeks III/II

  6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 15.500,00 10.500,00 2.300,00 22

  6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 100,00 100,00 82,94 83

  65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 373.100,00 338.205,10 91.739,01 27

  651 Administrativne(upravne) pristojbe 500,00 500,00 122,70 25

  6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 500,00 500,00 122,70 25

  652 Prihodi po posebnim propisima 372.600,00 337.705,10 91.616,31 27

  6523 Komunalni dopr. i druge naknade utvrđene posebnim zakonom 368.000,00 332.705,10 89.607,22 27

  6524 Doprinos za šume 3.500,00 4.000,00 2.005,65 50

  6526 Ostali nespomenuti prihodi 1.100,00 1.000,00 3,44 0

  66 Ostali prihodi 500,00 500,00 0,00 0

  662 Kazne 500,00 500,00 0,00 0

  6623 Porezne kazne 500,00 500,00 0,00 0

  7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.000,00 1.000,00 0,00 0

  71 Primici od prodaje neproizvedene imovine 1.000,00 1.000,00 0,00 0

  711 Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodna bogatstva 1.000,00 1.000,00 0,00 0

  7111 Zemljište 1.000,00 1.000,00 0,00 0

  3 RASHODI POSLOVANJA 1.262.000,00 2.185.144,70 855.844,15 39

  31 Rashodi za zaposlene 281.500,00 281.500,00 155.319,07 55

  311 Plaće 230.000,00 230.000,00 130.818,31 57

  3111 Plaće u novcu 230.000,00 230.000,00 130.818,31 57

  312 Ostali rashodi za zaposlene 12.000,00 12.000,00 2.000,00 17

  3121 Ostale naknade za zaposlene 12.000,00 12.000,00 2.000,00 17

  313 Doprinosi na plaće 39.500,00 39.500,00 22.500,76 57

  3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 35.000,00 35.000,00 20.276,84 58

  3133 Doprinos za zapošljavanje 4.500,00 4.500,00 2.223,92 49

  32 Materijalni rashodi 678.000,00 856.144,70 282.578,96 33

  321 Naknade troškova zaposlenika 23.000,00 23.000,00 11.284,00 49

  3211 Službena putovanja 21.000,00 21.000,00 11.284,00 54

  3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.000,00 2.000,00 0,00 0

  322 Rashodi za materijal i energiju 171.000,00 199.500,00 71.971,83 36

  3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 23.000,00 26.000,00 12.599,57 48

  3223 Energija 112.000,00 110.000,00 47.477,55 43

  3224 Materijal I dijelovi za investicijsko održavanje 27.000,00 52.000,00 6.531,01 13

  3225 Sitan inventar 9.000,00 11.500,00 5.363,70 47

  323 Rashodi za usluge 321.000,00 432.644,70 161.915,35 37

  3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 12.000,00 15.000,00 8.910,88 59

  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 189.000,00 296.644,70 104.455,55 35

  3233 Usluge promidžbe i informiranja 12.000,00 12.000,00 5.859,00 49

  3234 Komunalne usluge 28.000,00 30.000,00 5.082,82 17

  3237 Intelektualne i osobne usluge 75.000,00 74.000,00 36.387,10 49

  3239 Ostale usluge 5.000,00 5.000,00 1.220,00 24

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 163.000,00 201.000,00 37.407,78 19

  3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. 117.000,00 152.000,00 12.177,81 8

  3292 Premije osiguranja 5.000,00 5.000,00 3.485,77 70

  3293 Reprezentacija 17.000,00 17.000,00 12.248,15 72

 • Glasnik Zagrebačke županije Stranica 27Broj 19/07

  Brojračuna VRSTA PRIHODA/IZDATAKA

  I II III IV

  Izvorni plan 2007. I Izmjene plana Ostvarenje I.-VI. Indeks III/II

  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 24.000,00 27.000,00 9.496,05 35

  34 Financijski rashodi 10.000,00 10.000,00 3.348,42 33

  342 Kamate na primljene zajmove 0

  3422 Kamate na primljene zajmove od banaka i ost.fin. institucija 0

  343 Ostali financijski rashodi 10.000,00 10.000,00 3.348,42 33

  3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 7.000,00 7.000,00 2.850,44 41

  3433 Zatezne kamate 0

  3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 3.000,00 3.000,00 497,98 17

  35 Subvencije 61.000,00 61.000,00 30.710,15 50

  351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0

  3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0

  352 Subvencije trg. društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 61.000,00 61.000,00 30.710,15 50

  3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 0

  3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i sred. poduzet. 61.000,00 61.000,00 30.710,15 50

  37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 67.000,00 65.000,00 22.171,00 34

  372 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 67.000,00 65.000,00 22.171,00 34

  3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 55.000,00 55.000,00 18.630,00 34

  3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 12.000,00 10.000,00 3.541,00 35

  38 Ostali rashodi 164.500,00 911.500,00 361.716,55 40

  381 Tekuće donacije 76.500,00 76.500,00 34.625,63 45

  3811 Tekuće donacije u novcu 76.500,00 76.500,00 34.625,63 45

  382 Kapitalne donacije 78.000,00 80.000,00 27.090,92 34

  3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 78.000,00 80.000,00 27.090,92 34

  3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 0

  385 Izvanredni rashodi 10.000,00 5.000,00 0,00 0

  3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 10.000,00 5.000,00 0,00 0

  386 Kapitalne pomoći 750.000,00 300.000,00 0

  3861 Kapitalne pomoći bankama i ost.fin. instit. i trg.društvima 750.000,00 300.000,00 0

  4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.992.000,00 1.257.605,10 48.379,58 4

  41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 120.000,00 130.000,00 43.127,00 33

  411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 40.000,00 30.000,00 0,00 0

  4111 Zemljište 40.000,00 30.000,00 0,00 0

  412 Nematerijalna imovina 80.000,00 100.000,00 43.127,00 43

  4126 Ostala nematerijalna imovina 80.000,00 100.000,00 43.127,00 43

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.857.000,00 1.087.605,10 2.915,05 0

  421 Građevinski objekti 1.794.000,00 984.000,00 0,00 0

  4213 Ceste, željeznice i sl. građevinski objekti 470.000,00 820.000,00 0,00 0

  4214 Ostali građevinski objekti 1.324.000,00 164.000,00 0,00 0

  422 Postrojenja i oprema 18.000,00 18.000,00 2.915,05 16

  4221 Uredska oprema i namještaj 7.000,00 7.000,00 2.680,20 38

  4223 Oprema za održavanje i zaštitu 5.000,00 5.000,00 0,00 0

  4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 6.000,00 6.000,00 234,85 4

  426 Nematerijalna proizvedena imovina 45.000,00 85.605,10 0,00 0

  4262 Ulaganja u računalne programe 0

 • Glasnik Zagrebačke županijeStranica 28 Broj 19/07

  Brojračuna VRSTA PRIHODA/IZDATAKA

  I II III IV

  Izvorni plan 2007. I Izmjene plana Ostvarenje I.-VI. Indeks III/II

  4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 45.000,00 85.605,10 0,00 0

  45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 15.000,00 40.000,00 2.337,53 6

  451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 15.000,00 40.000,00 2.337,53 6

  4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 15.000,00 40.000,00 2.337,53 6

  POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE RAKOVEC ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2007.

  Članak 4.Pregled izdataka prema nosiocima, korisnicima i namjenama za razdoblje siječanj - lipanj 2007. godine sadržan

  je u posebnom dijelu Proračuna Općine Rakovec za 2007. godinu.

  Brojračuna VRSTA RASHODA I IZDATAKA

  I II III IV

  Izvorni plan 2007. I Izmjene plana Ostvarenje I-VI Indeks III/II

  UKUPNO RASHODI I IZDACI 3.254.000,00 3.442.749,80 904.223,73 26

  RAZDJEL 001-Općinsko vijeće 350.100,00 408.100,00 114.247,94 28

  Glava 00

  Funkcijska klasifikacija: 01-Opće javne usluge 350.100,00 408.100,00 114.247,94 28

  Program 01 - Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela

  Aktivnost: Predstavničko tijelo

  3 RASHODI POSLOVANJA 295.100,00 325.100,00 98.285,89 30

  31 Rashodi za zaposlene 130.100,00 130.100,00 62.575,93 48

  3111 Plaće za redovan rad 104.500,00 104.500,00 52.539,20 50

  3121 Ostali rashodi za zaposlene 7.600,00 7.600,00 1.000,00 13

  3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 16.000,00 16.000,00 8.143,57 51

  3133 Doprinosi za zapošljavanje 2.000,00 2.000,00 893,16 45

  32 Materijalni rashodi 155.000,00 190.000,00 35.709,96 19

  3211 Dnevnice za službena putovanja u zemlji i korištenje vlastitog automobila 21.000,00 21.000,00 11.284,00 54

  3291 Naknada za rad predstavničkih tijela 37.000,00 32.000,00 12.177,81 38

  3291 Ostale slične naknade - izbori 80.000,00 120.000,00 0,00 0

  3293 Reprezentacija 17.000,00 17.000,00 12.248,15 72

  38 Ostali rashodi 10.000,00 5.000,00 0,00 0

  3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske rezerve 10.000,00 5.000,00 0,00 0

  Kapitalni projekt: izgradnja društvenih domova

  4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

  4214 Ostali građevinski objekti

  Aktivnost: Dan općine, proslave

  3 RASHODI POSLOVANJA 24.000,00 27.000,00 9.496,05 35

  32 Materijalni rashodi 24.000,00 27.000,00 9.496,05 35

  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 24.000,00 27.000,00 9.496,05 35

  Aktivnost: Djelokrug mjesne samouprave

  3 RASHODI POSLOVANJA 25.000,00 50.000,00 6.466,00 13

  32 Materijalni rashodi 25.000,00 50.000,00 6.466,00 13

  3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje -MO 25.000,00 50.000,00 6.466,00 13

 • Glasnik Zagrebačke županije Stranica 29Broj 19/07

  Brojračuna VRSTA RASHODA I IZDATAKA

  I II III IV

  Izvorni plan 2007. I Izmjene plana Ostvarenje I-VI Indeks III/II

  Aktivnost: Osnovne funkcije stranaka

  3 RASHODI POSLOVANJA 6.000,00 6.000,00 0,00 0

  38 Ostali rashodi 6.000,00 6.000,00 0,00 0

  3811 Tekuće donacije u novcu 6.000,00 6.000,00 0,00 0

  RAZDJEL 002-Jedinstveni upravni odjel

  Glava 00-Jedinstveni upravni odjel 2.903.900,00 3.034.649,80 789.975,79 26

  Funkcijska klasifikacija: 01-Opće javne usluge 400.400,00 454.400,00 204.811,12 45

  Program 01 - Priprema I donošenje akata iz djelokruga tijela

  Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje

  3 RASHODI POSLOVANJA 367.400,00 396.400,00 199.558,54 5031 Rashodi za zaposlene 151.400,00 151.400,00 92.743,14 613111 Plaće za redovan rad 125.500,00 125.500,00 78.279,11 623121 Ostali rashodi za zaposlene 4.400,00 4.400,00 1.000,00 233132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 19.000,00 19.000,00 12.133,27 643133 Doprinosi za zapošljavanje 2.500,00 2.500,00 1.330,76 5332 Materijalni rashodi 206.000,00 235.000,00 103.466,98 443213 Seminari, savjetovanja i simpoziji 2.000,00 2.000,00 0,00 03221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 15.000,00 18.000,00 8.332,29 463223 Energija 37.000,00 35.000,00 11.183,18 323224 Materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 2.000,00 2.000,00 65,01 33225 Sitni inventar 3.000,00 7.000,00 4.318,01 623231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 12.000,00 15.000,00 8.910,88 593232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 21.000,00 43.000,00 20.076,72 473233 Usluge promiđbe i informiranja 12.000,00 12.000,00 5.859,00 493234 Komunalne usluge 17.000,00 17.000,00 3.629,02 213237 Intelektualne i osobne usluge 75.000,00 74.000,00 36.387,10 493239 Ostale usluge 5.000,00 5.000,00 1.220,00 243292 Premije osiguranja 5.000,00 5.000,00 3.485,77 7034 Financijski rashodi 10.000,00 10.000,00 3.348,42 333431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 7.000,00 7.000,00 2.850,44 413434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 3.000,00 3.000,00 497,98 17Aktivnost: Opremanje službe 04 IZDACI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 18.000,00 18.000,00 2.915,05 1642 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 18.000,00 18.000,00 2.915,05 164221 Uredska oprema i namještaj 7.000,00 7.000,00 2.680,20 384223 Oprema za održavanje i zaštitu 5.000,00 5.000,00 0,00 04227 Ostali uređaji i oprema 6.000,00 6.000,00 234,85 44 IZDACI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 15.000,00 40.000,00 2.337,53 645 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 15.000,00 40.000,00 2.337,53 64511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 15.000,00 40.000,00 2.337,53 6Funkcijska klasifikacija: 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje klasificirani 34.000,00 36.144,70 5.627,07 16

  Aktivnost: Održavanje i uređenje groblja3 RASHODI POSLOVANJA 34.000,00 36.144,70 5.627,07 1632 Materijalni rashodi 34.000,00 36.144,70 5.627,07 163221 Rashodi za materjal i energiju 8.000,00 8.000,00 4.267,28 533225 Sitni inventar 6.000,00 4.500,00 1.045,69 23

  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 20.000,00 23.644,70 314,10 1

  4 IZDACI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0

  Funkcija 064 - Usluge unapređenja stanovanja I zajednice 93.000,00 95.000,00 46.209,31 49

  Aktivnost: Javna rasvjeta - utrošak i održavanje

  3 RASHODI POSLOVANJA 93.000,00 95.000,00 46.209,31 49

  32 Materijalni rashodi 93.000,00 95.000,00 46.209,31 49

 • Glasnik Zagrebačke županijeStranica 30 Broj 19/07

  Brojračuna VRSTA RASHODA I IZDATAKA

  I II III IV

  Izvorni plan 2007. I Izmjene plana Ostvarenje I-VI Indeks III/II

  3223 Energija - JR 75.000,00 75.000,00 36.294,37 48

  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 18.000,00 20.000,00 9.914,94 50

  Funkcija 045 - Ekonomski poslovi 100.000,00 160.000,00 44.271,99 28

  Aktivnost: Održavanje lokalnih cesta

  3 RASHODI POSLOVANJA 100.000,00 160.000,00 44.271,99 28

  32 Materijalni rashodi 100.000,00 160.000,00 44.271,99 28

  3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 100.000,00 160.000,00 44.271,99 28

  Funkcija 051 - Zaštita okoliša 41.000,00 63.000,00 31.331,60 50

  Aktivnost: Čišćenje, sanacija i održavanje javnih površina

  3 RASHODI POSLOVANJA 41.000,00 63.000,00 31.331,60 50

  32 Materijalni rashodi 41.000,00 63.000,00 31.331,60 50

  3232 Usluge čišćenja i održavanja javnih površina - zimska s