Click here to load reader

Gipuzkoa berria 02

 • View
  232

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gipuzkoako Foru Aldundiaren aldizkariaren 2. alea. 2013ko udaberria 2º número de la revista Gipuzkoa Berria. Primavera de 2013

Text of Gipuzkoa berria 02

 • 280 milioi

  310 milioi

  340 milioi

  370 milioi

  400 milioi

  430 milioi

  2012

  402,9milioi euro

  2011

  312,4milioi euro

  2010

  317,5milioi euro

  2009

  294milioi euro

  Iruzurra onartezina delako

  Gipuzkoako Foru Aldundiaren aldizkaria 2013ko udaberria Publicacin de la Diputacin Foral de Gipuzkoa Primavera de 2013

  INGURUMENAAdunako araztegia abian da

  6. orrialdea

  IGUALDADEl II Plan de Igualdad en marcha

  Pgina 5

  GIZARTE POLITIKAMendekotasuna dutenentzat laguntzak

  4. orrialdea

  Azaleratutako iruzur fiskalaGipuzkoako Foru Ogasunak atzemandako iruzurraren bilakaera.

  Fraude fiscal descubiertoEvolucin de la deuda descubierta por la Hacienda Foral de Gipuzkoa en millones de euros.

  PARTAIDETZAParte-hartzeari buruzko topaketak

  8. orrialdea

 • 2G ipuzkoako Foru Aldundiak 402,88 mi-lioiko iruzurra atzeman zuen 2012an, aurreko urtean baino 90 milioi gehiago. Ogasuneko hiru zutabeen arteko koordinazioak ekarri ditu emaitza horiek: ikuskaritzaren, kudea-ketaren eta diru-bilketaren arteko koordinazioak. Egungo foru gobernuak kudeatu duen lehenengo urte osoa 2012koa izan da. Emaitzarik handiena BEZak ekarri du: 185 milioi euro azaleratu dira, aurreko urtean baino %68,2 gehiago. Sozietate Zergaren inguruan aurkitutako iruzurra, bestalde, %19,6 hazi da (92,5 milioitik 110,6 milioira). Per-tsona Fisikoen Errenta Zergan (PFEZ) eta Ondare Zergan azaleratutako iruzurrak, berriz, %14 egin du behera; aitortu gabeko 88,1 milioi euro azale-ratu dira.

  Azken hilabeteetan, Arrisku Bereziko Zergadu-nen Errolda sortzea neurri esanguratsua izan da. Enpresak Sustatzeko Sozietateen erregimen be-rezia ere bertan behera gelditu da, zergak saihes-teko zirrikitu gehiegi uzten zituelako. Gainerako ogasunekin eta administrazioekin zerga informa-zioa partekatzeko hitzarmenak egin nahi ditu orain Gipuzkoako Aldundiak. Datuak denbora errealean lotuta egotea aurrerapausoa izango litzateke iru-zurraren aurka. Era berean, prebentzioa eta kon-tzientziazioa lantzeko konpromisoa ere hartu du Aldundiak.

  Aurretik hartutako neurriak indartuko ditu foru Ogasunak. Eguneroko lanean garrantzia duten

  La Hacienda foral redobla esfuerzos contra el fraude fiscal. Gipuzkoa detect diversos fraudes por un importe total de 402 millones de euros en 2012, un 28% ms que el ao anterior. La lucha contra el fraude es una prioridad, para poder preservar un sistema pblico fuerte que ampare a toda la ciudadana, sobre todo a las personas ms desfavorecidas. Ya se han puesto en marcha

  medidas normativas contra el fraude y la elusin en el pago de impuestos, como el registro de Obligados Tributarios de Especial Riesgo y la derogacin de las SPEs (Sociedades de Promocin de Empresas). Los esfuerzos de Hacienda en 2013 van a continuar en esa direccin, y entre otras medidas, est preparando una norma foral especfica anti-fraude.

  OGASUNA

  Lehentasuna: iruzur fiskalari aurre egitea

  aspektuei erreparatu nahi die (kudeaketa, ordain-keta...), aparteko iruzur mardulak ahaztu gabe. Epaitegiek ere bi epai esanguratsu eman dituzte, Gipuzkoako Ogasunaren aurkako bi iruzur kasu-tan: Jose Maria Bravoren eta Juan Ramon Repa-razen aurkako epaiak, hain zuzen. Lehenak 1,9 milioi itzuli beharko dizkio Gipuzkoako Ogasunari (10 urteko kartzela zigorra eta 1,9 milioiko isuna); bigarrenak 25 milioi itzuli beharko dizkio (38 urte-ko espetxe zigorra).

  Foru arau proiektuaHorrez gain, bestelako hainbat neurri esangura-tsu hartuko ditu Ogasunak. Aldundiak foru arau proiektu bat osatu du, bereziki iruzurraren aurka ekiteko, eta Batzar Nagusietan tramitatu eta onar-tzea espero du. Hauek dira arauaren oinarri nagu-siak: Beste estatu batean kokatutako ondasunen eta

  eskubideen informazioa emateko betebeharra sortuko du arau orokorrak. Informatu ezean, isun gogorrak. Justifikatu gabeko ondare iraba-ziak ez dira preskribatuko, eta errenta horien trataera eta isunak arautuko ditu arauak.

  Arauak beste neurri sorta bat zehaztuko du, zerga zorrak kobratzeko bermeak areagotzeko erantzukizun kasuak zabalduz, ondarea ikertze-ko ahalmen berriak emanez, edo kautela neu-rriak hartzeko aukerak areagotuz.

  PFEZ eta Sozietate Zergan kontrol eta muga be-

 • 3HACIENDA

  gero, lan errentekin konpentsatzeari mugak jarri-ko zaizkio, elusioa saihesteko.

  Errenta irregularren (zenbait urtetan sortu arren kolpean jasotzen diren errentak) onurazko tra-taera 300.000 eurora arte mugatuko da, erren-ta iturri guztietarako.

  Esku-dirutan ordaindutako 2.500 eurotik gora gastuak ez dira kengarriak izango, arrastorik ez dutelako uzten.

  Errenta aitorpenaren autolikidazio proposamena jaso dutenek ekainaren 25era arteko epea dute proposamenak onartzeko. Onartu nahi ez dutenek edo autolikidazioa jaso ez dutenek ekainaren 7ra arte hartu ahal izango dute txanda Ogasunaren bulegoetan errenta mekanizatua tramitatzeko. In-ternet bidez ere egin daiteke aitorpena.

  Tramiteak egiteko, 902 100 040 telefonora dei daiteke edo www.gipuzkoa.net/ogasuna/errenta atarira. Aitorpenak egiteko epea ekainaren 25ean amaituko da kasu guztietan.

  Bestalde, Ondare Zergak 6.000 gipuzkoarri eragingo die. Ondasun gehien duten pertsonak

  OtrosBeste batzuk

  BEZ IVA

  SociedadesSozietateak

  IRPF / PatrimonioPFEZ / Ondarea

  185milioi euro

  110milioi euro

  88milioi euro

  19milioi euro

  0

  50

  100

  150

  2010 2011 2012

  142,80

  110,00

  185,00

  92,20

  92,50

  110,60

  73,50

  102,5088,10

  9,00 7,4019,10

  BEZ

  Sozietateak

  PFEZ / Ondarea

  Beste batzuk

  IVA

  Sociedades

  IRPF / Patrimonio

  Otros

  AZALERATUTAKO IRUZURRA ZERGEN ARABERA (2012)

  AZALERATUTAKO IRUZURRAREN BILAKAERA ZERGEN ARABERA

  DEUDA DESCUBIERTA EN 2012 (DESGLOSE SEGN IMPUESTOS)

  EVOLUCIN DE LA DEUDA DESCUBIERTA(DESGLOSE SEGN IMPUESTOS)

  rriak ezarriko ditu, enpresarien gastu partikula-rrak jardueraren gastu kengarri izan ez daitezen. Ordezkaritza gastuen, oparien, jatetxe eta bidaia gastuen kengarritasuna mugatuko da; ibilgai-luen kasuan erosketa prezioan eta erabilera gas-tuetan topeak jarriko dira. Eta ez dira kengarriak izango itsasontziak, aireontziak eta horiekin zeri-kusia duten gastuak.

  Jarduera ekonomikoen kasuan, galerak aitortuz

  2012ko Errenta eta Ondare kanpaina

  dira. Bakoitzak, batez beste, 6.300 euro ordainduko ditu, Ogasunaren aurreikuspenen arabera. Ondare Zergaren azken urtea izango da, datorren urtean Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zerga egin beharko baitute aberatsenek. Zerga berri horrek elusiorako zirrikituak itxiko ditu.

  2012ko errenta kan-painari buruzko infor-mazio gehiago izateko, QR kode hau eskuko telefonoarekin eska-neatu eta Ogasunaren webgunera zuzenean joango zara.

 • 4POLTICA SOCIAL

  Ms ayudas econmicas para personas dependientesLas personas con dependencia de Gipuzkoa ten-drn a partir de este ao acceso a ms ayudas econmicas para garantizarles cuidados dignos y de calidad en sus propios hogares. La Diputacin Foral de Gipuzkoa ha ampliado el derecho a perci-bir la Prestacin Econmica de Asistencia Personal (PEAP), una ayuda destinada a sufragar los gastos de contratacin de cuidadoras/es profesionales. En total, la cuanta mxima mensual de esta pres-tacin es de 833,96 euros, que reciben las perso-nas con dependencia severa, y la mnima se sita en 300 euros, para las dependencias moderadas.

  Hasta ahora, esta ayuda estaba reservada a personas con dependencia severa (grado III). Ac-tualmente, sin embargo, la pueden solicitar tam-bin quienes tengan dependencia grave (grado II) o moderada en grado I nivel 2.

  El Departamento de Poltica Social de la Dipu-tacin prev que esta medida podra generar cien-tos de contratos a lo largo de 2013 en Gipuzkoa, un dato que cobra especial importancia al tratarse de un sector, el de los cuidados, fuertemente pre-carizado y feminizado.

  La ampliacin de esta ayuda se suma a otras medidas adoptadas por el Departamento de Pol-tica Social para mejorar la atencin a las personas

  con dependencia. El Consejo de Diputados aprob el pasado mes de febrero el decreto que garantiza que los guipuzcoanos y las guipuzcoanas que per-ciban prestaciones por dependencia en 2013 no se vern perjudicadas por los recortes aplicados por el Gobierno espaol. La Diputacin blinda, as, las cuantas mximas para quienes perciben la Prestacin Econmica por Cuidados en el Entorno Familiar, la de Asistencia Personal, que se ha am-pliado a nuevos grados, y la Vinculada al Servicio. Sern ms de 13.000 las personas beneficiadas en el Territorio.

  u Aldundiak Laguntza Pertsonalerako Prestazio Ekonomikoa jasotzeko aukera handitu du

  u 13.000 lagun baino gehiagok nabarituko dituzte erabakien onurak

  Adinekoentzako egoitzetarako itxaron zerrendak %34 egin du behera azken urte eta erdian. Gizarte Politikako diputatu Ander Rodriguezek esan duenez, nahiz eta beharrezkoa izan egoitza sarea zabaltzen jarraitzea, etorkizuneko benetako erronka mendekotasuna dutenek etxean jarraitzeko politikak hobetzea da. Izan ere, Aldundiak arreta ematen die 20.500 gipuzkoarrei. Horregatik, mendekotasunaren arretan Gipuzkoako eredua garatu nahi du Diputazioak. Eredu propio horrek oinarrizko helburu du mendekotasuna duten pertsonek beren ingurunean jarrai dezatela ahalik eta denbora gehien, hala nahi badute, eta horretarako laguntza ekonomikoak eta zerbitzuak emango dira.

  Etxean jarraitzeko politikak indartzen

  Prestazioa | Prestacin Mendekotasun gradu eta maila Grado y nivel de dependenciaGehieneko diru kopurua hilean

  Cuanta mxima al mes

  Laguntza pertsonala Asistencia personal

  III. gradua, 2. maila Grado III, nivel 2 833,96III. gradua, 1. maila Grado III, nivel 1 625

Search related