Glasnik (1)

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Glasnik (1)

 • 8/19/2019 Glasnik (1)

  1/3

    glasnik   skoj-a

  STR 1

    Cesarec, književnik - borac svoje klase

  Za cjelokupni rad Augusta Cesarca (1893

  -1941), čovjeka čije je sveukupno stvaralaštvo

  objedinjeno jednim prvorazrednim interesom –

  interesom vlastite, proleterske klase, bilo bi

  posve pravilno reći da treba da bude, barem u

  crticama elementarnog poznavanja, sastavni diokomunističkog obrazovanja svakog iole ozbiljnog

   jugoslovenskog marksista-lenjiniste.

  Cesarec, jugoslovenski književnik, publicista i

  revolucionar hrvatske narodnosti, čovjek

  izrazitog pravdoljublja i slobodarstva,

  revolucionarom postaje relativno rano, već kao

  sedamnaestogodišnji gimnazijalac. Zbog svoje

  socijalističke provijencije još tada je bio pod

  redovitom policijskom prismotrom i više puta

  zatvaran. Kada je 1912 godine izvršen neuspjeli

  atentat na hrvatskoga bana Slavka Cuvaja, ( čije

   je raspuštanje Sabora imalo za cilj da posije

  razdor u hrvatsko-srpsku koaliciju, te izazvalo

  demonstracije i nezadovoljstvo) August Cesarec

   je, zbog saučesništva, osuđen na pet godina

  robije.

   Njegovo književno stvaralaštvo, i uopšte njegova

  pisana riječ iz tog perioda, slikovito pokazuju

  kako mu ideja klasne, nacionalne, ljudske

  slobode predstavlja centralnu ideju vodilju već

  od ranih revolucionarnih i stvaralačkih koraka. Tako, na primjer, njegova pjesma Poslije i prije

  klanja (21. IX. 1912) počinje sljedećim riječima:

  » Mi nijesmo krivi što časi su loši 

  i huljâ što ima na snope,

  mi nijesmo dužni svirati dude,

   – Kako bi gazde s Dunava htjeli,

   – kako bi forum htio vrope!"

  Ovi rani Cesarčevi stihovi, kao i npr. argumentacija iznjegove tadašnje brošure » Đački pokret«:

  !aše se zem"je

  eksp"oatiraju,naš se narod tjera sa

  ro#enog ognjišta, satire$ a digne "i g"avu

  na otpor, satire ga tu#inska si"a. !o, budu%ida &ivimo u naprednom vijeku, ne%emo da zakr&"jamo,digosmo se na svoje t"ačite"je... 'ig"i smo se mi, najm"a#iborci za s"obodu.(, pored najdub"jeg naciona"no i k"asno

   s"obodarskog duha, i pored toga što je kroz njih kaoumjetnik Cesarec ve% tada &ivopisno odra&avao najve%emomente svoje epohe )što po *enjinu predstav"ja primarno

  mjeri"o ve"ičine knji&evnog stvaraoca+ pred pozornog čitaoca ipak postav"jaju jedan m"ad, neopojmov"jenromantičarski, anarho utopističan, instinktivno, ne inaučno, a"i do sr&i predan revo"ucionarni

   poriv. -ivite, radite, osve%ujte se( pisao je tada svojimdrugovima Cesarec zatvorenik.

   mperija"istički rat /0/1. godine, početak je perioda kada seCesarec os"oba#a naciona"nih egza"tacija, te sve više ispo"java

   jasan antikapita"istički i antimi"itaristički stav )posivio sam kao sivi dan( pisao je tada, a"udiraju%i na svoju sivu uni2ormuaustrougarskog vojnika3+

   4red kraj rata se vra%a u rodni 5agreb, gdje biva uhapšen iuskoro emigrira u 4rag kako bi izbjegao progone. 6ada je odve%bio č"an 7ocija"demokratske 4artije, zatim č"an 7849)k+)7ocija"istička radnička partija 9ugos"avije komunista, tj. 49+učesnik njezinog vukovarskog kongresa, osnivač mnoštvanaprednih "istova i časopisa. 6ako je na primjer, sa ;iros"avom

   r"e&om pokrenuo časopis 4"amen, /0/0 godine$ /0

 • 8/19/2019 Glasnik (1)

  2/3

    glasnik   skoj-a

  STR 2)organizaciji m"adih komunista atentatora koji su htje"ida indvidua"nim terorom, bez odobrenja 4artije, skrenudoma%u i me#unarodnju pa&nju na po"itičku samovo"jujugos"ovenskog monarhizma+ o čemu govori i 8odo"jub>o"akovi% u svojim memoarima.

   4išu%i reporta&u o A"iji A"ijagi%u, na smrt osu#enom učesnikuatentata na donosioca Obznane, ;i"orada 'raškovi%a,Cesarec piše kako su se bur&ujski samodršci boja"i imrtvog A"ije(. 6ada je, naime, na A"ijagi%ev grob, na dannjegove smrti do"azi"o desetine naprednih om"adinaca, pasu v"asti izvrši"e tajnu ekshumaciju.

  ;e#utim, shvativši da je intividua"ni teror pogrešanmetod borbe, prevashodno zbog toga što ne mo&e dati &e"jenirezu"tat, i što de 2acto predstav"ja ma"odušnost inepovjerenje prema radničkoj k"asi, CeBsarec u jednojsvojoj pripovijetci kroz mis"i g"avnog "ika, atentatora;ojsija, piše kako je jedini iz"az probuditi zaspa"esnage(:

  njima natrag k "judima... pomo%i %e oni njemu kao ion njima, pomo%i %e sebi svi zajedno, za novi dan koji cebiti dug kao sva budu%nost. 7trp"jivo samo... ne pitaju%ipro"je%e kad se sije, za p"odove koje tek nosi jesen(...

  @ oktobru /0

 • 8/19/2019 Glasnik (1)

  3/3

    glasnik   skoj-a

  STR 3k"ica novoga taj je2tini inte"ektua"ski skepticizam i tome

   s"ično sve su to, u suštini, metodi k"asne borbe bur&oazije protiv pro"etarijata, odbrana kapita"izma od socija"izma3(

  4o povratku iz 7778Ba Cesarčev revo"ucionarno anga&ovanipub"icistički rad je konstantno uzimao maha. ada je /0