Click here to load reader

Gipuzkoa berria 01

 • View
  240

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gipuzkoako Foru Aldundiaren aldizkaria. Publicación de la Diputación Foral de Gipuzkoa

Text of Gipuzkoa berria 01

 • Herritarrekin, Gipuzkoa berria

  marrazten

  Gipuzkoako Foru Aldundiaren aldizkaria 2013ko urtarrila Publicacin de la Diputacin Foral de Gipuzkoa Enero de 2013

  PRESUPUESTOSPresupuestos progresistas para 2013

  Pginas 2-4

  MUGIKORTASUNATxartel bakarra Gipuzkoako garraiobideetan

  6. orrialdea

  HACIENDAPagarn ms quienes ms tienen

  Pgina 11

  Argazkia: JON URBE | ARGAZKI PRESS

 • 21999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

  200

  400

  600

  800

  1000

  1200

  Gauzatutako aurrekontua Ejecucin presupuestariaOhiko sarrerak Recursos disponiblesDiruzaintza gerakina Remanente de tesoreraZorpetzea Endeudamiento

  2013KO ZERGA BILKETA: BARIAZIOA 2012KO AURRELIKIDAZIOAREN ALDEAN

  0 1 2 3 4 5

  EAE % 3,73

  % 4,37Gipuzkoa

  Bizkaia

  Araba

  % 3,64

  % 2,75

  % % % % %

  2013ko zerga bilketa aurrikuspena 2012koarekin alderatutaPrevisin de recaudacin fiscal 2013 en comparacin con el 2012

  Hazkunderik handiena Gipuzkoan aurreikusi da. Igoera, batez ere, zerga erreformaren ondorio da. El mayor crecimiento se prev en Gipuzkoa, como consecuencia de la reforma fiscal.

  Gipuzkoako aurrekontuen elementu nagusien bilakaera azken urteetanEvolucin de los pricipales parmetros de los presupuestos de Gipuzkoa

  Ikus daitekenez, 2009an aurrekontua inoiz baino handiagoa izan zen, baina hori diruzaintza gerakina jorratzearen eta zorpetzea handitzearen bizkar egin zen. En la grfica podemos apreciar que el presupuesto ms elevado fu en 2009 y cmo ese mismo ao el remanente de tesorera descendi drsticamente y el endeudamiento creci.

  Foru Gobernuak, aurrekontu aurrerakoiak di-seinatzeko lan handia egin ondoren, haiek aberasteko elkarlanerako deia egin zuen, aurreproiektua Batzar Nagusietan aurkeztu bezain laster. Batzar Nagusietako Bildurekin, PSE-EErekin eta Aralarrekin lortutako akor-dioarekin, helburua bete du.

  Akordioaren muina lurralde garapena eta enplegua dira; Foru Gobernuak egiten dituen planteamenduekin bat datorrelako eta, zuzen-ketak adosteko garaian, alde guztiak gogotsu aritu direlako izan da posible akordioa. Aldun-diari dagokion tamainan, Gipuzkoako ekono-mia eta ehun produktiboari laguntzeko bide emango dute aurrekontuok.

  Gipuzkoako Foru Aldundia izan da 2013ko aurrekontuak onartzen Hego Euskal Herriko lehen erakunde nagusia, beste hainbat era-kundek aurrekontuak luzatu behar izan dituz-ten bitartean. Horrek erakusten du foru gober-nu honen gaitasuna, eta hainbat elementu mahai gainean jarri beharra dago.

  Egoera ekonomikoa oso zaila den arren, eta diru sarrerak murriztu diren arren, Aldun-diak jakin du 2013ko aurrekontuak garaiz eta, batez ere, ganoraz prestatzen. Ez da erraza garai latz honetan aurrekontu egokiak egitea, baina Aldundiak lortu du, behar beharrezko ez dena alde batera utzita eta benetan funtsez-koa dena indartuz: gizarte politika bultzatuz eta Madrilek inposatu nahi dizkigun murrizke-tei aurre eginez.

  Aldundiak hasieratik erakutsi du elkarlane-rako nahia, eta elkarlanean aritzeko gaitasu-na eta akordioak lortzeko trebetasuna agerian utzi du.

  Gipuzkoak aurrekontu on eta aurrerakoiak izan-go ditu 2013an, Foru Gobernuak aurkeztutako proiektuak aurrera egin baitu, PSE-EErekin, Bildu-rekin eta Aralarrekin lortutako akordioa dela me-dio. Foru Gobernuak lortu du aurrekontu proiektua

  Batzar Nagusietan onartzea, zuzenketekin hura aberastu ostean, eta hori Gipuzkoa osoarentzat gertakari positiboa da. Izan ere, aurrekontu hauek tresna egokia dira krisiari aurre egiteko eta gaur egungo ataka zailetik ateratzen hasteko.

  AURREKONTUAK

  2013ko aurrekontu aurrerakoiak, Gipuzkoa berrirako urratsa

 • 3POLTICA SOCIAL

  MOVILIDAD Y ESTRUCTURAS VIARIASMUGIKORTASUNA ETA BIDE AZPIEGITURAK

  OTRAS POLTICAS

  INNOVACIN Y EQUILIBRIO TERRITORIALBERRIKUNTZA ETA LURRALDE KOHESIOA

  CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE

  48,10%

  16,55%

  14,87%

  8,34%

  6,35%5,79%

  GIZARTE POLITIKA

  318 milioi

  109 milioi

  98 milioi

  55 milioi

  42 milioi

  38 milioi

  Aurrekontua guztiraPresupuesto total

  661 milioi

  MEDIOAMBIENTE Y ORDENACIN DEL TERRITORIOINGURUMENA ETA LURRALDE ANTOLAKETA

  KULTURA, GAZTERIA ETA KIROLA

  BESTE POLITIKA BATZUK

  Aldundiaren berezko aurrekontua, arlokaPresupuesto propio de la Diputacin, por reas

  Horren bidez lortu da ezkerreko aurrekon-tuek aurrera egitea, eta Gipuzkoak, beraz, urrats bat eman du ataka zail honetatik ate-ratzeko bidean.

  Gobernuak lanean jarraituko du, indarbe-rriturik ekin dio 2013ari, eta orain arte bezala, Gipuzkoak dituen erronkei elkarlanean egin nahi die aurre, bai hondakinen kudeaketan, bai fiskalitatean, baita errepideen finantzia-zioan ere.

  Diru sarrera orekatuakGipuzkoako Foru Aldundiak, aurrekontuak prestatzerakoan, berebiziko garrantzia eman dio diru sarreren arloari: politika fiskal berria da haren oinarria.

  Aurrekontuen diru sarrerak zehazteko, bi esparru funtsezkoak dira. Batetik, ekonomiak sortzen duen aberastasunak zerga bilketa bal-dintzatzen du. Krisiaren eraginez, gaur egun, gutxitzen ari da gizarteak sortzen duen aberas-tasuna, eta ondorioz, zerga bilketa jaitsi egiten da. Bestetik, zerga politika dugu: Gipuzkoan zerga erreforma bultzatu dugu sistema zuze-nagoa eta progresiboagoa izateko. Horren on-dorioz, 2013ko zerga bilketaren aurreikuspe-netan, zuzeneko zergen pisua ia puntu bat igo da (% 43,06tik % 44,06ra) zeharkako zergen kalterako (% 50,71tik % 49,61). Horrek esan nahi du Gipuzkoako zerga sistema progresi-boagoa dela; Aldundiak martxan jarritako zerga erreformen bidez lortu da hori, gehien dutenek gehien ordaindu behar dutela dioen filosofian oinarrituta.

  Gipuzkoaren kasuan, bilketa % 4,37 igoko dela aurreikusi da, beste herrialdeetan baino

  PRESUPUESTOS

  En los presupuestos del 2013 la Diputacin Foral de Gipuzkoa ha rea-lizado un esfuerzo importante para poder plasmar la filosofa que la caracteriza: no dejar a nadie en la estacada. Para ello, la Diputacin va a invertir el 48 % de su presupuesto en poltica social y un 9 % en innovacin y desarrollo. Pero lo importante no es slo el dinero que se invertir en poltica social (ms de 300 millones), sino que se invertir haciendo frente a los recortes que se quieren imponer a la ciudadana: en la Ley de Dependencia, RGI

  En definitiva, la Diputacin de Gipuzkoa es la nica institucin de envergadura de Euskal Herria que aprob sus presupuestos antes de fin de ao, y adems cuenta con unos presupuestos progresistas pen-sados con y para la ciudadana.

  Poltica social, eje fundamental

  FORU ALDUNDIA DIPUTACIN 3.987.087.153,00 ULIAZPI 16.425.859,00

  BIDEGI 157.260.530,00ETORLUR 701.364,55

  IZFE 19.208.050,00DOITZEAK AJUSTES -30.938.923,00

  FORU SEKTORE PUBLIKOA, GUZTIRA 4.149.744.033,55TOTAL SECTOR PBLICO FORAL

  10081,53

  18,47

  6,67

  64,99

  9,87

  16,58

  1,89

  ERAKUNDE ARTEKOKONPROMISOAK

  ALDUNDIAREN AURREKONTUA

  KUPOA

  EUSKO JAURLARITZARIEKARPENA

  UFFF (Udalak Fiantzatzeko Foru Funtsa)

  DEPARTAMENDUEN AURREKONTU ARRUNTA

  FINANTZA KARGA

  BILDUTAKO 100 BAKOITZEKO BANAKETA DISTRIBUCIN DE 100 RECAUDADOS

  COMPROMISOS INSTITUCIONALES

  FFFM (Fondo Foral de Financiacin Municipal)

  PRESUPUESTO DEPARTAMENTOS ORDINARIO

  CARGA FINANCIERA

  PRESUPUESTO PROPIO

  CUPO

  APORTACIN GOBIERNO VASCO

  Bildutakoaren banaketa 100 euroko Reparto de cada 100 euros recaudados

  2013ko aurrekontu osoaPresupuesto total del 2013

 • 4La Diputacin Foral quiere contar en los prximos aos con presupuestos en los que la ciudadana tenga una partici-pacin activa en su diseo. Desde el comienzo de la legis-latura ha dado pasos en esa direccin. En 2011 se reali-zaron reuniones para presentar los presupuestos del ao siguiente. En 2012 se dio un paso ms, y se recogieron, previamente a la realizacin del proyecto, propuestas ciu-dadanas sobre dos temas fundamentales (poltica social, y fiscalidad y desarrollo econmico) en reuniones celebradas en diez localidades: los presupuestos se disearon tenien-do en cuenta dichas propuestas y, una vez concretado el proyecto, fue presentado a la ciudadana, en general, y a los agentes sociales En todos los encuentros, tanto el dipu-tado general Martin Garitano como el resto de diputados y directores de la Diputacin han tenido la oportunidad de escuchar a la ciudadana y dialogar con ella. Para 2013 la Diputacin pretende profundizar an ms en el diseo de presupuestos participativos. JON URBE | ARGAZKI PRESS

  zertxobait gehiago: ekonomiak beste herrial-deetan baino hobeto eusten diolako eta zerga erreformak beste ekarpentxo bat egiten due-lako.

  Gutxiago eta hobetu gastatuGastuari dagokionez, zorpetzea kontrolpean izateari garrantzia eman dio Aldundiak, ez de-lako onargarria momentu honetan are gehiago zorpetzea -ez dago jada horretarako tarterik, oso altua baita gaur egungo zorpetze maila-. Bestalde, aurrekontuek gutxiago eta hobeto gastatu filosofiari eusten diote. Alde horreta-tik, gastu publikoaren efizientzia handiagoa eta gutxiago eta hobeto gastatzea lortuko da. Horretarako, beharrezko ez diren gastuak ken-du dira: dietak, garraioa eta joanetorriak % 36,38 murriztu dira, esaterako, eta ekintza ofizialak eta protokoloa, % 50,39,

  Baliabide urriak izan arren, inbertsio pu-blikoa handitzeko ahalegin berezia egin du Aldundiak. Era horretan ohiko gastuak murriz-teaz gain, inbertsio errealak % 20 igoko dira (93,8 milioi euro).

  Aurrekontuak osatzeko, Gobernu Progra-mako baloreak oinarri hartu dira: elkartasuna, berdintasuna, aniztasuna, parte-hartzea

  Iparrorratz horien bidetik, gizarte politika-ren aldeko apustu garbia egin du berriro ere Foru Aldundiak: beste partida batzuk jaits

Search related