of 32 /32
GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 26. travnja 2002. Stranica 1 GLASNIK GRADA KOPRIVNICE SadrŘaj AKTI GRADSKOG VIJEÆA 411. Odluka o nerazvrstanim cestama .............................................................................................................................. 2 412. Odluka o provedbi izbora u mjesnim odborima na podruèju Grada Koprivnice ........................................................ 6 413. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika, potpredsjednika i èlanova Komisije za imenovanje ulica i trgova na podruèju Grada Koprivnice.......................................................... 13 414. Zakljuèak o prihvaæanju pokroviteljstva nad 4. Stolnoteniskim memorijalnim turnirom «Gustav Kah Gusti» ............................................................................................................ 14 AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA 548. Zakljuèak o prihvaæanju suorganizacije biciklistièke utrke kroz Hrvatsku ................................................................. 14 549. Zakljuèak o prihvaæanju Izvješæa o korištenju sredstava za nepredviðene rashode do visine proraèunske prièuve u razdoblju od I - III mjeseca 2002. godine ............................................... 14 550. Odluka o osnivanju i imenovanju Struènog povjerenstva za pripremu i provedbu postupaka nabave .............................................................................................................. 15 551. Zakljuèak o supokroviteljstvu nad humanitarnom akcijom Hrvatskog saveza dijabetièkih udruga ........................ 16 552. Zakljuèak o prijenosu vlasništva u javno dobro ........................................................................................................ 16 553. Zakljuèak o prijenosu vlasništva u javno dobro ........................................................................................................ 16 554. Zakljuèak o prijenosu vlasništva u javno dobro ........................................................................................................ 17 555. Zakljuèak o odobravanju kupnje zemljišta ............................................................................................................... 17 556. Zakljuèak o odobravanju korištenja zemljišta .......................................................................................................... 18 557. Zakljuèak o odobravanju korištenja zemljišta .......................................................................................................... 18 558. Zakljuèak o odobrenju sredstava Koprivnièkom društvu numizmatièara i ljubitelja starina ...................................... 18 559. Zakljuèak o ukidanju svojstva javnog dobra ............................................................................................................. 19 560. Zakljuèak o kupnji nekretnine .................................................................................................................................. 19 561. Zakljuèak o prijenosu vlasništva u javno dobro ........................................................................................................ 19 562. Zakljuèak o pokroviteljstvu nad manifestacijom 1. Meðunarodni Turistièki Oldtimer Rally Podravinom ................ 20 563. Pravilnik o premještanju, blokiranju i deblokiranju vozila na podruèju Grada Koprivnice ...................................... 20 564. Rješenje o razrješenju proèelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Koprivnice .............................. 22 565. Rješenje o razrješenju proèelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice ...................... 22 566. Rješenje o razrješenju proèelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i javne prihode Grada Koprivnice ....................................................................................... 23 567. Rješenje o razrješenju proèelnika Upravnog odjela za prostorno ureðenje, stanovanje i zaštitu okoliša Grada Koprivnice .......................................................................... 23 568. Rješenje o razrješenju proèelnika Upravnog odjela za opæe i pravne poslove Grada Koprivnice ........................... 24 569. Rješenje o razrješenju tajnika Gradskog vijeæa Grada Koprivnice ........................................................................... 24 570. Zakljuèak o raspisivanju javnog natjeèaja za imenovanje proèelnika upravnih odjela i tajnika Grada ..................... 24 571. Rješenje o imenovanju privremenog proèelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Koprivnice ........ 25 572. Rješenje o imenovanju privremenog proèelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice ............................................................................................................ 25 573. Rješenje o imenovanju privremenog proèelnika Upravnog odjela za financije i poticanje poduzetništva Grada Koprivnice ............................................................................................... 25 574. Rješenje o imenovanju privremenog proèelnika Upravnog odjela za prostorno ureðenje, zaštitu okoliša i kulturne baštine Grada Koprivnice .................................................................. 26 575. Rješenje o imenovanju privremenog proèelnika Upravnog odjela za izgradnju grada i upravljanje imovinom Grada Koprivnice ....................................................................................... 26 576. Rješenje o imenovanju privremenog tajnika Grada Koprivnice ................................................................................ 26 577. Zakljuèak o odobrenju sredstava Klubu Řena lijeèenih od tumora dojke "Nada" ...................................................... 27 578. Zakljuèak o odobrenju sredstava za dodatno socijalno zbrinjavanje graðana Grada Koprivnice ............................. 27 579. Zakljuèak o odobrenju sredstava za nabavu radio kazetofona za potrebe Opæe bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica .......................................................................................... 28 580. Rješenje o imenovanju Kulturnog vijeæa Grada Koprivnice ..................................................................................... 28 581. Zakljuèak o odobrenju sredstava łenskom nogometnom klubu «Podravka - Dolcela» Koprivnica ......................... 29 582. Zakljuèak o odobrenju sredstava za saniranje štete nastale poŘarom ..................................................................... 29 583. Zakljuèak o raspodjeli akontacije sredstava za rad udruga s podruèja Grada Koprivnice za 2002. godinu ............ 29 584. Zakljuèak o raspodjeli akontacije sredstava športskim udrugama s podruèja Grada Koprivnice ............................. 30 585. Zakljuèak o odobrenju sredstava Udruzi umirovljenika Matice Koprivnica ............................................................... 30 586. Zakljuèak o davanju suglasnosti na jediniène cijene grijanja za razdoblje svibanj-rujan 2002.godine ..................... 31 587. Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za otvaranje ponuda za davanje koncesija za obavljanje poslova naplate parkiranja na podruèju Grada Koprivnice, te premještanja i blokiranja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila ................................................................. 31 588. Zakljuèak o proširenju poslovne zone DRAVSKA .................................................................................................... 31 589. Rješenje o osnivanju i imenovanju Savjeta mladih Grada Koprivnice .................................................................... 32

GLASNIK GRADA KOPRIVNICE · -cestovni graðevinski objekti (mostovi, propusti, potporni i obloni zidovi, pothodnici, nadhodnici),-ureðaji, odnosno kanali za odvodnju,-zemljišni

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: GLASNIK GRADA KOPRIVNICE · -cestovni graðevinski objekti (mostovi, propusti, potporni i obloni zidovi, pothodnici, nadhodnici),-ureðaji, odnosno kanali za odvodnju,-zemljišni

GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 26. travnja 2002.

Stranica 1

GLASNIK GRADA KOPRIVNICE

Sadr"ajAKTI GRADSKOG VIJEÆA

411. Odluka o nerazvrstanim cestama .............................................................................................................................. 2412. Odluka o provedbi izbora u mjesnim odborima na podruèju Grada Koprivnice ........................................................ 6413. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika, potpredsjednika i

èlanova Komisije za imenovanje ulica i trgova na podruèju Grada Koprivnice.......................................................... 13414. Zakljuèak o prihvaæanju pokroviteljstva nad 4. Stolnoteniskim

memorijalnim turnirom «Gustav Kah Gusti» ............................................................................................................ 14

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA548. Zakljuèak o prihvaæanju suorganizacije biciklistièke utrke kroz Hrvatsku ................................................................. 14549. Zakljuèak o prihvaæanju Izvješæa o korištenju sredstava za nepredviðene

rashode do visine proraèunske prièuve u razdoblju od I - III mjeseca 2002. godine ............................................... 14550. Odluka o osnivanju i imenovanju Struènog povjerenstva

za pripremu i provedbu postupaka nabave .............................................................................................................. 15551. Zakljuèak o supokroviteljstvu nad humanitarnom akcijom Hrvatskog saveza dijabetièkih udruga ........................ 16552. Zakljuèak o prijenosu vlasništva u javno dobro ........................................................................................................ 16553. Zakljuèak o prijenosu vlasništva u javno dobro ........................................................................................................ 16554. Zakljuèak o prijenosu vlasništva u javno dobro ........................................................................................................ 17555. Zakljuèak o odobravanju kupnje zemljišta ............................................................................................................... 17556. Zakljuèak o odobravanju korištenja zemljišta .......................................................................................................... 18557. Zakljuèak o odobravanju korištenja zemljišta .......................................................................................................... 18558. Zakljuèak o odobrenju sredstava Koprivnièkom društvu numizmatièara i ljubitelja starina ...................................... 18559. Zakljuèak o ukidanju svojstva javnog dobra ............................................................................................................. 19560. Zakljuèak o kupnji nekretnine .................................................................................................................................. 19561. Zakljuèak o prijenosu vlasništva u javno dobro ........................................................................................................ 19562. Zakljuèak o pokroviteljstvu nad manifestacijom 1. Meðunarodni Turistièki Oldtimer Rally Podravinom ................ 20563. Pravilnik o premještanju, blokiranju i deblokiranju vozila na podruèju Grada Koprivnice ...................................... 20564. Rješenje o razrješenju proèelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Koprivnice .............................. 22565. Rješenje o razrješenju proèelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice ...................... 22566. Rješenje o razrješenju proèelnika Upravnog odjela za

gospodarstvo, financije i javne prihode Grada Koprivnice ....................................................................................... 23567. Rješenje o razrješenju proèelnika Upravnog odjela za

prostorno ureðenje, stanovanje i zaštitu okoliša Grada Koprivnice .......................................................................... 23568. Rješenje o razrješenju proèelnika Upravnog odjela za opæe i pravne poslove Grada Koprivnice ........................... 24569. Rješenje o razrješenju tajnika Gradskog vijeæa Grada Koprivnice ........................................................................... 24570. Zakljuèak o raspisivanju javnog natjeèaja za imenovanje proèelnika upravnih odjela i tajnika Grada ..................... 24571. Rješenje o imenovanju privremenog proèelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Koprivnice ........ 25572. Rješenje o imenovanju privremenog proèelnika Upravnog odjela za

komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice ............................................................................................................ 25573. Rješenje o imenovanju privremenog proèelnika Upravnog odjela za

financije i poticanje poduzetništva Grada Koprivnice ............................................................................................... 25574. Rješenje o imenovanju privremenog proèelnika Upravnog odjela za

prostorno ureðenje, zaštitu okoliša i kulturne baštine Grada Koprivnice .................................................................. 26575. Rješenje o imenovanju privremenog proèelnika Upravnog odjela za

izgradnju grada i upravljanje imovinom Grada Koprivnice ....................................................................................... 26576. Rješenje o imenovanju privremenog tajnika Grada Koprivnice ................................................................................ 26577. Zakljuèak o odobrenju sredstava Klubu "ena lijeèenih od tumora dojke "Nada" ...................................................... 27578. Zakljuèak o odobrenju sredstava za dodatno socijalno zbrinjavanje graðana Grada Koprivnice ............................. 27579. Zakljuèak o odobrenju sredstava za nabavu radio kazetofona za

potrebe Opæe bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica .......................................................................................... 28580. Rješenje o imenovanju Kulturnog vijeæa Grada Koprivnice ..................................................................................... 28581. Zakljuèak o odobrenju sredstava Censkom nogometnom klubu «Podravka - Dolcela» Koprivnica ......................... 29582. Zakljuèak o odobrenju sredstava za saniranje štete nastale po"arom ..................................................................... 29583. Zakljuèak o raspodjeli akontacije sredstava za rad udruga s podruèja Grada Koprivnice za 2002. godinu ............ 29584. Zakljuèak o raspodjeli akontacije sredstava športskim udrugama s podruèja Grada Koprivnice ............................. 30585. Zakljuèak o odobrenju sredstava Udruzi umirovljenika Matice Koprivnica ............................................................... 30586. Zakljuèak o davanju suglasnosti na jediniène cijene grijanja za razdoblje svibanj-rujan 2002.godine ..................... 31587. Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za otvaranje ponuda za

davanje koncesija za obavljanje poslova naplate parkiranja na podruèju Grada Koprivnice, te premještanja i blokiranja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila ................................................................. 31

588. Zakljuèak o proširenju poslovne zone DRAVSKA .................................................................................................... 31589. Rješenje o osnivanju i imenovanju Savjeta mladih Grada Koprivnice .................................................................... 32

Page 2: GLASNIK GRADA KOPRIVNICE · -cestovni graðevinski objekti (mostovi, propusti, potporni i obloni zidovi, pothodnici, nadhodnici),-ureðaji, odnosno kanali za odvodnju,-zemljišni

441111..

Na temelju èlanka 37. Statuta GradaKoprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj:6/01 i 1/02.), a u vezi s èlankom 3. Zakona okomunalnom gospodarstvu («Narodne novine»broj: 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01),Gradsko vijeæe Grada Koprivnica na 11. sjedniciodr"anoj 25. 4. 2002. godine, donijelo je

O D L U K U O NERAZVRSTANIM CESTAMA

I. OPÆE ODREDBE

Èlanak 1.

Ovom se odlukom ureðuje korištenje,odr"avanje, zaštita, rekonstrukcija i izgradnjanerazvrstanih cesta na podruèju GradaKoprivnice kao i nadzor nad tim cestama.

Èlanak 2.

Nerazvrstana cesta je površina koja sekoristi za promet po bilo kojoj osnovi i koja jepristupaèna veæem broju raznih korisnika, a nijerazvrstana u jednu od kategorija javnih cesta.

Èlanak 3.

Nerazvrstanu cestu èine:- donji i gornji stroj ceste (trup)- cestovni graðevinski objekti (mostovi,

propusti, potporni i oblo"ni zidovi, pothodnici,nadhodnici),

- ureðaji, odnosno kanali za odvodnju,- zemljišni pojas s obiju strana ceste širine

najmanje 1 m raèunajuæi od crte koja spaja krajnjetoèke popreènog presjeka ceste,

- zraèni prostor iznad kolnika u visini od 7 m,- prometne površine uz kolnik (pješaèke i

biciklistièke staze neposredno uz kolnik ili odvo-jene od kolnika, autobusna stajališta i okretišta),

- zelene površine uz cestu,- prikljuèci na nerazvrstanu cestu i odvojci od

nerazvrstane ceste u širini zaštitnog pojasa,- prometna signalizacije, - oprema ceste (smjerokazni stupèiæi, kilo-

metarski stupèiæi, odbojnici, javna rasvjeta ufunkciji prometa, ograde i sl.).

Èlanak 4.

O odr"avanju, zaštiti, rekonstrukciji i

izgradnji nerazvrstanih cesta brine se nadle"notijelo za poslove komunalnog gospodarstva gradana èijem se podruèju nalazi cesta.

Izvoðenje radova mo"e se povjeriti svakojpravnoj i fizièkoj osobi, koja osigurava njihovostruèno, kvalitetno i efikasno izvršavanje, aspecijalizirana je i opremljena za te poslove.

II. ODR�AVANJE, REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

Èlanak 5.

Radovi na odr"avanju nerazvrstanih cesta, usmislu ove Odluke su:

- redovno odr"avanje- izvanredno odr"avanje

Redovno odr"avanje èini skup mjera i radnjikoje se obavljaju tijekom veæeg dijela ili cijelegodine na cestama, sa svrhom odr"avanjaprohodnosti i tehnièke ispravnosti cesta isigurnosti prometa na njima, a obuhvaæa:

- mjestimièni popravci kolnika, trupa ceste,potpornih i oblo"nih zidova i objekata na cesti,nasipavanje ceste šljunkom, kamenom i drugimmaterijalom, èišæenje kolnika, zaštita kosinanasipa usjeka i zasjeka, postavljanje ureðaja,zamjena i popravak prometne signalizacije iostale opreme ceste, košenje trave i odr"avanjezelenih površina na cestovnom zemljištu,odr"avanje bankina, èišæenje snijega s kolnika iautobusnih stajališta, posipanje kolnika u sluèajupoledice, te drugi slièni radovi na cesti.

Izvanredno odr"avanje cesta povremeni suradovi za koje je potrebna tehnièkadokumentacija, a obavljaju se radi mjestimiènogpoboljšanja elemenata ceste, osiguranjasigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnihobjekata i poveæanja sigurnosti prometa, aobuhvaæa:

- obnavljanje i zamjena kolnièkih zastora,ubla"avanje oštrih krivina, ureðenje popreènihnagiba, izgradnju stajališta uz cestu i obnavljanjei zamjena propusta i mostova do 10 m raspona.

Èlanak 6.

Nerazvrstana cesta mora se odr"avati nanaèin da se na njoj mo"e obavljati siguran inesmetan promet za koji je namijenjena.

U zimskim uvjetima nerazvrstane cestemogu se odr"avati prema propisima o odr"avanju

GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 26. travnja 2002.

Stranica 2

AKTI GRADSKOG VIJEÆA

Page 3: GLASNIK GRADA KOPRIVNICE · -cestovni graðevinski objekti (mostovi, propusti, potporni i obloni zidovi, pothodnici, nadhodnici),-ureðaji, odnosno kanali za odvodnju,-zemljišni

javnih cesta.

Èlanak 7.

Nerazvrstane ceste moraju se projektirati igraditi prema normativima i graðevinskimplanovima, tako da se na njima mo"e sigurnoodvijati promet za koji su namijenjene.

Èlanak 8.

Nerazvrstana cesta mora se projektirati igraditi, gdje je to prostorno moguæe, minimalneširine kolnika 5,5 m za dvosmjerni i 4,0 m zajednosmjerni promet i to konstrukcije koja podnosiminimalno osovinsko optereæenje od 6 tona, spješaèko biciklistièkom stazom minimalne širine2,5 m, najmanje s jedne strane.

Èlanak 9.

Iznad cijele širine kolnika nerazvrstane cestemora biti slobodan prostor od najmanje 4,5 m.

Èlanak 10.

Autobusna stajališta i ureðena mjesta zazaustavljanje vozila na nerazvrstanim cestamagradit æe se prema uvjetima utvrðenim primjenompropisa o javnim cestama.

Èlanak 11.

Pod rekonstrukcijom nerazvrstane cestesmatra se bitna promjena tehnièko-graðevinskihkarakteristika i konstruktivnih elemenata i toizmjena podloga kolnika, proširenje kolnika,zamjena provizornih i dotrajalih mostova i dr.

Rekonstrukcija se mo"e izvesti na temeljutehnièke dokumentacije izraðene od ovlaštenepravne osobe u skladu s odgovarajuæim tehnièkimpropisima.

Èlanak 12.

U postupku utvrðivanja posebnih uvjetagraðenja radi ishoðenja lokacijske dozvole kodrekonstrukcije i izgradnje nerazvrstane ceste, kaoi za sve radove u zaštitnom pojasu, sudjelujeupravno tijelo Grada nadle"no za komunalnogospodarstvo.

Upravno tijelo Grada iz stavka 1. izdajesuglasnost na projektnu dokumentaciju i sudjelujeu radu komisije za tehnièki pregled.

Èlanak 13.

Ako se s izgradnjom nerazvrstane cestepredviða i izgradnja komunalnih vodoprivrednih ili

drugih objekata, tehnièka dokumentacija moraobuhvatiti i te objekte i radove koji æe se izvestina površini, odnosno ispod ili iznad površineceste.

Troškove izrade tehnièke dokumentacije iizgradnje objekata iz stavka 1. ovog èlanka snosiinvestitor komunalnih, vodoprivrednih i drugihobjekata.

III. KORIŠTENJE I ZAŠTITA NERAZVRSTANIH CESTA

Èlanak 14.

Nerazvrstane ceste koriste se na naèin kojiomoguæava uredno odvijanje prometa, neugro"ava sigurnost sudionika u prometu te neošteæuje cestu.

Èlanak 15.

Prikljuèak i prilaz na nerazvrstanu cestu sasuvremenim kolnikom mora se izgraditi sasuvremenim kolnikom u du"ini od najmanje 50 mraèunajuæi od mjesta prikljuèenja na nerazvrstanucestu, odnosno u cijeloj du"ini, ako je objektudaljen manje od 50 m od mjesta prikljuèenja.Prikljuèci du"ine manje od 50 m prioritetno semoraju izvoditi od monta"nih elemenata.

Pod prilazom na nerazvrstanu cestu premaovoj Odluci smatra se ureðeni prostor uznerazvrstanu cestu preko kojega se vozila i drugisudionici u prometu, koji dolaze sa zemljišta ili izzgrade pokraj ceste, neposredno ukljuèuju upromet na nerazvrstanoj cesti.

Kod izvedbe prikljuèaka iz stavka 1. ovogèlanka korisniku prilaza uvjetovat æe se sanacijaili izgradnja novog objekta za premošæenje jarkaili vodotoka. Korisnik prikljuèka ili prilaza nanerazvrstanu cestu po izvedbi radova iz stavka 1.ovog èlanka du"an je okolni teren i objektedovesti u prvobitno stanje ispravno stanje pouvjetima i roku koji æe odrediti u postupku iz èl. 12.ove Odluke.

Troškove izgradnje prikljuèka ili prilaza nanerazvrstanu cestu iz stavka 1. ovog èlanka snosikorisnik tog prikljuèka ili prilaza.

Ako se za izvoðenje prikljuèka i prilaza nanerazvrstanu cestu ne izdaje graðevna dozvola,upravno tijelo Grada nadle"no za komunalnogospodarstvo izdaje odobrenje za izgradnjuprikljuèka ili prilaza.

Èlanak 16.

Pravne i fizièke osobe zbog èije djelatnostidolazi do prekomjerne upotrebe nerazvrstaneceste, du"ne su gradu platiti naknadu za

GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 26. travnja 2002.

Stranica 3

Page 4: GLASNIK GRADA KOPRIVNICE · -cestovni graðevinski objekti (mostovi, propusti, potporni i obloni zidovi, pothodnici, nadhodnici),-ureðaji, odnosno kanali za odvodnju,-zemljišni

prekomjernu upotrebu nerazvrstane ceste.Prekomjernu upotrebu nerazvrstane ceste

èini uèestalost prometa i optereæenjanerazvrstane ceste.

Mjerila za utvrðivanje prekomjerne upotrebenerazvrstane ceste donosi Gradsko poglavarstvona prijedlog pravne ili fizièke osobe registrirane zaodr"avanje cesta.

Èlanak 17.

Ako nerazvrstana cesta prolazi pokrajprostora gdje se redovito okuplja veæi broj ljudi(športske i djeèja igrališta i sl.) ili pokraj zemljištana kojem se redovito zadr"avaju "ivotinje(pašnjaci, sajmovi, gospodarska dvorišta, lovišta idr.), vlasnik odnosno korisnik toga zemljištadu"an je taj prostor i zemljište ograditi na dijelukoji se prote"e uz nerazvrstanu cestu.

Ograde iz stavka 1. ovog èlanka postavljajuse i odr"avaju tako da se sprijeèi moguænostdirektnog dolaska ljudi i "ivotinja s tih prostora izemljišta na nerazvrstanu cestu.

Èlanak 18.

U blizini kri"anja dviju cesta u razini ilikri"anja cesta sa "eljeznièkom prugom u razini ilina unutarnjim stranama cestovnog zavoja nesmije se saditi drveæe, grmlje ili visoke poljskekulture, postavljati naprave, ograde niti drugepredmete koji onemoguæavaju preglednost nacestu (trokut preglednosti).

Vlasnici odnosno korisnici zemljišta du"ni suukloniti drveæe, grmlje, visoke poljske kulture,naprave, ograde i druge predmete iz trokutapreglednosti.

Ako vlasnik odnosno korisnik zemljišta izstavka 2. ovog èlanka ne ukloni raslinje, naprave,ogradu i predmete iz trokuta preglednosti uèinitiæe to pravna ili fizièka osoba iz èlanka 4. stavka 2.ove Odluke na teret vlasnika, odnosno korisnikazemljišta.

Èlanak 19.

Širina zaštitnog pojasa za nerazvrstaneceste utvrðuje se primjenom odredbi o zaštitnompojavu za najni"u kategoriju javnih cesta.

Širina zaštitnog pojasa raèuna se odzemljišnog pojasa s obje strane ceste.

Èlanak 20.

Radi zaštite nerazvrstanih cesta i osiguranjasigurnog i nesmetanog prometa na njimazabranjeno je:

- uklanjati, premještati, zaklanjati iliošteæivati prometne znakove na nerazvrstanim

cestama,- dovoditi oborinske, otpadne ili druge vode i

tekuæine na cestu ili spreèavati otjecanje tih vodasa ceste ili zemljišnog pojasa,

- puštati stoku ili perad na cestu, kosinenasipa i usjeke uz cestu,

- prolijevati na cestu motorno ulje ili drugemasne tvari,

- dolaziti na kolnik ili silaziti s kolnika izvanizgraðenog prilaza na nerazvrstanu cestu,

- okretati traktore, plugove i drugo poljo-privredno oruðe na cesti,

- prosipati ili bacati na cestu bilo kakvepredmete ili materijal,

- nanositi blato na kolnik sa suvremenimkolnièkim zastorom,

- ošteæivati ili prelaziti zaštitne i druge ogra-de pored cesta,

- graditi na nerazvrstanoj cesti i zemljišnompojasu napajališta za stoku,

- izvoditi radova ne zemljišnom pojasu ilizgradama pored ceste, koji bi mogli ošteæivaticestu ili ugroziti sigurnost prometa,

- prevoziti teret u rastresitom stanju ako nisupoduzete mjere da se teret ne rasipa po cesti,

- na zemljišnom pojasu nerazvrstane ceste injegovoj neposrednoj blizini postavljati košnice spèelama,

- paliti travu, korov, graðu i drugi materijal uzaštitnom pojavu nerazvrstane ceste i njegovojneposrednoj blizini,

- privremeno ili stalno zauzimanje neraz-vrstane ceste prekopavanjem ili privoðenjemdrugoj namjeni (poljoprivrednoj površini, okuænicii sl.).

Ako netko radnjama navedenim u stavku 1.alineji 15. ovog èlanka zauzme površinunerazvrstane ceste, tijelo uprave nadle"no zaimovinsko-pravne poslove rješenjem æe nareditipovraæaj u prijašnje stanje na trošak poèinitelja.

Èlanak 21.

Uklanjanje ošteæenih i napuštenih vozila idrugih stvari s nerazvrstane ceste na sigurnomjesto, koja nisu uklonili vlasnici, odnosnokorisnici vozila, du"na je osigurati jedinica lokalnesamouprave.

Troškove uklanjanja i èuvanja vozila i stvariiz stavka 1. ovog èlanka snosi vlasnik, odnosnokorisnik vozila i stvari.

Èlanak 22.

Vlasnici, odnosno korisnici zemljišta kojegranièi s nerazvrstanom cestom-poljskim putem,du"ni su:

- èistiti i odr"avati odvodne jarke uz tu cestu,

GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 26. travnja 2002.

Stranica 4

Page 5: GLASNIK GRADA KOPRIVNICE · -cestovni graðevinski objekti (mostovi, propusti, potporni i obloni zidovi, pothodnici, nadhodnici),-ureðaji, odnosno kanali za odvodnju,-zemljišni

- odr"avati "ivice, tako da ne prerastuodvodni jarak ili nadvise cestu,

- ukloniti drveæe ili dijelove krošnje drveæakoje ote"avaju promet ili onemoguæavaju zraèe-nje i sušenje ceste.

Pod èišæenjem i odr"avanjem odvodnihjaraka podrazumijeva se:

- odr"avanje istih u ispravnom i protoènomstanju,

- produbljivanje jaraka (èišæenje mulja iostalog otpada koji onemoguæava normalnootjecanje vode),

- košenje trave i korova s pokosa i dna jarka,- èišæenje mulja, otpadaka, trave i korova na

za to odreðena mjesta,- ugradnja betonskih cijevi odgovarajuæeg

profila na prelazima preko jaraka u nivou s dnomjarka.

Ako vlasnici, odnosno korisnici zemljišta nepostupe u skladu sa stavkom 1. ovog èlanka,komunalno æe redarstvo istima rješenjem nareditida to izvrše.

Rješenja iz stavka 3. ovog èlanka mogu seizvršiti putem drugih osoba na trošak izvršenika.

Èlanak 23.

Tehnièku regulaciju prometa na nerazvrsta-noj cesti obavlja ovlaštena pravna ili fizièka osobakojoj je Grad povjerio obavljanje tih radova naosnovu prometnog projekta, uz prethodnoodobrenje upravnog tijela Grada nadle"nog zakomunalnu djelatnosti.

Pod tehnièkom regulacijom prometa, premaovoj Odluci smatra se postavljanje prometnihznakova (vertikalna, horizontalna i svjetlosnasignalizacija i druge oznake na cesti)kilometarskih i smjerokaznih stupèiæa, ogledala,javne rasvjete u funkciji prometa, odbojnih idrugih ograda.

Èlanak 24.

Ovlaštena pravna ili fizièka osoba kojaobavlja tehnièku regulaciju prometa nanerazvrstanoj cesti du"na je privremenoobustaviti promet na nerazvrstanoj cesti za sva iliza pojedine vrste vozila ako ta cesta nijeprohodna i u svim sluèajevima kada uslijedvremenskih nepogoda (snijeg, poledica, bujica) ilizapreka (veæi odron, klizanje zemljišta, ošteæenjeobjekata) ne mo"e osposobiti nerazvrstanu cestuza promet ili za pojedine vrste vozila.

U sluèaju iz stavka 1. ovog èlanka ovlaštenapravna ili fizièka osoba koja odr"ava cestu du"naje odmah obavijestiti upravno tijelo Grada

nadle"no za komunalno gospodarstvo i policijskupostaju na èijem se podruèju nalazi cesta o stanjunerazvrstane ceste i o poduzetim mjerama.

Èlanak 25.

Opæa zabrana prometa na nerazvrstanojcesti mo"e biti samo privremena, a zabrana zapojedine vrste vozila ili vozila iznad odreðenegranice optereæenja mo"e biti i stalna.

Odluku o zabrani prometa iz stavka 1. ovogèlanka donosi upravno tijelo Grada nadle"no zakomunalno gospodarstvo na prijedlog ovlaštenepravne ili fizièke osobe za odr"avanje cesta.

Ukoliko se utvrðuje zabrana prometa nacijeloj nerazvrstanoj cesti ili samo na pojedinimnjezinim dijelovima, mora se odrediti i zaobilaznacesta.

Èlanak 26.

Evidenciju o nerazvrstanim cestama, zemlji-šnom pojasu, prometnoj signalizaciji i opremi vodiovlaštena pravna ili fizièka osoba iz èlanka 4.stavak 2. ove Odluke. Evidencija o prometnojsignalizaciji i opremi sadr"i osobito podatke ovrstama prometne signalizacije i opreme, te omjestu i vremenu postavljanja, zamjene iuklanjanja prometne signalizacije i opreme.

Evidencija iz stavka 1. ovog èlanka vodit æese na osnovu odredbi propisa o cestama.

Èlanak 27.

Sredstva za financiranje odr"avanja,rekonstrukcije, izgradnje i zaštite nerazvrstanihcesta osiguravaju se u skladu s odredbamaposebnih propisa.

IV. NADZOR

Èlanak 28.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavljaupravno tijelo Grada nadle"no za komunalnogospodarstvo.

Èlanak 29.

Za podnošenje zahtjeva za pokretanjeprekršajnog postupka zbog povreda odredbi oveOdluke nadle"no je upravno tijelo Grada zakomunalno gospodarstvo.

V. KAZNENE ODREDBE

Èlanak 30.

Novèanom kaznom do 2.000,00 kuna kaznit

GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 26. travnja 2002.

Stranica 5

Page 6: GLASNIK GRADA KOPRIVNICE · -cestovni graðevinski objekti (mostovi, propusti, potporni i obloni zidovi, pothodnici, nadhodnici),-ureðaji, odnosno kanali za odvodnju,-zemljišni

æe se za prekršaj pravna osoba:- ako ne odr"ava nerazvrstanu cestu na

naèin da se na njoj mo"e obavljati siguran inesmetan promet (èlanak 6.),

- ako ne izgradi prikljuèak ili prilaz nanerazvrstanu cestu sukladno odredbama èlanka15. stavak 1.,

- ako po završetku radova na nerazvrstanojcesti ne dovede teren i objekte u prvobitno stanje(èlanak 15. stavak 3.),

- ako ne postavi ogradu na dijelu prostoragdje se sakuplja veæi broj ljudi ili na zemljištu nakojem se redovito zadr"avaju "ivotinje, a koji seprote"u uz nerazvrstanu cestu (èlanak 17. stavak1.),

- ako sadi drveæe, grmlje ili visoke poljskekulture, postavlja naprave, ograde ili drugepredmete koji onemoguæavaju preglednost nacestu (trokut preglednosti) u blizini kri"anja dvijuceste u razini ili kri"anja cesta sa "eljeznièkomprugom u razini ili na unutarnjim stranamacestovnog zavoja (èlanak 18. stavak 1.),

- ako uklanja, premješta, zaklanja i ošteæujeprometne znakove na nerazvrstanim cestama(èlanak 20. alineja 1.),

- ako dovodi oborinske, otpadne ili drugevode i tekuæine na cestu ili sprijeèi otjecanje tihvoda sa ceste ili zemljišnog pojasa (èlanak 20.alineja 2.),

- ako pušta stoku i perad na cestu, kosinenasipa i usjeka uz cestu (èlanak 20. alineja 3.),

- ako prolijeva na cestu motorno ulje ili drugemasne tvari (èlanak 20. alineja 4.),

- ako dolazi na kolnik ili silazi s kolnika izvanizgraðenog prilaza na nerazvrstanu cestu (èlanak20. alineja 5.),

- ako okreæe traktore, plugove i drugo poljo-privredno oruðe na cesti (èlanak 20. alineja 6.),

- ako prosipa ili baca na cestu bilo kakvepredmete ili materijal (èlanak 20. alineja 7.)

- ako nanosi blato na kolnik sa suvremenimkolnièkim zastorom (èlanak 20. alineja 8.),

- ako ošteæuje ili prelazi zaštitne i drugeograde pored ceste (èlanak 20. alineja 9.),

- ako gradi na nerazvrstanoj cesti i zemljiš-nom pojasu napajališta za stoku (èlanak 20.alineja 10.),

- ako izvodi radove ne zemljišnom pojasu ilizgradama pored ceste, koji bi mogli ošteæivaticestu ili ugroziti sigurnost prometa (èlanak 20.alineja 11.),

- ako prevozi teret u rastresitom stanju, a danisu poduzete mjere da se teret ne rasipa po cesti(èlanak 20. alineja 12.),

- ako na zemljišnom pojasu nerazvrstaneceste i u njegovoj neposrednoj blizini postavljakošnice s pèelama (èlanak 20. alineja 13.),

- ako pali travu, korov, graðu ili drugimaterijal u zaštitnom pojasu ceste i njegovoj

neposrednoj blizini (èlanak 20. alineja 14.),- ako privremeno ili stalno zauzima cestu

preoravanjem, prekopavanjem ili privoðenjemdrugoj namjeni (èlanak 20. alineja 15.),

- ako ne èisti ili ne odr"ava odvodne jarke uzzemljište koje granièi s nerazvrstanom cestom-poljskim putem (èlanak 22. stavak 1. alineja 1.),

- ako ne odr"ava "ivice tako da ne prerastuodvodni jarak ili nadvise cestu (èlanak 22. stavak1. alineja 2),

- ako ne ukloni drveæe ili dijelove krošnjedrveæa koje ote"ava promet ili onemoguæavazraèenje i sušenje ceste (èlanak 22. stavak 1.alineja 3.),

- ako ne vrši tehnièku regulaciju prometa nanerazvrstanoj cesti (èlanak 23. stavak 1.),

- ako ne vodi evidenciju o nerazvrstanimcestama, zemljišnom pojasu, prometnoj signali-zaciji i opremi (èlanak 26. stavak 1.).

Novèanom kaznom do 500,00 kn kaznit æese za prekršaj iz stavka 1. ovog èlanka odgovornaosoba u pravnoj osobi i fizièka osoba.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Èlanak 31.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dananakon objave u «Glasniku Grada Koprivnice».

GRADSKO VIJEÆEGRADA KOPRIVNICE

KLASA: 340-01/02-01/17URBROJ: 2137/01-03-02-1

PREDSJEDNIK:Prof. dr. Dragutin Feletar, v.r.

441122..

Na temelju èlanka 78. Statuta GradaKoprivnice ("Glasnik Grada Koprivnica" broj: 6/01i 1/02), a u vezi s èlankom 61. Zakona o izboruèlanova predstavnièkih tijela jedinica lokalne ipodruène (regionalne) samouprave ("Narodnenovine" broj: 33/01. i 10/02. - Odluka Ustavnogsuda) Gradsko vijeæe Grada Koprivnica na 11.sjednici odr"anoj 25.4.2002. godine, donijelo je

O D L U K U o provedbi izbora u mjesnim odborima

na podruèju Grada Koprivnice

I. OPÆE ODREDBE

Èlanak 1.

Ovom Odlukom ureðuje se postupak za

GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 26. travnja 2002.

Stranica 6

Page 7: GLASNIK GRADA KOPRIVNICE · -cestovni graðevinski objekti (mostovi, propusti, potporni i obloni zidovi, pothodnici, nadhodnici),-ureðaji, odnosno kanali za odvodnju,-zemljišni

pripremu i provedbu izbora za èlanove vijeæamjesnih odbora, tijela za raspisivanje i provedbuizbora, zaštitu izbornog prava i troškovi provedbeizbora za èlanove vijeæa mjesnih odbora napodruèju Grada Koprivnice.

Èlanak 2.

Èlanove vijeæa mjesnih odbora (u daljnjemtekstu: vijeæa) biraju hrvatski dr"avljani snavršenih 18 godina koji imaju prebivalište napodruèju mjesnog odbora za èije se vijeæe izboriprovode.

Za èlanove vijeæa mo"e se kandidirati i bitiizabran hrvatski dr"avljanin s navršenih 18 godina"ivota koji ima prebivalište na podruèju mjesnogodbora za èije se vijeæe izbori provode.

Èlanak 3.

Èlanovi vijeæa biraju se na neposrednimizborima (u daljnjem tekstu: izbori), tajnimglasovanjem.

Èlanovi vijeæa nisu opozivi, a prava idu"nosti zapoèinju im danom konstituiranjavijeæa.

Mandat èlanova vijeæa traje èetiri godine, abroj èlanova vijeæa pojedinog mjesnog odborautvrðen je Statutom Grada Koprivnica.

Izbore za èlanove vijeæa mjesnih odboraraspisuje Gradsko poglavarstvo posebnomodlukom i utvrðuje toèan datum odr"avanjaizbora.

Redovni izbori odr"avaju se u praviluistovremeno sa izborima za Gradsko vijeæe, treæenedjelje u mjesecu svibnju svake èetvrte godine.

Prijevremeni izbori odr"avaju se zbogprestanka mandata èlanova vijeæa prije istekaredovitog mandata zbog raspuštanja vijeæa. Utom sluèaju izbori se moraju odr"ati u roku 60dana od dana raspuštanja.

Mandat èlanova vijeæa izabranih naredovitim izborima traje do objave odlukeGradskog poglavarstva o raspisivanju izbora ili doobjave Odluke Gradskog poglavarstva oraspuštanju vijeæa u skladu sa zakonom.

Mandat èlanova vijeæa izabranih naprijevremenim izborima traje do isteka tekuæegmandata vijeæa izabranih na redovitim izborima.Kada je vijeæe raspušteno u kalendarskoj godini ukojoj se odr"avaju redoviti izbori u tom mjesnomodboru neæe se raspisati i odr"ati prijevremeniizbori.

Èlanak 4.

Èlanu vijeæa mandat prestaje prije istekaredovitog èetverogodišnjeg mandata u slijedeæimsluèajevima:

- ako podnese ostavku, danom dostavepisane ostavke

- ako mu je pravomoænom sudskom odlu-kom oduzeta, odnosno ogranièena poslovnasposobnost, danom pravomoænosti sudskeodluke,

- ako je pravomoænom sudskom presudomosuðen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanjudu"em od 6 mjeseci, danom pravomoænostisudske presude

- ako odjavi prebivalište s podruèja mjesnogodbora

- ako mu prestane hrvatsko dr"avljanstvosukladno posebnom zakonu

- smræu.

Èlanak 5.

Èlanovi vijeæa imaju zamjenike koji obnašajutu du"nost ako èlanu vijeæa mandat prestane prijeisteka vremena na koji je izabran.

Èlana vijeæa na stranaèkoj listi zamjenjujeneizabrani kandidat s dotiène liste s koje jeizabran èlan, a kojeg odredi politièka stranka kojaje predlagatelj liste.

Èlana vijeæa izabranog na koalicijskoj listidviju ili više politièkih stranaka zamjenjujeneizabrani kandidat s dotiène liste kojeg odredipolitièka stranka kojoj je u trenutku izborapripadao èlan vijeæa kojemu je prestao mandat.

Èlana vijeæa izabranog na nezavisnoj listizamjenjuje slijedeæi neizabrani kandidat s dotièneliste.

II. KANDIDIRANJE

Èlanak 6.

Liste za izbor èlanova vijeæa predla"upolitièke stranke registrirane u RepubliciHrvatskoj i biraèi.

Politièke stranke utvrðuju i predla"u liste zaizbor èlanova vijeæa na naèin propisan njihovimstatutom, odnosno posebnom odlukom donese-nom na temelju Statuta.

Prilikom sastavljanja liste predlagatelj jedu"an voditi raèuna o naèelu ravnopravnostispolova, te ravnopravnoj teritorijalnoj zastuplje-nosti pojedinih dijelova naselja u vijeæu mjesnogodbora.

Dvije ili više politièkih stranaka registriranih uRepublici Hrvatskoj mogu predlo"iti koalicijskeliste za izbor èlanova vijeæa.

Èlanak 7.

Kada biraèi kao ovlašteni predlagateljipredla"u nezavisnu kandidacijsku listu, zapravovaljanost liste du"ni su prikupiti

GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 26. travnja 2002.

Stranica 7

Page 8: GLASNIK GRADA KOPRIVNICE · -cestovni graðevinski objekti (mostovi, propusti, potporni i obloni zidovi, pothodnici, nadhodnici),-ureðaji, odnosno kanali za odvodnju,-zemljišni

odgovarajuæi broj potpisa i to: - za vijeæe mjesnog odbora koji ima 5

èlanova - 20 potpisa- za vijeæe mjesnog odbora koje ima 7

èlanova - 28 potpisa- za vijeæe mjesnog odbora koje ima 9

èlanova - 36 potpisa

Podnositelj prijave nezavisne kandidacijskeliste je jedan od prva tri po redu potpisnikanezavisne liste.

Èlanak 8.

Potpisi biraèa prikupljaju se na propisanomobrascu u koji se unosi ime i prezime, adresa ijedinstveni matièni broj za svakog potpisanogpredlagatelja.

Oblik obrasca iz stavka 1. ovog èlankaodreðuje Gradsko izborno povjerenstvo.

Èlanak 9.

Prijedlozi lista moraju biti dostavljeniGradskom izbornom povjerenstvu najkasnije uroku od 12 dana od dana raspisivanja izbora.

Naziv liste navodi se punim imenom stranke,odnosno stranaka koalicije, a ako postoji, navodise i skraæeni naziv stranke, odnosno stranakastranaèke koalicije. Ako je listu predlo"ila skupinabiraèa, njezin naziv je "nezavisna lista". Nositeljliste je prvi predlo"eni kandidat na listi.

Èlanak 10.

U prijedlogu liste obavezno se navodeimena i prezimena kandidata, nacionalnost,adresa i jedinstveni matièni broj kandidatapredlo"enih na listi.

Uz listu dostavljaju se i oèitovanja svihkandidata o prihvaæanju kandidature ovjerovljenaod javnog bilje"nika ili izbornog povjerenstva.

U prijedlogu liste obvezatno se uz podatke izprethodnog stavka navodi naziv liste, a kandidatimoraju na listi biti poredani od rednog broja 1. dozakljuèno rednog broja koliko se èlanova vijeæamjesnog odbora bira na izborima. Predlagateljliste slobodno utvrðuje redoslijed kandidata nalisti.

Ako nakon predaje lista postane nepotpunazbog smrti nekog od predlo"enog kandidata,njegovo æe se ime izbrisati s liste, a lista æe sesmatrati potpunom.

Èlanak 11.

Izborno povjerenstvo sastavit æe i za svakimjesni odbor posebno objaviti sve pravovaljanepredlo"ene liste za izbor èlanova vijeæa, kao i

zbirne liste i to u roku od 48 sati od isteka rokapropisanog za postupak kandidiranja ipodnošenja liste.

Objava u smislu stavka 1. ovog èlanka datæe se u pisanom obliku, a akt o objavi æe seobjaviti postavom na odgovarajuæa mjesta napodruèju mjesnog odbora, na WEB stranici Gradai u posebnom broju «Glasnika Grada Koprivnice».

Èlanak 12.

Kandidacijske liste unose se na zbirnu listuprema abecednom redu punog naziva politièkestranke, odnosno koalicije koja je listu predlo"ila.Ako je više stranaka predlo"ilo koalicijskukandidacijsku listu, ona æe se unijeti na zbirnulistu prema nazivu prve po redu stranke uprijedlogu.

Èlanak 13.

Sve politièke stranke koje su predlo"ile listei nositelji ili drugi predstavnici nezavisne listeimaju pravo na iznošenje i obrazlaganje svojihizbornih programa i izbornu promid"bu podjednakim uvjetima.

Izborna promid"ba poèinje od dana objavezbirne kandidacijske liste, a traje zakljuèno do 24sata prije dana odr"avanja izbora.

Èlanak 14.

Sredstva javnog informiranja du"na supolitièkim strankama i nositeljima ili drugimpredstavnicima nezavisnih lista koji sudjeluju uizborima, u okviru svojih moguænosti omoguæitiiznošenje i obrazlaganje izbornog programa inesmetano obavljanje izborne promid"be podjednakim uvjetima.

Èlanak 15.

U tijeku cijelog dana koji prethodi danuodr"avanja izbora, kao i na dan izbora dozakljuèno 21,00 sat zabranjena je svaka izbornapromid"ba kao i svako objavljivanje prethodnihrezultata ili procjena rezultata izbora.

III. IZBOR ÈLANOVA VIJEÆA

Èlanak 16.

Broj èlanova vijeæa mjesnih odbora utvrðenje Statutom Grada Koprivnice ("Glasnik GradaKoprivnice" br. 6/01.) tako da vijeæa mjesnihodbora imaju:

1. Mjesni odbor «Banovec» 7 èlanova2. Mjesni odbor «Bre"anec» 7 èlanova

GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 26. travnja 2002.

Stranica 8

Page 9: GLASNIK GRADA KOPRIVNICE · -cestovni graðevinski objekti (mostovi, propusti, potporni i obloni zidovi, pothodnici, nadhodnici),-ureðaji, odnosno kanali za odvodnju,-zemljišni

3. Mjesni odbor «Centar» 9 èlanova4. Mjesni odbor «Dubovec» 9 èlanova5. Mjesni odbor «Ledinska» 7 èlanova6. Mjesni odbor «Lenišæe» 7 èlanova7. Mjesni odbor «Miklinovec» 7 èlanova8. Mjesni odbor «Podolice» 9 èlanova9. Mjesni odbor «Tarašèice» 9 èlanova

10. Mjesni odbor «Vinica» 7 èlanova11. Mjesni odbor «Reka» 7 èlanova12. Mjesni odbor «Kunovec breg» 5 èlanova13. Mjesni odbor «Starigrad» 7 èlanova14. Mjesni odbor «Draganovec» 5 èlanova15. Mjesni odbor «Herešin» 5 èlanova16. Mjesni odbor «Bakovèice» 5 èlanova17. Mjesni odbor «Jagnjedovec» 5 èlanova18. Mjesni odbor «Štaglinec» 5 èlanova

Èlanak 17.

Èlanovi vijeæa mjesnih odbora biraju seproporcionalnom izbornom metodom, na naèin dacijelo podruèje mjesnog odbora èini jednu izbornujedinicu. Svi biraèi koji imaju prebivalište napodruèju tog mjesnog odbora i koji pristupeglasovanju, na temelju kandidacijskih lista, birajusve èlanove vijeæa.

Broj èlanova vijeæa koji æe biti izabran sasvake kandidacijske liste utvrðuje se na naèin dase ukupan broj va"eæih glasova koje je dobilakandidacijska liste jedinice (biraèka masa liste)dijeli s brojem 1 do zakljuèno broja koliko seèlanova vijeæa bira na izborima. Od svihdobivenih rezultata posljednji rezultat po redu jestzajednièki djelitelj kojim se dijeli ukupan brojglasova svake kandidacijske liste (biraèka masaliste). Svaka kandidacijska lista dobit æe onolikomjesta u vijeæu koliko puta ukupan broj njezinihdobivenih glasova (biraèka masa) sadr"izajednièki djelitelj.

Ako su va"eæi glasovi tako podijeljeni da sene mo"e utvrditi koja bi od dviju ili više lista dobilajedno mjesto ili još jedno mjesto u vijeæu, onapripada onoj listi koja je dobila više glasova.

Èlanak 18.

Sa svake kandidacijske liste izabrani sukandidati od rednog broja 1 pa do rednog brojakoliko je odreðena lista dobila mjesta u vijeæu.

IV. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA

Èlanak 19.

Tijela za provedbu izbora su: 1. Gradsko izborno povjerenstvo2. Povjerenstva za izbor èlanova

vijeæa mjesnih odbora3. Biraèki odbori

Èlanovi Gradskog izbornog povjerenstava ièlanovi Povjerenstva za izbor èlanova vijeæamjesnih odbora, kao i njihovi zamjenici mogu bitisamo osobe koje imaju biraèko pravo na podruèjugrada Koprivnice.

Èlanovi biraèkih odbora kao i njihovizamjenici mogu biti samo osobe koje imajubiraèko pravo na podruèju mjesnog odbora zakoje se provode izbori.

Èlanak 20.

Gradsko izborno povjerenstvo u postupkupripreme i provedbe izbora

- imenuje èlanove izbornog povjerenstva zaizbor èlanova vijeæa mjesnih odbora i nadzirenjihov rad

- propisuje obrasce u postupku kandidiranjai provedbe izbora

- daje obvezatne upute za rad izbornihpovjerenstava za izbor èlanova vijeæa mjesnihodbora i utvrðuje kalendar izbornih radnji od danaraspisivanja izbora do njihova odr"avanjasukladno Zakonu, Statutu i ovoj Odluci

- rješava po prigovoru zbog nepravilnosti upostupku kandidiranja i izbora èlanova vijeæamjesnih odbora

- odluèuje o troškovima izbora i obavljadruge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom iovom Odlukom.

Gradsko izborno povjerenstvo imenujeGradsko poglavarstvo. Gradsko izborno povje-renstvo ima predsjednika i èetiri èlana koji imajuzamjenike. Predsjednik i zamjenik predsjednikaGradskog izbornog povjerenstva moraju biti izredova sudaca ili diplomiranih pravnika.

Èlanak 21.

Gradsko izborno povjerenstvo imenujePovjerenstva za izbor èlanova vijeæa mjesnihodbora.

Povjerenstva za izbor èlanova vijeæamjesnih odbora imenuju se za provedbu izbora usvakom mjesnom odboru na podruèju GradaKoprivnice.

Povjerenstva za izbor èlanova vijeæamjesnog odbora ima predsjednike i dva èlanakojima se odreðuju zamjenici.

Predsjednik izbornog povjerenstva mora bitiiz reda diplomiranih pravnika.

Iste osobe mogu biti imenovane u sastavveæine ili svih povjerenstava za izbor èlanovavijeæa mjesnih odbora.

Èlanak 22.

Povjerenstvo za izbor èlanova vijeæa

GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 26. travnja 2002.

Stranica 9

Page 10: GLASNIK GRADA KOPRIVNICE · -cestovni graðevinski objekti (mostovi, propusti, potporni i obloni zidovi, pothodnici, nadhodnici),-ureðaji, odnosno kanali za odvodnju,-zemljišni

mjesnih odbora imaju slijedeæe ovlasti:

- brinu za zakonitu pripremu i provedbuizbora za èlanove vijeæa mjesnog odbora,

- imenuju èlanove biraèkih odbora za mjesneizbore,

- odreðuju biraèka mjesta za mjesne izbore- nadziru rad biraèkih odbora- obavljaju sve radnje za pripremu i

provedbu izbora- objavljuju liste za èlanove vijeæa mjesnog

odbora- nadziru pravilnost izborne promid"be- obavljaju i druge radnje utvrðene Zako-

nom, Statutom i ovom Odlukom

Èlanak 23.

Biraèki odbori imenuju se za svako biraèkomjesto radi neposredne provedbe glasovanja iosiguranja pravilnosti i tajnosti glasovanja.

Biraèki odbor èine predsjednik i njegov za-mjenik, te dva èlana i njihovi zamjenici. Povje-renstvo za izbor èlanova vijeæa mjesnih odboraimenovat æe predsjednika, èlanove i zamjenike upravilu pet dana prije odr"avanja izbora.

V. PROVEDBA IZBORA

Èlanak 24.

Glasovanje za izbor èlanova vijeæa obavljase na biraèkim mjestima.

Povjerenstva za izbor èlanova vijeæamjesnih odbora objavit æe koja su biraèka mjestaodreðena s naznakom koji biraèi imaju pravoglasovanja na pojedinom mjestu, najkasnije osamdana prije izbora.

Povjerenstva za izbor èlanova vijeæamjesnih odbora odredit æe biraèka mjesta ovisnoo broju biraèa, odnosno prostornoj udaljenosti nanaèin da broj biraèa na jednom biraèkom mjestuomoguæi glasovanje svih biraèa u vremenuodreðenom za glasovanje. Svakom biraèkommjestu odreðuje se redni broj za svako biraèkomjesto, odredit æe se posebna prostorija zaglasovanje ureðena i opremljena na naèin kojiosigurava tajnost glasovanja.

Na svakom biraèkom mjestu trebaju bitividljivo istaknute sve kandidacijske liste spregledno navedenim imenima svih kandidata zavijeæe za koje se glasuje.

Èlanak 25.

Politièke stranke i biraèi koji su predlo"ili listeza izbor èlanova vijeæa imaju pravo odreditipromatraèe koji æe pratiti provedbu izbora tijekom

èitavog izbornog postupka.Promatraè ima pravo biti prisutan glasanju i

prebrojavanju glasova, upozoravati na uoèenenepravilnosti i tra"iti njihovo otklanjanje, te uzapisnik izbornog tijela stavljati svoje primjedbe.Promatraè ima pravo dobiti kopiju zapisnikaizbornog tijela èiji je rad promatrao.

VI. GLASOVANJE I UTVRÐIVANJE REZULTATA GLASOVANJA

Èlanak 26.

Glasovanje se obavlja osobno na biraèkommjestu, glasaèkim listiæima.

Glasaèki listiæ tiska se pod neposrednimnadzorom Gradskog izbornog povjerenstva.

Èlanak 27.

Glasaèki listiæ na kojem se glasuje zakandidacijsku listu sadr"i:

- naziv liste- ime i prezime nositelja liste- serijski broj

Kandidacijske liste navode se na glasaèkomlistiæu onim redom kojim su navedena na zbirnojlisti kandidacijskih listi mjesnog odbora.

Ispred naziva liste stavlja se redni broj.

Èlanak 28.

Glasuje se samo za kandidacijske listenavedene na glasaèkom listiæu.

Glasaèki listiæ popunjava se tako da sezaokru"uje redni broj ispred naziva kandidacijskeliste za koju se glasuje.

Èlanak 29.

Va"eæi glasaèki listiæ je onaj iz kojeg se nasiguran i nedvojben naèin mo"e utvrditi za kojukandidacijsku listu je biraè glasovao.

Neva"eæi glasaèki listiæ je:

- nepopunjeni glasaèki listiæ- listiæ popunjen tako da se ne mo"e sa

sigurnošæu utvrditi za koju je listu biraè glasovao- listiæ na kojem je biraè glasovao za dvije ili

više kandidacijskih lista.

Èlanak 30.

Glasovanje traje neposredno od 7,00 do19,00 sati kada se biraèka mjesta zatvaraju.Omoguæit æe se glasovanje i biraèima koji su se

GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 26. travnja 2002.

Stranica 10

Page 11: GLASNIK GRADA KOPRIVNICE · -cestovni graðevinski objekti (mostovi, propusti, potporni i obloni zidovi, pothodnici, nadhodnici),-ureðaji, odnosno kanali za odvodnju,-zemljišni

zatekli na biraèkom mjestu u 19,00 sati. Zavrijeme trajanja glasovanja na biraèkom mjestumoraju biti prisutni svi èlanovi biraèkog odbora ilinjihovi zamjenici.

Èlanak 31.

Nitko ne smije doæi na biraèko mjestonaoru"an. Predsjednik biraèkog odbora du"an jebrinuti se o odr"avanju reda i mira za vrijemeglasovanja, te je u sluèaju potrebe ovlaštennalo"iti biraèu koji ometa red i mir ilionemoguæava, odnosno ote"ava glasovanjadrugih, da napusti biraèko mjesto.

Predsjednik biraèkog odbora ovlašten jezatra"iti pomoæ policije. Slu"bene osobe policijeod kojih je zatra"ena pomoæ, iznimno od stavka 1.ovog èlanka, mogu nositi oru"je.

Èlanak 32.

Prije no što biraè pristupi glasovanju,predsjednik biraèkog odbora ili od njega ovlaštenèlan provjerava u popisu biraèa je li biraè koji jepristupio glasovanju upisan. Ako se ustanovi dabiraè nije upisan u popis biraèa, neæe mu sedopustiti glasovanje, osim ako biraè potvrdomtijela nadle"nog za voðenje popisa biraèa doka"eda ima pravo pristupiti glasovanju u toj jedinici.

Potvrdu iz stavka 2. ovog èlanka biraè jedu"an predati biraèkom odboru i ona èini sastavnidio izbornog materijala.

Èlanak 33.

Biraèa koji zbog kakve tjelesne mane ili zbogtoga što je nepismen ne bi mogao samostalnoglasovati mo"e doæi na biraèko mjesto s drugomosobom koja je pismena i koja æe po njegovojovlasti i uputi zaokru"iti redni broj ispred nazivaliste.

Biraè koji zbog te"e bolesti, tjelesnogošteæenja ili nemoæi nije u moguænosti pristupitina biraèko mjesto, obavijestiti æe o tome biraèkiodbor. Predsjednik biraèkog odbora odreðujenajmanje dva èlana biraèkog odbora ili zamjenikakoji æe biraèa posjetiti u mjestu gdje se nalazi iomoguæiti mu glasovanje, vodeæi raèuna o tajnostiglasovanja. Predsjednik biraèkog odbora du"an jeglasovanje biraèa s tjelesnom manom,nepismenih biraèa, kao i glasovanje izvanbiraèkog mjesta po prethodnoj obavijesti biraèapoimenièno navesti u zapisniku o radu biraèkogodbora.

Èlanak 34.

Po završenom glasovanju biraèki odbor æenajprije prebrojiti neupotrebljene glasaèke listiæe i

staviti ih u poseban omot koji æe zatvoriti.Nakon toga biraèki odbor utvrðuje, prema

popisu biraèa odnosno izvatku iz popisa biraèa natemelju zapisnika ukupni broj biraèa koji suglasovali i pristupa otvaranju glasaèke kutije iprebrojavanju glasova.

Ako se prilikom prebrojavanja glasova nabiraèkom mjestu utvrdi da je broj glasova premabiraèkom popisu veæi od broja glasova poglasaèkim listiæima, vrijedi rezultat glasovanja poglasaèkim listiæima.

Ako se prilikom prebrojavanja glasova nabiraèkom mjestu utvrdi da je glasovao manji brojbiraèa od broja glasova u glasaèkoj kutiji, biraèkiodbor se raspušta i imenuje novi, a glasovanje natom biraèkom mjestu se ponavlja nakon 15 dana.U sluèaju ponavljanja glasovanja, njegov rezultatna tom biraèkom mjestu utvrðuje se u roku od 24sata nakon ponovljenog glasovanja.

Èlanak 35.

Kad biraèki odbor utvrdi rezultat glasovanjana biraèkom mjestu u zapisnik o svom raduzabilje"it æe:

- broj biraèa prema popisu biraèa, odnosnoizvatku iz popisa biraèa

- koliko je biraèa pristupilo glasovanju premapopisu, a koliko uz potvrdu

- koliko je ukupno biraèa glasovalo- koliko je glasova dobila svaka kandidacij-

ska lista, te koliko je glasaèkih listiæa proglašenoneva"eæim listiæima

U zapisnik o radu biraèkog odbora unose sei druge èinjenice koje su va"ne za glasovanje.

Svaki èlan biraèkog odbora kao i zamjenik,mogu dati svoje primjedbe na zapisnik.

Zapisnik potpisuju svi èlanovi biraèkogodbora.

Èlanak 36.

Zapisnik o radu i ostali izborni materijalbiraèki odbor dostavlja Povjerenstvu za izborèlanova vijeæa mjesnog odbora najkasnije u rokuod 6 sati od zatvaranja birališta.

Povjerenstvo za izbor èlanova vijeæamjesnog odbora utvrdit æe rezultate glasovanjanajkasnije u roku 48 sati od zatvaranja birališta.

Èlanak 37.

Povjerenstvo za izbor èlanova vijeæamjesnog odbora vodi zapisnik u koji æe ubilje"iti:

- broj biraèa upisanih u popis biraèa,odnosno izvadak iz popisa biraèa za svaki mjesni

GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 26. travnja 2002.

Stranica 11

Page 12: GLASNIK GRADA KOPRIVNICE · -cestovni graðevinski objekti (mostovi, propusti, potporni i obloni zidovi, pothodnici, nadhodnici),-ureðaji, odnosno kanali za odvodnju,-zemljišni

odbor posebno - broj glasovanih i broj glasaèkih listiæa koji

su proglašeni neva"eæim- broj glasova koji je dobila svaka

kandidacijska lista mjesnog odbora.

Svaki èlan Povjerenstva kao i zamjenik,mogu staviti primjedbe na zapisnik. Zapisnikpotpisuju svi èlanovi Povjerenstva.

Èlanak 38.

Kad Povjerenstvo za izbor èlanova vijeæamjesnog odbora utvrdi rezultate glasovanjaodmah æe objaviti:

- broj biraèa upisanih u popis biraèa mjesnogodbora

- koliko je glasova dobila svaka pojedinakandidacijska lista

- koliko je bilo neva"eæih glasaèkih listiæa- broj mjesta u vijeæu koje je dobila svaka

kandidacijska lista- imena i prezimena kandidata sa svake

kandidacijske liste koji su izabrani za èlanovevijeæa.

VII. TROŠKOVI PROVEDBE IZBORA

Èlanak 39.

Sredstva za provedbu redovitih i prije-vremenih izbora za èlanove vijeæa osiguravaju seu proraèunu Grada Koprivnice. Sredstvima zaprovedbu izbora raspola"e Gradsko izbornopovjerenstvo.

Gradsko izborno povjerenstvo odreðujenaèin korištenja sredstava, provodi nadzor nadnjihovim korištenjem, te dodjeljuje potrebnasredstva biraèkim odborima.

VIII. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

Èlanak 40.

Opæi nadzor zakonitosti izbora za èlanove vije-æa mjesnih odbora provodi Gradsko poglavarstvo.

Èlanak 41.

Prigovor zbog nepravilnosti u postupkukandidiranja mo"e podnijeti politièka stranka kojaje predlo"ila listu, dvije ili više politièkih stranakakoje su predlo"ile koalicijsku listu, kao i nositeljinezavisnih lista.

Prigovor zbog nepravilnosti u postupkuizbora mogu podnijeti samo one politièke stranke

o èijim se kandidacijskim listama glasovalo naizborima, kao i nositelji nezavisnih lista o kojimase glasovalo.

Ako je kandidacijsku listu predlo"ilo višepolitièkih stranaka prigovor æe se smatratipravovaljanim i kada ga je podnijela samo jednapolitièka stranka.

Politièke stranke æe na temelju svojih statutaodrediti tko se ima smatrati ovlaštenimpodnositeljem prigovora. Nositelji nezavisnih listaprigovor podnose osobno.

Èlanak 42.

Prigovore zbog nepravilnosti u postupkukandidiranja i izbora èlanova vijeæa rješavaGradsko izborno povjerenstvo.

Èlanak 43.

Prigovor zbog nepravilnosti u postupkukandidiranja i izbora èlanova vijeæa podnosi seGradskom izbornom povjerenstvu u roku 48 satiraèunajuæi od isteka dana kada je izvršena radnjana koju je stavljen prigovor.

Gradsko izborno povjerenstvo je du"nodonijeti rješenje o prigovoru u roku 48 sati oddana kad mu je dostavljen prigovor, odnosno oddana kada su mu dostavljeni izborni materijali nakoji se odnosi prigovor.

Èlanak 44.

Ako Gradsko izborno povjerenstvo,rješavajuæi o prigovoru utvrdi da je bilonepravilnosti koje su bitno utjecale na rezultateizbora, poništit æe radnje u tom postupku i odreditida se radnje ponove u roku koji mora osiguratiodr"avanje izbora na dan za koji su raspisani.

Ako ne postoji moguænost ponavljanjaponištenih radnji iz prethodnog stavka ili ako senepravilnosti odnose na postupak glasovanja, abitno su utjecale na rezultate izbora, Gradskoizborno povjerenstvo æe poništiti izbore i odreditirok u kojem æe se odr"ati ponovljeni izbori.

Èlanak 45.

Protiv rješenja Gradskog izbornog povjeren-stva podnositelj prigovora koji je nezadovoljantakovim rješenjem ima pravo "albe Gradskompoglavarstvu. Calba se podnosi u roku od 48 sati,raèunajuæi od dana kad je primljeno pobijenorješenje.

Calba se podnosi putem Gradskog izbornogpovjerenstva.

Gradsko poglavarstvo du"no je donijetiodluku o "albi u roku 48 sati od dana primitka"albe.

GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 26. travnja 2002.

Stranica 12

Page 13: GLASNIK GRADA KOPRIVNICE · -cestovni graðevinski objekti (mostovi, propusti, potporni i obloni zidovi, pothodnici, nadhodnici),-ureðaji, odnosno kanali za odvodnju,-zemljišni

Èlanak 46.

Podneseni prigovor odnosno "alba upostupku zaštite izbornog prava ne odgaðajuobavljanje izbornih radnji koja su propisana ovomOdlukom.

Èlanak 47.

Èlan Gradskog poglavarstva ne mo"eistovremeno obavljati du"nost èlana vijeæamjesnog odbora.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Èlanak 48.

Prva konstituirajuæa sjednica vijeæa mjesnogodbora sazvat æe se u roku od 30 dana od danaobjave izbornih rezultata.

Konstituirajuæu sjednicu vijeæa sazivaGradonaèelnik ili osoba koju on ovlasti.

Ako se konstituirajuæa sjednica ne odr"i uzakazanom roku, ovlašten sazivaè odmah æeponovno sazvati sjednicu, koja se treba odr"ati uroku 15 dana.

Konstituirajuæoj sjednici do izborapredsjednika, predsjedava najstariji èlan.

Vijeæe se smatra konstituiranim izborompredsjednika vijeæa.

Danom konstituiranja novoizabranih vijeæamjesnih odbora prestaje mandat dosadašnjihvijeæa mjesnih odbora.

Èlanak 49.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana odobjave u "Glasniku Grada Koprivnice".

GRAD KOPRIVNICAGRADSKO VIJEÆE

KLASA: 026-01/02-01/6URBROJ: 2137/01-01-02-2

PREDSJEDNIK:Prof. dr. Dragutin Feletar, v.r.

441133..

Na temelju èlanka 37. Statuta GradaKoprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 6/01i 1/02), Gradsko vijeæe Grada Koprivnice na 11.sjednici odr"anoj 25.4.2002. godine, donijelo je

RJEŠENJEo razrješenju i imenovanju

predsjednika, potpredsjednika ièlanova Komisije za imenovanje

ulica i trgova na podruèju Grada Koprivnice

I.

U Komisiji za imenovanje ulica i trgova napodruèju Grada Koprivnice razrješuju se du"nosti:

1. Ivan Fuèek, predsjednik2. Dragutin Feletar, potpredsjednik3. Krešimir Švarc, èlan4. Ru"ica Špoljar, èlan5. Marija Keleminec - Behin, èlan6. Radovan Kranjèev, èlan7. Dra"en Erneèiæ, èlan8. Antun Predragoviæ, èlan9. Ivan Dujniæ, èlan

II.

U Komisiju za imenovanje ulica i trgova napodruèju Grada Koprivnice imenuju se:

1. Krešimir Švarc, za predsjednika2. Ru"ica Špoljar, za potpredsjednicu3. Dra"en Erneèiæ, za èlana4. Miljenko Vondraèek, za èlana5. Mladen Godek, za èlana6. Petar Feletar, za èlana7. Radovan Kranjèev, za èlana8. Ivan Dujniæ, za èlana9. Ivan Dinjar, za èlana

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danomdonošenja, a objavit æe se u «Glasniku GradaKoprivnice».

GRAD KOPRIVNICAGRADSKO VIJEÆE

KLASA: 080-01/02-01/13URBROJ: 2137/01-01-02-1

PREDSJEDNIK:Prof. dr. Dragutin Feletar, v.r.

GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 26. travnja 2002.

Stranica 13

Page 14: GLASNIK GRADA KOPRIVNICE · -cestovni graðevinski objekti (mostovi, propusti, potporni i obloni zidovi, pothodnici, nadhodnici),-ureðaji, odnosno kanali za odvodnju,-zemljišni

554488..

Na temelju èlanka 55. Statuta GradaKoprivnice («Glasnik Grada Koprivnice», br. 6/01,1/02) Gradsko poglavarstvo Grada Koprivnice na32. sjednici odr"anoj 9. travnja 2002. godine,donijelo je

ZAKLJUÈAKo prihvaæanju pokroviteljstva nad 4. Stolnoteniskim memorijalnim

turnirom «Gustav Kah Gusti»

I.

Prihvaæa se pokroviteljstvo nad 4.Stolnoteniskim memorijalnim turnirom «GustavKah - Gusti» koji æe se odr"ati dana 14.4.2002.godine u Koprivnici, u organizaciji Stolnoteniskogkluba «Koprivnica».

II.

Stolnoteniskom klubu «Koprivnica»odobravaju se sredstva u iznosu od 4.000,00 knradi podmirenja dijela troškova organiziranjanavedenog turnira.

III.

Odobrena sredstava iz toèke II. ovogZakljuèka terete Proraèun Grada Koprivnice za2002. g. razdjel 2 - Društvene djelatnosti i drugedruštvene potrebe, glava 3 - Šport, broj konta:38110 - Tekuæe donacije u novcu.

IV.

Ovaj Zakljuèak stupa na snagu danomdonošenja, a bit æe objavljen u «Glasniku GradaKoprivnice».

GRAD KOPRIVNICAGRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 402-01/02-01/137URBROJ: 2137/01-04-02-2

PREDSJEDNIKZvonimir Mršiæ, prof.,v.r.

554499..

Na temelju èlanka 55. Statuta GradaKoprivnice («Glasnik Grada Koprivnice», br. 6/01,1/02) Gradsko poglavarstvo Grada Koprivnice na32. sjednici odr"anoj 9. travnja 2002. godine,donijelo je

ZAKLJUÈAKo prihvaæanju suorganizacije

biciklistièke utrke kroz Hrvatsku

I.

Prihvaæa se suorganiziranje biciklistièkeutrke kroz Hrvatsku koja poèinje dana 26.4.2002.g. startom u Koprivnici, a završava dana30.04.2002. godine u Splitu.

GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 26. travnja 2002.

Stranica 14

441144..

Na temelju èlanka 37. Statuta GradaKoprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 6/01i 1/02) Gradsko vijeæe Grada Koprivnice na 11.sjednici odr"anoj 25.4.2002. godine, donijelo je

ZAKLJUÈAKo prihvaæanju Izvješæa o korištenju

sredstava za nepredviðene rashode dovisine proraèunske prièuve u razdoblju

od I - III mjeseca 2002. godine

I.

Prihvaæa se Izvješæe o korištenju sredstavaza nepredviðene rashode do visine proraèunske

prièuve u razdoblju od I - III mjeseca 2002.godine.

II.

Ovaj zakljuèak objavit æe se u «GlasnikuGrada Koprivnice».

GRAD KOPRIVNICAGRADSKO VIJEÆE

KLASA: 023-01/02-01/06URBROJ:2137/01-01-02-1

PREDSJEDNIKProf. dr. Dragutin Feletar, v.r.

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

Page 15: GLASNIK GRADA KOPRIVNICE · -cestovni graðevinski objekti (mostovi, propusti, potporni i obloni zidovi, pothodnici, nadhodnici),-ureðaji, odnosno kanali za odvodnju,-zemljišni

II.

Odobravaju se sredstva u iznosu od10.000,00 kn radi podmirenja dijela troškovaorganiziranja navedene manifestacije.

III.

Odobrena sredstva iz toèke II. ovogZakljuèka terete Proraèun Grada Koprivnice za2002. g. razdjel 2 - Društvene djelatnosti i drugedruštvene potrebe, glava 3 - Šport, broj konta:388110 - Tekuæe donacije u novcu.

IV.

Ovaj Zakljuèak stupa na snagu danomdonošenja, a bit æe objavljen u «Glasniku GradaKoprivnice.

GRAD KOPRIVNICAGRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 402-01/02-01/136URBROJ: 2137/01-04-02-2

PREDSJEDNIKZvonimir Mršiæ, prof., v.r.

555500..

Na temelju èlanka 15. Zakon o javnoj nabavi(«Narodne novine» broj 117/01) i èlanka 55.Statuta Grada Koprivnice («Glasnik GradaKoprivnice» broj 6/01, 1/02), Gradskopoglavarstvo Grada Koprivnice na 32. sjedniciodr"anoj 9.4.2002.godine donijelo je

ODLUKU o osnivanju i imenovanju

Struènog povjerenstva za pripremu iprovedbu postupaka nabave

Èlanak 1.

Osniva se Struèno povjerenstvo za pripremui provedbu postupaka nabave (u daljnjem tekstu:Struèno povjerenstvo) prema Planu nabave zavrijednosti jednake ili veæe od 200.000,00 kuna iza nabavu roba, radova i usluga male vrijednosti.

Naruèitelj nabave je Grad Koprivnica, Zrinskitrg 1, MB 0413488.

Èlanak 2.

U Struèno povjerenstvo imenuju se:1. Zoran Gošek, dipl. ing.,

èlan Gradskog poglavarstva, za voditelja 2. Zdravko Gašpariæ, dipl. ing.,

èlan Gradskog poglavarstva, za èlana

3. Mr. Andrija Šangarelo, dr. vet. med., èlan Gradskog poglavarstva, za èlana

Èlanak 3.

Odgovorna osoba naruèitelja je ZvonimirMršiæ, gradonaèelnik Grada Koprivnice.

Èlanak 4.

Zadaæa Struènog povjerenstva je priprema iprovedba postupaka nabave i usmjeravanjerada struènih slu"bi naruèitelja u skladu saZakonom o javnoj nabavi.

Struèno povjerenstvo za svoj rad odgovornoje Gradskom poglavarstvu Grada Koprivnice.

Èlanak 5.

Struèno povjerenstvo provodi nabavusukladno Planu nabave koji je sastavni dio oveOdluke.

Rokovi nabave utvrðeni su u Planu nabave aStruèno Povjerenstvo mo"e ovisno o potrebi imoguænostima Grada Koprivnice kao naruèitelja,utvrditi za pojedinu nabavu drugaèiji rok i naèinprovedbe nabave od utvrðenog.

Sredstva za nabavu osigurana su uProraèunu Grada Koprivnice. Plaæanje æe se vršitiprivremenim i okonèanim situacijama a za svakupojedinu nabavu regulirat æe se ugovorom kojimse mo"e utvrditi i drugaèija dinamika plaæanja.

Èlanak 6.

Struèno povjerenstvo takoðer provodinabavu roba, radova i usluga male vrijednosti uskladu sa Uredbom o postupku nabave roba,radova i usluga male vrijednosti i Planom nabave.

Èlanak 7.

Struène i administrativno-tehnièke posloveza Struèno povjerenstvo obavlja Upravni odjel zaizgradnju grada i upravljanje imovinom.

Èlanak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danomdonošenja a objavit æe se u «Glasniku GradaKoprivnice».

GRAD KOPRIVNICAGRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 080-01/02-01/04URBROJ: 2137/01-02-02-1

PREDSJEDNIK:Zvonimir Mršiæ, prof., v.r.

GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 26. travnja 2002.

Stranica 15

Page 16: GLASNIK GRADA KOPRIVNICE · -cestovni graðevinski objekti (mostovi, propusti, potporni i obloni zidovi, pothodnici, nadhodnici),-ureðaji, odnosno kanali za odvodnju,-zemljišni

555511..

Na temelju èlanka 55. Statuta GradaKoprivnice («Glasnik Grada Koprivnice», br. 6/01,1/02) Gradsko poglavarstvo Grada Koprivnice na32. sjednici odr"anoj 9. travnja 2002. godine,donijelo je

ZZAAKKLLJJUUÈÈAAKKoo ssuuppookkrroovviitteelljjssttvvuu nnaadd

hhuummaanniittaarrnnoomm aakkcciijjoomm HHrrvvaattsskkooggssaavveezzaa ddiijjaabbeettiièèkkiihh uuddrruuggaa

I.

Prihvaæa se supokroviteljstvo nadhumanitarnom akcijom Hrvatskog savezadijabetièkih udruga pod nazivom: Šetnjom dozdravlja - korak za bolji "ivot: pomozimo djecioboljeloj od šeæerne bolesti, koja æe se odr"atidana 12. svibnja 2002. g. u Koprivnici.

II.

Ovaj Zakljuèak stupa na snagu danomdonošenja, a bit æe objavljen u «Glasniku GradaKoprivnice.

GRAD KOPRIVNICAGRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 402-01/02-01/131URBROJ: 2137/01-04-02-2

PREDSJEDNIK:Zvonimir Mršiæ, prof., v.r.

555522..

Na temelju èlanka 55. Statuta GradaKoprivnice ("Glasnik Grada Koprivnice" br. 6/01,1/02), Gradsko poglavarstvo Grada Koprivnice na32. sjednici odr"anoj dana 9.4. 2002. godine,donosi

ZAKLJUÈAKo prijenosu vlasništva u javno dobro

I

Odobrava se prijenos vlasništva zemljišta uk.o. Koprivnica u javno dobro oznaèeno kaok.è.br. 7977/3 livada u Ulici Dore Pejaèeviæpovršine 668 m2 upisano u zk.ul. 3204.

II

Ovaj Zakljuèak stupa na snagu danomdonošenja i objavit æe se u "Glasniku GradaKoprivnice".

GRAD KOPRIVNICAGRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 944-01/01-01/088URBROJ: 2137/01-07-02-5

PREDSJEDNIK :Zvonimir Mršiæ, prof., v.r.

555533..

Na temelju èlanka 55. Statuta GradaKoprivnice ("Glasnik Grada Koprivnice" br. 6/01,1/02), Gradsko poglavarstvo Grada Koprivnice na32. sjednici odr"anoj dana 9.4. 2002. godine,donosi

ZAKLJUÈAKo prijenosu vlasništva u javno dobro

I

Odobrava se prijenos vlasništva zemljišta uk.o. Koprivnica, oznaèenog kao k.è.br. 2962/8,livada u Starogradskoj, površine 643 m2, upisanou z.k.ul. 1608, u javno dobro.

II

Ovaj Zakljuèak stupa na snagu danomdonošenja i objavit æe se u "Glasniku GradaKoprivnice".

GRAD KOPRIVNICAGRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 944-01/01-01/059URBROJ: 2137/01-07-01-6

PREDSJEDNIK: Zvonimir Mršiæ, prof., v.r.

GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 26. travnja 2002.

Stranica 16

Page 17: GLASNIK GRADA KOPRIVNICE · -cestovni graðevinski objekti (mostovi, propusti, potporni i obloni zidovi, pothodnici, nadhodnici),-ureðaji, odnosno kanali za odvodnju,-zemljišni

555544..

Na temelju èlanka 55. Statuta GradaKoprivnice ("Glasnik Grada Koprivnice" br. 6/01,1/02), Gradsko poglavarstvo Grada Koprivnice na32. sjednici odr"anoj dana 9.4. 2002. godine,donosi

ZAKLJUÈAKo prijenosu vlasništva u javno dobro

I

Odobrava se prijenos vlasništva zemljišta uk.o. Koprivnica, oznaèenog kao k.è.br. 2222/1,ulica u Ulici J. J. Strossmayera, površine 366 m2,upisano u z.k.ul. 1993, te k.è.br. 2224/4, ulica uUlici J. J. Strossmayera, površine 430 m2,upisano u z.k.ul. 11814 u javno dobro.

II

Ovaj Zakljuèak stupa na snagu danomdonošenja i objavit æe se u "Glasniku GradaKoprivnice".

GRAD KOPRIVNICAGRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 944-01/02-01/025URBROJ: 2137/01-07-02-5

PREDSJEDNIK:Zvonimir Mršiæ, prof., v.r.

555555..

Na temelju èlanka 55. Statuta GradaKoprivnice ("Glasnik Grada Koprivnice" br. 6/01 i1/02), Gradsko poglavarstvo Grada Koprivnice,na 32. sjednici odr"anoj 9.4. 2002. godine, donosi

Z A K L J U È A Ko odobravanju kupnje zemljišta

I

Odobrava se kupnja zemljišta u k.o.Koprivnica i to:

1. k.è.br. 4727/2 površine 5167 m2, k.è.br.4113/1 površine 1789 m2, k.è.br. 4215 površine461 m2, vlasništvo Hemetek Bo"e iz Koprivnice,Pavelinska 8 za kunsku protuvrijednost od13.413,00 EUR-a u tri jednake rate,

2. k.è.br. 4211/1 površine 4024 m2, k.è.br.

4212/1 površine 1547 m2, vlasništvo HemetekZlatka iz Koprivnice, Pavelinska 8 za kunskuprotuvrijednost od 9.977,00 EUR-a u tri mjeseènerate,

3. k.è.br. 4210 površine 9582 m2 vlasništvoDraškoviæ Ivana iz Koprivnice, Pavelinska 12 zakunsku protuvrijednost od 17.056,00 EUR-a uèetiri mjeseène rate,

4. k.è.br. 4727/1 površine 5734 m2 vlasništvoPosavec Ivana iz Koprivnice, F. Galoviæa zakunsku protuvrijednost od 10.373,00 EUR-a u trijednake mjeseène rate,

5. k.è.br. 4168 površine 13.200 m2 vlasništvoVeèenaj Nikole iz Koprivnice, Èarda 32 za kunskuprotuvrijednost od 23.377,00 EUR-a u petmjeseènih rata,

6. k.è.br. 4167 površine 13.530 m2 i k.è.br.4153/1 površine 2263 m2 suvlasništvo MartinagaTerezije iz Koprivnice, M.P.Miškine 62 i MartinagaBo"idara iz Koprivnice, M.P.Miškine 28 za kunskuprotuvrijednost od 28.405,00 EUR-a u šestmjeseènih rata,

7. k.è.br. 492/1 površine 3.158 m2 i k.è.br.493/1 površine 1.418 m2 suvlasništvo VeèenajFranje i Ivane iz Koprivnice, F. Galoviæa 45 zakunsku protuvrijednost od 8.209,00 EUR-a u trimjeseèe rate,

8. k.è.br. 4214/1 površine 632 m2 vlasništvoBrozoviæ Ivana iz Koprivnice, Trg kralja Zvonimira5 za kunsku protuvrijednost od 1.134,00 EUR-a uroku 15 dana po potpisu ugovora.

II

Zemljište iz toèke I. ovog zakljuèka kupuje seu svrhu proširenja poduzetnièke zone i izgradnjucesta.

III

Ovlašæuje se gradonaèelnik GradaKoprivnice za potpis kupoprodajnih ugovora.

IV

Ovaj Zakljuèak stupa na snagu danomdonošenja i objavit æe se u "Glasniku GradaKoprivnice"

GRAD KOPRIVNICAGRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 944-01/01-01/066URBROJ: 2137/01-07-02-11

PREDSJEDNIK:Zvonimir Mršiæ, prof., v.r.

GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 26. travnja 2002.

Stranica 17

Page 18: GLASNIK GRADA KOPRIVNICE · -cestovni graðevinski objekti (mostovi, propusti, potporni i obloni zidovi, pothodnici, nadhodnici),-ureðaji, odnosno kanali za odvodnju,-zemljišni

555566..

Na temelju èlanka 55.Statuta GradaKoprivnice ("Glasnik Grada Koprivnice" br. 6/01 i1/02), Gradsko poglavarstvo Grada Koprivnice,na 32. sjednici odr"anoj 9.4.2002.godine, donosi

Z A K L J U È A Ko odobravanju korištenja zemljišta

I

Odobrava se korištenje zemljišta u k.o.Koprivnica, oznaèenog kao k.è.br. 4080, raskršæeulica Èarda - Peteranjska cesta, površine 10 m2,u svrhu postavljanja kioska radi prodaje tiskovina,duhanskih preraðevina, suvenira i slièno,"DUHAN" d.d. Zagreb, Poslovnica Vara"din zaiznos jednokratne petogodišnje naknade od6.000,00 kuna.

II

Ovaj Zakljuèak stupa na snagu danomdonošenja i objavit æe se u "Glasniku GradaKoprivnice".

GRAD KOPRIVNICAGRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 350-01/01-01/022URBROJ: 2137/01-02-02-8

PREDSJEDNIK:Zvonimir Mršiæ prof., v.r.

555577..

Na temelju èlanka 55.Statuta GradaKoprivnice ("Glasnik Grada Koprivnice" br. 6/01 i1/02), Gradsko poglavarstvo Grada Koprivnice,na 32. sjednici odr"anoj 9.4.2002.godine, donosi

Z A K L J U È A Ko odobravanju korištenja zemljišta

I

Odobrava se korištenje zemljišta u k.o.Koprivnica, oznaèenog kao k.è.br. 1813 na ugluVinièke prema Kri"evaèkoj ulici površine 10 m2, usvrhu postavljanja kioska radi izlaganja i prodajecvijeæa, tiskovina i duhanskih preraðevinatrgovaèkog obrta «DENI»za iznos jednokratnepetogodišnje naknade od 2.550,00 kuna.

II

Ovaj Zakljuèak stupa na snagu danomdonošenja i objavit æe se u "Glasniku GradaKoprivnice"

GRAD KOPRIVNICAGRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 350-01/01-01/022URBROJ: 2137/01-02-02-9

PREDSJEDNIK:Zvonimir Mršiæ prof., v.r.

555588..

Na temelju èlanka 55. Statuta GradaKoprivnice ("Glasnik Grada Koprivnice" broj6/01.), Gradsko poglavarstvo Grada Koprivnicena 32. sjednici odr"anoj 9. 4. 2002. godine,donijelo je

Z A K L J U È A Ko odobrenju sredstava

Koprivnièkom društvu numizmatièara i ljubitelja starina

I.

Odobravaju se sredstva Koprivnièkomdruštvu numizmatièara i ljubitelja starina u iznosuod 2.000,00 kn za namirenje dijela troškovaorganizacije Koprivnièkog sajma umjetnina istarina 2002.

II.

Odobrena sredstva terete Proraèun GradaKoprivnice za 2002. godinu, razdjel 02, glava 7 -Udruge graðana i politièke stranke - 38110 -Tekuæe donacije u novcu.

III.

Ovaj Zakljuèak stupa na snagu danomdonošenja, a objavit æe se u "Glasniku GradaKoprivnice".

GRAD KOPRIVNICAGRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 402-01/02-01/120URBROJ: 2137/01-04-02-2

PREDSJEDNIK:Zvonimir Mršiæ, prof., v.r.

GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 26. travnja 2002.

Stranica 18

Page 19: GLASNIK GRADA KOPRIVNICE · -cestovni graðevinski objekti (mostovi, propusti, potporni i obloni zidovi, pothodnici, nadhodnici),-ureðaji, odnosno kanali za odvodnju,-zemljišni

555599..

Na temelju èlanka 55.Statuta GradaKoprivnice ("Glasnik Grada Koprivnice" br. 6/01 i1/02), Gradsko poglavarstvo Grada Koprivnice,na 32. sjednici odr"anoj 9.4.2002.sjednici godine,donosi

Z A K L J U È A Ko ukidanju svojstva javnog dobra

I

Odobrava se ukidanje svojstva javnog dobrana zemljištu u k.o. Koprivnica, z.k.ul.1 oznaèenogkao k.è.br.62/3, put u Podolicama, površine425m2, te prijenos istog u vlasništvo GradaKoprivnice

II

Ovaj Zakljuèak stupa na snagu danomdonošenja i objavit æe se u "Glasniku GradaKoprivnice".

GRAD KOPRIVNICAGRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 944-01/02-01/002URBROJ: 2137/01-07-02-2

PREDSJEDNIK:Zvonimir Mršiæ prof., v.r.

556600..

Na temelju èlanka 55.Statuta GradaKoprivnice ("Glasnik Grada Koprivnice" br. 6/01 i1/02), Gradsko poglavarstvo Grada Koprivnice,na 32. sjednici odr"anoj 9.4.2002.sjednici godine,donosi

Z A K L J U È A Ko kupnji nekretnine

I

Odobrava se kupnja nekretnine u k.o.Glogovac oznaèene kao k.è.br. 211/11 kuæa i dvoru Poljicama površine 200 èhv i oranica uPoljicama površine 753 èhv, upisano u zk.ul. 788,vlasništvo Biliæ Viktorije iz Bakovèica 45 zakunsku protuvrijednost od 20.000 EUR-a(slovima:dvadesettisuæa EUR-a) koja æe seisplatiti prodavatelju u dvije jednake mjeseènerate.

II

Nekretnina iz toèke I ovog zakljuèka kupujese u svrhu stambenog zbrinjavanja obiteljiMikariæ Dragana iz Koprivnice, Ðelekoveèkacesta bb.

III

Ovlašæuje se gradonaèelnik Grada Koprivni-ce za potpis kupoprodajnog ugovora.

IV

Ovaj Zakljuèak stupa na snagu danomdonošenja i objavit æe se u "Glasniku GradaKoprivnice"

GRAD KOPRIVNICAGRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 944-01/02-01/039URBROJ: 2137/01-02-02-1

PREDSJEDNIK:Zvonimir Mršiæ prof., v.r.

556611..

Na temelju èlanka 55. Statuta GradaKoprivnice ("Glasnik Grada Koprivnice" br.6/01,1/02), Gradsko poglavarstvo GradaKoprivnice na 32. sjednici odr"anoj dana 9.4.2002. godine, donosi

ZAKLJUÈAKo prijenosu vlasništva u javno dobro

I

Odobrava se prijenos vlasništva zemljišta uk.o. Koprivnica, oznaèenog kao k.è.br. 6087/2,voènjak u Miklinovcu, površine 1445 m2, upisanou z.k.ul. 3379 u javno dobro.

II

Ovaj Zakljuèak stupa na snagu danom dono-šenja i objavit æe se u "Glasniku Grada Koprivnice".

GRAD KOPRIVNICAGRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 944-01/02-01/024URBROJ: 2137/01-07-02-3

PREDSJEDNIK Zvonimir Mršiæ, prof., v.r.

GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 26. travnja 2002.

Stranica 19

Page 20: GLASNIK GRADA KOPRIVNICE · -cestovni graðevinski objekti (mostovi, propusti, potporni i obloni zidovi, pothodnici, nadhodnici),-ureðaji, odnosno kanali za odvodnju,-zemljišni

556622..

Na temelju èlanka 55. Statuta GradaKoprivnice ("Glasnik Grada Koprivnice" broj 6/01 i1/02), Gradsko poglavarstvo Grada Koprivnice na32. sjednici odr"anoj 9. 4. 2002. godine, donijeloje

Z A K L J U È A Ko pokroviteljstvu nad manifestacijom 1. Meðunarodni Turistièki Oldtimer

Rally Podravinom

I.

Prihvaæa se pokroviteljstvo nad manifesta-cijom 1. Meðunarodni Turistièki Oldtimer RallyPodravinom, koji æe se odr"ati dana 04.05.2002.g. u organizaciji Old timer kluba Koprivnica.

II.

Old timeru klubu Koprivnica odobravaju sesredstva u iznosu od 5.000,00 kn radi podmirenjatroškova organiziranja navedene manifestacije.

III.

Odobrena sredstva iz toèke II. ovogZakljuèka terete Proraèun Grada Koprivnice za2002. godinu, razdjel 2 - Društvene djelatnosti idruge društvene potrebe, glava 7 - Udrugegraðana i politièke stranke, broj konta - 38110 -Tekuæe donacije u novcu, a bit æe doznaèena na"iro raèun Old timer kluba Koprivnica.

IV.

Ovaj Zakljuèak stupa na snagu danomdonošenja, a objavit æe se u "Glasniku GradaKoprivnice".

GRAD KOPRIVNICAGRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 630-01/02-01/01URBROJ: 2137/01-04-02-3

PREDSJEDNIK:Zvonimir Mršiæ, prof., v.r.

556633..

Na temelju èlanka 55. Statuta GradaKoprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 6/01i 1/02) i èlanka 2. stavak 3. Odluke o organizacijii naèinu naplate parkiranja na parkiralištima podnaplatom («Glasnik Grada Koprivnice» broj 3/96 i1/02), Gradsko poglavarstvo Grada Koprivnice na32. sjednici odr"anoj 9.4.2002. godine, donijelo je

PRAVILNIKO PREMJEŠTANJU, BLOKIRANJU I

DEBLOKIRANJU VOZILA NA PODRUÈJUGRADA KOPRIVNICE

I. OPÆE ODREDBE

Èlanak 1.

Ovim Pravilnikom utvrðuju se uvjeti, organi-zacija rada, naèin naplate, pravo raspolaganja,pravo podnošenja prigovora i ostali uvjeti u svezis poslovima premještanja, blokiranja i deblokira-nja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, tepremještanja napuštenih, tehnièki neispravnih ineregistriranih vozila i vozila bez registarskihtablica na podruèju grada Koprivnice.

Vozilom u smislu prethodnog stavka smatrase i prikljuèno vozilo i radni stroj.

Èlanak 2.

Poslove iz prethodnog èlanka obavljakoncesionar koji su mu ustupljeni putem javnognatjeèaja .

Koncesionar osigurava vozilo «pauk»,naprave za blokiranje i deblokiranje vozila,djelatnike i opremu za premještanje, blokiranje ideblokiranje vozila, ograðenu deponiju zaèuvanje vozila na podruèju Grada Koprivnice ide"urnu slu"bu za prijem, èuvanje i izdavanjevozila.

II. OPÆI UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREMJEŠTANJA, BLOKIRANJA I DEBLOKIRANJA VOZILA

Èlanak 3.

Putnièko vozilo, odnosno teretno vozilo èijanajveæa dopuštena masa nije veæa od 3,5 t,premješta se s prometne površine nakonprekršaja utvrðenog u èlanku 57.58. i 59. Zakonao sigurnosti prometa na cestama («Narodnenovine» proèišæeni tekst, broj 59/96) po naloguovlaštene osobe Policijske uprave Koprivnièko-kri"evaèke.

Vozilo se blokira na prometnoj površini, kada

GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 26. travnja 2002.

Stranica 20

Page 21: GLASNIK GRADA KOPRIVNICE · -cestovni graðevinski objekti (mostovi, propusti, potporni i obloni zidovi, pothodnici, nadhodnici),-ureðaji, odnosno kanali za odvodnju,-zemljišni

to ne ometa druge sudionike u prometu, nakonutvrðenog prekršaja, po nalogu ovlaštene osobePolicijske uprave Koprivnièko-kri"evaèke.

Èlanak 4.

Putnièko vozilo, odnosno teretno vozilo èijanajveæa dopuštena masa nije veæa od 3,5t pre-mješta se sa zelene površine, nakon utvrðenogprekršaja, po nalogu komunalnog redara.

Autobusi, teretni automobili, prikljuèna vozilai radni strojevi blokiraju se na zelenoj površini, ka-da to ne ometa druge sudionike u prometu i kadse ne èini šteta na zelenoj površini, nakon utvrðe-nog prekršaja, po nalogu komunalnog redara.

Èlanak 5.

Po utvrðenom prekršaju odnosno uèinjenojpovredi opæih uvjeta, ovlaštena osoba Policijskeuprave Koprivnièko-kri"evaèke, odnosno komu-nalni redar izdaju pismeni nalog za premještanjeili blokiranje vozila.

Nalog sadr"i: datum i vrijeme izdavanja,registarski broj i tip vozila, mjesto, razlog zbogkojeg se vozilo premješta ili blokira, grubu skicumjesta, te potpis ovlaštene osobe.

Ovlaštena osoba Policijske upraveKoprivnièko-kri"evaèke, odnosno komunalni re-dar nazoèni su kod premještanja, odnosnoblokiranja vozila.

Èlanak 6.

Koncesionar na nalogu za premještanje iliblokiranje vozila upisuje podatke o osobi koja vršipremještanje ili blokiranje i registarski broj vozilakojim se vrši premještanje.

Prilikom premještanja ili blokiranja vozilo sesnima fotografskim aparatom i film se pohranjujeu dokumentaciji komunalnog redarstva.

Na zahtjev prekršitelja u "albenom postupkuizradit æe se fotografija vozila koje je premještenoili blokirano, a troškove izrade fotografije snosiprekršitelj ukoliko se doka"e da je njegov prigovorneutemeljen.

Èlanak 7.

Kod blokiranja vozila koncesionar je du"anna prednje staklo vozila staviti naljepnicu da jevozilo blokirano s uputom što vozaè mora uèiniti.

Tekst naljepnice je na hrvatskom iengleskom jeziku.

Èlanak 8.

Prije poèetka premještanja vozila, vozaèvozila «pauk» du"an je napraviti zapisnik kojim

se utvrðuje da li je i kako ošteæeno vozilo koje sepremješta.

Zapisnik potpisuju vozaè vozila «pauk» idavalac naloga za premještanje.

Èlanak 9.

Prilikom izdavanja premještenog vozila,koncesionar je du"an izdati zapisnik i raèun opreuzimanju vozila, a vozilo æe izdati tek nakonšto se izvrši uplata troškova premještanja idoka"e da je izvršena uplata troškova mandatnekazne.

Prilikom deblokiranja vozila, koncesionar jedu"an izdati zapisnik i raèun o preuzimanjuvozila, a vozilo æe deblokirati nakon što se izvrši idoka"e uplata troškova deblokiranja i troškovamandatne kazne, odnosno kazne za povreduodredaba ovog Pravilnika.

Èlanak 10.

Ukoliko vlasnik blokiranog vozila, odnosnoteretnog vozila èija najveæa dopuštena masa nijeveæa od 3,5 t, ne preuzme vozilo u roku od 24sata, vozilo æe se premjestiti sukladno odredbamaovog Pravilnika.

Ukoliko vlasnik teretnog vozila èija najveæadopuštena masa prelazi 3,5 t ne preuzme vozilo uroku od 24 sata, vozilo æe ostati blokirano, avlasniku vozila zaraèunat æe se dnevna le"arina.

Troškove deblokiranja i premještanja vozilaiz stavka 1. i 2. ovog èlanka snosi vlasnik vozila.

Èlanak 11.

Štete na vozilu nastale za vrijeme premje-štanja vozila, za vrijeme èuvanja na deponiji,odnosno prilikom blokiranja i deblokiranja, snosikoncesionar.

Èlanak 12.

Postupak premještanja vozila smatra sezapoèetim kad je zapoèeto dizanje vozila navozilo «pauk».

Èlanak 13.

Prigovor na nalog za premještanje iliblokiranje vozila upuæuje se ovlaštenoj osobi izèlanka 5. ovog Pravilnika o roku od osam dana oddana preuzimanja vozila.

Prigovor ne odla"e naplatu troškovapremještanja odnosno blokiranja vozila.

Èlanak 14.

Koncesionar je du"an premješteno vozilo

GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 26. travnja 2002.

Stranica 21

Page 22: GLASNIK GRADA KOPRIVNICE · -cestovni graðevinski objekti (mostovi, propusti, potporni i obloni zidovi, pothodnici, nadhodnici),-ureðaji, odnosno kanali za odvodnju,-zemljišni

èuvati na deponiji odreðenoj za èuvanje vozila, dopredaje vozila vlasniku.

Èlanak 15.

Napuštenim vozilom, smatra se tehnièkineispravno, neregistrirano vozilo ili vozilo bezregistarskih tablica, ostavljeno na mjestu nakojem to nije dozvoljeno.

Koncesionar je du"an u jednom od lokalnihsredstava priopæavanja , objaviti da je napuštenovozilo smješteno na deponij, te uvjete pod kojimase isto mo"e preuzeti.

Èlanak 16.

Za napuštena vozila koja nisu preuzeta,koncesionar utvrðuje vrijednost vozila poovlaštenom sudskom vještaku.

Kada troškovi premještanja, èuvanja,oglašavanja i procjene postanu veæi od vrijednostivozila, a vlasnik se ne javi, koncesionar jeovlašten raspolagati vozilom.

Èlanak 17.

Cijena premještanja i èuvanja vozila nadeponiji iznosi:

a) premještanje vozila na deponiju i le"arina 24 sata 300,00 kuna

b) zapoèeto premještanje150,00 kuna

c) èuvanje vozila na deponiji po danu35,00 kuna

Cijena blokiranja i deblokiranja vozila iznosi:a) blokiranje i deblokiranje

autobusa,kamiona, prikljuènog vozila i radnog stroja 300,00 kuna

b) le"arina za vozilo blokirano du"e od 24 sata po danu 30,00 kuna

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Èlanak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog danaod dana objave u «Glasniku Grada Koprivnice».

GRAD KOPRIVNICAGRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 340-01/02-01/06URBROJ:2137/01-02-02-1

PREDSJEDNIK: Zvonimir Mršiæ, prof., v.r.

556644..

Na temelju èlanka 53. stavka 4. i èlanka 97.Zakona o lokalnoj i podruènoj (regionalnoj)samoupravi, èlanka 63. Statuta Grada Koprivnice(«Glasnik Grada Koprivnice» br. 6/01, 1/02) ièlanka 10. Odluke o ustrojstvu i djelokruguupravnih tijela Grada Koprivnice («Glasnik GradaKoprivnice» br.1/02), Gradsko poglavarstvoGrada Koprivnice na 33. sjednici odr"anoj 11.travnja 2002. godine, donijelo je

R J E Š E N J Eo razrješenju proèelnika

Upravnog odjela za društvenedjelatnosti Grada Koprivnice

I.

MLADEN ANTOLIÆ, dipl.ing. fizike izKoprivnice, razrješuje se du"nosti proèelnikaUpravnog odjela za društvene djelatnosti GradaKoprivnice s danom 11. travnja 2002. godine.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donoše-nja, a objavit æe se u «Glasniku Grada Koprivnice».

GRAD KOPRIVNICAGRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 080-01/02-01/05URBROJ: 2137/01-02-02-1

PREDSJEDNIK:Zvonimir Mršiæ, prof., v.r.

556655..

Na temelju èlanka 53. stavka 4. i èlanka 97.Zakona o lokalnoj i podruènoj (regionalnoj)samoupravi, èlanka 63. Statuta Grada Koprivnice(«Glasnik Grada Koprivnice» br. 6/01, 1/02) ièlanka 10. Odluke o ustrojstvu i djelokruguupravnih tijela Grada Koprivnice («Glasnik GradaKoprivnice» br.1/02), Gradsko poglavarstvoGrada Koprivnice na 33. sjednici odr"anoj 11.travnja 2002. godine, donijelo je

R J E Š E N J Eo razrješenju proèelnika

Upravnog odjela za komunalnogospodarstvo Grada Koprivnice

I.

MARIJAN KUZMIÆ, dipl. ing. grað. iz

GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 26. travnja 2002.

Stranica 22

Page 23: GLASNIK GRADA KOPRIVNICE · -cestovni graðevinski objekti (mostovi, propusti, potporni i obloni zidovi, pothodnici, nadhodnici),-ureðaji, odnosno kanali za odvodnju,-zemljišni

Koprivnice, razrješuje se du"nosti proèelnikaUpravnog odjela za komunalno gospodarstvoGrada Koprivnice s danom 11. travnja 2002.godine.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danomdonošenja, a objavit æe se u «Glasniku GradaKoprivnice».

GRAD KOPRIVNICAGRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 080-01/02-01/06URBROJ: 2137/01-02-02-1

PREDSJEDNIK:Zvonimir Mršiæ, prof., v.r.

556666..

Na temelju èlanka 53. stavka 4. i èlanka 97.Zakona o lokalnoj i podruènoj (regionalnoj)samoupravi, èlanka 63. Statuta Grada Koprivnice(«Glasnik Grada Koprivnice» br. 6/01, 1/02) ièlanka 10. Odluke o ustrojstvu i djelokruguupravnih tijela Grada Koprivnice («Glasnik GradaKoprivnice» br.1/02), Gradsko poglavarstvoGrada Koprivnice na 33. sjednici odr"anoj 11.travanja 2002. godine, donijelo je

R J E Š E N J Eo razrješenju proèelnika Upravnogodjela za gospodarstvo, financije i

javne prihode Grada Koprivnice

I.

JASMINA STRIÈEVIÆ, dipl.oec.,. izKoprivnice, razrješuje se du"nosti proèelnikaUpravnog odjela za gospodarstvo, financije ijavne prihode Grada Koprivnice s danom 11.travnja 2002. godine.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donoše-nja, a objavit æe se u «Glasniku Grada Koprivnice».

GRAD KOPRIVNICAGRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 080-01/02-01/07URBROJ: 2137/01-02-02-1

PREDSJEDNIK:Zvonimir Mršiæ, prof., v.r.

556677..

Na temelju èlanka 53. stavka 4. i èlanka 97.Zakona o lokalnoj i podruènoj (regionalnoj)samoupravi, èlanka 63. Statuta Grada Koprivnice(«Glasnik Grada Koprivnice» br. 6/01, 1/02) ièlanka 10. Odluke o ustrojstvu i djelokruguupravnih tijela Grada Koprivnice («Glasnik GradaKoprivnice» br.1/02), Gradsko poglavarstvoGrada Koprivnice na 33. sjednici odr"anoj 11.travnja 2002. godine, donijelo je

R J E Š E N J Eo razrješenju proèelnika

Upravnog odjela za prostorno ureðenje, stanovanje i zaštitu

okoliša Grada Koprivnice

I.

VINKO ŠPIÈKO, ing. grað. iz Koprivnice,razrješuje se du"nosti proèelnika Upravnog odjelaza prostorno ureðenje, stanovanje i zaštituokoliša Grada Koprivnice s danom 11. travnja2002. godine.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danomdonošenja a objavit æe se u «Glasniku GradaKoprivnice».

GRAD KOPRIVNICAGRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 080-01/02-01/08URBROJ: 2137/01-02-02-1

PREDSJEDNIK:Zvonimir Mršiæ, prof., v.r.

GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 26. travnja 2002.

Stranica 23

Page 24: GLASNIK GRADA KOPRIVNICE · -cestovni graðevinski objekti (mostovi, propusti, potporni i obloni zidovi, pothodnici, nadhodnici),-ureðaji, odnosno kanali za odvodnju,-zemljišni

556688..

Na temelju èlanka 53. stavka 4. i èlanka 97.Zakona o lokalnoj i podruènoj (regionalnoj)samoupravi, èlanka 63. Statuta Grada Koprivnice(«Glasnik Grada Koprivnice» br. 6/01, 1/02) ièlanka 10. Odluke o ustrojstvu i djelokruguupravnih tijela Grada Koprivnice («Glasnik GradaKoprivnice» br.1/02), Gradsko poglavarstvoGrada Koprivnice na 33. sjednici odr"anoj 11.travnja 2002. godine, donijelo je

R J E Š E N J Eo razrješenju proèelnika

Upravnog odjela za opæe i pravneposlove Grada Koprivnice

I.

ÐURÐICA KENÐELIÆ, dipl. iur. izKoprivnice, razrješuje se du"nosti proèelnikaUpravnog odjela za opæe i pravne poslove GradaKoprivnice s danom 11. travnja 2002. godine.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danomdonošenja, a objavit æe se u «Glasniku GradaKoprivnice».

GRAD KOPRIVNICAGRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 080-01/02-01/09URBROJ: 2137/01-02-02-1

PREDSJEDNIK:Zvonimir Mršiæ, prof., v.r.

556699..

Na temelju èlanka 53. stavka 4. i èlanka 97.Zakona o lokalnoj i podruènoj (regionalnoj)samoupravi, èlanka 63. Statuta Grada Koprivnice(«Glasnik Grada Koprivnice» br. 6/01, 1/02) ièlanka 10. Odluke o ustrojstvu i djelokruguupravnih tijela Grada Koprivnice («Glasnik GradaKoprivnice» br.1/02), Gradsko poglavarstvoGrada Koprivnice na 33. sjednici odr"anoj 11.travnja 2002. godine, donijelo je

R J E Š E N J Eo razrješenju tajnika Gradskog vijeæa

Grada Koprivnice

I.

DAMIR HUDELIST, dipl.iur. iz Koprivnice,

razrješuje se du"nosti tajnika Gradskog vijeæaGrada Koprivnice s danom 11. travnja 2002.godine.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danomdonošenja a objavit æe se u «Glasniku GradaKoprivnice».

GRAD KOPRIVNICAGRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 080-01/02-01/10URBROJ: 2137/01-02-02-1

PREDSJEDNIK:Zvonimir Mršiæ, prof., v.r.

557700..

Na temelju èlanka 53. stavka 4. i èlanka 97.Zakona o lokalnoj i podruènoj (regionalnoj)samoupravi i èlanka 10. Odluke o ustrojstvu idjelokrugu upravnih tijela Grada Koprivnice(«Glasnik Grada Koprivnice» broj 1/02), Gradskopoglavarstvo Grada Koprivnice na 33. sjedniciodr"anoj 11. travnja 2002. godine, donijelo je

Z A K L J U È A Ko raspisivanju javnog natjeèaja

za imenovanje proèelnika upravnih odjela i tajnika Grada

I.

Raspisuje se javni natjeèaj za slijedeæaimenovanja:

1. proèelnika Upravnog odjela za izgradnjugrada i upravljanje imovinom,

2. proèelnika Upravnog odjela za društvenedjelatnosti,

3. proèelnika Upravnog odjela za financije ipoticanje poduzetništva,

4. proèelnika Upravnog odjela za komunalnogospodarstvo,

5. proèelnika Upravnog odjela za prostornoureðenje, zaštitu okoliša i kulturne baštine i

6. tajnika Grada.

II.

Javni natjeèaj raspisat æe se u «Narodnimnovinama», a uvjeti koje moraju ispunjavatikandidati odreðeni su Pravilnikom o unutarnjemustrojstvu upravnih tijela Grada Koprivnice.

GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 26. travnja 2002.

Stranica 24

Page 25: GLASNIK GRADA KOPRIVNICE · -cestovni graðevinski objekti (mostovi, propusti, potporni i obloni zidovi, pothodnici, nadhodnici),-ureðaji, odnosno kanali za odvodnju,-zemljišni

III.

Ovaj zakljuèak stupa na snagu danomdonošenja a objavit æe se u «Glasniku GradaKoprivnice».

GRAD KOPRIVNICAGRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 112-01/02-01/02URBROJ: 2137/01-02-02-1

PREDSJEDNIK:Zvonimir Mršiæ, prof., v.r.

557711..

Na temelju èlanka 53. stavka 4. i èlanka 97.Zakona o lokalnoj i podruènoj (regionalnoj)samoupravi, èlanka 63. Statuta Grada Koprivnice(«Glasnik Grada Koprivnice» br. 6/01, 1/02) ièlanka 10. Odluke o ustrojstvu i djelokruguupravnih tijela Grada Koprivnice («Glasnik GradaKoprivnice» br.1/02), Gradsko poglavarstvoGrada Koprivnice na 33. sjednici odr"anoj 11.travnja 2002. godine, donijelo je

R J E Š E N J Eo imenovanju privremenog proèelnika Upravnog odjela

za društvene djelatnosti Grada Koprivnice

I.

MLADEN ANTOLIÆ, dipl. ing. fizike izKoprivnice, imenuje se za privremenogproèelnika Upravnog odjela za društvenedjelatnosti Grada Koprivnice s danom 11. travnja2002. godine, na vrijeme do dovršenja postupkaizbora proèelnika po raspisanom javnomnatjeèaju.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danomdonošenja a objavit æe se u «Glasniku GradaKoprivnice».

GRAD KOPRIVNICAGRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 080-01/02-01/05URBROJ: 2137/01-02-02-2

PREDSJEDNIK:Zvonimir Mršiæ, prof., v.r.

557722..

Na temelju èlanka 53. stavka 4. i èlanka 97.Zakona o lokalnoj i podruènoj (regionalnoj)samoupravi, èlanka 63. Statuta Grada Koprivnice(«Glasnik Grada Koprivnice» br. 6/01, 1/02) ièlanka 10. Odluke o ustrojstvu i djelokruguupravnih tijela Grada Koprivnice («Glasnik GradaKoprivnice» br.1/02), Gradsko poglavarstvoGrada Koprivnice na 33. sjednici odr"anoj 11.travnja 2002. godine, donijelo je

R J E Š E N J Eo imenovanju privremenog proèelnika

Upravnog odjela za komunalnogospodarstvo Grada Koprivnice

I.

MARIJAN KUZMIÆ, dipl. ing. grað. izKoprivnice, imenuje se za privremenog proèelnikaUpravnog odjela za komunalno gospodarstvoGrada Koprivnice s danom 11. travnja 2002.godine, na vrijeme do dovršenja postupka izboraproèelnika po raspisanom javnom natjeèaju.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donoše-nja a objavit æe se u «Glasniku Grada Koprivnice».

GRAD KOPRIVNICAGRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 080-01/02-01/06URBROJ: 2137/01-02-02-2

PREDSJEDNIK:Zvonimir Mršiæ, prof., v.r.

557733..

Na temelju èlanka 53. stavka 4. i èlanka 97.Zakona o lokalnoj i podruènoj (regionalnoj)samoupravi, èlanka 63. Statuta Grada Koprivnice(«Glasnik Grada Koprivnice» br. 6/01, 1/02) ièlanka 10. Odluke o ustrojstvu i djelokruguupravnih tijela Grada Koprivnice («Glasnik GradaKoprivnice» br.1/02), Gradsko poglavarstvoGrada Koprivnice na 33. sjednici odr"anoj 11.travnja 2002. godine, donijelo je

R J E Š E N J Eo imenovanju privremenog proèelnika

Upravnog odjela za financije i poticanjepoduzetništva Grada Koprivnice

I.

JASMINA STRIÈEVIÆ, dipl. oec. iz

GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 26. travnja 2002.

Stranica 25

Page 26: GLASNIK GRADA KOPRIVNICE · -cestovni graðevinski objekti (mostovi, propusti, potporni i obloni zidovi, pothodnici, nadhodnici),-ureðaji, odnosno kanali za odvodnju,-zemljišni

Koprivnice, imenuje se za privremenog proèelnikaUpravnog odjela za financije i poticanje poduzetni-štva Grada Koprivnice s danom 11. travnja 2002.godine, na vrijeme do dovršenja postupka izboraproèelnika po raspisanom javnom natjeèaju.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donoše-nja a objavit æe se u «Glasniku Grada Koprivnice».

GRAD KOPRIVNICAGRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 080-01/02-01/07URBROJ: 2137/01-02-02-2

PREDSJEDNIK:Zvonimir Mršiæ, prof., v.r.

557744..

Na temelju èlanka 53. stavka 4. i èlanka 97.Zakona o lokalnoj i podruènoj (regionalnoj)samoupravi, èlanka 63. Statuta Grada Koprivnice(«Glasnik Grada Koprivnice» br. 6/01, 1/02) ièlanka 10. Odluke o ustrojstvu i djelokruguupravnih tijela Grada Koprivnice («Glasnik GradaKoprivnice» br.1/02), Gradsko poglavarstvoGrada Koprivnice na 33. sjednici odr"anoj 11.travnja 2002. godine, donijelo je

R J E Š E N J Eo imenovanju privremenog

proèelnika Upravnog odjela zaprostorno ureðenje, zaštitu okoliša i kulturne baštine Grada Koprivnice

I.

VINKO ŠPIÈKO, in". grað. iz Koprivnice,imenuje se za privremenog proèelnika Upravnogodjela za prostorno ureðenje, zaštitu okoliša ikulturne baštine Grada Koprivnice s danom 11.travnja 2002. godine, na vrijeme do dovršenjapostupka izbora proèelnika po raspisanomjavnom natjeèaju.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donoše-nja a objavit æe se u «Glasniku Grada Koprivnice».

GRAD KOPRIVNICAGRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 080-01/02-01/08URBROJ: 2137/01-02-02-2

PREDSJEDNIK:Zvonimir Mršiæ, prof., v.r.

557755..

Na temelju èlanka 53. stavka 4. Zakona olokalnoj i podruènoj (regionalnoj) samoupravi,èlanka 63. Statuta Grada Koprivnice («GlasnikGrada Koprivnice» br. 6/01, 1/02) i èlanka 10.Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijelaGrada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice»br.1/02), Gradsko poglavarstvo Grada Koprivnicena 33. sjednici odr"anoj 11. travnja 2002. godine,donijelo je

R J E Š E N J Eo imenovanju privremenog

proèelnika Upravnog odjela zaizgradnju grada i upravljanje imovinom Grada Koprivnice

I

JASNA GOLUBIÆ, dipl. ing. grað. izKoprivnice, imenuje se za privremenog proèelnikaUpravnog odjela za izgradnju grada i upravljanjeimovinom Grada Koprivnice s danom 11. travnja2002. godine, na vrijeme do dovršenja postupkaizbora proèelnika po raspisanom javnom natjeèaju.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donoše-nja a objavit æe se u «Glasniku Grada Koprivnice».

GRAD KOPRIVNICAGRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 080-01/02-01/11URBROJ: 2137/01-02-02-1

PREDSJEDNIK:Zvonimir Mršiæ, prof., v.r.

557766..

Na temelju èlanka 53. stavka 4. i èlanka 97.Zakona o lokalnoj i podruènoj (regionalnoj)samoupravi, èlanka 63. Statuta Grada Koprivnice(«Glasnik Grada Koprivnice» br. 6/01, 1/02) ièlanka 10. Odluke o ustrojstvu i djelokruguupravnih tijela Grada Koprivnice («Glasnik GradaKoprivnice» br.1/02), Gradsko poglavarstvoGrada Koprivnice na 33. sjednici odr"anoj 11.travnja 2002. godine, donijelo je

R J E Š E N J Eo imenovanju privremenog tajnika

Grada Koprivnice

I.

DAMIR HUDELIST, dipl. iur. iz Koprivnice,

GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 26. travnja 2002.

Stranica 26

Page 27: GLASNIK GRADA KOPRIVNICE · -cestovni graðevinski objekti (mostovi, propusti, potporni i obloni zidovi, pothodnici, nadhodnici),-ureðaji, odnosno kanali za odvodnju,-zemljišni

imenuje se za privremenog tajnika GradaKoprivnice s danom 11. travnja 2002. godine, navrijeme do dovršenja postupka izbora tajnika poraspisanom javnom natjeèaju.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danomdonošenja a objavit æe se u «Glasniku GradaKoprivnice».

GRAD KOPRIVNICAGRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 080-01/02-01/10URBROJ: 2137/01-02-02-2

PREDSJEDNIK:Zvonimir Mršiæ, prof., v.r.

557777..

Na temelju èlanka 55. Statuta GradaKoprivnice ("Glasnik Grada Koprivnice" br.6/01,1/02), Gradsko poglavarstvo GradaKoprivnice na 34. sjednici, odr"anoj 16.04.2002.godine, donijelo je

ZAKLJUÈAKo odobrenju sredstava Klubu =ena lijeèenih od

tumora dojke "Nada"

I.

Klubu "ena lijeèenih od tumora dojke "Nada"odobravaju se sredstva u iznosu od 1.000,00 knkao prilog akciji "Dan narcisa", odr"anoj23.03.2002.g. radi nabave aparata za limfnudrena"u.

II.

Odobrena sredstva iz toèke I. ovogZakljuèka terete Proraèun Grada Koprivnice za2002.g. razdjel 2 - Društvene djelatnosti i drugedruštvene potrebe, glava 7 - Udruge graðana ipolitièke stranke, broj konta:38110 - Tekuæedonacije u novcu, a bit æe doznaèena na "iroraèun Lige za borbu protiv raka Koprivnièkokri"evaèke "upanije, broj:2386002-1100510561, uPodravskoj banci d.d. Koprivnica.

III.

Ovaj Zakljuèak stupa na snagu danom

donošenja, a bit æe objavljen u "Glasniku GradaKoprivnice".

GRAD KOPRIVNICAGRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 400-01/02-01/02URBROJ: 2137/01-04-02-49

PREDSJEDNIK:Zvonimir Mršiæ, prof., v.r.

557788..

Na temelju èlanka 55. Statuta GradaKoprivnice ("Glasnik Grada Koprivnice" br. 6/01,1/02), Gradsko poglavarstvo Grada Koprivnice na34. sjednici, odr"anoj 16. 04. 2002. godine,donijelo je

ZAKLJUÈAKo odobrenju sredstava za

dodatno socijalno zbrinjavanjegraðana Grada Koprivnice

I.

Odobravaju se sredstva za dodatnosocijalno zbrinjavanje graðana Grada Koprivnice,prema Prijedlogu Socijalnog vijeæa GradaKoprivnice od 19. 02. 2002. godine, kako slijedi:

1. Podmirenje troškova stanovanja4.460,32 kn

2. Nabava namirnica i higijenskihpotrepština 5.000,00 kn

3. Sufinanciranje troškova smještaja Igora Šijaka iz Koprivnice, Pod lipama 31, u jaslicama Djeèjeg vrtiæa "Maslaèak" u Ðurðevcu 1.800,00 kn

UKUPNO: 11.260,32 kn

II.

Podr"ava se inicijativa Socijalnog vijeæaGrada Koprivnice za izgradnju vodovodne mre"eradi dovoda pitke vode u romsko naselje uHerešinu, te se zadu"uje Upravni odjel zaizgradnju grada i upravljanje imovinom GradaKoprivnice da utvrdi moguænosti prikljuèenja ipripremi potrebnu dokumentaciju, o èemu æekonaènu odluku donijeti Gradsko poglavarstvoGrada Koprivnice.

GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 26. travnja 2002.

Stranica 27

Page 28: GLASNIK GRADA KOPRIVNICE · -cestovni graðevinski objekti (mostovi, propusti, potporni i obloni zidovi, pothodnici, nadhodnici),-ureðaji, odnosno kanali za odvodnju,-zemljišni

III.

Financijska sredstva iz toèke I. ovogZakljuèka teretit æe Proraèun Grada Koprivnice za2002. godinu, razdjel 2 - Društvene djelatnosti idruge društvene potrebe, glavu 4 - Socijalna skrb,broj konta 37220 - Naknade graðanima ikuæanstvima u naravi.

IV.

Ovaj Zakljuèak stupa na snagu danomdonošenja, a bit æe objavljen u "Glasniku GradaKoprivnice".

GRAD KOPRIVNICAGRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 550-01/02-01/02URBROJ: 2137/01-04-02-7

PREDSJEDNIK:Zvonimir Mršiæ, prof, v.r.

557799..

Na temelju èlanka 55. Statuta GradaKoprivnice ("Glasnik Grada Koprivnice" br.6/01,1/02), Gradsko poglavarstvo GradaKoprivnice na 34. sjednici, odr"anoj 16.04.2002.godine, donijelo je

ZAKLJUÈAKo odobrenju sredstava za nabavu radio

kazetofona za potrebe Opæe bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica

I.

Odobravaju se sredstva u iznosu od 548,99kn za nabavu radio kazetofona koji æe se doniratiOpæoj bolnici "Dr. Tomislav Bradek" Koprivnica, zapotrebe Ambulante za kemoterapiju, a povodomDana bolesnika.

II.

Odobrena sredstva iz toèke I. ovogZakljuèka terete Proraèun Grada Koprivnice za2002.g. razdjel 2 - Društvene djelatnosti i drugedruštvene potrebe, glava 4 - Socijalna skrb, brojkonta:37220 - Naknade graðanima i kuæanstvimau naravi.

III.

Ovaj Zakljuèak stupa na snagu danom

donošenja, a bit æe objavljen u "Glasniku GradaKoprivnice".

GRAD KOPRIVNICAGRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 402-01/02-01/146URBROJ: 2137/01-04-02-2

PREDSJEDNIK:Zvonimir Mršiæ, prof., v.r.

558800..

Na temelju èlanka 55. Statuta GradaKoprivnice ("Glasnik Grada Koprivnice" broj 6/01,1/02), i toèke III. Odluke o osnivanju Kulturnogvijeæa Grada Koprivnice («Glasnik GradaKoprivnice» broj 1/02.) Gradsko poglavarstvoGrada Koprivnice na 34. sjednici odr"anoj16.04.2002. godine, donijelo je

RJEŠENJEo imenovanju Kulturnog vijeæa

Grada Koprivnice

I.

U Kulturno vijeæe Grada Koprivnice imenujuse:

1. Marijan Špoljar, za predsjednika,2. Vjekoslav Prvèiæ, za èlana.3. Celjko Krušelj, za èlana,4. Antonio Grgiæ, za èlana,5. Ana Pleskalt, za èlana,6. Josip Nakiæ Alfireviæ, za èlana,7. Dra"enka Jalšiæ Erneèiæ, za èlana,

II.

Predsjednik i prva tri èlana Kulturnog vijeæaGrada Koprivnice iz toèke I. ovog Rješenjaimenuju se na mandat od èetiri godine, apreostala tri èlana na mandat od dvije godine.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danomdonošenja, a objavit æe se u «Glasniku GradaKoprivnice».

GRAD KOPRIVNICAGRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 080-01/02-01/02URBROJ: 2137/01-04-02-20

PREDSJEDNIK:Zvonimir Mršiæ, prof., v.r.

GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 26. travnja 2002.

Stranica 28

Page 29: GLASNIK GRADA KOPRIVNICE · -cestovni graðevinski objekti (mostovi, propusti, potporni i obloni zidovi, pothodnici, nadhodnici),-ureðaji, odnosno kanali za odvodnju,-zemljišni

558811..

Na temelju èlanka 55. Statuta GradaKoprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» br. 6/01,1/02) Gradsko poglavarstvo Grada Koprivnice na35.sjednici odr"anoj 19.4.2002. godine donijelo je

ZAKLJUÈAKo odobrenju sredstava

?enskom nogometnom klubu «Podravka - Dolcela» Koprivnica

I.

Odobravaju se sredstva Censkomnogometnom klubu «Podravka - Dolcela»Koprivnica u iznosu od 3.000,00 kn za namirenjedijela troškova organizacije Meðunarodnog"enskog nogometnog turnira «Vegeta cup-2002.».

II.

Odobrena sredstva terete Proraèun GradaKoprivnice za 2002. godinu, razdjel 02, glava 3 -šport, 38110 - Tekuæe donacije u novcu.

III.

Ovaj Zakljuèak stupa na snagu danomdonošenja, a objavit æe se u «Glasniku GradaKoprivnice».

GRAD KOPRIVNICAGRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 400-01/02-01/133URBROJ: 2137/01-04-02-2

PREDSJEDNIKZvonimir Mršiæ, prof., v.r.

558822..

Na temelju èlanka 55. Statuta GradaKoprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» br. 6/01,1/02) Gradsko poglavarstvo Grada Koprivnice na35.sjednici odr"anoj 19.4.2002. godine donijelo je

ZAKLJUÈAKo odobrenju sredstava za saniranje

štete nastale po=arom

I.

Jadranki Hlevnjak iz Koprivnice, Vara"din-

ska c. 200 B, odobravaju se sredstva u iznosu od10.000,00 kn radi podmirenje troškova saniranjaštete nastale po"arom na obiteljskoj kuæiimenovane.

II.

Financijska sredstva iz toèke I. ovogZakljuèka teretit æe Proraèun Grada Koprivnice za2002. godinu, razdjel 2 - Društvene djelatnosti idruge društvene potrebe, glavu 4 - Socijalna skrb,broj konta 37220 - Naknade graðanima ikuæanstvima u naravi, a bit æe doznaèena na "iroraèun poduzeæa Bilokalnik Igma d.o.o.Koprivnica.

III.

Ovaj Zakljuèak stupa na snagu danomdonošenja, a bit æe objavljen u «Glasniku GradaKoprivnice»

GRAD KOPRIVNICAGRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 402-01/02-01/148URBROJ: 2137/01-04-02-4

PREDSJEDNIKZvonimir Mršiæ, prof., v.r.

558833..

Na temelju èlanka 55. Statuta GradaKoprivnice ("Glasnik Grada Koprivnice" br. 6/01,1/02) i prema Programu javnih potreba udruštvenim djelatnostima Grada Koprivnice za2002. godinu ("Glasnik Grada Koprivnice" br.9/2001), Gradsko poglavarstvo Grada Koprivnicena 36. sjednici, odr"anoj 25.4.2002. godine,donijelo je

ZAKLJUÈAKo raspodjeli akontacije sredstava

za rad udruga s podruèja Grada Koprivnice za 2002. godinu

I.

Prihvaæa se Prijedlog raspodjele akontacijesredstava za rad udruga s podruèja GradaKoprivnice za 2002. godinu, koji je sastavni dioovog Zakljuèka.

II.

Odobrena sredstva iz toèke I. ovog

GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 26. travnja 2002.

Stranica 29

Page 30: GLASNIK GRADA KOPRIVNICE · -cestovni graðevinski objekti (mostovi, propusti, potporni i obloni zidovi, pothodnici, nadhodnici),-ureðaji, odnosno kanali za odvodnju,-zemljišni

Zakljuèka terete Proraèun Grada Koprivnice za2002.g. razdjel 2 - Društvene djelatnosti i drugedruštvene potrebe, glava 4 - Socijalna skrb, brojkonta 38110, u iznosu od 80.500,00 kn, te glava7 - Udruge graðana i politièke stranke, broj konta38110, u iznosu od 39.000,00 kn, a bit æedoznaèena na "iro raèune udruga.

III.

Ovaj Zakljuèak stupa na snagu danomdonošenja, a bit æe objavljen u "Glasniku GradaKoprivnice".

GRAD KOPRIVNICAGRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 007-01/02-01/01URBROJ: 2137/01-04-02-3

PREDSJEDNIK:Zvonimir Mršiæ, prof., v.r.

558844..

Na temelju èlanka 55. Statuta GradaKoprivnice ("Glasnik Grada Koprivnice" broj 6/01,1/02), Gradsko poglavarstvo Grada Koprivnice na36. sjednici odr"anoj 25.4.2002. godine, donijeloje

Z A K L J U È A Ko raspodjeli akontacije

sredstava športskim udrugama spodruèja Grada Koprivnice

I.

Prihvaæa se Prijedlog akontacijskeraspodjele sredstava športskim udrugama spodruèja Grada Koprivnice Zajednice športskihudruga Grada Koprivnice (Klasa:402-01/02-01/147, Urbroj:2137/01-04-02-1) od 17. travnja2002. godine koji je sastavni dio ovog Zakljuèka.

II.

Sredstva u ukupnom iznosu od 398.000,00kn doznaèuju se Zajednici športskih udrugaGrada Koprivnice na teret Proraèuna GradaKoprivnice za 2002. godinu, razdjel 02, glava 3 -Šport, br. konta: 38110 - Tekuæe donacije u novcu.

III.

Ovaj Zakljuèak stupa na snagu danom

donošenja, a objavit æe se u "Glasniku GradaKoprivnice".

GRAD KOPRIVNICAGRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 402-01/02-01/147URBROJ: 2137/01-04-02-2

PREDSJEDNIK:Zvonimir Mršiæ, prof., v.r.

558855..

Na temelju èlanka 55. Statuta GradaKoprivnice ("Glasnik Grada Koprivnice" broj 6/01.,1/02), Gradsko poglavarstvo Grada Koprivnice na36. sjednici odr"anoj 25.4. 2002. godine, donijeloje

Z A K L J U È A Ko odobrenju sredstava Udruzi

umirovljenika Matice Koprivnica

I.

Odobravaju se sredstva Udruzi umirovlje-nika Matice Koprivnica u iznosu od 30.000,00 knza namirenje dijela troškova dogradnje iadaptacije prostora Doma umirovljenika.

II.

Odobrena sredstva terete Proraèun GradaKoprivnice za 2002. godinu, razdjel 02, glava 7 -Udruge graðana i politièke stranke - 38110 -Tekuæe donacije u novcu.

III.

Ovaj Zakljuèak stupa na snagu danomdonošenja, a objavit æe se u "Glasniku GradaKoprivnice".

GRAD KOPRIVNICAGRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 400-01/01-01/14URBROJ: 2137/01-04-02-61

PREDSJEDNIK:Zvonimir Mršiæ, prof., v.r.

GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 26. travnja 2002.

Stranica 30

Page 31: GLASNIK GRADA KOPRIVNICE · -cestovni graðevinski objekti (mostovi, propusti, potporni i obloni zidovi, pothodnici, nadhodnici),-ureðaji, odnosno kanali za odvodnju,-zemljišni

558866..

Na temelju èlanka 55. Statuta GradaKoprivnice ("Glasnik Grada Koprivnice" br. 6/01 i1/02),Gradsko poglavarstvo Grada Koprivnice na36.sjednici, odr"anoj 25.4.2002.godine, donijeloje

ZAKLJUÈAKo davanju suglasnosti na

jediniène cijene grijanja za razdobljesvibanj-rujan 2002.godine

I.

Daje se suglasnost na jediniène cijeneenergije za grijanje stambeno poslovnog prostoraza razdoblje svibanj - rujan 2002.godine, premaprijedlogu "Podravka" d.d. Koprivnica - Upravljanjematerijalima - Energetika, a koje iznose:

a) toplinska energija 0,184 kn/kWhb) elektrièna energija 0,50 kn/kWh

U cijene nije ukljuèen PDV.

II

Ovaj Zakljuèak stupa na snagu danom dono-šenja, a objavit æe se u "Glasniku Grada Koprivnice."

GRAD KOPRIVNICAGRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA:307-01/02-01/02URBROJ:2317/01-05-02-1

PREDSJEDNIK:Zvonimir Mršiæ, prof., v.r.

558877..

Na temelju èlanka 55. Statuta GradaKoprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» br. 6/01 i1/02) Gradsko poglavarstvo Grada Koprivnice na36.sjednici odr"anoj 25.4.2002. godine, donijeloje

RJEŠENJEo osnivanju i imenovanju

Povjerenstva za otvaranje ponuda za davanje koncesija za obavljanje

poslova naplate parkiranja na podruèjuGrada Koprivnice, te premještanja

i blokiranja nepropisno zaustavljenihi parkiranih vozila

I.

Osniva se Povjerenstvo za otvaranje

ponuda za davanje koncesija za obavljanjeposlova naplate parkiranja na podruèju GradaKoprivnice, te premještanja i blokiranjanepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila ( udaljnjem tekstu: Povjerenstvo).

II.

U Povjerenstvo se imenuju:1. Damir Hudelist, predsjednik2. Jasna Golubiæ, èlan3. Ivan Novak, èlan.

III.

Zadaæa Povjerenstva je da izvrši javnootvaranje ponuda, obradu pristiglih ponuda i dadeelemente Gradskom poglavarstvu za utvrðivanjeprijedloga Odluke o koncesiji, koju donosiGradsko vijeæe Grada Koprivnice.

IV.

Struène i administrativne poslove zaPovjerenstvo obavljat æe Ured Grada.

V.

Ovo Rješenje stupa na snagu danomdonošenja, a objavit æe se u «Glasniku GradaKoprivnice».

GRAD KOPRIVNICAGRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 080-01/02-01/14UR BROJ: 2137/01-02-02-1

PREDSJEDNIKZvonimir Mršiæ, prof., v.r.

558888..

Na temelju èlanka 55. Statuta GradaKoprivnice ("Glasnik Grada Koprivnice" br. 6/01 i1/02),Gradsko poglavarstvo Grada Koprivnice na36.sjednici, odr"anoj 25.04.2002.godine, donijeloje

ZAKLJUÈAKo proširenju poslovne zone DRAVSKA

I

Grad Koprivnica priæi æe tijekom 2002.godine proširenju postojeæe poslovne zoneDravska u Koprivnici (dovršetak kupnje zemljišta i

GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 26. travnja 2002.

Stranica 31

Page 32: GLASNIK GRADA KOPRIVNICE · -cestovni graðevinski objekti (mostovi, propusti, potporni i obloni zidovi, pothodnici, nadhodnici),-ureðaji, odnosno kanali za odvodnju,-zemljišni

opremanje zemljišta komunalnom infrastruktu-rom).

Predviðena sredstva Proraèunom GradaKoprivnica za nastavak spomenutog projektaiznose:

- za otkup zemljišta 1.400.000,00 kuna- za proširenje poslovne zone

1.468.000,00 kuna

II

Odgovorne osobe ispred Grada Koprivnice,koje æe obavljati kontrolu nad izvršenjem projektaiz toèke I ovog Zakljuèka biti æe:

Zvonimir Mršiæ, voditelj timaZdravko Mihevc, èlanVesna Celje"njak, èlanZdravko Gašpariæ, èlanJasna Golubiæ, èlanJasmina Strièeviæ, èlan

III

Ovaj Zakljuèak stupa na snagu danomdonošenja, a objavit æe se u "Glasniku GradaKoprivnice."

GRAD KOPRIVNICAGRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 944-01/02-01/49URBROJ: 2317/01-05-02-1

PREDSJEDNIK:Zvonimir Mršiæ, prof., v.r.

558899..

Na temelju èlanka 55. Statuta GradaKoprivnice ("Glasnik Grada Koprivnice" broj 6/01 i1/02), Gradsko poglavarstvo Grada Koprivnice na36. sjednici odr"anoj 25.4. 2002. godine, donijeloje

RJEŠENJEo osnivanju i imenovanju Savjeta

mladih Grada Koprivnice

I.

Osniva se Savjet mladih Grada Koprivnicekao savjetodavno tijelo Gradskog poglavarstva igradonaèelnika Grada Koprivnice za savjetovanjei sudjelovanje u aktivnostima po pitanjima odinteresa za mlade Grada Koprivnice.

Savjet mladih Grada Koprivnice èine po

èetiri uèenika osnovnih i srednjih škola te po dvastudenta predstavnika udruga studenata spodruèja Grada Koprivnice.

II.

U Savjet mladih Grada Koprivnice imenujuse:

1. Vanja Tadiæ, OŠ «A. Nemèiæ Gostovinski»,

2. Jelena Sitar, OŠ «A. Nemèiæ Gostovinski»,

3. Matea Ra"ankoviæ, OŠ «A. Nemèiæ Gostovinski»,

4. Dijana Toliæ, OŠ «A. Nemèiæ Gostovinski»,

5. Ivana Cuki, OŠ «Braæa Radiæ»,6. Iva Torok, OŠ «Braæa Radiæ»,7. Nikolina Cufika, OŠ «Braæa Radiæ»,8. Dalia Potroško, OŠ «Braæa Radiæ»,9. Petra Oršoš, OŠ «Ðuro Ester»,

10. Anamarija Vargoviæ, OŠ «Ðuro Ester»,11. Ivana Bu"iæ, OŠ «Ðuro Ester»,12. Neven Stubiæ, OŠ «Ðuro Ester»,13. Nikola Jakopièek, Srednja škola,14. Bojana Bariæ, Srednja škola,15. Irena Bla"ek, Srednja škola,16. Ðuro Štefanac, Srednja škola,17. Darko Barešiæ, Obrtnièka škola,18. Boris Pšeniènik, Obrtnièka škola,19. Marin Filipiæ, Obrtnièka škola,20. Tomislav Trošelj, Obrtnièka škola.21. Helena Cagaè, studenti - Zagreb,22. Vedran Baèi, studenti - Zagreb,23. Iva Krušlin, studenti - Osijek,24. Dario Kušnjer, studenti - Osijek.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danomdonošenja, a objavit æe se u «Glasniku GradaKoprivnice».

GRAD KOPRIVNICAGRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 602-01/02-01/17URBROJ: 2137/01-04-02-8

PREDSJEDNIK:Zvonimir Mršiæ, prof., v.r.

GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 26. travnja 2002.

Stranica 32