Giorge Pascu- Călători străini în Moldova şi Muntenia în secolul XVIII. Carra, Bauer şi Struve

 • Upload
  mirccon

 • View
  236

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/3/2019 Giorge Pascu- Cltori strini n Moldova i Muntenia n secolul XVIII. Carra, Bauer i Struve

  1/169

  B 1 B L I O T E C A . R E V I S T E I C R I T 1 0 E1 2

  C A L A T O R I S T R A I N II NM O L D O V A I M U N T E N I E R I N S E C O L U L X V I I I

  C a r r a , B a u e r i S t r u v eD E

  G I O R G E P R S C UP r o f e s o r l a U n i v e r s i t a t e a d i n I a s lh . A I

  1 9 4 0I A $ I - I N S T I T U T U L D E A R T E G R A F I C E t B R A W O - I l t . Iwww.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Giorge Pascu- Cltori strini n Moldova i Muntenia n secolul XVIII. Carra, Bauer i Struve

  2/169

  O p e r e d e G . P a s c u1 D e s p r e C i m i l i t u r i , s t u d i u f i l o l o g i e i f o l k l o r i c . I I a 1 1 9 0 9 , I I i I I I B u c u -

  r e t i 1 9 1 1 .A . P h i l i p p i d e , p r e f a ( A : l u c r a r e d e m a r e v a l o a r e . . . u n s t u d i u E d i t d ec o m p l e c t 1 d e o r i g i n a l a s u p r a c i m i l i t u r i l o r r o m i n e t i p r e c u m u n a l t u ln u e x i s t A a s u p r a a c e l u i a s u b i e c t i n n i d o l i t e r a t u r A .E t i t n o l o g l i r o m i n e 0 i . I a 0 1 9 1 0 .S u f i x e l e R o m 1 n e 0 i . B u e u r e t i 1 9 1 6 . O p e r i i p r e m i a t A ( e u 5 . 0 0 0 d e l e i a u r ) 1 t i p i r i t d e A c a d e m i e a R o m i n i .A . P h i l i p p i d e i r e f * : l u c r a r e d e m a r e v a l o a r e . . , a t i t d e c o m p l e c t d ,a t i t d e a m A n u n t i t i i n a c e i a v r e m e a t i t d e s i s t e m a t i a . . .I s t o r i e a l i t e r a t u r i i r o m i n e d i n s e c o l u l X V I . B u c u r e t i 1 9 2 1 .I s t o r i e a l i t e r a t u r i i r o m i n e d i n s e c o l u l X V I I . L W 1 9 2 2 .I s t o r i e a l i t e r a t u r i i r o m i n e d i n s e c o l u l X V I I I :C r o n i c a r i i m o l d o v e n i 0 m u n t e n i . B u e u r e 0 i 1 9 2 6 .V i a t a 0 O p e r e l e l u i D . C a n t e m i r . B u e u r e 0 1 1 9 2 4 .E p o c a l u i C l a i n , 8 i n c a i 0 M a i o r . I a i 1 9 2 7 .C r o n i c a r i i m o l d o v e n i G l i g o r i e U r e a c h e $ i M i r o n C o s t i n . I a 0 1 9 3 6 .L e t o p i s e t u l c e l m o l d o v e n e s c u t i l i z a t d e G l i g o r i e U r e a c h e i n l e g i i t u r i c ut o a t e l e t o p i s e t e l e m o l d o v e n e 0 1 i n s l a v o n e 0 e . I a i 1 9 3 8 .C a n t e m i r , D e s c r i e r e a M o l d o v e i , t r a d u c e r e d i n l a t i n e t e . B u e u r e t i 1 9 3 8 .D i c t i o n n a i r e t y m o l o g i q u e m a c d o r o u m a i n . I L e s E l r a e n t s l a t i n s e l r o -m a n s , I I L e s E l m e n t s g r e c s , t a r e s , s l a v e s , a l b a n a i s , g e r m a n i q u e s , h o n -g r o i s , n o l o g i s m e s , e r a t i o n s i m m d i a t e s , o b s c u r s , I a 1 1 9 2 5 .N o r b e r t J o k 1 , I n d o g e r m a n i s e h e s J a h r b u c h , X I 2 2 7 - 2 2 8 ; O p e r A v a s t Ab a z a t A p e s t u d i u l a p r o f u n d a t a l i z v o a r e l o r , d e o i m p o r t a n t A s p e C i a l A i nt o a t e , p A r t i l e s a l e p e n t r u f i l o l o g i e a a l b a n e z i i .P a u l K r e t s c h m e r , G l o t t a , 1 9 / 1 9 3 1 p g . 1 9 7 - 1 9 8 : p r i n v o l . I I ( c a r e - 1i n t e r e s a e a e l e n i s t ) a u t o r u l a f A c u t u n s e r v i d u ` i m p o r t a n t i s t o r i e i l i m b l ir o m i n e t i 1 g r e c e t i .R u m i l n i s c h e E l e m e n t e i n d e n B a l k a n s p r a c h e n . G e n v e 1 9 2 4 .P a u l K r e t s c h m e r , G l o t t a 1 6 / 1 9 2 8 p g . 1 8 1 - 1 8 2 : l u c r a r e m e r i t o a s A 1 p r e t i o a s i i .

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Giorge Pascu- Cltori strini n Moldova i Muntenia n secolul XVIII. Carra, Bauer i Struve

  3/169

  B I B L I O T E C A R E V I S T E I C R I T I C E1 2

  C A L A T O R I S T R A I N II NM O L D O V A I M U N T E N I E / i I N S E C O L U L X V I I I

  C a r r a , B a u e r i S t r u v eD E

  G I O R G E P A S C UP r o f e s o r l a U n i v e r s i t a t e a d i n l a l le i

  1 9 4 0I A S I - I N S T I T U T U L D E A R T E G R A F I C E B R A W O - I A S Iwww.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Giorge Pascu- Cltori strini n Moldova i Muntenia n secolul XVIII. Carra, Bauer i Struve

  4/169

  o L , . . J i- M U N / C I P I U L U I -C e i c i n c i a n i , 0 o r e 1 7 1 0 I u l i e 1 7 7 4 ( p a c e a d e l aE $C h i u c i u c C a i n a r g i ) , i n c a t q i i , i n r i t z b o i u C u T u r c i i , a uo c u p a t M o l d o v a 0 M u n t e n i e a , c o n s t i t u e o e p o c a i m p o r t a n t a d i ni s t o r i e a A z o r a l n i e i .I n c a i n a i n t e d e O c t . 1 7 6 9 d i p l o m a n i d i n G e r m a n i e a p r i e t i n ia i R u 0 l o r t i e a u d e s i g u r d e i n t e n n e a R u s i e i d e a d e c l a r a r a z b o i uT u r c i e i 0 d e a o c u p a M o l d o v a 0 M u n t e n i e a 0 i n c o n s e c i n t as e - n t e l e g e u o r d o r i n t a l o i d e a s e i n f o r m a d e s p r e g e o g r a f i e a0 i s t o r i e a c e l o r d o w l p d . A a n e e x p l i c a m n o i d e c e i n v a t a t u lg e r m a n B i i s c h I n g t r a d u c e i n n e m t e 0 e t o c m a I n 1 7 6 9 D e s c r i e r e aM o l d o v e i d e C a n t e m i r : H i s t o r t s c h - g e s g r a p h t s c h - u n d p o l l t i s c h eB e s c h r e i b u n g d e r M o l d a u .

  I n d a t a c e - a u o c u p a t M o l d o v a 0 M u n t e n i a , R u i i i n 0 0 a ui n t r e p r i n s c e r c e t a r i g e o g r a f i c e 0 i s t o r i c e c u p r i v i r e l a c e l e d o t aO H . C e r c e t a r i l e g e n e r a l u l u i r u s B a u e r , u n u l d i n c o m a n d a n t i i e f i a i a r m a t e i i m p e r i a l e , a u f o s t p u b l i c a t e d e d i n s u l i n M m o -i r e s h i s t o r l q u e s e t g o g r a p h i g u e s s u r l a V a l a c h i e , 1 7 7 8 , 0 H a r t aM o l d o v e l , 1 7 7 9 .I n t i m p u l o c u p a t i e i l o r , R u 0 i a u i n f r o d u s i n c e l e d o u l l p H ,0 m a l a l e s i n M o l d o v a , u n d e t e r e n u l e r a m a i f a v o r a b i l , f o r m ed e v i a t a c u t o t u l n o u d , o c c i d e n t a l e , p r e c u m 0 I n t r e b u i n t a r e ax n a i l a r g A a l i m b i i f r a n c e z e , p u n i n d a s t f e l b a z e l e m o d e r n i z a r i iR o m i n i e l .t i r i l e p u b l i c a t e i n s t r i n t a t e d e s p r e m e r s u l r l i z b o i u l u ir u s o - t u r c a u a t r a s a t e n t i e a s t r i n i t t i i a s u p r a M o l d o v e l 0 M u n -t e n l e i , a p c i t i n d a t a d u p a r a z b o i u n u m e r o 0 c a l a t o r i 0 a v e n -

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Giorge Pascu- Cltori strini n Moldova i Muntenia n secolul XVIII. Carra, Bauer i Struve

  5/169

  I It u r i e r i a u v e n i t i n c e l e d o u f a d s - s i c a u t e n o r o c u l s a u A l is a t i s f a c i l c u r i o z i t a t e a . U n i i d i n t r e a c e s t i a n e - a u l s a t o p e r e f o a r t ei n t e r e s a n t e p e n t r u e p o c a 1 7 7 5 - 1 8 0 0 . A s a , C a r r a : H i s t o i r e d e l aM o l d a v i e e t d e l a V a l a c h t e , P a r i s 1 7 7 7 .I d e i a d e a s t u d i a p e C a r r a m i - a v e n i t d e l a p r e o c u p a r e ad e a s c r i e o i s t o r i e a f r a n c m a s o n e r i e i r o m i n e s t i . I n a d e v a r ,f r a n c m a s o n i i p r e t i n d e a i n R o m i n i e a f r a n c m a s o n e r i e a a f o s t i n -t r o d u s a d e u n o a r e c a r e C a r r a p e v r e m e a l u i C o n s t . M a v r o c o r d a tc a D o m n a l M u n t e n i e i , i n a n u l 1 7 3 5 ( D a s c h e v i c i , I s t o r i c u lf r a n c m a s o n e r i e i d i n R o m i n i e a ; G . P a s c u , D i e G e s c h i c h t e d e rr u m a n i s c h e n F r e i m a u r e r e i , i n S i i d o s t d e u t s c h e F o r s c h u n g e n , 4 / 1 9 3 9p g . 2 9 7 - 3 0 6 ) .A t u n c i a m c i l u t a t s a c e t e s c H i s t o i r e d e l a M o l d a v l e e t d el a V a l a c h l e p a r M . C [ a r r a J , 1 7 7 7 . A m c o n s t a t a t i n s i c a p r e -c e p t o r u l f i i l o r l u i G r i g o r e A l . G h i c a \ r a d i i d i n 1 7 7 5 e s t e a l tp e r s o n a j d e c l t c e l d e l a 1 7 3 5 . O p e r a l u i i n s a m - a a t r a s d i n m o -m e n t c e - a m f o s t s u r p r i n s d e a s a m a n a r i l e u n o r p a s a j e a l e l u i c u

  a n u m i t e p a s a j e d i n C a n t e m i r .O p e r a l u i C a r r a s e c o m p l e c t e a z a c u a c e i a a l u i B a u e r ,d o v a d a c , i n e d i t i e a a d o u a a o p e r e i s a l e ( N e u c h a t e l 1 7 8 1 ) ,C a r r a i n s u s r e p r o d u c e p e B a u e r . P e d e a l t a p a r t e , i n c a d i n1 9 2 8 c o n s t a t a s e m a l V o y a g e e n K r i m e , j u r n a l u l d e a m b a s a d aa l l u i S t r u v e , 1 7 9 3 , c u p r i n d e l u c r u r i i n t e r e s a n t e p e n t r u R o m i n i( R e v i s t a C r i t i c a , 2 / 1 9 2 8 p g . 2 3 2 - 2 3 3 ) .S t u d i u l c e l o r t r e i o p e r e m - a p a s i o n a l , M i n t c i t i n t e r p r e -t a r e a I o n p u n e a i n j o c c u n o s t i n t i m u l t i p l e d e i s t o r i e p o l i t i c a , i s -t o r i e l i t e r a r a s i f i l o l o g i e .O b s e r v i n s p e c i a l c g , n e s t i i n d r o m i n e s t e , d e m u l t e o r i a u -t o r a u s c r i s c u t o t a l g r e s i t c u v i n t e r o m i n e s t i f o a r t e i m p o r t a n t ei n c h e s t i e , d i n c a r e c a u z a m a l a l e s B a u e r n - a p u t u t f i u t i l i z a ta s a c u m s e c u v i n e . P r i m a g r i j a a f o s t d e c i d e a r e s t a b i l i f o r m aa d e v a r a t a a c u v i n t e l o r s c r i s e g r e s i t .L u c r a r e a d e & f a , g a t a c o m p l e c t i n m a n u s c r i s I n c a d i n v a r al u i 1 9 3 4 , a a p i i r u t m a i I n t a i u s u p t f o r m a d e a r t i c o l e i n R e v i s t aC r i t i c a : C a r r a , i n v o l . 1 0 / 1 9 3 6 N o . 4 s i v o l . 1 1 / 1 9 3 7 N o . 1s i 2 - 3 ; B a u e r i n v o l . 1 3 / 1 9 3 9 N o . 2 - 3 ; s i S t r u v e i n v o l .1 4 / 1 9 4 0 N o . 2 - 3 .

  I a i , 1 3 I u n i e 1 9 4 0 . G . P a s c uwww.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Giorge Pascu- Cltori strini n Moldova i Muntenia n secolul XVIII. Carra, Bauer i Struve

  6/169

  a l l e i t o r i s t r l i n i i n M o l d o v a s i M u n t e n i e aI n s e c o l u l X V I I I

  M U N I C I P U L US i s t o i r e d e l a . l . z - . l e e V d a V a l a c h i e a v e c u n e D i s -c L ,s e r t a t i o n s u r l ' t a t a c t u s d e u x p r o v i n c e s p a r M . C . . .q u i a s j o u r n d a n s c e s p r o v i n c e s ' . I P l u s j e v i s d ' t r a n g e r s ,p l u s j ' a i m o i m a p a t r i e . I A J a s s y ( s i c 1 ) . A u x & p e n s d e l as o c i t t y p o g r a p h i q u e d e s D e u x - P o n t s , 1 7 7 7 . A p p r o b a t i o n :a P a r i s , c e v i n g t - c i n g J a n v i e r , m i l s e p t c e n t s o i x a n t e e td i x - s e p t . m i c i n 8 , 2 2 3 p g . + 3 2 d e p a g i n i : t i t l u l , p i t r e d -d i c a t o i r e , d i s c o u r s p r l i m i n a i r e i t a b l e d e s m a t i r e s .A u t o r u l c A r t i i e s t e C a r r a , c u m i s c . l e t e s c r i s o a r e a - d e -d i c a t i e ( p i t r e d d i c a t o i r e ) c t r P r i n t u l L o u i s d e R o h a n .C a r t e a a r e d o u p r t i b i n e d i s t i n c t e : a ) u n a i s t o r i c ,p g . 6 - 1 6 1 , i b ) u n a a c t u a l , p g . 1 6 2 - 2 2 3 , p r e c e d a t e d e o i n -t r o d u c e r e , p g . 1 - 5 .P e n t r u p a r t e a i s t o r i c C a r r a i n v o a c d e m a i m u l t e o r il e s a n n a l e s d e M o l d a v i e ( p g . 4 o , 5 9 , 1 4 9 ) , l e s a n n a l e s d e c ep a y s ( p g . 1 3 ) , l e s r e c h e r c h e s q u e j ' a i f a i t e s s u r l ' h i s t o i r e d e c ep a y s ( p g . 1 3 ) , o d a t l e s a n n a l e s d e l a V a l a c h i e ( p g . 4 7 ) , a l t .d a t l e s a n n a l e s d e l a M o l d a v i e e t d e l a V a l a c h i e ( p g . 3 5 ) , c e i a c ep u t e a f a c e s . c r e d e m c . a u t o r u l i n v t a s e r o m i n e t e i u t i l i -z a s e l e t o p i s e t i l e M o l d o v e i i 1 V I u n . t e n i e i .

  N . I o r g a i n H i s t o i r e d e s r e l a t i o n s e n t r e l a F r a n c e e tl e s R o u m a i n s , I a i 1 9 1 7 , p g . 6 o - 6 1 , a f i r m . c l , i n I s t o r i e a s a ,C a r r a a u t i l i z a t : D e s c r i e r e a 1 V I o l d o v e i d e D i m i t r i e C a n t e -m i r ; c r o n i c i l e M o l d o v e i i n f o r m a d a t l o r d e M i r o n C o s t i n ,i n t r - u n m a n u s c r i s l a c u n a r ; i c a r t e a g e n e r a l u l u i r u s B a u r( s i c , - u r I ) .I n I s t o r i e a R o m i n i l o r p r i n c l t o r i 2 , B u c u r e t i 1 9 2 8 , p g .www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Giorge Pascu- Cltori strini n Moldova i Muntenia n secolul XVIII. Carra, Bauer i Struve

  7/169

  22 2 2 - 2 2 3 , I o r g a 4 i m e n t i n e a f i r m a t i e a d e l a 1 9 1 7 : o C a r r a d u -n o t e a s c r i e r i l e ( s i c , p l u r a l 1 ) l u i C a n t e m i r ; a l e g e n e r a l u l u ir u s B a u r , c a r e - a d a t o d e s c r i p t i e a t e r i l o r ( s i c , - e ! ) n o a s t r ed u p . n o t e l e b o e r i l o r ; i a r s f o i t i c e v a d i n c r o n i c i l e M o l -d o v e i .C a r r a n - a c u n o s c u t p e B a u e r l a a c e a s t d a t a , c i m a it r z i u , i n u 1 - a u t i l i z a t n i c i a n d 1 - a c u n o s c u t ( v . C ) , i a rc r o n i c i l e M o l d o v e i n u l e - a c u n o s c u t d e l o c .T o a t p a r t e a i s t o r i c a l u i C a r r a e s t e u n p l a g i a t d i nI s t o r i e a I m p e r i u l u i O t o m a n . d e C a n t e m i r , c a r e , c u m s e t i e ,

  a r e n u m e r o a s e n o t e d e i s t o r i e a M o l d o v e i i M u n t e n i e i , ia n u m e i n e d i t i e a f r a n c e z . : H i s t o i r e d e l ' e m p i r e o t h o m a n , o i l s ev o y e n t l e s c a u s e s d e s o n a g g r a n d i s s e m e n t e t d e s a d c a d e n c e ,a v e c d e s n o t e s t r s i n s t r u c t i v e s , p a r S . A . S . D e m e t r i u s C a n -t i m i r , P r i n c e d e M o l d a v i e , t r a d u i t e e n f r a n o i s p a r M . d eJ o n c q u i r e s , c o m m a n d e u r , c h a n o i n e r g u l i e r d e l ' o r d r e h o s -p i t a l i e r d u S a i n t - E s p r i t d e M o n t p e l l i e r . P a r i s , v o l . I - I I - I I I -I V , 1 7 4 3 .I n p r e f a t a s a , d e J o n c q u i r e s s p u n e c . I s t o r i e a I m p .O t . a f o s t s c r i s d e C a n t e m i r i n l a t i n e t e ( p g . 2 4 ) , l s i n d ai n t e l e g e c . e l i - a f c u t t r a d u c e r e a d e p e o r i g i n a l u l l a t i n e s c .D e f a p t , c u m s e t i e , d e J o n c q u i r e s a t r a d u s c a r t e a l u iC a n t e m i r d e p e t r a d u c e r e a e n g l e z a l u i T i n d a l , L o n d r a 1 7 3 4 .U r m i n d f i d e l p e T i n d a l , l a s f i r i t u l v o l . I V d e J o n c -q u i r e s a t r a d u s i b i o g r a f i e a l u D i m i t r i e C a n t e m i r , f c u t .d e T i n d a l p e b a z a n o t e l o r l u i A n t i o h , f i u l l u i D i m i t r i e : L aV i e d e D e m e t r i u s C a n t e m i r P r i n c e d e M o l d a v i e ( p g . 4 6 7 - 4 8 8 ) .C a r r a j a d i n C a n t e m i r p a s a j e i n t r e g i , o r i t a l e q u a l e ,o r i c u m i c i m o d i f i c a r i s t i l i s t i c e i c u m i c i s u p r i m r i , i l ej u x t a p u n e f r a a m i n t i m a c a r i n t r e a c t d e v r e o o p e r d e - al u i C a n t e m i r .A . L . D e l a M o l d a v i e . G o g r a p h i e a n c i e n n e ; c r a t i o n d e sP r i n c e s , p g . 6 - 2 6 .P g . 6 p g . 1 1 r i n d 2 4 = H i s t o i r e O t h . I I p g . 3 6 8 - 3 7 1 ,n o t a g g ) : L e s d e u x M o l d a v i e s , c u u r m d t o a r e l e m o d i f i c a r i :a ) I n t e r c a l r i d e p a s a j e d i n a l t e l o c u r i d i n C a n t e m i r .P g . 7 - 8 . K i l i a , a n c i e n n e m e n t L i c o s t o m , a u j o u r d ' h u in o m m C i l i a p a r l e s M o l d a v e s = H i s t o i r e O t h . I I 1 2 7 : K i 1 i ,l ' a n c i e n n e L y c o s t o m , a p p e l l e C i l i a p a r l e s M o l d a v e s .P g . l o . G i e r g i n e , q u ' i l n e f a u t p a s c o n f o n d r e a v e c

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Giorge Pascu- Cltori strini n Moldova i Muntenia n secolul XVIII. Carra, Bauer i Struve

  8/169

  C a r r aS u r l e P r u t h , p e u l o i g n d eF a l c z y , e s t l a T a i p h a l i a d ' H -r o d o t e . . . E l l e e s t a u s u d d el ' I s t e r , a u t r e m e n t D a n u b e , e te n v i r o n h d i x m i l l e d e d i s t a n -c e d e H u s s i , o i i P i e r r e I f u to b l i g d e c a p i t u l e r e n 1 7 1 1a v e c M e h e m e t B a l t a g i - B a c h i .

  3G i u r g e w e n V a l a c h i e s u r l e D a n u b e . C f . H i s t o i r e O t h . I I I 8 4 :C e s c o m m a n d a n s p a s s e n t l e D a n u b e p r s d e G i r g i o v v , v i l l e d eV a l a q u i e ; H i s t o i r e O t h . I I I 9 8 n o t a g ) : G i r g i o u , a n c i e n n ev i l l e d e V a l a q u i e .4 . P g . 1 1 r i n d 9 - 1 3 = H i s t o i r e O t h . I I p g . 7 0 - 7 1 , c a r ei n s s e r e f e r l a F e i k i i , n u l a T a i p h a l i a , c u m i n t e l e g e C a r r a :C a n t e m i rF a k z y . N o m d ' u n e v i l l e d eM o l d a v i e s u r l a r i v i r e d uP r u t ; a y a n t l ' I s t e r a u m i d i a .q u e l q u e s d i x m i l e s d e d i s t a n c ed e H u s s i , o i l P i e r r e l e G r a n d ,E m p e r e u r d e R u s s i e , a p r sq u e l q u e s j o u r s d ' e n g a g e m e n ta v e c l e s T u r c s , c o n c l u t l ap a i x e n 1 7 1 1 .

  / 3 ) A d a p t r i .C e f u t T r a j a n q u i l a f o n d a [ c e t a t e a A n c y r e G a -l a t i u m ] , c o m m e l e t m o i g n a g e u n m a r b r e q u i f u t t r o u v s o u s l e r e g n e d u P r i n c e D m t r i u s C a n i e m i r i n o r i g i n a l d em o n t e m s , H i s t . O t h . I I 3 7 0 .S u r l e P r u t h , p e u l o i g n d e F a l c z y , e s t l a T a i -p h a l i a d ' H r o d o t e , q u i d o i t a v o i r t a u t r e f o i s a s s e zc o n s i d r a b l e , k e n j u g e r p a r l e s r u i n e s q u i o n t t d 6 c o u -v e r t e s d u t e m p s d u m m e P r i n c e D m t r i u s C a n t e m i r I n o r i -g i n a l d e m o n t e m s , H i s t . O t h . I I 3 7 0 .y ) A d a u s e .N u m e d e o r a s e : C z e r n a u w i t z i S a t a g o r a [ = S a d a g u r a ] .P g . 1 1 r i n d 2 5 p g . 1 3 r i n d 7 = H i s t o i r e O t h . I I p g .3 7 1 - 3 7 2 , n o t a h h ) : S o c z a v a [ s i J a s s y ] . P g . 1 2 r i n d 1 5 s c r i eS a c z o v a , d e s i g u r g r e s a l . p e n t r u S o c z a v a , i n l o c d e J a s s y d i no r i g i n a l u l l u i C a n t e m i r .P g . 1 3 r i n d 7 r i n d 2 2 , c o n s i d e r a t i i d e s p r e o r i g i n ao b s c u r a i n t e m e e r i i o r a s e l o r d i n M o l d o v a , e s t e o a m p l i f i -c a r e a u n u i p a s a j d e l a p g . 2 7 :

  P g . 1 3 . . . l e t m o i g n a g e d e s P g . 2 7 . O n n ' a e n c o r e j u s -G r e c s m o d e r n e s e s t s i s u s p e c t , q u ' i c i t r o u v a u c u m m o n u -q u e l ' o n n e p e u t e s p r e r d e s m e a t q u i t r n o i g n e d e s o n a n -www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Giorge Pascu- Cltori strini n Moldova i Muntenia n secolul XVIII. Carra, Bauer i Struve

  9/169

  4 c l a i r c i s s e m e n s p o s i t i f s s u r t i q u i t e t d u n o m d e s o n f o n -l ' h i s t o i r e a n c i e n n e d e c e s c o n - d a t e u r .t r e s e t s u r l a f o n d a t i o n d e sv i l l e s .P a s a j u l d e l a p g . 2 7 e s t e e l i n s u s l u a t d i n C a n t e m i r , v .m a i j o s .a o . P g . 1 3 r i n d 2 3 p g . 1 6 r i n d 1 3 = - . H i s t o i r e O t h . I Ip g . 3 7 2 - 3 7 4 , n o t a i i ) : c u s d ' o r , t r i b u t u l a n u a l p e c a r e M o l -d o v a i l p l a t e a P o r t i i o t o m a n e .

  C a r r a s u p r i m . u l t i m e l e o p t r i n d u r i a l e n o t e i s i l e - n l o -c u e s t e c u t r e i d e l a d i n s u l , f r . ' i m p o r t a n t .D e s p r e a c e s t t r i b u t C a n t e m i r v o r b i s e d e j a m a i i n a i n t e rc a m i n a c e l a s f e l , i n H i s t o i r e O t h . I p g . 2 2 6 - 2 2 8 , n o t a k ) :T r i b u t a n n u e l .i 1 . . P g . 1 6 r i n d 1 4 p g . 2 6 = H i s t o i r e O t h . I I 3 7 5 - 3 8 3 ,n o t a 1 1 ) : D e s a g a r d e , c e r e m o n i e a i n v e s t i r i i D o m n i l o r M o l -d o v e i l a C o n s t a n t i n o p o l .S u p r i m c i t e u n c u v i n t o r i c i t e p a r a n t e z o r i m o d i f i c v r e o e x p r e s i e :L e S u l t a n o r d o n n e h . q u e l q u e o f f i c i e r d e l a c o u r d ' a l l e ri n s t a l l e r l e P r i n c e ( p g . 2 3 ) L e S u l t a i a , s o i t q u ' i l s o i l e i C o n -s t a n t i n o p l e o u a A n d r i n o p l e , o r d o n n e h . q u e l q u e o f f i c i e r . . . ( p g .3 8 o ) . A l o r s t o u t c e q u ' i l y a d e d e s t i n g u & p a r m i l e s n o b l e s e tb o u r g e o i s , v a a u - d e v a n t d e l u i h . c h e v a l ( p g . 2 4 ) A l o r s t o u tc e q u ' i l y a d e d i s t i n g u & d a n s l e c i v i l e t d a n s l e m i l i t a i r e , v aa u d e v a n t d e l u i k c h e v a l a u n o m b r e d e p l u s d e d e u x m i n ep e r s o n n e s ( p g . 3 8 1 ) .O n v a d e s c e n d r e d e v a n t l a p o r t e d e l ' E g l i s e C a t h d r a l e ,q u i e s t o r d i n a i r e m e n t d d i e h . S t . N i c o l a s ( p g . 2 4 ) e t v a d e s c e n -d r e ' h . l a p l a c e d e v a n t l a p o r t e d e l ' E g l i s e C a t h d r a l e d d i ea S t . N i c o l a s ( p g . 3 8 1 ) .L e m t r o p o l i t a i n a c c o m p a g n d e t r o i s v q u e s e t d et o u t s o n c l e r g m o n a c a l , p r s e n t e a u P r i n c e l a c r o i x e t l el i v r e d e s E v a n g i l e s a b a i s e r . L e t i n t a m a r e d e l a m u s i q u e t u r -q u e c e s s e p e n d a n t c e t e m p s l e t . L e p r i n c e e n t r e d a n s l ' g l i s eo n e n t o n n e a u s s i t t l ' h y m n e . . . ( p g . 2 4 - 2 5 ) . . . l e l i v r e d e s E -v a n g i l e s a b a i s e r ; l a m u s i q u e d u S u l t a n n e j o u a n t p o i n t p e n -d a n t c e t t e c r m o n i e . I l f a u t r e m a r q u e r q u e c e s t r o t s v q u e sa s s i s t a n t s s o n t c e u x d e M o l d a v i e q u i e n a a u t a n t , a u l i e u q u ' i l

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Giorge Pascu- Cltori strini n Moldova i Muntenia n secolul XVIII. Carra, Bauer i Struve

  10/169

  5n ' y e n a q u e d e u x e n V a l a q u i e . L e P r i n c e e n t r a n t d a n s l ' E g l i s e ,o n e n t o n n e l ' h y m n e ( p g . 3 8 1 ) .I n t r o d u c e c i t e v a n o t e d e a c t u a l i t a t e , d e s p r e c a r e v . 2 8 ,8 2 , a p o i B 1 6 1 .C e l e c i n c i r i n d u r i f i n a l e , i n c a r e C a n t e m i r a n u n t c v a r e v e n i a s u p r a c e l o r s p u s e i n a c e a s t n o t , a u f o s t f i r e t es u p r i m a t e d e C a r r a .2 . D e l a V a l a c h i e . G o g r a p h i e a n d e n n e : e l l e r e c o n n o i t l ad o m i n a t z o n d e s T u r c s . A u t o r i t d e s e s P r i n c e s , p g . 2 7 - 3 5 .

  P g . 2 7 , i n p r i m e l e z e c e r i n d u r i d e t e x t , v o r b e t e d eB u c h a r e s t i J a s s y , n o t e d e a c t u a l i t a t e ( v . B 1 2 2 ) , i a r i n t r ee l e i n t e r c a l e a z u n p a s a j l u a t d i n C a n t e m i r .O n n ' a e n c o r e j u s q u ' i c i t r o u - T o u t e s l e s a u t r e s v i l l e s d ev a u c u n m o n u m e n t q u i t - M o l d a v i e [ a f a r d e I * 1 n em o i g n e d e s o n a n t i q u i t e t d u m o n t r e n t a u c u n v e s t i g e d e l e u rn o m d e s o n f o n d a t e u r . f o n d a t i o n , n u l l e i n s c r i p t i o nn ' a t t e s t e l e u r a n t i q u i t .H i s t o i r e O t h . I I 3 7 1 , n o t ah h ) , S o c z a v a .P g . 2 7 ( u l t i m e l e 8 r i n d u r i ) p g . 2 8 r i n d i o . L a T o u rd e S e v e r i n e t l e s r u i n e s d e C a l H i s t o i r e O t h . I p g . 2 2 6n o t a h ) : S e v e r i n , i n o t a i ) : C a l .P g . 2 8 r i n d 1 1 - 1 2 = H i s t o i r e O t h . I p g . 2 2 6 n o t a k ) :T r i b u t a n n u e l , r i n d 1 - 3 .P g . 2 8 r i n d 1 3 p g . 2 9 r i n d 5 = H i s t o i r e O t h . I p g .2 1 6 - 2 1 7 , p a r a g r . 8 , M a h o m e t I r e n d l e s V a l a q u e s t r i b u t a i r e s , A .C . 1 4 1 8 . P g . 2 9 r i n d 6 - 1 6 = H i s t o i r e O t h . I p g . 2 2 6 r i n d4 - 7 p g . 2 2 7 r i n d 1 - 4 , n o t a k ) , T r i b u t a n n u e l , p l u s u n a d c i u sp e c a r e - I s u b l i n i e m :M a i s l e s T u r c s e n s u i t e n ' t a n t p a s c o n t e n s d u t r i b u tc o n v e n u , f i r e n t a d j u g e r l i . l e u r t r s o r e r i e i m p r i a l e l e s s a l i n e s

  d e l a V a l a c h i e e t l e s d r o i t s d ' e n t r e s e t d e s o r t i e s q u ' o na f f e r m o i t a d e s m a r c h a n d s g r e c s o u a r m n i e n s , o u a u x s e i -g n e u r s d u p a y s .P g . 2 9 r i n d 1 6 - 2 1 , i n c a r e - i v o r b a d e t r i b u t u l M u n -t e n i e i , s i n t u n r e z u m a t d e d o u p a s a j e d i n C a n t e m i r , i n c a r e - iv o r b a d e t r i b u t u l M o l d o v e i :E l l e [ l a V a l a c h i e ] e n a j o u i E t i e n n e l e J e u n e , q u i f u t

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Giorge Pascu- Cltori strini n Moldova i Muntenia n secolul XVIII. Carra, Bauer i Struve

  11/169

  ] d e s d r o i t s ] d e p u i s , q u o i q u el e T u r c n ' a i t c e s s d ' a u g m e n -t e r l e s c o n t r i b u t i o n s a u p o i n tq u e l e P r i n c e d e V a l a c h i e e s to b l i g d e p a y e r a u j o u r d ' h u ip r s d e d e u x m i l l i o n s d e n o t r em o n n o y e .

  7 . P g . 2 9 r i n d 2 2 p g . 3 or i n d 3 . 6 . L e s P r i n c e s d e M o l -d a v i e e t d e V a l a c h i e j o u i s s e n td e t o u t e s l e s p r r o g a t i v e sa t t a c h e s k l ' a u t o r i t d e s p o -t i q u e ; i l s p e u v e n t s e j o u e ri m p u n m e n t d e l a v i e , d e l ' h o n -n e u r e t d e s b i e n s d e l e u r s s u -j e t s s a n s e n r e n d r e c o m p t e n il e u r n a t i o n , n i a u d i v a n . d eC o n s t a n t i n o p l e ; i l s f o n t e ta b o l i s s e n t l e s l o i x ; i l s d o n n e u tl e s c h a r g e s , l e s e m p l o i s s e l o nl e u r b o n p l a i s i r . D s l e m o m e n tq u ' u n . n o u v e a u P r i n . c e e s t i n -

  6m i s s u r l e t r 6 n e k s a p l a c e[ k l a p l a c e d e P i e r r e R a r e s ] . .s t i p u l a d e p a y e r d o u z e m i n e& u s . . . E t a u j o u r d ' h u i . . . n o ns e u l e m e n t i l f a u t p a y e r a u t r -s o r i m p r i a l s o i x a n t e m i l l e c u sd e t r i b u t a n n u e l , i l e n f a u te n c o r e v i n g t - q u a t r e m i l k p o u rl ' o f f r a n d e d e P a q u e s , s a n sc o m p t e r l e s a v a n i e s .H i s t o i r e O t h . I I p g . 3 7 3 -3 7 4 , n o t a i i ) , E c u s d ' o r , - i [ S u p tu r m a s u l l u i P e t r u R a r e s ] e n -c h r i r e n t m m e s i f o r t l e u r sp r e m i r e s d e m a n d e s , q u e l e sp a u v r e s M o l d a v e s s e v i r e n ta c c a b l s : o u t r e s o i x a n t e - q u i n z e

  m i l l e c u s d e ? e m p i r e q u ' o ne x i g e a d ' e u x , i l s f u r e n t e n c o r et a x & k c i n q u a n t e m i l l e k o n i n sp o u r r e m p l a c e m e n t o u q u i -v a l e n t d u J e z y i e m a l i o u o f -f r a n d e d e " ' A g u e s .H i s t o i r e O t h . I 2 2 8 , f i n a l u ln o t e i k ) , T r i b u t a n n u e l .A u t o r i t r o y a l e . C e t t e p r -r o g a t i v e e s t d e m e u r e j u s -q u ' i c i i n v i o l a b l e m e n t a t t a c h ea u x P r i n c e s d e M o l d a v i e e td e W a l a q u i e . I l s o n t l a p l e i n ep u i s s a n c e d e v i e e t d e m o r ts u r t o u s l e u r s s u j e t s , f o n t d e sl o i x n o u v e l l e s , e t r e m p l i s s e n tt o u t e s l e s g r a n d e s c h a r g e ss e l o n l e u r p l a i s i r . E t d e p u i sl e m o m e n t q u e l e n o u v e a uP r i n c e e s t i n s t a l l , o n n ' e n t e n dp o i n t A . l a P o r t e l e s p l a i n t e sd e q u i q u e c e s o i t p o u r c a u s ed e m o r t , q u a n d m m e u n b a -

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Giorge Pascu- Cltori strini n Moldova i Muntenia n secolul XVIII. Carra, Bauer i Struve

  12/169

  s t a l l , l a s u b l i m e P o r t e e s t f e r -m e a u x p l a i n t e s d e q u i q u e c es o i t p o u r c a u s e d e m o r t :q u a n d m m e u n s e i g n e u r o ut o u t a u t r e v i d e r n m e n t i n n o -c e n t a u r o i t p e r d u l a v i e . C en ' e s t q u e d a n s d e s c a s d ec o n c u s s i o n e t d e t a x e s l e v e sc o n t r e l e s l o i x , o u d e t r a -

  h i s o n s c o n t r e l a s u b l i m e P o r t e ,q u e l e P r i n c e e s t a c c u s e ts o u v e n t d p o s e t m i s A . m o r t .

  7r o n , o u t o u t a u t r e v i d e m m e n t

  i n n o c e n t a u r o i t p e r d u l a v i e .C ' e s t s e u l e m e n t e n c a s d ec o n c u s s i o n e t d e t a x e s l e v e sc o n t r e l e s l o i x , q u e l e P r i n c ep e u t t r e a c c u s d e t y r a n n i e ,e t q u ' i l l u i e n e s t d e m a n d r a i s o n .H i s t o i r e O t h . I I p g . 0 6 ,n o t a 2 2 A u t o r i t r o y a l e . a u t o -r i t a t e a D o m n i l o r M o l d o v e iM u n t e n i e i a s u p r a s u p u s i l o rl o r , r e c u n o s c u t d e T u r c i .

  8 . P g . 3 o r i n d 1 6 p g . 3 4 . C u p r i n d e o a n e c d o t i c a r e n us e g s e s t e l a C a n t e m i r :S i l e p r i n c e a c c u s a v e n t d e c e q u i s e t r a m e A , C o n s t a n t i n o p l e

  c o n t r e s a v i e , i l p e u t s e r a c h e t e r m o y e n n a n t q u e l q u e s s o m m e s d i s .t r i b u e s A . p r o p o s a u x f a v o r i s d e s a H a u t e s s e . S ' i l n ' a p a s l e t e m p sd e f a i r e u s a g e d e c e s m o y e n s e t q u ' i l s o u p y o n n e r a r r i v e d e q u e l q u e m i s s a i r e s e c r e t d e l a P o r t e , c h a r g d e l u c o u p e r l a t t e , e t d er e n v e l o p p e r d a n s l a p a n c a r t e d ' u n f i r m a n , i l s e t i e n t s u r s e s c a r d e s ;o n f a i t a r r t e r l ' m i s s a i r e a v a n t q u ' i l s e p r s e n t e d a n s l a g r a n d e s p a .f a r i e o u s a l l e d ' a u d i e n c e , e t o n l e f a i t p e n d r e t o u t d o u c e m e n t , s a n s e nr i e n d i r e A . p e r s o n n e . P o u r d o n n e r A c e p r o p o s u n e i d e d e l a r u s ed e s P r i n c e s g r e c s e t d e l a m a n i r e d o n t i l s s a v e n t s e j o u e r d e s T u r c se t d e l a s u b l i m e P o r t e , j e r a c o n t e r a i i c i u n e a n e c d o t e d u r e g n e d eN i c o l a s M a u r o c o r d a f o , P r i n c e d e M o l d a v i e , d p o s e n 1 7 1 0 : c e P r i n c ea y a n t a v i s q u e l ' o n a v o i t f a i t p a r t i r d e C o n s t a n t i n o p l e u n p a e l l a a v e ct r o i s c e n s j a n i s s a i r e s p o u r C h o z i n , e t q u e c e p a c h a a v o i t o r d r ed e p a s s e r p a r J a s s y p o u r e x a m i n e r s a c o n d u i t e e t a p p o r t e r s a t t e ,e n v o y a a u . d e v a n t d e c e p a c l a a u n d e s e s b o y a r d s l e s p l u s a f f i =d s , p o u r l e p r i e r d ' e m p a c h e r s e s j a n i s s a i r e s d e f a i r e a u c u n e i n s u l t ea u x f e m m e s n i a u x f i l l e s d e c e t t e v i l l e , q u i t o i e n t , a j o u t a l e b o y a r d ,d e b e l l e s c r a t u r e s , m a i s t o u t e s d e l a r e l i g i o n g r e c q u e . V a , r p o n d i tl e p a c h a a u b o y a r d , d i s A t o n P r i n c e q u e j e m e m o c q u e d e s a r e .l i g i o n , e t q u e s i j e t r o u v e q u e l q u e j o l i e f i l l e d a n s s o n p a y s q u i m ec o n v i e n n e , j e l ' e n l e v e r a i m a l g r l u . S u r c e t t e r p o n s e q u i f u t r e n d u ee n p l e i n d i v a n , e n p r s e n c e d u P r i n c e e t d e t o u s s e s b o y a r d s , o na s s e m b l e t o u s l e s s o l d a t s m o l d a v e s e t g r e c s q u e l ' o n p u t t r o u v e r , a v e co r d r e r h e t m a n , q u i e s t l e g n r a l d e l a c a v a l e r i e d u P r i n c e , d e s et e n i r a u x e n v i r o n s d e J a s s y . G e t t e h a r d i e s s e p o u v a i t 8 t r e r e g a r d e

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Giorge Pascu- Cltori strini n Moldova i Muntenia n secolul XVIII. Carra, Bauer i Struve

  13/169

  8i l a P o r t e c o m m e u n e r e b e l l i o n o u v e r t e c o n t r e l e p a c h a ; m a i s c e q u il e P r i n c e M a u r o c o r d a t o a v o i t p r v u , a r r i v a . A p e i n e l e p a c h a f u t = i 1e n t r d a n s J a s s y , q u e s e s j a n i s s a i r e s e n l e v e r a n t d e u x a u t r o i s f i n e se t l e s e n f e r m a r e n t d a n s l e p a l a i s o i l l e p a c h a t o i t l o g . A u s s i t a t l eP r i n c e c o n v o q u e s e s n o b l e s e t f a i t s o n n e r l e t o c s i n s u r l e s T u r c s .O n a c c o u r E d e t o u s c a t s . D e u x m i n e h o m m e s b l o q u e n t l e p a c h a e tl e s t r o i s c e n s j a n i s s a i r e s q u i n ' a v o i e n t p a s e u l e t e m p s d e s e r e c o n .n o i t r e e t q u i s e r e t i r a r e n t a l a h a t e d a n s u n r n o n a s t a r e . P e n d a n t c et e m p s . l a o n c r i t a u d i v a n d e C o n s t a n t i n o p l e , a u n o m d e l a n o b l e s s ee t d e t o u t l e p e u p l e , p o u r s e p l a i n d r e d e c e t t e i n f r a c t i o n a , l a l o i ,q u i d f e n d a u x T u r c s d e v i o l e r a u c u n e f e m m e c h r t i e n n e , n i d e l ' e n .l e v e r p a r f o r c e , s u r t o u t s i c e t t e f e m m e e s t s u j e t t e d e l ' e m p i r e o t t o .m a n . L a p o l i t i q u e d e s T u r c s e s t s i n g u l i r e m e n t s v r e s u r c e ta r t i c l e . S a n s a t t e n d r e l a r p o n s e d u p a c h a A q u i l e s G r e c s n e p e r .m e t t o i e n t p a s d e f a i r e p a r t i r d e c o u r r i e r , o n e n v o y a s u r l e c h a m p u nc h i a o u x [ = c i a u s ] a v e c o r d r e d e c a s s e r l e d i t p a c h a e t d e l ' e x i l e r e nC r i m e : c e q u i f u t e x c u t p o n c t u e l l e m e n t . D a n s c e t i n t e r v a l e l eP r i n c e f i t e n t e n d r e a u g r a n d v i s i r q u e s i l e p a c h a e t s e s j a n i s s a i r e sn ' a v o i e n t p o i n t t m a s s a c r s , c ' t o i t A l u i A q u i l ' o n e n t o i t r e .

  d e v a b l e ; d e s o r t e q u ' a u l i e u d ' t r e d p o s p o u r c e t t e f o i s , i l f u te n c o r e c o m b l d ' l o g e s s u r s a p r u d e n c e e t s a f i d l i t . L e s a n e c d o t e sd e c e . g e n r e s o n t t r s c o m m u n e s d a n s l a T u r q u i e E u r o p e n n e . R i e nd e s i p l a i s a n t e n g n r a l q u e l a m a n i r e d o n t l e s G r e c s m y s t i f i e n tc e t t e n a t i o n d e s O t t o m a n s .Q u a n d c e u x . c i a l e u r t o u r o n t e n v i e d e d p l o y e r l e u r y e n ag e a n c e c o n t r e q u e l q u ' u n , s u r t o u t c o n t r e u n c . h r t i e n , l a c a l o m n i e e tl e s m o y e n s l e s p l u s a t r o c e s n e m a n q u e n t p a s . U n r e i s e f f e n d i o s ad o n n e r u n j o u r a u d i v a n d e C o n s t a n t i n o p l e l e c o n s e i l a f f r e u x e tb a r b a r e d e f a i r e g o r ; , , r e r d a n s u n e n u i t t o u s l e s c h r t i e n s g r e c s r e n .f e r m s d a n s l ' e m p i r e . 1 1 y e u t s e p t v o i x c o n t r e c i n q e n f a v e u r d ur e s e f f e n d i . R a g i b . p a c h a , g r a n d v i s i r a l o r s , e t q u i t o i t d ' u n a v i sc o n t r a i r e , s ' l e v a f o r t e m e n t c o n t r e c e t a b o m i n a b l e p r o j e t e t r e p r s e n t aa u G r a n d S e i g n e u r q u ' u n t e l a c t e d e c r u a u t a r m e r o i t t o u s l e sP r i n c e s c h r t i e n s c o n t r e l u i , e t o c c a s i o n n e r o i t l a r u i n e d e l ' e m p i r e .S o n a v i s p r v a l u t , e t c h a c u n f i t s e r m e n t d e t e n i r l e s e c r e t s u r c eq u i v e n o i t d e s e p a s e r . C e m a m e R a g i b . p a c h a l ' a d c l a r e n m o u -r a n t a u n P r i n c e d e M o l d a v i e , a v e c q u i i l t o i t f o r t l i , e t c ' e s t d ec e P r i n c e q u ' o n t i e n t l ' a n e c d o t e .3 . H i s t o i r e d e s P r i n c e s d e M o l d a v i e e t d e V a l a c h i e , p g . 3 5 - 6 o .1 . P g . 3 5 p g . 3 6 r i n d i :A p r s l a r a o r t d e D r a g u l o u D r a c u l a e t l ' e x t i n c t i o n d e s a f a .m i l l e , d o n t n o u s a v o n s p a r l a u c o m m e n c e m e n t d e c e t o u v r a g e [ v .m a i j o s ] , l a M o l d a v i e e t l a V a l a c h i e p a s s a r e n t s o u s l e d o m i n a t i o n d u

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Giorge Pascu- Cltori strini n Moldova i Muntenia n secolul XVIII. Carra, Bauer i Struve

  14/169

  9c 6 1 6 b r e M a t h i a s C o r v i n r o i d ' H o n g r i e . M a i s c e s d e u x p r o v i n c e s s o u f .f r a n t i m p a t i e m m e n t a l o r s t o u t j o u g & r a n g e r , s o n g r e n t b i e n t 6 t A . 6 1 e .v e r s u r l e t r 6 n e u n P i n c e d e l e u r n a t i o n . E f i e n n e f u t a l d ' u n e v o i xu n a n i m e , e t c e h r o s c o m m e n c e s o n r g n e p a r d e s s u c c s s i h e u r e u x ,q u e l e s a n n a l e s d e l a M o l d a v i e e t d e l a V a l a c h i e F o n t t o u j o u r s c o n .s i d 6 r 6 c o m m e l e p l u s v a i l l a n t P r i n c e q u i a i t r g n d a n s l e s d e u xp r o v i n c e s . 1 1 p r i t e t f o r t i f - i a B u c h a r e s t , C r a j o v a e t F o c z a n i .P g . 3 r i n d 1 5 - 2 5 :A v a n t l a c o n q u a t e d e l ' e m p i r e g r e c p a r M a h o m e t s e c o n d , l aV a l a c h i e e t / a M o l d a v i e e u r e n t u n c h e f i n d p e n d a n t a p p e l l 6 D r a g u l .A p r s l a m o r t d e D r a g u l e t l ' e x t i n c t i o n d e l a f a m i l l e q u i r g n a f o r tp e u d e t e m p s , l a V a l a c h i e e t l a M o l d a v i e p a s s 6 r e n t v o l o n t a i r e m e n ts o u s l a d o m i n a t i o n d e C o r v i n , r o i d ' H o n g r i e , q u i l e s p r o t g e a c o n t r el e s T u r c s . E t i e n n e l e G r a n d f u e n s u i i e 6 1 u P r i n c e d e s d e u x p r o v i n c e s .A c e s t e p a s a j e s i n t o c o m b i n a t i e c o n f u z d i n d o u l o c u r id i n H i s t o i r e O t h . , s i a n u m e I p g . 1 5 5 n o t a a ) , E t i e n n e P r i n c ed e M o l d a v i e , l e h r o s d e s o n s i c l e . I l v a i n q u i t l e c l b r eM a t h i a s C o r v i n , r o i d e H o n g r i e . . . I l t o u r n a v e r s l a V a l a c h i e ,q u ' i l s o u m i t j u s q u ' a B u c a r e s t , l a i s s a n t V i n t i l a s p o u r g o u v e r -n e r l a p r o v i n c e , s i I I p g . 6 1 , M a h o m e t I I , n o t a d d ) , C a z y k l uV o d a , P r i n c e d e V a l a q u i e , . . . C a p a l u c h . . . l e s c h r t i e n s l ' a p p e l l e n tD r a c u l a . J e n e s c a i s u r q u o i f o n d , c a r c e t e r m e n ' a p o i n td ' a n a l o g i e a v e c l e l a n g a g e m o l d a v e . I l e s t v r a i q u e D r a g o s c he s t l e n o m d ' u n P r i n c e d e M o l d a v i e , n n a i s D r a c u l a e s t b i e np l u s a n c i e n q u e l u i .I n g r a b a c o p i a t u l u i , C a r r a a c o n f u n d a t p e D r a c u l a c uD r a g o , p e c a r e l - a s c h i m b a t i n D r a g u l ; a - n t e l e s c a . . , d u p D r a c u l a , M o l d o v a s i M u n t e n i e a a u t r e c u t s u p t s t p i n i r e a l u iM a t e i u C o r v i n , r e g e l e U n g a r i e i ; s i , d i n i n c u r s i u n e a f c u t d eS t e f a n c e l M a r e i n M u n t e n i e a , p n l a B u c u r e s t i , a - n t e l e sa $ t e f a n c e ! M a r e a d o m n i t d e o d a t p e s t e M o l d o v a s i1 V I u n t e n i e a .D r a c u l a - i V l a d I I D r a c u l , D o m n u l M u n t e n i e i d e l a 1 4 3 5 -D e c . 1 4 4 6 .

  N u s t i u d e u n d e a l u a t C a r r a C r a i o v a s i F o c f a n i .P g . 3 6 r i n d 1 p g . 3 7 r i n d 6 .P r o f i t a n t d e s g u e r r e s o E t i e n n e v a i n q u i t l e M a r ei V I a t h i a s C o r v i n t o i t e n - M a t h i a s C o r v i n , r o i d e H o n -g a g d e t o u t s c 6 t s , i l [ E t i - g r i e , e t l u i r a v i t l e s p a s s a g e se n n e ] l u i e n l e v a l e s p a s s a g e s m o n t a g n e u x d e T r a n s i l v a n i e ,m o n t a g n e u x d e T r a n s i l v a n i e , q u i e n c o r e a u j o u r d ' h u i s e r -www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Giorge Pascu- Cltori strini n Moldova i Muntenia n secolul XVIII. Carra, Bauer i Struve

  15/169

  q u i s e r v e n t e n c o r e d e l i m i t e sA . l a M o l d a v i e d u c 6 t d uc o u c h a n t , e t q u i f o n t p a r t i ed u d i s t r i c t d e C r a j o v a [ s i c I ] .S e s v i c t o r i e s r i t r e s l u ia s s u r r e n t l a P o k u t i e e t l aP o d o l i e q u ' i l j o i g n i t A s e s t a t s , a p s a v o i r d f a i t e n b a -t a i l l e r a n g e l e s P o l o n o i s , d o n ti l f i t u n g r a n d c a r n a g e , o u t r eq u i n z e m i l l e p r i s o n i e r s .L ' a c t i o n s e p a s s a p r s d eC o r n a r ( s i c ) , l i e u r e n o m m p o u r s e s b o n s v i n s . S e s p r i -s o n n i e r s p a s s r e n t v o l o n t a i r e -m e n t s o u s l e j o u g e t s e f i -s r e n t d a n s u n g r a n d t e r r a i n

  d e d e u x m i l l e s d e l o n g , s u ru n m i l l e d e l a r g e , q u ' i l s l a -b o u r r e n t e t e n s e m e n c r e n t .O n v o i t e n c o r e c e t e s p a c ep l a n t d e d e u x b o i s , q u e l e sP o l o n o i s a p p e l l e n t B u c c o r i n a( s i c ) e t l e s h a b i t a n s D u m b r a v ar o s c h i e , o u r o u g e s b o c c a g e s , Ac a u s e q u ' i l s o n t t p l a n t s e ta r r o s s a v e c l e s a n g d e s P o -l o n o i s .1 1 r d u i s i t s o u s s o n o b i s s a n -c e t o u t e s l e s v i l l e s q u i s o n te n t r e L o p o l d ( s i c , - d ) e t l aM o l d a v i e .

  1 0v e n t d e l i m i t e s A . l a M o l -d a v i e d u c 6 t d u c o u c h a n t .

  S e s v i c t o i r e s r i t r e s l u ia s s u r r e n t l a P o c u t i e e t l aP o d o l i e q u ' i l j o i g n i t A . s e s t a t s , a p r s a v o i r & f a i t e n b a -t a i l l e r a n g & l e s P o l o n o i s , d o n ti l f i t u n t e r r i b l e c a r n a g e , o u t r eq u i n z e m i l l e p r i s o n n i e r s .C e l a s e p a s s a p r s d e C o t -n a r , l i e u r e n o m m p o u r s e sb o n v i n s . I 1 f i t r e l l e m e n t p a s s e rs e s p r i s o n n i e r s s o u s l e j o u g , e nl e s o b l i g e a n t d e l a b o u r e r u ng r a n d t e r r e i n ( s i c , e i ) d e d e u xm i l l e s d e l o n g s u r u n m i l l ed e l a r g e ; o n v o i t e n c o r e c e te s p a c e p l a n t d e d e u x b o i s ,q u e l e s P o l o n o i s a p p e l l e n t B u -c o v v i n a e t l e s h a b i t a n s D u m -b r a v a R o s c h i e , o u r o u g e s b o c c a -g e s , A . c a u s e q u ' i l s o n t t p l a n t s e t a r r o s s a v e c l es a n g d e s P o l o n o i s .

  I l r d u i s i t s o u s s o n o b i s s a n -c e t o u t e s l e s v i l l e s q u i s o n te n t r e L o p o l e e t l a M o l d a v i e .H i s t o i r e O t h . I p g . 1 5 5 ,n o t a a ) , E t i e n n e P r i n c e d e M o l -d a v i e .P g . 3 7 r i n d 6 p g . 3 9 r i n d 2 1 = H i s t o i r e O t h . I p g .1 3 7 - 1 4 0 , p a r a g r . I I , B a j a z e t I , B a t a i l l e e n M o l d a v i e , a n u l 1 3 8 8 ,c u m i c i m o d i f i c a r i d e c u v i n t e .P g . 3 9 r i n d 2 1 - p g . 4 0 r i n d 1 1 - = H i s t o i r e O t h . I p g .1 5 6 r i n d 2 - 1 1 1 2 0 - 2 1 , n o t a a ) , E t i e n n e P r i n c e d e M o l d a v i e .

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Giorge Pascu- Cltori strini n Moldova i Muntenia n secolul XVIII. Carra, Bauer i Struve

  16/169

  1 1P g . 4 0 r i n d 1 2 p g . 4 4 r i n d 2 5 = H i s t o i r e O t h . I p g .3 6 4 - 3 6 8 , n o t a 1 1 ) , B o g d a n , f i u l l u i S t e f a n c e l M a r e , d i n c a r e

  s u p r i m . c i t e v a r i n d u r i d e l a i n c e p u t i d e l a s f i r i t .P g . 4 4 r i n d 2 6 p g . 4 6 r i n d 8 - = H i s t o i r e O t h . I p g .3 0 2 - 3 0 4 , S o l i m a n I , p a r a g r . 1 7 : S o l i m a n p r i m e t e s u p u n e -r e a l u i B o g d a n .4 6 r i n d 9 - 1 7 - = H i s t o i r e O t h . I p g . 1 5 6 , u l t i m e l e o p tr i n d u r i a l e n o t e i a ) E t i e n n e P r i n c e d e M o l d a v i e : B o g d a n i , V a -l a h i a l b i i V a l a h i n e g r i .A k M a c , A k V l a c h ` V a l a q u e s b l a n c s ' d e v i n A k i s l a c ,A k u l a c h . P g . 4 6 r i n d 1 8 - 2 4 , r i n d u r i d e t r e c e r e :S o u s l e r g n e d e B o g d a n e t d e d e u x a u t r e s P r i n c e s d e s a f a . .m i n e q u i l u i s u c c e d r e n t i m m d i a t e m e n t , l e s d e u x p r o v i n c e s r e s t &r e n t e n p a i x , e t l e s T u r c s , o c c u p s a l o r s A . l a c o n q u t e d e F e m p i r e. g r e c , s e c o n t e n t r e n t d u m o d i q u e t r i b u t q u ' o n l e u r p a y o i t .i o . P g . 4 6 r i n d 2 5 p g . 4 7r i n d 2 . M a i s C a z y c l u v o d a& a n t p a r v e n u e n s u i t e h . l ap r i n c i p a u t d e V a a c h i e , c eP r i n c e r s o l u t d e s e c o u e r l ej o u g e t r e f u s a l e t r i b u t a n n u e l .

  1 1 . P g . 4 7 r i n d 2 - 9 . M a -h o m e t I I , q u i v e n o i t d e p r e n d r eC o n s t a n t i n o p l e , o i l a v o i t t a b l i d s l o r s l e s i g e d e s o ne m p i r e , c o u r u t e n V a l a c h i e , e ta p r s d e u x c o m b a t s s a n g l a n sq u ' i l d o n n a c o n t r e c e P r i n c ed a n s l a p l e i n e [ s i c , e i ] d e F o c z a n i ,e n 1 4 6 o , i l l e f o r a A . f u i r e t e sc h e r c h e r u n e r e t r a i t e e n P o l o g n e ,o i l i l m o u r u t .

  . . . s i d a u s c e s e n t r e f a i t e s C a z y -c l u v o d a ( d d ) , P r i n c e d e V a l a -q u i e , r s o l u t d e s e c o u e r l e j o u g ,n ' e a t r e f u s d e p a y e r l e t r i b u ta n n u e l .H i s t o i r e O t h . I I p g . 1 8 ,p a r a g r . 1 6 , M a h o m e t I I , a n n e1 4 6 0 .E n f i n M a h o m e t , l a t r o i s i m ea n n e d e s o n r g n e , e t l a 8 7 5 ed e l ' h g i r e ( A . C . 1 4 5 3 ' , m a r c h aa v e c u n e f o r m i d a b l e a r m e e tv i e n t a s s i g e r C o n s t a n t i n o p l e . .L e s t r o u p e s d e l a m a r i n e . . .f o r c r e n t l a v i l l e h . s e r e n d r ea p r s u n s i g e d e c i n q u a n t eu n j o u r s .H i s t o i r e O t h . I I p g . 6 - 7 , p a -r a g r . 4 , M a h o m e t i f , a s e d i u lC o n s t a n t i n o p o l e i .. . . i l a l l a p r e n d r e p o s s e s i o nd u p a l a i s i m p r i a l .H i s t o i r e O t h . I I p g . 1 3 , p a -r a g r . 9 , M a h o m e t I L

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Giorge Pascu- Cltori strini n Moldova i Muntenia n secolul XVIII. Carra, Bauer i Struve

  17/169

  L e s u l t a n c o u r t a u d a n g e rl e p l u s p r e s s a n t , c h a s s e l eP r i n c e q u i a v o i t o s s e r v o l -t e r , e t a s a p l a c e t a b l i t s o nj e u n e f r r e p o u r g o u v e r n e u r .H i s t o i r e O t h . I I p g . 1 8 , p a -r a g r . 1 6 , M a h o m e t 1 T a n n e 1 4 6 0 .P a s a j u l s u b l i n i a t d i n C a r r a e s t e i n t r o d u s a i c i d i n a l t ip a r t e ; i a r p a s a j u l s u b l i n i a t d i n C a n t e m i r e s t e u t i l i z a t d e

  C a r a c e v a m a i j o s ( v . n o . 1 3 ) .P g . 4 7 r i n d i o - 1 8 . L e sa n n a l e s d e l a V a l a c h i e p a r -l e n t d e c e C a z y c l u v o d a c o m m ed ' u n p a r f a i t t y r a n . I l f i t , d i e o n ,e m p a l e r s i x m i l l e h o m m e s p o u ru n e b a g a t e l l e ; c e q u i l u i a t t i r ad e l a p a r t d e s V a l a q u e s s e ss u j e t s l e s u r n o m i r o n i q u e d eC a p a l u c h o u f a i s e u r d e p i e u x .L e s T u r c s m m e l e q u a l i f i e n td a n s l e u r h i s t o i r e d e C a z i k l i ,q u i v e u t d i r e r i c h e e n p i e u x .

  P g . 4 7 r i n d 1 8 - 2 0 . S o nf r r e f l i t m i s e n s a p l a c e p a rM a h o m e t I I .P g . 4 7 r i n d 2 0 p g . 4 8r i n d 9 . D a n s c e s e n t r e f a i t e s

  E t i e n n e l e j e u n e , p e t i t f i l s d eB o g d a n , e t q u i a v o i t s u c c d h l a p r i n c i p a u t d e M o l d a v i e ,s e s o u l e v a A . s o n t o u r c o n t r el e s T u r e s , e n r e f u s a n t l e t r i b u t .M a h o m e t e n v o y a u n d e s p a -c h a s p o u r l e m e t t r e h . l a r a i -

  1 2

  C a z y k l u V o d a , P r i n c e d eV a l a q u i e , t r s s a i n g u i n a i r e ,u n p a r f a i t t y r a n . I l f i t e m p a l e rs i x m i n e h o m m e s p o u r u n eb a g a t e l l e , c e q u i l u i a t t i r a d el a p a r t d e s V a l a q u e s s e s s u -j e t s l e s u r n o m i r o n i q u e d e C a -p a l u c h o u f a i s e u r d e p i e u x . L e sT u r c s a u s s i s e m b l e n t a v o i re n v i s a g c e t t e t y m o l o g i e , l eq u a l i f i a n t d e C a z y k l y , q u i v e u td i r e r i c h e e n p i e u x .H i s t o i r e O t h . I I p g . 6 1 , n o -t a d d ) .L e s u l t a n . . . c h a s s e l e P r i n c e. . . e t h s a p l a c e t a b l i t s o n j e u -n e f r r e p o u r g o u v e r n e u r .H i s t . O t h . I I p g . 1 8 , p a r a g r .1 6 , M a h o m e t H , a n n e 1 4 6 o .S o l i m a n p a c h a c o n d u i t u n ea r m e c o n s i d r a b l e e n M o l -

  d a v i e . E t i e n n e i t o i t a l o r s T e k -k i u r d e M o l d a v i e ( y y ) . C eP r i n c e m a r c h e h l a r e n c o n t r ed u p a c h a e t l e j o i n t p r o c h eF a l t c h y ( z z ) s u r l e s b o r d s d uP r u t h .L a b a t a i l l e e s t l o n g - t e m swww.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Giorge Pascu- Cltori strini n Moldova i Muntenia n secolul XVIII. Carra, Bauer i Struve

  18/169

  s o n . C e P r i n c e m a r c h a a v e cc o u r a g e A . l a r e n c o n t r e d e c ep a c h a , l e j o i g n i t A . F a l t c h i s u rl e s b o r d s d u P r u t h .L a b a t a i l l e f u t l o n g t e m p sd o u t e u s e ; m a i s A l a f i n l av i c t o i r e s e d c l a r a p o u r l e sM o l d a v e s . L e g n r a l d e sT u r c s y f u t t u a v e c u n g r a n dn o m b r e d e s e s s o l d a t s . O n yf i t q u a n t i t d e p r i s o n n i e r s ; l er e s t e p r i t l a f u i t e e t s e s a u v aa u d e l d u D a n u b e .

  1 3d o u t e u s e ; m a i s A l a f i n l av i c t o i r e s e d c l a r e p o u r l e sM o l d a v e s : l e g n r a l d e sT u r c s p a y a d e s a v i e l a n g l i -g e n c e , c a r i l f u t . t u , e t f u tc a u s e d e l a m o r t d ' u n g r a n dn o m b r e d e s e s s o l d a t s , d o n t i lr e s t a q u a n t i t d e p r i s o n n i e r s ;l e r e s t e p r i t l a f u i t e e t s e

  s a u v a a u - d e l k d u D a n u b e .H i s t o i r e O t h . I I p g . 2 8 , p a -r a g r . 2 9 , M a h o r n e t I I , L e s T u r c s& f a i t s p a r l e s M o l d a v e s .N o t a y y ) , l a c a r e n e t r i m e t e C a n t e m i r ( p g . 7 o ) , s e r e -f e r . l a T e k k i u r d e M o l d a v i e , r o i d e M o l d a v i e , c ' e s t E t i e n n e l eG r a n d .N o t a z z ) , l a c a r e i a r s n e t r i m e t e , e s t e p r i v i t o a r el a F a k h y , n o m d ' u n e v i l l e e t p r o v i n c e d e M o l d a v i e , S u r l ar i v i r e d u P r u t .P g . 4 8 r i n d 1 0 - 1 9 = H i s t o i r e O t h . I I p g . 2 8 , p a r a g r .3 o , M a h o m e t I I , r a v a g e l a M o l d a v i e , A . C . 1 4 7 2 , C u m i c i m o -d i f i a . r i d e c u v i n t e .P g . 4 8 r i n d 2 0 - 2 3 :A c e t t e p o q u e l a f a m i l l e d e s B o g d a n s n e r g n a p l u s n i e nV a l a c h i e n i e n M o l d a v i e ; e l l e s e r e t i r a e n U k r a i n e , o e l l e j o u a u nt r s g r a n d r e o l e .A c e s t e r i r d u r i s e r v e s c d e t r e c e r e l a l u n g u l p a s a j u r m . -t o r , i n c a r e - i v o r b a d e T i m u s s i G h i o r g h e , f i i i l u i B o g d a r zH m i e l n i n s k i , h a t m a n u l C a z a c i l o r d i n U c r a i n a .C a r r a a c o n f u n d a t p e B o g d a n , f i u l l u i S t e f a n c e l M a r e ,C u B o g d a n h a t m a n u l C a z a c i l o r ! P e n t r u i n c h e e r e , C a r r a c h i a rs f i r s e s t e p a s a j u l d e s p r e c e i d o i C a z a c i c u f r a z a d e l a d i n s u l :A i n s i f i n i t l a f a m i l l e d e B o g d a n .P g . 4 8 r i n d 2 4 p g . S i . r i n d 2 1 = = H i s t o i r e O t h I I Ip g . 4 3 1 - 4 3 3 , n o t a z ) , B o g d a n K i e m i e l n i s k i , h e t m a n o u c h e f d e sC o s a q u e s . V o r b e s t e i n s p e c i a l d e T i m u g , a l d o i l e a f i u a lh a t m a n u l u i .P g . S i r i n d 2 2 p g . 5 6 r i n d 6 = H i s t o i r e O t h . I I Ip g . 4 3 3 - 4 3 6 , n o t a a a ) G e o r g e K i e m i e l n i s k i , f i l s a i n d e B o g d a n .

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Giorge Pascu- Cltori strini n Moldova i Muntenia n secolul XVIII. Carra, Bauer i Struve

  19/169

  P g . 5 6 r i n d 8 p g . 5 7 r i n d H i s t o i r e O t h . I I p g .4 0 5 - 4 0 6 , n o t a 2 1 ) , L e s t a t s , v o r b e t e d e D o m n i i M o l d o v e in u m i t i d e T u r c i .D e m o n t e m p s d e l a C a n t e m i r d e v i n e d u t e m p s d u P r i n c eD m t r i u s C a n t e m i r l a C a r r a .P g . 5 7 r i n d 8 p g . 5 9 r i n d 7 H i s t o i r e O t h . I I p g .3 1 8 - 3 2 0 , p a r a g r . 3 6 , S o l i m a n I ( n u I I I , c u m d . C a r r a I ) , i n t r . &I n M o l d o v a , A . C . 1 5 3 8 .P g . 5 9 r i n d 8 - l o :I c i l e s a n n a l e s d e M o l d a v i e s e t a i s e n t s u r c e q u i s e p a s s a d e .p u i s 1 5 3 8 j u s q u ' e n 1 6 7 0 .A n a l e l e M o l d o v e i s i n t C a n t e m i r , c a r e i n H i s t o i r e O t h .n u a r e n o t e p r i v i t o a r e l a M o l d o v a d e l a 1 5 3 8 ( H i s t . O t h .3 1 8 ) p d n l a 1 6 7 2 , n u 1 6 7 0 ( H i s t . O t h . I I I 1 3 6 ) .

  P g . 5 9 r i n d i o - 1 3 :T o u t c e q u e l ' o n p e u t c r o i r e , c ' e s i q u e l e s P r i n c e s p a y r e n te x a c i e m e n t l e t r i b u t l a P o r t e e t q u e p a r c e m o y e n i l s r e s t r e n te n p a i x .U m p l u t u r d .P g . 5 9 r i n d 1 4 - 6 0 = - - H i s t o i r e O t h . I I I p g . 1 3 6 - 1 3 7 ,p a r a g r . 1 3 , M a h o m e t I V m a r c h e c o n t r e l a P o l o g n e , A . C . 1 6 7 2 ,s i p g . 1 3 7 , p a r a g r . 1 4 , D u c a P r i n c e d e M o l d a v i e e s t d e p o s e . :

  E n 1 6 7 0 , D u c a s , r g n a n ts u r c e t t e p r i n c i p a u t , M a h -m e t I V & C l a r e l a g u e r r e a u xP o l o n o i s , e t m a r c h a l u i - m m ee n p e r s o n n e c o n t r e e u x . S o na r m e p a s s a l e D a n u b e s u r u np o n t q u ' i l f i t c o n s t r u i r e h . S a c -k t a c h e ( s i c ) , e t a p r s a v o i rt r a v e r s l a M o l d a v i e , i l v i n tc a m p e r p r s d e C h o z i n , s u rl e s b o r d s d u T y r a s o u N i e s t e r .D ' a b o r d o n e n v o y a u n g r o sp a r t i d e l ' a u t r e c t d u f l e u -v e , d a n s d e s b a t e a u x , p o u rs e s a i s i r d e Z i v a n i c k s ( s i c ) ,

  1 4

  M a h o m e t m a r c h e c o n t r e l aP o l o g n e , H . 1 . 0 8 3 , A . C . 1 6 7 2 . L eS u l t a n m a r c h e e n p e r s o n n e ,l e 8 e d u m o i s S e f e r P a n 1 0 8 3 .S o n a r m e p a s s e l e D a n u b es u r u n p o n t q u ' i l f i t c o n s t r u i r eS a k t a c h e [ r e c t e S a k t s c h e =S a c c e a , I s a c c e a ] , i l p r e n d s ar o u t e a u t r a v e r s d e l a M o l -d a v i e , e t a p r s d e l o n g u e s m a r -c h e s , i l v i e n t c a m p e r p r s d eC h o c z i m 1 = H o t i n ] s u r l e sb o r d s d u T y r a s . D ' a b o r d u ng r o s p a r t i e s t e n v o y d e l ' a u t r ec t d u f l e u v e d a n s d e s b a -www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Giorge Pascu- Cltori strini n Moldova i Muntenia n secolul XVIII. Carra, Bauer i Struve

  20/169

  q u i f u t e m p o r t d ' a s s a u t . L e sT a r t a r e s s e r e n d i r e n t e n m -m e t e m p s a u c a m p d u S u l t a n ,e t l ' o n d o n n a o r d r e a l o r s A .D u c a s , P r i n c e d e M o l d a v i e ,d ' e n v o y e r l e b o i s n c e s s a i r ep o u r j e t e r u n p o n t s u r l e N i -e s t e r ; m a i s c e P r i n c e q u i a v o i td e s e n g a g e m e n t s s e c r e t s a v e cl e s P o l o n o i s , m i t t a n t d e l e n -t e u r . . c e t t e e x p d i t i o n , q u e. / V i a h o m e t i n d i g n d o n n a o r d r ed e l e d p o s e r e t d e s ' e m p a r e rd e t o u s s e s t r s o r s ; c e q u if u t e x c u t . L a n o b l e s s e e u tl a p e r m i s s i o n d ' l i r e u n a u t r eP r i n c e ; e l l e c h o i s i t P i e r r e p u ir g n a f o r t p e u d e t e m p s .

  2 . P g . 6 1 r i n d 3 - 9 :C o n s t a n t i n C a n t e m i r f u t l ep r e m i e r d e l a b r a n c h e q u ir g n a e n M o l d a v i e . S o u s l e

  1 5t e a u x , p o u r s e s a i s i r d e Z i v -v a n i e c z , q u i e s t a u s s i - t t e m -p o r t d ' a s s a u t . L e s T a r t a r e ss e r e n d e n t i n c o n t i n e n t a uc a m p , a y a n t b . l e u r t t e K a nS e l i m G i e r a i . A p r s c e t t e j o n c -t i o n l ' o n j e t t a u n p o n t s u r l eT y r a s .D u c a P r i n c e d e 1 V i o l d a v i e

  f u t s o u p o n n d e m a n q u e d ' a f -f e c t i o n p o u r l e s e r v i c e d e sT u r c s . . . l a c h a r p e n t e q u ' i l d e -v o i t f o u r n i r n e v e n o i t p o i n t ,o u n e v e n o i t q u e f o r t l e n t e -m e n t e t e n p e t i t e q u a n t i t . O ne x a m i n a c e q u i e n p o u v a i t t r e , e t P o n d c o u v r i t q u ' i la v o i t d e s e n g a g e m e n t s s e c r e t sa v e c l a P o l o g n e , e t q u ' i l s ' t o i tl a i s s g a g n e r a f i n d e r e t a r d e rl a c o n s t r u c t i o n d u p o n t . L eS u l t a n . . , s e c o n t e n t a d e l e & -p o s e r e t d e s ' e m p a r e r d e s e st r s o r s ; l a n o b l e s s e e u t l ap e r m i s s i o n d ' l i r e u n a u t r e

  P r i n c e ; e l l e c h o i s i t P i e r r e .G h i o r g h e D u c a d o m n e a i n 1 6 7 2 , c u m d C a n t e m i r , n uI n 1 6 7 0 c u m d . C a r r a , d e s i g u r g r e s a l d e c o p i a t .D a l : a D u c a a v e n i t l a d o m n i e . t e f a n P e t r i c e i c u , c r u i aC a n t e m i r , s i d u p . e l C a r r a , i i z i c e P e t r u ( P e t r i c e i c u - i u n d i -m i n u t i v d e l a P e t r u ) .4 . F a m i l l e d e C a n t e m i r , p g . 6 1 - 8 6 .1 . P g . 6 1 r i n d 1 - 2 . F a c e l e g t u r a c u c a p i t o l u l p r e c e d e n t :C e f u t d u t e m p s d e P i e r r e ( s i c ) q u e l a f a m i l l e d e s C a n t e m i rp a r u t s u r l e s r a n a s .

  L e P r i n c e D m t r i u s C a n t e -m i r n a q u i t l e 2 6 O c t o b r e 1 6 7 3 .S o n p r e C o n s t a n t i n C a n t e -m i r n ' t o i t a l o r s q u e s e r d a r ,www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Giorge Pascu- Cltori strini n Moldova i Muntenia n secolul XVIII. Carra, Bauer i Struve

  21/169

  r g n e d e P i e r r e i l n ' t o i t q u es e r d a r : i l f u t f a i t P r i n c e e n1 6 8 4 .

  3 . L a c u v i n t u l s e r d a r C ad e l a C a n t e m i r :S e r d a r , d i g n i t d e g n r a le n M o l d a v i e , c ' e s t h . l u i q u ' e s tc o n f i e l a d f e n s e d e s f r o n d - r e s , e n t r e l e s r i v i r e s H i e -r a s u s e t T y r a s , c o n t r e l e s i n -c u r s i o n s d e s C o s a q u e s e t T a r -t a r e s . I l n e r e c o n n o i t q u e l eh e t m a n a u - d e s s u s d e l u i ; m a i si l a , a u r a n g p r s , l a m m ea u t o r i t q u e l e h e t m a n p o l n y ,q u i f a i t t t e a u x P o l o n a i s .

  C a r r aC o n s t a n t i n C a n t e m i r , s u r -n o m m l e v i e u x , r e g n a h u i ta n s s u r l a M o l d a v i e . A p r sl a m o r t d e s o n p r e T h o d o r eC a n t e m i r , q u i f u t t u p a r l e sT a r t a r e s B u j a k , i l s e r e t i r ae n P o l o g n e , o i i i l s e r v i t d i x -s e p t a i l s d a n s l e s a r m e s d e sr o i s L a d i s l a s e t C a s i m i r :l e s p r e u v e s q u ' i l d o n n a d es o n c o u r a g e l u i m r i t r e n t

  1 6c ' e s t - k - d i r e g o u v e r n e u r d e t r o i sd i s t r i c t s d e M o l d a v i e . C o n -s t a n t i n C a n t e m i r f u t f a i t P r i n -c e d e M o l d a v i e l ' a n 1 6 8 4 .H i s t o i r e O t h . I V 4 6 7 . V i ed e D e m e t r i u s C a n / e m i r P r i n c ed e M o l d a v i e , d e T i n d a l .r r a f a c e o n o t c a r e - i l u a t .

  C a n t e m i rC o n s t a n t i n C a n t e m i r . S u r -n o m m l e v i e u x , q u i f u t h u i ta n s P r i n c e d e . . I V I o l d a v i e . A -p r s l a m o r t d e s o n p r e T h e o -d o r e C a n t e m i r , q u i f u t t u p a r l e s T a r t a r e s B u j a k , i l s er e t i r a e n c o r e j e u n e e n P o l o g n e .L k i l s e r v i t d i x - s e p t a n s d a n sl e s a r m e s d e s r o i s L a d i s l a se t C a s i m i r : l e s p r e u v e s q u ' i ld o n n a d e s o n c o u r a g e l u i m -

  t

  S e r d a r . D i g n i t d e g n r a le n M o l d a v i e , c ' e s t h . l u i q u ' e s tc o n f i e l a d f e n s e d e s f r o n d - r e s e n t r e l e s r i v i r e s H i e -r a s u s e t T y r a s c o n t r e l e s i n -c u r s i o n s d e s C o s a q u e s e t d e sT a r t a r e s . I l n e r e c o n n o i t q u el e h e t m a n a u - d e s s u s d e l u i ;m a i s i l a , a u r a n g p r s , l am m e a u t o r i t q u e l e h e t m a np o l n y , q u i f a i t t t e a u x P o l o -n o i s .H i s t o i r e O t h . I I I 4 8 4 , n o t a2 4 , S e r d a r .4 . P a g . 6 1 r i n d 7 p g . 6 5 r i n d 6 = H i s t o i r e O t h . I I I p g .4 8 1 - 4 8 4 , n o t a 2 3 ) , C o n s t a n / i n C a n / e m i r .I a t . i n c e p u t u l :

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Giorge Pascu- Cltori strini n Moldova i Muntenia n secolul XVIII. Carra, Bauer i Struve

  22/169

  l ' e m p l o i d e c o l o n e l q u e l eC a s i m i r l u i c o n f r a .I a t s i s f i r s i t u lC a r r . aA i n s i i l d e m e u r a P r i n c e d eM o l d a v i e p e n d a n t h u i t a n sm o i n s t r o i s r n o i s , e t m o u r u tl e 2 3 M a r s 1 6 9 3 . I I l a i s s ad e u x f i l s , A n t i o c h u s e t D -m t r i u s , e t d e u x f i l l e s R o x a n ee t E l i s a b e t h .5 . P g . 6 5 r i n d 6 p g . 8 64 8 5 r i n d u l 2 ( p a s a j u l m e r g e pC a n t e m i r P r i n c e d e M o l d a v i e ,l a c a i n c e p u t u l :C a r r aD u r a n t s o n r g n e l a P o r t ev o u l u t a v o i r l ' u n d e s e s f i l se n t a g e : A n t i o c h u s q u i 6 -t o i t l ' a i n f u t e n v o y C o n -s t a n t i n o p l e a v e c s i x a u t r e sj e u n e s f i l s d e n o b l e s . A u b o u td e t r o i s a n s D m t r i u s e u to r d r e d e s o n O r e d ' a l l e r r e m -p l a c e r s o n f r r e a i m & I l y a l l ad a n s l e t e m p s q u e C o n s t a n t i nB r a n c o v a n t o i t P r i n c e d e V a -l a c h i e .l a c a s i f i n a l u l :C a r r a

  I l s e m i t d o n c e n c h e m i n a um o i s d e J a n v i e r 1 7 2 3 , n o ns a n s s o u f f r i r b e a u c o u p d e l al o n g u e r d e l a r o u t e , e n c o r ep l u s d e s r e s t e s d e s a m a l a d i eq u i s e f a i s a i t s e n t i r d e t e m p sb . a u t r e ; i l a r r i v a e n f i n e n

  1 7r o i r i t r e n t l ' e m p l o i d e c o l o n e lq u e l e r o i C a s i m i r l u i c o n f r a .

  C a n t e m i rA i n s i i l d e m e u r a P r i n c e d eM o l d a v i e p e n d a n t h u i t a n sm o i n s t r o i s m o i s , e t m o u r u tl e 2 3 M a r s 1 6 9 3 . I l l a i s s ad e u x f i l s , A n t i o c h u s e t D -m t r i u s , e t d e u x f i l l e s , R o x a n ee t E l i s a b e t h .= H i s t o i r e O t h .A n l a p g . 4 8 8 ) ,d e T i n d a l .

  I V p g . 4 6 7 -V i e d e D e m e t r i u sT i n d a lL a P o r t e v o u l u t a v o i r l ' u nd e s e s f i l s e n t a g e : A n t i -o c h u s q u i t o i t l ' a i n f u t e n -v o y A . C o n s t a n t i n o p l e a v e cs i x a u t r e s j e u n e s f i l s d e n o b l e s .A u b o u t d e t r o i s a n s D m -t r i u s e u t o r d r e d e s o n O r e

  d ' a l l e r r e m p l a c e r s o n f r r ea i n . I l y a l l a d a n s l e t e m s[ s i c , f r p ] q u e C o n s t a n t i nB r a n c o v a n t o i t P r i n c e d eW a l a q u i e .T i n d a l

  I l s e m i t d o n c e n c h e m i n a um o i s d e J a n v i e r 1 7 2 3 , n o ns a n s s o u f f r i r b e a u c o u p d e l al o n g u e u r d e l a r o u t e , e t e n c o r ep l u s d e s r e s t e s d e s a m a l a d i eq u i s e f a i s a i t s e n t i r d e t e m s[ s i c , f r p ] a u t r e ; i l a r r i v e2

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Giorge Pascu- Cltori strini n Moldova i Muntenia n secolul XVIII. Carra, Bauer i Struve

  23/169

  a s s e z b o n n e s a u t a u m o i s d eM a r s . I l e m p l o y a s e s b o n sm o m e n s r g l e r l e s a f f a i r e sd o m e s t i q u e s . I I s e f i t a u s s iu n e o c c u p a t i o n p i e u s e d e b c i t i ru n e g l i s e k l ' h o n n e u r d e S a i n tD m t r i u s s o n p a t r o n . E n f i ni l f u t s a i s i l e 1 5 d ' A o t d ' u n ef i v r e l e n t e , e t s o n d i a b t e sr e p r i t c o u r s a v e c u n e t e l l ev i o l e n c e , q u ' i l m o u r u t l e 2 1 d 1 im m e m o i s , g d e q u a r a n t e -n e u f a n s , s e p t m o i s e t c i n qj o u r s .

  1 8e n f i n e n a s s e z b o n n e s a u t a u m o i s d e M a r s . 1 1 e m p l o y al e s b o n s i n t e r c a l e s k r g l e r s e sa f f a i r e s d o m e s t i q u e s , q u i s o n tl e s d i v e r t i s s e m e n t s i n n o c e n s d el a c o m p a g n e . I I s e f i t a u s s iu n e o c c u p a t i o n p i e u s e e t b a t i tu n e g l i s e A . l ' h o n f i e u r d e S .D . i m t r i u s s o n p a t r o n . E n f i n

  i l f u t s a i s i l e 1 5 d ' A o i l t d ' u n ef i v r e l e n t e , e t s o n d i a b t e sr e p r i t c o u r s a v e c u n e t e l l ev i o l e n c e , q u ' i l m o u r u t l e 2 1 d um m e m o i s , A g d e q u a r a n t e -n e u f a n s , s e p t m o i s e t c i n qj o u r s .5 . F a m i l l e d e G i k a , p g . 8 7 - 9 2 .P g . 8 7 - 8 8 r i n d 3 = . - H i s t o i r e O t h . I I I p g . 4 0 7 - 4 0 8n o t a e ) : G i k a .P g . 8 8 r i n d 3 f i n i s - , - H i s t o i r e O t h . I I I p g . 4 0 3 - 4 0 7n o t a d ) : G r g o i r e P r i n c e d e V a l a q u i e , f i l s d u d e s p o t e G e o r g e G i k a .6 . F a m i l l e d e s P e t r e c z c i c u s ( s i c c z c ! ) , d e s D u c a s e t d e sC a n t a c u z e n e s , p g . 9 3 - l o o .P g . 9 3 - 9 4 r i n d 2 0 = H i s t o i r e O t h . I I I p g . 4 0 2 - 4 0 3 ,n o t a c ) : P e t r e c z e i c u s .P g . 9 4 r i n d 2 0 - 9 5 r i n d 1 2 = H i s t o i r e O t h . I I I p g .2 7 6 , p a r a g r . 8 5 : I n v a s i o n d e l a B a s s a r a b i e p a r P e t r e c z e i c u s .P g . 9 5 r i n d 2 1 - 9 6 r i n d 5 = - = H i s t o i r e O t h . I I I p g .2 7 6 - 2 7 7 , p a r a g r . 8 6 : P e t r e c z e i c u s e x e r c e m i l l e c r u a u t s .P g . 9 6 - 9 7 r i n d 1 2 = H i s t o i r e O t h . I I I p g - . 2 7 7 - 2 7 8 ,p a r a g r . 8 7 : P e t r e c z e i c u s e s t d f a i t .P g . 9 7 r i n d 1 3 - 9 3 r i n d 5 = H i s t o i r e O t h . I I I 2 7 8 ,p a r a g r . 8 8 : D e s t i n e d u P r i n c e D u c a s .P g . 8 9 r i n d 5 - 1 i = H i s t o i r e O t h . I I I p g . 2 7 9 , p a r a g r .8 9 : D e m e t r i u s C a n t a c u z e r z e P r i n c e d e M o l d a v i e .P g . 9 8 r i n d 1 2 p g . l o o = H i s t o r i e O t h . I l l p g . . 4 7 9 - 4 8 6 ,n o t a 2 2 : S e r b a n C a n t a c u z e n e .7 . S u i t e d e l ' h i s t o i r e d e M o l d a v i e e t d e V a l a c h i e , p g . 1 I - 1 1 o .P g . 1 0 1 - 1 1 0 = H i s t o i r e O t h . I I I p g . 3 1 0 - 3 1 7 , p a r a g r . 1 1 9 :L e s M o l d a v e s s o l l i c i t e s p a r l e s P o l o n o i s , S o b i e s k i c e r e l u i C o n s t .www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Giorge Pascu- Cltori strini n Moldova i Muntenia n secolul XVIII. Carra, Bauer i Struve

  24/169

  1 9C a n t e m i r V o d s m e a r g A c u P o l o n i i c o n t r a T u r c i l o r ; p a -r a g r . 1 2 0 : C o n s e i l s q u e l e u r d o n n e P r i n c e C a n t e m i r ; p a r a1 2 1 : 1 1 n ' e s t p a s c o u t ; p a r a g r . 1 2 2 : L e s P o l o n o i s p a s s e n t l eT y r a s ( l e N i e s t e r ) ; p a r a g r . 1 2 3 : C a n t e m i r a c h e d ' e m p c h e r l e sT u r c s d e l i v r e r b a t a i l l e a u x P o l o n o i s ; p a r a g r . 1 2 4 : I n g r a t i t u d ed e s P o l o n o i s a s o n g a r d ; p a r a g r . 1 2 5 : L e u r d f a i t e .8 . F a m i n e d e s M a u r o c o r d a t o , q u i a r g n j u s q u ' c e m o -m e n t , t a n t 6 t s u r l a p r i n c i p a u t d e V a l a c h i e , t a n t 6 t s u r c e l l ed e M o l d a v i e , p g . 1 1 1 - 1 3 5 .P g . 1 1 1 p g . 1 2 3 r i n d 1 7 = H i s t o i r e O t h . I V p g . 7 4 -3 4 , n o t a m ) ; M a u r o c o r d a t o , g e n e a l o g i e a f a m i l i e i M a v r o c o r d a t .P g . 1 2 3 r i n d 1 7 p g . 1 2 4 r i n d 2 0 , A l e x a n d r a M a v r o -c o r d . a t :J e a n a t s u r l a c h a i s e d e M o l d a v i e d u t e m p s d e l a d e r n i r eg u e r r e e n t r e l e s R u s e s e t l e s T u r c s ; i l e s t m o r t d e t r i s t e s s e e t d e4 _ 1 ) n / r a i n a u s s i t t a p r s r i n v a s i o n d e c e s m m e s R u s s e s d a n s s o n

  p a y s . I I r e s t e d e c e J e a n u n f i l s n o m m A l e x a n d r e M a u r o c o r d a f o q u if u t e m m e n l o r a d e l a d e r n i r e g u e r r e p r i s o n n i e r P e t e r s b o u r g o i l .. 1 a p o u s u n e F r a n o i s e ; i l e s t a u j o u r d ' h u i A J a s s y e n M o l d a v i ee c u n e m o d i q u e p e n s i o n d e d e u x m i n e l i v r e s q u e l u i p a y e l e p r i n c eG i k a . C e j e u n e M a v r o c o r d a t o e s t d e t o u s l e s G r e c s l e p l u s a i m a b l e ,l e p l u s & l a i r d e t l e p l u s s e n s i b l e q u e f a i e c o n n u ; s ' i l y a v o i t u n eo m b r e d e j u s t i c e l a s u b l i m e P o r t e , p e r s o n n e a s s u r m e n t n ' a u r o i tp l u s d e d r o i t l a p r i n c i p a u t q u e l u i ; i l e s t s e u l c a p a b l e d ' e x t i r u e rr i g n o r e n c e b a r b a r e o l e s M o l d a v e s s o n t p l o n g s e t d e f a i r e d e c ep a y s u n e c o n t r e d l i c i e u s e , p a r l e s c o n n o i s s a n c e s q u ' i l a d e n o s l o i x , d en o s m o e u r s , e t d e n o s a r t s ; c ' e s t u n e i n g r a t i t u d e o d i e u s e d e l a p a r t d e sT u r c s d ' a v o i r a b a n d o n n a i n s i l e s e u l r e j e t o n d ' u n e f a m i l l e q u i a' a i t p e n d a n t d e u x c e n s a n s l a g l o i r e e t r a v a n t a g e d e s O t t o m a n s .P r i n n o t e l e p e r s o n a l e p e c a r e l e c u p r i n d e , s e v e d e b i n ed i a c e s t p a s a j a p a r t i n e l u i C a r r a .I n c e p r i v e s t e i n s u s p e r s o n a j u l , d e c a r e - i v o r b a c h i a r

  l a i n c e p u t , I o a n M a v r o c o r d a t , C a r r a f a c e c o n f u z i e . I n a d e v r ,p a s a j u l c i t a t f i i n d s c r i s d e C a r r a i n c o n t i n u a r e a c e l u i p r e -c e d e n t , l u a t d i n C a n t e m i r , s i u n d e s e s c r i e c . A l e x a n d r uM a v r o c o r d a t a a v u t d o i f i i , p e N e c u l a i s i p e l o a n , s - a r p -r e a c a . C a r r a v o r b e s t e d e f r a t e l e l u i N e c u l a i . T o t u . s C a r r az i c e a I o a n a a v u t u n f i u A l e x a m i r u , c a r e p e v r e m e a l u iC a r r a , a n u l 1 7 7 5 , s e a f l a l a I a s i , u n d e t r i a d i n p e n s i e a d e2 0 0 0 d e l i v r e p e c a r e i - o s e r v e a G h i c a V o d . .www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Giorge Pascu- Cltori strini n Moldova i Muntenia n secolul XVIII. Carra, Bauer i Struve

  25/169

  2 0E s t e d e c i v o r b a d e r o a n I I M a v r o c o r d a t , c a r e a d o r n -n i t i n M o l d o v a d e l a 2 9 I u n i e 1 7 4 3 i n c e p u t u l l u i M a i u 1 7 4 7 k

  s i p e c a r e C a r r a i i c o n f u n d a c u f r a t e - s a u C o n s t a n t i n M a v r o -c o r d a t , c a r e e r a D o m n u l M o l d o v e i i n m o m e n t u l o c u p r i i e id e R u s i ( O c t . 1 7 6 9 ) s i c a r e a s i m u r i t i n d a t a , 2 3 N o v . 1 7 6 9 .l o a n I I M a v r o c o r d a t a a v u t i n a d e v a r u n f i u A l e x a n -d r u . z i s P h i r a r i s . A c e s t a a d o m n i t s i e l i n M o l d o v a , i n s am u l t m a i t a r z i u , d e l a 1 2 I a n . 1 7 8 5 - 1 4 D e c . 1 7 8 6 .S u l z e r a c u n o s c u t s i e l l a I a s i p e a c e s t A l e x a n d r uM a v r o c o r d a t l u i l o a n M a v r o c o r d a t V o d a D o m n u l M o l -d o v e i , s i n e p o t u l v e s t i t u l u i N e c u l a i M a v r o c o r d a t . ( G e s c h i c h -t e d e s t r a n s a l p i n i s c h e n D a c i e n s , I I I , W i e n 1 7 8 2 , p g . 7 9 )s i c o n f i r m a b u n e l e a p r e c i e n i a l e l u i C a r r a : . B e i z a d e A l e x a n -d r u M a v r o c o r d a t , p e c a r e C a r r a c u d r e p t c u v i n t i l p r e z i n t aa s a d e d e o s e b i t d e c e i l a n t i . , . . . v o r b e a t u r c e s t e , i t a l i e n e s t ef r a n t u z e s t e c a s i l i m b a l u i m a t e r n a ( g r e c e s t e ) ( i b i d . p g . 9 ) .A l e x a n d r u M a v r o c o r d a t a l u a t d o m n i e a c u c e l e m a ib u n e i n t e n t i i . D i n n e f e r i c i r e n u l e - a p u t u t r e a l i z a 4 , c a c i a v e a .l a C o n s t a n t i n o p o l u n d u s m a n c a r e - I i n v i d i a i c a r e - i v r o i ac a p u l . A s a s i n i i e r a u d e j a p r e g a t i t i . D e s p r e a c e a s t a e l a f l ai n s l a t i m p , s i - n t r - o n o a p t e f u g i p e n e a s t e p t a . t e c u t o a t aa v e r e a ( i n F e v r u a r 1 7 8 7 ) ( s i c ) i n R u s i e a , u n d e a f o s t p r i m i tf o a r t e b i n e d e i m p r t e a s a C a t e r i n a I I . ( A . W o l f , B e s c h r e i -b u n g d e s F i i r s t e n t h u m s M o l d a u , I I 2 0 3 - 2 0 4 ) .P g . 1 2 4 r i n d 2 1 p g . 1 2 8 r i n d 1 3 = H i s t o i r e O t h . I Vp g . 2 2 - 2 4 , p a r a g r . 2 4 , P r o p o s i t i o n s d e s a m b a s s a d e u r s t u r c s -M a u r o c o r d a t o e t Z u u l f i c a r E f f e n d i ] e t V i e n n e ; p a r a g r . 2 5 , .L o p o l d p r o p o s e d e d u r e s c o n d i t i o n s ; p a r a g r . 2 6 , L e r o i d e F r a n -c e d i s s u a d e l e s T u r c s d e l a p a i x .P g . 1 2 8 r i n d 1 3 p g . 1 3 2 r i n d 2 0 = H i s t o i r e O t h . I Vp g . 2 9 - 3 1 , p a r a g r . 3 4 , L e S u l t a n f a i t r p o n s e s e s a m b a s s a -d e u r s ; p a r a g r . 3 5 , L a P o l o g n e e t l a R u s s i e , e t c . ; p a r a g r . 3 6 ,L e s M o s c o v i t e s c h o d e n t ; p a r a g r . 3 7 , F e r m e t d u C z a r P i e r r eA l e x i o v v i t z .P g . 1 3 2 r i n d 2 1 - . 1 3 5 p g . = H i s t o i r e O t h . I V p g . 5 3 - 5 6 ,a r a g r . 5 5 , L e r o i d e P o l o g n e e n M o l d a v i e ; p a r a g r . 5 6 ,f a i t a u c u n p r o g r e s .F a m i l l e d e s B r a n c o v a n , p g . 1 3 6 - 1 4 8 = H i s t o i r e O t h .I V p g . i o 6 - 1 1 6 , n o t a b b ) , B r a n c o v a n .S u i t e d e t h i s t o i r e d e M o l d a v i e e t d e p g .

  www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Giorge Pascu- Cltori strini n Moldova i Muntenia n secolul XVIII. Carra, Bauer i Struve

  26/169

  2 1 .1 4 9 - 1 6 1 - - = H i s t o i r e O t h . I V p g . 4 1 9 - 4 2 9 , p a r a g r . 2 9 , B r a n c o -v a n a c c u s e d e i r a h i s o n ; p a r a g r . 3 o , O n m i n u t e s a d p o s i t i o n ;

  p a r a g r . 3 1 , D e m e t r i u s C a n t e m i r , e t c . ; p a r a g r . 3 2 , O n l u m a n -q u e d e p a r o l e ; p a r a g r . 3 3 , 1 1 e n m a n q u e a u s s i ; p a r a g r . 3 4 ,L e c z a r e n M o l d a v i e H . 1 1 2 3 , A . C . 1 7 1 1 ; p a r a g r . 3 5 , B r a n -. c o v a n l u i m a n q u e d e p a r o l e ; p a r a g r . 3 6 , [ T a r u l t r i m i t e t r u p ec o n t r a l u i B r i n c o v a n u ] ; p a r a g r . 3 7 , L e c z a r v e u t s e s a i s i r d ' u np o n i s u r l e D a n u b e ; p a r a g r . 3 8 , 1 1 t a c h e d e s ' e m p a r e r d e F a l -c z i j ; p a r a g r . 3 9 , D t a c h e m e n t e n d a n g e r ; p a r a g r . 4 o , C a n t e m i rm a r c h e a u s e c o u r s ; p a r a g r . 4 1 , L e c z a r s e r e t i r e ; p a r a g r . 4 2 ,L e s T u r c s l e p o u r s u i v e n t ; p a r a g r . 4 3 , E t a t t a q u e n t s o n c a m p ;p a r a g r . 4 4 , A p p a r e n c e d e p a i x ; p a r a g r . 4 5 , L e r o i d e S u e d ea c c o u r t a u c a m p d e s T u r c s ; p a r a g r . 4 6 , [ T a r u l t r i m e t e l a C o n -s t a n t i n o p o l a m b a s a d o r i p e n t r u p a c e ] ; p a r a g r . 4 7 , [ T h r i l l s e r e -t r a g e l a M o h i l d u , d e u n d e s e - n d r e a p t a s p r e P e t e r s b u r g ] ; p a r a g r ._ 4 8 , S e n t i m e n t h e r o i q u e d u C z a r .B . P a r t e a a d o u a a a r t i i , D i s s e r t a t i o n s u r l ' t a t a c t u e l d e

  l a M o l d a v i e e t d e l a V a l a c h i e , e s t e o o p e r p e r s o n a l s i i n t e r e -s a n t , u n r a p o r t d e s p r e s t a r e a M o l d o v e i l a 1 7 7 5 , c u u r m . -t o a r e l e c a p i t o l e :G o g r a p h i e m o d e r n e , p g . 1 6 2 - 1 6 5 .C l i m a t , p g . 1 6 6 - 1 6 7 .S o l , p g . 1 6 8 - 7 1 .P o p u l a t i o n e t m o e u r s , p g . 1 7 2 - 1 7 8 .A g r i c u l t u r e , c o n o m i e r u r a l e , c o m m e r c e e t a r t s , p g .1 7 9 - 1 8 7 . R e v e n u s , p g . 1 8 8 - 1 8 9 .Q o u v e r n e m e n t e t j u s t i c e , p g . 1 9 0 - 1 9 7 .O f f i c i e r s d u P r i n c e , M a g n i f i c i e n c e d e l a c o u r , p g .1 9 8 - 2 0 8 . D u c a r a c t r e d e s M o l d a v e s e t V a l a q u e s p g . 2 0 9 - 2 2 0 .R f l e x i o n s p o l i t i q u e s s u r l a M o l d a v i e e t l a V a l a c h i e ,p g . 2 2 0 - 2 2 3 .

  1 . P r i m u l c a p i t o l e s t e u n f e l d e i n t r o d u c e r e , c u r e m i -n i s c e n t e d i n I s t o r i e a I m p e r i u l u i O t o m a n :1 . P g . 1 6 3 r i n d 2 4 . L e f l e u v e N i e s t e r , l a P o d o l i e e t l aP o k u l i e p o l o n o i s e c o n f i n e n t l a M o l d a v i e a u n o r d - e s t . H i s -t o i r e O t h . I i 5 5 : S e s v i c t o i r e s r i t r e s [ S t e f a n ] l u i a s s u r i -r e n t l a P o c u t i e e t P o d o l i e , q u ' i l j o i g n i t A . s e s t a t s , a p r s a v o i rd f a i t e n b a t a i l l e r a n g e l e s P o l o n o i s .www.dacoromanica.ro

 • 8/3/2019 Giorge Pascu- Cltori strini n Moldova i Muntenia n secolul XVIII. Carra, Bauer i Struve

  27/169

  2 2P g . 1 6 3 r i n d i d e j o s i n s u s p g . 1 6 4 r i n d 1 . L eP r u t h c o n n u c h e z l e s a n c i e n s s o u s l e n o m d e f l e u v e H y e r a s e .H i s t o i r e O t h . I 1 3 7 - 1 3 8 : H i e r a s u s o u P r u t h .

  P g . 1 6 4 r i n d 6 . B a d j a k [ r e c t e B u d j a k ] o u B e s s a r a -b i e . H i s t o i r e O t h . I i 5 6 : L a B e s s a r a b i e a p p e l l e a u j o u r d ' h u iB u j a k ; i b i d . I I 3 6 9 : L a B e s s a r a b i e q u e l e s T a r t a r e s n o m -m e n t B u j a k .P g . 1 6 4 r i n d 1 3 - 1 9 . ( 1 ) J a s s i s u r l a p e t i t e r i v i r e d eB a c k l u i q u i s e j e t t e d a n s l e P r u t h , A s i x l i e u e s d e l , e t n o ns u r l e P r u t h , c o m m e t o u s l e s g o g r a p h e s l ' o n t m a r q u j u s -q u ' i c i ( s i c ! ) , e s t l a c a p i t a l e d e l a M o l d a v i