Click here to load reader

GLAS BIBLIOTEKE 15/2008. - cacak-dis.rs fileZbirka zadataka iz sinhronih ma{ina / Jeroslav @ivani}, ... Menadžment proizvodnjom : zbirka rešenih zadataka sa izvodima iz teorije

 • View
  219

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of GLAS BIBLIOTEKE 15/2008. - cacak-dis.rs fileZbirka zadataka iz sinhronih ma{ina / Jeroslav @ivani},...

 • MARIJA ORBOVI] UDK 015:655.4/.5 2007/2008Gradska bibliotekaVladislav Petkovi} Dis, ^a~ak

  PRILOZI ZA ^A^ANSKU BIBLIOGRAFIJUIzdava~ko-{tamparska produkcija

  Dopuna za 2007.

  1. ANDERSON, EndiAdobe Photoshop CS3 / Andy Anderson, Steve Johnson ; [prevod Saa i Slavica

  Prudkov]. - 1. izd. - Beograd : Kompjuter biblioteka, 2007 (aak : Svetlost). - XVIII,569 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Kompjuter biblioteka ; br. knj. 392. Edicija Na dlanu)

  2. AUTODESK AutoCad 2008 : kreiranje i prezentacija 3D modela / [prevod SlavicaPrudkov i Saa Prudkov]. - 1. izd. - Beograd : Kompjuter biblioteka, 2007 (aak :Svetlost). - XIV, 360 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Kompjuter biblioteka ; br. knj. 402)

  3. BO[KOVI], Bo`[email protected] kwigu pi{e / Bo`o Bo{kovi}. - ^a~ak : [b. i.], 2007 ([b. m.] : [b. i.].

  - 107 str. : ilustr. ; 21 cm

  4. BO[KOVI], RadaMoja `ivotna pri~a : dopune pri~e i komentari ~italaca / Rada

  Bo{kovi}. - ^a~ak : R. Bo{kovi}, 2007 ([b. m.] : [b. i.]). - 133 str. : ilustr. ; 21cm

  5. BRA^IKA, NikolaPoslovna informatika / Nikola Bra~ika. - 1. izd. - ^a~ak : Visoka poslov-

  na {kola strukovnih studija, 2007 (Aran|elovac : Grafopak). - 183 str. : graf.prikazi, tabele ; 24 cm

  6. BULATOVI], AleksandarVrawe : kulturna stratigrafija praistorijskih lokaliteta u Vrawskoj

  regiji / Aleksandar Bulatovi} ; [prevod Ana Vasi} = translated by Ana Vasi ;ilustracije Aleksandar Bulatovi} = ilustrations Aleksandar Bulatovi].

  GLAS BIBLIOTEKE 15/2008. 167

  B I B L I O G R A F I J A

 • Beograd : Arheolo{ki institut ; Vrawe : Narodni muzej = Belgrade :Archeological institute ; Vranje : National Museum, 2007 (^a~ak : Grafika Jure{).- 321 str. : ilustr. ; 28 cm

  7. @IVANI], JeroslavZbirka zadataka iz sinhronih ma{ina / Jeroslav @ivani}, Dragan

  Belo{evac, Milan Dobri~i}. - Ponovqeno izd. - ^a~ak : Tehni~ki fakultet,2007 (^a~ak : Svetlost). - IX, 131 str. ; 24 cm

  8. LIBERTI, XesProgramiranje na jeziku C# / Jese Liberty ; prevela Ana Jei. - Beograd :

  Mikro knjiga, 2007 (Beograd : Publikum). - XX, 632 str. : ilustr. ; 24 cm

  9. POPOVI], RadenkoStradawe Srba u Jugoslaviji / Radenko Rade Popovi}. - 1. izd. - ^a~ak : K.

  D. IRCON, 2007 (^a~ak : K. D. IRCON). - 162 str. ; 21 cm

  10. RADOJI^I], Miroslav P.Menadment proizvodnjom : zbirka reenih zadataka sa izvodima iz teorije /

  Miroslav P. Radojii. - aak : Tehniki fakultet, 2007 (aak : Tehniki fakultet). -356 str. : graf. prikazi, table ; 24 cm

  11. ]ALOVI], Milan S.]alovi}i dva veka : 1787-2006 / Milan S. ]alovi}. - ^a~ak : Familija

  ]alovi}, 2007 (Kraqevo : Ri`a). - 132 str. : ilustr. ; 24 cm

  2008.

  1. ABOT, DenAutoCAD tajne koje svaki korisnik treba da zna / Dan Abot ; [prevod Slavica

  Prudkov]. - 1. izd. - Beograd : Kompjuter biblioteka, 2008 (aak : Svetlost). - X, 452str. : ilustr. ; 24 cm. - (Kompjuter biblioteka ; br. knj. 384)

  2. ADOBE Illustrator CS3 : uionica u knjizi : [zvanini udbenik za obuku koji sunapisali eksperti firme Adobe Systems] / [prevod Milan Jaki]. - Beograd : CET,2008 (aak : Svetlost). - XIV, 454 str. : ilustr. ; 24 cm

  3. ADOBE InDesign CS3 : uionica u knjizi : [zvanini udbenik za obuku koji sunapisali eksperti firme Adobe Systems] / [prevod Marija Milijev, Slaana Lazi]. -Beograd : CET, 2008 (aak : Svetlost). - XVI, 448 str. : ilustr. ; 24 cm

  4. AKO nema Boga, sve je dozvoqeno : pravoslavqe u doba nihilizma / priredio ipreveo sa ruskog i engleskog Vladimir Dimitrijevi}. - ^a~ak : Legenda, 2008(^a~ak : A\ komerc d.o.o.). - 203 str. ; 18 cm. - (Biblioteka Svetiwe ; kw. br. 14)

  5. ALEKSI], DejanDugme bez kaputa / Dejan Aleksi} ; [ilustracije Mijat Mijatovi}]. - 6. izd.

  - ^a~ak : Legenda, 2008 (Mr~ajevci : Timoprint). - 77 str. : ilustr. ; 17 cm. -(Biblioteka De~ji svet ; kw. br. 10)

  BI

  BL

  IO

  GR

  AF

  IJ

  A

  168 GLAS BIBLIOTEKE 15/2008.

  MARIJA ORBOVI]

 • 6. ALEKSI], ZvonkoWord 2007 / Zvonko Aleksi. - 1. izd. - Beograd : Kompjuter biblioteka, 2008

  (aak : Svetlost). - VI, 145 str. : ilustr. ; 20 cm. - Kompjuter biblioteka ; br. knj.423. Edicija Kompjuter u depu)

  7. ALEKSI], ZvonkoExcel : [brzo i lako] / Zvonko Aleksi. - 1. izd. - Beograd : Kompjuter bibliote-

  ka, 2008 (aak : Svetlost). - VIII, 187 str. : ilustr. ; 20 cm. - Kompjuter biblioteka ;br. knj. 419. Edicija Kompjuter u depu)

  8. ALEMPIJEVI], KatarinaMare imbrium / Katarina Alempijevi. - Beograd : SULUJ, 2008 (aak :

  Grafiki centar). - 1 presavijen list (6 str.) : ilustr. ; 24 cm

  9. ALTARAS, VladislavaElektrotehni~ki materijali : za II razred elektrotehni~ke {kole /

  Vladislava Altaras. - 4. izd. - Beograd : Zavod za uxbenike, 2008 (^a~ak :Litopapir). - 191 str. : ilustr. ; 27 cm

  10. ANDERSON, EndiAdobe Flash CS3 Professional / Andy Anderson, Stive Johnson ; [prevod Mirko

  Novakovi]. - 1. izd. - Beograd : Kompjuter biblioteka, 2008 (aak : Svetlost). - XX,572 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Kompjuter biblioteka ; br. knj. 391. Edicija Na dlanu)

  11. AN\ELI], VojislavSudbine / Vojislav An|eli}. - 1. izd. - Rudo : Centar za kulturno prosvjetnu

  djelatnost Prosvjeta, 2008 (^a~ak : Jel-Mil). - 172 str. ; 21 cm

  12. ANTOLOGIJA srpske poezije za decu. - 1. izd. - ^a~ak : Legenda, 2008 (Mr~ajev-ci : Timoprint). - 191 str. ; 18 cm. - (Biblioteka De~ji svet 2 ; kw. br. 21)

  13. AUTOCAD 2008 [i] AutoCad LT 2008 : crtanje u ravni / [prevod Ivana Tudja]. - 1.izd. - Beograd : Kompjuter biblioteka, 2008 (aak : Svetlost). - XVIII, 590 str. : ilus-tr. ; 24 cm. - (Kompjuter biblioteka ; br. knj. 412)

  14. AUTOCAD 2008 i AutoCad LT 2008 : 2D osnove / [prevod Slavica Prudkov i SaaPrudkov]. - 1. izd. - aak : Kompjuter biblioteka, 2008 (aak : Svetlost). - XX, 582str. : ilustr. ; 24 cm. - (Kompjuter biblioteka ; br. knj. 403)

  15. BAZDUQ, Muharemarolija / Muharem Bazdulj. - aak : B. Kuki : Gradac K, 2008 (Beograd :

  Zuhra). - 105 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Laa)

  16. BARES, MorisEl Greko ili Tajna Toleda / Moris Bares ; preveo sa francuskog Milan

  Komneni. - Beograd : B. Kuki ; aak : Gradac K, 2008 (Beograd : Zuhra). - 53str. ; 25 cm. - (Alef ; knj. 68)

  17. BASARA, SvetislavMajmunoopisanije / Svetislav Basara. - aak : B. Kuki : Gradac K, 2008

  (Beograd : Zuhra). - 101 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Laa)

  BI

  BL

  IO

  GR

  AF

  IJ

  A

  GLAS BIBLIOTEKE 15/2008. 169

  PRILOZI ZA ^A^ANSKU BIBLIOGRAFIJU

 • 18. BESLA], Milan S.Meunarodna ekonomija i finansije / Milan S. Besla, Todor Petkovi. - aak

  : Visoka poslovna kola strukovnih studija, 2008 (Aranelovac : Grafopak). 250 str.: graf. prikazi, tabele ; 25 cm

  19. BIBLIOGRAFIJA : [povodom] trideset godina Agronomskog fakulteta u^a~ku : 1978-2008 / [gl. i odg. urednik Miroslav Spasovi}]. - ^a~ak :Agronomski fakultet, 2008 (^a~ak : Svetlost). - 291 str. ; 24 cm

  20. BIOLOGIJA : za III razred medicinske i veterinarske kole / Dragoslav Marinkovi...[et al.] ; [crtee izradila Tatjana Mili]. 12. izd. - Beograd : Zavod za udbenike,2008 (aak : Litopapir). - 135 str. : ilustr. ; 24 cm

  21. BJEKI], MiroslavKontaktorska oprema u pogonu asinhronog motora : elektromotorni pogo-

  ni : laboratorijski praktikum sa CD-om / Miroslav Bjeki}, Marko Rosi}. -^a~ak : Tehni~ki fakultet, 2008 (^a~ak : Svetlost). - 108 str. : ilustr. ; 24 cm+ 1 elektronski opti~ki disk (CD-ROM) ; 12 cm

  22. BJELI], MilisavSloboda isklesana u kamenu : spomen-obele`ja oslobodila~kih ratova u

  op{tini Nova Varo{ / Milisav Bjeli}, Dragan R. Nikoli}. - Nova Varo{ :Op{tinski odbor SUBNOR-a, 2008 (^a~ak : Svetlost). - 257 str. : ilustr. ; 24 cm

  23. BLAGOJEVI], BiqanaGraevinske konstrukcije : za I i II razred graevinske kole : obrazovni profil

  graevinski tehniar za visokogradnju. - 13. izd. - Beograd : Zavod za udbenike,2008 (aak : Litopapir). - 300 str. : ilustr. ; 28 cm

  24. BLAGOJEVI], DanicaSkrovi{te du{e / Danica Blagojevi} ; [ilustracije Milan akajac]. - a~ak

  : D. Blagojevi}, 2008 (^a~ak : [tamparija Xerox). - 104 str. : ilustr. ; 21 cm

  25. BLAGOJEVI], DanicaStigni svoj san / Danica Blagojevi} . - ^a~ak : D. Blagojevi}, 2008 (^a~ak

  : [tamparija Xerox). - 49 str. ; 21 cm

  26. BLAGOJEVI], DobrivojeTi{wa du{u mu~i / Dobrivoje Blagojevi} Bla`o ; [ilustracije Milan

  ^akajac]. - ^a~ak : D. Blagojevi}, 2008 (^a~ak : Majstorovi}). - 177 str. : ilu-str. ; 20 cm

  27. BLAGOJEVI]-Jankovi}, MilicaObeleena : roman / Milica Blagojevi-Jankovi. - 3. izd. - aak : Legenda, 2008

  (Uice : Grafo-plast). - 198 str. : autorkina slika ; 21 cm. - (Biblioteka Specijalnaizdanja ; knj. br. 34)

  28. BLAGOJEVI]-Jankovi}, MilicaUlina zebra : roman / Milica Blagojevi-Jankovi. - 1. izd. - aak : Legenda,

  2008 (Uice : Grafo-plast d.o.o.). - 154 str. : autorkina slika ; 21 cm. - (BibliotekaSpecijalna izdanja ; knj. br. 64)

  BI

  BL

  IO

  GR

  AF

  IJ

  A

  170 GLAS BIBLIOTEKE 15/2008.

  MARIJA ORBOVI]

 • 29. BOGDANOVI], DraganaOsnovi ekonomije : za prvi razred ekonomske {kole / Dragana Bogdanovi},

  Gordana Ivani{evi}. - 9. izd. - Beograd : Zavod za izdavawe uxbenika, 2008(^a~ak : Litopapir). - 139 str. : ilustr. ; 27 cm

  30. [email protected]], SlavicaDnevnik za prakti~nu nastavu : za III razred trgova~ke {kole : obrazovni

  profil trgovinski tehni~ar. - 1. izd. - Beograd : Zavod za uxbenike, 2008(^a~ak : Litopapir). - 57 str. ; 29 cm

  31. [email protected]], DraganaLikovni umetnici a~ka / Dragana Bo`ovi}. - a~ak : Umetni~ka galerija

  Nade`da Petrovi}, 2008 (^a~ak : Trigon). - 246 str. : ilustr. 24 cm

  32. BOJOVI], ZoranSofijini biseri / Zoran Bojovi} ; [ilustracije Zoran Bojovi}]. - ^a~ak :

  Z. Bojovi}, 2008 (^a~ak : Svetlost). - 113 str. : ilustr. ; 21 cm

  33. BOJOVI], IsidoraIsidora Bojovi} : print instalacija / [u

Search related